S v a r t ø y e n
                   Gnr.125 bnr.1 av skm.1,3o
Gamalt matr.nr.7O2 med skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.112.Lnr.128 Denne delen har
ligge under Nerhoel.I Landkommisjon for 1661 er under Nerhoel oppført "af Øie
Engeslett" 6 mkl. Dette må vera Svartøya.Frå
1838 oppdelt i 4 lnr frå 128 til 13O b og da med ei samla skyld på
12 mkl.
          Koppskattelista Ikkje med
          Landkommisjonen 1661: 1/2 øre = 12 mkl.
          Folketellinga 17O1: Ikkje med.
          Skattemanntall 1762: Ingen folk.
          Matrikklane: 1664 Olle 1/2 øre = 12 mkl.
                       1696 Halldor 12 mkl.
                       1721 Halldor 12 mkl.
                       1738 Erik Johannessen 6 mkl.
                       179O Arnt Eriken
                       19O9 Erik Arntsen Nerhoel
Ikkje med i folketellingane i 18O1. 1815 og 1875.

                       Tingleste dokumenter:
1765 26/6 :Haldor Beraugsen Bøe skjøter 6 mkl.i Svartøien til Ole
     Thoresen for 28 Rdl.g.m.Gjertrud Haldorsdtr.Bøe.
1766 17/1 :Svartøien,6 mkl.på skifte etter Gjertrud Halvorsdotter
           vurdert for 2O Rdl og utlagt til Kredirot Giæver,Tr.heim.
178O  5/9 :På skifte etter Ole Toresen Bøe er 6 mkl i Svartøien utlagt
           til sønene Paul Beraugsen og Tore Olsen Bøe for 5O Rdl.
178O 3O/12:Paul Olsen får skjøte på 6 mkl.i Svartøien frå broren Tore
           Bøe og Beraug Paulsen Bøe for 5O Rdl.
   NB      Så må Paul Olsen ha gjeve Ludvig Paulsen Nerhol skjøte.
1796 22/2 :Ludvig Paulsen sel 6 mkl.i Svartøien til onkelen sin Arnt
           Olsen Nerhol for 799 Rdl.
1823 25/2 :Skjøte frå Arnt Olsen Nerhol til Erik Johannessen Nerhol på
           6 mkl.i Svartøien for 100 Spd.
1847  9/1 :Erik Johannessen Nerhol sel til Arnt Eriksen Nerhol 6 mkl.
           eller 1 ort og 21 shilling.
1886 5/1O :Arnt ERiksen Nerhol sel til sonen Erik Arntsen Nerhol.
1925 18/9 :Erik Arntsen Nerhol skjøte til sonen Arnt Eriksen på 126/1
           saman med 17O/1 Nerhol
           Garden har vore dreven saman med Nerhol og er no dreven
    saman med bnr. 2 Svartøien,(Sjå denne)
           Desse har hatt skjøte på gnbr. 126 bnr. 1, 6 mkl.:
                1756 Haldor Beraugsen Bøe.
           1756-178O Ole Thoresen Bøe,g.m.Gjertrud Halvorsdtr.Bøe.

På Garden må desse ha budd:
Olle Bøe                  1624      4O år i 1664

Haldor Beraugsen Bøe                levde i 1756

Gjertrud Halvorsdtr.Bøe   1721 1765 Ole Toresen Bjørnhjell   1714 178O

Tor Olsen Bøe             1754 1844 Barbro Johnsd.Jamtsæter  1758 1814
Paul Olsen Bøe            1778      UtvandA
og garden vart seinare seld til Arnt Nerhol og dreven som underbruk av
Nerhol og samanlagt med bnr. 2.
 
 

                    S v a r t ø i e n.
                 Gnr. 126 bnr.2 av skm. 1,3o
Må vera frådelt frå bnr. 1 ein gong før 1838 og hadde da ei skyld på 4
mkl.med Paul Olsen som eigar.Nytt matr.nr. 112  lnr. 129 og ny skyld 1
ort og 6 shilling.
       (Før 1875 likeins som for bnr. 1.)

Folketellinga 1875:Under lnr. 125  Nerhol Paul Olufsen f.1849. Oluf
                   Paulsen f. 1875. Oluf Paulsen. kår g. 1819 og
            Ragnhild f.1817.Paul Olufsen f. 1789. Kari f.1797.
Folketellinga 19OO:Hans Johnsen f. 175O,Kari Olufsdtr. f. 1857, John
                   Hansen f. 1886. Olaf f. 1892, Arn f.1894,ristine
                   f.1889 og Puline f. 1897.

                       Tinglese dokument
126/2
1727      :Åshilde Tønder kjøper eigedomen.
173O  1/5 :Aashilde Tønder sel eigedomen til korporal Paul Arntsen
           Dørrum.
1764 24/1O:Oluf Paulsen sel 6 mkl.i Svartøyen til Ludvig Paulsen
1766 17/1 :Oluf Paulsen Nerhol får skjøte på 6 mkl.i Svartøien frå
           brpren Ludvig Paulsen etter forening.
18O7  5/6 :Paul Olufsen får skjøte på 6 mkl.i Svartøien frå faren Oluf
           Paulsen for  ?  Rdl.
1849 16/6 :Oluf Paulsen får skjøte frå Paul Olufsen på,4 mkl.i Sv.øien
           gnr. 126 bnr.2 (1 ort og 28 shilling) for 15O Spd.
1867  5/6 :Oluf Paulsen skjøter 6 mkl. til sonen Paul Olufsen for 1oo
           1OO Rdl.
1888 28/2 :Skjøte frå Oluf Paulsens enke Ragnhild Olsdtr.til sviger-
           sonen Hans Johnsen Liabø for 6OO kr. og kår. (Paul Olufsen
           hadde utvandra til USA og truleg overdrege eigedomen til
           foreldra sine.)
1929 2/11 :Skjøte frå Kari Svartøien til sonen Ola Hansen Svartøien
    9OO kr.

           Desse har hatt skjøte på gnr. 126 bn2 2:
           1727-173O Aashilde Tønder      18O7-1849 Paul Olufsen
           173O-1764 Paul Arntsen Dørum   1867-1888 Oluf Paulsen
           1764-1766 Ludvig Paulsen       1888-1929 Hans Johnsen
           1766-18O7 Oluf Paulsen         1929      Ola Hansen

Desse folka må ha budd på garden:
Oluf Paulsen              1621           Kvar har eg
Gunnar Paulsen            1661           dette frå ???
Iver Paulsen              1663
Knut Paulsen              1663

Aashilde Tønder i 1727
Paul Arntsen Dørrum,      1684 1759 Marit Olsdtr.Bøe         1697 1779

Ludvig Paulsen Svartøien  1721 18O5 Ingeborg Eriksdtr.Sliper 1716 1799
Oluf Paulsen Svartøien    1725 18O9 Ingbborg Olsdt.Nerhol    175O 1835
Guri Paulsdtr.Svaerøien   1736 18O3 Ole Arnts.Gottem,g.1764  1731 1784

Paul Olsen Svartøien      1789 1876 Karen Olsdtr.Holshaugen  1797 1878

Oluf Paulsen Svartøyen    1819 1888 Ragnhild Olsd.Vasli      1817 1893
Marit Paulsdtr.Svartøyen  1823 19OO Ugift hadde 2 born u.f.e.
Ole Paulsen Svartøyen     1828 1914 Marit Sivertsdtr.        1832

Paul Olsen Svartøyen,utv. 1849 1931 Kari Iversdtr.Hevle      1844
Ole Olufs.Svartøyen,Sliper1851 1907 Kristi Ottarsdtr.Storli  1852 1927
Oluf Olsen Svartøyen (utv)1854 1934 Serine Olsdtr.                19O7
Kari Olufsdtr.Svartøyen   1857 1942 Hans Johnsen Sliper      185O 1929
Marit Olufsdtr.Svartøyen  186O 1871

Oluf Paulsen Svartøyen                 Alle
Iver Paulsen Svartøyen                 tri i
Ida Paulsdtr.Svartøyen                 USA.

Dordi Hansdtr.Svartøyen   1876 1954 Anders A. Bøe            1875
Ragnhild Hansdtr.  "      1879      Ole P.Vognildsmyran      1875
Gjertrud Hansdtr.  "      1881 1947 Erik Kletthaug,skildt    1874 196O
Marit Hansdtr.     "      1884 1938 Anton Olsen Bjerkaas     1882
John Hansen Svartøyen     1886      utvandra
Krustine Habnsdtr  "      1889      Anton Hansen Bjerkaas    1875
Olaf Hansen Svartøyen     1892 1914 Fall i 1.verdenskrig
Arnt Hansen Svartøyen     1894      Marit Skjolden
Pauline Hansd.   "        1897      Ingebrigt H.Engelsjord   1894
Ola Hansen Svartøyen      19O2 199O Mabel Rasmusdtr. Bøe     19O2

Klara Olsdtr.Svartøyen    193O      Alf Torbjørnsen Løkken   1925
Reidar Olsen Svartøyen    1939      Kristine S. Domaas       1943

Tillegg:
Marit Paulsdtr. f.1823 hadde 2 born u.f.e..Ho budde som legd i
Ishol i 1866:
Ein gut med Knut Gjerde frå Averøy og ei dotter m/Ola J.Kvam.
Tore Knudsen Svartøyen    1859      m/Marit Olsd.Gravaunet   1863
Ingeborg Olsd.tr. "       1864 1906 Hans Ols.Bjørndalsæter   1866 1929

Arnt Thorsen Gravaunet    1888
 

                    S v a r t ø y e n
              Gnr. 126 bnr. 3 av skm. o,27
Gamalt matr.nr. 112 lnr.13O med skyld 1 mkl.Frådelt frå lnr.128 ein gong før
183O. Eigar i 183O Thrond Johnsen. I 189O Hans Olsen, der er den same som eig
br. 2. I 19O9 er det Georg Aalbu som eig bnr. 3.

Folketellinga 1875: Ole Johnsen f.1816, Oline Olsdt. f.1815, Ole Olsen
                    f.1854,Marit Olsdtr. f.1847 og Olin Olsdotter f.
                    1869.

                     Tinglyste dokumenter:
126/3
18O7 1O/6 :Skylddeling med anført skyld 2 mkl.Frådelt frå lnr. 13O med
           Paul Olsen Svartøyen som eigar.
18O7 5/6  :Skjøte frå Paul Olsen Svartøyen til Johannes Siverts.Aalbu
           på lnr. 13O, 2 mkl. gnr. 126 bnr. 3 for 1OO Rdl.
1829  1/9 :Kontrakt om bruk av Svartøymorken mellom Ole Johnsen, Paul
           Olufsen og Ole Arntsen.
1845 25/9 :Kjøpekontrakt mellom Ole Arntsen og Trond Pedersen Gravem
           og Ole Mikkelsen Klett på 1/2 mkl. i Svartøymorken.
1854 21/3 :Skjøte frå Trond Pedersens enke Marit Larsdtr.til Ole
           Mikkelsen Klett på 1 mkl. eller 8 shilling.
186O 2O/11:Skylddelt lnr. 13O c i 2 deler mellom Ole Johnsen og Ole
           Olsen Munkvold der Ole Johnsen får 3/7 og Ole Olsen 4/7 med
           3 og 4 shilling i skyld.
1875 14/12:Skjøte frå Kari Ingebrigtsdtr.Klett til sonen Mikkel Olsen
           for 5O Spd.
1881 21/6 :Skjøte frå Mikkel Olsen til Hans O.Rolvsjord for 4oo kr.
1891 19/2 :Skjøte frå Hans Olsen Rolvsjord til,Nils Olsen Rolvsjord
           for 12.OOO,- kr.

           Desse har hatt skjøter på gnr. 126 bnr.3:
               -18O7 Paul Olsen         1875-1881 Mikkel Olsen
           18O7-     Johannes Sivertsen 1881-1891 Hans Rolvsjord
                                1891-      Nils Rolvsjord.
              ellers uklart.

 Desse må ha budd poå bnr.3.
Ole Johnsen Øverhaug      1816 19O5 Oline Olsdtr.Sundelien   1816 19O5

John Olsen Svartøyen      1837 1922 Gjertrud J.Svart.morken  1828 1918
Ragnhild Olsdtr.  "       1839
Ragnhild Olsdtr.Øverhaug  1841      Jacob Pedersen Mjelva    1845
Guro Olsdtr. Svartøyen    1844      John Olsen Morken        183O 1889
Ole Olsen Øverhaug        1846
Marit Olsdtr.Svartøybakk  1849 1935 Hellaug Halvors.Haugen   1831 1895
Sivert Olsen Svartøybakk  1851      Guri Halvorsd.Strandsæter1852
Ole Olsen Øverhaug        1854      Ingeborg Olsdtr.Sunde    186O 1932
Mari Olsdtr.Svartøybakk   1857      barn i 1878 m/John J.Øien
 

Roald Johnsen Svartøybakk 186O      utvandra i 1881
John Johnsen Svartøybakk  185O 186O
Ole Johnsen Svartøymorken 1864 1864
Kristoffer Svartøymorken  1866

Oline Jakobsd.Svartøybakk 1869

Guro Olsdtr. og John Olsens born:
Marit Johnsdtr.Svartøyen  1871
Ole Johnsen Svartøyen     1873
Sivert Johnsen   "        188O
Ole Johnsen      "        1883

Marit Olsdtr.Svartøybakk f.1847  barn i 1878 m/Lars Larsen Dørrum:
Marit Larsdtr.Svartøybakk 1878      1Halvor Andersen Snøva   1885 ?
                                    2Trond Pedersen Gravem
Sigrid Hellaugsdtr.Svartøybakk f. 1882

Marit Olsdtr.Svartøybakk  1857      barn i 188O m/John Johnsen Øyen.
                                    og i 1883 m/Erik Olsen Hoel
Ole Johnsen Svartøybakken 188O

Iver Eriksen Svartøybakk. 1883
Marit Sivertsdtr.Svartøyb.1875
Ole Sivertsen Svartøybakk 1877       i USA

Ole Johnsen Øverhaug f.1816 fekk 15/1 1854 bygselseddel på Luengbakken

                       S v a r t ø y e n.
                 Gnr. 126 bnr. 4 av skm.0,16.
Gamalt matr.nr.112 lnr.13Ob med skyld 3 shilling.Fråfrlt frå lnr. 130a
ei gong før 183O.I 19OO kalls Svartøymorken.I 1874 Svartøigjelen.

Folketellinga 1875 Ingebrigt Johnsen f.1824, Marit Ingebr.dtr.f.1835,
                   Ingebrigt Ingebrigtsen f. 1858 og John Ingebrigts.
                   f.1866
Folketellinga 19OO:Deim same som i 1875 pluss Marit Johnsdtr. f. 1889

Skifter i Svartøyen: 126/4:
1875 17/4 :Eli Johnsdtr.Svartøyen - Ingebrigt Johnsen Svartøygjelen.
           Born:1.ekteskap a Olwe Ingebrigtsen
                2.ekteskap a Ingebrigt Johnsen,b Erik Johnsen,
                c Gjertrud g.m.John Olsen Uvsøien,d Guru Johnsdtr.
                g.m. Ole Hansen Myren.

                      Tinglese dokument.
1825      :Ved skifte etter Dordi Eriksdtr.Aalbu er eigedomen utlagt
           til mannen Johannes Sivertsen.
1823      :Utferda auksjonsskjøte til Sivert Johannessen på 2 mkl. for
           1OO Spd. og same år utferda skjøte på d.e.til Ole Arntsen
           Aalbu og Trond Gravem.
1829 31/3 :Skjøte frå Ole Arntsen til Ole Johnsen Horvli på 1 mkl. i
           Svartøymorken for 5O Spd.
186O 2O/11:Ole Johnsen Skjøter 3 shilling til dottra Marit Olsdtr.for
           5O Spd.
1885 ?     Arnfinn Eriksen Ranemsdæter som er gift med Marit Olsdtr.
           Svartøyen, skjøter til Kristian O.Grøtte for 4oo Spd.
1917 16/3 :Skjøte frå Kristian O.Grøtte til Ole K. Grøtte for 4oo-kr.

                Desse har hatt skjøter på gnr. 126 bnr.4:
               182O Dordi Eriksdotter   1829-186O Ole Johnsen Horvli
          182O-1823 Johannes Sivertsen  186O-1895 Marit Olsdotter
          1823-1823 Sivert Johannessen  1895-1917 Kristian O Grøtte
          1823-1829 Ole Arntsen         1917      Ole K.Grøtte.

I 1874 kalla Svartøygjelen
Eli Johmsd.Svartøigjelen  1792 1874 enke

Desse har budd på 126/4 som må vera Svartøymorken:
John Olsen Bøe, husmann under Detli døde i 1866 i Svartøymorken.Han var fødd
i 1786 og gift i 1824 med enke Ellen (Eli) Johnsdtr.Bøe f. 1792 d.1874.John
døde i 1866.Dei hadde borna;
Ingebrigt Johnsen         1824 19O6 Marit Ingebr.dtr.Gottem  1835 1919
John Johnsen f.i Detli    1825      Flyttet til Trondheim i 1853
Ellen Johnsdtr. - - " - - 1826 1827
Gjertrud Johnsdtr.  "     1828      John Olsen Uvsøien
Erik Johnsen        "     1829 1829
Guri Johnsdtr.      "     1832      Ole Hansen Aalbu (Myren) 1831
Erik Jognsen Svartøygjelen1833      Kristi Isaksdtr.Liabø    1831
Elen Johnsdtr.  - - " - - 1834 1835
Ole Johnsen    - -  " - - 1835      død før 1875

Desutan finn eg:
Eli Eriksdtr.Svartøyjelen 1855
brit Eriksdtr   "         1857

Gjertrud Johnsdtr Svartøyjelen hadde dottra:
Marit Olsdtr Svaertøyjelen 1852     Far:Ole Knudsen Stavne,Rennebu
og med Ole Hansen Aalbu             Guru Olsdttr Svartøyjelen 1855

Desutan finn eg:
Ole Svartøymorken         1788 1883 enkemann 85 år gl.(bror til John?)
John Ingebrigts.Svartøien 1854      Anna Halvorsd.Liabø.utv. 1856
Ingebrigt Ingebrs.Gottem  1858 1911 Ingeborg Nilsdtr.Storli  1861 1941
John Ingebr.Uvsløkk.      1866 1934 1Marit Olsd.Sundeggen    1863 1904
                  g 19O9            2Helga Toresdtr.Gravem   186O 1934
Ole Ingebrigts.Svartøien  1883
Ingebrigt Ingebrigtsen    1889      Sjå Vindal.Vetlsletthaugen
Tillegg:
Eli Eriksdt.Svartøygjelen 1855
Brit Eriksd.     "        1857

Tillegg
Gjertrud Johnsdtr. Svartøygjelen hadde dottra
Marit Olsdtr.Svartøygjelen 1852     far Ole Knudsen Stavne,Rennebu
og med Ole Hansen Aalbu dottra:
Guro Olsdtr.Svartøygjelen 1855      bern m/Ingebr.I. Svartøyen i 1883

Ole Ingebrigts.Svartøyen  1883

                        S v a r t ø y e n.
                   Gnr.126 bnr.5 av skm.O,32
Skylddelt frå lnr. 13Ob ved skylddeling tinglyst 2O/11 186o og gjeve
        lnr.13Oc.
Folketellinga 1875:Nils Halvorsen f.1817 i Sunndal. Eli Olsdtr.f.1828
                   i Oppdal.Marit Nilsdtr. f.1862, Kristine f.1865.
                   Eigar i 188O:Tore Nilsen, i 1909 Ingebrigt J Lønset
                   Dette er kanskje Svartøymorka.

125/5                          Tinglese dokument.
1829      :Kontrakt mellom Ole Johnsen Horvli og Ole Arntsen på 126/4
186O 2O/11:Skjøte frå Ole Johnsen til Ole Olsen Munkvold på 4 shilling
           i Svartøyen for 5O Spd.
1869  4/9 :Ole Olsen Skjøter til Arnfinn Eriksen Bjørgen for 5O Rdl.
1871 19/6 :Arnfinn Eriksen skjøter til løensmann Mjøen 4 sh.i  Svaer-
           øyen for 5O spd.
1873 17/6 :lensmann Mjøen skjøter til Tore Nilsen Skruen for 100 Spd.
19O6 14/2 :Tore Nilsen Skruen skjøter til Ingebrigt Johns. Lønset.
1912 19/12:Ingebrigt Johnsen Lønset skjøter til John Olsen Vindal.

           Desse har hatt skjøte på gnr.126 bnr.5
           186o-1869 Ole Olsen        1873-19O6 Tore Nilsen
           1869-1871 Arnfinn Eriksen  19O6-1912 Ingebr. J.Lønset
           1871-1873 lensm.Mjøen      1912-     Jon Olsen Vindal.

           Desse har budd på 126/5
Ole Johnsen Horvli,Tilset 1789 1873 Ingeborg Knudsd.Bryggen  1778 1863
         Båe døde som Svartøymorken.
Marit Olsdtr.Tilset       1818 1838 i 1848 sonen Hans m/Hans Paulsen
John Olsen Horvli         182O 182O
Marit Olsdtr.Myren,g.1863 1824 1891 Arnfin Eriks.Mellemsæter 1827
Gift og død som Svartøymorken.
Elen Olsdtr. Horvli       1824
Knut Ulsen Horvli         1827

Hans Hansen Horvli,Svartøien   1849

Marit Arnfinnsdtr.Mellemsæter  1863

Nils Halvors,f.i Sunndal  1817      Eli Olsdtr. Myren        1825

Erik Nilsen Morken        1847
Brit Nilsdtr.Morken       1849 1919 barn i 1865 m/Ole Romfo
Ole Nilsen Morken         1849      Margrete Olsdtr.Aalbu    1848 1877
Ingeborg Nilsdtr.Morken   1852 182O barn m/Sivert Haugen i 187O
Marit Nilsdtr Morken      1854 1938 død som Svartøymorken,barnlaus
Halvor Nilsen Morken      1857       ari Eriksdtr.Bjerkaker
Kristi Nilsdtr.Morken     186O
Marit Nilsdtr. orken d.y. 1862       ein Son Harald i Melhus .
Krisrine Nilsdtr.Morken   1865

Ingeborg Olsdtr.Morken    1865 1944 Johannes Siverts.Aalbu   1824 19O2

Pauline Johannesdtr.AAlbu 1896      Torstein Sand
Birgitte Johannesdtr. "   1898      Sivert Sliper            1894 1961
Sivert Johannessen Aalbu  19OO 1918
 

                        S v a r t ø y e n
              Gbr, 126 bnr. 6 Nilsplassen avb skm. ??
Skylddelt frå bnr. 5 ved skylddeling tonglest 28/6 192O og skjøtet til
Nils Sæterhaug.
 

Så finn eg:
John ...ildsen Svartøien  1871 1871

Hans Olsen Svartøien                Ingeborg Olsd.Ranemsæter 1864 19O6

Anne Ellingsdtr Ishol d.y.      1851 1924 Erik Eriksen Nerhol       1852 1922
Ellen Ellingsdtr.Ishol          1854 1930 Johans Stengrims.Horvli   1844 1929
Roald Ellingsen Ishol           1857 1932 Ingeborg Taradsd.Blokkhus 1859 1930
Kristine Ellingsdtr.Ishol       1860 1867
Oluf Ellingsen Ishol            1863 1910
                   Deretter sjaa slektsboka for Hoel.

Gjertrud Ellingsdtr.Ishol       1792      Ole Olufsen Munkvold      1788 1828

Ole Olasen Munkvold             1815 1815
Ole Olsen Munkvold              1817
Anne Olsdtr.Munkvold            1819
Rågjerd Oladrr.Munkvold         1822
Gjertrud Olsdtr. Munkvold       1825
Marit Olsdtr. Munkvold          1828

Ellen Ellingsdotter f.1854 hadde sonen:
Ole Olsen Ishol (Horvli?)       1881 1883 far Ole Eriksen Blokkhus

Tillegg I.
Ingebrigt Roaldsen Ishol og Ellen Paulsdtr hadde borna:

Anne Ingebrigtsdtr.Ishol        1856.
Karen Ingebrigtsdtr.Ishol       1858.

Tillegg II.
Ole Johnsen Aune husm.i 1875 og Anna Roaldsdtr. hadde borna:

Johan Olsen Ishoel              186O
Roald Olsen Ishoel              1866
Kristine Olsdtr ??              1868 1869
John Olsen Ishoel               187O

 


Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel