Forskjellige avskrifter frå "Sorenskriver udi Ørchedals Fogderie"
Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


Udskiftningsret paa Gaarden Bjørndal
Formynderberengning ved Arv 1787
Skjøde Skjørstad 1890
Kårbrev 1890 

Avskrift.
             Aar 1889 den 1 ste Juli sattes Udskiftningsret paa Gaarden
Bjørndal Matr.no 278 i Opdals Thinglag ifølge Forlangende fra Ingebrigt
Johannessen og blev Retten betjent af Udskiftnings-
formand Lekve og vare tilstede som Udskiftningsmænd Ingebrigt
Halvorsen Vognild og Halvor Jonsen Aalbu begge af Opdal.Mændene tilforn
aflagt Lagretteed og paa Foranledning tilkjendegivert at de
ikke ved Slægtskabsforhold eller paa anden Maade vare i saadant Forhold
til Sagen eller Partene, at det var til Hinderfor dem at forrette ved
nærværende Forretning,
             Rekvirententen bemærkede at Rekvisitionen med paateg-
net Berammelse til Forretningens Foretagelse idag var bekjendegivet
Lodeierne og at Lensmanden videre havde Anmodning til at besørge
Udskiftningsmænd opnævnte og disse tilsagde, men at han ikke havde
faaet Dokumentene tilbagesendte og var saaledes ubekjendt hvorvidt
Opnævnelse var foregaaet, da Lensmanden var fraværende for Øieblik-
ket. Rekvisitionen kunde saaledes ikke fremlegges under dette Møde.
Mændene vare bragte i Forslag til Opnævnelse og bleve tilkaldte ef-
ter Foranstaltning fra Formanden for at faa Forretningen paabegyndt
i dette Møde.
              Hvorda: Som Lodeiere mødte
A.Rekvirenten Ingebrigt Johannessen. Eier af en part i Bjørndal og
  en del i Bjerke.
B.Halvor Sivertsen ligeledes Eier af Brug i Bjørndal og i Bjerke.
C.Ingebrigt Andersen Bjerke.
D.Knud Jonsen          -"-
E.Erik Iversen         -"-
F.Lars Halvorsen       -"-
G.Ingebrigt Ingebrigtsen -"-
              Fortegnelse over Brugene vil senere blive fremlagt.

Som tilstødende Naboer mødte Arnt Aune. Fra Sletvold Tore Jensen og Paul
Eriksen. Andre tilstødende Naboer var ikke fremmødte.Grændser-
ne mod tilstødende Naboer erklærtes uomtvistede og tydelige.
              Aastedet blev derefter befaret i Overvær af de til-
stedeværende Lodeiere.- Der blev paavist at finde betydelig Teige-
blanding Sted mellem Brugene og Udskiftnimg saaledes beføiet.
Der eragtedes: Foretningen bliver at fremme og blir Kart over ut-
skiftningsfeltet at optage. Lodeierne have under Kartforretningen at
skaffe den fornødne Haandrækning.
              Ingebrigt Andersen ...skede,at hanvilde nedlegge paa-
stand om at han maatte beholde den hans Brug tilliggende Strækning
ovenfor Veien ved Gaardene i den udstrækning denne nu er ham til-
hørende, samt endvidere paastod han,at det saakaldte Grøsset maatte
blive liggende til vedkommende Brug, saaledes som det nu er,og ikke
blive berørt af Udskiftningen.- Den sidste Del af hans Paastadd var
i Overenstemmelse med de andre Eiere i Grøsset.- Da ingen begiærede
mere beføiet blev Forretningen udsat indtil videre.Næste Møde vil
blive bekjendtjort ved Skrivelse til Rekvirenten, der har at under-
rette de andre Lodeiere om Mødets Afholdelse.- Ved det Protokoller-
ede ...sdet ingen Bemærkning.

        O. T. Lekve.       H. J. Aalbu.     I. H. Vognild.

            Aar 1889 den 14. Oktober kontiunerede Udskiftningen paa
Gaarden Bjørndal og Bjerke i 0pdal med samme  Personale som i for-
rige Møde.
                          Hvorda:

            Formanden fremlagde Kart over Udskiftningsfeldtet og
underrettede om at det var Hensigten ved nærværende Møde at paabe-
gynde Bonetering og lage den tilendebragt forsaavidt Aarstiden til-
lader det.
             Som Lodeiere var tilstede Ingebrigt Ingebrigt Johan-
nessen Bjørndal, Halvor Sivertsen Bjørndal, Ingebrigt Andersen
Bjerke,Knud Jonsen Bjerke, Lars Haldosen Bjerke. Formanden fremlag-
de nu Rekvisitionen med Lensmandens Yilsigelsesattest til det under
1te Juli sistleden afholdte Møde, samt med Fogdens Opnævnelse af
Udskiftningsmænd. Ifølge denne sidste viste det sig at Halvor Aalbu
til nærværende forretning blot var opnævnt som anden Supleant.-Paa
Foranledning erklærte samtlige Lodeiere, at det var Deres Ønske og med
deres samtykke at Halvor Aalbu baade nu og i, de kommende Ses-sioner af
Forretningen maa vedblive at forrette som Ukskiftnings-
mand ved  forretningen.
            Ifølge Matrikulen indbefatter Udskiftningen følgende
Brug med anførte Eiere:-
A.1:Ingebrigt Johannessen Bjørndal Løben. 330a skyld 1 dal 4 o 8
                          1 Dal.2 o. 19   Mark 4,97
A.2:     ds.              Bjerke 334 a.b.c.           1    1  13
                            335a
                                 335a  1 ds. 2 or. 19.Mark 3,19
                                 336b
B.1:Halvor Sivertsen Bjørndal    331a  1  4  12   1 2 14 " 4,84
B.2:   ds.      Bjerke,Gryting   329   "  3   3     3  8 " 2,13
       ds              Bjerke    333a     1  12     1  6 " 0,8o
C.  Ingebrigt Andersen Bjerke    332   2     15   1 2 16 " 4,89      D.
Knud Johnsen Bjerke          333b     1  12     1  6 " 0.80
E.  Erik Iversen    "            338   2  1  16   1 3 16 " 5,53
F.  Lars Halvorsen  "            336a     3  18     2    " 1,28
G.  Ingebrigt Ingebrigtsen  "    336c        16       2o " 0,53
            Bonetering blev derefter paabegyndt og fortsattes
hermed m.fl. brudt til og med 18 Oktober.
            Der besluttedes:En Delingsplan bliver efter de afgivne
Taxter at beregne paa Kartet og bliver denne at tage under Over-
veielse i et senere Møde, under hvilket saavel plantegning som
Boneteringstaxter blive at undersøge nøiere, forsaavidt det maatte
findes paakrevet. Forretningen blev derpaa udsat indtil videre. Ved
det protokollerte gjordes ingen Bemærkning.
            Bjørndal 18. okotber 1889.

       O. T. Lekve.     H. J. Aalbu.    I. H. Vognild.

            Aar 1890 den 30. September kontiunerede Udskiftningen paa
Gaardene Bjørndal Bjerke i Opdal med samme personale som tidligere.
-
                          Hvorda:

            Delingsplan for Udskiftningen blev taget under Overvei-
else og fortsattes de følgende Dage dermed,idet et allerede i Marts
Maaned d.A. Lodeierne forelagt Udkast til Delingsplan blev nærmere
drøftet og forskjellinge Forsøg anstillet til Ændringer og nærmere
Bestemmelser af de enkelte Linier. Efterat Linierne i det vesent-
lige vare optrukne i Marken og Grændsene for de ny Eiendomme saa-
ledes paaviselige for Partene blev den 8.Oktober Møde  afholdt med
Lodeierne og møtte da Ingebrigt Johannessen Bjørndal,Halvor Sivert-
sen Bjørndal, Ingebrigt Andersen Bjerke, Lars Halvorsen Bjerke og
Ingebrigt Ingebrigtsen Bjerke samt Arnt Aune.Sidsnevnte er Lodeier i
Udskiftningen for et mindre Jordstykke, det saakaldte  Grøset,
hvilket Jordstykke nu er nedflyttet til Gaarden Aunes Grændse.
Ingebrigt har tilkjendegivet at han nu hat kjøbt den Knud Johnsen
tidligere tilhørende Part i Bjerke, Løbenr.333b af skyld Mark 0,8o.
De nærmere Betingelser desangaaende mellem ham og Sælgeren Knud
Johnsen vare bestemte ved oprettet Kjøbekontrakt.- Mod den istand-
bragte Delingsplan fremkom i Mødet ingen vesentlige Indvendinger.
Ingebrigt Andersen Bjerke gjorde Krav paa Erstatning for en af ham
nærmere omtalt Veirettighed over en Del af Halvor Sivertsen Bjørn-
dals tidligere Eiendom. Halvor Sivertsen var imidlertid uvillig til
at udrede nogen Godtgjørelse for den omhandlede Veirettihed, da denne
blot delvis havde været udøvet til Transport af Avling paa
Tider af Aaret, da dette ikke havde forvoldt nogen Skade.Imgebrigt
Bjerke indrømmede ogsaa at der ikke havde været nogen anden Veiret-
tighed endTransport son vævnt og delvis Kreaturferdsel til Engene
lenger nede.-Derblev i den Anledning forhandlet om forlig og bleve
Partene enige paa følgende Maade: Ingebrigt Andersen frafaldervi-
dere Krav paa Erstatning for den nævnte Veirettighed mod at han faar fri
Adgang til Ferdsel til Bygdevei efter samme Vei som benyt-
tes af Opsidderne paa Bjørndal.-Denne Ferdsel skal dog ikke ud-
strækkes saavidt, at Ingebrigt Bjerke skal benytte Veien som Lovei
eller til at kjøre Gjødsel eller til Kreaturdrift, da saadan faærd-
sel skal lægges over egen Eiendom eller for Kreaturdriftens vedkom-
mende  efter den nuværende Kreaturgjeile.-Den for Ingebrigt Bjerke
erhvervede veirettighed efter Veien fra Bjørndalsgaardene til Al-
menveien strækker seg altså blot til den nødvendige Færdsel til og
fra Bygdeveien.- Ingebrigt Bjerke deltager med en Halvdel i Opar-
beidelsen af dette Veistykke deri medregnet flytning af en Del
Stenmure,saaledes at Ingebrigt Bjerke altså til dette Arbeide bi-
drager ligesaameget som begge Opsidderne på Bjørndal tilsammen.
Den fremtidige Vedligeholdelse af Veien udføres af samtligr tre
Parter med en trediedel af hver.
            Denne Adkomstvei fra Almenveien mellem Ingebrigt Jo-
hannessen og Halvor Sivertsen slaaes sammen til fælles vei,og deri
ogsaa som anført på de anførte Betingelser indrømmet Ingebrigt
Bjerke Veirettigheden. Opsidderne paa Bjørndal bleve senere enige om
Veiens Beliggenhed saaledes at denne føres fra Ingebrigt Johan-
nessens Gaardsplads paa vestre side af dennes vaaningshus paa Halvor
Sivertsens Grund og videre længere nede føres over Grændsen
og gaar videre langs det nuværende Skiftesgjærde paa Ingebrigt
Johannessens Grund efter den af Ingebrigt Johannessen nu benyttede
Gaardsvei til Almenveien eller Bygdeveien. Vesternfor og nedenfor
Ingebrigt Johannessens Stuebygning blev nedsat tre Mærkestene der
betegner Veiens Beliggenhed. Veien  legges paa østre side af disse
steneog skal have en Bredde af 2,52 Meter.
            Skiftelinerne bleve betegnede med nerdsatte Mærkestene
saaledes:
I. Litra A1 Løbenr.330a Bjørndal,Skyld Mark 4,97 tilhøres Ingebrigt
   Johannessen er udlagt i en Strækning og en Grændse paa vestre
   Side fra Udmarken nedenfor Gaardene og tilGaardshusene mod Hal-
   vor Sivertsens Brug uforandret som tidligere,derpaa gaar Grænd-
   sen som før vestlig paa øvre Side af Veien mellem Gaardshusene
   til en ved dette gamle Gjærde ovenfor Halvor Sivertsens Gaards-
   huse nedsat Mærkesten.Herfra gaar den med N. 145 Metr.til Mærke-
   sten,videre 170 metr.til do. og derfra i samme Retning 134 mtr.
   til do ved Gjærdet mod Udmarken ovenfor eller nordenfor Indmar-
   ken.
2. Paa østre Side begrændses Litra A1 af det gamle Skiftesgjærde
   for dette Brug fra Udmarken nedenfor (?) Indmarken indtil en ved
   Gjerdet nedsat Mærkesten.Herfra gaar Grændsen nu i vestlig (?)
   Retning og i ret Linie 57 mtr. til do  ovenfor Regsterveien og
   videre ca. 223 mtr. til do og derpaa ca. 202 mtr. til do ved Ud-
   marken. Østenfor denne Grændse støder Litra A2 imod.
3. Litra A2 LøbeNo.334a.b.c.335a 336b, af Skyld Mark 3,19 Bjerke
   tilhørende Ingebrigt Johannessen Bjerke er udlagt med en Stræk-
   ning paa Indmarken eller Hjemjorden og en Strækning i det saa-
   kaldte Grøset ved Grændsen mod Gorsæt.Den paa Hjemjorden belig
   gende Lod Støder paa vestre til Linien No 2 og på østre Side be-
   grændses denne Strækning af en Linie der begynder med en ved Ud
   marken paa søndre Side af Udmarken nedsat Mærkesten og gaar den-
   ne Skiftelinie først N.O.mod Arnt Aunes nu tildelte Lod 295 Mtr.
   til Mærkesten og videre i samme Retning 53 Mtr. til do paa øvre
   Side av Bygdeveien.- Herfra fortsætter nu Skiftelinien i nordlig
   Retning nu mod Ingebrigt Andersen Bjerkes Eiendom 129 mtr. til
   Mærkesten,videre 135 mtr. til do og derpaa 111,5 Mtr. til do,og
   videre 89,5 Mtr. til do paa nedre Side af den gamnle Bygdevei,
   derpaa fremdeles i samme Retning 75,5Mtr. til do.videre 104 Mtr.
   til do og saa 112 Mtr.til do hvorda Ingebrigt Bjørndals Brug
   Litra A2 ophører at støde til Ingebrigt Andersen Bjerkes Eiendom
   og Ingebrigt Bjørndals Brug Litra D,Løbeno.333b herefter støder
   til denne Linie paa vestre Side, og Ingebrigt Bjerke fortsætter
   ligetil Udmarken at støde mod paa østre Side af Smien.- Denne
   fortsætter i samme Retning som tidligere 53,5 Mtr. til Mærkesten
   paa øvre Side af Regsterveien,bøier derpaa litt mere norsøstlig
   og fortsætter 142 Mtr. til do. derpaa 167 Mtr. til do og saa 79
   Mtr. til do ved Udmarken nedenfor Indmarken. Paa østre Side af
   denne Linie ligger altsaa Arnt Aunes og Ingebrigt Bjerkes Eien-
   dom og paa vestre Side Ingebrigt Bjørndals Brug i Bjerke som an-
   ført.
4. Skiftelinien mellem Litra A2 og Litra D.henholdsvis Løbeno.234 a
   b og c,335 a, 336 b og Løbeno.333b,det sidste med skyld Mark
   O,8o begynder ved den i Linien No 3 beskrevne Mærkesten hvor
   Litra D begyndte at grændse til denne Linie og paa Skiftet mel-
   lem disse først i V.ca 51 Mtr.til nedsat Mærkesten, og bøier
   Linien derpaa mod N. til det gamle Giærde, der tidligere har
   dannet Grændse paa vestre Side af Ingebrigt Bjerkes Eiendom
   ovenfor Kreaturregstret og følger Grændsen videre dette Giærde
   til Udmarken.-Da Ingebrigt Bjerke er Eier af Litra A2 og Litra D
   er han saaledes Eier paa begge Sider af denne Linie.
5. Den under Litra A2 beliggende Lod i Grøset støder paa østre el-
   ler nordøstre Side for en Del til Gorsæt og forøvrigt til Peder
   Eriksesn Eiendom i Grøset ef ter den gamnle grændse for Arnt Aunes
   og Knud Jonsens tidligere Eiendom i Grøset.- Paa Søndre Side støder
   denne 100 Mtr. til nedrammet Pæl og så igjen Ingebrigt
   Bjerke til Regsterveien. Erik Bjerke gjerder derefter fra Regs-
   terveien til gamle Almenveien og gjærder siden Ingebrigt Bjerke
   over denne og langs nedre Side af samme og videre efter grændsen
   nedover mod Erik Bjerke ligetil Arnt Aunes Lod støder til denne.
   I Grøset giærder Ingebrigt Bjerke som tidligere hvor den gamnle
   Grændse er uforandret og giærder Ingebrigt Bjerke efter den ny
   Linje i Grøset til den ny Linie skjærer det gamle Giærde og gi-
   ærder siden Erik Bjerke efter samme til Ingebrigt Bjørndals
   Eiendom stødet imod.
            Erik Iversen Bjerke gjærder for sin Eiendom overalt mod
   Udmarken og mod Arnt Aunes Eiendom og med Fjeldet samt mod Inge-
   brigt Bjerke saaledes som ovenfor anført og mod Ingebrigt Inge-
   brigts Eiendom fra den ved Udmarken nedsatte Mærkesten til den
   søndenfor Ingebrigts Indgiærde nedsatte Mærkesten.Erik Bjerke
   giærder videre mod Lars Haldorsen fra det sydvestre Hjørne af
   af denne Lod til Regsterveien og giærder derefter Lars Haldosen
   fra Regsterveien nedover (nordover?) indtil en nedrammet Pæl 50
   Mtr.ovenfor den 2 de fra Regsterveien nedsatte Mærkesten eller
   tilsammen 192 Mtr.fra den ved Veien nedsatte Mærkesten,og giær-
   der siden Erik Bjerke efter Resdten af denne Linie til Udmarken
   eller til Fjeldet.-I Grøset beholder Erik Bjerke i det væsentli-
   ge Giærdebyrden som tidligere.Hvor Linien nu er flyttet mellem
   ham og Ingebrigt Bjerke giærderrhan som ovenfor anført.
            Lars Haldorsen Bjerke giærder for sin Eiendom overalt
   mod Ingebrigt Ingebrigtsen,samt overalt paa søndre Side af sin
   Eiendom mod Erik Bjerke og paa vestre Side mod samme som oven-
   for anført og mod Fjeldet for sin Sin Eiendom.
       ? ? ?
            Lod for en Del til Sletvoldens Eiendom og forøvrigt til
  en Linie der begynder ved en Mærkesten ved det nordøstlige Hjørne
  af Erik Bjerkes Eiendom i Grøset og gaar Skiftelinien mellem Inge
  brigt Bjørndals Eiendom Lita A2 og Litra E Erik Bjerkes Eiendom
  sammesteds V.holt S. 57 mtr. til do og videre 35 Mtr.til do hvor
  da Linien bøier N.N.V.og herfra i Grændse med Ingebrigt Andersen
  Bjerkes Eiendom i Grøset 78 Mtr. til do paa øvre Side af ei Vei
  og videre i samme Retning 143 Mtr. til do og derpaa 111 Mtr. til do
  ved Udmarken.- Paa nordre Side støder denne Lod til Udmarken.
            Litra B.Halvor Sivertsen Bjørndal Løbeno.331a,329,333a
  har faaet sin Eiendom samlet i en Strækning der paa østre Side
  begrændses af Linien No 1 og paa vestre Side Støder til Skiftes-
  giuærdet mod Gaarden Aune, idet den Erik Iversen Bjerkes Brug
  tidligere tilhørende Strækning vestenfor Halvor Bjørndals Eiendom
  Det saakaldte Aune nu er tillagt Halvor Bjørndals Brug.Paa søndre
  Side danner Giærdet mod Udmarken Grændsen,idet Erik Bjerke behol-
  der sin Udmark paa søndre Side af Udmarken som før.
6.Litra C Løbeno.332 Bjerke af Skyld Mark 4,89 tilhørende Inge-
  brigt Andersen er udlagt med en Strækning paa Hjemjorden og be-
  holder desuden i det væsentlige som tidligere den dette Brug til-
  liggende Strækning i Grøset.
            Den paa Hjemjorden liggende Strækning støder paa vestre
  Side til Linien no 3,paa nordre Side til Udmarken og paa søndre
  Side til Arnt Aunes Lod nr.16.Paa østre Side støder denne Lod til
  Erik Iversens Bjerkes Eiendom Litra E.og adskilles fra denne ved
  en Linie der begynder ved en op under Udmarken paa nordre Side af
  Indmarken nedsat Mærkesten og gaar derfra nedover eller sydlig
  Retning 48 Mtr.til Mærkesten videre i samme Retning 160 Mtr.til
  do og derpaa 88 Mtr. til do paa nedre Side af Regsterveien oven-
  for Gaardshusene paa Bjerke, videre lidt mere S.V. 57 Mtr. til
  Mærkesten,derpaa 50,5Mtr.til do og videre 93 Mtr. til do,derpaa
  gaar Linien mere sydøstlig 95 Mtr.til do og videre 47,5 Mtr.til
  do ved gamle Almenveien.-Derpaa gaarSkiftet mer Ø efter denne vei
  indtil en paa nedre Side af veien nedsat Mærkesten, hvorefter
  Skiftelinien igjen  gaar i sydlig Retning 234 Mtr.til Mærkesten,
  videre i samme Retning 62 Mtr. til do og derpaa 99 Mtr. til do
  ved det gamle Giærde mellem Ingebrigt Andersens og Erik Iversens
  Eiendomme og følger derpaadette Giærde i lidt mere sydøstlig Ret-
  ning 124,5 Mtr.til nedsat Mærkesten og videre i ret Linie 59 Mtr.
  til do ved Bygdeveien. Nærmest Bygdeveien støder Arnt Aunes Lod
  til denne Linie paa vestre Side og fortsætter Grændsen mellem
  Arnt Aunes og Erik Bjerkes Eiendom fra sistnevnte Mærkesten efter
  Bygdeveien i sydlig Retning til det gamle Gjerde mellem de nævnte
  Parter paa nordre Side af Veien gaar fra denne Vei og følger
  Grændsen derfra dette Giærde i østlig Retning 23 Mtr.til en ved
  Giærdet nedsat Mærkesten,derpaa gaar Skiftelinien i ret Linie
  76,5 Mtr. til Mærkesten og videre 135 Mtr. til do igjen ved det
  gamle Giærde ved det nordvestre Hjørne af Arnt Aunes der belig-
  gende Indmark.- Erik Iversen Bjerkes Eiendom ligger altsaa paa
  østre og nordre Side af denne Linie og paa vestre og søndre Side
  støder altsaa mod Ingebrigt Andersen Bjerkes Eiendom og Arnt
  Aunes do i den Orden som nevnt
7.Ingebrigt Bjerkes Hjemjord støder på søndre Side for en Del til
  Bygdeveien nærmest Linien no 3 og forøvrigt tilArnt Aunes Lod,fra
  hvilken den adskilles ved en Linie der begynder med en paa øvre
  Side af Bygdeveien nedsat Mærkesten og gaar derfra i østlig Ret-
  ning 23 Mtr. til do og videre i samme Retning 84,5 mtr.til do
  nærved Linie No 6 og i samme Retning ca.4 Mtr.til denne Linie.
  Arnt Aunes Lod ligger paa søndre Side af denne Linie.
8.Den Litra C beliggende Lod i Grøset begrændses som tidligere af
  det gamle Giærde paa vestre og nordre Side.Paa østre Side danner
  nu Linien No 5.og paa søndre Side mod Erik Iversens Part fra den
  i Linien No 5 nævnte Mærkesten, hvorLitra A2 ophørte at støde til
  Erik Bjerkes Lod. Herfra gaar nuGrændsen mellem Litra C og Litra E i
  Retning V hv S 97 Mtr.til Mærkesten, videre 100 Mtr. til do og
  derpaa 38 Mtr. til do ved det gamle Skiftegiærde. som derefter
  danner Grændsen som tidligere. Litra C s Lod ligger paa nordre og
  Litra E paa søndre Side af denne Linie
9. Litra E Løbeno.338 af Skyld Mark 5,53 tilhørende Erik Iversen
   Bjerke er udlagt med en Strækning paa Hjemjorden og beholder
   desuden i det væsentlige den samme Strækning som tidligere i det
   saakaldte Grøset.-Strækningen paa Hjemjorden grændser paa vestre
   og søndre Side til Linien no 6, paa østre Side til det gamle
   Skiftesgiærde mod Udmarken og desuden til en Linie mod Litra G
   Ingebrigt Ingebrigtsens Brug der begynder med en ved det nævnte
   Skiftegiærde nedsat Mærkesten og gaar i nordvestlig Retning 234
   Mtr. til do og videre 64,5 Mtr.til do paa nedre eller saøndre
   Side af gamle Almenveien, videre i samme Retning 184 Mtr.til do
   hvorda Litra E ophøres og Litra F paa vestre Side støder til
   denne Linie og fortsætter denne mellem Litra F paa vestre og
   Litra G paa østre Side 28,5 Mtr. til Mærkesten ved Regsterveien.
10.Skiftelinien mellem Litra E paa søndre og vestre og Litra F Lars
   Halvorsens Brug paa søndre og øæstre Side gaar fra den i Linien No
   9 nævnte Mærkesten hvor Litra F begyndte at støde til denne
   Linie mod V hv S (?) 47,5 Mtr.til Mærkesten,videre i samme Ret-
   ning 103 Mtr. til do hvorfra Skiftelinien bøier mod N og fort-
   sætter 84 Mtr. tilMærkesten ved Regsterveien,videre i samme Ret-
   ning 24 Mtr. til nedsat Sten, derpaa 118 Mtr. til do og videre
   116 Mtr. til do og derpaa 55,5 til do og videre i samme Retning
   til Giærdet mod Udmarken. Paa nordre Side danner forøvrigt Giær-
   det mod Udmarken Grændsen for Litra E,s Lod fra denne Linie til
   Linien No 6.
   I det saakaldte Grøset beholder Litra E sin tidligere Eiendom
   efter den gamle Grændse paa vestreSide mod den saakaldte Kalv-
   hagen, hvor gammelt Giærde er opført og mod Udmarken som før og
   ligesaa mod Sletvold som Tidlegere.Paa nordre Side er Grændsen
   helt (?) forandret sasaledes som anført under Linien No 8.
   Litra F Løbeno.336a med Skyld Mark 1,28 tilhørende Lars Haldosen
   er udlagt i en Strækning og støder denne paa nordre Side til Ud-
   marken,paa østre Side til Litra E s Eiendom i Grøset til det mod
   denne opførte gamle Giærde mod I til Regsterveien og forøvrigt
   mod S. og V til Linien No 10, samt paa østre Side til sidste Del
   af søndre Lod for en No 9. Litra G Løbeno. 336c med Skyld 0,53
   tilhørende Ingebrigt Ingebrigtsen begrændses paa østre Side af
   det gamle Skiftesgiærde paa vestre Side af Linien no.9 og paa
   nordre Side af Regsterveien.
   Litra H. Arnt Aunes Lod er begrændset paa vestre Side af Bygde-
   veien og Linien No 7 samt sidste Del af Linien (?) nr.6 og på
   søndre Side danner det gamle Giærde mod den Ingebrigt Andersen
   Bjerke og Ingebrigt Bjørndal tilhørende Udmarkstrækning. Grændsen
   for Arnt Aunes nu tildelteLod søndenfor Bygdeveien.
            Gjærdebyrden mellem Lodeierne blev fordelt saaledes:
Halvor Bjørndal overtager Gjerdebyrden for sin eiendom overalt mod
Udmarken paa søndre Side af Indmarken og ligesaa mod Udmarken eller
mod Fjeldet ovenfor Indmarken samt Gjerdebyrden ved sin Eiendom mod
Gaarden Aune forsaavidt den tidligere har paahvilet Erik Bjerkes Brug
samt endvidere efter Grændsen mod Ingebrigt Bjørndal fra den ny Bygdevei
nordover forbi gamle Almenveien saalangt Halvor ovenfor
sidstnævnte Vei har havt Gjerdesbyrden og endvidere pligter Halvor
Bjørndal nu at giærde efter den ny Linie ovenfor sine Gaardshuse fra den
første til den 2 den nedsatte Mærkesten og dessuden fra
Giærdet mod Fjeldet nedover efter samme Linie 80 Mtr. til en ned-
rammet Pæl.
            Ingebrigt Johannessen Bjørndal giærder overalt for sin
Eiendom mod Udmarken søndenfor Indmarken og tillige mod Arnt Aunes Lod
saalangt Ingebrigt Ingebrigtsen med sin Udmark sammesteds stø-
der til Arnt Aunes Eiendom og giærder tillige mod Arnt Aune under
Bygdeveien.- Ingebrigt Bjørndal giærder videre mod Ingebrigt Bjerke fra
Bygdeveien til den 2 den nedsatte Mærkesten 262 Mtr.,derefter
giærder Ingebrigt Bjerke efter denne Linie til gamle Almenveien,
hvorefter Ingebrigt Bjørndal igjen giærder efter samme Linie til den 2
den fra gamle Almennveien nedsatte Sten 180 Mtr. og giærder
der paa igjen Ingebrigt Bjerke til Regsterveien. Ovenfor denne giærder
igjen Ingebrigt Bjørndal 142 Mtr.til Mærkesten og derpaa
igjen Ingebrigt Bjerke 167 Mtr.til en nedsat Sten og giæder der-
paa igjen Ingebrigt Bjørndal efter Resten af Linien til Giærdet mod
Udmarken eller mod Fjeldet 79 metr.-
            Ingebrigt Bjørndal giærder mod Halvor Bjørndal under
Bygdeveien til Udmarken og ved Gaardshusene som tidligere og efter
Linien opover fra Halvor Bjørndals Gaardshuse paahviler Giærdeplik-
ten Ingebrigt Bjørndal forsaavidt den der ikke er paalagt Halvor
Bjørndals Brug.
            Hver af Partene paa Bjørndal og Bjerke giærder mod Ud-
marken eller mod Fjeldet hver for sin Eiendom.-Ingebrigt Bjørndal
giærder for sin Eiendom i Grøset overalt mod Ingebrigt Bjerke og mod
Erik Bjerkes Eiendom, samt mod Peder Eriksen Grøsets Eiendom
saalangt Knud Bjerke tidligere har havt Giærdeplikten sammesteds og
endvidere mod Sletvold forsaavidt Giærdbyrdene før har paahvilet Arnt
Aune sammesteds.
            Ingebrigt Andersen Bjerke Pligter at giærde overalt ved
sin Eiendom ovenfor Bygdeveien mod Arnt Aunes Lod og endvidere mod
Ingebrigt Bjørndal som ovenfor anført og mod Fjeldet, samt mod Erik
Iversen Bjerkes Eiendom fra Giærdet mod Fjeldet nedover til den først
nedsatte Mærkesten 48 m.,derefter giæder Erik Bjerke efter denne Linie
?
            Udskiftning bliver Lars Halvorsen nødt til at flytte sine
Huse til ny Tomt.Ligeledes bliver Ingebrigt Bjørndal nødt til at flytte
Husene paa begge de ham tilhørende Brug i Bjerke,Litra A2
og Litra D. Da Ingebrigt Bjørndal imidlertid har faaet begge de nævnte
Brug i Bjerke udlagt saaledes at de ere beliggende ved siden af hans
Brug i Bjørndal, har man gaaet ud fra at han ikke vil behøve at opføre
Husene paanyt, forsaavidt hans Brug i Bjerke angaar, da dette Brug vil
kunne hensigtsmessig drevet sammen med
Bjørndal.- Man forudsætter derfor at Husene vil blive bortsolgte og har
ikke anseet det fornødent at optage nogen taxt over de med flyttingen
forbundne Omkostninger
            Omkostningene med Flyttingen af Lars Halvorsens Huse ere
taxerede saaledes:
       Stuebyggningen flyttes for              kr. 180,-
       Ladebygningen     "     "                "   56,-
       Fjøset            "     "                "  180,-
       Bur               "     "                "   40,-
       Ildhuset          "     "                "   20,- = 470,-
       Ingebrigt Bjerkes Badstue flyttes for                50,-
       Halvor Bjøndals       "      "     "                 50,-
       Erik Bjerkes sommerfjøs      "     "                  5,-
                                               = Kr. 575,-
hvilke femhundre fem og sytti Kroner fordeles mellem Lodeierne saa-
ledes Halvor Bjørndal kr. 100,-,Ingebrigt Bjørndal kr. 100,- Inge-
brigt Bjerke kr. 145,- Erik Bjerke kr. 155,-Lars Halvorsen kr. 55,-
og Ingebrigt Ingebrigtsen kr.20.- Halvor Bjørndal ligeledes kr.50,-
i Flyttingen af en Badstue og utbetaler kr.50,- til Lars Halvorsen.
Ingebrigt Bjørndal betaler kr.100,- til Lars Halvorsen. Erik Bjerke
likviderer kr. 5,- i flyttingen av sit Sommerfjøs og betaler kr.150
til Lars Halvorsen og Ingebrigt Bjerke likviderer i det opførte Be-
løb kr. 50,- for flytningen af sin Badstue og betaler kr.95,- til Lars
Haldosen til hvem Ingebrigt Ingebrigtsen ligeledes betaler kr.20,-
Udskiftningsomkostningene ere under Exekutionstvang for-
faldne i tvende ligestore Terminer. 1.Termin St.Hans næste Aar og 2
Termin naar Flytningen er udførte.Flytningen skal være udført inden
2 Aar fra denne Forretnings Slutning under Tvang efter Loven.
Herunder er ogsaa indbefattet de Ingebrigt Bjørndal tilhørende Huse
paa Bjerke,der skulde være bortflyttede inden samme Tid under Tvang
som anført.
            I Erstatning for Afsavn af Tomtene indtil Flytning er udført
betaler Ingebrigt Bjørndal til Erik Bjerke kr.3,- og til Ingebrigt
Bjerke kr.3,- for Aaret indtil Flytningen er udført. Lars Halvorsen
betaler til Erik Bjerke i samme Anledning kr.3,- for aaret til
Flytningen er udført.
            Under Flytningen af Husene bliver blot den naturlige
Gjødsel at borttage men derimod ikke Jorden under samme selv om denne er
giennemtrukken af Gjødselvandet.
            Pladsenken Marit Gunnahaug beholder sin Plads for sin
Brugstid og svarer herefter Afgift til Halvor Bjørndal,hvem Pladsen
nu er tillagt; det af Pladsenken holdte Giærde maa ikke borttages.
Standskogen i de afstaaede Strækninger følger Marken med Undtagelse at
Ingbrigt Bjerke er tillagt 7 Furretrær i den til Arnt Aune af-
staaede Strækning under Bygdeveien. Disse Trær ere blinkede og skulle
være borttagne inden 1. Marts næste Aar.
    De sædvanlige Ferdselsveiene saasom Bygdeveien og den gamle Almenvei
og veien til Gorset og Regsterveien bliver til Afbenyt-
telse som hidtil. Ingebrigt Bjerke har Ret til vei over den Arnt Aune
tillagte Strækning fra Almenveien til den Ingebrigt Bjerke tilhørende
Udmarkstrækning nedenfor Arnt Aunes Lod. En Mærkesten
nedsattes ved Giærdet mod denne Udmark og en do ved Bygdeveien og skal
Veien ligge paa østre Side af disse Stene og maa ikke ind-
skrænkes til mindre end 2,5 Meters Bredde. Erik Bjerke forbeholes
den fornødne Adkomst fra Bygdeveien til sin Udmark nedenfor Gunna-
haugen over den til Halvor Bjørndal nu tildelte Lod. Lars Halvor-
sen har Ret til Vei over Erik Bjerkes Grund fra det sydvestre
Hjørne af Lars,s Eiendom til den nu benyttede Vei fra Eriks Gaards
huse til gamle Almenveien, hvilken Vei tillige bliver Gaarsdvei for
Lars Halvorsen. Veien lægges paa søndre Side af den i det nævnte
Hjørne nedsatte Mærkesten og frem til Gaardsveien i Retning under
Smidie.Lars Halvorsen pligter at deltage i vedligeholdelsen af
Gaardsveien saalangt han giør Brug af samme. Lars Halvorsen forbeh-
oldes Adgang til den gamle Vandkilde paa Eriks Grund og har Vei til
.....                 Regsterveien og fra denne ned til Kilden saa-
ledes .. at det forvolder mindst Ulempe for Eieren af Marken.
Ingebrigt Bjerke forbeholdes ligeledes Adkomst til den gamle Vand-
kilde paa Eriks Grund.Erik Bjerke skal være berettiget at kjøre Av-
ling og Gjødsel over Lars Haldosens Eiendom fra sin Eiendom til
Regsterveien i Nærheden af Grændsen mod Ingebrigt Ingebrigtsens
Strækning. Den hidtil benyttede Vintgrvei under Gaardene Bjerkes
Gaardshuse bliver fremdeles til Afbenyttelse.
            De ny Lodder tiltrædes 3 Maaneder fra Forretningens
Slutning og maa ikke avvirkes i Skogen udenfor hvad ovenfor er an-
ført før Lodderne tiltrædes.-
            Omkostningene beregnes saaledes:
            Opnævnelse og Beremmelse              kr. 3,o7
            Lensmanden for Tilsigelse             "   8.oo
            Mændene:Halvor Aalbu 19 1/2 dag       "  62,4o
            Ingebrigt Vognild 19 dage             "  60,8o
            Formanden 22 dage                     "  44.oo
            Assistent Engen for Opmærkingen
            ifølge Regning                        "  52,8o
            .... videre under Forretningen        "  15.oo
            Udskrift,5 Ark med Bekræfting         "   4.o2
            Thinglæsing                           "   4,81
            Exped & Porto                         "   6,oo
            Godtgjørelse for Lokale               "   3,oo
                                                  Kr.263,9o.
hvilke to hundrede tre og sexti Kroner nitti Øre udbetales af Lod-
eierne saaledes Ingebrigt Bjørndal kr.70,- Halvor BjørndaL Kr,54,90
Ingebrigt Bjerke kr.42,-Erik Bjerke kr.48,- Lars Haldosen kr.27,-
Ingebrigt Ingebrigvtsen kr. 12.- og Arne Aune kr. 10.- der ere for-
faldne til Udbetaling under Exekutiontvang inden femten dage fra
Forretningens Slutning.
            Derefter sammenkaldtes Lodeierne og mødte da Ingebrigt
Bjørndal,Halvor Bjørndal.Ingebrigt Bjerke, Erik Bjerke Lars Haldo-
sen, Ingebrigt Ingebrigtsen Bjerke eller Slephaug og Arnt Aune.
            Erik Bjrke bemerkede at han fandt ... misfornøiet med at det
saakaldte Aune................  hans Brug.
            Bekræftet og thinglæst Udskrift af ..... vel af Formand
en bleve besørget overlevert Lodeierne til Afbenyttelse.Formanden giorde
opmerksom paa inden hvilken Tid Forretningen med Retsvirk-
ning kan paaankes.
             Da ingen paa Opfordring havde mere at tilføie eller at
bemerke blev Forretningen sluttet efterat være kundgjort på Aastede
i Overvær af Lodeierne.
                Bjørndal 14. Oktober 1890.
 

   O. T. Lekve          H.J.Aalbu.     S. H. Vognild.

           Udskriften bekræftes.: O.T.Lekve.

            Thinglæst ved Extrathinget for Orkedals Sorenskriveri den
16.Januar 1891 i Justitsprotokollen extraheret og i Skjøde og Pantebog
Nr.12 Fol.307 indført.
For Thinglæsningen                           kr.2,13
 " Protokoll...? 4 ark a 6,7o                 " 2,68
                                    I alt    Kr.4,81
Fire Kroner en og otto Øre. Bet. I.Kraft.
 Til topps 


Avskrift.
            Formynderberengning og Specification
                           over hvad
min Myndtling Marie Ingebrigtsdotter Drivstuen er tilfalden i Arv efter
Fader og Moder samt i udstyhr og hjemgifte, alt efter den
Deelingsforretning som var afholdt på Gaarden Drivstuen den 20 the
20 Marty 1787, da forældrene skiftede til sine Børn i levende Live. og
er Myndlingen efter samme Deelingsforretning Udvise tilfaldt
følgende og først anføres Løsøret nemlig som hendes tilkomne Hiem-
megifteog udstyhr vedlagte.Myndlingen er 10 aar gl.
                                         Daler   Ort   Shil.
1 Sølvskee med Aarstal 1710                2
1 gl. Koberpande                                  2      16
1 flad Tintallerken                               1
1 udpoklet Messing Lysestage                      3      12
1 hjulrok                                         1      16
1 malet Ølskaal                                          10
1 sort Spilkomme                                         10
1 Bolster med Haarfyld                    1       2
1 Skinddyne no 4                                  1        2
1 forløden fæld No.8                      2       2
1 Stoldyne No 8                                   2
1 Par Lerretslakener nr.10                1       2
1 Hiemmevevet Dug nr. 9                           2      12       1 Quie
kaldet Binglom                       4
     Paa Sin Datterlod af faderens halve lod udlagt:
1 nye Sølvskee                            2
1 Tinfad nr. 5                            1               6
1 mindre Tintallerken                                    20
1 stor Jerngryde                          1       2
1 Arbeidsgreie med ?.tømmer No 6          1
1 beslaget ...kiste                       1       3
1 stoer Kiste uden Laas                           1      16
1 Walbirk Ølkande                         1       1
6 Butalier  a 4 sh.                               1
1 hvid Kruus                                             12
3 Kruusfader                                             20
1 Fiærbolster No 1                        5
                             Lateris     31       0       6
1 Støbbingsfæld med Aaklæde No 2          3
1 Svenskt Aaklæde                                 3      12
1 nupped Stoeldyne No 1                           1
1 gl. graae randet Rye                            3
1 Dreielsdug nr. 1                        2       3
1 Koe kaldet Giøbad                       7
4 Riedsbidtsauver a 1 ort                 1
5 kroner                                  3       2        4
  og efter Moderen paa Sin Søsterlod
  et Sølvbæger merket M.O.D.              7
                Summa Løsøre             57              22
Dette Løsøre staar altsamme i got Behold og forvar hos mig som Broder og
Formynder og for samme bliver (?) mynlingen Renter  at bereigne.
I viss og sikker utestaaende Gield er Myndlimgen udlagt:
Hos Iver Erichsen Dahlen                 78        2     20
Hos Ingebrigt Baardsen Sætrum efter
    Obligasjon                           70        2
Hos Søsteren Brit Ingebrigtsdatter Belle 90
Hos Asbjørn Jørgensen Holme              35
 
 

Hos Anders Iversen Riises Enke efter     23
revers hos  Ole Jonsen Loe
Summa den udlagte udestaaende Gield     298
I Reede Penger Myndlingen tildelt        22
Tilsammen Gield og rede Penger
som Myndlingen er tildeelet             320                2

Tilsammen min Myndlings heele Arvelod
og levende (?) Capital                  377        1

          Af foranstaaende vil altsaa anføres (?) at min Myndlings heele
Arve  Summa er for det meste indestaaende hos mig som formyn-
der og en Deel hos Suffisante  Debitorer, der alle ere saa sikre at
jeg aldrig paatviler at faae Pengene hos dem.
          Renterne af 320  - 2  beløber aarlig til 1 daler 76 .. og
disse ..mmer jeg .. ved avgift at maatte  nyde godtgiort paa Mynd-
lingens  ..  Klæder hvorda Opfostring og Lærdom og i denne formen-
img hvor jeg er tillagte Renter til Capitalen. Lad være at min
Myndlings  Arvesumma er noget betydelig,saa paatviler jeg dog ikke
at jeg af Oberformynderen med anden av... for...and  suffisant
nok for Arven, om jeg er for samme bemyndings  med de  Beholdninger
som wilde medgaa naar Coution skulde  anskaffes.
          Saaledes er denne min formynderrigning i et og alt rigtig
forfattet og under min Haand bekræftet.
                              Drivstuen den 10 October 1789.
                              Siver Ingebrigtsen Drivstuen.
på baksiden av arket:
         Løsøret som er Indløst af min Søster Mari Arvelod er den
Summa 19n 4 ort som svares Renter af fra den 26 de Marz i fra 1787 og
til 1806 er 15 de 4 . Tilsammen Capital og Renter 34 rd 3 ort 8 S.
                                       Sivert Drivstuen.
Nr.4.
På eit anna ark:
Enkemand Ole Ingebrigtsen Hoel  kiøbt ved Auctionen sammesteds:
1 Kaaber..tte            0  1  12                   =      6  3  12
2 grove Krusfad                 9  1 Giærnsteng Slæde      1  1
2 andre Grove med blkå kant    14  1 Slibesten men Aas        3  12
1 Dito mindre               1      1 Kierke Sæle           2  1  12
1 skål og 1 Grødkomme          13  1 Arbeids Sæle          1  1
1 Kaffekande                1      1 Orreb No 1            1
2 par Kaffekopper              14  1 Ditto No 2               3
2 par ditto                    13  1 Ditto No 3               3
2 hvide flasker                16  1 Vandstamp                   12
1 mundre jernbismer         2   1  1 Ølkagge                  1
1 Gryde fad                 1      3 Daller                   1
1 ditto fad                    14  6 Melke Bonker             1   6
1 stort Græv                   17  3 Skiilbøtter                 18
1 Giærn Rist                    8  1 stort Korn kar           3
1 Gjørvogn               2         1 Nyt Korn kar             3
1 Gjærnplow              2         1 gl.ditto                 2
1 Plow med Trævoltfiøl      2   1  1 Meel Noe                 1
                                   1 Skindsæk og 1 Linsæk     1
               =        6  3 12    1 Borddug 4 3/4 Alen       4
                                   1 Bolster nr. 3            4   6
                                          =         18  4  11
 

                       18  4 11                           47  1  23
1 Bolster No 4             4  8   2 de far                 1  2   2
1 Ditto nr. 5              3 15   1 Hæst Wallach          12
1 Støbbingsfæld         1         1 Brubdt Hæstføl         8  2  12
1 Koebielde og Klave       2      1 Sort Kieste               3
1 Ølbolle                    16   1 Krukke                       14
1 ditto                      16   1 Traug                        16
1 deel Trekopper        1  1      1 stor Kiste                1   4  1
stor skiøbbøtte             6   2 smørformer                    6  1
Blaasidet Koe         9
1 sortflekket ditto     9                   Summa         70  2   5
1 Rødsidet Kalv         2  2 13    af giort i Mellemregning
1 hvid Kvie             2          den 21 de Juni 1840
2 Faar                  1  2 1o                Even  Mjøen.

                      47   1 13
 Til topps 


Avskrift:
Et Stempelmerke 20 Kroner.
Et  - - -do- - -20 Kroner.

                     S k j ø d e.
Underskrevne Arnt Sivertsen Skjørstads Enke Brith Ingebrigtsdatter
erkjender herved at have solgt, ligesom jeg herved til min ældste og
odelsberettigede Søn Ole Arntsen Skjørstad selger, skjøder og overdrager
den mig tilhørende og i Opdal beliggende Gaard Skjørstad  Mtr.N.266 Løb
No.377a af Skyld 1 Daler 4 ot 22 sh revidert eller ny
6 Mark 17 øre for omforenet Kjøbesum 3760 -tre Tusind, tyve Hundre-
de og sytti- Kroner og Kaar til mig, ansat til en aarlig Værdi af
200 -to Hundrede Kroner. Kjøbesummen afgjøres paa den Maade, at Kjøberen
overtager den Eiendommen paahvilende Jordafgift eller Landskyld til
Ørkedals Sogneprestembede,kapitalisert til Kr 600,oo, betaler til Norges
Bank Restgjeld 360,- tre Hundrede og sexti-Kro-
ner til Opdals Sparebank 400 -fire Hundrede- Kroner, til min Søn
Ingebrigt A. Skjørstad 1200 - tolv Hundrede-Kroner, og til min Svi-
gersøn Ole J. Skjørstad 1200 -tolv Hundrede-Kroner. Af de 2 de
sidstnævnte Beløb svarer 4 1/2 Prosent Rente fra 15 de denne Maaned
Thi skal bemeldte Gaard Skjørstad med paastaaende Huse til og un-
derliggende Herligheder, Rettigheder for Eftertiden Tilhøre etter-
meldte min søn Ole Arntsen Skjørstad, hvis Hjemmelsmand jeg for-
bliver.
Sluttelig bemerkes at en mig tilhørende i Østfjeldene beliggende
og i 1888 skyldsat Fjeldsæter (Skjørstadsæter) ikke følger med i
Gaardhandelen, men at denne Sæter med Huse, Havnegang samt Sæter-
kop og Kar m.M. skal tilhøre mine Sønner Ole og Ingebrigt Skjørstad
hver med en Halvdel og paa Betingelse at ingen af dem skal have Ret
til at afhænde sin Del af Sæteren til Uvedkommende.
                          Opdal den 22 Mai 1890
                       Brith Ingebr. Skjørstad m.p.p.
                            Skjødet vedtages af
                           Ole Arntsen Skjørstad.
Til Vitterlighed.
P. Svendsen, Erik Fjøsne.
 Til topps                       K a a r b r e v.
            Underskrevne Ole Arntsen Skjørstad som idag har erholdt
Skjøde paa mine Forældres Gaard Skjørstad,Mtr.No 266,Lnr.317a af Skyld 1
Daler 4 rt 22 sh, ny 6 Mark 17 øre i Opdal forsikrer herved
min Moder, Enke Brith Ingebrigtsdatter med Pant i forannævnte Eien-
dom følgende aarlige Kaar eller
                        F ø d e r a a d.
1.Frit varmt Hus. om forlanges fraskilt (?) Værelse for hende selv,
   frit Husering for hendes Eiendele af ethvert Slags,fornøden
   Brændeved hjemkjørt,sønderhugget og indbaaret,al fornøden Opvar-
   tning og Pleie saavel i friske som syge og Alderdoms Dage,fri
   Skyds til Kirke og andre Reiser.
2.Forsvarlig Fødsel,Røgt og Pleie saavel Vinter som Sommer for 2
  -to- Kjør og 4 -fire- Sauer med Lam.Melken af Kjørene og Ulden af
  Sauerne tilberedes og oparbeides efter Kaartagerens Forlangende
  af Kaaryderen eller for dennes Regning,ligesom den i Sæteren fal-
  dende Budrot hjemfragtes frit af denne.
3.Leverer hvert Aars 14 de April 4 -fire- Tønder godt Byg, 54 Kilo-
  gram Grynmel, 90 Kilogr. sigtet Rugmel,36 Kilogram ferskt Flesk,
  2 Tønder Poteter,2 Par Sko og 8 Meter Læred, de 4 sidstnævnte
  Præstationer leveres om Høsten.
Det bemerkes at hun skal have Ret til at forlange Kaaret levert paa
hvilketsomhelst Sted hun maatte forlange inden Bygden mod, at hun
renionserer paa Husly, Brændeved, Opvartning og Skyds.
Nærværende Føderaad ansættes til en aarlig Verdi af 200 -to Hundre-
de Kroner -.
                          Opdal den  22  Mai 1890
                            Ole A Skjørstad,
Til Vitterlighed
P. Svendsen   Erik Fjøsne.

 Til topps


Avskrift ved Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel