Avskrift ved Ivar Hoel, Oppdal:

             Johan Hammond Bergskriver og Skifteforvalter ved Quickne
Kobber Wærk giør hermed Witterligt: At Aar 18O9 den 9de Januari ind-
fandt jeg meg på Bergspladsen No 56 Kleven kaldet under Stor Indsets
gaard for der efter afdøde Bælgmager Casper Knudsen at foretage eet
Lowligt Skifte og Deelingsforretning imellem hans igjenlevende Enke
den Welagtbare Malena Henrichs Datter og hendes med den salige afdøde
Mand i Ægteskab awleede 6 Børn,som ere:A ældste søn Knud Caspersen
boende hjemme hos Moderen.B.anden Søn Henrik Caspersen,p.t.tjenende
hos hytteskriver Daldorp på Svorkmoe  hytteplads-Begge disse Sønner
ere over .... Lawalder.C:yngste Søn Cornelius Caspersen 2O Aar gammel,
tjenende hos Bonden Jens Arnsen Grøtte i Renneboe. D. ældste Datter
Margrethe Caspers Datter gift med Wærkets Postbud Erik Knudsen Nord-
land.E anden Datter Marithe Caspers Datter gift med Christopher Nilsen
Botnan,og yngste Datter Malena Caspers Datter gift med Thore Estensen
Holthe- alle Boende her i Præstegjældet. Sterbboe Enken Malene Hen-
riks Datter med hendes 3 Sønner og 3 Døttre med deres Mænd vare ved
denne Skiftebehandling nærwærende. Saa mødte og som Skiftewidner og
Wurderingsmænd Anders Caspersen og Ole Ellefsen.
             Sterbboe Enken derpaa declarerede,at hun Wille renoncere
paa sin Ret at beholde det halve Boe,dersom gengave og Begravelses
Wederlag, imod at hun for sin Lewetid beholder den paa Bergplads No
56, som efter hendes død med fælles Arwingers Samtykke skal tiltrædes
og ejes af den ældste Søn Knud Caspersen, imod Udløsning af 1OO de
siger Eet Hundrede Rigsdaler til sine øwrige 5 Søskende, saa at han
i disse 1OO Rd.. ingen Arv,Deel eller Lod skal have eller Begiære -
endvidere forlanges, og forbeholdt sig Sterbboenken Malena Henriks
Datter af Løsøret følgende Ting som saaledes blew  taxeret som heraf
. . . følgende.:
1 Jern Gryde paa 2de Bøtter 1 Rd 2 ort          Overført     25  2
1 Ditto p aa 2 de kander         2      8 støkker Bunter a 6s    2
1 Bismer                    1    2      1 Stamp                    16
1 gammel Steenpande                 16  1 ..inge med Jerndadde      6
1 sprukken Bagsthylde       1    1      1 Saubjelde                 6
1 Bo...øye                       1   8  1 Trekantet Grytering     3 12
1 Brike (?)                      1      1 Wiserwærk            4
1 Grev                              12  ...??                     1 16
1 Jern Kakkelovn           1O           1 Krus med tinlaag        2
1 Jern stør                 1           1 Fruentimmer Ridesadel 2 2
1 waffeljern                1    2      1 Stort Træefad             16
1 Slibesteen med Jewrn Aas  3           1 Møllers Huuspostil    1
1 Liaa med Aarv                      12 1 Koe                   8
1 par Lysestager                 2
1 Haandqwærn                     2   12
1 Faldbord                  2    1
1 Ohl Reeb                       2
2 store Daller                   1
2 smaa Ditto og 1 Liden Afk          12
                    Latr.   25   2
Denne Koe skal Enkens Sønnesøn Hans Knudsen efter hendes dage beholde
og herudi samtykkede de samtlige nærværende Arvvinger.-
De øvrige Sterbboets Kreaturer ere tilforn blewne delte mellem Børnene
Sængeklærne til 2de Sængestæder forbeholdt sig Enken ligeledes.- og
flere sængeklæder fandtes ikke Sterbboet tilhørende.Den paaboende
Bergplads No 56 der som tilforn ere sagt,beholdes af Enken i hendes
Lewetid,og siden indløses af den ældste Søn Knud Caspersen for 1OO Rdl
imod at han for sin Deel fraskriver sig at tage Arv eller Lod i disse
1OO Rdl.

Summa den Deel af Sterbboet,som Enken Malene Henriks Datter beholder
143 Rdler 3 ort. Af disse Eet Hundrede,tre og Fyrsindtyve Rigsdalere
og Tre Ort tager Skifteforwalteren intet Skiftesalarium.
              Dernæst blew afgiort og fastsatt at den ældste Søn Knud
Caspedrsen til Vederlag for hans Lange og Troe Tjeneste i Forældrenes
Hjem,beholder som sin Ejendom Bergspladsen No 57 med paastaaende Huus-
er, uden deraf at betale og tilsvare Boet noget meere end 2O Rdler,
som siden skal blive til Indtægt anført--. Endelig begyndte man at
registrere og vurdere Boets øvrige Eyendeele, som iblant Arvingene
bliver siden at Deele saaledes som følger:
                      Jernfang:
1 Goraajern            2  2  O   1 B...øye                       2
1 stor Gryde           6  2      1 mindre gammel Ditto           2
1 Dito                    2      1 gammel liden Ditto            1
1 Stang...mme                12  2 smaae Ditto                      12
1 Fiilklave               1  16  1 Spende                           16
4 stkr Liaaer             1  12  1 Skoehammer                       12
1 Slagjern                    6  1 Liaae                            12
1 Lygte                   1  12  1 fall Kniv                      1
1 Liden Haandsav              8  1 Tømmerbile                     3
1 Liaaspig                    6  3 Sigder                           12
1 Langhøvel               1      1 ...høvel                          8
2 Plaughøvler                12  1 skri ... ang                     1O
5 smaae Høvler            1      1 Hu...staf                         6
1 Koebjelde                  12  1 Hestebjelde                      12
1 ditto Klave          1  2      Alt Smie Reedskaber           3
1 rund Grydering          1  12  1 Læ...                          1
2 st.Græv og 2 stk Brot   3
                Gaards Reedskab og Træfang
1 malet Dragkiste      3         1 Styrslæde                   3
1 Ditto                1         1 Langslæde m/skiæker Drætter 1 1 1 1
1 kullkurv             1             og udslitte Jærnstenger     1  2
1 par Jernstenger      1  3      1 nye Lang slæde                 2
1 ældre Ditto             2      2 par skiæker m/Drætter          1
1 Ohlreeb ?? No 1      1  3      1 Ditto No 2                   1 2
1 Ditto no 3           1  2      1 Ditto No 4                     1
1 Ditto No 5              1      1 Hestegreie m/Tømmer og Bidse 1
1 Hestegreie m/Tømmer            1 Oxegreie                       2
1 Bidsel og Baggreie   2  1      1 Grime m/Jerntøm                1 12
1 Kløvsadel            1         1 Plaugjern m/Kniv og Jern     1
1 gammelt plaugjern       1  12  1 ..tel Kiste                  1 1
1 Stamp                   1  12  1 Ditto                            12
1 Siøbøtte                   12  1 Stette                            8
1 Mannfolk Ride Sadel  1  3      9 Kalvskinn a 16 s.            1 2
3 snaue Faareskind a 8s   1      3 siøbøtter                      1
1 .ærdespand           1         2 brunmalte Træestoler           3
1 Smørform                   18  1 Smørstedde                        8
1 Ege anker               1      1 Ditto halvanker                  16
1 liden Stette               12  1 Ba...karr                    1 1
1 Kruskrukke              1   8  1 blaat og hvidt krusfad           16
1 Ditto                       8  1 Ditti krus med Bliklaag        1
2 brune Krusfad              12  8 Butelljer a 4 sh.              1  8
1 Messingskaal            3      1 Blikeske og 1 pottemål            6
1 Wadsæk                  2      2 Korn sækker                    2
1 SAkindfeld                 12  1 Boghylde                       1 16
1 Madskab med Laas     2         1 lidet umalet Skab              1
1 Bibel                1  1      Biskob Brorsons Psalmebog        1 12
1 Bog, Laas for munden og Tann for Tungen                           12
Syngendes Katekismus         12  1 Brændevinspande             6
1  Kjørevogn           3         1/8 i et Qværnhuus med Qværn     1  2
widere anføres dette Boe til Indtægt:Henrik Claussen ble anmældt at
skylde til Boet                                                  12
Sønnen Knud Caspersen ligesaa paa Bergplassen No 57              2O
Ditto på en mørkerød Hest                                        16
Sønnen Henrik Caspersen for Gaardparten Stubban i Opdahls
thinglag og Ørchedahls Fogderi beliggende som han efter eget
tilbud, med samtlige sine Medarvingers Willje og Samtykke
innløser og Betaler med                                          4OO

Summa Sterbboets gandske Indtægt og Formue efter Redistrering. 52O 2 4
Skriver Fem Hundred og Tyve Rigsdalere toe Ort og fire Shillingr.
Widere at beregne dette Boe til Indtægt,widste Sterbbo Enken med
hendes Børn ikke at angive,eij heller nogen Gield at hæfte på Boet,
uden alene at alle 3  Døttrene, tilkommer og skulle have hver af dem
...  til Wederlag faa et Kjør de havde faaet som vare saa meget
ringere end .... Brødre havde modtaget, derfor anføres dem alle 3
Boet til Udgift a 1 Rdl er                                        3 Rd
Og da de nu allerede Leed Langt ud på Aftenen og ingen fandt widere
... paastae dette Sterbboe vedkommende,saa blev forretningen sluttet
for denne Dag.  - og samtlige Arvinger ... at Skifteforretningen
maatte blive optaget  til afgiørelse og sluttet saa snart mueligt,
hvilket blev dem lovet.-At saaledes ...indtil er passeret og
afhandlet, bekræfter vi herved,
          J Hammond. Anders Caspersen. Ole Ellefsen.
        Aatr 18O9 den 29 de Martie foretog jeg mig paa min iboende
Gaard Øien at bringe dette Skifte til Slutning og Afgiørelse,da ingen
fra Skiftets Begyndelse til denne Dag war fremkommet med noget Krav
eller Paastand dette Sterboe vedkommende.-
Som Specifierede Indtægt var neto                      52O Rdl 2 - 4
Derimod var Udgiften kun 3 Rdlr.
Hwertil lægges Skifteomkostningene, saasom 1  til Kongen:
Stemplet Papir til denne Forretning efter Forordninggen
af 25de Maji 18O4                          3  1  12
Til ....ionskontorene 9i Kjøbenhavn efter
forordningen af 13.Januari 1792 a 1/3 pro-
sent af det beholdne Boe                   1  2  17
Til Indstifts .... efter forordningen af
25 de Januar 18O5 a 12 1/2 prosent            3  21  =    6    2

                     Latr.                 9      3      52O   2    4
2 Til Skifteforvalteren:
   For Vurderingsmænds Opnævnelse
   efter Sportelreglementet af 11 te
   Juni 1788                     1  8
   Skiftesalarium efter samme
   Sportelreglement           5     2
   Skiftebrevets beskrivelse
   paa 4 ark Papir a 48 sh.   2
                     ____________
   Tilsammen                               7   1  1O
3 Wurderingsmændene Anders
  Caspersen og Ole Ellefsen
  for Deres umage ved taks
  eringen                                       1   8
Summa den gandske Udgift                                     16  2  2O
 

Bliver altsaa det Beholdne Boe som mello, samtlige Arvinger
bliver at deele den Summa                                   5O3   3  8
                                                         _____________
Deraf tilkommer:
1 Knud Caspersen en Broderlod                              111  3   2O
2 Sønnen Henrich Caspersen ligesaa                         111  3   2O
3 Sønnen Cornelius Caspersen ligeledes                     111  3   2O
4 Datteren Margrethe CaspersDatter arver en Søsterlod med   55  3   22
5 Datteren Marithe Caspers Datter ligeledes                 55  3   22
6 Datteren Malene Caspers Datter ligeledes                  55  3   22

    Summa lige med Boets beholdne Formue                   5O3  3   8
Skriver Fem Hundrede og Tre Rigsdaler,Tre Ort og Otte skilling.


Avskrift ved Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel