B A A R D S G A R D E N

                        Gnr.157 bnr.1 av skm.6,38.
Gamalt matr.nr.726 med skyld 6 mkl.Nytt Matr,nr.147 lnr.170 med
skyld 1 daler 4 ort og 9 shilling.

Koppskattelista 1645:Baard Dall og kona Maret og sonen John.
Landkommisjonen 1661: Baard 6 mkl.
Skatte- og prestemanntalet 1664-1665:Esten f.1620,Lars f.1618,
               Halvar Estensen f.1660,og Arnt Estensen f.1664.
Matrikklane:1664 Lauritz (Lars),1696 Arnt,1702 Esten,1725 Henrik
               1760 Esten,1777 Esten Henriksen.
Folketellinga 1701:Esten Halvorsen 60 år med sonen John f.1692.
               og stedsønene Hans Johnsen 18 år, Bjørn Johnsen 14 år.
Skattemanntal 1762:Esten Henriksen0 g.m.Marit.
Folketelling 1801:Henrik Estensen 46 år gl.Ragnhild Gudmunsddtr.
               33 år,og borna:1 Esten f.1793,2 Gudmund f.1796,
               3 Gunder f.1799,4 Marit f.1791.Desutan Henriks mor
               Marit Halvorsdtr.f.1727 og Henriks bror Halvor
               Estensen 38 år,helseløs. Svigerfaren Gudmund
               Pedersen,(Kårvatn) enkemann i 3. ekteskap.
               Berit Sivertsdtr.tenestegj. Anders Semmingsen
               (Storli?) tenar,Ingeborg Iversdtr. (Storli?)
               tenestejente.Marit Hansadtr,tenestejente, Marit
               Semmingsdotter (Storli?) tenestejente.
Folketelling 1815:Dei same som i 1801 borsett frå at kona Ragn-
               hild og hennar far Gudmund Pedersen er døde.
               og tenestefolka er no Erik Sivertsen 40 år,Jøran
               Ivedrsdotter 35 år og Barbro Ingebrigtsdottrt
               (Sliper?) 33 år,Sigrid Olsdtr.45 år (daghjelp).
Folketelling 1875:Henrik Estensen f.1817,Rågjerd Johnsdtr.f.1822,
               Esten f.1851,Ingeborg Olsdtr.f.1847,Ragnhild
               Estensd.f.1875,Marit Taraldsdotter f.1797,kårkone.
               Arnt Ingebrigtsen 1861, ? Olsen,dreng 1859,Gjertru
               Semmingsdtr.1852,Marit Taraldsdotter 1862.
               I Kaasen budde:
               Tarald Estensen 1819,Marit Paulsdtr.1821, Beraug
               1859,Marit 1855,Tarald Johnsen(Marits son) 1875,
               John Olsen 1852 (tilreisende snekker)

          Skifter i Bårdsgarden:
          1699  ?   :Olaug Olsdotter,død i 1699 og hadde arvingane:
                     Baard Johnsen,Ole Johnsen, Bjørn Johnsen, Guru
                     Johnsdtr.og Marit Johnsdotter og Hans Johnsen.
                     Ildri Estensdtr og John Estensen.
          1747 21/6 :Henrik Iversen (F.Hoel) - Ildri Estensdotter.
                     Born:Esten Henriksen,John Henriksen,Iver Henriksen,
                          Olaug Henriksdotter og Ole Henriksen.
          1780 6/9  :Esten Henriksen - Marit Halvorsdotter.
                     Born:Henrik Estensen, Johannes, f.1759,
                        Halvor f.1763 Iver f.1765 og Sigrid f.1769.
          1805 13/7 :Henrrik Estensen - Ragnhild Gudmundsdotter Kårvatn.
                     Born:Esten f.1793, Gunder f.1798, Marit f.1791,
                          og Mali f.18O1.
          1881 18/1O:Ingeborg Olsdtr.Vasli - Esten Henriksen Vasli.
                     Born:1Hwenrik Estensen,2Ragnhild Estensdtr.

Bårdsgarden.               Tinglyste dokumenter.
17O2      :Skjøte til Esten Halvorsen g.m. Olaug Olsdtr.3 mkl.
1717 14/12:Skjøte frå Esten Halvorsen til Ildri Estensdotter,3 mkl.
1741 26/4 :Eli Olsdotter skjøter 3 mkl.i Vasli til Esten Henriksen for 3O
           Rdl.
1747 14/11:Schøller sel odelsretten sin til 6 mkl.i Vasli til Esten
           Henriksen.
1768 24/10:Esten Henriksen får skjøte frå søskena sine på 6 mkl. i
           Bårdsgarden for 4O Rdl.
1780 6/12 :På skifte etter Esten Henriksen er eigedomen 6 mkl. vurdert for 5O
           Rdl.og utlagt til enken Marit Halvorsdtr.
1788 24/6 :Marit Halvorsdotter skjøter 6 mkl.i Vasli til sonen Henrik
           Estensen for 6O Rdl.+ kaar.
1805 13/6 :På skifte etter Ragnhild Gudmundsdtr. er eigedomen Vasli vurdert
           til 3OO Rdl.og utlagt til Henrik Estensen.
1812 24/2 :Esten Henriksen får skjøte på matr,nr.726 frå Henrik Estensen for
           5OO Rdl.
1828 16/2 :Esten Olsen får bygselseddel på plassen Kaasen,frå Esten Henriksen
1843      :Påtegning på ds. om avståelse av festeretten til Esten mot årleg å
           erholde 4 ort.
1843 16/6 :Skjøte frå Esten Henriksen til Henrik Estensen på 6 mkl.i Vasli
           for 3OO Spd.
1851 15/3 :Festeseddel for Tarald Estensen og kona fra Henrik Estensen på
           Kåsen.
1876 12/2 :Skjøte frå Henrik Estensen til sonen Esten Henriksen for 2OO Spd.
           + kår til foreldrene.
1881 21/1O:Skifte ettrer Esten Henriksen og Ingeborg Olsdotter der eigedomen
           er utlagt til enkemannen.
1881 21/10:Heimelsbrev frå Ingeborg Olsdotter til Esten Henriksen for Kr.64OO
1921 16/12;Skjøte frå Esten Henriksen til sonen Arnt Estensen for kr.2OOO,-
1934 3/6  :Bykselkontrakt fra Arnt Vasli til Olaf Jensen på 3 mål tomt for
           årlig leie kr.15,-.
 --"--    :Skjøte frå Gunnar Brænne til Olaf Jensen på ovennevnte bygselkon-
           trakt for kr.6OO,-
1934 20/6 :Skylddeling over eigedomen Kåsen,gnr.157 bnr 2 og overdratt ti
           Ivar Estensen Vasli.

                 Desse har hatt tinglyst skjøte på Bårdsgarden:
              17O2-1717 Esten Halvorsen    1812-1843 Esten Henriksen
              1717-1768 Ildri Estensdtr    1843-1876 Henrik Estensen
              1768-1788 Esten Henriksen    1876-1921 Esten Henriksen
              1788-1812 Henrik Estensen    1921-     Arnt Estensen
                                                     Harald Berdal

Desse personane har anten budd på eller er fødde på garden Vasli gnr.157/1.
Baard (Johnsen?) i 1645 f.ca    16OO      Marit (fra Vindal ?)
John Baardsen                   1623      1 ??                         1687
                                          2 Olaug Olsdotter            1699

Baard Johnsen                   1658      Ildri Larsdotter,enke         1741
Ole Johnsen
Hans Jonsen                     1683
Bjørn Johnsen                   1687
Marit Johnsdotter               1687
Guro Johnsdotter
 

Nye folk på garden:
Lars                            1618      Hadde garden i  1664
Esten                           1620

Esten Halvorsen Vasli           1641      Eli Olsdotter Ørstad      1655 1744

Halvor Estensen Vasli           166O      Olaug (J.Bårdsens enke)        1699
Arnt Estensen Vasli             1664      hadde garden i 1696.
Ildri Estensdotter Vasli        1688 1757 Henrik Iversen Hoel       1689 1748
John Estensen Vasli             1692      død ung.

Esten Henriksen Vasli           1718 178O 1Sigrid Ingebr.dtr.Sliper 1721 1752
                                          2Marit Halvorsdr.Gravaune 1727 18O8
Iver Henriksen Vasli  g.1751    1721 1797 Marit Olsdtr.Sliper,Øvre  1724 18OO
Olaug Henriksdtr.Vasli          1726 1818 Iver Ellingsen Vindal     1722
John Henriksen Vasli            1728 1824 Gjertrud Olsdtr.Uv,enke   1727 18O1
Ole Henriksen Vasli             1735 18O7 1Marit Arntdr.Torve,enke       1766
                                          2Anne Mortensr.Kvalsjord  1758 1794
                                          3Kari Olsdtr.Munkvold     1755
                                          barn i 1757 m/Marit P.Detli

Sigrid Olsdtr. Vali             1757      1Barn i 1778 m/Anders Klevdal
                                          2  "  ! 1783m/Halvor Øverhaug

Henrik Estensen Vasli           1754 1841 Ragnhild Gudmundsd.Kårvatn1768 1804
Halvor Estensen Vasli           1756 1757
Halvor Estensen Vasli           1758 1759
Johannes Estensen Vasli         176O 184O Marit Iversdtr.Stølan     1755 1828
Halvor Estensen Vasli           1763 1822
Iver Estensen Vasli             1766 183O Magnhild Einersdtr.Storli 178O 1829
Sigrid Estensdotter Vasli       1769 1833 John Roaldsen Eggen       1779 1845

Gjertrud Andersdtr.Vasli        1778      Sigrids dotter
Sigrid Halvorsdtr.Vassli        1783      - - - " - - -

Marit Henriksdotter Vasli       1791 1857 Ole Henriksen Vasli,Ångard1792 1868
Esten Henriksen Vasli           1793 186O Marit Taraldsd.Blokkhus   1797 1877
Mali Henriksdtr.Vasli           1795 1795
Gudmund Henriksen Vasli         1796 18O2
Gunder Henriksen Vasli (g1826)  1799 1878 Kristine Ellingsd.Nyhus   18O5 1887

Mali Henriksdtr. Vasli          18O1 1846 Ole Henriksen Stenboeng   1795 1882

Rgnhild Henriksdtr. Vasli       18O4 18O5
Iver Henriksen Vasli            1809 1809

Henrik Estensen Vasli  g.1846   1817 1899 Rågjerd Johnsdtr,Strand   1822 1895
Tarald Estensen Vasli           1819 1881 Marit Paulsdtr. Bøe       1821 19O2

Ragnhild Estensdtr.Vasli        182O 1821
Anne Estensdotter Vasli         1821 1866 Ole Johnsen Bøe           1813 19O3
Marit Estensdotter Vasli        1823 1863 Ugift.
Esten Estensen Vasli            1826 1913 Ingeborg Svendsd.Breen    1828 1918
Semming Estensen Vasli          1827 1913 Ugift (tente i Haugen 1875).
Arnt Estensen Vasli             1828 1828
John Estensen Vasli             183O 1875 Inger Svendsdtr.Vognild   1822
Ragnhild Estensdtr. Vasli       1832 1882 Ole Svendsen Vognild      1837
Sigrid Estensdotter Vasli       1834 1896 ugift,døde i Bjørgen som pike.
Mali Estensdotter Vasli         1836 1888 barn m/Ingebrigt Torve i 1861
Halvor Estensen Vasli           1838 1914 Kari Olsd.Munkvoldsekra  1843 1938

Halvor Taraldsen Vasli          1847

Marit Henriksdotter Vasli       1847 1874
Esten Henriksen Vasli           1851 1931 1Ingeborg Olsdtr.Emang   1847 1876
                                          2Ingeborg Arntsdtr.Nerhol1858 1939
John Henriksen Vasli            1855      Utvandra.
Henrik Henriksen Vasli          186O 1862
Arnt Estensen Vasli             1861

Ragnhild Estensdotter Vasli     1875 1935 Rasmus Eriks.Skarsem,Vekve1864 1947
Henrik Estensen Vasli           1876      Utvandra.barn m/Mali Storli i 1896.

Arnt Estensen Vasli             1882 1972
Ingeborg Estensdotter Vasli     1883 1966
Erik Estensen Vasli             1885
John Estensen Vasli             1886
Martinus Estensen Vasli         1888
Lars Estensen Vasli             189O 1923
Bård Estensen Vasli             1892 1979 Marta Halvorsdtr.Strand   19O1
Dordi Estensdotter Vasli        1895 1979
Even Estensen Vasli             1896 1896
Marit Estensdotter Vasli        1897      Halvor Haldorsen Rolfsjord1889 1935
Ivar Estensen Vasli             19OO 1963

Marit Baardsdtr. Vasli          1931      Harald Berdal              1932

Arnt Haraldsen Vasli            1958
Baard Henrik Haraldsen Vasli    196O
Ingeborg Haraldsdotter Vasli    1964
 

Tillegg til Vasli,Bårdsgarden:
Ole Henriksen Vasli f.1735 hadde i 1757 dottra Sigrid Olsdotter med Marit
Pedersdotter Detli, som ventelig døde like etter fødselen, for Sigrid vart
oppfostra i Bårdsgarden og døde der i 1839.Ho hadde i 1783 barn m/Halvor
Roaldsen Øverhaug, og vart seinare gift med John Larsen Gravem,husmann frå
Lihjell,Sunndal.

Sigrid Olsdotter Vasli,Detli    1757 1839 John Larsen Gravem,Lihjell 176O.

Ho hadde før ho var gift 2 barn u.f.e.
Gjertrud Andersdotter Vasli     1779      far Anders A.Klevdal.
Sigrid Halvorsdotter Vasli      1783      far Halvor Roaldsen Øverhaug
 

Halvor Estensen Vasli f. 1838 hadde som ungkar  desse borna:
1Ingebrigt Halvorsen            1875      (mor Anne Hevle)
2Ole Halvorsen                  1875      (mor Dordi Olsd.Vekve)

Gjertrud Olsdtr.Vasli           1886 1801`??

Kan ikkje plassere:
Sigrid Halvorsdotter Vasli      18O9      Ingebrigt J.Hevle (gifte i 1835)
Ho var dotter av ein Halvor Estensen Sliper.

Eli Halvorsdtr.Vassliplass      1848 1848  (3 dage) usikker.
 

                     K A A S E N
                    Gnr. 157 bnr.2 avb skm. O,25
        Frådelt frå bnr.1 ved skylddeling tgl.20/6 1934 og da skjøta
garden over til Ivar Estensen Vasli f.19OO d.1963.Han budde aldri der men
fekk bygd nye hus på garden.
Garden har nok vore bebudd i lang tid føre den fekk eige matrikkelnumer.Den 16
februar 1828 fekk Esten Olsen Sliper,f.Torve,bygselbrev av Esten Henriksen
Vasli og busette seg på plassen.Esten Olsen bygde venteleg opp både bustadhus
og uthus og han fekk mange born. Denne Esten Olsen var son til Ole Henriksen
Vasli f.1735 og som var gift til Torve.Esten Olsen og Esten Henriksen var
såleis søskenborn.
I 1845 vart påteikna på bygselbrevet at Esten Henriksen skulle betale 4 ort
årleg til Esten Olsen mot å få att festeretten. I 1851 har så Henrik Estensen
gjeve festeseddel til broren sin Tarald Estensen Vasli, som så busette seg i
Kaasen. Esten Olsen døydde i 1828,så det må vera enka Marit Estensdotter som
fekk utbetalt 4 ort årleg til Tarald Estensen fekk ny festeseddel i 1851 Ein
kan da sette opp slikt register over dei som har budd i Kåsen.

Folketelling 1815:Esten Olsen 43 år, Marit Estensdotter 42 år,
    Anna Estensdotter 15 år,Esten Estensen 15 år, Marit Estensdtr.11 år, Ole
    Estensen 8 år,Marit Estensdtr. 6 år.Martin Estensen 4 år.

Esten Olsen Torve (g.1799)      1771 1838 Marit Estensdtr.Vekve     1774

Ingeborg Estensdotter Vasli     1797      John Knutsen Vindalsløkken1898
Anne Estensdotter               1799 1867 ugift.
Esten Estensen                  1802      barn m/Magdalena Storli i 1822
                                          barn i 1825 m/Gjertrud Aalbu.
Marit Estensdotter              1804
Marit Estensdtr. d.y.           18O6      Einer Iversen Storli      18OO

Ole Estensen Vasli              18O7
Ingeborg Estensdotter Vasli     18O7 1873 Ingebrigt Nilsen Storli   1784 1828
Marit Estensdotter              1809      Tore Toresen Kolstad,Lesja18O8
Martin Estensen Vasli (g1846)   1811      Ragnhild Olsdtr.Brenden   1822

Sigrid Estensdotter Vasli       1816 1864 gift Munkvold
Henrik Estensen Vasli           1818      Budde i 1875 på Nyhus.
Marit Estensdtr.Vasli           1822 1863 ugift

Esten Estensen Vasli f.18O1 hadde desse borna u.f.e.
Marie Estensdotter Storli       1822 1875 mor Magdalena Andersdtr.Storli
Erik Estensen Detli             1822 1823  "  Gjertrud Larsdtgr. Detli
Guru Estensdotter Aalbuhagen    1825       "  Gjertrud halv.d.Ålbuhagen.
Ingebrigt Estensen              1825       "  Gjertrud Semmingsdtr
Esten Estensen                  1828       "  Guru Eriksdotter.

Martin Estensen flytta til Gjerdemyren under Løkksæter.

Ny bykslar i Kaasen:
Tarald Estensen Vasli husm.     1819 1881 Marit Paulsdtr. Bøe       1821 19O2
Anne Estensdtr.                   ?  1825 (berre ved død)

Halvor Taraldsen Vasli,i Bøe    1847 1947 Anne Nilsdtr.Skruen        1847
Esten Taraldsen Vasli           1851
Henrik Taraldsen Vasli          1854
Marit Taraldsdtr.Vasli          1855      John Olsen Torve (g1876)   1852
Beraug Taraldsen Vasli          1859 1864

Tarald Johnsen Torve,Vasli      1875
Kristine Johnsdotter Vasli      1878      Alle desse 4 reiste
Marit Johnsdotter Vasli         188O      til Amerika.
Gjertrud Johnsdotter Vasli      1883

Halvor Taraldsen og Ane Nilsdotter hadde borna:
Nils Halvorsen Vasli            1882
Margrete Halvorsdtr.Vasli       1883
 

Så litt om gardshistoria i Bårdsgarden.
Etter  Erik Engelsjord og Inge Mull siterer eg "Den første som ryddet og bygget
Bårdsgarden, var etter folketradisjonen den svenske smeden Baard Hanson eller
Johanson, som gården har navn etter. Han skulle være rømt fra at verk i
Jæmtland og en utmerket smed. Han har arbeidet låset for kirkedøren på Lønset,
Det har årstallet 165O og for det fikk han 5 daler. Om disse 5 dalerne  har det
på folkemunne gått følgende historie; Baard var blitt uforligt med en mann fra
Vindal, og diktet om ham en vise, hvorfor Baard på tinget ble dømt til å betale
5 daler i bot. 5 daler var mye pender dengang, men han hadde fått betal-ing for
dørlåsen til kirken og la pengene på bordet,svingte seg rundt på hælen og kvad:
"No har jag botat dalarann fem,så syng jag visan hur jag kjem," Baard tilvirket
selv det jern som han trengte til sine arbeider.
              Kyrkjebøkene for Oppdal er ikkje bevarte lengre attover i tida
enn til 1735 og dertil manglar dei for tidsrommet  1788-1792, så dei eldste
skriftlege kjeldene finn vi i folketelling- ane og skifteprotokollane.Det
eldste ein finn om Baardsgarden er i folketellinga 1645,den såkalla
koppskattelista, ei skatte- liste med skatt på kvart hode over ein viss
alder.For Bårdsgarden er i denne lisa oppført Baard Dall med kona Marit og sonen John. Alder ikkje oppført. Mull meiner at kona Marit var kome frå Vindal.Mull seier også at
Halvor Vindal (negar) hadde bygsel på Bårdsgarden, 6 mkl. og overdrog denne
bygsla i 1661 til John Bårdsen som var fødd i 1634.(1623 ?)Denne John Bårdsen
må ha vore gift 2 gonger. Namnet på første kona har eg ikkje men truleg heitte
ho Ildri ettersom dotter hans i  andre ekteskapet er døpt Ildri.Det var fast
skikk den tida å kalle opp første kone når ein i nytt ekteskap fekk første
dottra. Første kona hadde tvillingar i 1687 og andre kona Olaug Olsdotter fekk
første barnet i 1688.(Desse årstala er sjølvsagt ikkje 1OO % pålitelege).John
Bårdsen må så være død millom 1692 og 1699, for i 1699 er skifte halde etter
avdøde enke Olaug Olsdotter og da er det to kull med born. I andre ekteskape
var det to born, forutan Ildri f.1688 sonen John f.1792 som må være død millom
17O1 og 1717, slik at Ildri Johnsdotter vart gardjente,og ho vart ca. 1717 gift
med Henrik Iversen frå Hoel på Lønset og dei fekk 5 born.Henrik Iversen døde i
1748 og det er da halde offentleg skifte på garden.Dette skiftet viser at det
var stor velstand i Bårdsgarden.Registreringa viser ei besetning på 18 vaksne
kyr,5 oksar,5 kalvar,18 sauer og 8 lam, 1 hingst, 2 hestar og 1 unghest (1 år),
men ingen gris eller høner. Kontanter fantes ikkje men av sølvsaker er
registrert eit sølvbelte med 19 store og 5 små støller (ledd) med doppe og
spende på endene verdsett til det tredubbelte av kva beste kua er verdsett
til.Desutan 2 sølvskjeer ein kobberkjele, veier 2 1/2 bismerpund, messing og 1
lita smørkanne i Tinn, for å nemne noko av allt det som er registrert.
Det er interessant å studere denne registreringa.Det er oppført
8 slåar, av desse 4 høyslåar, men ikkje ei einaste vogn. Ein finn heller ikkje
båt eller fiskereiskap, men 3 børser og ein stålboge.

Ellers er det halde skifter både i 1780 og 1805 og eg skal seinare prøve å
skaffe avskrifter av desse.

Det vart eldste son Esten som overtok garden i 1768. Han var gift 2 gonger,
første gong med Sigrid Ingebrigtsdotter Sliper som han ikkje hadde born med.
Andre gong med Marit Halvors- dotter Gravaune,og med henne fekk han 7 gutar og
2 jenter. Merkeleg nok kalla han første dottra for Marit utan at ein kan sjå at
nokon av bestemøddrene heitte Marit og andre dottra vart da (mot sedvane) kalla
Sigrid etter den første kona.(eller er det feil årstal ut og går her)?

I neste generasjon er det Henrik Estensen gift med Ragnhild Gudmundsdotter
Kårvatn som overtek Bårdsgarden. Dei fekk 6 born, 3 gutar og 3 jenter. Ein av
gutane og ei av jentene døydde som små born.Eldste guten Esten Henriksen vart
gift med Marit Taraldsdotter Blokkhus og dei vart eigarar i neste gene-rasjon.
Dei fekk tilsaman 13 born.Av desse døde 2 som speborn,4 døde ugifte.Dei andre
vart spreidde over heile bygda og har stor etterslekt.
Den eldste guten, Henrik Estensen vart gift med Rågjerd (Ragnhild) Johnsdotter
Strand og dei vart dei nye eigarane på garden. Dei hadde berre to born, 1 Marit
f.1847 død 1874 og Esten Henriksen som var gift to gonger, Første gong med
Ingeborg Olsdotter Emang f.1847 død 1876 og andre gong med Ingeborg Arntsdotter
Nerhol, f.1858 d. 1939. 4 born med første kona og 10 born med andre.
             No er eg komen heilt opp i vår tid og avsluttar her førebels.

                       A A N G A R D E N
                  Gnr. 158 bnr. 1 av skm. 5,74
Gamalt matr.nr.727 og 728, med skyld 3 mkl.på kvar.Frå 1880 samanslege til eitt
bruk med skyld 1 daler 2 ort og 20 shilling og med nytt matr.nr.14 lnr.171.
Koppskattelista 1645;Rasmus Dall og kona Ingborre og dottra Barbara og
                     tenestejenta Berrig (?).
Landkommisjonen 1661.Aren og Sifuer,Kongens bøksel 6 mkl.
Skatte-og prestemanntal 1664-1665.Aren Vasli f.1604,og Lars (Lauritz) f.
                 1634,Sifuer f.1636.
Matrikklane:1664 Sifuer og John,1696 Aren,1702 Halvor.1716 Ellend,(Elling)
                     1736 Halvor, 1771 Ole.
Folketelling 1701:Halvor Olsen 41 år.
Skattemanntal 1762:ungkar Lars Ellingsen og Halvor Halvorsen g.m.Randi,
                     og tenestejenta Marit Eriksdotter Kalvhagen,gl.?
Folketelling 1801:Henrik Olsen 37 år gl. Anne Olsdotter 33 år, og sonen
                 Ole 9 år og Ole d.y. 6 år.
                     Kårfolka Ole Hansen 66 år og Beret Olsdtr. 63 år.
Folketelling 1815:Dei same som i 1801,men Ole Hansen er død og det er
                     fødd to døttre:Berit f. 1802 og Marit f.1810.
Folketelling 1875:Henrik Olsen 1824,Marit Olsdtr.1832,Ole Henriksen f.
                   1873, Ole Olufsen 1851, John Olsen,skreddar,1852,
                     Halvor Taraldsen 1852, Sigrid Oldsotter Sliper 1823,
                     Marit Halvorsadotter 1853.
 Skifter i Aangaren:
 1859 15/2 :Brit Olsdotter Vasli, ugift.
            sonen Henrik Taraldsen Vasli, 3 veker gl.
            søskena:1 Ragnhild Olsdtr. g.m. Oluf P.Svartøien.
                    2 Anne Olsdt.Vasli g.m. Ole Hansen Uv. 3 Marit Olsdtr.
                      g.m. Nils Ingebrigtsen Storli.

                           Tinglyste dokumenter.
1747 3/8  :Ellend Ellendsen sel 4 mkl i Vasli til Halvor Halvorsen for 18 Rdl
1762 25/6 :Halvor Halvorsen sel 6 mkl. i Vasli til Lars Ellingsen Slipersæter
           for 16O Rdl.og kaar.
1762 25/6 :Ingebrigt Olsen Storli lyser odels-og løsningsrett på Ångaren.
1764 29/11:Ole Hansen gjev kår til Randi Olsdotter.
1768 ?/6  :Sandøien i Storlidalen bøgslet av den constituerte fogd Peder
           Dølmen til Halstein Halsteinsen Nerhol.
1769 25/8 :Randi Olsdotter sel 6 mkl.i Ångaren saman med Marit Olsdotter
           Vasli til Ole Hansen for 1OO Rdl.+ kaar til Randi.
1799 22/8 :Ole Hansen skjøter 6 mkl.i Vasli,Ångaren,til svigersonen Henrik
           Olsen for 15O Spd.(Foreldrene skal nyde den halve deel på livstid)
1812 5/12 :Ole Henriksen Vasli får skjøte på 727 og 728, 6 mkl.i Vasli frå
           far sin Henrik Olsen for 3OO Rdl.
1824 14/9 :Kår frå Ole Henriksen Vasli til Henrik Olsen og Anne Olsdotter,på
           6 mkl.i Vasli og kår til 5 årleg verdi 1OO Spd.
1835 21/2 :Bygselseddel frå Ole Henriksen til Lars Johnsen Lihjell på ei
           sæter fram til 184O år utgang.(sjå Sliper)
1850 11/3 :Skjøte frå Ole Henriksen til sonen Henrik Olsen på 6 mkl.for 5OO
           Spd.og kår til foreldra Ole Henriksen og Marit Henriksdotter.
1905 17/6 :Skjøte frå Marit Olsdotter til sonen Ole Henriksen Vasli for kr.
           3.55O,-. og kår.
1931 15/7 :Skylddeling av parsellen Kjerringenget, bnr. 2 av skm. ?  og seld
           til Arnt Estensen Vasli.
1932 6/7  :Skylddeling av bnr. 3 Stekarhaugen
1938 17/10:Leigekontrakt der Ole H. Vasli leiger bort til Vilh.Gjersøe ei
         hyttetomt m/ ymse rettar.

           Skjøter på Ångarden:
              -1747 Ellend Ellingsen      1812-185O Ole Henriksen
          1747-1762 Halvor Halvorsen      185O-19O5 Henrik Olsen
          1762-1769 Lars Ellingsen        19O5-     Ole Henriksen
          1769-1799 Ole Hansen                      Hilmar Olsen
          1799-1812 Henrik Olsen                    Oddvar Henriksen

Etter dette må desse folke anten ha budd på garden eller er fødde der:
Rasmus Dall (Storlidal?) og kona Ingborre med dotra Barbara i 1645.
Aren Vasli                      1604

Lars (Lauritz) Vasli            1634
Sifuer Vasli                    1636
Ole Vasli                        ?

Halvor Olsen Vasli              1660

Elling Ellingsen                1659 1749 (g.m.Halvor Olsens enke ?)

Peder Jetmundsen ca 169O                  Magnhild Evensdtr.Uv

Elling Ellingsen Vasli (g1749)  17O7      Dordi Estensdtr.Vognild,f.Håker

Lars Ellingsen på Slipersæter   1728 1767 Marit Olsdotter Løkken    1728 18O8

Halvor Larsen  Aangarden        1775

Halvor Halvorsen Vasli          17O5 1766 Randi Olsdotter
Guri Halvorsdtrt. Vasli                   Ole Taraldsen Storli
Ingeborg Halvorsdotter Vasli              Morten Sivertsen Haugen i Sunndal
Olava Ellingsdtr.Vaski          1726      Iver Ellingsen Vindal ??  1722

Ingebrigt Olsen Vasli                     Kari Olsdotter i 1758
Brit Olsdotter Storli i Vasli   1739 1818 Ole Hansen Liabø,Vasli    1735 1815
Daardi Ingebr.dtr.Aangarden     1758
Guri Ingebrigtsdtrr.Aangaren    1761

Anne Olsdotter Vasli (g.1792)   1768 1853 Henrik Olsen Torve        1764 1833
Randi Olsdotter Vasli           177O      Steffen Pedersen Strand   1768
Guri Olsdotter Vasli            1771 1844 Sivert Eriksen Haugen     1782 1820
Marit Olsdotter Vasli           1774 1856 Ole Larsen Sliper         1774 1851
Brit Olsdotter Vasli            1778 1860 Lars Larsen Stenboeng     1768 1860
    (Kva for ei Marit Olsd. er det som er g.m.Ole L.Sliper??)

Ole Henriksen Vasli d.e. g.1816 1792 1868 Marit Henriksdtr.Vasli    1791 1857
Ole Henriksen Vasli d.y.        1795 1882 Mali Henriksdtr.Vasli     18O1 1846
Brit Henriksdotter Vasli g.1824 18O2 1886 1Stemgrim Halvs.Ålbuhagen 1796
                                          2Johannes Martins.Ulleteig18O9
Iver Henriksen Vasli            18O9 18O9
Marit Henriksdtr.Vasli          1811 1893 Lars Hansen Sliper,Horvli 1812 1893

Ragnhild Olsdtr.Vasli           1817 1893 Oluf Paulsen Svartøien    1819 1888
Anne Olsdotter Vasli            1819 1884 Ole Hansen Nerhol         1819 1895
Berit Olsd tr. Vasli            1821 1858 barn m/Tarald Larsen Vekve i 1858

Henrik Olsen Vasli              1825 1896 Marit Olsdtr.Liabø        1832 1923
Henrik Olsen Vasli d.y.         1827 19O1
Marit Olsdotter Vasli           1831 1914 Nils Ingebrigtsen Storli  1826 19O7

Marit Henriksdotter Vasli       1856 1937 Ivar Ellingsen Vindal     1854 1928
Ole Henriksen Vasli             1873 1963 Dorthea Henriksd.Løkken   1874 1966

Ole Knudsen ?? i Vasli ??       ??        far til margrete, egtefødt.

Hilmar Olsen Vasli              1899      Olina Innerdal            1900
Margrete Olsdtr.Vasli           19O3 19O4
Henrik Olsen Vasli              19O9      1Marit Andersdr.Hoel,Ålbu 19O8 1951
                                          2Inger Furan              1916 1986

Oddvar Henriksen Vasli          1937      1Ingebjørg Johnsdtr.Rise  1943
 

Dertil finn eg desse utan å kunne plasere dei:
Anders Olsen Vasli i 1848                 Ane Hansdotter
Gjertrud Andersdotter Vasli     1848     Kvar har eg denne frå?

Randi Andersdotter Vasli        1848     husmannsdotter ??

Brit Olsdotter hadde med Tarald Larsen Vekve sonrn:
Henrik Taraldsen Vasli          1858

Ingeborg Olsdotter Vasli        1847      Ingebrigt Olsen Viken      1847

Ole Ingebrigtsen Viken           1875

                               Kjerringenget.
                            Gnr.158 bnr. 2 av skm  ?
          Ein skogteig og noko dyrkamark på bortsida av Aangardsvatnet.
          Kjøpt av eigaren av Baardsgarden i 1931.Ikkje bebudd.

                          S t e k a r h a u g e n
                            Gnr. 158 bnr.3 av skm.
          Frådelt frå bnr.1 den 6. juli 1932 som bureisningsbruk og over-
          drege til Henrik Olsen Vasli, som bygde opp ny gard der.

Henrik Olsen Vasli            19O9 1991  1Marit Andersdtr.Hoel,Ålbu 19O8 1951
                                         2Inger Furan               1916 1986

Oddvar Henriksen Vasli          1937      Ingebjørg Johnsdtr.Risjære 1943
 

                              L I A H A U G.
Gnr. 158 bnr. 4 av skm O,ol Skylddelt frå bnr.3 den 6/7 1932 og seld til lektor
Egil Lie som bygde seg hytte der.
 

                           N A U S T H A U G E N
                        Gnr. 158 bnr.5 av skm. 0,ol
Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddeling 16/7 1952 og seld til
Peder Toftaker som bygde hytte der og selde den til Oddmund Hoel.
 

                        N A U S T H A U G B U K T A
                   Gnr. 158 bnr. 6 av skm. 0,ol
Skylddelt frå bnr.1 den 7/1O 1952 og seld til Einar Storli og
Arne Stenløkk som bygde hytte der.
 

                          G J E R S Ø H A U G E N
                   Gnr. 158 bnr. 7 av skm. 0,ol
Skylddelt frå bnr. 1 den 7/1O 1952 og seld til Einar Gjersøe, Oslo.Han bygde
seg hytte der.
 

               Gardshistorie Aangarden.
     Koppskattelista 1645 nemner Rasmus Dall og kona Ingeborre med dottra
Barbara.Landkommisjonen 1661 seier at garden er kon-
gens bøksel med Aren og Sifuer som bygslarar.Skatte-og preste-
manntalet i 1664-1665 gjev oss alderen på Aren og Sifuer og det
må vera Aren som har fått sonen Lauritz (Lars) f. 1634.
     Matrikkelen frå 1725,som er den første matrikkelen som operere med
matrikkelnummer på gardane, har to matr.nr. på Aan-
garden.Landkommisjoinens register frå 1661 tyder også på at det har vore to
bruk i Aangaren.Frå 188O har det vore berre eit bruk.
     Det er vanskeleg å finne nokon samanheng med folka i Angarden  før
folketellinga i 17O1 som nemner ein Halvor Olsen
f.166O.Han må ha vore gift,for ettermannen hans,Elling Elling-
sen,vart gift med enkja etter honom. (Har ikkje funne namn på enkja,) Halvor
Olsen må ha hatt minst 3 born:1 Halvor Halvorsen g.m.Randi Olsdotter som eg
ikkje har funne avstamming til.
2 Guri Halvorsdr.g.m.Ole Taraldsen Storli,Utesto.3 Ingeborg
Halvorsdtr.g.m.Morten Sivertsen Haugen. Halvor og Randi hadde
venteleg ikkje born, for ein finn ikkje meir om dei før enkja
Randi i 1764 får kår frå Ole Hansen Liabø som er gift med Brit
Olsdotter Storli,dotter av nemnde Ole Taraldsen og Guri Halvors
dotter.og at Randi i 1769  saman med enkja etter Lars Ellingsen overdreg
eigedomen til Ole Hansen og Brit Olsdotter.
Halvor Halvorsen hadde i 1741 fått skjøte på eigedomen frå stedfaren Elling
Ellingsen, men selde garen i 1762 til Lars
Ellingsen Slipersæter som kan vera av same folket som Elling
Ellingsen.Lars Slipersæter var gift med Marit Olsdotter frå
Vindalsløkken og dei fekk i alle fall skjøte på ein del av garden,for i 1769
sel Marit Oladatter garden samen med Randi
Olsdotter,enkja etter Halvor Olsen,garden til Ole Hansen Liabø
som er gift med Ole Taraldsen si dotter Brit Olsdotter Storli,
og frå dei stammar den noverande slekta i Aangarden.
        Ole Taraldsen og Brit fekk 5 døttre.Den eldste,Anne,
vart gift med Henrik Olsen Torve,son av Ole Henriksen frå Baardsgarden gift til
Torve. Sjå seinare om Ole og Brit. Den
nest eldste dottra,Randi f.177O vart gift med Steffen Pedersen
Strand og busett der. Den tredje dottra,Guri vart gift med Sivert Eriksen på
nabogarden Haugen og busett der. Den yngste
dottra vart gift til Stenboeng med Lars Larsen Stenboeng.
         Anne og Henrik fekk også fem born,3 gutar og 2 døttre.
Den eldste guten,Ole Henriksen f.1792, vart gift med Marit
Henriksdotter frå Baardsgarden.Dei var tremenningar og over-
tok Aangarden ved skjøte i 1812. Nest eldste guten heitte også
Ole Henriksen og vart gift med Mali Henriksdotter frå Baardfs-
garden og dei var også tremenningar i ei anna slektslinje.
Eldste jenta, Brit vart gift to gonge. Først med Stengrim
Halvorsen Aalbuhagen og seinare med Ole Mortensen Ulleteig frå Vågå.Jente nr. 2
Marit Henriksdotter vart gift til Øversliper
med Lars Hansen som seinare flytta til Horvli. Yngste guten
Iver Henriksen døydde same året som han var fødd,18O9.
           Ole Henriksen og Marit Henriksdtr. fekk 6 born, 4
jenter og to gutar.Eldste jente Ragnhild,vart gift til Svart- øyen med Ole
Paulsen. Nest eldste jente,Anne Olsdotter, vart
gift til Nerhoel med Ole Hansen.Den tredje jenat,Berit,f.1821,
fekk i 1858 sonen Henrik med Tarald Larsen Vekve.Berit døydde
ved denne fødslen.Eldste guten,Henrik Olsen f.1825,fekk i 185O skjøte på
garden.Han var gift med Marit Olsdotter Liabø.
Nest eldste gut,som også heitte Henrik,døydde ugift i 19O1.
Yngste jente, Marit f.1831,vart gift med Nils Ingebrigtsen
Storli,Negar.
         Henrik Olsen og Marit Olsdotter fekk berre to born.
1 Marit Henriksdotter som vart gift til utigard Vindal med Ivar
Ellingsen. 2 Ole Henriksen f.1873 d.1963, g.m. Dorthea Henriks-
dotter Vindalsløkken.Dei overtok garden ved skjøte av 17/6 19O5
         I 1931 var parsellen Kjerringenget,bnr.2, frådelt og
seld til Baardsgarden, og i 1932 eigedomen Stekarhaugen frådelt
som bureisningsbruk til sonen Henrik Olsen f.19O9Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel