U V
                  Gnr.128 bnr.1 av skm.2,29.
Gamalt matr.nr.695 med skyld 1/2 Spand (som er 1 øre og 12 mkl.)
Ca.1782 er tillagt 3 mkl.frå Myren og da fått nytt Matr.nr.114lnr.133a,  b og c
Seinare er lnr.133b tillagt 2 mkl. av matr.134 Myren.

Koppskattelista 1645. Husmann Even Uff med kona Randi og borna
            Marit,Gjertrud og Gisloff.
Odelsgodsmanntalet 1647. Arent med skyld 1/2 Spand.Eigar er
            Bendik Olsen i Molde,
Landkommisjonen 1661:Arne bygslar av Ole Skirset på Nordmøre 1/2
            Spand.Betaler 12 shilling for 1 kvern og 1 humann.
Skatte-og prestemanntalket 1664-1665.
            Even /?).f.1617,Tørris (Tarald) f.1656,Svend jnr.f.1659,
            Lars f.166O og John f.1665
Matrikklane:
1664 Trond, 1696 Even, (1/2 Spand), 1725 Even
1702 Tørris,                        176O John
1716 Olle,                          !777 John Henriksen
1721 Tørris,1725

Folketellinga 1701.Tørris Evensen 52 år, Lars Tørrisen 12 år,
            og Even Tørrisen 10 år.Husmann Iver Haldorsen 6O år

Skattemanntal 1762. John Henriksen Uv g.m.Gjertrud.Forrige manns mor
            Rågjerd. Husmann Ole Uvshagen g.m.Marit og sonen Erik.

Folketelling 1801. Even Tørrisen 50 år,Marit Semmingsdotter 48 år,
            Tørris Evensen 22 år, John Evensen 16 år,Gjertrud
            Evensdotter 13 år,Kårfolka John Henriksen og Gjertrud
            Olsdotter. Even Olufsen,tenar 47 år, ugift,John Iversen
            19 år dreng,Beret Roaldsdotter f.1760, (død 1806)
            Marit Eriksdtr. tenestejente. 22 år.
            Husmenn:
            I Erik Olsen 68 år,Randi Arntsdtr. 45 år,Ole Eriksen 13 år,
              Halvor Eriksen 5 år, og Marit Arntsdtr.73 år.
            2 Haldor Johnsen 62 år, Berit Olsdtr. 37 år, Marit 8 år,
              Anne 4 år.
            3 Ingebrigt Olsen 50 år,enkemann.Anne dotter 10 år,
              Marit og Kristi,tvillinger, 8 år.

Folketelling 1815: Erik Halvorsen 28 år,Gjertrud Evensdtr.26 år,
            Halvor 2 år,Marit 4 år,Halvor Eriksen 2o dager.
            Simen Pedersen,dreng 45 år,Gjertrud Olsdtr.50 år,
            Anna Ingebrigtsdtr. 22 år,John Henriksen 86 år, Ole
            Hellaugsen 16 år,dreng.
            Husmann:Berit Olsdotter 50 1/2 år,Ole Haldorsen, son
            8 år, Guri Johnsdotter 70 år.

Folketelling 1875:
        133b Uvsbakk.John Eriksen 1849,husmann Kristine Sivertsdtr.
            dtr.1804 (hans mor).Marit Eriksdtr.hennar dotter f.1842,
Anne Paulsdotter.f.1872,Sigrid Sivertsdtr.f.1875,
             Gjertrud Eriksdotter f.1839 og hennar born 1 Arnt Olsen,
             og 2 Erik Olsen f.
        133c John Ingebrigtsen 1824, Halvor Johnsen 1864,Ole Olsen
             Hoel, f.1796, Halvor Eriksen,kaarmann,f. 1813. Barbro
             Sivertsdtr.1815, Marit Halvorsd.ugift,f.184O.  Ingeborg
             1838,hennar son Sivert Eriksen f.1873,
             Dordi Halvorsdtr.1844, Halvor Simensen f. 187O.
  II.Sivert Olsen 1851 og kona Guri Halvorsdtr.1852, og dottra
             Marit f.1875.

        133d Ole Hansen 1819,Anne Olsdtr.1819,Ole 1850.Henrik f.1861.
             Marit Olsdtr.(Ole Hansens mor) 1787,
             Ole Hansen Stenboeng, kår, 1795, Ole Henriksen,f.1795,
             tilreisende.

       133e Uvsøien:John Olsen 1837,Gjertrud Johnsdtr.1827,
            John Olsen(?) deira son 18 år,Ole Johnsen 1872,
            Anne Johnsdtr 1866.(Desse flytta seinare til
            Uvsøien.

     Folketelling 19OO:John Roaldsen 1828,Anne Ingebrigtsdtr.f.1845 i
            Sør Fron.Roald Johnsen f.1871,Ingeborg Johnsdtr.f.189O
            Gjertrud Roaldsdtr.f.182O,kår,ugift.

          Skifter i Uv.
          1753 22/6 :Tørris Evensen -Gjertrud Olsdotter.
                     Born: Even Tørrisen 1 år, f.1752.
          1809 7/6  :Tørris Evensen - Anne Nilsdotter f. Storli.
                     Arvingar;1 mora Marit Semmingsdotter,2 søstra Gjertud
                     Evensdtr.f.1788, og 3 broren John Evensen, død 1909.
          1823 8/12 :Erik Halvorsen - Gjertrud Evensdotter.f.Myren.
                     Born:1 Halvor Eriksen 10 år, 2 Tørris Eriksen 3 år.
                        3 Erik Eriksen 7 veker,4 Marit Eriksdotter 12 år.
                          5 Dordi Eriksdotter 8 år.
          1832 12/7 :Erik Sivertsen Uv - Gjertrud Evensdotter.f.Myren
                     Born:1 Sivert Eriksen 3 år,2 Dordi Eriksdotter 7 år.

                            Tinglese dokument.
1745 11/11:Tørris Evensen Uv får skjøte på 1/2 Spand (1 øre 12 mkl) i Uv frå
           Krog & Valum Nøring (?) m.fl. for 36 Rdl.
1777 20/12:John Henriksen Uv skjøter 1/2 Spand i Uv til Even Tørrisen for 66 Rdl
1782 2/11 :Even Tørrisen Uv kjøper 2 mkl.i Myren av Iver Olsen for 120 Rdl.
1808 7/3  :Marit Semmingsdotter,enke,skjøter lnr. 695 til Tørris Evensen for
           300 Rdl.
1809  7/6 :Uv,martr.nr.695 på skifte etter Tørris Evensen utlagt tilmoren for
           300 Rdl.
1834 27/8 :Erik Halvorsens enke og arvingene skjøter 1/2 Spand i Uv til Halvor
           Eriksen for 600 Spd.
1841 9/11 :Halvor Eriksen skjøter 18 mkl.i Uv til Hans Olsen Nerhol. Det er
           133d (128/2).
1848      :Halvor Eriksen gjev bygselseddel til Ole Olsen Liabø på eit
           jordstykke.
1864 9/1  :Halvor Eriksen skjøter eigedomen til John Ingebrigtsen Ishol for
           582 Rdl.
1879 30/9 :På skifte etter John Ingebrigtsen og kona Gjertrud Halvorsdtr. er
           d.e. utlagt til eldste son Halvor Johnsen for 800 Rdl.
1884 12/2 :Skjøte frå Halvor Johnsen til John Roaldsen Ishol for kr.2.400,-
1904 23/6 :Skjøte frå John Roaldsen Uv til Roald Johnsen Uv for kr.1.500,-
1930 1/11 :Heimelskontrakt til husmann John Ingebrigtsen Uvsløkk på plassen
           Uvsløkk (ikkje noko matr.nr.)

                   Desse har hatt skjøte på 128/1:
           1745-1777 Tørris Evensen Uv  1864-1879 John Ingebrigbtsen
           1777-18O8 John Henriksen     1879-1884 Halvor Johnsen
           18O8-18O8 Even Tørrisen      1884-19O4 John Roaldsen Uv
           18O8-1834 Tørris Evensen     19O4-     Roald Johnsen Uv
           1834-1864 Halvor Eriksen               Ottar Grendsen
 

Eg finn at desse må ha budd på gnr. 128 bnr.1 Uv.
Even Uv  (husmann)              1617      Randi

Marit Evensditter i 1645
Gjertrid Evensdotter  "
Gislof ? Evensen i 1645.
Tarald Evensen  (Tørris?)       1656
Even Evendsen Uv (Svend)        1659
Lars Evendsen                   1660
John Evendsen                   1665

Iver Halvorsen,husmann          1641      husmann i 17O1

Rågjerd Evensdtr.Uv (Hammerb.)  1689 1755 Haldor Johnsen Ishol       1671 1758
Sigrid Evensdtr. Uv                       Jens Nordset i Sunndal
Magnhild Evensdotter Uv                   Peder Jetmundsen i Aangaren

Arnt og Trond i 1661
Even er eigar i 1696.

Tørris Evensen Uv               1649      Anna Larsdtr.(truleg frå Uv)

Lars Tørrisen Uv                1689
Even Tørrisen Uv                1691 1759 Rågjerd Tørrisdtr.Myren    1685 1770
Tørris Evensen Uv               1724 1753 Gjertrud Olsdotter Strand  1727 1801
Tarald Evensen Uv               1732 18O4
Marit Evensdatter Uv g.1755               Arnt Arntsen Ishol

Erik Halvorsen Uf               1749 1823 Gjertrud Evensdotter.levde i 1823

Rågjerd Arntsdtr. Uv            1756
    Gjertrud Olsdotter  vart oppattgift 1754 med:
John Henriksen Vasli            1728 1824 Gjertrud Olsdtr. Uv,enke.

Even Tørrisen Uv    (g1779)     1752 1807 Marit Semmingsd.Blokkhus   1754 1814

Ildri Johnsdtr. Uv              1755 1837 1Sivert Ingebr.s.Ishol     1747 1799
                                         2John Semmings.Blokhus     1770 1823
Kristi Johnsdtr. Uv             1758 1837 Erik Halvorsen Løkken      1753 1836
Berith Roalsdtr.(Lien?)         1761 18O6

Rågjerd Johnsdotter Uv          1768 1838 Elling Roaldsen Ishol      1751 1806
Erik Johnsen Uv                 1771 1793

Tørris Evensen Uv  (g.18O5)     1779 1809 Anne Nilsdtr. Storli       1778 1832
Marit Evensdtr, Uv              1782      (levde i 1801 i Strand,død før 1808)
John Evensen Uv                 1785 1809 (fall i Krigen med Sverige)
Gjertrud Evensdtr. Uv           1788 1867 1Erik Halvorsen Aalbu      1787 182O
                    g.1824                2Erik Sivertsen Aalbu      1786 1832
Semming Evensen Uv              1782      må vera død før 1798.
Semming Evensen Uv              1791 1798

Marit Eriksdtr. Uv (g1836)      1811 1854 Arnt Johnsen Breestølen    1811
Halvar Eriksen Uv  (g1836)      1815      Barbro Sivertsdtr.Bøasæter 1815 1883
Dorthea Eriksdtr. Uv            1815 1893 Stengrim Johnsen Horvli    1802 1893
Even Eriksen Uv                 1818 1821
Halvar Eriksen Uv               1820
Tørris Eriksen Uv (g.1846)      182O      Sigrid Halvorsdtr.Hindset  1818
Erik Eriksen Uv                 1823 1849

Guri Simensdtr.Uv               1825 19O7 Fattiglem,f.Detli

Dorthea Eriksdtr. Uv (Dordi)    1826 19OO barn m/Hågen Hokseng i 1855
Sivert Eriksen Uv (g.1871)      1829 1886 Anne Larsdtr. Morken.      1842 1928.

Gjertrud Tørrisdtr.Uv           1846

Gjertrud Halvorsdtr. Uv         1837 1869 John Ingebrigtsen Ishol    1824 1878

Ingeborg Halvorsdtr. Uv         1838      barn m/Erik ?? i 1873
Marit Halvorsdtr. Uv (g.1880)   1840 1885 b.m/Knut Monge(utv.USA)1849,Grytten

Sigrid Halvorsdtr. Uv           1842 1933 Stengrim Siverts.Hulberget 1851 1933
Dordi Halvorsdtr. Uv            1844 1886 Barn m/Simen Viberg
Barbro Halvorsdtr. Uv           1847
Erik Halvorsen Uv               1849 1850
Anne Halvorsdtr. Uv             1852 1852
Erik Halvorsen Uv               1852 1852

Marit Haagensdtr.               1855       Etternamn truleg Hokseng
Halvor Simensen  ??             187O       f.u.f.e.

Kari Sivertsdtr.Uv              1871 1881
Erik Sivertsen Uv               1874
Gjertrud Sivertsdotter Uv       1876 1883
Lars Sivertsen Uv               1879
Sivert Sivetsen Uv              1882

Margrete Knudsdtr. Uv           1888 1888 far,Knud Larsen Monge

Dorthea (Dordi) Eriksdotter hadde før ho var gift barna:
Marit Haagensdotter             1855

Halvor Johnsen Uv               1864      Guri Ingebrigtsdtr.(gift?) 1851
Ingebrigt Johnsen Uv            1866 1867
Ingebrigt Johnsen Uv            1868      budde i 1875 på lnr. 134 a,Ishol
Halvor Simensen Uv              187O

Ole Johnsen Uvsøien             188O 188O

Anne Halvorsdotter Uv           1885      foreldra ikkje gifte i 1885.

Nye folk på garden:
Gjertrud Roaldsdtr.Uv           182O      Ugift.
John Roaldsen Uv.               1828 1925 Anne Ingebrigtsdtr.(Fron)  1845 1907

Roald Johnsen Uv                1871 1948 Ingeborg Olufsdtr. Hoel    1880 1962

Ingeborg Johnsdotter Uv         1874      Peder Ottarsen Grendsen    1874

Atter nye folk på garden:
Ottar Grendsen, Sunndal         1905      Marie Gravem               1905.

Desse budde også i Uv:
Marit Arntsdotter               1728

Ole Olsen Hoel                  1796 188O  kårmand (fledføring?)

Ole Hansen Uv,kårmann           1819 1895  Anne Olsdtr.Uv.kårkone   1819 1884
 

Sivert Olsen Uv                 1851      Guri Halvorsdotter         1852

Sivert Eriksen Uv               1873

Marit Sivertsdotter             1875

Husmenn/Inderster:
Ole E.Uvshagen (levde i 1762    1722 1786 Marit Halvorsd.Hindset  1714 1796

Erik Olsen Uvshagen.            1733       Randi Arntsdtr.Aalsen   1753 1811
                                           barn i 1772 m/Eli Olsdtr.Liabø
 

                                        U V
                    Gnr. 128 bnr. 2 av skm. 2,55
Gamalt matr.nr.114 lnr. 133d av skyld 4 ort 15 shilling.Nytt nr.frå 1886
til gnr.128/2. Skylddelt frå bnr. 1 i 1841.

Folketelling 19OO:Ole Olsen f.185O, Anne Ellingsdtr.f.1848,Ole Olsen f.
                 1881,Elling Olsen f.1894,Arnt Olsen f.1889,Martinus
                 Olsen f.1893,Ane Halvorsdtr.f.1885.tenestejente.

                            Tinglese dokument.
1841 9/11 :Hans Olsen Nerhol får skjøte på d.e. frå Halvor Eriksen Uv for
           65O Rdl.
1848 12/1 :Hans Olsen Skjøter 18 mkl.i Uv til sonen Ole Hansen Uv for 3OO Spd.
1859 22/2 :Teigbytte millom Ole Hansen og Halvor Eriksen.
1874 3/10 :Husmannsseddel til Morten Olsen Liabøs enke Guro Hansdotter
1883 13/2 :Skjøte frå Ole Hansen Uv til sonen Ole Olsen Uv for kr.1OOO,-
1916 15/12:Skjøte frå Ole Olsen til sonen Elling Olsen Uv for kr.1.5OO,-

Desse har hatt Skjøte på 128/2:
     1841 Halvor Eriksen        1863-1916 Ole Olsen Uv
1841-1848 Hans Olsen Nerhgol    1916-     Elling Olsen Uv   1848-1863
Ole Hansen Uv                        Ola Ellingsen Uv
 

På 128/2 har desse folka budd:
Hans Olsen Nerhol (g.1846)      1792 1872 Marit Olsdtr. Liabø enke   1787 1876

Ole Hansen Nerhol i Uv          1819 1895 Anne Olsdotter Vasli       1819 1884

Hans Olsen Uv                   1847 1847
Ole Olsen Uv                    1850 1930 Anne Ellingsdtr. Ishol     1848 1938
Hans Olsen Uv,Jære  (g.1882)    1852 1914 Gjertrud Johnsdtr.Lønset   1845 1917
Henrik Olsen Uv     (g.1880)    1855 1921 Kristi Olsdotter Storli    1852 1899
Ole Olsen Uv        (g.1884)    1858 1900 Kristi Johnsdtr. Øien      1857
Henrik Olsen Uv     (g.1886)    1861 1938 Marit Taraldsdtr.Detlirøn. 1862 1886

Halvor Olsen Sandaløkk          188O 1969 Olava Olufsdtr. Ishol      1881 1962
Ole Olsen Uv                    1881 19O3
Elling Olsen Uv                 1884 1948 Marit Olsdtrt.Sandaløkken  1888 1971
Arnt Olsen Uv                   1889 1967 Margit Nerhol              1900 1988
Martinus Olsen Uv               1893 1946 Pauline Halvorsdtr.Bjørgen 1903 1983

Ole Olsen Uv                    1885
Anne Olsdtr.Uv                  1889

Anne Othelie Ellingsdtr. Uv     1913      Sivert Andreasen Loe       1906 1988
Ola Ellingsen Uv                1914      Marit Olafsdtr. Ishol      1924
Oddvar Ellingsen Uv             1917
Olga Margrete Uv                1917
Else Marie Uv                   1923

Marry Synnøve Olsdotter Uv      1944      Einar Størvold             1942
Odd Erling Uv                   1945      Elsa Tveit                 1946
 

                                U V
                    Gnr. 128 bnr. 3 Slettbakk av skm.0,3o
Skylddelt frå bnr.2 ved skylddeling tgl. 1/11 1935 og skjøtet
til Sivert Andreasen Loe.

Sivert Andreasen Loe           1906 1988 Anne Ellingsdotter Uv      1913

                     U V
           Gnr. 128 bnr. 4 Skoglund av skm.0,2o.
Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddeling tgl. 20/3 1941 og seld til
Ferdinand Horvli.
Dette er sætra som ikkje har vore fast bebudd.
 

                  U V S L Ø K K
           Gnr. 128 bnr. 5 av skm. ?
Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddeling tgl.2/7 1947.

          Folketelling 1875: John Olsen 1830,Guri Olsdotter 1834, Kristoffer
                   Johnsen 1866,Marit Johnsdotter, 1871.Oluf Johnsen,
                      1873 og Oline Johnsdotter 1875.
          Folketelling 19OO:John Ingebrigtsen f.1866,humann,Mari Olsdotter,
                   1863 i Vågå,Ingebrigt Johnsen f.189O, Ole Johnsen,
                      f.1892.

                        Tinglese dokument.
1930 1/11 Heimelsdokument til husmann John Ingebrigtsen Uvsløkk.

Desse har budd i Uvsløkken.

Brit Olsdotter Uvsløkken budde i Vindal,negar i 1762.

John Olsen Uvsløkken (Morken)   1850 1889  Guro Olsdotter Svartøien   184O
Kristoffer Johnsen Uvsløkk      1866
Ole Johnsen Uvsløkk             1868 1932 Marit Johnsdotter Liabø    1868 1950
Marit Johnsdtr. Uvsløkk         1871 1900
Olaf Johnsen Uvsløkk            1873      barn i 1900 n/Dordi Audensd.Storli ?
Oline Johnsdtr Uvsløkk          1875
Marie Johnsdotter Uvsløkk       1877
Sivert Johnsen Uvsløkken        1880 1881
Edvard Johnsen Uvsløkken        1882
Ole Johnsen Uvsløkken          1884
Anna Johnsdotter Uvsløkken      1887
Ingebrigt Johnsen Uvsløkken     189O 1971 Marit Johnsdtr Furunes   19O6

John Ingebrigtsen Uvsløkk       1866      1Marit Olsdtr.Sundeggen   1863 19O4
                    g.19O9                2Helga Toresdtr. Gravem   186O 1934

Ingebrigt Ingebr.sen            1889      sjå Vindal.Vetlslettet

Jon Olsen Uv                    1902
Oline Olsdtr. Uv                1904

Gunvor Ingebrigtsdtr.                     Ottar
John Ingebrigtsen Uvsløkk       1940      Karen Marie Asbjørnslett   1943
Mari Ingebrigtsdotter Uvsløkk   1944      Birger.

Det har også budd:
John Ingebrigtsen Svartøien som tok namnet Uvsløkk og hadde borna:
budde i Uvsløkken.

Marit Johnsdtr. Uvsløkk         1889 1961 Arnt Olsen Vognild         1896
Ingebrigt Johnsen Uvsløkk       1890 1971 Marit Johnsdtr. Furunes    1906
Ole Jonsen Uvsløkk              1892 1941 Anna Hansdtr.Dalen,Folldal 1892 1971
Iver Johnsen Uvsløkk            1893 1894 husmann
Iver Jonsen Uvsløkk             1894 1918 Ugift
Gjertrud Jonsdtr. Uvsløkk       1897 1897
 
 

                          U V S B A K K
                Gnr. 128 bnr. 6 Uvsbakk av skm.0,15
Skylddelt frå bnr.2 ved skylddeling tgl. 24/8 1955 og seld til
Sivert Uvsbakk.

 Folketelling 19OO:John Eriksen,husmann,f.1849,Brit Ingebrigtsdtr.
                   f.1854,Ingebrigt Johnsen f.1881,Elias Johnsenf.1890.
                   Sivert Johnsen f.1895,Kristi Johnsdtr.f.1897,Gjertrud
                   Johnsdttr 1893

På 128/6 Uvsbakk har desse budd:
Erik Johnsen Uvsbakk            18O8 1865 Kristine Sivertsdtr      18O4

Gjertrud Eriksdtr Uv            1839 1918 1John Haagensen Aalbu    1835 1876
                                          2 Lars Larsen Dørrum     1838
Marit Eriksdtr Uvsbakk          1843      hadde 4 born u.f.e.
Dordi Eriksdtr
              . Uvsbakk         1845 1846
John Eriksen Uvsbakk            1849 1910 Brit Ingebrigtsd.Strand  1854 1943

John Larsen Uv                  1862
Lars Larsen Uv                  1881

Ingebrigt Johnsen               1878 188O
Ingebrigt Johnsen Uv            1881
Elias Johnsen Uv                1885 1889 husmannssønn.

Elias Johnsen Uv                189O
Gjertrud Johnsdtr,Uv            1893 1938 Iver Ingebrigtsen Hindset  189O 1926
Sivert Johnsen Uvsbakk          1895 1988 Oline Olsdotter Hammerbekk 1904
Kristi Johnsdtr Uv              1897

På husmannsplassen Uvsøien er ved folketellinga i 1875 oppført:
John Olsen Uvsøien,f.Øverhaug   1837 1922 Gjertrud J.Svartøymorken   1827 1918

John Johnsen Uvsøien            1860
Ole Johnsen Uvsøien             1864 1864 Svartøymorken ved dødsfallet.
Anne Johnsdtr. Uvsøien          1866 1947 Anders Hansen Vevang       1859 1929
Ole Johnsenn                    1868      død før 1875
Ole Johnsen Uvsøien             1872 1933 Ragnhild Johnsdtr. Mjøen   1883 1955

Halvor Andersen Vevang          1885
John Andersen Vevang            1886
Eline Andersdotter Vevang       1891      levde i 1929.f.som Svartøymorken.
Oliver Andersen Vevang          1896 1896
Barbro Andersdootter Vevang     1898      gift Presthus på Frosta i 1929
Ole A. Vevang på Hindset                  Gudrun Hindset             1897 1924
Anna Vevang                     1902      gift Midtskog i 1929
Agnes Vevang                    1905      gift Jørstad på Frosta i 1929
Olaf A. Vevang                  1908

Anne Olsdtr.Vevang,Hindset      1921 1924

I 1874 har Morten Olsen Liabøs enke Guro Semmingsdtr. fått husmannsseddel
på Åspsletta.
Morten Olsen Liabø  (.1867)     1822     Guro Semmingsdtr. Hornet    1825 19O7

Mikkel Mortensen Uv             1868 1928
Sigrid Mortensdotter Uv         1870 1939 Erik Ellevsen Fagerhaug     1843
Eli Mortensdotter Uv                        ?  Lygstad

Ingvald Lyngstad
 

Under gardsnamnet Uv har eg funne desse namna som eg ikkje finn att i nokon
samanheng seinare; 1 Hans Olsen Uv f. ca. 1775 g.m. Ragnhild Olsdtr (?) og dottra
Guri Hansdotter f. 1799. 2 Simen Olsen Uv og Randi Pedersdotter med dottra Anna
Simensdtr Uv f. 1821. 3 Gjertrud Larsdotter Uv som i 1822 hadde sonen Erik
Estensen u.f.e. med Esten Vasli. 4 Henrik Taraldsen Uv f. og død i 1859.5.Erik
Olsen Uv (?) f.1869 d 1883.6.Anna Haldosdoter Uv død 18O5, 6 år gl.

Desutan har eg funne under tingleste dokument:
1783 20/2 :Svend Sivertsen har bygslet 1 øre og 7 mkl. i Uv til Tore Erik-
           sen Rate eller Hoel for 670 Rdl.
1783 31/7 :Tore Eriksen har byksler bort 2 mælinger akerjord til Halvor
           Halvorsen.
1790 24/2 :Tore Toresen og John Andersen har ved kontrak forpliktet seg
           til å gje siste eigar Michel Evensen kår på livstid.
 

                           H U S M E N N.
Iver Halvorsen                  1641        Husmann i 1701.

Under gnr. 128 bnr. 1 budde i 1762 husmannen Ole Uvshagen.

Ole Eriksen Uvshagen            1722 1786 Marit Halvorsdtr.Hindset   1714 1796

Erik Olsen (husmann) g.1778     1744 1815 Randi Arntsdotter Åsen     1756 1811
Halvor Olsen Uv                 1748
Ingebrigt Olsen Uvshagen        1755 1756

Halvor Eriksen Uv               1772 1772 Usikkert.

Marit Eriksdotter Uv  (g1816)   1779?     Hellaug Olsen Røtvei       1775
Arnt Eriksen Uv                 1782 18O4
Ole Eriksen Uv                  1784      Flytta i 1818 til Trondheim.
                                          Barn m/Anne Ingebr.dtr.Uv i 1816
Halvor Eriksen Uv  (g.1826)     1796      Marit Olsdotter Hagen      1804

Ved Folketellinga i 1801 budde som husmann under 128/1:
Haldor Johnsen Uv,f.Slipersæter 1739 1809 Brit Olsdotter Liabø       1764 1828
Erik Halvorsen Uv               1787      Gjertrud Evensdtr          1789
Marit Haldorsdtr Uv g.1830      1794 1834 Elling Sivertsen Uv        1786 1832
Anne Haldorsdtr. Uv             1799 18O5
Ole Haldorsen Uv                18O7

Halvor Ellingsen Uv             1830

I 1801 budde likeins som husmann under 128/1:
Ingebrigt Olsen Myren           1752      Kari Ellingsdtr.          1761 1798
                                          barn i 1782 m/Thoor A.Skarsem

Anne Ingebrigtsdtr. Uv          1785      Ole Olsen Rate (Voldøien ?)
Marit Ingebrigtsdtr.Uv          1787      Even Arntsen (Olsen??)
Brit Ingebrigtsdtr. Uv          1789 1882 husm.enke
Anne Ingebrigtsdotter Uv        1791 1871 Barn m/Ole Eriksen Uv i 1816.
Mari (Kari?) Ingebr.dtr.Uv      1793 18O2
Kristi Ingebrigtsdtr. Uv        1793 1827
Karen Ingebrigtsdtr. Uv         1798 1802
      Anne Ingebrigtsdrtr. og Ole Olsen hadde dottra
Karen Olsdotter Uv              1809

Marit Eriksdtr.Uv               1811
Halvor Eriksen Uv               1813
Dordi Eriksdtr.Uv               1815
Tørris Evensen Uv               182O
Erik Evensen Uv                 1823

      Arnt Eriksen Uv hadde sonen
Sivert Arntsen f.i Vågå,g1804              Marit Olsdotter Nerhol     1760
Esten Arntsen Uv                178O 1864

Even Evensen Uv                 1815 1818
Even Evensen Uv                 1821
Elen Evensdtr.Uv                1821 ??

Ole Olsen Uv, Annes son         1816

På Uvsbakk under  128/1 budde i 1875:
John Eriksen Myren, Uv          1778 1844 Gjertrtud Arntsdtr.       1775 1842
Ingrid Arntsdotter              1783 1821

Erik Johnsen Uv i Myren (g1838) 18O8 1865 Kristine Sivertsd.Blokhus 1804 1887
Arnt Johnsen Uv                 1812

John Eriksen Myren              1834
Gjertrud Eriksdtr. Uv           1839 1918 1John Hågensen Ålbu       1835 1876
                      g.1879 m/           2Lars Larsen Dørum        1838
Marit Eriksdotter Uvsløkk       1843      hadde 4 born u.f.e.
Dordi Eriksdotter Uv            1845 1846
John Eriksen Uv,Uvsbakk         1849 1910 Brit Ingebrigtsdtr.Strand 1854 1943

John Larsen Uv                  1862 (?)
Lars Larsen Uv                  1881

Ingebrigt Johnsen Uv            1878 1880
Elias Johnsen Uvsbakk           189O

Marit Eriksdotters born:
Anne Paulsdotter                1872
Sivert Paulsen Uv               1872 1873
Sigrid Sivertsdotter            1875

Kristi Johnsdotter Uvsbakk      1877 1963 Toralf Halvorsen Bøe       1887 1963
Ingebrigt Johnsen Uv            1879 1880
Ingebrigt Johnsen Uv            1882 1937
Elias Johnsen Uv                1885      Ragna Hansdtr.Strandsæter  1891
Sivert Johnsen Uv               1895
Gjertrud Johnsdtr. Uvsbakk      1893 1938 Iver Ingebrigtsen Hindset  1890 1926

Kristi Johnsdotter hadde med Ole Halvorsen 1 son og med Johan Hagen 1 son
Ingvar Olsen Uvsbakk            19O4      Marie Olufsdtr.Myran, Utvandra.
Johan Johansen                  1911

Tillegg: I.
Tørris Eriksen Uv               1821      Sigrid Halvorsdtr.Hindset  1818

Gjertrud Tørrisdtr. Uv          1846

TILLEGG II:
Dorthea Eriksdotter Uv          1826     barn m/ Hågen Hågensen Hokseng

Marit Haagensdtr. Uv            1855 1915

Dordi Halvorsdtr Uv             1844 1886 barn m/ Simen Viberg
Halvor Simensen Uv              187O

TILLEGG III:
Ingeborg Halvorsdtr. Uv f. 1838, barn u.f.e i 1873:
Sivert Eriksen Uv               1873.

Marit Halvorsdtr. Uv            184O 1885 Knut Monge frå Møre      1849

Marit Knutsdtr Uv (Monge)       188O
Hilmar Knudsen "    "           1882
 

Tillegg V:
På Uvsbakk budde i 1875 også Gjertrud Eriksdotter f.1839,losjerende og
hennar 2 born;
Arnt Olsen Uv                   1868
Erik Olsen Uv,vegarbeidar       1868 1883 dødi Blokkhus

Gjertrud Sivertsdtr. Uv         1841 Kvar var ho ifrå ??.
 

                        Gardshistorie for Uv.

          Inntil 1841 var det berre ein gard i Uv. Eg finn garden nemnd
          første gong i koppskattelista for 1645 men da berre med hus-
          mannen Even Uff.I odelsgodsmanntalewt for 1647 er derimot ein
          Bendik Olsen i Molde oppgjeven som eigar av 1/2 Spann (d.e.
          36 mkl.) og Aren Uff som bygslar.
          I landkommisjonens register frå 1661 er Ole Skirset på Nord-
          møre vorte eigar men Aren er framleis bykslar.Så må det ha
          skjedd eit skifte av bygslar for i 1664 er Even bygslar.Han er
          oppgjeve fødd i 1617 med borna Tørris (Tarald),Even jnr.,Lars
          og John.Ved folketellinga i 17O1 er det berre Tørris som bur
          på Uv av desse.I millomtida har ein Trond vore eigar eller
          bygslar for han er oppført i matrikkelen for 1664.

          Etter 17O1 har det så veksla med Tørres og Even som eigarar
          til den siste Tørrisen døde i 18O9.
          I 1745 får Tørris Evensen skjøte frå Krog & Valum for 36 Rdl.
          og han er truleg da den første sjølveigaren på Uv.Han var g.
          m.Gjertrud Olsdotter frå Strand, men han døde allt i 1753 og
          Gjertrud vart gift på nytt med John Henriksen frå Bårdsgarden.
          Den einaste sonen frå 1.ekteskap,Even Tørrisen,fekk i 1777
          skjøte på garden. Han var gift med Marit Semmingsdtr.Blokkhus.
          Av søskena til Even Tørrisen er det berre Marit vi høyrer meir
          til,hovart gift til nabogarden Ishol med Arnt Arntsen,Dei hadde
          dottra Rågjerd f.1756.Har ikkje funne meir om dei.
          Av borna til John Henriksen og Gjertrud vart dotra Ildri gift
          til Ishol,dottra Kristi til Vindalsløkken,og dottra Rågjerd
          også til Ishol.Even Tørrisen og Marit hadde sonen Tørris f.
          1779,g.m. Anne Nilsdtr.Storli,og dei overtok garden i 18O8,men
          allt i 18O9 døde Tørris og enka Anne vart i 1812 oppattgift
          til Hoel og busett der.
         Etter Tørris Evensens død i 18O9 vart garden overtatt av søskena
         hans og desse overdrog eigedomen i 1834 til Halvor Eriksen Aalbu
         som var gift med Gjertrud Evensdotter,søster av Tørris. Ho vart
         seinare oppattgift med Erik Sivertsen Aalbu. Av Gjertruds søsken
         er det berre broren John vi høyrer meir om.Han fall i krigen med
         Sverige i 18O9.I 1864 vart så garden overdratt til Hallvars dotter
         Gjertrud g.m. John Ingebrigtsen Ishol, og dei overlet eigedomen til
         til eldste son Halvor Johnsen i 1879, og han selde den til naboen
         John Roaldsen Ishol i 1884. John Roaldsen selde så eigedomen til
         sonen Roald Johnsen i 19O4. Roald Johnsen var gift med Ingeborg
         Olufsdotter Hoel. Dei hadde ikkje born og selde garden til ein
         slektning av Roald, Ottar Grendsen frå Sunndal. Det er hans etter-
         kommarar som no bur i Uv.

                               Bruksnummer 2.
         Den 9/11 1841 sel Halvar Eriksen 18 mkl. i Uv til Hans Olsen Nerh-
         hoel og det vart ein ny gard i Uven.Hans Olsen var gift med Marit
         Olsdotter Liabø. Dei overdrog garden i 1848 til sonen Ole Hansen Uv
         for 3OO spd.Han hadde eigedomen til i 1883 da han ovedrog den til
         sonen Ole Olsen for kr.1000,-.I 1916 fekk så sonen hans Erling
         Olsen skjøte.
         Sjå elles det som er skreve ovanfor om Slettbakk,Skoglund og Uvs-
         løkka.
 

                          Husmenn under Uv.
         Den første husmannen finn vi nemnd allt i 1645 og 1661,men har
         ikkje funne meir om han. Så har vi Iver Halvorsen,f.1641,nemnd
         i 17O1, men heller ikkje meir om han. I prestemanntalet for 1762
         er nemnd Ole Uvshagen g.m. Marit og sonen Erik Olsen og vi kan da
         føre opp:
         Uvshagen:
         Ole Eriksen f.1722 g.m. Marit Halvorsdtr.Hindset.Dei hadde 3 born.
         Den eldste,Erik,f.1744,er nemnd som husmann i 18O1 og er gift med
         Randi Arntsdotter f.1756.(Dette kan godt vera den Rågjerd Arntsdot-
         ter som er nemnd som Rågjerd Arntsdotter ovanfor.)Dei to andre bor-
         na høyrer ein ikkje meir om.Randi og Erik hadde 4 born,men ingen
         av dei heldt fram som husmenn.
         Uvsløkka:
         er nemnd som husmannsplass i 193O. Sjå under bnr.5
         Uvsøyen:
         Ved folketellinga i 1875 er der oppført John Olsen Øverhaug g.m.
         Gjertrud Svartøymorken.Dei hadde 4 born.Av desse er Ole Johnsen
         d.y. g.m.Ragnhild Johnsdtr. Mjøen, og Anne Johnsdtr.g.m. Anders
         Hansen Vevang.Dei 2 andre døde unge.
         Åspsletta:
         I 1874 har Morten Olsen Liabø,s enke,Guro Semmingsdotter fått
         bygselseddel på denne husmannsplasse.Kan ikkje sjå at nokon av dei
         3 borna vart buande der.Dottra Sigrid vart gift med Erik Fagerhaug.

         I 18O1 er oppført som husmann Haldor Johnsen g.m. Berit Olsdotter.
         Han er fødd Slipersæter og ho er dotter av Ole Roaldsen Hoel d.y.
         i Lien. Dei hadde borna Narit,Anne og Ole.Marit vart gift med Elling
         Sivertsen Uv, og dei hadde sonen Halvor Ellingsen,f.183O.Finn ikkje
         meir om han og dei to andre borna til Haldor Johnsen.

         I 18O1 er også oppført som husmann Ingebrigt Olsen,5O år,enkemann
         Han var gift med Kari Ellingsdotter som døde i 1798.Dei hadde 7
         born,men eg kan ikkje sjå at nokon heldt fram som husmenn.
         Sjå elles lista over husmenn.

         Uvsbakk var vel også husmannsplass før garden i 1955 vart skyld-
         delt som eige bruk.I 1875 budde der som husmann John Eriksen
         Myren med kona Gjertrud Arntsdotter og Ingrid Arntsdotter som
         venteleg er søster av Gjertrud.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel