Avskrift ved Ivar Hoel, Oppdal

                Skole-indretning for Opdal.
                     I Herrens Navn.
Efter at hans Kongel:Majts: allernaadigste og høyst priiselige foror-
dning om Skolerne paa Landet i Norge,dattr.Friedrichsberg den 23 Jan:
Anno 1739, var her til Opdal ankommen, og af prædike=Stolen aller un-
derdanigst publiceret in Maj same aar,overlagde ieg med de 4 medhjel-
pere i prestegjeldet,hvorledes denne gudelige,høystfornødne og lenge
ønskede anstalt kunde efter Kongel:aller nådigste intensjon og dette
steds bekvemmeste leilighed best, indrettes og fastsettes. Der blev da
først besluttet, at ifølge af allerhøyst bemeldte aller-nådigste
forordning strax i selvsamme  Aar maatte skee en Begyndelse, men da
Lensmanden og de 4 re  Medhjelpere (som her ære tillige som kiercke-
værgere.) beklagede og undskylde sig at de som lit eller intet kunde
skrive,umulig vere gode for at forfatte sådan en Disignation,som for-
ordningen paabyder,og derefter med megen Møye og mange fortrædelige
Rejser at indkasere Pengene af enhver udi disse besværlige og Vidløf-
tige Egner. Ja heller saae sig nødsaget at nedlegge og frilades fra
deris Embede med samme uforsvarlig at forestå og betiene, maatte ieg,
for at facilitere dette Werck forsickre dem min hielp og tieneste,og
at dette ikke var så vanskeligt og umueligt,som syntes når,enhver kun
med fliid og Villighed vilde efterkomme mit Raad og sin egen Skyld-
dighed.Efter nøye overleg og aftale blev da endelig saaledes Imdret-
ningen besluttet: Efterdi Opdals prestegield ere inddeelt i 4 hoved-
samlinger, hvoraf enhver har sin tilhørende Medhielper, og ieg atter
har inddeelt hver hoveddeling i visse overhøringsfordeelinger, hver af
disse af 7.8.a 9 gaarder.Ligesom gaardene sammen ligger beqwemest til
ungdommens samling: Nemlig I Borten til Moen, som har 9 overhør-
ingsfordeelinger:2 Nedre paa Skoven,som har 7 Ditto;3 Uden til Kirk-
ken,som har 9,og 4 oven til kirken,som har 5 saadane fordeelinger,og
her aarlig holdes de sedvanlige overhøringer med huusbesøgelser i
disse fordeelinger in Octobr: og Novembr: da folket meest er hjemme
hvor da klokkeren,og hver hoveddeelings Medhielper tillige med Pres-
ten er tilstede: Saa tillyser presten af predikstolen 8 a 14 dager
tilforn,at alle og enhver,som findes pliktig efter forordningen at
betale til skolekassen indfinder seg til rette Tiid paa sin overhør-
ingssted i fordeelingen, der forfattes da Mandtalet, omstændigheder-
ne af enhver overvejes.Pengene af enhver leveres til Medhielperne og
kuns nogens udeblivelse og Restansene da antegnes strax de resterende
og deres fortegnelser tilstilles Lensmanden,at have Restanserne ufor-
tøvet inddrives. Dermed ere Lensmandens og  Medhielperens Rejser og
umage ved incasseringen aller best lettet.Mandtallerne rigtigst ind-
rettet, og at vanskelighed og Modsigelse paa stædet i folkets nærvær-
else sickerest aftalt og hevet,men saa blev ogsaa derhos erindret,at
dersom pengesummen efter den plan og indretning icke fandtes tilstre-
kkelig, maatte Øvrigheden ansøges,hvorfra detresterende skulde tages,
eller og Almuen selv være betenkt paa Resten at tilskyde helst om Sko
lecassen kunde forblive i Bøyden. Dette blev antaget og saaledes er
Skole-Mandtallet bleven forfattet: Eftersaadanne omstændigheder da
Cassen syntes at kunde blive tilstrekkeligt, og dog ingen fandtes som
kunde eller vilde paatage sig Regnskabet at forestaae, maatte jeg re-
solvere meg til at paatage mig saavel Skole-Cassens som Skolens Dier-
ction. Her annammer da Sogne-Præsten til hvert aars udgang de indcas-
serede Penger af de 4re  Medhjelpere, og af Lensmanden Restanserne,
hvilke Lensmanden af øvrigheden tilholdes uden ophold af Mangel ind-
drive og til Sogne-Presten levere,saafremt hand icke selv det rester-
ende vil forsvare og Betale.Derhos kand Lensmanden og de 4re Mehhjel-
pere alltiid til hvert aars udgang hos Sogne=Presten see og erfare
Cassens tilstand og Regneskabets Rigtighed,thi over hvert aars intægt
og udgift holder sognepresten en indbunden igiennemdragen og autori-
seret Protokoll,og innfører alle ting saaledes som han for Hr Stifts-
befalingsmanden, Biskopen og Prosten  alle Tiider vil være ansvarlig.
Sogne-Presten belover ogsaa at wilde forskrive og forsyne sin Menig-
hed og skolerne med adskillige fornødne skole-og andre gudelige og
oppbyggelige Danske bøger og dennem for bedre Kiøb og overlade. Endda
han gemenlig af Bogførerene kand faae see det af de Bøger ,som til
fattige Skole Børn af Cassens overskud forundes med des mindre be-
kostning af Skole-Cassen kan betales.Endes hermed paa dette sted saa
mimg af Skole-Cassen kan betales.Endes hermed paa dette stæd saa lyk-
keligt istandbragt,at da Skole Cassens indrettelse blev fuldkommet i
1739 aars udgang, men Skoleholderiet efter nuværende Maade, først
tog sin Begyndelse Ao 1740. Saa bliver da udgifterne til Skolemester-
nes Løn og fattige Børns Bøger og kosthold i Skolen, tagen af 1739
aars Indtægter og altsaa betales det 1740 aars udgifter af forrige
aars Indtægter og saa fremdeles.Overskyder noget af forrige aars
Rengskab, tillægges dette overskud cassen til Intægt udi det følgende
Aars Regnskab.Ligesom ogsaa altiid drages tilbørlig omhuu for at de
2de aarlige collecter, samt Børse Penger, og alt hvad til Skole
Cassens Beste kan erlanges, flittelig indsamles,og rigtig til Regn-
skab føres. Endelig, efterat Skole Cassens Indrettelse saaledes er
i Standbragt,er det og fornødent at wise hvortil den bliver brugt, og
hvorledes skoleholderiet her er indrettet og fortsættes. Mand saae
strax at dette Stæd icke kunde beløne flere,end 2de Skolemestere,
naar hver endelig maatte have 20 rdr.aarlig.Klockeren kunde til sko-
leholder icke findes beleilig: thj hans Embede ved Kierke-Tienest-
ternes opwartning wilde wist bortage formegen Tiid fra skolen, helst
da hand hver uge vil de til Skifte gaaende ungdoms Catechisation
maa være nærværende og desuden naar indfaldes med Bryllupers eller
andre Kiercke forretninger (:hvoraf de fleste nu særdeeles meere
holdes paa Søgne:end Søndagene:) maa hand jævnlig søge Kiecken hvor-
udover skolen, helst naar den holdes noget langt fra Kiercken, maatte
forsømmes. De twende nuværende Skolemestere Peder Andersen Borg og
og  Halvor Larsen Øvne, 24 aar gamel,bleve da efter foregaaende Examen
og Velbekiænt efterretning om deres Duelighed og ustraffelig
liv og levnet antagne Ao 1740  1.Jan, og strax menigheden forestillet
og sat til Skolearbeide. De fick hver sine 2 hoveddeelinger af Pres-
tegiældet at opvarte neml.Peder Andersen Borg disse tvende nedre paa
skoven, og uden til Kiercken, og Halvor Larsen Øvne disse tvende bor-
ten til Moen, og oven til Kiercken som netto giør den halve part af
Præstegiældet til hver af dem.De bekom hver sit Mantal, hvilket de
stedse aar efter aar wedligeholder, og all forandring ved af og til-
gang med ungdom nøye antegnes, samt notererhver ungdioms tiltagelse
i Rubrickerne,og hvad enhver forelegges til skolehold på hvert Sted
Hver Løverdags aften eller hveranden Løverdags aften indfinder de sig
hos mig med Mandtallet for at giøre Reede for deres skolearbeide: og
at forsømmelige kand i tiide tilrettesettes: saavelsom  ved at over-
lægge hvad for fattige Børn med skolebøger eller nogen Kost-Penger
efter Cassens Leilighed maa forsynes; og saa tidt lejlighed gives be-
søger selv de Stæder hvor Skolene holdes. Det sees da ,heraf at ingen
wisse skolehuuse her kan bygges, men må haves omgaaende skoleholdere
som i hver forsasmling samler ungdomen til undervisning hvormed saa-
ledes contiuneres at skole holderiet uge efter uge flyttes fra en
gaard til en anden i hver fordeeling,at enhver bær lige Byrde.Til den
ende tillyses Søndagen forud af Prædickestolen hvor skolen holderiet
den uge skal være, med erindring om ungdommens flittige og ubehindre-
de skolegang.Iøfrigt forretter begge Skole-Mestere deres Tieneste med
Bøn, underviisning og catechesation i muligste maades forsbarlig.

Skolehols Tiiderne ere fra Medio Januarj indtil Maj maaned i Ploug-
tiiden her gemenligen indfalder, og folket behøver deres ungdom til
arbeidet hiemme. Siden foretages fra Junii begyndelse Intil sist i
Julio, da folk har at bestille med Slotte-Tiiden, som stedse warer til
Høste=Tiiden eller Septembris udgang. Endeligen holdes Skole fra
Octobris begyndelse indtil medium Decembris, saa at helle Skole Tiiden
om aaret kand regnes omtrent 9 Maaneder.
Skole Timerne iagtages nøye, særdeles i de korte Dage om Winteren
da Bønnen og Bibel Læsningen afgjøres for Lys dag, for ungdommens
Catechiseres og med  Bønnen sluttes. Til denne Catechisation møder
ogsaa, det meeste muligt av, den Woxne ungdom i hver Fordeeling for at
nyde erindring og forbedring i hvad de tilforn kunde have glemt, og
derefter ved at lade sig tegne til Skrifte Wiidere paamindes.
Skole mesteren bekommer Deres aarlige Løn Saaledes.Til hver St:Hans
Dag faaer Hver 10 Rdr,og til hver Jul atter 10 Rdr,ellers harde ingen
slags Accidencer,uden at de af de formuende som dog ere ganske faae
nyder til introduxion for et barn, som først træder i skolen 4 s.men
af de fattige, som ere de fleste, slet intet.
Dersom nogen,som dog siælden skeer, vil lære at skrive, da betaler
de Skole-Mesteren aparta 8 s. for ugen. Endelig om nogen gammel
formedelst forsømelse falder til Wankundighed og forglemmelse i sin
Kristendomskundskab, bør de, om de icke ere alt for arme, betale
Skole=Mesteren 4 a 6 s: for hans umage med deres underwiisning.
I øfrigt nyder de kost og herberge hos Bonden i den Tiid og paa det
Stæd, hvor skolen holdes, men desuden maa de forsyne dem selv med
begge deele. Det var derfor at ønske at en liden Bygning af en Stue og
og et kammer kunde for hver af Skole=Mesterne erlangesog at Bøyden
dewm med nogen Brende-Weed maatte forsyne. Endelig ogsaa at naar
Skolemesteren saa langt fra liggende Stæder skulle reise til skole-
mesteren saa langt fra liggende Stæder skulle reise til skoleholdet,
de da maatte nyde nogen skyss som forordningen tilholder.Saa er da
denne Skoleindretgning i Herrens Navn efter dette Stæds Lejlighed.
paa Muligste og beqwemeste Maade forfattet. Gud Welsigne Kongen,og
lade denne sin Meenighed heraf høste frugten til Menneskenes ære og
Salighed.
Denne indretning er approberet av Stiftsamtmand og Biskopen.
Copiens rigtighed test.
     Jens Lemvig:

De nærværende skolemestere ere 2 de nafnlig Peder Andersen Borg og Ole
Olsen Ranem, men var at ønske 2de til om noget til Løn kunde optenkis,
thi det bestemmende stræcker neppe til at aflønne de 2de som nu ere.
Skole-Cassens beholdning er her omtrent 64 rdr.


Avskrift ved Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel