T I L S E T
                       Gnr. 137 bnr.1 av skm. 1,7o
     Gamalt matr.nr. 721 med skyld 6 mkl. Frå 1835 nytt matr.nr 125
lnr.143 med skyld 2 ort og 12 shilling. Frå 19O9 gnr.137 bnr.1

Koppskattelista 1645:Olle Tilset med kona Karen og sonen Svend.
Landkommisjonen1661: Olle, bykslar 6 mkl. av kongen.
Preste-og skattemanntalet 1664-1664:Esten Tilset f.1596 eigar
            av 6 mkl.
Matrikklane:er ikkje tatt med før i 1712 (er tidlegare ført sa-
man med Detli
            I 1712 og 1723 Hellaug som brukar.
Folketelling 1701:Ikkje oppført.Husmann Knut Haldosen 60 år og
            Brønneld Knutsen 20 år.
Skattemanntal 1762.Esten Hellaugsen og kona Sigrid og mannens
            bror Arnt Hellaugsen, samt tenestejenta AnnaPeders-
            dotter Kvalsjordhaugen.
Folketellinga 1801:Ført under Detli: Arnt Estensen 42 år, Eli
            Ingebrigtsdotter 48 år,Hans Andersen,svigerfar 80år
Borna: Esten 12 år, Ole 8 år og Ole 4 år.
Folketelling 1815:Erik Arntsen 44 år,Guri Olsdotter 32 år, Arnt
            Eriksen 6 år,Ole Eriksen 2 år,Marit Eriksdotter 14
            år, og Marit Eriksdotter 2 mnd.Desutan Even
Svendsen (betlende, helt vanvittig) 71 år.
Folketelling 1875:Ole Eriksen 1812, Marit Olsdtr. 1817, born
            1 Arnt 1844, 2 John 1850 3 Mikkel,fråverande.

Skifter på Tilset.
1765 11/6 ;Esten Hellaugsen Tilset - Sigrid Olsdotter
           Born:1 Arnt f.1762 2 Kari f.1754 og 3 Tyri f.1758.
1775 28/8 :Arnt Hellaugsen Tilset, ungkar.
           Søskena:1 Esten Hellaugsen, død men har borna:
           som er nemnd i skiftet 1765.2 Svend Hellaugsen,
            død,har sonen Even Svendsen Tilset.f.1744.
1797 11/9.:Arnt Estensen - Ingeborg Olsdtr, f.Bjerkaker.
           Born: 1 Hans f. 1787, 2 Esten f. 1790, 3 Ole f.1792,
                 4 Ole d.y. f.-1796.

                           Tinglyste dokumenter.
1775 28/8 :Tilset, 2 2/5 mkl.på skifte etter Arnt Hellaugsen vurdert for 16
           Rdl og utlagt til Even Svendsen og Arnt Estensen
1787 2/8  :Hans Andersen m.fl. sel 6 mkl. i Tilset til stedsonen Arnt Esten-
           sen for 68 Rdl.
1808 13/6 :Arnt Estensen Tilset sel 6 mkl. i Tilset til Erik Arntsen Bøe for
           600 Rdl og kår til seg sjølv og kona.
1810 22/2 :Erik Arntsen Tilset får skjøte på lnr. 721 Tilset, 6 mkl frå
           Esten Arntsen.Gjeld odels-og løsningsretten, for 200 Rdl.
1842 8/1  :Erik Arntsen Tilset overdreg til Ole Eriksen Tilset 6 mkl.i Tilset
           for 100 Spd.
1846 10/1 ;Bykselseddel til Halvor Olsen på plassen Kalvhagen.
1882 14/2 :Skjøte frå Ole Eriksen Tilset til Arnt Olsen Tilset for 800 kr.
1883 13/3 :Hjemmelsbrev Frå Marit Jensdotters bu til Arnt Olsen for 7800,-kr
1917 15/2 :Skylddelt Tilsetdriva bnr.2 til adv. Gunder Gundersen.
1922 Skjøte frå Arnt Olsen Tilset til sonen Ole Arntsen Tilset for kr.2000,-

                    Desse har hatt skjøte på Tilset:
                -1762 Esten Hellaugsen    1842-1882 Ole Eriksen
            1762-1775 Hans Andersen       1882-1883 Arnt Olsen
            1787-18O8 Arnt Estensen       1883-1922 Ole Arntsen
            18O8-181O Erik Arntsen Bøe.

Desse må ha budd på eller er fødde på Tilset:
Esten Tilset                    1596
Olle Tilset brukar i 1645                 Karen i 1645

Svend(Esten?) Olsen i 1645

Knut Haldosen Tilset            164O      Gunhild Estensdtr.Detli

Brønels Knudsdtr Tilset         168O

Esten Olsen Tilset                        Karen Hellaugsdotter     1668 1758

Hellaug Estensen Tilset                   Kari Tilset,enke         1668 1758
Even Estensen Tilset

Arnt Hellaugsen Tilset          1705 1775 Ugift
Ingrid Hellaugsdtr. Tilset      1710 1765 Svend Evensen Vognild,g1756
Esten Hellaugsen Tilset g.1756  1715 1765 Sigrid Olsdotter Bekken        1801
Svend Hellaugsen Tilset          ?
           Sigrid Olsdtr. oppattgift med:
Hans Andersen Parely            1727 1807

Even Svendsen Tilset            1743 1816 omvankende betler

Kari Estensdotter Tilset        1756      i Ishol
Thyri Estensdotter Tilset       1758 1806 Ole Johnsen Ishol        1735 1786
Arnt Estensen Tilset            1762      1Ingeborg Olsdtr.Bjerkås 1763 1797
                        g.1798            2Eli Ingebr.dtr.Dørum    1757 1801
                        g.18O1            3Brit Andersd.Vassleggen 1746 18O9

Hans Arntsen Tilset             1787 1800 Omkommet på ulykkelig måte.
Esten Arntsen Tilset (g1822)    1790      Brit Ingebr.d.Hammerbekk 1791 1881
Ole Arntsen Tilset d.e.         1792 1880
Ole Arntsen Tilset d.y.         1796 1829 Jørun Iversdtr. Myren    1784 1826

Nye folk på garden.
Erik Arntsen Bøe, (g1807)       177O 1855 Guri Olsdtr.Gulaker      1783 1872
Halvor Olsen Tilset                       Brit Pedersdtr i 1834    1796 1887

Marit Eriksdtr. Tilset          1801
Arnt Eriksen Tilset             1809 1839
Ole Eriksen Tilset              1812 1887 Marit Olsdotter Sliper   1817 1902
Marit Eriksdotter Tilset        1815 1839
Jens Eriksen Tilset  (g1847)    1817 1907 Eli Elevsd.Blokhussmorken1828 1877

Ingeborg Eriksdtr.Tilset        1827 1899 Erik Halvorsen Haugen    1823 1913
Anne Eriksdtr.Tilset (g.1851)   1827 1900 Erik Larsen Storli       1829 1909

Christine Halvorsdtr.Tilset     1834 1862 ugift

Guri Olsdtr.Tilset,utvandra     1842      barn m/Albert Olsen i    1877 1877
Arnt Olsen Tilset  (g.1882)     1844 1926 1Marit Jensdtr.Bjørgen   1848 1882
                                          2Eli Eriksdtr.Mellem     1853 1937
Ole Olsen Tilset,Tau på Jæren   1846      Guro Sivertsdtr.Torve    1844
Erik Olsen Tilset               1847      død i Trondheim.ugift.
John Olsen                      1850
Halvor Olsen Tilset             1851 1941 Kristine Sørensen i USA.
Ole Olsen Tilset d.y.           1853      utvandra.
Elling Olsen Tilset             1856 1858 tvilling
Ole Olsen Tilset d.a.y.         1856
Elling Olsen Tilset             1860 1862
Mikkel Olsen Tilset             1863

Elias Albertsen Tilset          1877      Sand i Ryfylket.

Hanna Arntsdotter Tilset        1882 1882
Ole Arntsen Tilset              1884 1961 Ingeborg Mikkelsd. Lønset 1885 1960
Martin Arntsen Tilset           1887 1890
Erik Arntsen Tilset             1889 1968 Emelie Edvarda Sann       1894 1979
Martin Arntsen Tilset           1893      Hilda Mathisen
Halvor Arntsen Tilset           1897 1897

Arne Olsen Tilset               1908
Mikal Olsen Tilset              1912
Elise Olsdotter Tilset          1916
 

Desse folka har også budd på Tilset:
                                          Brit Nilsdtr. Bekken      1751 1840
Halvor Nilsen Tilset,Gravem          187O Brit Pedersd.f.iSunndal   1796 1887

Kristi Halvorsdtr.Tilset        1811 1862
Nils Halvorsen Tilset           1817 1900 Ellen Olsdtr. Myren       1825

Kristine Halvorsdtr.Tilset      1827 1827
Ole Halvorsen Tilset            1831 1920 1Sigrid Halvorsd.Munkvold 1825 189O
                                          2Gjertrud Isaksdtr.Liabø  1842
Kristine Halvorsdtr.Tilset      1834 1862
Peder Halvorsen Tilset          1838 1838

Brit Nilsdotter Tilset          1847      Barn i 1881 m/Ole P.Strand
Ole Nilsen Tilset,Morken        1849      Barn i 1875 m/Margrete Ålbu.
Ingeborg Nilsdtr.Tilset,Morken  1852 1880 Barn i 1870 m/Sivert Haugen.
Marit Nilsdotter Tilset         1854 1938 Ikkje familie da ho døde i Svartøien
Halvor Nilsen Tilset,Morken     1857
Kristi Nilsdtr.Tilset f.Moren   1860
Marit Nilsdtr. Tilset           1862 1936 Sonen Harald i Melhus da ho døde.
Kristine Nilsdotter Morken      1870

Elling Olsen Tilset             1856 1858
Halvor Olsen Tilset  i Detli    1858      Marit Iversdtr.Røymo       1855
Oluf Olsen Tilset               1859
Elling Olsen Tilset             1860 1862
Ole Olsen Tilset                1862

Tillegg til Tilset.
Ingrid Hellaugsdtr. Tilset f.1710 hadde i 1745 sonen Even med Svend Evensen
Vognild.Even levde i 1815 og er da oppgjeve som Even Svendsen.han døde i1816

Marit Arntsdtr. Tilset f. ca. 1830 hadde m/Ole Toresen Vollan (mogleg gifte?)
dottra Randi Olsdotter Tilset,Vollan f. 1856.

Ole Martinsen Tilset            1838 1889 Horvli?.ugift

Ei Eli Eriksdotter Tilset død i 1937 og hadde da borna Gjertrud i Amerika og
sonen Martin Håvesveen i Nordre Land.(Eli var gift m/Arnt Olsen Tilset 1844)

Olaf Olsen Morken (Tilset)      1874     ( Ole Nilsens (1849) son.)

Eli Sivertsdotter Morken,Tilset 1870      Ingeborg(1852) si dotter.
Ole Olsen Tilset                1881      Brit Nilsdotters son.
 

Husmann:
Knut Haldorsen Tilset           1641

Bersvend Knutsen                1681

Finn ikkje plass til:
Knut Olufsen Tilset i 181O                Ambjørg Knudsdtr.Tilsedt

Knut Arntsen Klett.

På husmannsplassen Tilsetkalvhagen budde i 1875:

Morten Olsen Liabø (Uv)         1822      Guro Semmingsdter Hornet 1825 19O7

Mikkel Mortensen                1868 1928
Sigrid Mortensdotter            1870 1938 Erik Fagerhaug
Eli Mortensdotter                         gift Lyngstad.

I kyrkjeboka er under 1/3 1830 innført:
Arnt Rasmusen Tilset                      Guri Ingebrigtsdotter

Haldorf Olsen Tilset                      Brit Pedersdotter

Ole Haldorsen                   1831
 

                                B E K K E N
                         Gnr. 138 bnr. 1 av skm. 2,92
Gamalt matr.nr.706 med skyld 6 mkl. Nytt Matr.nr. 124 lnr.114 medskyld 3 ort
og 18 shilling.
Koppskattelista 1645: Ikkje medtatt.
Landkommisjonen 1661: Semming f. 1628 bykslar.
Skatte-og Prestemanntal 1664-1665:Semming.f.1627.
Matrikklane,1664 Semming, 1696 Morten, 1701 til 1736 Olle, 1736
                Halvor, 1745 Olle, 1771 Gullik Olsen.
Folketellinga 1701:Ole Olsen Bekken f. 1651,tenar Pål Halvorsen
             Ishol, 5O år.
Skattemannta1762:Ole Gulliksen g.m. Kristi Olsdtr.og borna Ole
              og Halvor og drengen Ole Knutsen g.m. Tyri og  husmann
              Mali Eriksdotter Bakk,blind
Folketelling 1801.Halvor Olsen 51 år,Randi Arnfinnsdtr.48 år,
             Kristi Olsdotter,kårkone,84 år. Borna: 1 Kristi 20
             år,2 Ole 16 år.3 Erik 13 år,4 Marit 8 år,5 Erik 5 år
             og Maglin 1 år.Husmann Ole Knutsen 51 år og kona
             Ingeborg Olsdotter 47 år.

Folketelling 1815: Dei same som i 1815. Ole er gift m/Gunhild
             Eriksdotter 29 år.(Husmannen frå 18O1 ikkje med)
Folketelling 1875: Guro Semmingsdotter f.Hornet 1826 g.m. Morten
             Olsen Liabø,f.1822 (Ikkje heime i 1875) Mikkel
             Mortensen f. 1868, og Sigrid Mortensdotter f. 1870.
             2.Familie:Hellaug Johnsen Bekken f.Stuen 1833,Marit
             Iversdotter f. 1834, John Hellaugsen f.1869, og
             Marit Hellaugsdotter f. 1875.

Skifter i Bekken:
1765 23/3 :Ole Gulliksen Bekken - Kjersti Olsdotter.
           Born:1 Gullik f.1746,2 Halvor f.1750,3 Lars f.1759,
                4 Ingeborg f.1755,5 Tyri f.1762.
1769 14/1 :Ole Knutsen Bekken - Kari Olsdotter f.Morken.
           Born:1 Kristi Olsdotter,2 Sigrid Olsdtr.Tilset,
           3 Kari Olsdtr. Musgjerd.
18O3 8/8  :Halvor Olsen Bekken - Randi Arnfinnsdtr.
           Born:1 Ole 1785,2 Erik 1788,3 Erik d.y.1796,4 Kjersti
                1776 (vanfør) 5 Marit 1793,6 Maglin 18OO.
18O6 24/3 :Ole Bekken - Kjersti Olsdotter.
           Born:1 Gullik Olsen Bekken, bor Trondheim,2 Halvor
             Olsen Bekken,3 Lars Olsen Bekken, bodde på
                Breen,død,hadde sonen Ole Larsen på Furunes,16
                år.4 Ingeborg g.m.Ole Knudsen Stenboeng,bor Bekken,
                4 Ingeborg g.m.Ole Knutsen Stenboeng,bor Bekken.5 Tyri
                Olsdatter,g.m. Hellaug Andersen Trånåbakk, bor Breen.
1885 28/2 :Marit Iversdotter Bekkæn - Elling Johnsen Bækken.
           Born:1 dei same som dei 3 første i neste skifte.
189O 24/12:Hellaug Johnsen Bækken - Marit Olsdotter.
           Born:1 John Hellaugsen, 2 Marit, 3 Iver f.1877,Marti=
                nus f.1884,5 Ole f.1887,6 Ingebrigt f.13/3 1889.

                           Tinglyste dokument.
1742 25/6 :Ole Knutsen Rate har kjøpt 3 mkl. i Bekken av Halvor Johnsen.
1747 14/11:Christian Chøller sel 3 mkl odelsrett til Ole Gulliksen.
1748 14/1 :Ole Knutsen Rate sel 3 mkl i Bekken til Ole Gulliksen Morken for
           4O Rdl..
1753 29/10:Ole Gulliksen makeskifter til seg 3 mkl.i Bekken fra John Ellefsen
           Morken mot 6 mkl.i Morken og 6 Rdl. i penger.
1765 23/3 :Ved skifte etter Ole Gulliksen er 6 mkl.i Bekken vurdert for 41 rdl.
            og utlagt til Erik Knudsen Morken.
1777 21/2 ;Halvor Olsen Får skjøte på 3 mkl.i Bekken frå Kristi Olsdotter for
           5O Rdl.
1780 16/8 :Halvor Olsen (Detli??) og Ole Beraugsen sel 3 mkl. i Bekken til Ole
           Gulliksen for 49 Rdl og 3 ort.
1794 26/1 :Ole Knutsen Stenboeng får skjøte på halve Bekken,eller Breen,3 mkl.
           m/bygsel frå Ole Gullichsen Aspaas for 10 Rdl.
1794 13/6 :Ole Knutsen Stenboeng får skjøte på odels- og løsningsretten frå
           frå Gullich Olsen.
1803 29/9 :Becken 3 mkl.på skifte etter Halvor Olsen og hustru vurdert for 100
           100 Rdl.og utlagt til ektemannen Halvor Olsen.
1812 ?    :Ole Halvorsen får skjøte på lnr.706 Bekken, 3 mkl. frå faren Halvor
           Olsen for 300 Rdl.
1813 24/2 :Ole Halvorsen får skjøte på 3 mkl.i Bekken frå Ole Knutsen Stenboeng
           for 187 Rdl.+ fledføringskontrakt.
1841 9/1  :Skjøte frå Ole Halvorsen til Ole Johansen på 6 mkl.i Bekken for
           100 Spd.
1873 14/11:Skjøte frå Ole Johansen til Hellaug Johnsen Stuen på lnr.144,3 ort
           og 16 shilling for 1400 Spd.(Skjøtet utstedt etter fullmakt av Knut
           Stuen)
1885 24/3 :Skifte etter Hellaug Johnsen og Marit Iversdotter med hjemmelsbrev
           til Hellaug Johnsen Bekken for 3.600,- kr. (?)
1911 14/12:Auksjonsskjøte til Olaf Johnsen Bekken g.m. Eli på Bekken for kr.
           2000,- og kår til mora Gjertrud Johnsdotter.
1916 8/9  :Skylddelt Bækkdriva. bnr. 2.

    Desse har hatt skjøte på 138/1 Bekken:
         3 mkl.                           6 mkl.
-1742 Halvor Johnsen 3 mkl.        1765 Erik K.Morken 6 mkl.
      1742-1748 Ole Knudsen Rate        1753-1765     Ole Gulliksen
      1748-|777 Ole Gulliksen Morken    1765-     Erik Knudsen Morken
      1777-178O Halvor Olsen            1841-1873 Ole Johansen
      178O-1794 Ole Knudsen Stenboeng   1873      Hellaug Johnsen Stuen.
      1794-1812 Ole Halvorsen
      1812-1873 Hellaug Johnsen Stuen   1911-194O Olaf Johnsen Bekken
                                        194O-     Torbjørn Løkken
                                                  Olaf Olsen Liabø
           (Dette var vanskeleg og neppe 1OO % rett)

Etter dette finn eg at desse må ha budd på eller er fødd på garden:
Semming Bekken                  1628
Ole Olsen Bekken                1651

Morten,bygslar i 1696

Ellef Becken,gammel                  1764 Guro Becken, gammel      1682 1747?

Ole Knutsen Rate                1684 1768 1Kari Olsdtr.Bekken,Morken    1765
     (oppført som dreng i 1762)           2Tyri Larsdotter           1729 1766

Sigrid Eriksdotter Bekken       1707 1748 Berre ved død.

Kjersti Olsdotter Bekken        1715 1805 Ole Gulliksen Morken            1765
Sigrid Olsdotter Bekken g.1855       1801 Esten Hellaugsen Tilset    1715 1765

Ole Olsen Bekken                1744 1762
Gullik Olsen Bekken (g1769)     1746      Ingrid Olsdtr. Tørset
Jon Olsen Bekken,tvilling ?     1746 1762 Småkopper.
Halvor Olsen Bekken             1750 1836 Randi Arnfinnsdtr.Viken    1754 1803
Ingeborg Olsdtr. Bekken         1754 1814 Ole Knutsen                1750 1824
Lars Olsen Bekken (på Breen)    1757      Barbro Olsdtr. Breen       1751
Tyri Olsdotter Bekken           1762      Hellaug Anders.Trånåbakk   1755

Ole Gulliksen Bekken            1765 1765
Ole Gulliksen Bekken            1769

Ole Halvorsen                   1779
Kristi Halvorsdtr. Bekken       1781 1864 Ugift.
Marit Halvorsdtr. Bekken        1784      Levde ikkje i Oppdal i 1801.
Ole Halvorsen Bekken            1785 1863 Gunhild Eriksdtr. Vindal   1786 1867

Erik Halvorsen Bekken           1787      1Marit Tøllevsdtr.Viken    1786
                                          2Kristi Ingebr.dtr.Løkken  18O1
Marit Halvorsdtr.Bekken         1792 1870 Hans Pedersen Gravem       1787 1872
Erik Halvorsen Bekken d.y.      1796 1885 Barn m/Guri O.Breen i 1822.sjå
Sliper
Maglin Halvorsdotter Bekken     18OO 1874 Ole Olsen Rate             18O2 1883

Ingeborg Estensdtr.Bekken       179O 1873 Gmds.enke

Ole Halvorsens born:
Randi Olsdotter Bekken (g1835)  1816 1908 Ole Johannessen Ålbu,Klett 1804 1899
Brit Olsdotter Bekken           1818

Ole Johannessens born.
Marit Olsdotter Bekken          1834 1823
Dordi Olsdotter Bekken          1837 1922 Knut Stuen, Ålbu           1826 1887
Gunhild Olsdotter Bekken(1866)  184O 1876 John Larsen Sliper         1842 1887

Gunhild Knutsdtr.Bekken         1878

Nye folk på garden:
Hellaug Johnsen Stuen, Bekken   1833 1890 1Marit Iversdotter Bjerke  1834 1881
                                           2Marit Ottarsdtr.Grendsen 1850

John Hellaugsen Bekken          1869 1959 Marit Halvorsdtr.Klet      1869 1939
Marit Hellaugsdtr.Bekken        1875
Iver Hellaugsen Bekken          1877
Martinus Hellaugsen Bekken      1885
Ole Hellaugsen Bekken           1887      Marie Hage født i Oslo
Ingebrigt Hellaugsen Bekken     1889

Marit Johnsdotter               1896      Erik Olse Torve            1894
Guri Johnsdotter Bekken         1899      Ola Ingebrigtsen Dørum     1889

Etternemnde med namnet Bekken kan eg ikkje finne i nokon samanheng med dei
andre slektsleddene i Bekken:
Ingeborg Ellevsdotter Bekken (?) hadde med Ole Knutsen Morken dottra:
Anne Olsdotter Bekken           1758      død før 1769.

John Halvorsen Korshaugen       168O 1762

Gjertrud Halvorsd.Bekken g.1762 1735      Halvor Johnsen Korshaugen  1735

Halvor Johnsen (g.1751)                   Ingeborg Einersdtr Storli på Sneve.

Sigrid Halvorsdotter Bekken     1751
Ingebrigt Halvorsen Bekken      1756      f.i Bekken.
Marit Halvorsdotter Bekken      176O      f.på Tørset
Halvor Halvorsen Bekken         1762      f.i Mellemsæter.
 

Nye Folk på Garden som vart kjøpt på auksjon av Olaf Johnsen Sliper, son av
John Larsen Sliper og Gunhild Johnsdotter, f.Bekken.Da John Larsen døde i 1887
vart Gunhild oppattgift med Erik Johnsen Øversliper og dei flytta til Bekken
da Olaf Johnsen kjøpte Bekken,og må han ha tatt med seg dei to yngste borna
frå 1. ekteskap som også brukte Bekken som slektsnamn:
Sjå retting skrive av Olav Gautefall:

Erik Johnsen Sliper(Øvre)       1867      Gjertrud Johnsdtr.Vollan   1855 1938

Johannes Johnsen Sliper,Bekken  1881      Therese Ruud,frå Modum. i Amerika.
Gunnar Johnsen Sliper,Bekken    1883      Utvandra.
Olaf Johnsen Bekken             1886      Eli Ellingsdtr. Haugen    1880 1960
John Eriksen Bekken             1890
Ingrid Eriksdotter Bekken       1892 1988 Martinus Gundersen Nyhus   1894 1974

John Olafsen Bekken             1909 1978 1. Marie Iversd. Gravem    1908 1935
                                          2. Marie Gunnarsd. Nisja   1907 1965
Kristine Olafdstr.Bekken        1911 1996 Einar Edvardsen Bjørgen    1911 1971
Gudrun Olafsdatr. Bekken        1914      Åge Strand                 1922 1971
                                          Per Mordal                 1910 1989
Gunhild Eline Olafsd.Bekken     1917      Ivar Eide                  1920
Ingrid Olafsd. Bekken           1919      Ragnvald Almhjell          1904 1994

Nye folk på garden:
Torbjørn Løkken                           Anna Klett

Nye folk på garden;
Ola Olafsen Liabø              1919       Marie Kletthammer

Eg har desutan notert at desse må ha budd på Bekken,eller plassar under Bekken
Ellev Bekken                        1764 Guro Estensdotter                1764

Anne Ellevsdotter Bekken     ca.1743      2 barn utanfor ekteskap.

Gorro Ellevsdotter Bekken       1747 1747
Johannes Ellefsen Bekken                  Kari Olsdotter Morken.g.1753

Ole Johnsen Bekken              1765      far John Larsen Stubban.
Guro Evensdotter Bekken         1771      far Even Klevdal

På skifte i 1806 er Gullik Olsen Bekken og Ingrid Olsdotter Tørset oppgjeve å
bu i Trondheim og dei har borna:
Ole Gulliksen Bekken            1769
Ole Gulliksen Bekken            1771
Erik Gulliksen Bekken           1774       Ingen av desse budde i Oppdal i
1801
Halvor Gullihsen Bekken         1777
John Gulliksen Bekken           1781

Marit Halvorsdtr.f.1793 g.m. Hans Pedersen Gravem hadde borna:
Anne Hansdotter Bekken (g1842)  1819 1868 Anders Olsen Storli Rate,  1818 1868
Halvor Hansen Bekken            1822 1834

Marit Andersdotter Bekken       1843

Erik Olsen Bekken               1806 1874

Tore Estensen Bekken  (g.1873)  1836      Dorthea Eriksdtr.Nerhoel   184O

Kristoffer Toresen Bekken       1774

Gjertrud Halvorsdotter Bekken   1710      Halvor Johnsen Vorhaug(g176O)

Kari Halvorsdotter Bekken       1734 1832

Halvor Johnsen Bekken       ca. 1715    1Sigrid Eriksdotter      1707 1748
(Kan ikkje vera den same som            2Ingeborg Einersdtr.
Halvor J.Vorhaug)
Sigrid Halvorsdotter Bekken     1751
Halvor Halvorsen Bekken         1754
Ingebrigt Halvorsen Bekken      1756
Marit Halvorsdtr.Bekken         1760

Husmenn i Bekken:
Sigrid Eriksdotter Bekken       17O7 1748 (Berre ved død)
Mali Eriksdotter Bakk i 1762
 

Morten Olsen Liabø              1822      Guro Semmingsdotter Hornet 1826

Mikkel Mortensen                1868
Sigrid Mortensdotter            1870

Brit Nilsdotter Bekken          1751 1840 enke i 1840,plass under Bekken.

Kari Halvorsdtr. Bekken         1744 1832 Berre ved død.

Ole Gundersen Bekken

Marit Olsdotter Bekken          1882 1882
 
 

                           B e k k d r i v a.
Gnr. 138 bnr. av skm 0,oSkylddelt ved skylddeling tgl.8/9 1916 og seld til
kanaldirektør G Sæteren

                            Djupdalen
 Dette var ein husmannsplass nede ved elva og Håkon Veggen fortel at der
 budde Ola Kletthammer.kalla Gjeløren.Dette er vel den mest avsidesligg-
 avsidesliggande plassen på Lønset.Håkon Veggen fortel vidare at Ole var den
første som kjøpte jernplog på Lønset.Han flytta seinare til Klettham-
 mer og plassen nedlagt.

                                H U L B E R G E T
                       Gnr. 139 bnr. 1 av skm. 1,28
         Gamalt matr.nr.887 med skyld 3 mkl.Nytt matr.nr.125 lnr.144 med
         skyld 23 shilling.
         Første gongen eg finn garden nemnd i panteregistret der John
         Halvorsen i 1731 får kjøpt 3 mkl.i Hulberget av Åshilde Tønde i
         Meldal for 10 Rdl.
         Matrikklane: 1736 John 3 mkl. 1838 Stengrim Olsen 3 mkl.
         Ved folketellingane og skattemanntal i 1701,1762 1801 og 1815 må
         garden ha vore fråflytta under tellingane for eg finn den ikkje
         nemnd  der.
         Folketellinga 1875.Stengrim Sivertsen f. 1850, Sigrid Halvorsdtr.
                           Briit Roaldsdtr.hans mor,Roald Sivertsen,hennar
                           son f. 1856.
                           2. familie Ole Hansen, husmann m/jord f.1821 og
                           kona Mari Stengrimsdotter f. 1818 og dottra
                       Dordi Olsdotter f.1862.

          Skifter i Hulberget:
          1790 9/9  :Guru Stengrimsdotter - Ole Eriksen, druknet.
                     Born:Stengrim Olsen f. 1783, Mari Olsdotter f. 1780,
                     Gjertrud Olsdotter f. 1786.
            1867 28/10:Dordi Sivertsdtr. - Stengrim
                       Born:1 Sivert,2 John d.e.3 John d,y.4 Gjertrud d.e.5
                          Gjertrud d.y. 6 Guri Stengrimsdtr..Rolsjordgjelen
                          7Marie, 8 Mildrid (Morten?)

                            Tinglyste dokument.
1731 15/7 :Madam Åshilde  Tønder, Meldal, sel 3 mkl. i Hulberget til John
           Halvorsen for 10 Rdl.
1745 9/1  :Marie Feldtmann sel 3 mkl i Hulberget til Ole Knutsen Rate for 17
           Rdl
175O 16/11:Ole Knutsen  Slipersæter sel 3 mkl. i Hulberget til Erik
           Olsen Hoel for 49 Rdl.
1809 27/2 :John Arnfinnsen Hulberget sel lnr.887 Hulberget til stedsonen
           Stengrim Olsen Hulberget for 800 Rdl.
1846 10/1 :Skjøte frå Stengrim Olsen Hulberget til Sivert Stengrimsen og
           kona Brit Roaldsdotter på 3 mkl. i Hulberget.
1852 15/3 :Ole Hansen Uv får festeseddel saman med Marit Stengrimsdotter
           Hulberget på plassen Sletten.
1881 13/12:Skjøte frå Brit Roaldsdotter til sonen Stengrim Sivertsen
          Hulberget  for kr.8OO.- og kår
1917 15/2 :Skylddelt bnr. 2 Hulbergdriva og seld den til adv.Gunder Gundersen
1922 13/12:Skylddelt byggetomt Trollhaugen, bnr. 3 til Harald Henchien og
           skjøte til honom 15/5 1923.
1923 17/3 :Skjøte frå Stengrim Hulberget til Sivert Stengrimsen for kr. 600,-
            og kår.

          Desse har hatt skjøte på 139/1 Hulberget:
               |731 Åshilde Tønder
          1731-1745 John Halvorsen            18O9-1846 Stengrim Olsen
          1745-175O Ole Knutsen Slipersæter.  1846-1881 Sivert Stengrimsen

          175O-18OO Erik Olsen Hoel           1881-1923 Stenmgrim Sivertsen
          18OO-18O9 Ole Eriksen Hulberget     1923-     Sivert Stengrimsen
                                                        Sivert O.Liabø (?

Etter dette finn eg at desse må ha budd på eller er fødde i Hulberget:
Trond Holberget            ca.  1660      Kari                       1666 1761

Marit Olsdotter Holberget       1727 1798 (Berre ved død)

Marithe Olsdatter Hulberget     1732 18O4

John Halvorsen Hulberget

Marit Johnsdtr. Hulberget       1793 1793
Kari Johnsdotter Hulberget                Barn i 1772 m/Erik Halv.Storli
Erik Johnsen Hulberget          1794 1795

Knut Eriksen Hulberget          1772      Karis,s son.
Ole Knutsen,Rate
Nye folk på garden:
Erik Olsen Hoel (g.1754)                  Marit Olsdotter Stekeren  1732 18O4

Ole Eriksen Hulberget           1754 1828 Marit Hansdtr. Nerhol     1752 1827
Ole Eriksen Hulberget d.y.      1757 179O Guru Stengrimsdtr.Aalbu   1757 1838

Mari Olsdtr. Hulberget          1780 1838
Stengrim Olsen Hulberget        1783 1860 Dordi Sivertsdtr.Ishol    1791 1867
Randi Olsdtr. Hulbeget          1786      Må vera død før 1790
Gjertrud Olsdotter Hulberget    1787 1862 Anders Simensen Storli    1777 1861
         (I 1795 er Guru Stengrimsdotter oppattgift med:)
John Arnfinnsen Stekeren        1753 1841 og dei fekk borna:

Eli Johnsdotter Hulberget       1791 1874 1Ingebrigt Ingebr.s.Sneve 1788 1821
                                          2John Olsen Liabø         1790 1866
Marit Johnsdotter Hulberget     1793 1793
Erik Johnsen Hulberget          1794 1795
Arnfinn Johnsen Hulberget       1796      Sigrid Johnsdtr.Morken(Bøe)1804
Guri Johnsdotter Hulberget      1804

Roald Eriksen Hulberget         1814 19O1

Guri Stengrimsdtr.Hulberget     1813      John Hansen Rolvsjord,Ålbu1817
Ildri Stengrimsdotter Hulberget 1815      Haldo Arntsen Morken      1818
Mari Stengrimsdotter Hulberget  1818 1914 Ole Hansen Uv     g.1846  1821
Sivert Stengrimsen              1820 1868 Brit Roaldsdtr.Ishol      1818 1911
Gjertrud Stengrimsdotter        1823      Iver Halvorsen Rise       1819
Gjertrud Stengrimsdtr. d.y.     1827      Ole Enoksen i Sørreisa.
Erik Stengrimsen Hulberget      1830 1865 Gjertrud Paulsdtr.Lånke   1822 1901
John Stengrimsen                1831 1884 Karen Sneve i Målselv     1831 1909
Dorthea Stengrimsdtr.           1834      Iver Rasmusen i Bardu
John Stengrimsen d.y.           1838      på Sætermoen i Bardu

Stengrim Sivertsen Hulberget    1851 1933 Sigrid Halvorsdotter Uv   1842 1933
Anne Sivertsdtr.Hulberget       1852 1852
Roald Sivertsen Hulberget       1855

Brit Stengrimsdtr.Hulberget     1852 1852
Sivert Stengrimsen Hulberget    1876 1948 Marit Johnsdtr.Jamtsæter  1893 1962

Brit Stengrimsdtr.Hulberget     1879 1879
Brit Stengrimsdotter Hulberget  1880 197? Johannes Klett            1865 1941
Halvor Stengrimsen Hulberget    1884 1967 Dordi Hågensdtr.Blokkhus  1886 1862

Signe Sivertsdtr.Hulberget      1923      Ingebrigt Olafsen Liabø   1919
Marta Sivertsdtr.Hulberget      1926      Kristoffer Kletthammer    1910

Ildri Stengrimsdtr.Hulberget  og Haldor A. Morken hadde dottra:
Marit Haldorsdotter Morken      1851
 

husmannsplassen Sletten under Hulberget budde:

Ole Hansen Uv (g1846)           1821      Mari Stengr.dtr.Hulberget 1818 1914

Hans Olsen Hulberget            1846 1932 Guri Johnsdtr. Veggen     1858
Dorthea Olsdtr. Hulberget       1862 1954 John Johnsen Sætrumsmo    1860 1940

                    H U L B E R G D R I V A
                       Gnr.139 bnr.2 av skm.0,o2

          Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddeling tgl 15/2 1917og seld til
          advokat Gunder Gundersen, Oslo.

                        H U L B E R G E T
                  Gnr.139 bnr. 3 Trollhaugen av skm.0,ol
          Skylddelt frå bnr. 1 ved skyldderling tgl.12/12 1922 og seld
          til Harald Henchien.

                  G r e n d s e n.
Inger Semmingsdtr.Grendsen    1819 1887 ugift. (Nyhus ??)
Oline Johnsdtr.Grendsen       1867 1887 ugift.Sliper
Lisbet Johannesdtr.Grendsen   1873 1891,tjenestepike. Emang??

                     Garden Tilset.
       Garden har tydelegvis vore i bruk før 16OO. I koppskatte-
lista er den nemnd, og i Landkommisjonens register frå 1661 er det opplyst at
garden har ei skyld på 6 mkl. som er bygsla bort av kongen.I 1664-1665 finn vi
Esten Tilset f.1596 som bygslar.
       Sist på 16OO talet og litt ut i 17OO må garden ha vore underbruk av
Detlia for den er ikkje nemnd i manntalet for 17O1 eller i matrikklane før i
1712.
       Den Esten Tilset f.1596 som er nemnd i skatte og preste-
manntalet 1664-1665 er vel sannsynleg far til den Olle Tilset som
er bygslar i 1645, og som hadde kona Karen med sonen Svend.Denne
Svend Olsen må seinare ha fått ein bror,Esten Olsen Tilset,som må vera far til
Hellaug Estensen gift med Kari Hellaugsdotter Tilset
f.1668 begravet 9.april 1758 som Hellaug Tilsets enke,9O år gl.
Hellaug og Kari hadde minst 4 born, og av desse er det nok Esten
Hellaugsen f.1715 g.m.Sigrid Olsdtr.Bekken som overtok eigedomen.
Sigrid vart oppattgift kring 1785 og ho hadde 4 born i 1.ekteskap
men såvidt eg kan sjå ingen med Hans Parely i andre ekteskapet.           I
1787 finn vi det første tingleste skjøtet på eigedomen
Da er det Hans Parely som skjøter eigedomen til stedsonen Arnt
Estensen Tilsen for 68 Rdl.Denne siste sit med garden til 18O8 da
han sel garden ut av slekta til Erik Arntsen Bøe (Nesto) og det kjem heilt nye
folk på garden.I 181O får han også kjøpt odels-og
innløsningsretten av Esten Arntsen Tilset for 2OO Rdl.Erik Arnts.
var gift med Guri Olsdotter Gulaker og dei sat med garden til
1842 da dei skjøtet garden over på sonen Ole Eriksen Tilset for
1OO Spd. Det gjeld 6 mkl.i Tilset.Ole Eriksen var fødd i 1812 og g.m. Marit
Olsdotter Sliper,(Ustesto). Dei hadde 11 born og den
eldste guten,Arnt Olsen Tilset f.1844 fekk skjøte i 1883. Han var
gift to gonger,først med Marit Jensdotter Morken f.1848 d.1882,
truleg ved barnefødsel,for dei hadde dottra Hanna f.og død i 1882
Andre gong med Eli Eriksdotter Mellem f.1853 d.1937 og i det ekte-skapet fekk
dei 5 born.Den eldste guten.Arnt Olsen gav sonen
Ole Arntsen skjøte på garden i 1922 og etterkommarane hans sit
framleis med garden.
 
 

Husmannsplassar:
Ved folketellinga i 17O1 er nemnt husmannen Knut Haldosen 6O år
og sonen Brønneld 2O år. (Det må vera son,for kvinnene er ikkje
med i dette manntalet). Seinare har eg ikkje funne noko om desse
eller kva husmannsplassen heitte.

I 1846 har Halvor Olsen fått bygselseddel på husmannsplassen Kalvhagen. Han
var gift med Brit Pedersdotter utan at eg har funne nokre årstal for disse.
Det må vera sonen Ole som er fødd i 1831 og som seinare vart brukar i
Slipersæteren.

På plassen Tilsetkalvhagen,som vel er den same som Kalvhagen, budde i1875
Morten Olsen Liabø f.1822 g.m. Guro Semmingsdotter Hornet og borna Mikkel
Sigrid, og Erik. Dei flytta vel seinare
til Uv.
 
 

              Garden Bekken.
       Kan ikkje sjå at denne eigedomen er medtatt i koppskattelista for
1645,men er med i landkommisjonens register for 1661 med Semming som
bygslar av 6 mkl.(Kongens bygsel).Den same Semming er nemnd både i mat-
trikkelen for 1664 og skatte-og prestemanntalet for 1664-1665.Matrikkelen for
1696 har Morten som bygslar. I 17O1 er det kome ny bygslar, nemleg Ole Olsen
Bekken f.1651 og Pål Halvorsen Ishol,truleg tjenar.I 1762  er det Ole
Gulliksen g.m. Kjersti Olsdotter som er bygselfolk.Det er vel
helst Kjersti som er frå Bekken. Ole Knudsenf.1684 er i 1762 oppført som
dreng, men det er vel han som vbar gift med Kari Olsdotter Bekken, f. Morken,
d.1765 og som vart oppattgift med tyri Larsdotter, truleg frå
frå Vognild,ettersom ho fekk Peder Larsen Vekve,f.Vognild,som laugverge Ole
Knutsen døde i 1765, og det er Ole Knutsen og Kari Olsdotter som er
foreldra til Kjersti Olsdotter f.1715 og som vart gift med Ole Gullik=
sen Morken og vart eigarar av Bekken.Denne Kari Olsdotter kan vera dotter
av Ole Olsen Bekken f.1651.Eg har ikkje funne noko avgjerande bevis på det,
men det har vore stort hopehav med Morken og folka i Bekken,det viser handelen
att og fram med deler av eigedomane, slik at oppgaven over skjøtene på side 2
er litt vanskeleg å få til å stemme.
       Vi kan vel da få det til slik at Ole Olsen Bekken f.1651 var eigar
av Bekken og overdrog den til dottra Kari da ho gifte seg med husmannen Ole
Knutsen.Etter dei overtok gardjenta Kjersti Olsdotter f.1715,garden
og gifte seg med Ole Gulliksen Morken.Ole Knutsen hadde i 1742 fått kjøpt
3 mkl.i Bekken av bygseleigaren Halvor Johnsen, og i 1748 sel han desse 3 mkl.
til svigersonen Ole Gulliksen,som i 1747 hadde fått kjøpt odels- og
innløsningsretten til dei andre 3 mkl.i Bekken,slik at da det vart halde
skifte etter Ole Gulliksaen i 1765 vart 6 mkl.i Bekken utlagt til Erik Knutsen
Morken,som kan vera ein yngre bror av Ole Knutsen Bekken.
Enka etter Ole Gulliksen må likevel ha fått tak i alle 6 mkl.for i 1777
gir ho sonen Halvor Olsen skjøte på 3 mkl. og i 1794 får svigersonen
hennar,Ole Knutsen Stenboeng,skjøte på dei andre 3 mkl.i Bekken.I 1812 får så
Ole Halvorsen skjøte frå faren Halvor Olsen på 3 mkl. og i 1814 får same Ole
Halvorsen skjøte på dei andre 3 mkl. frå onkelen Ole Knutsen Stenboeng og
heile garden er da samla på ei hand. Ole Halvorsen hadde to døttre og den
eldste vart gift med Ole Johannesen Aalbu,Klett og fekk skjøte frå faren på
heile garden i 1841. Ole Johannessen hadde 3 døttre
og den millomste, Dordi vart gift med Knut Stuen i Aalbu. Denne Knut Stuen har
så  ved fullmakt seld garden i 1873 til Hellaug Johnsen Stuen,
venteleg ein slektning.Hellaug Johnsen var gift to gonger, og han hadde
fleire born.Eldste guten John f.1869 vart gift med Marit Halvorsdotter
og dei hadde to døttre som vart gifte på gardar oppe i blankbygda.I 1911
vart så garden seld på auksjon (tvangs??) til Olaf Johnsen, son av John
Sliper og Gunhild f.Bekken. Olaf Johnsen var gift med Eli Ellingsdotter
Haugen. Dei hade sonen John Olafsen som vart gift med Marie G.Nisja i
Sunndalen. Dei flytta til Sunndal og selde garden i 194O til Torbjørn
Løkken.Denne selde så seinare til Ola Olafsen Liabø.
 

                      Husmenn.
Mali Eriksdotter bakk,blind,var husmann i 1762.
Ole Knutsen og kona Ingeborg var husmannsfolk i 18O1.
Sigrid Eriksdtr. Bekken f.17=7 d.1748 nemnt som husmann ved døden.
Morten Olsen Liabø var ei tid husmann men flytta til Uv.
Brit Nilsdotter Bekken 1751-184O på plass under Bekken.
 
 
 

                        Hulberget.
        Den første brukaren vi veit med sikkerhet om i Hulberget er John
Halvorsen som i 1731 fekk skjøte på bruket av Åshilde Tønder,som var
bygseleigar av mange gardar i Oppdal.John Halvorsen må ha vore bare
bygslar,for i 1745 blir garden,3 mkl.overdratt til Ole Knutsen Rate,som vel er
den same som budde i Bekken.Den Halvor Johnsen som i 1742 selde
3 mkl. i Bekken til same Ole Knutsen måvel også ha høyrt heime i Bekken, og er
venteleg far til John Halvorsen.I 1750 sel så Ole Knutsen 3 mkl.
3 mkl. i Hulberget til Erik Olsen Hoel,som må vera fødd kring 1725.Han var
gift med Marit Olsdotter Stekeren.Dei hadde to søner som båe heitte Ole.fødd
h.h.v.1754 og 1757. Den eldste vart gift med gardjenta på Ner=
hol og flytta dit og vart stamfar til folka der. Den yngste Ole Eriksen
f.1757 vart gift med Guri Stengrimsdotter Aalbu og dei busette seg i
Hulberget. Ole druknet i elven Driva i 179O og det vart halde skifte og det er
da tri born etter dei.1 Marit Olsdtr0.f.178O,d.1838 i Hulberget,
ugift. 2 Gjertrud Olsdtr. f.1787 g.m. Anders Simensen Storlie og flytta
dit. 3 Stengrim Olsen Hulberget, født 1783, g.m. Dordi Sivertsdtr.Ishol,
1783 g.m. Dordi Sivertdtr.Ishol,og dei overtok garden ved skjøte i 1809.
Guri Stengrimsdotter vart oppattgift i 1795 med John Arnfindsen Stekern.
og dei kjøpte Bøahaugen og flytta dit.
        Stengrim og Dordi hadde ialt 1O born og av desse reiste minst 5 til
Målselvdalen og stifta familiar der. Eldste guten,Sivert Stengrim=
sen vart den nye eigaren i Hulberget. Han var gift med Brit Olsdotter Ishol og
dei overtok garden i 1846 ved skjøte frå faren.Sivert og Brit
hadde 2 born.Den yngste,Roald f.1855 veit eg ikkje noko om.Den eldste Stengrim
vart gift med Sigrid Halvorsdotter Uv og dei overtok garden ved skjøte i
1881,og etterkomarane er framleis i Hulberget.
       I 1852 får Marit Stengrimsdotter og Ole Hansen Uv festeseddel på
plassen Sletten.Desse folka finn eg ikkje att seinare.Ein Ole Hansen Uv er
fødd i 1821 men han er gift med Anna og har born med henne både før og etter
etter 1752.

2.3.99 motteke rettingar frå Olav Gautefall, utført med kursiv.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel