Utdrag av gamle protokollar frå "Sorenskriver udi Ørchedals Fogderie".
Samla og skrive av av Ivar Hoel, Oppdal.


Oppgjør av foreldrenes gjeld og arveskjøte, Hoel, 1746

Skifte på Ørstad, 1751

Skjøte på Hoel, 1805

Pantebrev, 1805

Kårkontrakt,1751

Skjøte på Wechved, 1757

Skjøte på Wechved, 1738

Skjøte på Ishoel, 1745

Skjøte på Jeldmoen i Sunndal, 1831Fotokopi av orginalen:  mellomstor fil (300KB)  og stor fil (2,5MB)


      Avskrift.
          No.1-C-tus.Een Rigsdaller.
          1746.
     Andreas Christian Krog, Kongelig May te sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie Giør herved witterligt at Anno 1746 Mandagen
den 31 te January da et almindelig Vaar- Sage- og Skatteting blev
holden et med almuen av Opdals Tinglaug paa Tingstedet Bierche,
fremkom for Retten den ærlige Dannemand Ole Roaldsen Hoel som med
den heele allmues overenstemmende tillstaaelse beviiste at han
som sin paaboende gaard Hoel skyldende med bøksel Et Spand havde
betalt sine foreldres skyld og gield saaledes:

Till Madame Feldtman      5 - 3    Dordi Ingebrigtsdotter
Ole Rate                 4O - 0    Morchen                  4 - 2
Ole Lønset               32 - 0    Ole Utem                 5 - 1
Joen Vognild              7 - 0    Ellev Becken             1
Anne, Joen Dørums Quinde  2 - 0    Marit Larsdatter Gravem  1 - 2
Knud Dørum                1 - 1    Ole Knudsen Utem         3 - 0
Haldo Bøe                 1 - 0    Gunder Furu              2 - 0
Paul Nederhool            1 - 3    Haldo Storlien           2 - 2
Gjertrud Hansdotter                Gudbrand Evensen Morchen 0 - 3
Nedrehoel                 0 - 3    Brynhild Vindall         7 - 0
Halvor Ishoel             7 - 1    Johannes Grafuen         0 - 1
Guru Semmingsdotter                Marithe Larsdtr Strand   1 - 0
Blockhus                  4 - 3    Arn Bøe                  1 - 0
                                                  Summa   133 - 2

Og som ermeldte Ole Roaldsen for ovenskrevet 133 Rdr 2 ort som
hand udi courant Mynt for sine foreldres gield tilgode hver av
creditorene for Rigtig og Reedeligt haver betalt intet andet
havde bekommet end den Blote nedrodnet Gaard Hoel, saa begiærede
han der paa et lovligt skiøde tillhiemled og odel for sig og
hustrue, begge arvinger alt saa i følge ovenstaaende
omstendigheder fandt Retten lovlig og billig at bemeldte ærlige
Dannemand Ole Roaldsen, hans, børn og arvinger gaarden Hoel
skyldende med bøxel og herlighed 1 Spand beliggende udi Ørchedals
Fogderie og Opdals Tinglag dermed alle underliggende herligheder,
være sig av ager og eng,skoug og mark fiskevand og fægang, vaat
og tørt, sætter og sætter boliger, veide og veidestæder, øde og
aarbøde, inden og udengiærdes fra Field og udi fiære.
#Til toppen 


                           U t d r a g
av skifte på Ørstad den 18. juni 1751 etter Johannes Eriksen
Ørstad og kone Eli Jensdotter:
                   ---------------------------

      Udi Gaarden Wechved ere Sterfboet her Reservert: ved et udi
Skifte-retten fremlagt Skiøde med bøxel og herlighed et halvt
Spand følgelig av 12 te augusti 1726 lydende ord for ord:
      Saaledes kiender jeg underskrevne John  Erichen Hollet,nu
Wechved  og herved vitterliggiør at den allerhøieste Gud efter
sin behagelige Willie haver hensatt mig udi Enkestand alt saa
sand jeg af velberaad huu og frie  Willie med mine kiære
forældre, min kiære Fader Erich Johnsen og Moderen Marithe Thores
dotters, samt mine forskjellige søskenders krav og samtykke
formedelst særdeles aarsager haver solt til min kiære broder som
        Johannes Erichen min beboede Gaard Wechved med
bøxel,bondegods et halvt Spand, hvilket mine kiære foreldre haver
givet og forundt mig at ingen af mine søskende skulle derpaa
ankke,saa som jeg af de Penge min kiære broder Johannes ,mig for
Gaarden haver betalt efter forening. haver jeg fornøiet mine
søskende i deres anpart av Tredsindtyve Rigsdaller. som min
broder betalte mig for det halve Spand. Thi tillstaar jeg herned
min kiære broder Johannes ei aleene bemeldte halve Spand i
Wechved full Odel og Eje efter loven: men endog derpaa levere ham
alle de adkomstbrefer som bemeldte gaard Wechved er betreffende,
nemlig først Steengrim Efensen Nesie,i Sundallen der hafer arvet
Wechved efter sin salige morfader Anders Olsen Rise, hvilken han
igien hafde solgt til Esten Johnsen og hans arfinger, dateret den
3 die May 1688 under Steengrim Efensens haand. Dernest levertes
et Skiøde paa bemeldte halfe Spand som Erich Johnsen havde kiøbt
af Esten Johnsen den 6 te augusti 1699 og tinglest den 30 te
october 1699. Etter hvilket hans kiære Fader Erich Johnsen giver
ham dette halfe Spand den 5 te Marty 1715. hvilket han har brugt
til 1724 aars udgang men førend Steengrim Efensen den gaard
bekom,brugte Efen Qualsjord den over 20 år til afelsgaard som
         vitterligt men har ikke noget adkomstbref derpaa, som
samme gaard har bestaaet i den slegtlinjes hevd efter Loven saa
at paa den kant ingen på anke kan følge. Hvorfor jeg herved
kraftelig tillstaar at bemeldte min kiære broder Johan Erichen
samme gaard Wechved at giøre sig den saa nøttig som han best ved
og kan i alle maader efter dette rigtige kiøb som han best finder
i alle optenkelige maader for sig og sine arfinger efter loven
intet undtagen i nogen maade at alt som af alders tiid tilligget
haver.Dets til ubrøderlighed og ukrænkelig stadfæstelse haver jeg
aleene dette skiøde med mit signet bekræftet men endog kiærlig
ombedet min kiære Fader Thore Erichen samt lensmanden Svend
Pedersen Hoxeng dette til Witterlighed med mig at forseigle.

                       Datum Wechved den 12 te Augusty 1726

Erich Johnsen Hollet.  Thore Erichen Riise. John Erichen. Sven
Pedersen Hoxeng.

           Lydeligen i arveretten oplæst paa Schiørstad i
Opdallen den 6 te November 1728, da et almindelig Sage- og
skatteting contiunerede samme steds og protokolleret Folio 48
sampt 49,widneunderskrifter Testeres.  Lyder Brandt.
           For skifteretten læst og paaskreven. Beregnet bemeldte
gaard Sterfboet til indtægt for lige Summa den efter skiødets for
bemeldte kiøb for,
nemlig Courant 60 Rdl.I liige maade angaf Enkken at som eyende
Wechved Setteren skyldende med bøxel 3 marklaug, vurderet for 4
daler 2 ort.
                     ----------------
#Til toppen 

No 4 C-tu 1 d. 66 sh. fra 200 til 300 incl.
1805, (Paategning).
               Wi underskrevne, nemlig jeg Kari Olsdtr.,enke
efter afgn. Ole Evensen Nysæter med laugverge, jeg Even Olsen
Nysæter, jeg Halvor Ingebrigtsen Aalbu paa min myndling Marit
Olsdotters vegne, jeg Christie Olesdatter Hoel med4 laugverge,
jeg Ole Halvorsen Hoel paa min myndling Gjertrud Olesdatters og
min kone Marit Halvorsdotters vegne, vedgaar samtlige hermed at
have solgt, liigesom vi hermed sælger, skiøder og afhænder fra os
og vore Arvinger den kjøberen nu afdøde Faders forhen tillhørende
odelsgaard Hoel, matr.nr.743, skyldende med bygsel, Landskyld og
herlighed 12 mkl. beliggende udi Ørchedals fogderie og Opdals
Tinglaug for hvilken Ejendom kjøberen haver udbetalt 230 Rdl. som
hanem under skiftebehandlingen efter hans moder var vurderet for
og saaledes som samme der  befindes udlagt, nemlig til     Tønder
120 rd, til Lars Paulsen Geravem 62 rd.til mig Christie Hoel paa
hver broderlod 6 Rd. og paa hver søsterlod 3 Rd. hvilket udlæg
dog betegnedes af og som eftergivet kjøberen saasom i det heele
ikkun som indbetalt 2O3 Rd.Thi skal bemeldte gaardpart Hoel af
leie som meldt 12 mkl. med alt hvad dertil hører, saaledes som
Ejendommen af kjøberens Fader forhen har været ejet og brugt,
herefter tilhøre bemeldte Ole Olesen, hans kone, børn og arvinger
til Odel og ejendom da vi for dette salg innestaae som
hjemmelsmænd Udstede dette skjøde under vore hænder og signettes
bevidner tillige at ingen kjøbekontrakt om denne handel af os
eller andre paa vore vegne er oprettet.
                                Vang Tingsted den 10, juni 1805

     Kari Olsdatter Nysæter.m laugverge,Even Olsen ibm.
     Even Olsen Nysæter.  Ole Olsen Nysæter. Halvor Ingebrigtsen
Aalbu.
     Ole Halvorsen Hoel. Christie Olsdtr. Hoel med laugverge Eve
Uff.
     Til vitterlighed H.Wasleggen..     I. Aalbu.
#Til toppen 


Avskruft:
               Jeg underskrevne Ole Olsen Sneve vedgaar herved at
have bekommet til laans hos welædle og welærværdige hr. pastor
Peder Tønder senior i Sundalen den Summa 1OO Rd. skriver et
hundrede rigsdaler dansk courant, hvoraf jeg forbinder mig at
svare aarlig 4 prosenter Rente, der erleggezs til et ved plakaten
af 13.Martis 1782 bestemt termin. -Til sikkerhed for pengene
pantsetter jeg med 1 ste prioritets ret mine ejende 12 mkl. udi
matr.nr.743 Hoel i Opdaøls Tinglaug og Orchedals Fogderie;
hvilken gaard med paastaaende huusebygninger og alle tilliggelser
skal være og forblive Creditors velbemeldte hr. pastor Tønder og
           arvingers sikre underpant for kapitalen og Renter
inntil samme efter 1/4 aars Opsigelse fra en av siderne er betalt
Til bekreftelse under min haand og segl i overværelse av tvende
vidner.
                            Vang Tingsted den 25. augyst 1805
                                   Ole Olsen Sneve.
Til Vitterlighed:   I. Aalbu.  Tarald Semmingsen Blokhus.
#Til toppen 


                           Avsskrift:
No7 C-tus. Een halv Rigsdaller.
1751
     Udi den hellige Trefoldheds navn: Indgaar vi underskrevne
med hverandre følgende Contract og forpliktelse:
                    1 Lover og forplikter vi os efterskrevne.
nemlig jeg Haagen Svendsen Hoxeng, jeg Iver Larsen Bierche, jeg
Johannes Sivertsen Lien og jeg Erik Pedersen Gulaker, jeg Halvor
Ishoel og og vi samtlige Rasmus Dørums efterladte børn, at som
vores slekt den ærlige og velagte Dannemand Halvor Johansen Ishol
med sin bedagede Quinde nu formedelst alderdom og svaghed ere
blevne saa svage og skrøbelige at de ei ere god for selv at
forsørge sig, saa forbinder vi os een for alle og alle for een
paa ære tro og love at forsørge ermeldte Halvor Johansen Ishol og
hans hustrue saa lenge de lever paa den maade at vi eenhver for
sig alternerer hver sit aar med at skaffe dem et menneske til at
opvarte og forsyne dem med hvad de behøver til pleye og
opvartning, og hvem av os der skulle imod dette løfte saadan
deres plikt, skulle være udelukt fra at tage arv efter dem.
Hvorimod billighed udfordrer at ifald disse benevnte folk begge
ved døden skulle avgaa forinden eenhver av os haver holdt et
menneske aaret omkring til opvartning for dem, da skal den eller
de som ingen møye i saa fald har haft tillægge den som derved har
gjort bekostning billig erstatning saavidt paa deres part kunne
komme, men den som skulle befindes uvillig til at opfylle dette
udlovede løfte, skal aldeeles være Excluderede fra arvetagelse
efter benævnte gamle folk som ere vores slekt.
                    2.Forplikter jeg mig Halvor Johansen Ishoel
tilligemed min hustreue os at Conservere vores faae
efterladenskaber for benevnte vores arvinger, naar de opfyller
benevnte deres løfte, saa at hvis der findes efter os naar vi ere
ved døden avgangne og hæderligen begravet, skall skiftes og
deeles efter loverns forskrift, imellom disse foreskrevne vores
lovlige næstarvinger.men derefter imod formodning disse vores
arvinger enten alle i almindelighed eller nogen i særdeleshed
skulle efterlade at skaffe os et menneske til behørende og
opvartning, da skal det staa i vores magt at udvælge os andre
forsytimgsmænd i det eller dets udeblivendes sted, som vi
Reserverer os saaledes at belønnes som billigt og ret kan være at
denne imellem os indgaaede Contract i kraft av lovens lydende udi
5. Bogs Capituls 1.articul udi alle sine ord, Clausuler og
punkter tryggelig holdes skall; det bekr<fter vi paa begge sider
med vores signetters undertrøkkelse og til ydermeere tryghed
venligen ombedet de tvende ærlige og velagte Dannemænd, nemnlig
Peder Knutsen Vognild og Knud Olsen Vognild med os til
vitterlighes ville underskrive og forsegle.

              Datum Tingstuen paa Biercke den 26. juni Anno 1751

  Haagen Svendsen Hoxengs signette. Iver Larsen Bierckes signette
  Johannes Sivertsen Liens signette. Erik Pedersen Gulakers
signette.
  Halvor Ingebrigtsen Ishols signette. Paa egne  og mine søskens
vegne
  Esten Rasmusen Dørums signette.
  Paa min egen og min hustrus vegne efter hendes villie og med
hendes samtykke
  Halvor Johnsens signette
  Till vitterlighed og efter begiær underskriver og sorseigler:
        Peder Knutsen Vognild                 Knud Olsen Vognild
            signette                             Signette.
#Til toppen 


No 2 C.-tus Een Rigsdaller
1757.
          Kiender jeg mig underskrevnbe Anphind Arnsen Wechved og
herved for alle witterliggiør at jeg med frie willie og velberaad
hue, samt med min curator Iver Olsen Wechveds villie og samtykke
haver solgt og avhændet, liigesom jeg herved udi forbindligste og
kraftigste maader av Loven selger,skiøder og aldeles avhænder fra
mig og mine arvinger til den ærlige og velagte ungekarl Halvor
Andersen Hindset og hans arvinger,føde og uføde, min Eiendes og
tilhørende odellsgaard Wechved kaldet skylder med bøxel og
Landskyld Et halvt Spand,beliggende udi Opdals Tinglaug og
Ørchedals Fogderie,og som han mig derfor haver betalt alt det udi
vores Kiøb som mindste med mæste skilling den Summa 29O Rdlr.
Skriver To Hundrede og halvfemsindtyve Rigsdaller courant,
foruden et Reserveret kaar af gaarden efter vores derom under
Dags Dato indgaaede Contract,saa skal besagde 1 øre besagde 1 øre
marklaug med bøxel og Landskyld udi min bemeldte Gaard Wechved
med alle dens tilliggende he4rligheder,være sig af ager og eng,
skoug og mark,fiskevand og fægang,sætter og sætter sætter
Boliger, quærnsted og quærnbrug, weide og weidesteder,øde og
aabøyde, vaat og tørt, inden og udengiærdes fra field og udi
Fiære, intet undtagen av alt det same gaard enten nu tilligger av
Arilds tiid tilligget haver eller med rette tilligge bør, følge
og tilhøre Halvor Andersen Hindset og hans arvinger til Ewig Odel
og Eiendom, uigiendkaldelig av mig og mine arvinger i alle maader
og erkjenner jeg saaledes for mig og mine arvinger ingen ydermere
Lod-deel,ret eller rettighed dertil at have efter denne Dag i
ringeste maade, men jeg forplikter og forbunder mig og mine arv-
inger,Sine Exceptione,som trygge og rette hiemmelsmand at holde
kiøberen og hans arvinger fri for all vannhiemmels brøst og hver
mands paatale som paa dette Kiøb kunne anke giøre, i alle tilfæl
ler skadesløs, til Hvilken Ende jeg og herved overleverer alle
mine Skiøde odells og adkomstbreve paa besagde gaard Wechved til
Halvor Andersen Hindsets desto tryggere Hiemmel.
            Til Bekræftelse haver jeg dette mit lovlig indrettet
skiøde og med egenhaand underskrevet og mit signet hostrøkt samt
til ydermeere tryghed og forsikring venligen ombedet min courator
Iver Olsen Wechved, som de tvende Dannemænd navnlig Gunder
Halvorsen Wognild og Even Olsen Wognild med mig til vitterlighed
ville underskrive og forseigle.

              Datum Actum Tingstedet Øvne den 26. juny Anno 1757.

       Andphind Arensen.   Iver Olsen Wechved, som courator.
Witterlighed og efter begiær underskrive og forseigler
              Datum ut supra
       Gunder Halvorsen Wognild.  Even Olsen Wognild.
       Omstaaende og indbenævnte Kiøb approberes  og bevidner vi
underskrevne Engel Andersen Loe, Andphind Eriksen Wechved og på
min myndling Jøran Andersdotters vegne approberer Peder Arnsen
Tove (skal nok være Torve).
#Til toppen 


Sorenskriver udi Ørchedals Fogderie Giør hermed witterlig at aar
1740 den 6 te July da et allmindelig Sommer Sage og Skatteting
blev holden for Opdals Thinglaug paa gaarden Bierche fremstoed
for Retten den ærlige Danneqwinde Ingeborg Halvors Daatter som
beviiste med et skiftebrev efter hendes avgangne mand Efvend
Knudsen Wechved Dateret den 30 te January Ao 1738: at benevnte
Enkkes paaboende gaardepart udi Wechved skyldende med bøxel og
herlighed 18 marklaug med overbøxel over 21 marklaug i bemeldte
gaard arvelig var hende udlagt for den Summa Courant 28 Rdr.for
hvilken Ejendom hun nu ingen beviiser hafde i hænde,siden adkomst
til gaarden var hendes salig mand frakommen og i dets henseende
indstændelig begiærede av Retten et lovlig Skiøde. Følgelig Skif-
te Forretningen udviis paa endnu anmeldte 18 marklaug med over-
bøksel over 21 marklaug, da hun med ydermeere beviiste med Ifuer
Olsen Wechved og Andphind Rasmusen Wechveds udsigende at besagde
gaard var anmeldte hendes avgangne mand Efuen Knutsen riktig og
reedelig overdragen av Gunder Ifuersen for den Summa Courant Mynt
36 Rdl. I hvilken henseende Retten fandt sig beføyet,paa Embedets
vegne, følgelig foreskrevne omstændigheder at skiøde og hiemle
liigesom Enkken den ærlige Danneqwinde Ingeborg Halvors Daatter
herved skiødes og hiemles besagde gaard Wechved beliggende udi
Ørchedals Fogderie og Opdals Tinglaug, med alle dessen underlig-
gende lotter og lunder, være sig av Ager og Eng, Skoug og Mark,
Fiskevand og Fægang, Sætter og Sætter boliger, av Veide og Veide-
stæder, vaatt og tørt, inden og udengiærdes, fra Field og udi
Fiære, som nu tilligger og af Arrilds tiid tilligget haver,intet
i nogen maade undtagen, men det allt sammen at følge og tilhøre
Ingeborg Halvors Daatter og hendes arfvinger til efvindelig
Ejendom allt fra Skiftets Dato og efter dets reene indhold hvor-
paa dette skiøde fornemmelig grunder sig, dog ingens lovlige
odelsret efter Loven herved i nogen maade forkrenket. Til bekref-
telse udstædes dette Skiøde og adkomstbrev, som jeg paa mit em-
beds vegne efter begiæring udfærdiger under min haand og hostrøk-
te signette.
         av Bierche Tingstue Actum Anno Die et Love ut Supra.
                           A. C. Krog. (sign)
#Til toppen 


Avskrift.
No 1 C-tus Een Halv Rigsdaller.
1745.
               Kiendes jeg mig underskrevne Jon Halvardsen Ishoel
og herved vitterlig giør at jeg med frie Willie og velberaad huu
samt med min hustrus Willie og samtøkke haver solgt, skiødt og
avhendet, liigesom jeg hermed selger og avhænder fra mig og mine
arvinger til den ærlige og velagte Dannemand Rasmus Olsen Vech-
ved, hans hustrue, deres børn og arvinger, min forhen tilhørende
gaard Ishoel skyldende med bøxel og herlighed Een øre sex mark-
laug udi Ørchedals fogderie og Opdals præstegield beliggende og
som han herbemeldte gaard haver betalt mine forældres, og min
broders paaheftede gield tilsammen Seks og Nitti Rigsdaller,
siger 96 Rdl. Contant. Saabør gaarden Ishoel med alle tilliggen-
de herligheder være sig av ager og Eng, Skoug og Mark,Fiskevand
og Fægang, vaat og ,tørt, inden og udengiærdes fra Field og udi
Fiære med alt hva nu tilligger eller av Arilds tiid tilligget
haver eller med rette tilligge bør, intet undtagen, følge og til-
høre Rasmus Olsen hans hustrue og arvinger till sann Eiendom
upaa-anket av mig eller min hustrue i nogen maade, dog med de
vilkaar at vi nyder det belovede kaar av gaarden til vores
fornødne ophold, og liigesaa at mine børns odels- og løsningsret
order dem Reserveret, For det øvrige er jeg Kiøberens hiemmels-
mand og tryggelig for all vanheimmels brøst og hvermands paatale
i alle maader, holde ham fri og angerløs.
                Til bekreftelse haver jeg dette mit skiøde med
mit signete stadfestetogtil vitterlighed ombedet de tvende
velagte Dannemænd Ingberigt Sivertsen Ishoel og Ole Strand med
mig at underskrive og forseigle.
                Datum tingstuen paa Bierche den 18. juni 1745.
                     Jon Halvarsen Ishoel.
Till vitterlighed og efter begiær underskriver og forseigler.
        Ingebrigt Sivertsen Ishoel.    Ole Strand.
#Til toppen 

No4-Tre Specier.
1ste Classe.

                         S K J Ø D E
          Jeg underskrevne Lars Evensen Jeldmoen gjør herved vit-
terligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved skjøder og
sælger fra mig og mine arvinger den mig ved Kongeligt Skiøde af
2. august 1831,tinglæst 4 de October s.a.tilhjemlede Gaard Jeld-
moen Matr.nr.19 i Sundalen thinglaug af skyld 12 øre 6 Marklaug
til min svigersøn Ingebrigt Knudsen for den mellom os omforenede
Kjøbesum 3OO Spd. og da disse Tre Hundrede norske Speciedaler til
mig rigtig ere klarerede, saa skal bemeldte Eiendom med same ret
og de same Rettigheder som efter inmeldte Kongelige skjøde mig
tilhørt haver, herefter tilhøre Kjøberen og hans arvinger med
dens paastaaende husebygninger til og underliggende herligheder,
som fuldkommen og uigjenkaldelig Eiendom og Odel uden nogen paa-
tale af mig eller nogen paa mine vegne. Dette til Bekræftelse un-
der min haand og segl i 2de Vitterlighedsvidners overvær..
                   Thingstedet Sundalsøren den 12. Juni 1832.
                           Lars Evensen Jeldmoen.
Til vitterlighed.
Peder Lie.   Jurgen ad Brostrøm.
#Til toppen


Avskrift ved Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel