V E K V E
Kring 1650 har ein skriftlege kjelder å halde seg til slik at ein kan
sette opp lister over gardane og delvis også eigarane eller bygslarane på
dei ymse gardane.
               Etter desse kjeldene var det på denne tida 7 gardar eller
gardpartar på Vekve.I den trykkte beretninga frå Landkommisjonen i 1661 er
ikkje dei einskilde gardane oppførte men fleire bruk er samanslege.I kopp=
skattelista frå 1645 er det også vanskeleg å skilje gardane frå kvarandre.
Først ved matrikkelen i 1725 har dei ymse gardane fått kvart sitt matrik=
kelnummer.Før den tida var det skyldmarka som markerte kvar einskild eige=
dom og da denne skyldmarka er lite endra millom 1650 og 1725 kan ein med
nokså stor sikkerhet skilje gardane frå kvarandre.

                   Dei 7 gardane var i 1725:
1.Matrikkelnummer 813: med skyld 1 øre og 21 mkl.(marklaug).som er ein del
            av noverande Negar. 3 mkl. var byksla av kongen.Bykslaren,som
            er oppgjeve som enken, var sjølveigar av 1 øre og 12 mkl.og
            så var Opdal kyrkje eigar av 6 mkl.Frå 1886 har denne delen
            saman med dei to andre partane av noverande Negar (814 og 818)
            fått gardsnummer 246 b.1
2.Matrikkelnummer 814:med skyld 21 mkl.(Også ein del av noverande negar).
            På 17OO talet er denne eigedomen slått saman med matr.nr.237
            lnr.284 med skyld tilsaman 2 daler 1 ort og 6 shilling
        Frå 1886 same nr.som 813.
3.Matrikkelnummer 815:med skyld 1 øre og 18 mkl.Det er den noverande
            Bortesto Frå 1838 nytt matr.nr.241 lnr.288 og skyld 1 daler 2
            ort 12 shilling.Frå 1886 gnr.247 bnr.1 med skyld 3 mark og 3
            øre I 1725 var eigarforholda slik:Enka eig og brukar 1 øre og
            12 mkl.og bygslar 6 mkl.og Opdal kyrkje (biskopen).
4.Matrikkelnummer 816.med skyld 21 mkl.Noverande Nesto.Frå 1838 nytt
            matr.nr.240 lnr.289 med skyld 1 daler 0 ort og 15 shilling.
            Det er da tilkjøpt jord frå Negar (818).Frå 1886:gnr.248 bnr. 1
            med skyld 3 mark og 3 øre.
            I 1725 var eigarforholda slik:Enka eig og brukar 18 mkl.og
            bykslar 3 mkl. av biskopen (Opdal kyrkje)
5.Matrikkelnummer 817: med skyld 1 øre og 12 mkl.Noverande Ustigard.Frå
            1838 nytt matr.nr.241 lnr.290 med skyld 2 daler 2 ort og 12
            shilling.Frå 1886 gnr. 241 bnr.1 med skyld 3 mark og 93 øre.
            Det var da den største garden i grenda til dei tri partane av
            Negar vart samanslått ca.184O.
            Ustigard vart ikkje sjølv eigande gard før i 1853 da eigaren
            fekk kongeskjøte.
6.Matrikkelnummer 818: med skyld 21 mkl.Del av noverande Negar.Frå 1838
            eller deromkring er denne delen inkludert i nr.2 ovanfor og har
            same matr.nr.I 1725 var 3 mkl.bygsla av biskopen(Opdal kyrkje)
            og eigaren var sjølveigar av 18 mkl.
7.Matrikkelnummer 819:med skyld 2 øre. Det er noverande oppisto..Frå 1838
            nytt matr.nr.244 lnr.293 med skyld 1 daler 4 ort og 9 shilling
            Frå 1886 gnr.244 bnr.1 med skyld 3 mark og 83 øre.I 1725 var
            var garden bygsla av kongen med 2 øre og 13 mkl.og 4 mkl. var
            bygsla av Oppdal kyrkje. Garden kom ikkje i sjølveige før i
            1881.

Frå ca.1650 og fram til 1838 da den første trykkte matrikkelen kom ut, er
skylda på desse gardane stor sett uendra.Frå matr.nr.814 er seld 19,5 mkl
til Tyve og 1,5 mkl er frådelt til Vekvesetra,som er seld til Rolvsjord.
Gardane på Vekve har såleis vore mest dei same i 200 år.

Av dei handskrevne  matrikklane på 17OO talet gar det fram at brukarane
åtte gardane sine så nær som Ustigard og Oppisto,som båe var krongods.

Såvidt eg kan sjå har det vore lite med husmannsplassar i Vekvesgrenda og
dei eg har funne skal eg ta med under kvar gard.
Nedanfor har eg så sett opp dei fakta eg har funne i tilgjengelege dokumen-
ter,slik som Koppskattelista frå 1645,Odelsgodsmanntalet frå 1645,Landkom-
misjonene register frå 1661,Preste-og skattemanntalewt frå 1664-1665.-
Folketellinga i 17O1,som omfattar berre menn,Skattemanntal i 1762.Folketel-
linga i 18O1 som omfattar alle personar på alle gardane,også husmenn.Folke-
tellimgane i 1815 og 1875.Så har eg prøva å plukke ut frå Vekvesgrenda frå
kyrkjebøkene.Dei er ikkje eldre enn frå 1735 og har manglar fleire stader.
Såleis er ikkje fødslane for tida 1788-1792 innførde og vigslane manglar
delvis i same tida.
Så har eg også som snarast bladd gjennom skjøteprotokollane og skiftepro-
tokollane. Dei data eg har notert har eg funne ein eller annan stad.Ikkje
noko er tatt ut av lause lufta.
 

                                  V E K V E.
                           Matr.nr.813,del av Negar.
          I 1664 1/2 Spand 12 mkl og 7 shilling,=1 øre 21 mkl. 7 shilling
          Koppskattelista 1645:Erik og kona Marit.
          Landkommisjonen 1661: Ingebrigt, Halduor, Eivind og ein husmann.
          Matrikklane:1664 Erick (Anders Rises odel),1696 Halduor 1 øre
                     mkl.1702 Erik,1725 enken,1736 Johannes,1777 Erik
                    (1.øre 21 mkl.) 1838 Arnt Arntsen.
          Preste-og skattemanntal 1664-1665:Halvor 40 år,dreng Aren
                     Johnsen 40 år.
          Folketelling 1701.Namn ikkje oppført. Brukes av Kongsvold.
          Skattemanntal 1762:Erik Ørstads avlsgård.Ingen folk.
          Folketelling 1801:Erik Johannessen 51 år,Marit Eriksdotter 52 år
                     Johannes 27 år Erik 22 år,Randi 13 år,og Guru 10 år.
          Karakteristikk 1803:Johannes Eriksen God forfatning.
          Folketelling 1815:Johannes Eriksen 41 år,Gjertrud Olsdotter 35
                     år,Eli 10 år,Anna 7 år,Marit 5 år, og Marit 2 år,
                     Ole Halvorsen 48 år.(f.1767).
          Sølvskatten 1816:Johannes Eriksen 10 daler.
          Skatteliste 1823:Johannes Eriksen 1 daler 1 ort 12 shilling,
                     Marit Eriksdtr. 12 shilling.
          Folketelling 1875: da samanslege med 818.Men på lnr.814a,Johns-
                     stuen budde;Marit Eriksdotter husmannsenke f.1826
                     med borna Jorun f.1851 og Olava f. 1864.Delvis
                     fattigunderstøtta.

Skifter i Negar.
          1829 2/9  :Johannes Eriksen Vekve - Gjertrud Olsdotter
                     Born:1 Eli g.m.Anders Johnsen Reitås,2 Anne 22 år,
                          3 Marit 28 år 4 Marit d.y.16 år.
          1832 11/3 :Eli Johannesdotter - Anders Johnsen f.Reitaas.
                     Born:1 Johannes Andersen 8 år,2 John Andersen 5 år,
                          3 Erik Andersen 2 år,4 Elling Andersen 7 veker,
                         5 Jodda Andersdotter 1O år.
          1867 14/1O:Johannes Eriksen - Gjertrud Olsdotter.
                     Born;1 Eli Johannesdtr,død,har borna:a Johannes Ander
                          sen Hilstad,b John Andersen c Erik Andersen.d
                          Jodda,død,har borna:a Eli 13 år,b Anna Margrethe
                          død, har borna: 1 Eli 13 år, b Anna Margrete 3
                          år 2 Anne Stuen, 3 Marit Stensem,4 Marit Vekve.

               Av eit skifte på Ørstad i 1751 går det fram at Ørstad var
eigar av 1/2 Spand (d.e.1 øre og 12 mkl) i Negar Vekve,813.Av skiftet går
det fram at dette halve spand har vore under Kvalsjord med Even Kvalsjord
som eigar.Denne Even Kvalsjord var gift med nemnde Anders Rises dotter,og
Anders Rise"har givet sin dattersønn"det halve spand i Vekved.Dattersønnen
var Stengrim Evensen Kvalsjord som seinare busette seg i Sunndal på nedre
Nisja. Stengrim Nisja har ved skjøte av 3. mai 1688 seld dette halve spand
til Esten Jonsen (truleg frå Kongsvold).
Så har Esten Johnsen Kongsvold ved skjøte av 30/10 1699 seld dette halve
spand til Erik Johnsen Kongsvold.(broren?).Erik Johnsen har ved skjøte av
5.mars 1715 seld dette halve spand til John Erichsen Hollet.nu Wecved.
Denne John Erichsen Vechved har så ved skjøte av 12. august 1726 seld dette
1/2 spand til sin bror Johannes Erichsen Ørstad.I 1753 har så Johannes
Eriksens son Erik Johannessen Vekve overtatt eigedomen.

                             Tinglyste dokumenter.
Utanom dei skjøtene som er nemnde framanfor kjem desse skjøtene:

1748 30/10:Vekved 1/2 Spand som brugs av Johan Ørstad.Dertil har Erik
           Johnsen lyst odels- og løsningsrett.
1753 26/6 :Enken Eli Johannesdtr. Ørstad v/laugverge Erik Evensen Ørstad
           sel 1/2 Spand i Vekve til borna sine Erik Johannessen og Marit
           Johannesdotter for 6O Rdl.
1788 23/2 :Vekve,1 øre 21 mkl.pnatsett av Erik Johannessen til Steener
           Rolvsjord for 200 Rdl.
1802 22/2 :Marit Eriksdotter (Erik Johannessens enke) har gjeve sonesonen
           Johannes Eriksen skjøte på eigedomen.for 200 Rdl.
1809 27/2 :Kårkontrakt millom Erik Johannessen og Marit Eriksdotter.
1813 22/2 :Erik Johannessen pantsetter 813 til Trondheim Weisenhus for lån
           2.000.- Rdl.
1815      :Tinglyst kontrakt om teigbytte millom Johannes Eriksen og Erik
           Estensen,taksert til 1 øre 16 mkl.
1826 8/12 :Skjøte frå Johannes Eriksen til svigersonen Anders Johnsen
           Reitås for 800 Spd.
1836 8/2  :Skjøte frå Anders Johnsen Reitås til Arnt Arntsen på 818
           1000 Spd. Det gjeld 1 øre og 16 mkl.(altså 813)
           Dermed blir matr.nr.813 slått saman med matr.nr. 818 og 813
           opphører som eige matr.nr.

           Desse må ha vore eigarar eller hatt skjøte på matr.nr. 813:
                     Even Kvalsjord         1753-1826 Johannes Eriksen
                1688 Stengrim Evensen Nisja 1826-1836 Anders J.Reitaas
           1688-1699 Esten Johnsen          1836-184O Arnt Arntsen Vekve
           1699-1715 Erik Johnsen           184O-     Ingebrigt Arntsen
           1715-1726 John Eriksen Wechved
           1726-1753 Erik Johansen

          Etter dette kan vi sette opp slikt slekts-(brukar) register for
          denne delen på Negar Vekve:
 
 

Nann                         Fødd Død  Gift med:                 Fødd Død
Erik i 1645                            Marit i 1645
 

Halvor (Eriksen?)            1624

Stengrim Evensen Kvalsjord.  1650 1730 Helga Johnsdotter

Esten Johnsen Kongsvold                Marit (usikkert)         1675 1755
Erik Johnsen Kongsvold

John Erichen Wecved

Johannes Eriksen Ørstad      1692 1751 Eli Jensdotter Loe       17O4 1776

Simen Johnsen Veckved        1720 1756 Rannei Jensdtr. Loe g.1749
                                       Barn i 1756? m/Ingeborg Hevle.
Marit Johnsdtr Vekve                   Barn i 1752 m/Ole O. Engen

Erik Johannessen Vekve       1750 1801 Marit Eriksd.Håkkerløkk.1749 1836

John Olsen Vekve             1752      Marits son

Johannes Eriksen Vekve       1773 1857 Gjertrud Olsd.Fagerhaug 1777 1867
Marit Eriksdotter            1775 1800
Erik Eriksen Vekve           1779 1801 Druknet i Veggavatnet
Eli Eriksdtr.Vekve           1781 18O1
John Eriksen Vekve           1783 1801
Randi Eriksdotter Vekve      1787      Erik Johnsen Aune 1790
Guri Eriksdotter Vekve       1791 1860 Arnt Olsen Haugset       1798 1877

Arnt Johannessen Vekve       1802      Død før 18O3
Ingebrigt Johannessen Vekve  1805           "
Eli Johannesdotter Vekve     18O5 1837 Anders Johnsen Reitås ?  18OO 1832
Anna Johannesdotter Vekve    18O7      Barn i 1839 m/Jørgen O Vognild
Marit Johannesdtr. Vekve     1810      I 1838 barn m/Sven Horvli.
Marit Johannesdtr.d.y.(1833) 1812 1897 Rasmus Christofs.Stensem 1811 1897
Anna Johannesdtr. Vekve d.y  1814 19O9 Ingebrigt Hellaugsen Stuen
Erik Johannessen Vekve       1815 1816

Knut Eriksen Vekve,Teien?    1816 1851.ugift.fattiglem

Jodda Andersdotter Vekve     1827

Johannes Andersen Vekve      1828      Marit Johnsd.Bruholtgjerdet 1831
Nils Andersen Holm ??        1831 1885 Husm. gift
John Andersen Vekve          1831
Erik Andrsen Vekve           1834
Elling Andersen Vekve        1837 1845

Erik Svendsen Vekve          1838      Marits son m/Svend Horvli

Marit Jørgensdtr.Vekve       1839      Far Jørgen Olsen Vognild.
Ingebrigt Ingebrigtsen Vekve 1851
Johannes Ingebrigtsen Vekve  1854 1858

Anna Johannesdtr. Vekve f.18O7 hadde i 1839 dottra
Marit Johannesdotter Vekve hadde md Sven Olsen Horvli,sonen
Erik Svendsen Vekve          1839

Husmenn under Negar (813):
Ved folketellinga i 1875 er oppført i Jensstuen under tidlegare 813:
Marit Eriksdotter,enke       1826     og borna

Jørun Eriksdotter            1851
Olava Eriksdotter            1864

Husmann på Vekve i 1701.
Erik Estensen Vekve          1639

Esten Eriksen Vekve          1689
 

                       V e k v e s æ t e r e n.
Under eit skifte på Ørstad i 1751 er oppgjeve at Ørstad var eigar av
3 mkl. i Vekvesæteren.Desse 3 mkl. må så ha vorte delt i 2 deler a 1,5
mkl.og det blir litt vanskeleg å halde desse to delene frå kvarandre.
Erik Johannessen må ha vorte utlagt 1,5 mkl.i denne setra saman med
gardparten 813 i 1753,for 26/6 1767 overdreg han 1,5 mkl. til naboen
sin Esten Halvorsen på 814 for 12 Rdl.Og 26/8 1769 får same Erik
Johannessen skjøte på dei andre 1,5 mkl. frå mor til Eli Jensdotter
Ørstad for 2 Rdl.Desse siste 1,5 mkl.må sidan ha ligge under gardparten
813. Dei 1,5 mkl. som Esten Halvorsen fekk i 1767, må ha gått i arv til
sonen Erik Estensen, som ved skjøte av 2O/2 18O2 sel denne delen til Ole
Ole Hansen Vekve på gardparten 818 for 1OO Rdl.Ole Hansen var eigar av
818 frå 1798 til 1823. Ved skjøte av 28/2 182O har så Ole Hansen Vekve
seld desse 1,5 mkl.til Stener Iversen Rolvsjord (det må vere setra) og må
også må ha kjøpt 1 mkl.frå Negar Skarsem (825) for desse 2,5 mkl.er i
matrikkelen for 1838 slege saman og kalla Vekvesæteren med skyld 23 shil.
og fått matrikkel nr.21O lnr.287.Men i matrikkelen for 189O er denne
Vekvesæteren oppført med ei skyld på 15 shilling.Denne reduksjonen på 8
shilling kan kome av at i 175O har det vore eit makeskifte millom Rolvsjord
og Gulaker, der Vekvesæteren er makeskifta med "Lilliløkken".Kvar denne
Lilleløkken låg veit eg ikkje,men noverande Rolvsjordsetra var i dagleg
tale kalla Gulakersetra.
           Da Trondhjems Turistforening ved skjøte av 15/8 192O,kjøpte tomt
til Turisthytta, vart tomta frådelt frå gnr. 246 bnr.1 som er novewrande
negar Vekve, Men Vekvesæteren,(Rolvsjordsæteren)har framleis gnr.221 bnr.1
i matrikkelen.
 

              Tingleste dokumenter
1767 2/11 :Vekvesæteren, 1 1/2 mkl. seld av Erik Johnsen til Esten
           Esten Halvorsen for 12 Rdl. og 1 ort.
1802 22/2 :Ole Hansen får skjøte på 1 1/2 mkl. i Vekvesæteren,em del af,
           frå Erik Estensen for 190 RDl.
 

                        V E K V E
                     Matr.nr. 814,del av Negar
Gamalt matr.nr.814 med skyld 21 mkl.Frå 1838 eller tidlegare er
denne eigedomen slege saman med matr.nr.813 og fått nytt matr.
nr.237 lnr.284 med skyld tilsaman 2 daler 1 ort og 6 shilling,
og da er 19,5 mkl. seld til Tyve.
På matr.nr 813 er oppført dei same personane som på 813 fram
til 1696.Da er i matrikkelen oppført Halvor Estensen og i 1702
Erik som eigarar på d.e. (814)
Preste og skattemanntal 1664-1665:Ingebrigt Arntsen 32 år,dreng
              Erik Estensen 11 år.
Matrikkelen:
1696;Halvor Estensen,        1736 Esten Halvorsen 1 øre 18 mkl.
1702 Erik 1 øre 18 mkl.      189O Esten Halvorsen f.1745
1725 Esten Halvorsen         19O9 Ingebrigt Arntsen ???

Folketelling 1701:Brukes av Kongsvold. Husmann Erik Estensen
              62 år, Esten Eriksen 12 år,Ole Arensen gl.soldat,
              50 år.
Skattemanntalet 1762:Erik Estensen,ungkar.Hans søster Kari
              Estensdotter og broren Halvor Estensen med kona
              Marit Larsdotter og borna Esten og Marit.
Folketellinga 1801:Erik Estensen 30 år, g.m. Guru Pedersdotter
              25 år, Marit Ingebrigtsdtr. 72 år,enke,lægd.
              Esten Halvorsen, hans fader,56 år,enkemann
              Ingeborg Estensdotter,fosterdotter,6 år.
Karakteristikk 1803:Erik Estensen 1 barn,fattig omstendihed,
              Esten  Olsen 2 born,fattig omstendihet.
Folketellinga 1815:dei same + borna Ingeborg f.1803, Marit
              f.1808 og Sigrid f. 1811.

       Skifter på Vekve (813)
        1759 5/11 :Esten Eriksen Vekve-Marit Stengrimsdotter.
                   Born:1 Halvor Estensen,2 Erik Estensen,3 Kari Estens-
                          dotter.(Guri Estensdtr. må da være død).

                              Tinglese dokumenter.
1731 19/10:Skjøte på 1 øre 18 mkl i Vekve frå Erik Johnsen Hollet til Esten
           Eriksen Vekve etter forening.(Er Esten son av Erik Johnsen ?)
1739 9/2  :Esten Eriksen pantsetter 1 øre og 18 mkl.i Vekve til Sivert
           Drivstuen for lån 30 Rdl.
1754 2O/1O:Pantsetter Esten Eriksen 1/2 Spand i Vekve til sonen Erik Esten-
           sen.
1759 5/11 :Skifte etter Esten Eriksen og Marit Stengrimsdtr.der eigedomen.
           1/2 Spand vurdert for 130 Rdl.er utlagt til sonen Erik Estensen.
1770 23/2 :Erik Estensden sel 1 øre 12 mkl (1/2 Spand) til brorsonen Esten
           Halvorsen for 50 Rdl.
1786 23/5 :Esten Halvorsen pantsetter 1 øre 18 mkl.til Tugthuset i Trond-
           heim for 300 Rdl.
1791 26/2 :Esten Hakvorsen sel 1 øre 18 mkl i Vekve til Audun Ingebrigtsen
           Styrvold (Røtvei) for 600  Rdl.
1798 22/2 :Audun Ingebrigtsen Styrvold sel 1 øre 18 mkl i Vekve til Erik
           Estensen Vekve for 600 Rdl.
1798 22/2 :Vekve, 9 mkl.av Erik Estensen seld til Ole Hansen Skarsem for
           220 rdl.
1804 5/6  :Erik Estensen gjev faren Esten Halvorsen kår på livstid.
1805 25/2 :Erik Estensen sel 21 mkl.i Vekve til Peder Arntsen for 470 Rdl.
1810 15/10:Vekve matr.nr.814, 19,5 mkl.pantsatt av Erik Estensen for 300
           Rdl.
1813 22/2 :Johannes Eriksen får skjøte på det halve (21 mkl.) i 814 frå
           paul Arntsen for 2.200 rdl.
1815      :Kontrakt millom Erik Estensen og Johannes Eriksen om teigbytte.
           taksert til 1 øre og 16 mkl.
1826 8/12 :Skjøte frå Johannes Eriksen til svigersonen Anders Johnsen
           Reitås for 8OO Spd. saman med 21 mkl. i 813.
183O 20/2 :Skjøte frå Anders Johnsen Vekve til Arnt Arntsen for 470

     Etter dette må desse ha vore eigarar og hatt skjøte på matr.nr. 814:
              -1731 Erik Johnsen Hollet   1798-1815 Erik
          1731-1759 Esten Eriksen Vekve   1815-1826 Johannes Eriksen
          1759-177O Erik Estensen         1826-1830 Anders Johnsen Reitås
          177O-1791 Esten Halvorsen       1830-     Arnt Arntsen.
          1791-1798 Audun Ingebrigtsen

          Etter dette kan vi nok så sikkert sette opp slik brukarliste og
slektsregister for denne delen av Negar Vekve fram til ca 1838 da dei tri
gardpartene 813, 814 og 818 vart,slege saman til ein gard.

Erik Vekve                ca.16OO      Marit                   ca.16OO
Halvor Eriksen Vekve         1625
Erik Halvorsen Vekve         1653

Erik EStensen Vekve,husmann  1639

Erik Johnsen Kongsvold,Vekve 1655

Ingeborg Halvorsd.Vekved     1675 1768  Usikker.

Marit Estensdtr.Vekve        1675 1755

Esten Eriksen Vekve          1685 1759 Marit                     1675 1755

Halvor Estensen Vekve        1714 1780 Marit Larsdtr.Rønning     1711 1783
Kari Estensdtr. Vekve        1715 1772 ugift
Erik Estensen Vekve          1723 1793 ugift,minst 1 barn.
Guri Estensdotter Vekve                Halvor Ingebr.Morken,g.1745
Ole Estensen Vekve                        dåpsvitne i 1749.

Marit Halvorsdtr.Vekve       1741 1748
Esten Halvorsen Vekve(g.177O)1744 1813 Ingeborg Eriksdtr.Håker   1743 1799
Marit Halvorsdtr. Vekve      1748      Halvor Halvorsen Torve    1742
Sigrid Halvorsdotter Vekve   1751 1815 ugift.

Halvor Estensen Vekve        1770 1771
Erik Estensen Vekve lærar    1771 1857 Guri Pedersdotter Vammer  1776 1851
Marit Estensdtr.Vekve g.1799 1774      Esten Olsen Torve         1767 1838
Sigrid Estensdotter Vekve    1776 1838 Barn m/Ole H.Sliper i 1799,
Halvor Estensen Vekve(Sliper)1779 1848 Kari Roaldsdtr. Ishol     1769 1822
Esten Estensen               1786 18O1

Esten Eriksen Vekve          18O1 18O1 død av kopperne
Ingeborg Eriksdtr.Vekve      18O2      Erik Sivertsen Vammer     1799
Sigrid Eriksdtr. Vekve       18O5 18O8
Marit Eriksdotter Vekve      18O7 1883 Ole Estensen Røtvei,Losv. 18O2 1855
Ole Erichsen Vekve           18O8 18O8 Usikker.
Sigrid Eriksdotter Vekve enke181O 1885 Lars Taraldsen Hevle      18O6
Erik Eriksen Vekve           1815 1815
Erik Eriksen Vekve           1816 1826

Ole Olsen Vekve (u.f.e.)     1838      Ingeborg Arntsdotter
Erik Olsen Vekve             184O

Arnt Olsen Vekve             1865
Brit Olsdotter Vekve         1866
Ingeborg Olsdotter Vekve     1866
Ole Olsen Vekve,(Skjørstad?) 1868
Anne Olsdotter Vekve         187O

Ole Olsen Vekve              19OO 19OO kighoste

                 Slekta på matr.nr. 814 Vekve.
        Det eldste eg finn om slekta på matr.nr.814 er ein Halvor Andersen
Hindset som i 1757 kjøpte bortistu Vekve,matr.nr.815, av Arnfinn Arntsen
Vekve som var ugift.Arnfinn Arntsen hadde matr.nr. 814 berre i 3 år før han
selde til Halvor Hindset.
        Halvor Arntsen var fødd i 1727 og døde alt i 1774.Han var gift med
Eli Olsdotter f.1730,død millom 1801 og 1915.Kvar ho var ifrå har eg ikkje
funne ut.I 1801 er ho oppført som enke i 2.ekteskap.Sjå kva som er skreve
om dette under matr.nr.815.
        Halvor og Eli hadde døttrene 1 Brit f.1758 d.1828 g.m.Ingebrigt
Arntsen Skarsem på matr.nr. 815 og flytta dit og m,atr.814 og 815 vart
dreve saman som eit bruk.
        Sjå det som er skreve om 815 og 818..
 

                             V E K V E
                             Mar.nr. 815 Bortesto.
Med skyld 1 øre 18 mkl.Nytt matr.nr.241 lnr.288 og skyld 1
daler 2 ort og 12 shilling.Frå 1880 gnr.247 bnr.1.
Koppskattelista 1645:Ingebrigt og Gjertrud og sonen Rasmus,
              dottra Ingeborg,med tenestejenta Brynhild.
Landkommisjonen 1661:Opererar med 3 gardar på Vekve. Ein med
              skyld 1 øre og 18 mkl. Det må vera noverande
              Bortesto.Der budde da Olle og Ingebrigt.
Skatte-og prestemanntalet 1664-1665. Ingebrigt 67 år, med sonen
              Rasmus 39 år og husmannen Olle Eriksen 20 år.
Matrikklane:1646 Ingebrigt,2 øre besidder odel,1696 Arnfinn og
              Rasmus,1702 Arnfinn 1 øre 18 mkl.1725 Enken,1736
              Arnfinn,1777 Halvor Andersen, 1838 Ole Olsen,
Folkketellinga17O1:Arnfinn Rasmusen f.1659,2 Ole Arnfinnsen f.
              1690 og Aren Arnfindsen f.1700.
Skattemanntal 1762: Halvor Andersen og kona Eli og mora Kari,
              og husmannen Rasmus Arnfinnsen og kona Lisbet.
Folketellinga 1801:Ingebrigt Arntsen 57 år, kona Brit 43 år,
              Halvor 25 år,Arnt 17 år, Eli 10 år, Eli Olsdotter
              71 år enke i 2.ekteskap.
Folketelling 1815:Dei same som i 1801 minus Eli Olsdtr. som er
              død + Eli sin son Ole Arnfindsen 2 år, f.1812.
Sølvskatten  1816:Ole Hansen 9 daler.
Skatteliste  1823:Brit Halvorsdotter 1 daler 2 ort.
Folketelling 1875:Halvor Olsen og mora Eli Ingebrigtsdotter f.
             1898 Ole Halvorsen f.1859,Gjertrud f.1862,Eli
             f.1868 og Brit f.1872.

          Skifter i Bortisto Vekve:
          1693 11/5 :Rasmus Ingebrigtsen Vekve - Guru Arnfinnsdotter.
                     Born:1 Arnfinn,2 Ingebrigt,3 Guru,4 Gjertrud,5 Marit,
                     6,Ingeborg f.1671,7 Sigrid og 8 Ingeborg d.y.

         1742 27/10:Arnt Arnfinnsen - Randi Olsdotter.
                     Born:1 Arnfinn Arntsen f.1732,2 Guru Arnfinnsdotter
                     f.1717,3.Marit  f.1730 og 4 Jøran f.1737.
          1753 15/1 :Arnfinn Rasmusen Vekve -Guri Arntsdotter.
                     Born:1 Arnt Arnfindsen,død,har borna:Dei same som
                     ved skiftet etter Arnt Arnfinnsen.Guru er da gift
                     med Engel Loe 2 Rasmus Arnfinnsen.
                     3 Gjertrud Arnfinnsdtr. g.m.Sivert Sessaker.
                     4 Jøran g.m.Peder Arntsen Torve.
          1776 3O/8 :Halvor Andersen,g.m.Eli,Olsdotter.
                     Born:1 Brit g.m.Ingebrigt Arntsen Skarsem.
                          2 Kari Halvorsdotter f.1765 .

                            Tinglese dokumenter.
1734      :Rasmus Arnfinnsen skjøter 1 øre 18 mkl i Vekve til Arnfinn
           Rasmusen..
1746 4/1  :Arnfinn Rasmusen sel 1 øre 18 mkl.i Vekve til sonen Rasmus
           Arnfinsen mot kår til foreldra til deira dødsdag.
1753 19/1 :Skifte etter Arnfind Rasmusen vurdert for 36 Rdl. og utlagt til
           enka og borna.
1754 16/1 :Rasmus Arnfindsen sel 1/2 Spand i Vekve til ungkar Arnfinn
           Arntsen for 36 Rdl. og kårkontrakt av same dag.
1757 26/6 :Arnfinn Arntsen sel 1/2 Spand i Vekve til Halvor Arntsen
           Hindset for 290 Rdl.v/Curator Iver Olsen Vekve.
1770 22/2 :Arnt Engelsen Loe har lyst odels-og lødningsrett til 1/2 Spand
           i Vekve.
1776 30/8 :Skifte etter Halvor Arntsen og Eli Olsdotter der 1/2 Spand er
           utlagt til enka og dei to døttrene Brit og Kari. Vurdert for
           200 Redl.
1777 20/12:Enke Eli Olsdotter skjøter 1/2 Spand i Vekve til svigersonen
           Ingebrigt Arntsen for 200 Rdl.
181O 24/4 :Skiftebrev etter Ingebrigt Arntsen der eigedomen lnr.815 utlagt
           til enka Brit Halvorsdotter og borna.
1811      :Skjøte frå Brit Halvorsdotter til sonen Halvor Ingebrigtsen
           Vekve på 1 øre og 18 mkl.i Vekve for 500 Rdl.(6 mkl.må da vera
           tilkljøpt)
1823 24/2 :Halvor Ingebrigtsen sel 1 øre og 16 mkl.i Vekve til svogeren
           Ole Olsen Grøtte for 600 Rdl.
1830 7/7  :Arnt Ingebrigtsel sel odelsretten sin i Vekve til Ole Olsen
           Grøtte.
1837 24/12:Kår frå Ole Olsen Grøtte til Halvor Ingebrigtsen.
1862      :Skjøte frå Ole Olsen Vekve til sonen Halvor Olsen for 500 Spd.
1864 31/8 :Kår frå Halvor Olsen til til foreldra Ole Olsen og Eli Inge-
           brigtsdotter.
1871      :Halvor Olsen Vekve forpaktar bort eigedomen til onkelen sin Ole
           Arntsen Vekve saman med Ole Knutsen Stensem for 40 spd. pr.år.
1879 30/9 :Skylddelt Vekveskalvhagen 2 shillimg og seld den til Lars Olsen
           Tyve.
1880 12/2 :Lars Johnsen Vognild bygslar husmannsplassen Vanghaugen og
           Kalvhagen.
1901 2/12 :Halvor Olsen Vekve skjøter eigedomen til Hellaug Fjøsne for
           kr.8000,
1916 16/11:Gjevilreset (setra) skyld 0,18 mark og seld til Ragnvald Krum.
1920      :Hellaug Fjøsne skjøter eigedomen til Øyvind Hoel for kr.19000.-

Desse har hatt skjøte på matr.nr.815 Vekve.
     1734 Rasmus Arnfinsen         1823-1862 Ole Olsen
1734-1746 Arnfinn Rasmusen         1862-19O1 Halvor Olsen
1746-1754 Rasmus Arnfinsen         19O1-192O Hellaug Fjøsne
1754-1757 Arnfinn Arntsen          192O-1943 Øyvind Hoel
1757-1777 Halvor Arntsen           1943-1985 Narve Hoel
1777-1811 Ingebrigt Arnsen         1985      Baard Pedersen
1811-1823 Halvor Ingebrigtsen

          Da kjem vi til at desse folka har budd på Bortisto Vekve:
Ingebrigt Rasmusen Vekve     1599

Rasmus Ingebrigtsen Vekve    1627 1693 Guri Arnfinnsdtr.levde 1693.
Ingeborg Ingebrigtsdtr,Vekve           f.ca.1630 og død før 1693

Rasmus Rasmusen Vekve        1659 1752 Guri Arntsdotter         1661 1745
Guru Rasmusdotter            1662 1745
Marit Rasmusdotter       ca. 1666 1758 gift Haugen ??.
Gjertrud Rasmusdotter        1668 175O gift Torve.
Ingeborg Rasmusdotter        1671 1759
Sigrid Rasmusdotter          1674 1740
Ingebrigt Rasmusen Vekve     1676
Ingeborg Rasmusdotter d.y.

Ole Arnfinnsen Vekve         1690      død før 1752.
Gjertrud Arnfinnsdtr Vekve   1692 1776 1Arnt Iversen Torve            1743
                                       2Sivert Arnts.Sesaker          1692
Arnt Arnfinnsen Vekve        1700 1742 Randi Olsdotter Viken     1706 1778
Rasmus Arnfinnsen Vekve      17O2 1785 Lisbet Andersdtr.Mjøen    17O8 1743
Jøran Arnfinnsdotter Vekve   1711 1801 Peder Arntsen Torve (g.1745)

Anna Arnfinnsdtr.Vekve            ?    var i 1742 dåpsvitne i Ustigard.
Randi Arnfinnsdtr.Vekve                1barn i 178O m/Ingebr.Mellemsåter
                                       2  "  " 1792 - - - - ds - - - -
Guro Arntsdotter Vekve       1727      Engel Arntsen Loe       1721 1763
Marit Arntsdotter Vekve      1730      Arnfinn Eriksen Loe     1729
Arnfinn Arntsen Vekve        1732      1Barn i 1756 m/Søborg Myrhaug
                                          2Barn i 1757 m/Anne A.Mjøen
Jøran Arntsdotter Vekve      1737      1Barn i 1759 m/Ole Simensen Rise
                                       2  "  " 1761 m/ds.
Barbro Ingebr.dtr.Vekve                Barn m/Ole Ingebr.Hoel i 1751

Guro Arnfindsdtr.Vekve       1742 1772

Randi Rasmusdtr.Vekve        175O 18O5 Knut Pedersen Loe         1743 18O5

Simen Olsen Vekve (Rise?)    1759      Vart foreldra gifte ??
Arnt Olsen  Vekve            1761 1763

Kari Knudsdtr.Vekve ?        1775 1775 (Vart foreldre gifte ??)

Guro Ingebr.dtr.Vekve        178O      Randis dtr.
Ingeboreg Ingebr.dtr         1782      - - " - -

Arnt Arnfinnsen Vekve selde garden til:
Halvor Andersen Hindset      1727 1776 Eli Olsdotter Vekve      1730
    Eli oppattgift 178O med Halvor Rasmusen Torve f.1737, ikkje born.

Brit Halvorsdotter Vekve     1758 1828 Ingebrigt Arnts.Skarsem 1744 1816
Kari Halvorsdotter Vekve     1765 1831 Arnt Arntsen Dørum      1751 1822

Halvor Ingebrigtsen Vekve    1777 1842 1Barn i 1799 m/Marit Dør,gård.
                                       2 "   " 18O1 - - - ds - - --
                                       3  "   " 18O8 m/Karen Lien
Arnt Ingebrigtsen Vekve      1782 1869 Kari Hellaugsdtr.Skarsem1781 1878
Ole Ingebrigtsen Vekve       1785 1813
Eli Ingebr.dtr.Vekve         1788 1877 1Tøllef Jonsen Løkken (g1809)
                                       2Ole Olsen Grøtte(g1821)1784 1866
Marit Ingebr.Vekve,Stølen    1790      Knut Hansen Snorroeggen 1791
      (Eli hadde før ho var gift sonen Ole m/Arnt Larsen Kvalsjord
.
Ole Ingberigtsen Vekve       18O6 1857 ugift (Brobakk?)

Ole Arntsen Vekved.smed      1812 19OO død i Lien
Brit Olsdotter Vekve         1821 1888 Knut Hågensen Stensem   1817
Halvor Olsen Vekve           1825 1909 Marit Olsdtr.Vognild    1831 1875

Ole Halvorsen Vekve          1859 1939 Eli Ingebr.dtr.Ørstad   1857 1924
Gjertrud Halvorsdtr.Vekve    1862 1937 hadde sonen Halvar m/Arnt Vognild
                                       og sonen Halvor m/ Ingbr.Halset.
Eli Halvorsdtr.Vekve         1868      gift Andersen i USA.
Brit Halvorsdtr.Vekve        1872 1938 Ugift,døde i Lien.

Marit Olsdtr.Vekve           1882 1920 barn m/Ingebrigt J.Løkken i 1902
Halvor Olsen Vekve           1884      Utvandra
Eli Olsdotter Vekve          1887      i USA.

Ingeborg Ingebrigtsdtr.Vekve 1902      Petter Iversen Moen i Canada.

Halvor Arntsen Vekve         1888      (Gjertruds son m/Arnt Vognild)
Halvor Ingebrigtsen Vekve    1896      (Gjertruds son m/Ingb.Halset)

Arnfinn Arntsen Vekve        1732 hadde desse borna;
Randi Arnfinnsdotte Myrhaug  1754      mor Søber Pedersdtr.Myrhaug.
Arnt Arnfinnsen Mjøen        1757      mor Anne Andersdotter Mjøen.

Guru Arnfinnsdtr. Vekve      1742 1772 Berre ved død.

                         Husmenn under Bortesto Vekve.
Olle Eriksen Vekve i 1657, men finn ikkje meir om han.
Rasmus Arnfinnsen Vekve      17O2      Lisbet Andersdtr.Mjøen    1708 1795

Arnfinn Rasmusen Vekve       1744
Randi Rasmusdotter Vekve     1746 1814 Knut Pedersen Mjøen       1749 1805
Ole Rasmusen Vekve           1748      1Barn i 1769 m/Sigrid T.Sliper
                                       2Barn i 1773 m/Thoor Halvd.Horvli

Lars Johnsen Vekve i 1882              Sigrid,husm.folk på Vanghaugen.
                                       (Flytta til Gorset.Tågvold?)
Ole Larsen Vekve             1882 1887

                           V E K V E
Gamalt matr.nr.816 med skyld 21 mkl.Frå 1838 nytt matr.nr.240
lnr.289 med skyld 1 daler 0 ort og 15 shilling.Frå 1890 gnr.
248 bnr. 1 med skyldmark 3,o3.Det er noverande Nesto.
Koppskattelista 1645:Anders og Ingeborg med drengen Engel.
Preste og skattemanntal 1664-1665 Ingebrigt Bersvendsen Vekve
21 mkl.f.1624.Erik Ingebrigtsen f.1624,Erik Ingebrigtsen
f.1756,Bersvend,166O,samt Mikkel Johnsen,7 år gl.

Matrikklane:
1696 Even Ingebrigtsen eier selv 21 mkl.
17O2 enken               1736 Ingebrigt
1725 enken.              1777 Erik Ingebrigtsen
1777 Erik Ingebrigtsen,  1838 Ingebrigt Iversen.

Folketelling 1701:Enken Barbro og sonen Ingebrigt Bersvendsen
              1698
Skattemanntal 1762:Erik Ingebrigtsen og Ildri.Barbro Inge=
              brigtsdatter,samt hans mor Marit Eriksdotter
              og Gunder Olsen.
Folketelling 1801:Lars Eriksen 39 år,Randi Johnsdotter 33 år
              år,Ildri Larsdotter 1 år,Ildri Eriksdotter, hans
              mor 72 år Ingebrigt Eriksen 46 år, husmand,Berit
              Arntsdotter 47 år, Eli Ingebrigtsdtr.15 år.
Karakteristikk 1803:Lars,1 barn,mådelig omstendighed,Kårkona
              Ildri,fattig, Ingebrigt enkemann,god forfatning.
Folketelling 1815:Dei same som i 1801 bortsett frå at hans mor
              Ildri Eriksdotter da er død.
Sølvskatten 1816:Lars Eriksen 8 daler.
Skatteliste 1823:Lars Eriksen 1 daler,Ingebrigt Iversen 1 ort-
              12.shilling.
Folketelling 1875:Ingebrigt Larsen f.1843,Sigrid Estensdotter,
              f.1843, Lars f. 1867,Esten f.1874, Ildri,bestemor
              f.1800,Lars Ingebrigtsen f.1823,John Larsen
              f.1857

        Skifter på Vekve,Nesto,
          1753 21/3 :Ingebrigt Bersvendsen - Marit Eriksdotter f.Skarsem.
                        Born:1 Erik Ingebrigtsen, 2 Bersvend Ingebrigtsen,
                             3 Haagen Ingebrigtsen,4 Ingebrigt Ingebrigtsen
                             f.1740 5 Barbor Ingebrigtsdotter f. 1722.
          1783 15/2 :Erik Ingebrigtsen Vekve -Ildri Eriksdotter f.Håker.
                        Born:1 Ingebrigt Eriksen, 2 Erik Eriksen f.1762,
                             3 Bersvend Eriksen f.1774,4 Marit Eriksdotter,
                               f.1767,5 Barbro Eriksdotter f.1777.

                           Tingleste dokumenter.
1653 13/4 Ingebrigt Bersvendsen Vekve fått skjøte på 18 mkl. i Vekve
1695 ca.  :Bersvend Ingebrigtsen fått skjøte av faren.
1716 13/8 :Sorenskriveren skriv ut skjøte til Ingebrigt Bersvendsen Vekve
           etter gamle adkomsbreve og vitneutsagn frå naboane.
1753 21/6 :Vekved 18 mkl.på skifte etter Ingebrigt Bersvendsen utlagt til
           enken og borna.
1753 4/11 :Skjøte til Erik Ingebrigtsen Vekve frå mora Marit Eriksdotter på
           18 mkl. i Vekve for 24 Spd.
1753 16/12:Erik Ingebrigtsen Vekve sel 21 mkl.i Vekve til premierløitnan
           Abraham Angell for 25 Rdl.
1757 16/12:Erik Ingebrigtsen Vekve sel til Abraham Angell ei stuggu på
           Vekve for 25 Rdl.
1783 12/4 :Ingebrigt Eriksen Vekve pantsetter eigedomen til Lars Gjøra og
           Erik Torske for 200 Rdl.
1784 2/8  :21 mkl. i Vekve er ved offentlig auksjon seld til Ingebrigt
           Eriksen Vekve for 300 Rdl.
1785 17/12:Sorenskriveren sel på embeds vegne 21 mkl. i Vekve til Hans von
           Hammond for 3oo Rdl,
1790 6/1  :Johan von Hammond sel 21 mkl.i Vekve til Ingebrigt Arntsen Vekve
           på 815 for 298 Rdl.
1796 27/8 :Ingebrigt Arntsen Vekve sel 21 mkl.i Vekve til Lars Eriksen
           Vekve for 300 Rdl.
1811 21/2 :Ingebrigt Eriksen Vekve sel 2 mkl. i Vekve til broren Lars
           Eriksen for 250 Rdl.
1823 25/2 :Lars Eriksens enke Randi Johnsdotter sel 21 mkl. i Vekve til
           svigersonen Ingebrigt Iversen Vekve for 100 Spd.
1837 13/7 :Skylddelt ein del av 816,9 mkl.til Haagen Pedersen Lien og
           skjøte til honom i 1827 på disse 9 mkl.Haagen Pedersen sel
           no eigedomen til Knut Hellaugsen Tyve.
1855 10/1 :Skjøte frå Ingebrigt Iversen Vekve til sonen Lars Ingebrigtsen
           for 400 Spd.
1876 4/10 :Lars Ingebrigtsen skjøter til Ingebrigt Larsen Vekve,
1908 18/6 :Skjøte frå Ingebrigt Larsen til sonen Lars Ingebrigtsen.

        Skjøter på matr.nr. 816 Vekve:
          1653-1695 Ingebrigt Bersvendsen    179O-179O Johan von Hammond
          1695-1716 Bersvend Ingebrigtsen    179O-1796 Ingebrigt Arntsen
          1716-1753 Ingebrigt Bersvendsen    1796-1823 Lars Eriksen Vekve
          1753-1753 Erik Ingebrigtsen        1823-1855 Ingebrig Eriksen
          1753-1784 Abraham Angell           1855-1876 Lars Eriksen
          1784-1785 Ingebrigt Eriksen        1876-19O8 Ingebrigt Larsen
          1785-179O Hans Von Hammond         19O8-     Lars Ingebrigsen
                                                       Ola Larsen Vekve

Eg finn da at desse må ha budd i Nesto på Vekve.

Anders og Ingeborg og drengen Engel i 1645

Ingebrigt Bersvendsen Vekve  1624

Even Ingebrigtsen            1656
Bersvend Ingebrigtsen        1660      Barbro

Ingebrigt Bersvendsen        1697 1753 Marit Eriksdtr.Skarsem   17O2 1765
Marit Bersvendsdotter        17OO 1734 Gunnar Andersen Skarsem  1686

Marit Ingebrigtsdtr.Vekve    1717 18O9 Usikker
Barbro Ingebrigtsdter Vekve  1723 1765 barn m/Ole Ingebr.Hoel i 1751
Erik Ingebrigtsen Vekve      1726 1781 Ildri Eriksdotter Håker  1729 1813
Bersvend Ingebrigtsen Vekve  1727 1765 Gjertrud Dørrumsgård     1738 1811
Haagen Ingebrigtsen Vekve    1734      1Gjertrud Arntsdtr.Torve 1733 1775
                                       2Guri Iversdotter Vekve  1729 1808
Ingebrigt Ingebrigtsen Vekve 1740      Anne Olsdotter Stølen,g 1769
Guro Olsdotter Vekve         1751      Barbros dotter.

Ingebrigt Eriksen Vekve      1756 1836 Brit Andersd.Vassleggen  1755 1829
Erik Eriksen Vekve           1759      1Randi Lødensdotter
                                       2Barn i 178O M/Brit Vassleggen
                                       3Barn i 1784 m/Marit Bøasæter
Lars Eriksen Vekve (g.1799)  1761 1823 Randi Johnsdtr.Vassleggen1768 1854
Marit Eriksdtr.Vekve         1765
Marit Eriksdotter Vekve      1769 1827 Knut Ingebrigtsen Vognil 1764 1833
Guri Eriksdotter Vekve       1768      Sivert Andersen Vammer   1767
Bersvend Eriksen Vekve       1773      Levde ugift på Styrvold i  1801
Barbro Eriksdotter Vekve     1777 1838 John Olsen Grøtte (g1810)178O 1861

Marit Ingebrigtsdtr.Vekve    1769
Eli Ingebrigtsdtr.Vekve      1791 1877 kårenke

Ildri Eriksdtr.              1792
Ildri Larsdotter Vekve       18OO 1876 Ingebrigt Ivers.Rolvsjord 1797 1857

Lars Ingebrigtsen Vekve      1823 1894 Anne Johnsdotter Munkvold182O 1874
Iver Ingebrigtsen Vekve      1831 1896 Gjertrud Ingebr.dtr.Vekve 1836

Ingebrigt Larsen Vekve       1843 1929 Sigrid Estensdtr.Vognild 1843 1923
John Larsen Vekve            1849 1852
Ildri Larsdotter Vekve       1854 1857
John Larsen Vekve            1858      Eli Knutsdotter          1882 1921

Guri Ingebrigtsdtr.Vekve     1858

Lars Ingebrigtsen Vekve      1869 1944 Sigrid Olsdtr (?) Torve  1884 1965
Esten Ingebrigtsen Vekve     1874 1958 Kjerstina Eriksdtr.Fjøsne1878 1924
John Ingebrigtsen Vekve      1880 1887

Ingebrigt Larsen Vekve       1904 1991
Ola Larsen Vekve             1906      Olga Andersdtr.Halset     1909
Signe Laradtr. Vekve         1916      Olaf Eidem                1909

Erik Eriksen Vekve f. 1760 hadde 3 born utanfor ekteskap:
Marit Eriksdotter Vasleggen  1780      mor Brit Arntsdtr. Vasleggen
Marit Eriksdotter Bøasæter   1784       "  Marit Mortensdtr. Bøasæter
Sigrid Eriksdotter Dobre     1787       "  Marit Sivertsdtr. Dobre.

Lars Ingebrigtsen Vekve f.1869 hadde m/Kari Knutsdtr. Vognild dottra

Anna Larsdtr. Vognild        1888

                              Husmenn:
I 18O1 er under Nesto oppført som husmann eldste sonen
Ingebrigt Eriksen Vekve      1755      Berit Andersdtr.Vassleggen 1754

Ildri Ingebrigtsdotter Vekve 1783 1783
Eli Igebrigtsdtr.Vekve       1786      Tøllef Johns.Håkersløkken  1788

I ei oppgåve frå 1803 er denne Ingebrigt Eriksen oppført med "god forfat=
ning" medan eigaren av garden,broren Lars Eriksen, er oppført med "måtelig
omstendighed". Det ser også ut som at nemnde husmann Ingebrigt Eriksen
seinare har kjøpt garden Hustøft utan at eg har funne meir sikkert om dette
Har heller ikkje leita så mykje etter det,men har funne at ein Erik Inge=
brigtsen Hustøft vart gift til Bøahaugen og har etterslekt der.
 

                           V E K V E.
Gamalt matr.nr.817,Ustigard, med skyld 1 øre og 12 mkl.Frå 1938
nytt matr.nr.241 lnr.290 med skyld 1 daler 4 ort og 9 shilling
Frå 1890 gnr. 249 bnr.1 med skyldmark 3,83.
Koppskattelista 1645: Esten og kona Gjertrud,samt enken og
              dottra Randi og tenestejente Marit.
Odelsgodsmanntalet 1647:Esten 1 øre 12 mkl. besidder egel odel.
Preste og skattemanntalet 1664-1665: Esten 1612 1 Spann 12 mkl.
              Christoffer,sønn,8 år.Husm.Stengrim Torfe 66 år.
Matrikklane:
1665 Olle,                     1736 Iver
1696 Oluf Olsen 1 øre 12 mkl.  1777 Ole Olsen
17O2 Ole                       189O Ole Olsen,1 d.2 ort 9 shil.
1725 Enken ?? Iversen.         19O9 Ole Olsen 3,83 mark.

Folketellinga 1701:Ole Olsen f.1651,Ole Olsen f.1687,Iver
              Olsen f.1699.
Skattemanntal 1762:Arnt Johnsen,ungkar,Halvor Stengrimsen,dreng
              Ingeborg Olsdotter og enken Randi.
Folketelling 1801:Anne Johnsdotter,enke i 2.ekteskap,52 år,Iver
              Olsen 30 år, Ole Ingebrigtsen 17 år,Stengrim Inge
              brigtsen 12 år,Kari Olsdotter 27 år,Anne Olsdtr.
              20 år,John Eriksen,tenar,21 år.
Karakteristikk 1803:God forfatning.
Folketelling 1815:Iver Olsen 43 år,Inger Ingebrigtsdotter 36 år
              Ildri 4 år,Karen Olsdotter 41 år,John Olsen 39 år
              Sivert Hansen 22 år.
Sølvskatten 1816:Iver Olsen 15 daler.
Skatteliste 1823:Iver Olsen 1 daler 3 ort,Stengrim Ingebrigtsen
              2 ort 12 shilling,John Olsen 1 ort 12 shilling
              john Knutsen 1 ort,Erik Johnsen 1 ort.
Folketelling 1875:Iver Olsen f.1832,Anne Stenersdotter f.1828,
              Kari f.1864,Mari f.1866,Kari,mannens mor f.1810
              og hennar son Ingebrigt Olsen f.1848.Dordi Olsd.
              1841 og hennar son Ole Halvorsen f.1875.

          Skifter i Ustigard;
          1783 11/4 :Ole Iversen Vekve - Anne Johnsdotter f.Ålbuhagen.
                     Born;1 Iver Olsen f.1771,2 John Olsen f.1774,3 Kari
                     Olsdotter f.1776 4 Anne Olsdotter f.1782.
          1803 9/6  :Anne Johnsdotter Vekve - Ingebrigt Stengrimsen Vekve.
                     Born:Anne i 1.ekteskap som i skiftet 1783.
                          Annes i 2,ekteskap:Ole Ingebrigtsen f.1783 Sten=
                          grim Ingebrigtsen f.1789 og Marit Ingebrigts=
                          dotter.
 

                            Tinglese dokumenter.
1760 27/3 :Arnt Johnsen Ålbuhagen bøkslar 1 spand og 12 mkl.i  Vekve
1766 2/1  :Peder Larsen Vognild bøkslar 1 spand og 12 mkl.i Vekve.
1776 13/3 :Ole Iversen Vekve bøkslar same eigedomen
1784 17/2 :Ingebrigt Stengrimsen får bøkselseddel.
1798 13/12:Iver Olsen    ds.
1829       Ole Iversen   ds.
1853 27/7 :Iver Olsen Vekve får kongeskjøte på denne eigedomen for 263 Rdl.
           og same dag pantsetter han eigedomen til Opplysninghsvesnets
           Fond for 600 Spd.
 

Dermed finn ein at desse må ha budd i Ustigard:
Esten                        161O       Gjertrud

Randi Estensdotter

Ole Olsen Vekve              1651      Guri Iversdotter Hoel   ca.1665
Inger Olsdotter Vekve        1658 1754 død som enke.

Ole Olsen Vekve              1687
Iver Olsen Vekve             1695 1759 Randi Olsdtr.Rate (Utem?)1694 1774
Gjertrud Olsdotter Vekve     1696 1767 barn m/Peder Arntsen Vekve.
Eli Olsdotter Vekve          1697 1767
Gunder Olsen Vekve           1698 1765
John Olsen Vekve             1700 1780 Randi Olsdotter (?)      1707 1779
Marit Olsdotter Vekve        1705 1783
Goro Olsdotter Vekve         1701 1773
Ingeborg Olsdotter Vekve     1707 1780.

Guri Iversdotter Vekve       1729 1808 Hågen Ingebr.sen Torve,enkem.
Ildri Iversdotter Vekve      1737 1783 barn i 1766 m/Ole Eriks.Gulaker
Eli Iversdotter Vekve        1736 1808 1Arnt Johnsen Ålbuhagen  1726 1765
                    (g1766)            2Peder Larsen Vognild    1735 1805
Kari Iversdtr.Vekve          1744 1751
Ole Iversen Vekve            1741 1765 Anne Johnsdtr. Ålbuhagen 1751 18O3

Ole Olesen Vekve             1766      Ildris son.

Iver Arntsen Vekve           1764 1765
Guru Pedersdtr. Vekve        1768
Aren Pedersen Vekve          1769

Guri Olsdotter Vekve         177O 1772
Iver Olsen Vekve   (g18O7)   1771 1836 Inger Ingebr.dtr.Stuen   1778 1846
Kari Olsdotter Vekve (g1826) 1773 1843 Ole Eriksen Bakk         1777 1845
John Olsen Vekve             1774 1848 ugift
Anne Olsdotter Vekve         1777 1777
Ole Olsen Vekve              1779 178O
Ole Olsen Vekve              1781 1782
Anne Olsdtr.Vekve d.y.       1782      Erik Knutsen Bryggen(g1807)1774

Gurue Olsdtr.Vekve                     Barn i 18O5 m/Oluf Hansen Sneve

Sigrid Olufsdtr.Vekve        18O5

Ole Olsen Vekve,usikker,kårm 1782 1866  Marit Eriksdtr. i 184O

Ole Ingebrigtsen Vekve       1785
Stengrim Ingebrigtsen Vekve  1791

Ole Iversen Vekve  (g1832)   1808 1850 Karen Olsd.Dørumsløkken  1810 1883
Ildri Iversdtr.Vekve (g1831) 1811 1883 Erik Svendsen Vognild    1806 1867
Anne Iversdtr.Vekve          1817 1820
Anne Iversdtr.Vekve          1820 1820

Iver Olsen Vekve (g1864)     1833 1914 Anne Stenersd.Rolvsjord  1828 1905
Ole Olsen Vekve              1834      Olava Ingebr.dtr.Grøtt   1837
Ingeborg Olsdtr.Vekve        1837 1889 Anders Olsen Vikasæter   1845 1915
Dordi Olsdotter Vekve        1841 1916 Barn m/Halvor Vasli i 1875
Ingebrigt Olsen Vekve        1848      Anna Olsdtr.(Reist Nordlan i 1868.

Erik Olsen Vekve             184O      Ole og Narits son

Guri Iversdtr.Vekve          1858 1866
Kari Iversdotter Vekve       1864 1945 Ole Olsen Skarsem        1854 1950
Mari Iversdotter Vekve       1866 1945

Ivar Olsen Vekve             1899 1984 ugift
Ole Olsen Vekve              1900 1900
Karen Olsdtr. Vekve          1902 1978 ugift
Ole Olsen Vekve              1906 1983 ugift.

Ingebrigt Olsen Vekve og Anna Olsdotter hadde sonen:

Ole Ingebrigtsen Vekve       1886

Eli Iversdotter f.1736 hadde borna i 2.ekteskap:
Iver Arntsen Vekve           1764 1765

Arnt Pedersen Bakk           1769 1849 Randi Olsdotter          1772 1841
Randi Pedersdottere Bakk     1772
Guri Pedersdotter Bakk       1774 1812 Halvor Halvorsen Breen
Guri Pedersdotter Bakk       1776 1852 (Død som Vekve og kone)
Iver Pedersen Bakk           1777 1839
Lars Pedersen Bakk           1782
Ole Pedersen Bakk            1782

Ildri Iversdotter Vekve      1739 hadde m/Ole Eriksen Gulaker sonen:

Ole Olsen Vekve              1766

Dordis son:
Ole Halvardsen Vekve         1875 1961 gift i USA m/sitt søskenbarn
 

I kyrkjeboka for 22/7 1808 er innført:
         Anmeldtes av Manden Aren Pedersen Back,at hans Moder Elen Iver-
dotter Bach,72 år Gammel,19.de dennes var bortbleven,da efter Sigende ma
samme Aften skulde have seet hende sidende ved Bredden av Dørrumsåen.I
mellomløbende Dage var af flere Mennesker anstilled megen Søgen og skulde
fremdeles fortsættes.
         -----------------
1883 følgende:Da nogle menneskeben i foregaaende Dage ere funden i Fjeldet
tillige med nogle Klæder, som efter al Sannsynlighed  ?  er den i forrige
Aar i forvildelse --- gamle kone Elen Iversdatter Back, om hvilken findes
antegnelse i samme kirkebog under 22.july 1808,ble dette fundne av stedets
Lensmand besiktiget hvis skriftlige derom av 2 d.beroer i Archivets Attest-
samling hvorefter beenene 4.ds.nedgravedes i et hjørne av Kirkegården af
Manden Anders Tørve.
                          H u s m e n n:
I jordebok for 1661 er oppført som husmann:
Stengrim Torve på Vekve      1595      Finn han ikkje att seinare.
 
 

                                V E K V E.
Gamalt matr.nr.818,som er ein del av noverande Negar med skyld
21 mkl. Nytt matr.nr.243 lnr.292 med skyld 10,5 mkl.Dei andre
10,5 mkl. er tillagt 815 Bortesto.
Koppskattelista 1645:Efuen (Esten?) og kona Marit og teneste=
              folka Sigrig og Tyri.
Preste-og skattemanntalet 1664-1665:Ingebrigt Arntsen  f.1633.
Matrikklane:1696 Even Ingebrigtsen,som må vera død før 17O2,for
              da er enken oppført som eigar.I 1725 Even Knusen
              27 mkl.1736 Efuen Kndsen 18 mkl.
Folketellinga 1701:Enken (utan namn eller alder.)
Skattemanntal 1762:Sivert Halvorsen,sjøleigar g.m.Sølvi og enka
              Ingeborg.
Folketellinga 1801: Merkeleg nok ikkje nemnd. Truleg same folka
                som på ei andre gardpartane i Negar.
Karakteristikk 1803:Ole Hansen,mådelig forfatning.
Folketellinga 1815:Ole Hansen 49 år,tenestejenta Anne Peders-
              dotter, Anna Arntsdotter f.1755,Arnt Ingebrigtsen
              f.1785 Karen Hellaugsdotter f.1786 med sonen Arnt
              Arntsen f.1812.
Sølvskatten 1816:Ingebrigt Arntsens enke 15 daler.
Skatteliste 1823:Ole Hansen 1 daler 2 ort o shilling.
Folketellinga i 1875:Arnt Ingebrigtsen 1841,Marit Sivertsdotter
              1835,Ingebrigt Arntsen 1868,Sivert Arntsen 1870,
              Ambjørg Arntsdtr. 1872. Kari Hellaugsdotter 1781.
              Ingebrigt Arntsen,hennar son,1823 (kår)

        Skifter i Negar Vekve:
          1738 30/1 :Even Knutsen Vekve-Ingeborg Halvorsdtr.Vekve 21 mkl.
                     Arvingar:søskena hans:Ingeborg Knutsdotters born:
                     Ole Pedersen f.1715 og Ingeborg Pedersdotter f.1718

                             Tinglese dokument.
Matr.nr.818 hadde opprinneleg ei skyld på 21 mkl.Før 1743 må det vera frå=
seld 3 mkl. for i 1743 er skulds oppgjeve til 28 mkl.og ved skifte i 1743
er skylda oppgjeve til 28 mkl og ved skifte i 1743 vart eigedomen delt i 2
like deler a 9 mkl.Ein del som vart utlagt til Ole Pedersen og den andre
halvparten 9 mkl. til attlevande kone Ingeborg Halvorsdotter.

Dei 9 mkl. som Ole Pedersen fekk:
1743 10/1 :Ole Pedersen sel 9 mkl.i Vekve til foged Meyer for 13 rdl.2 ort
           og 12 shilling.
1747 20/1 :Foged Edvard Munck Ibsen sel 9 mkl.i Vekve til Sivert Halvorsen
           Vekve for 12 Rdl. kontant.
1752 30/10:Sivert Halvorsen sel 18 mkl.i Vekve.Herimod har denodelsberet-
           tige (utan namn) protestert.
1758 30/10:Sivert Halvorsen Vekve sel 9 mkl. i Vekve til Stengrim Arntsen
           Vekve på 819 oppistuen Vekve for 95 Rdl.
1777 1/9  :Skifte etter Stengrim Arntsen Vekve der 9 mkl.i Vekve er utlagt
          til enka Marit Ingebrigtsdotter.
1782 1/7  :Marit Ingebrigtsdotter sel desse 9 mkl. til sonen Arnt Stengrim=
           sen for 60 Rdl.
1812 2/3  :Arnt Stengrimsen pantsetter 818 for lån 531 Rdl.
1827 9/7  :Arnt Stengrimsen sel eigedomen til Hågen Pedersen Lien (Hoksen?)
1839 17/6 :Hågen Pedersen Lien sel 9 mkl. i Vekve til Ingebrigt Arntsen i
           Bortistuen og som flytter til Negar,(818)

Dei 9 mkl.som Ingeborg Halvorsdotter overtok har gått i arv til ein Halvor
           Ingebrigtsen for i
1786 24/8 :Sel Halvor Ingebrigtsen Vognild til sonen Ingebrigt Halvorsen
           Vognild på lnr. 815 for 48 Rdl. (9 mkl.)
1792 22/2 :Ingebrigt Halvorsen Vognild sel 9 mkl. i Vekve til Erik Estensen
           på lnr.814 for 150 Rdl.
1798 22/2 :Sel Erik Estensen Vekve til Ole Hansen Skarsem 9 mkl.i Vekve for
           220 Rdl.
1811 10/8 :9 mkl.under bygsel av Ole Hansen Vekve blir seld til Arnt Inge=
           brigtsen og attendeseld til Ole Hansen.
1811 26/8 :Ole Hansen får skjøte på 9 mkl.i 818 frå Ingebrigt Arntsen for
           300 Rdl.
1823 12/6 :Skjøte frå Ole Hansen til Arnt Arntsen Vekve på 9 mkl.i Vekve
           for 400 Rdl.i forening med 6 mkl.i Bjørgen og same dag tinglese
           kårkontrakt millom Arnt Ingebrigtsen og Ole Hansen.
1837       Kårkontrakt millom Arnt Arntsen og Arnt Ingebrigtsen og kona
           Kari Hellaugsdotter med pant i 813 og 818.
1839 2/12 :Skjøte frå Arnt Arntsen til Arnt Ingebrigtsen på 813 og 814.
1840       Skjøte frå Arnt Arntsen til Arnt Ingebrigtsen på 9 mkl.i 818
           saman med 1 øre 21 mkl. i 813 og 21 mkl. i 814
                 Frå da av er 818 einaste bruket i Negar på Vekve.
1875       Skjøte frå Ingebrigt Arntsen til sonen Arnt Ingebrigtsen.
1879       Skifte etter Ingebrigt Arntsen der Arnt Ingebrigtsen saman med
           Marit Sivertsdotter overtar heile eigedomen (813,814 og 818)
1900 19/3 :Skjøte frå Arnt Ingebrigtsen og kona Marit Johnsdotter til sonen
           Ingebrigt Arntsen for kr.5.600,-
           Same dag tinglyst kår frå Ingebrigt Arntsen til Halvor Olsen.
192O      :Skjøte frå Arnt Ingebrigtsens enke Guri Olsdotter til
           svigersonen Håkon Sivertsen Wognild

           Desse har hatt skjøte på matr.nr. 818.
                        9 mkl                        9 mkl.
               -1738 Aren Knutsen              -1738 Aren Knutsen
           1738-1743 Ole Pedersen          1738-     Ingeborg Halvorsdtr.
           1743-1747 fogden                    -1786 Halvor Ingebrigtsen
           1747-1758 Sivert Halvorsen      1786-1792 Ingebrigt Halvorsen
           1758-1777 Stengrim Arntsen      1792-1798 Erik Estensen Vekve
           1777-1782 Marit Ingebr.dtr.     1798-1823 Ole Hansen Skarsem
           1782-1827 Arnt Stengrimsen      1823-1839 Arnt Arntsen Vekve
           1827-1839 Hågen Pedersen        1839-184O Arnt Ingebrigtsen
           1839-1875 Ingebrigt Arntsen

         I 1879 er skifte halde etter Ingebrigt Arntsen der Arnt Ingebrigt=
sen saman med kona Marit Sivertsdotter får skjøte på matrikkelnummra 813,
814 og 818.
           Ingebrigt Arntsens enke Guri Olsdtter sat med garden til dottra
Anna var gift med Håkon S. Wognild, og fekk skjøte i 192O.

Det er litt vanskeleg å sette opp liste over folka som har budd på 818 da
det tildels er same folka som på 813,814 og 815.

Efuen                 ca,    1600      Marit                  ca. 1600

Ingebrigt Arntsen            1633

Esten Ingebrigtsen       ca. 1665

Even Knutsen Vekve                1738 Ingeborg Halvorsdotter    1675 1768

Sivert Halvorsen             1693 1773 Solvi Johnsdtr.Vorhaug    1700 1776
Ingebrigt Halvorsen Wognild
Marit Halvorsdottertr Vekve  1747       Halvor Halvorsen Torve.  1742

Erik Estensen Vekve

Ole Hansen Vekve,f.Sneve     1763 1838 Guri Olsdotter Vekve      1764

Sigrid Olsdotter Vekve       1805.
        (Ole Hansen kjøpte i 1812 Bjørgen av Ingebrigt Eriksen Skarsem)

           I 184O er alle gardpartane i Negar Vekve samla og kjøpt av
eigarane i Bortistu Vekve,Ingebrigt Arntsen,slik at slekta frå Bortistu
held fram i Negar.

Arnt Ingebrigtsen Vekve      1782 1869 Kari Hellaugsdtr.Skarsem  1781 1878
Ildri Ingebrigtsdotter Vekve 1783 1783

Arnt Arntsen Vekve           1811 1885 Kari Pedersdtr.Kvalsjord  18O8
Ingebrigt Arntsen Vekve      1820 1892 Ambjørg Eriksdtr.Styrvold 1821 1865

Arnt Ingebrigtsen Vekve      1842 1918 1Marit Sivertdtr.Gulaker  1835 1877
                  (g1879)              2Mari Johnsdtr.Loe        1843 1914
Kari Ingebrigtsdtr.Vekve     1849 1875 John Olsen Løkken         1848
Erik Ingebrigtsen Vekve      1852 1939 Sigrid Johnsdtr.Loe       1859 1939
Ingebrigt Ingebrigtsen Vekve 1860 1862

Ingebrigt Arntsen Vekve      1868 1907 Guri Olsdotter Stensem    1876 1972
Sivert Arntsen Vekve         1870 1907 Ildri Larsdtr.Halset      1878 1954
Ambjørg Arntsdtr. Vekve      1873 1952 Iver Hågensen Vognild     1876 1933
Rågjerd Arntsdtr. Vekve      1873

Ingebrigt Eriksen Vekve      1885
John Eriksen Vekve           1887
Arnt Eriksen Vekve           1891
Even Eriksen Vekve           1893

Arnt Ingebrigtsen Vekve      1898 1898
Anna Ingebrigtsdtr.Vekve     1902 1983 Håkon Sivertsen Wognild   1898 1959
Sigrid Ingebrigtsdtr.Vekve   1906 1987 Leif Johansen Halset      1910

Sivert Håkons.Wognild        1922
Ingebrigt Håkons.Wognild     1927
Tora Håkonsdtr.Wognild       1933

Anders Johnsen Vekve i 1838            Elen Johnsdtr.

Erik Andersen Vekve          1834

                             H u s m e n n.
Ved folketellinga i 1875 er oppført som husmann på Jensstuen:
Marit Eriksdotter            1826

Jørund                       1851
Olava                        1864
 

                                V E K V E D
Gamalt matr.nr.819 med skyld 2 øre som er oppisto.Nytt matr.nr.
i 1838 244 lnr.293 med skyld i 1665 2 øre og 18 mkl.omrekna til
1 daler 4 ort og 9 shilling.
Frå 1809 gnr. 244 bnr. 1 av skyldmark 3,83.
Koppskattelista 1645:Aren med kona Marit,borna Bjørn og  Randi.
                     og tenestejenta Eli.
Odelgodsfortegnelsen 1647:Anders besidder eget odel (Det er vel
                     Anders Rise) Skyld 2 øre.
Jordebok 1661-skatte-og prestemanntalet 1664-1665:Bjørn Arntsen
                     f.1621,og sonen Arent Bjørnsen f.1661
                     husmannen Ole Andersen f.1644.
Matrikklane:1696 Ole Andersen,1702 Aren,1725 Arnfinn Rasmusen,
                     1777 Stengrim Arntsen, 1838 Arnt Stengrim=
                     sen.(i 1696 2 øre 16 mkl)
Folketellinga 1701:  Aren Bjørnsen 40 år,
Skattemanntal 1762:Stengrim Arntsen g.m.Marit og sonen Arnt og
                     dottra Randi Stengrimsdotter f.1756.
Folketelling 1801:Arnt Stengrimsen f.1750,Gjertrud Pedersdotter
                     f.1773,Stengrim Arntsen f.1800,Marit Arnts
                     dotter f.1798.Marit Ingebrigtsdtr. 8O år,
                     hans mor.Marit Ingebr.dtr.(fosterdtr) f.
                     1791.Halvor Pedersen f.1783,tjener.Marit
                     Pedersdotter f.1787,tenestejente.Randi
                     Stengrimsdotter f.1755,ug.
Folketelling 1815:Arnt,Gjertrud og Stengrim som i 1801,dertil
                     Peder f.1804 og Tora f.1812 og Marit
                     Arntsdtr.1/2 år.Kristine Arntsdtr.20 år.
                     Marit Ellingsdtr.56 år.Halvor Svendsen
                     Barbro Eriksdotter 39 år,Ingebrigt 17 år,
                     Svend 15 år, Hågen 10 år, Marit 7 år og
                     Marit d.y.4 år
Sølvskatten 1816:Arnt Stengrimsen 3 daler.
Folketellinga i 1875:Ingebrigt Arntsen f.1808,Guri Arntsdotter,
                     f.1804, Iver Ingebrigtsen f.1831,Gjertrud
                     Ingebrigtsdotter f.1837,Ingebrigt Iversen
                     f.1862.

Skifter i Oppistuen Vekve:
1773 1/9  :Stengrim Arntsen Vekve - Marit Ingebrigtsdotter f.Vognild.
           Born:1 Arnt Stengrimsen f.1748,2 Ingebrigt Stengrimsen
                  f.1789 3 Randi Stengrimsdtr. f.1755,4 Thor Stengrimsdt.
                  f.1758 5 Marit Stengrimsdotter f.1760 og 6 Gjertrud
                  Stengrimsdotter f.1762.
1803 9/6  :Anne Johnsdotter Vekve - Ingebrigt Stengrimsen Vekve.
                  Born:1 Ole Ingebrigtsen f.1783, 2 Stengrim Ingebrigts.
                       f.1789 3 Marit Ingebrigtsdotter f.1791.
1832 12/7 :Arnt Stengrimsen Vekve - Gjertrud Pedersdotter.
                  Born:Stengrim Arntsen,2 Peder Arntsen,3 Ingebrigt
                       Arntsen 4 Thor Arntsdotter 21 år, 5 Marit
                       Arntsdotter 17 år.
 

                          Tingleste dokumenter.
1749 23/9 :Biskopen byksler til korporal Stengrim Arntsen 2 øre 16 mkl.i
           Vekve
1752 30/10:Stengrim Arntsen kjøper 18 mkl.frå lnr.818 av Sivert  Halvorsen
           for 95 Rdl
1774 1/9  :Ved Skifte etter Stengrim Arntsen er 9 mkl. i Vekve utlagt ti
           kona Marit Ingebrigtsdotter,vurdert for 48 Rdl. og resten utlagt
           2 sønner og 4 døttre.
1777 18/2 :Arnt Stengrimsen byksler av fogden 2 øre og 16 mkl.i Vekve.
1782 1/7  :Arnt Stengrimsen får skjøte på 9 mkl.i Vekve (819) frå mor
           Marit Ingebrigtsdotter.
1784 17/2 :Ingebrigt Stengrimsen får bykselseddel på 1 øre og 12 mkl.i
           Vekve.
1787 1/7  :Marit Ingebrigtsdotter og hennar born sel 9 mkl.i Vekve til Arnt
           Stengrimsen for 60 Rdl.
1790 21/7 :Ingebrigt Stengrimsen Vekve sel 1 mkl. i Vekve (Buslettet) til
           Ingebrigt L. Hindset.
1829 18/11:Ingebrigt Arntsen får byksel på 2 øre og 16 mkl.
1829 1/12 :Kårkontrakt frå Ingebrigt Arntsen til broren Sterngrim Arntsen.
1830 20/2 :Bygselbrev til Ingebrigt Arntsen med kår til faren Arnt Sten=
           grimsen
1881 2/8  :Kongeskjøte på heile eigedomen til Ingebrigt Arntsen Vekve.
1883 12/10:Skjøte frå Ingebrigt Arntsen til dottersonen Ingebrigt Iver
           med kår til besteforeldra Ingebrigt Arntsen og Guri
           Andersdotter.
1889 11/12:Skylddelt frå Øvertyvesmorka,15 shilling (25 øre) og seld til
           Ole Eriksen Tyve, gnr. 251 bnr. 2.
1893 19/6 :Skylddelt frå Størvoldslia,15 shilling (25 øre) og seld til
           Peder Nilsen Styrvold,gnr. 251 bnr.3.
1896 23/6 :Skjøte frå Ingebrigt Iversen Vekve til Rasmus Eriksen Skarsem.

           Desse må da hatt bygsel eller skjøte på matr.nr.819
           1749-1777 Stengrim Arntsen  1883-1896 Ingebrigt Iversen.
           1777-1829 Arnt Stengrimsen  1896-194? Rasmus Eriksen Skarsem
           1829-1883 Ingebrigt Arntsen 194?   ?  Erik R.Vekve.

Da finn eg ut at desse må ha budd i oppistuen Vekve:
Aren Vekve i 1645        ca. 1600      Marit                ca. 1600

Bjørn Arentsen               1621
Randi Arntsdotter

Arent Bjørnsen               1661
Peder Arntsen Vekve          17O7 1777 Gjøran Arntsdtr.Torve,g.1745

Stengrim Arentsen Klett      1719 1774 Marit Ingebrigtsdotter    1717 18O9

Arnt Stengrimsen Vekve       1750 1832 Gjertrud Pedersdtr.Lien   1773 1853
Ingebrigt Stengrimsen Vekve  1752 1792 Anne Johnsdtr.Vekve,enke .
                                       Barn i 1781 m/Guro Evensdtr.Moene?
Randi Stengrimsdtr.Vekve     1755 1829 Erik Arntsen Stølen       1748 1811
Thoor Stengrimsdotter Vekve  1757 1785 Barn i 1785 m/Hans Hammond
Marit Stengrimsdotter Vekve  1761 1829 Ingebrigt Rasmusen Håker  1764 1848
Gjertrud (Jøran)Stengrimsdtr.1763      Lars Paulsen Styrvold.    1761

Marit Arntsdotter Vekve      1797 1797
Marit Arntsdotter Vekve      1798 1801
Stengrim Arntsen Vekve       18OO
Peder Arntsen Vekve          18O3 1863
Marith Arntsdtr.Vekve        18O6 18O7 Usikker.
Marit Arntsdotter Vekve      18O7 1857
Ingebrigt Arntsen Vekve      1808 1883 Guri Arntsdotter Mjøen    1804 1891
Thora Arntsdotter Vekve      1811 1864
Marit Arntsdotter Vekve      1815 1857 død som ugift fattiglem på Sneve.

Anne Johnsdtr.Vekve,Vikasætr.18O7 19O4 fattiglem ??

Gjertrud Ingebrigtsd.Vekve   1837 1919 Iver Ingebrigts.Vekve     1831 1896

Guri Iversdotter Vekve       1858 1866
Ingebrigt Iversen Vekve      1860 1863
Ingebrigt Iversen Vekve      1862 1946
Sigrid Iverdtr. Vekve        1866 1872

Nye folk på garden;
Rasmus Eriksen Skarsem       1864 1947 Ragnhild Estensdtr.Vasli  1875 1935

Marit Rasmusdotter Vekve     1899      Hans Sivertsen Donali     1898 1991
Ingeborg Rasmusdotter Vekve  1902      Mikkel O.Brattset
Elise Rasmusdotter Vekve     19O4      Ola Sivertsen Nyhaug      19O3 1959
Dorthea Rasmusdotter Vekve   1906             Løvik
Erik Rasmusen Vekve          19O8      Alida Jacobsen            19O9 1994
Esten Rasmusen Vekve         1911 1995 Eline Hindset             1915 1988
Marta                        1913      Even Løkslett
Idun                         1920      Mikal Nilssen             1919 1992

Etternemnde finn eg ikkje plass til under Veke,
Ingebrigt Jøstensen Vekve              Sigrid Andersdtr,Brendmo g.1751

Guri Ingebrigtsdtr.Vekve     1747
Guro Ingebrigtsdtr Vekve     1754.
Anders Ingebrigtsen Vekve    1756
 
 

                Bortisto Vekve.
        Dette er den garden i Vekvesgrenda det er lettast å
 følgje slektas gang på.
        I koppskattelista for 1645 er oppført mannen Ingebrigt
og kona Gjertrud med sonen Rasmus og dottra Ingeborg og ei
tenestejente med namn Thyri. Alder er ikkje oppgjeve. men i
preste- og skattemanntalet for 1664-1665 er Ingebrigt oppført
som 67 år og Rasmus som 39 år,altså fødde i 1597 og 1627.Garden
er oppgjeve å ha ei skyld på 1 øre og 18 marklaug, som stemmer
med Bortisto på den tida. Ingebrigt (Rasmusen ?) f.1597 er død i
tida millom 1665 og 1693. I 1693 er så Rasmus Ingebrigtsen død
og det er halde of-fentleg skifte etter honom.Eit av dei eldste
skifta frå Oppdal som er innført i skifteprotokollen for Orkdal
sorenskriveri.Kona Guri som må vere nemnde Gjertrud,levde
enno,men søstra Ingeborg må vera død tidlegare.
        Skiftet i 1693 viser at Rasmus og Gjertrud hadde 8 born,
nemleg:1 Arnfind f.1659, som overtok garden,sjå nedanfor,2 Guri
f.1661 d.1745,3 Gjertrud og 4 Marit som eg ikkje har funne nokre
data for.5 Ingeborg f.1671 d.1759,6 Sigrid f.1674 d.174O.
7 Ingebrigt f.1676 og 8 Ingeborg d.y.finn ikkje meir om henne.
       Arnfinn Rasmusen f.1659 vart gift med Guri Arntsdotter
kvar ho var ifrå har eg ikkje funne.Dei overtokden og må nok ha
fått skjøte i 1693 utan at eg finn noko om dette.Dei fekk 6
born,nemleg: 1 Ole f. 169O, som må vera død før 1753, for han er
ikkje nemnd i skiftet etter faren i 1753. 2 Arnt Arnfinnsen
f.19OO d.1742.Han var gift med med Randi Olsdotter Viken, og dei
hadde 4 born og hadde ikkje overtatt eigedomen da Arnt døde ved
drukning i Gulosen i 1753 Av dei 4 borna vart den eldste Guro f.
1727 gift med Engel Arntsen Loe og stor etter slekt der. Den
nest eldste, Marit vart også gift til Loe med Arnfinn Eriksen
Loe. Dei to yngste, Arnfinn og Jøran var ugifte men båe hadde 2
born utanfor ekteskap. Arnfinnn Arntsen f.1732 fekk i 1754
skjøte på Bortisto av faren men selde den alt i 1757 til ein
Halvor Andersen Hindset gift med Eli Olsdotter Vekve f.173O.Ho
skaffar meg litt problem for eg kan ikkje med sikkerhet finne ut
kvar ho er ifrå,men ettersom ho er gift som Vekve må ho vera frå
ein av Vekve gardane. Ho kan kanskje vera dotter av nemnde Ole
Arnfinnsen,f.169O men da skulle ho ha vore med i skiftet etter
Arnfinn Rasmusen i 1753. Elis mor heitte Kari og levde i 1762 og
var i så fall gift til Vekve med Ole Arnfinnsen. Eg finn ikkje
nokor betre løysing på dette problemet.Eli og Halvor fekk to
døttre som er oppkalla etter bestemødrene sine.
       Arnfinn Rasmusen f.1659,sin 3.son,Rasmus Arnfinnsen
f.17O2 d.1785 er ved folketelling i 1769 oppført som husmann i
Bortisto og gift med Lisbet Olsdotter Mjøen. Dei fekk 4 born,
m.a. Randi f.1746 g.m. Knut Pedersen på Loe, og Ole Rasmusen
g.m. Ingeborg Lønset.
Den fjorde av Arnfinn Rasmusens born, Gjertrud f.17O3 d.175O,
var gift to gonger,først med Arnt Iversen Torve d.1743 og så med
Sivert Arntsen Sessaker f. 1692 d.1771. Nr. 5 Jøran
Arnfinnsdotter vart gift med Peder Arntsen Torve i 1745 og den
6. Anne Arnfinnsdotter har eg berre funne som dåpsvitne i 1742 i
Ustigard Vekve og har ikkje andre data for henne.
   Halvor Andersen døydde allt i 1776 og det er da halde skifte
etter honom. Dei hadde som nemnd berre to døttre og garden vart
utlagt til Eli og dei to døttrene. I 1777 overdreg så Eli
Olsdotter garden til svigersonen Ingebrigt Arntsen Skarsem gift
med dottra Brit. Eli Olsdotter vart så oppattgift med Halvor
Rasmusen Torve men hadde ikkje born i dette ekteskapet.
       Ingebrigt Arntsen var også eigar for kortare tid både av
Nesto og oppisto Vekve, men flytta til slutt til negar saman med
sonen Arnt der slekta framleis  har etterkommarar.
       Ingebrigt Arntsen og Brit Halvorsdotter fekk 4 born,
nemleg 1 Halvor Ingebrigtsen f.1777 d.1842.Han var ikkje gift
men hadde 3 born utanfor ekteskap. 2.Arnt Ingebrigtsen f.1784
d.1865 gift med Karen Hellaugsdotter Skarsem. Dei kjøpte negar
på Vekve. 3 Ole Ingebrigtsen Vekve f.1785 d.1813. 4 Eli
Ingebrigtsdotter Vekve f.1786 d.1877 gift med Ole Olsen Grøtte i
1821,son av "Grøtskulin". Eli hadde i 1812,før ho var gift,sonen
Ole med Arnt Larsen Kvalsjord.Denne Ole Arntsen døde i 19OO som
Lien, ugift.
        Ole Olsen og Eli Ingebrigtsdotter fekk 2 born: 1 Brit
f.1821 d.1888 gift med Knut Haagensen Stensem der slekta
framleis bur.2 Halvor Olsen Vekve f.1825 d.19O9 gift med Marit
Olsdotter Vognild f.1831 d.1875.Dei overtok Bortisto Vekve i
1862 men fekk økonomiske vanskar og måtte tilslutt selje garden
til Hellaug Fjøsne i 19O9. og garden kom ut av den opprinnelege
slekta som hadde vore på garden i 3 århundrer.
         Hellaug Fjøsne budde aldri på garden, som var huslaus
etter utskiftninga først på 19OO talet. Hellaug Fjøsne dreiv
garden saman med østre Ustigar Vognild til han i 1921 selde den
til Øyvind Hoel,som bygde opp garden med nye byggningar og
flytta inn der den 2.juli 1924. Øyvind Hoel var lensmann i
Oppdal frå 1918 til han vart avsett av det nasistiske styret i
1943.Etter avskjeden dreiv han med å skysse gammeldoktoren
Nissen,på sjukebesøk, for Nissen fekk tildelt bensinkvote. men
hadde ikkje bil. På ein slik tur med dokter Nissen klarte ikkje
ekslensmannen å stanse fort nok og ein overspennt tysk soldat
skaut og trefte sjåføren i ryggen og han døde etter nokre dagar.
Øyvind Hoel var gift med Helga Ingebrigtsdotter Forseth frå
Svisdal i Sunndalen,f.1883 død 1964. Dei hadde 5 born: 1 Oddmund
f.1910 d.1983 g.m.Ragna Aune f.1910. 2 Ivar f.1911 g.m.Ragnfrid
Rise f.191O,3 Narve f.1912 d.1983 g.først m.Magda Grøset frå
Snøva i Sunndal f.19O9 d.1966, andre gong med Ingeborg Børset
frå Horg f.1924.4 Gudrun f.1915 g.m.lektor Trygve Ræder f.1898
d.1982. 5 Halldis Margrete f.1920 d.1976 ved ei bilulukke,Ho
køyrde seg ut i elva nede i Soknedalen den 30.september 1976 på
grunn av plutseleg islagt vegbane.

          Det vart nr. 3 Narve som overtok gardsdrifta på Vekve.
Men da han døde var det ikkje nokon av dei 3 borna hans som
kunne overta garden. Dei var alle tri gifte og utflytta frå
Opdal, så enka måtte selge garden.
          Ny eigar vart Bård Pedersen gift med Marit
Jørgensdotter Hoel f.1961.
 
 

                      Negar på Vekve.
           Noverande Negar er samanslege av tri gardpartar.I dei
første tilgjengelege kjeldene så som gamle matrikklar og kopp=
skattelista, Frå 1645 har vi matrikkelnummer 813,814 og 818 som
etter kvart vart kjøpt saman til ein gard.
Først 813:Koppskattelista er ei skatteliste der det er utskreve
skatt på kvart hode (på tysk Kopf) over ein viss alder.I denne
lista er ikkje matrikkelnummer nytta,men skylda er oppgjeve. Ein
av Vekvesgardane er oppført med ei skyld på 1 øre og 21 mkl.Det
må vera det seinare matr.nr.813. På denne garparten budde i 1645
Erik med kona Marit.I odelsgodsfortegnelsen frå 1647 er nemnd
ein gard med skyld 1/2 Spand (d.e.1 øre og 12 mkl) med Erik som
eigar eller bygslar og denne garden er Anders Riises odel.
            Av eit skifte på Ørstad i 1751,går det fram at "John
Eriks Hollet (d.e.Kongsvold) nu Wechved" sel 1/2 Spand i Vekve
til broren John Eriksen Ørstad i 1726,og vi kan følgje slekta
fram til ca.184O.Etter nemnde skjøte frå 1751 har Anders Rise
"Givet sin dattersønn" denne Vekve garden.Denne dottersonen er
Stengrim Evensen Kvalsjord som ved skjøte av 3. mai 1688 har
seld eigedomen til Esten Johnsen (truleg frå Kongsvold).Så har
Esten Johnsen ved skjøte av 3O/1O 1699 seld eigedomen til Erik
Johnsen Kongsvold,som truleg er broren.Denne Erik Johnsen har så
ved skjøte av 5. mars 1715 seld eigedomen til nemnde John Erik=
sen Hollet (d.e.Kongsvold) som så ved skjøte av 12. august 1726
overdreg eigedomen til Johannnes Eriksen Ørstad.
Han må ha vore gift med Eli Johnsdotter,for ho gjev sonen sin
Erik Johannessen Vekve skjøte på eigedomen i 1753. Denne Erik
Johannessen var da berre barnet,for han er seinare oppført som
fødd i 1750 og gift med Marit Eriksdotter Håkkersløkken f.1747
d.1836.Erik døde i 1816.Dei hadde borna: 1 Johannes f.1774,d.
1857 g.m.Gjertrud Olsdotter Fagerhaug f.1780,d.1867.2 Marit
Eriksdtr.f.1775,d.18OO.3 Erik f.1779,d.1801 ved ved drukning i
i Veggavatnet saman med husbonden på Hoel,Lønset da dei skulle
hente heim hestane frå hamninga.4 John Eriksen f.1784,d.1801.
5 Randi f.1788,g.i.1812 med Erik Johnsen Aune (utpå)f.1790
6 Guri f.1791 g.m.Arnt g,m.Arnt Olsen Haugset,f.1798,d.187
        Johannes Eriksen og Gjertrud Olsdtr.overtok garden og
dei hadde borna.1 Arnt f.18O2,2 Ingebrigt f.18O5, båe døde før
1815,3 Eli f.18O5 d.1837 g.m.Anders Johnsen Reitås frå Renne=
bu.og det vart dei som frå 1826 overtok garden. Dei hadde borna
1 Jodda f.1827,2 Johannes f.1828,3 John f.1831,Erik f.1834 og
Elling f.1837 (??).
          I 1836 skjøter så Anders Johnsen denne delen til Arnt
Arntsen på den tredje delen av Negar, matr.nr. 818 og frå
dentida opphører matr.nr. 813 som eige bruk.
Matr.nr.814:
          Dette er berre ein liten del med berre 21 mkl i skyld
og den er i 1647 saman med 813 sagt å vera Anders Riises odel.
Både  koppskattelista 1645 og odelsgodsfortegnelsen 1647 har dei
same personane på 814 som på 813. Men i Jordebok for 1661,og
kvegskatte-lista for 1657 har Halvor (eller Haldor) som bykslar.
Likeins matrikkelen for 1696,I folketellinga for 17O1 er det
ikkje nemnd nokon brukar på 814 men sagt at eigedomen blir bruka
av Kongsvold.
Nemnde Halvor f.1625 har sonen Erik f.1663. Det er da truleg at
Halvor er son av Erik og Marit på 813 som var brukarar i 1645.
 
 

      813 del av Negar:
      I 1646 hadde Anders Rise odel på.denne eigedomen, og etter
eit framlagt skjøte på eit skifte på Ørstad i 1751, har Anders
Rise "Givet sin dattersønn" eiendommen.Denne dattersønnen er
Stengrim Evensen Kvalsjord som ved skjøte av 3.mai 1688 har seld
eigedomen til Esten Johnsen,truleg frå Kongsvold.Ved skjøte av
30/10 1699 har Esten Johnsen seld eigedomen til Erik Johnsen på
Kongsvold, som truleg er broren.Denne Erik Johnsenhar ved skjøte
av 5.mars 1715 seld eigedomen til John Eriksen Hollet (d.e.Kongs
vold) som ved skjøte av 12.august 1725 overdreg eigedomen til
Johannes Eriksden Ørstad, som må ha vore gift med Eli Jensdot-
ter, for ho gjev sonen sin, erik Johannessen Vekve skjøte på ei-
gedomen i 1753.Denne Erik Johannessen var da berre barnet, for
han er seinare oppgjeve å vera fødd i 1750 og gift med Marit
Eriksdotter Haakkersløkken f. 1747 d.1836.Erik døde i 1816. Dei
hadde borna:1 Johannes Eriksen Vekve f.1774, d.1857,g.m.Gjertrud
Olsdtr.Fagerhaug f.1780,d.1867. 2 Marit f. 1775 d.1800. 3 Erik
Eriksen Vekve f.1779 d.1801 ved drukning i Veggavatnet saman med
husbonden på Hoel,Lønset da dei skulle hente heim hestane frå
hamninga. 4 John Eriksen Vekve f. 1784 d. 1801.5 Randi Eriksdtr.
f.1788 g.i 1812 med Erik Johnsen Aune (Utpåaunet) f. 1790.6 Guri
Eriksdotter Vekve f. 1791 d.1860 g.m. Arnt Olsen Haugset f.1798
d.1877.-
         Johannes Eriksen og Gjertrud Olsdotter hadde borna; 1
Arnt f. 1802 og Ingebrigt f.1805,båe døde,før 1815. 3 Erling
Johannesdtr.f.1805 d.1837 g.m.Anders Johnsen Reitaas frå Rennebu
og dei overtok garden. 4 Anna Johannesdtr.f.1808.Ho hadde i 1839
dottra Marit m/Jørgen Olsen Vognild. 5 Marit Johannesdotter d.y.
f.1810.Ho hadde i 1839 sonen Erik m/ Sven Olsen Horvli.6 Marit
Johannesdtr.d.y.f.1812 d.1897,g.m.Rasmus Christophersen Stensem,
f.1811 d.1897.7.Anna Johannesdtr d.y.f.1815 g.m.Ingebrigt  Hel-
laugsen Stuen f.1800.8.Erik Johannessen Vekve f.1816 d.1816.
         Eli Johannesdtr. og Anders Johnsen hadde borna:1 Jodda
f.1827,2 Johannes f.1828,3 John f.1831,4 Erik f.1834,og 5 Elling
f. 1837,d.1845.
         I 1836 selde Anders Johnsen denne delen av Negar til
Arnt Arntsen på den andre delen av negar (818).Salget gjeld 1
øre og 21 mkl.altså matr.nr.813,Denne Arnt Arntsen er son av
Arnt Ingebrigtsen Vekve og Kari Hellaugsdtr. Skarsem, og er f.
1814.
        I 1840 skjøter Arnt Arntsen f.1814, eigedomen saman med
matr.nr.814 og 818 over til broren Ingebrigt Arntrsen Vekve.f.
1820,g.m.Ambjørg Eriksdtr.Styrvold og dei vart verande på garden
Den tidlegare eigaren,ArntArntsen var gift med Kari Pedersdotter
Kvalsjord og flytta truleg dit.

         Sjå seinare slekta på 818 negar.

 I 1816 er oppført:
Povel Arntsen Vekved                Abigael Michalsdtr

Jørgana Povelsdtr.        18O9 1809
Jøran Povelsdtr.Vekved    1816

I 1761 er oppført som død:
Ingeborg Estensdtr,       1758 1761 Regimentsmeds dtr.

Finn ikkje:
Anne Andreasdtr.Wechved   17O9 1777,berre ved død.

Ingeborg Eriksdtr.Vekve  1743 1799 berre ved død.

                    Vekvesløkken
Ole Eriksen Styrvold     1819 19O6 kårmannUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel