Rettingar er skrive med kursiv:

Ustigard                        S T O R L I
                      Gnr.154 bnr.1 av skm.1,44.
Gamalt matr.nr.723 med skyld 4 mkl. Nytt matr.nr.144 lnr.166 med skyld
                   1 ort og 12 shilling.
Koppskattelista 1645:Anders Dall med kona Maret og borna Morten og
           Maret.+ 1 husmann Aren og kona Inger(kva gard denne
           husmannen er husmann på har eg enno ikkje funne ut)
Landkommisjonen 1661 Har 2 av gardane samla.Eigarar Olle og John
           8 mkl. Det må vera Ustigar og Utesto.
Matrikklane:1664 Peder 4 mkl.1702 Peder,1725 4 mkl.Einer, 1736 Erik
           1771 Einer Haldorsen,1777 Halldor,1838 Elling
                   Johannessen.
Skatte-og prestemanntal 1664-1665: Einer f.1621 og Peder f.1621,
                   Einer Johnsen f.1654.
Folketellinga 1701:Einer Johnsen 52 år,John Einersen 17 år, John
                   Einersen d.y.10 år, Haldor Einersen 4 år.
Folketelling 1801:Erik Larsen 44 år,Gjertrud Olsdotter,39 år,Lars
                   Eriksen 7 år,Ole Eriksen 3 år,Eli Roaldsdotter,hans
                   mor,87 år,enke.Eli Johnsdtr.tjenestepige,41 år.
                   Hans Lagesen,38 år, tjener.
Folketelling 1815:Erik Larsen 57 år,Lars Eriksen 21 år,Ole Eriksen,
                   18 år,Marit Olsdtr.58 år,Anna Thorsdtr.26 år, og
                   drengen John Eriksen.
Folketelling 1875:Johannes Ellingsen Storli f.1823,Anne Haldorsdotter
                  f.1836,Randi Johannesdtr.1866,Dorthea 1868,Marit
                  187O, Kristi 1874, Randi Johnsdtr.kår,1790,hennar
               mor. Haldor Johnsen 1796 kår.

154/1.              Tinglese dokument.
1747 1/8  :Erik Eriksen Storli sel 2 mkl.til sonen Lars Eriksen for 3O
           Rdl.og samtidig pantsetter til Erik Eriksen.
1747 1/8  :Haldor Einersen Storli sel 2 mkl.i Storli til sonen Einer
           Haldorsen.(2 mkl. er da seld til bortesto.)
1747 14/11:Schøller sel odelsretten sin Lars Eriksen etter forening.
1761 17/1 :Einer Haldorsen Storli har lyst odels-og løsningsrett til
           4 mkl.i Storli.
1772 22/2 :Einer Haldorsen Storli får skjøte på 1 mkl (?) m/bøksel frå
           Halvor Einersen for 5 Rdl.+ kår.
18O2 22/2 :Einer Halvorsen Storli skjøter 2 mkl.i Storli til svigersonen
           Iver Estensen Vasli for 5O Rdl. + kår.
1828 16/2 :Iver Estensen skjøter 2 mkl.i Storli til sonen Einer Iversen
           Storli for 5O Rdl.+ kår til seg sjølv og kona Magnhild
           Einersdotter og til halvbroren Haldor Johnsen.
1838 21/2 :Einer Iversen Storli skjøter 2 mkl.i Storli til Elling Johan-
           nessen for 4OO Spd.
1855 1O/2 :Skjøte frå Elling Johannessen til Johannes Ellingsen på 2 mkl.i
           Storli for 25O Rdl.og kår.
1905      :Utskiftning av utmarken.
19O6 13/12:Skjøte frå Anne Halvorsdotter i uskifte etter Johannes Elling-
           sen til Ingebrigt Knutsen Nysæter for kr. 1OOO,-. og kår.
1913 26/6 :Heimelsbrev frå skifteretten til Ingebrigt K.Nysæter.
 

           Desse har hatt skjøte på 154/1 Storli:
                  -1747 Haldor Einersen  1838-1855 Erling Johannessen
              1747-18O2 Einer Haldorsen  1855-19O6 Johannes Ellingsen
              18O2-1828 Iver Estensen    19O6-1943 Ingebrigt K.Nysæter
              1828-1838 Einer Iversen    1943-1996 Ingebrigbt Knutsen,soneson
                                         1996      Thorvald Ingebrigtsen

Desse folka må ha budd på eller er fødde på 154/1 Storli:

Einer og Peder båe fødd i      1621

John og Olle levde i 1661

Einer Johnsen                  1649

John Einersen Storli           1684     Gjertrud Halvorsdotter   1683 1753
John Einersen Storli d.y.      1691
Olaug Einersdotter Storli      1692 1765 Erik Larsen Storli   ca.1690
Halldor Einersen Storli        1697 1770 Magdalena Hansdotter    17O1 1768
Ingeborg Einersdotter Storli      ?

Einer Haldorsen Storli(g1779)  1732 18O5 Thyri Taraldsdotter Bøe 1747 1826
Marie Haldorsdotter Storli     1745 1751

Magnhild Einersdotter Storli   1779 1829 Iver Estensen Vasli     1766 1830
                                         Barn i 1796 m/Jon H.Gorset

Halldor Johnsen Storli         1796 1879 Kari Larsdtr.Frøvoll,Lesja 181O

Einer Iversen Storli           18OO      Marit Estensdotter Vasli   18O6
Esten Iversen Storli           18O6 18O9
Eli Iversdotter Storli         18O7 18O9
Marit Iversdotter Storli       1813 1893 John Johnsen Jamtsæter   1816

Otto Larsen Storli             1825 1891 frå Trettvold i Sunndal ??

Nye folk på garden:
Elling Johannessen Vindal      1796 1867 Randi Johnsdtr.Emang enk 1799 188O

Johannes Ellingsen Storli      1823 1883 Anne Halvorsdtr.Munkvold 1836 1912

Randi Johannesdtr.Storli       1866 191O Ingebrigt Knutsen Nysæter1864 1954
Mali Johannesdtr.Storli        1867      barn m/Henrik Vasli i 1896.
Dorthea Johsnnesdtr. Storli    1868
Marit Johannesdtr.Storli       1870 19OO
Kristi Johannesdtr.Storli      1875 1927

Anne Ingebrigtsdtr.Storli     1889 1968 Johannes Ellingsen Haugen 1873 1956
Gjertrud Ingebrigtsdtr.Storli 189O
Johannes Ingebrigtsen Storli  1893
Hanna Ingebrigtsdtr.Storli              Iver Breen
Knut Ingebrigtsen Storli      1895 1978 Kristine Ingebrigtsd.Bøe  1891 1985

Johannes Knutsen Storli       192O      Gudlaug Nordland          1924
Ingebrigt Knutsen Storli      1922      Inger Lilleløkken         193O
Ragna Knutsdotter Storli      1924      Alf Korsnes               1919
Marta Knutsdotter Storli      1928      Dsgfinn Hesthammer        1931
Inge Knutsen Storli           1929      1Ingeborg O.Gunnes        1926
                                     2Inger Marie Aklesta ?    1952
Ellen Henriksdtr.Storli       1896      ugift.

Einer Iversen Storli 1800 og Marit Estensdotter hadde borna

Magnhild Einersdotter Storli  1828
Iver Einersen Storli          1832
Ingebrigt Knutsen Storli      1922      Ingrid O R Lilleløkken med borna:
Videre, se Slekt følger slekt
Ustigard ble fraflyttet i 1959
 
 
 

Bortesto.                 S T O R L I
                  Gnr.154 bnr.2 av skm.1,54
gamalt matr.nr.144 lnr.167 med skyld 1 ort og 8 shilling.Frådelt frå
gamalt matr. 723 i 1784 (??)

Folketelling 18O1:Iver Estensen 35 år, Magnil Ejnersdtr.22 år.Haldo
                  5 år, Ejner 1 år. Jørren Johnsdtr.51 år,nyder
                  fattig penger.Ejner Haldosen,svigerfar, 69 år,
                  kaar.Tyri Taraldsdtr.kone, 54 år.
Folketelling 1815:Erik Larsen 57 år,Lars Eriksen 21 år,Ole Eriksen
                  18 år,Marit Olsdotter 58 år,Anna Thorsdotter,26 år.
Folketelling 1875:Erik Larsen Storli f.1829,Anne Eriksdotter,f.1824
                  Lars Eriksen 1862,Esten Olsen 1853,Gjertrud Johnsdtr.
                  1838,Ingeborg (Gjertruds dtr.)1873,Marit Olsdotter.
                  f.18OO,lægd.Marit Andersdotter f.1866,pleiebarn.

Skifter i Storli:
1829 4/9:Magnild Einersdtr. - Iver Estensen Vasli
                 Born:1 hennar son Halvor Johnsen og fellesborna 1 Einar
                 og 2 Marit Iversdotter.

                            Tinglese dokument.
1747 1/8  :Erik Eriksen Storli sel 2 mkl.i Storli til sonen Lars Eriksen
           for 3O Rdl.og ds. pantsatt til ds. for 3O Rdl.
1784 27/2 :Erik Larsen d.e.får skjøte frå mor si,Eli Roaldsdtr.på 2 mkl.i
           Storli for 3O Rdl.
1807 23/2 :Erik Larsen Storli d.e. skjøter 2 mkl.i Storli til broren Erik
           Larsen Storli d.y. for 1OO Rdl.
1815 24/2 :Erik Larsen Storli skjøter 2 mkl.i Storli til sonen Lars
           Eriksen for 1OO Rdl.m.v.
1846 30/6 :Skylddelt Vassenden,skyld 2 shill,til matrikkelens forøkelse.
1846 17/8 :Kongeskjøte til Lars Eriksen på Vassenden for 1 Spd.
1848 12/1 :Skjøte fra Lars Storlis enke Kari Beraugsdotter til sonen Erik
           Larsen på 2 mkl. i Storli  og 1 shilling i Vassenden for 1 Spd.
           pluss kår til mora og farbroren Erik Larsen.
1897 27/9 :Skyldsett vestre Vassendsæter, skyld 4 øre og seld til Hans
           Eriksen Dørum.
1900 26/6 :Skjøte frå Erik Larsen til sonen Lars Eriksen for 4OO kr.og
           kår til foreldrene Erik Larsen  og Anne Eriksdotter.
1904 30/9 :Skjøte frå Lars Eriksen Storli til Kristoffer Haugen for
        kr.25OO,.
1905 17/4 :Utskiftning.

          Desse har hatt skjøte på 154/2 Storli:(2 mkl.)
              -1747 Erik Eriksen          1815-1848 Lars Eriksen
          1747-1784 Lars Eriksen          1848-19OO Erik Larsen
          1784-18O7 Erik Larsen d.e.      19OO-19O4 Lars Eriksen
          18O7-1815 Erik Larsen d.y.      19O4-     Kristoffer Haugen
                                                    Fredrik Storli
                                                 Inger Marie g.m.Leif Helmersen

Desse må ha budd på eller er fødde på 154/2 Storli:

Erik Estensen Storli  ?      1693 1754
Erik Larsen Storli        ca.169O      Olaug Einersdotter Storli 1692 1765

Lars Eriksen Storli,G.1749   1715 1781 Eli Roaldsdotter Ishoel   1714 18O3

Erik Larsen Storli           1752      Luzie Halvorsdtr. Liabø   1736 1816
Roald Larsen Storli          1755 1852 Dordi Sterg,dtr.Gravaune  1759 1821
Erik Larsen Storli d.y.      1756 1842 Gjertrud Olsdotter Bøe    1759 1812

Lars Eriksen Storli (g.1823)  1794 1846 Kari Beraugsdotter Bøe   1792 1871
Ole Eriksen Storli            1799 1872 ugift.

Erik Larsen Storli            1829 19O9 Anne Eriksdotter Tilset   1827 19OO

Kari Eriksdotter(Utvandra)    1852      Halvor Knutsen Bryggen  1841
Lars Eriksen Storli           1856 1861
Lars Eriksen Storli           1862 1929 Kari Halvorsdtr.Storli  1872 1917
Erik Eriksen                  1868 1872

Anna Larsdtr.Storli           19O3      Ole Evensen Rise
Gudrun Larsdotter Storli      191O      Ole S. Nysæter

Nye folk på garden:
Kristoffer Ellingsen Haugen    1875 1954 Mali Fredriksdotter Mo  1874 1969

Einar Kristoffersen Storli     19O6 1968 ugift drept i trafikkulykke
Helga Kristoffersdtr.Storli    19O8     Anders Hoås
Karen Kristoffersdtr.Storli    19O9      Svein Olsen Sæter      19O8 1974
Gjertrud Kristoffersdtr.Storli
Fredrik Kristoffersen Storli
 

 I 1875 budde på 154/2
Einers kone kalla Einers-Kari            Kari Storli            1664 1762

Esten Olsen                    1853      Gjertrud Johnsdotter   1838

Ingeborg,Gjertruds dotter      1873

Marit Andersdotter             1866      pleiedotter.

Marit Olsdotter  (lægd)        18OO

Etternemnde personar veit eg ikkje på kva gard dei budde:

Kari Christensdtr. Storli       1738 1826

Einer Halvorsen Storli          1769 18O6
 
 
 

Negar                            S T O R L I
                       Gnr. 155 bnr. 1 av skm.3,93.
Gamalt matr.nr.724 med skyld 6 mkl.Nytt matr. nr.145 lnr.168 med skyld
            4 ort og 8 shilling.
Koppskattelista 1645:På ein av Storligardane er oppført ein Bjørn
                Dall med kona Marit og sonen Joen.(Finn ikkje at dette
             passar på nokon av dei andre gardane, så det må vera i
                Negar,Storli.)
Landkommisjonen 1661:Morten 6 mkl. Løden, husmann 1/2 dl.
Preste-og skattemanntalet 1664-1665:Der er m.a.oppført ein Anders
                som er oppgjeve å vera 100 år og Morten f.1620.
Matrikklane: 1664 Enken, 1696 Erik, 1702 Erik,1725 Nils,1760 Hal-
                vor og 1777 Nils Halvorsen.
Folketellinga 1701: Erik Nilsen 56 år,Nils Eriksen 10 år og Nils Sivert=
                sen Sliper,tenar,20 år.Og husmannen Løden f.1664.
Skattemanntal 1762:Halvor Eriksen g.m. Gunhild og borna Nils og
                Kari.Tenestefolka Elling Audensen og Luzie Haldorsdtr.
Folketelling 1801:Nils Halvorsen 51 år,gl. g.m. Brit Stengrimsdtr.46 år,
                og borna 1 Karen 25 år, 2 Halvor 23 år, 3 Anne 21 år,4
                Stengrim 19 år,5 Ingebrigt 17 år,6 Nils 13 år, og Haldo
                9 år.Husmann Semming Andersen 55 år,og kona Sigrid Johns-
                dotter 52 år og borna Sigrid 15 år og Gjertrud 9 år.
Folketelling 1815:Halvor Nilsen 37 år,Olsva Ellingsdtr.28 år,Nils
                4 år, Marit 3 år,Kårkona Berithe Stengr.dtr.66 år,dreng
                John Olsen,25 år,tenestejente Gjertrud Simonsdotter 24
                år,og Ingeborg Johnsdtr.19 år,dagarbeider Ingebrigt
                Nilsen 30 år, Nils Nilsen 25 år,.Husmann Simon Andersen
                70 år,Sigrid Johnsdotter 66 år,sonen Anders 32 år,og
                tenestejenta Anna Sivertsdotter 19 år, og dagarbeidar
                Halvor Gundersen 36 år og (kona?)Marit Simonsdtr.32 år.
Folketelling 1875:Nils Halvorsen f.1811,Kari Johnsdotter f.1820,
                Gjertrud Kristoffersdtr.f.1842,og Gjertruds dotter Kari
                Halvorsdotter f. 1872, John Johnsen,tenar f.1851.

Skifter i Storli,155/1.
1742 5/4  :Nils Sjursen Storli -Anne Arntsdotter f.Skarsem.
           Born:1 Gunhild f.1719 og 2 Erik f.1723.
1832 21/2 :på Storliplass:Semming Andersen -  Sigrid Johnsdotter.
           Born:1 Anders Semmingsen 2 Anne g.m.Finn Larsen Dørum
           3 Marit g.m.Halvor Gundersen Rate, 4 Sigrid g.m.  ?
           Johnsen Sliper 5 Gjertrud 38 år,ugift.
1840 1O/3 :Halvor Nilsen Storli - Olaug Ellingsdotter.
           Born: Nils, Marit, Brit og Olava

                     Tinglese dokumenter.

1705      :Skjøte til Erik Nilsen frå Schøller.
1723 25/2 :Skjøte til Nils Sivertsen frå Erik Nilsens arvinger.
1747 14/11:Halvor Eriksen får kjøpt odelsretten av Schøller, 2 mkl.
1769 26/8 :Halvor Eriksen sel 6 mkl.i Storli til sonen Nils Halvorsen
           for 40 Rdl.
1772 22/2 :Halvor Eriksen sel 1 mkl. i Storli m/bøksel til Einer Halvorsen
            for 5 Rdl.
1807 23/2 :Nils Halvorsen sel 6 mkl.i Storli til Halv.Nilsen for 220 Rdl.
1812 2/3  :Halvor Nilsen Storli fledfører seg med broren Nils Nilsen.
1833 22/2 :Bygselseddel til Anders Semmingsen på en plass.
1837 20/2 :Skjøte frå Halvor Nilsen til Nils Halvorsen på 6 mkl.for 25O
           Rdl.+ kår til Halvor og Olava Ellingsdtr.
1853 12/1 :Festeseddel frå ds.til Ottar Larsen Trettvold på plassen Eggen.
1870 21/3 :Skjøte frå Nils Halvorsen til Halvor Nilsen på 4 ort 9 shilling
           for 300 Spd, + kår til Nils og Kari Johnsdotter,
1876 4/10 :Skifte og heimelsbrev til Kari Halvorsdotter for 800 Spd.
1909 16/3 :Skjøte frå Lars Eriksen til Halvor Johnsen for 1.000,-.
1923 15/5 :Skylddeling av br,2 Lonsplassen og skjøte til Alf Killen og
           rett til veg

          Desse har hatt skjøte på 155/1 Storli:
              -1707 Schøller              1837-1870 Nils Halvorsen
          1705-1723 Erik Nilsen Storli    1870-1876 Halvor Nilsen
          1723-1747 Nils Sivertsen        1876-19O9 Kari Halvorsdtr.
          1747-1796 Halvor Eriksen        1909-     Halvor Johnsen
          1796-18O7 Erik Halvorsen                  John Halvorsen
          1807-1837 Halvor Nilsen                   Harald Johnsen

Desse har anten budd på eller er fødde på 155/1 Storli:
Anders Storli                   1565    oppført som l00 år i 1665.

Morten Andersen Storli          162O
Olle Andersen Storli            1624
Anders Olsen Storli             1658

Erik Nilsen Storli              1645

Nils Eriksen Storli             1691
Nils Sifuersen Sliper           1679 1742 Anne Olsdtr.Skarsem    1683 1747

Gunhild Nilsdtr.Storli (g.1744) 1719      Halvor Eriksen Vindalsløk. 1718
Erik Nilsen Storli              1723      Olaug                  1723 1742
Kristi Nilsdotter Storli        1723 1742

Kari Halvorsdtr. Storli         1746 1765
Anne Halvorsdotter Storli       1748 1748
Nils Halvorsen Storli           1750 1811 Brit Stengrdtr.Gravaune1749 1828
Tora Halvorsdotter Storli       1752 1816 Gunder Olsen Liabø,Rate1755 1831
Erik Halvorsen Storli           1753 1836 Kristi Johnsdotter     1758 1819
        (budde i Vindalsløkken)           Barn i 1772 m/Kari Johnsd.Hulberg

Gunhild Nilsdotter Storli g1800 1774 1855 Arnfinn Johns.Stekeren 1774 1852
Kari Nilsdotter Storli (g1801)  1776 1810 Ingebrigt Siverts Ishol1777 1847
Halvor Nilsen Storli  (g181O)   1778 1839 Olaug Ellingsdtr.Vindal1787 1867
Anne Nilsdotter Storli          1779 1832 Tørris Evensen Uv      1779 1809
Stengrim Nilsen Storli g.1806   1782 1866 Marit Iversd.Stølan    1782
Ingebrigt Nilsen Storli g1824   1784 1828 Ingeborg Estensd.Vasli 1807 1873
Dordi Nilsdtr.Storli            1786
Nils Nilsen Storli              1787 1871
Halvor Nilsen Storli            1789      død før 1801
Haldor Nilsen Storli            1792 1802

Nils Halvorsen Storli           1811 1886 Kari Johnsdtr.Strand   1820 1906
Marit Haldorsdtr.Storli         1813      Ole Hoaas
Marit Halvorsdotter d.y.        1816 1884
Brit Halvorsdtr. Storli         1817      Ole Olsen Gorset,Ekra  1812 1893
Olava Halvorsdotter Storli      1821 19O3 Roald Ingebrigts.Ishol 1815 1899

Olava Nilsdotter Storli (g1866) 1842 1929 Arnt Olsen Storli      1839 1883
Halvor Nilsen Storli            1844 1873 Gjertrud Kristofd.Rate 1842 1930
Marit Nilsdtr.Storli            1845      Ole Johnsen Strandsæter1842
      Gjertrud Kristoffersdtr.oppattgift med
John Johnsen Snøva              1851 1911

Kari Halvorsdtr.Storli          1872 1917 Lars Eriksen Storli    1862 1929
Halvor Johnsen Storli           1877 1971 Kristine Hald.Rolvsjord1887 1948
         (Seinare sjå Hoelsboka)

Tillegg Storli:
Kari Halvorsdtr.Storli f. 1746 hadde i 1765 med Elling Munkvold dottra
Marit Ellingsdotter             1765  tenestegj. på Rolvsjord i 1801

Ingebrigt Nilsen Storli f.1784 og Ingeborg Estensd.Vasli hadde borna:
Ingeborg Ingebr.dtr.Storli      1820 19O9 John Torstensen Ås    1821 1913
Gunhild Ingebr.dtr.             1824 1824
Nils Ingebrigtsen Storli        1826 1907 Marit Olsdtr.Vasli,   1831 1914.
   (Ingeborg Estensdtr.oppattgift til Vindalsløkken)
John Nilsen Storli              1854
Ingeborg Nilsdotter Storli      1861 1941 Ingebrigt Svartøien   1859 1911

Ingeborg Estensdtr.må også ha vore gift med John Knudsen,for i 1838 hadde
dei dottra Gjertrud Johnsdtr.Storli,

Anne Johnsdotter Ås             185?
Ingeborg Johnsdtr.Ås,Vindal     1859.     (budde Gravaunemo i 1875)

Nils Halvorsen Storli f. 1811 og Kari Johnsdtr.Strand hadde borna:
Olava Nilsdotter Storli         1842 1929 Arnt Olsen Storli     1839 1883

Olava Nilsdotter hadde i 1885 som enke m/Ole Sivertsen Bakk dottra:
Margrete Olsdotter Storli       1885

Magdalena Andersdtr.Storli      1786 1822 b.m/Esten Estens.Vasli i 1822.

Marie Estensdotter Storli       1822

Husmenn i Storli.(Under Negar)
Løden Storli i 1661.
Randi Semmingsdtr.berre ved død 1663      Tvilsamt!

Semming Andersen Storli         1746      Sigrid Johnsdotter      1747 1819

Anders Semmingsen Storli        1777 1861 Gjertrud Olsd.Hulberget 1787 1862
Anne Semmingsdtr.Storli         1779 1866 Finn Larsen Klett       1780 1830
Sigrid Semmingsdtr.Storli       1786      2 born u.f.e.sjå Øver sliper.
Marit Semmingsdtr.Storli        1788 1857 Halvor Gunders Midthaug.1784 1865
Gjertrud Semmingsdtr.Storli     1792 1884 2 barn m/Ole Gundersen Rate
                                          Budde som lægd i Ishol i 1875
Sigrid Semmingsdtr.(g.1826)     1793      Hans Johnsen Sliper     1796
John Semmingsen Storli          1794 1795

Simon Halvorsen Storli          1813 1814

Semming Andersen Storli         1820      1Rågjerd Olsd.Munkvold  1822 1864
                                          2Kari Larsdtr.f.i Støren1830 1900
Olava Semmingsdtr.Storli        1829 1873 Anders Semmingsen Storli 1845
Gjertrud Semmingsdtr.Storli     1848      tente i Bårdsg. i 1875
Sigrid Semmingsdtr.Storli       1854 1860
Olava Semmingsdtr.Storli        1860 1860
Sigrid Semmingsdtr Storli       1861 1864
Lars Semmingsen Storli          1868 1885
                                        .
Anders Olsen Rate (Bekken?)    1818 1868 Anne Hansdotter Bekken 1819 1868
Halvor Olsen Rate Tørset       1821 1907 Dordi Halvorsdtr.Lønse 1818 1896

Dordi halvorsdtr.Storli        1878 1878 Halvor Olsens barn

På Storliegga:
Kristi Ottarsd Tretvold,       1785 1861 fra Sunndal,døde hos sønnen

Kari Arntsdotter (Audensdtr)   1817 1900 Ottar Larsen Trætvold   1825 1891

Kristi Ottarsdtr.Storli,Sliper 1852 1927 Ole Olufsen Svartøien   1851 1907
Arnt Ottarsen Storli           1855 1861

Olaf Olsen Sliper i Usa.       1878
Kari Olsdtr.Sliper             188O
Marit Olsdotter Sliper         1886 1968 John Olsen Jære         1883 1971
Ragnhild Olsdotter Sliper      1882
Anna Olsdotter Sliper          1890

I 1875 budde på lnr. 168 Storli utanom gardsfolka:
Peder Andersen                 1806
Sigrid Iversdotter             1837
Lars Haagensen                 1862
Ildri Olsdotter Kletthammer    1862
Brit Ingebrigtsdotter (Ishol?) 1890.
 

Utesto.                         S T O R L I
                   Gnr. 156 bnr.1 av skm.0,61.
Gamalt matr.nr725 med skyld 4 mkl.Nytt Matr,nr.146 lnr.169
skyld 1 ort og 21 shilling.
Koppskattelista 1645:Tarild Dall og kona Anne og dottra Maret.
Landkommisjonen1661:John eller Ole (eller båe to)
Matrikklane:1664 Morten,1696 Tarald,1704 Einer,1716 Tarald,
        1721 Da er garden kalla Storslettet med Tarald som eigar,
        1760 Olle, 177O Ingebrigt Olsen.
Folketellinga 1701:Da er det ikkje oppført andre folk i Storli
            enn dei som er nemnde på matr.723.
Skattemanntalet 1763:Ole Taraldsen g,m, Guri og dottra Brit.
            Ingebrigt Olsen,inderste,g.m. Kari.Husmann:Luzie,
            Tores enke. Dreng Halvor Halvorsen Nyhus.
Folketelling 1801:John Johnsen g.m.Dordi Ingebrigtsdtr.45 og 42
            år gamle,Dordis mor Kari Olsdotter, enke 62 år gl
Born: Gjertrud Johnsdotter 15 år,Karen Johnsdtr.
            12 år gammel.Ingebrigt Hachensen, tenar 28 år.
Folketelling 1815:Gjertrud Johnsdotter,28 år, Arnt Otinsen,38
            år,med dottra Gjertrud Johnsdotter, og Gjertruds,
            son Ole Johnsen f.1806.Kårmannen John Johnsen,
            levde,likeins Gjertrud bestemor Kari Olsdotter, 77 år gl.
Folketelling 1875:Arnt Olsen 36 år,Olava Nilsdotter 39 år,Ole
            Johnsen Storli 69 år,og kona Marit Zakariasdtr.65 år

                            Tinglese dokument.
1769 2/1  :Ole Taraldsen sel 4 mkl.i Storli til Ingebrigt Olsen (Detli?) for
           3O Rdl.(Ingebrigt Olsens dotter Dordi Ingebrigtsdtr.vart gift
           med John Johnsen og dei må ha fått skjøte utan at eg har funne
          noko om dette)
 

1805 29/8 :På skifte etter Iver Iversen er 4 1/2 mkl.i Storli utlagt til
           enken Kari Olsdtr.som hadde vore gift med Iver Iversen.
1813 23/2 :John Johnsen skjøter 4 mkl.i Storli til Arnt Audensen Hevle for
           1OO Rdl.
1839 22/11:Arnt Audensen Skjøter 4 mkl.i Storli til Ole Johnsen for 300 Spd.
           og kår til Arnt Audensen og Gjertrud Johnsdotter og til halvbroren
          Ingebrigt Arntsen.
1848 4/11 :Skylddeling der lnr.169,på 4 mkl.er delt mellom Ole Johnsen og Ole
           Halvorsen slik at Ole Johnsen får ei skyld på 23 shilling og Ole
           Halvorsen ei skyld på 22 shilling.
1848 4/11 :Skjøte frå Ole Johnsen til Ole Halvorsen på 2 mkl + kår til Ole
           Johnsen og Marit Zakariasdtr.
1888 2/10 :Festeseddel for Olava Nilsdotter til John Olsen og kona på plassen
           Haugen.
1905 17/4 :Utskifting av innmarka.
1906 13/12:Skjøte frå Olava Nilsdtr.til sonen Ole Arntsen Storli for 14OO.-

          Tingleste skjøter på 156/1 Storli:
              -176O Ole Taraldsen (4 mkl.) 1813-1839 Arnt Audensen 4 mkl.
          176O-  ?  Ingebrigt Olsen.  "    1839-1888 Ole Johnsen    "
            ?  1813 Dordi Ingebrigtsdtr."
 

                     2 Mkl.
          1848-1888 Ole Johnsen
           ?     ?  Arnt Olsen
          1906      Ole Arntsen
                    Johan Olsen

        Etter dette må desse personane anten ha budd på eller er fødde på
156/1 Storli:
Sivert ca.1580.
Sivert Sivertsen                1604

Tarald i 1645                             Anne i 1645
Marit Taraldsdotter i 1645
 

Ole Taraldsen Storli                     Guri Halvorsdtr.Vasli     1768 1784

  ??     dtr.Storli                      Lage Stouthaugen i 1712

Ole Lagesen Storli             1712 1759

Kari Olsdotter Storli (g1757)  1734 1815 Ingebrigt Olsen Detli      1727 1799
Lage Olsen Storli              1735 1822 Brit Hansdtr.Nerhol        1734 1827
Brit Olsdotter Storli          1739 1818 Ole Hansen Liabø           1735 1805
Sigrid Olsdotter Storli        1747

Ole Lagesen Storli             1761 1765
Hans Lagesen Storli            1764      Kristine Olsd.Lien,enke
                                         Barn i 1786 m/Marit H.Haugen
Ole Lagesen Storli             1767
Ingebrigt Lagesen Storli       1769
Marit Lagesdtr.Storli          1774 1823 På Hevle i 18O1

Dordi Ingebrigtsdtr.Storli     1758 1812 John Johnsen Munkvold      1755 1835
Guri Ingebrigtsdtr. Storli     1761 1762

Gjertrud Johnsdotter Storli    1786 1867 Arnt Audensen Hevle(g1812) 1777 1862
                                        Barn i 18O6 m/John H. Støle
Karen(Kari)Johnsdtr.Storli     1789 1835 John Hansen Haugen         1790 1870
          (Gjertrud Johnsdotter hadde u.f.e. sonen Ole i 1806)
Ole Johnsen Storli (g.1837)    1806 1891 Marit Zakariasdtr.Rate     1810 1904

Halvor halvorsen Storli        1796 1865

John Olsen Storli              1835
Zakarias Olan Storli           1837 1930 Marit Olufsdtr. Bøe        1837 1933
Arnt Olsen Storli              1839 1883 Olava Nilsdtr. Storli      1842 1929
Gjertrud Olsdtr. Storli        1842 1927 2 born u.f.e.

Gjertrud Olsdtr. d.y.          1844      Esten Olsen Bøe            1853 1947

Halvor Olsen Storli,død i Rate 1846 1935 Gjertrud.Stengr.Horvli     1850 1923
John Olsen Storli (g1876)      1852 1887 Anne Mikkelsdtr.Lien       1848 1932

Ole Zakariasen Storli          1866
Marit Zakariasdotter Storli    1868      Even Brækhaug                   1940
Margrete Zakariasdtr Storli    1882 1914 Olaf Landlaupet            1884

Halvor Arntsen Storli          1866 1937 1Marit Halvorsdtr.Strand    1865
                                         2Mary Backe i Amerika.
Marit Arntsdtr. Storli         1867 1938 Anders Sanden i USA
Ole Arntsen Storli             1871 1947 Ingeborg Johnsdtr.Vindal   1869 1968
Nils Arntsen Storli            1874 1891
John Arntsen Storli,Horvlimo   1876      Mari Ingebrigtsdtr.Strand  1867 1952

Zakarias Arntsen Storli        1879
Kristoffer Arntsen             1882

Eline Halvorsdotter Storli     1887

Ole Arntsen Storli og Ingeborg Johnsdotter hadde borna:

Nils Olsen Storli               1895
Arnt Olsen Storli,Driva              1967
Sigvart Olai Storli             1904      Randi Olsdtr.Liabø
Minne Olsdotter Storli          19O6      Ingvald Haugan            1902
Johan Olsen Storli              19O9 1987 Tora Antonsdtr.Røtvei     1914 1989
Inga Olsdtr. Storli             1911
 
 

Tillegg 156/1 Storli.
Gjertrud Olsdtr.Storli f.1743 hadde m/Esten Olsen Bøe i1875 sonen:
Ole Estensen Storli             1875 1895.
 

Halvor Olsen Storli og Gjertrud Stengrimsdtr. hadde borna:

Marit Halvorsdtr. Rate          1877 1944 Ingebrigt K.Nysæter       1864 1954
Dordi Halvorsdotter Storli      1878      Sigvart Øiamo
Stengrim Halvorsen Storli       1879 1879
Dorthea Halvorsdotter Storli    1881      døde før 1823.
Eline Halvorsdotter Storli      1887
         (Ingebrigt K.Nysæter var først gift med Randi Johnsdtr.Storli).

John Olsen Storli f.1875 og Anne Mikkelsdtr.Lien hadde borna:
Ole Johnsen Storli              1875 1893 (18 år)
Mikkel Johnsen Storli           1877 1904 (druknet i Amerika)
Marit Johnsdotter Storli        1879      Oluf Myran
Ole Johnsen Storli d.y.         1882 1900
Marie Johnsdotter Storli        1884 1953 Edvard Johnsen Mjøen       1882
Gjertrud Johnsdtr.Storli        1887      utvandra.

Som enke hadde Anna Mikkelsdotter dottra Anna Torve, ugift.
Anna Johnsdtr.Storli. Torve     1893 1956 (Far John J.Storli.)

Mikkel Johnsen Storli hadde i 1897 m/Marit Halv.dtr.Rate dottra:
Hanna Mikkelsdtr. Rate          1897

Marit Johannesdtr. Storli hadde m/Fredrik Dørrum sonen:
Ole Fredriksen Storli           1901 1901.

Husmann i 1763:
Luzie, Tores enke.

                      S T O R L I
                  Gnr. 156 bnr. 2 Gjelhaugen av skm.0,32.
Eigedomen er skyldsett frå gamalt matr.nr. 146 lnr.169a millom 1838 og 1890 og
gjeve lnr.169b med skyld 23 shilling.

Folketellinga 1875:Dorthea Arntsdotter f.1813,John Johns.1861
             pleison,Dorthea Audensdotter f.1869,pleiedotter,
             Marit Gundersdotter f.1836 (Dortheas dotter)
 

                            Tinglese dokumener.
1848 6/11 :Skylddeling der d.e. er frådelt frå 169a og gjeve ei skyld på 22
           shilling.
1848 6/11 ;Skjøte frå Ole Johnsen Storli til Ole Halvorsen Aalbu i Storli på
           2 mkl.i Storli eller 22 shilling.cfr. 156/1.
1879 30/9 :Skylddeling av ein parsell gjeve ei skyld på 12 shilling, det er
           lnr. 169c Ekra. (Ikke underskrevet av eier: Kirsti O. Storli)
1883 13/2 :Skjøte frå Ole Halvorsens arvinger til Henrik Olsen Uv for250 Spd.
1905 17/4 :Utskiftning av Innmarken.
1921 18/8 :Skjøte frå Henrik Olsens arvinger til Ole Henriksen Storli.

          Tinglese skjøter på 156/2 Gjelhaugen;
          1848-1883 Ole Halvorsen Aalbu
          1883-1921 Henrik Olsen Uv
          1921-     Ole Henriksen Storli d.e.

På eiendommen har desse budd:

Dorthea Arntsdtr.Storli        1813 1878 Barn i 1838 m/Gunder O.Liabø
               g.m.                    Ole Halvors.Aalbu(g1849)  1802 1872.

Marit Gundersdotter Storli     1836 1906 (Far:Gunder Olsen Liabø)
Kristi Olsdotter Storli        1852 1899 Henrik Olsen Uv (g1880)    1855 1921
Ole Henriksen Storli           1881 1950
Ole Henriksen Storli           1883      Dagny Næss
Halvor Henriksen Storli        1885 1890
Anne Henriksdotter Storli      1888
Dordi Henriksdotter Storli     1891      Eystein Furu               1880

Retting frå Ola H. Storli:

Jelhaugen

I 1812 gifter Gjertrud Johnsdatter seg med Arnt Audunsønn Hevle. Gjertrud var odelsarving til hele Utistuen, og foreldrene Dordi og John (fra Munkvold) Storli blir boende oppe ved fossen. Mens de nygifte flytter i stua som stod på Ekra. Det var formodentlig en gammel husmannsplass under Utistuen—Gjertrud har en sønn fra før Ole f. 1806. Faren var Ole Halvorsen Stølan. Gjertrud og Arnt får 6 barn:
Dorthea Arntsdatter f . 1813 – d. 1878 gift med Ole Halvorsen Aalbu.
Audun Arntsen f . 1815 – d. 1902 gift med Olava I Grenersen
Kari Arntsdatter f. 1817 – d. 1890 gift med Otto Larsen Liabø
John Arntsen  f. 1820 – d. 1905 gift med Dorthea Hansdatter Sliper
Ingebrigt Arntsen f. 1824
Arnt Arntsen f . 1826  gift med Gjertrud Ingebrigtsdatter Ishoel.
 

Ole Johnsen får skjøte på Utistuen i 1838.

I 1848 den 4 nov. får Ole Halvorsen Aalbu skjøte på halve Utistuen.
Som det står i skjøtet ” tilfaller det reqvirenten . Den østre stuen ( Jelhaugstua), fehusbygningen og det nrdre kornstaal, samt halvdelen i Badstuen og Quernbrugen. Madstuen tilfaller likeledes Reqvirenten  samt en husmandsplass med tilliggende herligheter, den tilbøxles Halvor Lønseth på hans og konas levetid, tilfaller reqvirenten og tillige deling når ”B”xloon-tracten vorder opphent.
Halvdelen av plassens årlige grunnleie tilfaller Reqvirenten. Jord og utmark.

I 1849 gifter Dorthea Arntsdatter Storli seg med Ole Halvorsen Aalbu, fra Oppegaard i Aalbu. Han var knappestøper og sølvsmed, og drev også med pengeutlåning.

I følge papirer fra statsarkivet over skyldelingen 30.9.1879 finner en ingen papirer på de kravene Audun Arntsen kommer med overfor Kirsti Storli. Faren Ola Halvorsen Aalbu døde i 1872 og kona Dorthea Arntsdatter d 12.4 1878.
Audun Arntsen påstod i 1879 at Kirsti Olsdatters far hadde lovet ½ gården (Ekra). Med bakgrunn i dette utsagnet fikk han skylddeling som Kirsti Olsdatter ikke skrev under. Hun døde i 1899.

For at Ekra skulle få bygge seg nytt fjøs i 1924 eller 1925 skrev Kirsti Olsadtters barn i fra seg odelsretten .

Kirsti Olsdatter ble gift i 1880 med Henrik O Uv. De hadde 5 barn:
Ole Henriksen Storli d.e. (den eldre) f 15.7.1881 d. 1950
Ole Henriksen Storli d.y. f 2.9.1883 d 15.6.1954
Halvor Henriksen Storli f. 1885 d 1890. (døde av skarlagensfeber)
Anne Henriksdatter Storli f 1888 d 1949
Dordi Henriksdatter Storli f 25.6 1891 d. 25.6.1938.
 

                                S T O R L I
                       Gnr. 156 bnr.3 Ekra av skm.0,32.
          Gamalt matr.nr.725,nytt matr.nr.146 lnr.169c med skyld 11 shilling.
         Frådelt frå matr.nr. 146 lnr.169b ved skylddeling 3O/9 1879.
          Eigar av 169b i 1879 var Kirsti Olsdtr. Storli

          Folketellinga 1875:Audun Arntsen f.1813, Arnt Audensen f.1866
                       Gjertrud Olsdtr. f. 1843 (budeie) og hennar son Ole
                      Estensen f.1875.

Arnt Othinsen Hevle           1777 1862 1Marit Johnsdotter
                                         2Gjertrud Johnsdotter      1786 1867

Dorthea Arntsdotter            1813 1906 Ole Halvorsen Aalbu        1802 1872

Audun Arntsen Storli           1815 19O2 Olava Semmingsdtr.Grendsen 1829 1873
Karen Arntsdotter Storli       1818
John Arntsen Storli            182O      Dordi Hansdtr. usikker i 1854
Ingebrigt Arntsen              1823
Arnt Arntsen Stirli            1826      Gjertrud Ingebr,dtr.Ishol 1834 1914

Gjertrud Johnsdtr.Storli       1854

Arnt Audensen Storli           1860 1938 Petra Larsdtr.Furunes      1866 1957
Gjertrud Audensdtr. Storli     1861 1872
Marit Audensdtr.Storli         1866      Ole Halvorsen Veggen       1866
Dorthea Arntsdtr. Storli       1869 1943 barn m/Arnt Skansen og m/Ole.J.Uv.
Ole Arntsen Storli (g1894)     1871      Ingeborg Johnsdtr.Vindal   1873
Audun Arntsen Storli           1896 1991 Hanna Sliper               1895

Georg Arntsen Storli           1899

Arne Audensen Storli           1924      Signe frå Hurdal
Gunnar Audensen   (1927 1944) døde av difteri
Petra Audunsdtr    1929 ?     g. m. Knut Liabø og bor i Bekken øst for Hulberget

???  Arntsen Storl
i (Skansen)   ?
Arnt Olsen Storli (Uv)         1900
 

Desse kan eg ikkje plasere på nokon plass i Storli:

Guri Halvorsdotter Storli       1768 1784

Dorthea Ingebrigtsdtr Storli    1866 1867 far Ingebrigt Olsen Andhaug.

Anne Arntsdtr.Storli            1678 1747 Berre ved død.

                      S t o r l i g r e n d a
Koppskatteliste for 1645 nemner 3 gardar der som Storligardane no ligg, med
bygslarar, nemleg:
       1.Anders Dall f.ca.1564,med kona Marit og borna Morten og Marit.
         Dette må vera Negar,for der går Mortennamnet att seinare.
       2.Tarald Dall og kona Anna med dottra Marit.Kanskje Ustgard ?
       3.Bjørn Dall med kona Gunder (?),sonen Peder og dottra Marit.Det
         er da truleg Ustigard som må ha vore delt i 2 partar.
Desse gardane er oppførde under "halve gaarde", og under Husmenn er oppført
Aren Dall og kona Inger.
Landkommisjonens register frå 1661 fører opp berre 2 gardar:
       1.Olle og John som bygslar 8 mkl.av Kongen.Av det som går fram sei-
         nare må dette vera Olle og John i Ustigard med 4 mkl.på kvar.
       2.Morten bygslar 6 mkl.av Kongen og betaler 1/2 daler i skatt for
         ein husmann.Dette er da Negar som har hatt 6 mkl. i skyld heile
         tida.Truleg same husmannsplass om i 1645.
Matrikkelen for 1664-1665 har 3 bygslarar: Peder og enken (Ustigard?)
         og Morten som må vera Negar.
Matrikkelen 1696 har Erik med 6 mkl.(Negar),Peder 4 mkl.og Tarald 4 mkl.
   som må vera Ustigard.
Folketellinga 1701 har berre ein gard med mannfolk og det må vera Ustigard med
Einer Johnsen f.1649 med sønene John d.e. f.1684 og John d.y.f.1685 og Halldor
f.1697.Dette tyder på at det ikkje var vaksne menner i Negar,eller at denne
gardane var fritatt for verneplikgt.Manntalet i 1701 er eit mili-
tært manntal.
        Frå 1721 er det faste matrikkelnummer på kvar gard i landet og i
Stirlidalen finn vi da:
        Matr.nr.723, 4 mkl.med Einer som bygslar.Det er Ustigard.
        Matr.nr.724, 6 mkl.med Erik som bygslar.Det er Negar.
        Matr,nr,725 Storslettet,med 4 mkl og Tarald som bygslar.Det er
              andre delen av Ustigard.
        I den første trykte matrikkelen,som er frå 1838, har gardane fått
desse  matrikkelnummra:
1.matr.nr.144 lnr.166,2 mkl.Det er det halve av tidlegare 723 med Elling
  Johannessen som eigar.Seinare gnr. 154 bnr. 1, Ustigard.
2.matr.nr.144 lnr.167,2 mkl.Det er den andre halvparten av 723 og har fått
  namnet Bortesto med Erik Larsen som eigar.
3.matr.nr.145 lnr.168,6 mkl.Det er tidlegare 724 Negar,med Nils som eigar.
4.matr.nr.146 lnr.169,4 mkl.det tidlegare 725 med Tarald som eigar.
        Matrikkelen frå 1890 har dei noverande matrikkelnummra;
1.Gnr.154 bnr.1 med skm. 1,44.Det tidlegare matr.nr. 144 lnr.166,Ustigard
  med Johannes Ellingsen som eigar.
2.Gnr.154 bnr.2 med skyld 1,54.Det tidlegare matr.nr.144 lnr.167,Bortesto
  med Erik Larsen som eigar.
3.Gnr.155 bnr.1 med skyld 3,93.Det tidlegare matr.nr.145 lnr.158,Negar med
  John Johansen som eigar.
4.nr.156 bnr. 1 med skyld 0,64.Det halve av tidlegare matr.nr.146 lnr.169a
  Utesto med Arnt Olsen som eigar.
5.Gnr.156 bnr.2 Gjelhaugen med skyld O,32,som er 1/4 del av tidlegare
Utesto med Henrik Olsen som eigar.
6.Gnr.156 bnr.3 Ekra med skyld 0,32 som da er den siste 1/4 delen av Utesto
  med Arnt Audensen som eigar.

         Sjå elles notater for kvar einskild gard.
 

                      Ustigard Storli
         Det er vel skatte- og prestemanntalet i 1664-1665 som gjes oss den
første pålitelege opplysninga om denne garden.Da var det to bygslarar eller
eigarar der,og dei brukte da kvar sine 2 mkl.,dei seinare gardane Ustigard og
Bortesto.Einer på Ustigard og Peder på den seinare Bortisto.
         Etter folketellinga i 1701 var Einer fødd i 1649 og han må ha hatt
desse borna:
         1 John Einersen f.1684 g.m.Gjertrud Halvorsdtr.Ikkje meir om dei.
         2 John Einersen d,y, f.1691.
         3 Olaug Einersdtr.f.1692 d.1765 g.m.Erik Larsen,som kanskje var
           frå Negar Storli.Dei vart eigarar av halve garden,Bortesto,som
           må vera frådelt frå Ustigard kring 1720.(?) Sjå denne.
         4 Haldor Einersen f.1697 g.m.Magdalena Hansdtr.f.1701,d.1768.Veit
           ikkje kvar ho var ifrå.Dei vart eigarar av Ustigard.
         5 Ingeborg Einersdtr.Ho var dåpsvitne i 1748.Det er alt om henne.
         Halvor Einersen og Magdalena hadde berre 2 born: 1 Einer Halvor-
sen f.1732 d.1804, g.1779 med Thyri Taraldsdotter Bøe f.1747 d.1826.Dei
overtok Ustigard ved skjøte 22/2 1767. 2 Marie Halvorsdotter f.1745 d.1751.
Einar og Thyri hadde berre dottra Magnild Einersdtr.f.1768 d.1829,
g.m. Iver Estensen Vasli,Baardsgarden f.1766,d.1830 og dei overrtok garden ved
skjøte 22/2 18O2.Magnhild hadde før ho var gift sonen Haldor med John
Halvorsen Gorset,f.1796 d.1865,g.m.Kari Larsdtr. Frøset fra Lesja,f.1810.
Dei var busette på garden, men kan ikkje sjå at dei fekk born.Halldor fekk
i 1828 kår på harden.I ekteskapet med Iver Einersen var det 4 born: a Einer
Iversen f.18OO g.m.Marit Estensdtr. Vasli,Kåsen,og dei fekk skjøte på garden
16/2 1828 for 50 Rdl og kår.b.Esten Iversen f.18O8,død før 1815.
c.Eli Iversdtr.Storli f.18O7, d.18O9. d.Marit Iversdtr.Storli f.1813, d.
1893 g.m. John Johnsen Jamtsæter.Dei flytta til Imangsmorken og budde der.
          Einar Iversen og Marit Estensdtr. hadde garden berre i 10 år og
ved skjøte av 21/2 1838 selde dei garden til Erling Johannessen Vindal,
f.1701,d.1867,g.m.Randi Johnsdtr.Emang f. 1790, d.188O.Kvar det vart av
Einar og Marit har eg ikkje funne ut.
          Erling Johannessen og Randi hadde sonen Johannes Ellingsen
f.1823,d.1883,g.m.Anne Halvorsdotter Munkvold f.1836,d.1912.Dei overtok garden
ved skjøte av 10/2 1855.Dei fekk 4 døttre:a Randi Johannesdtr.f.1866
d.1910 g.m. Ingebrigt Knudsen Nysæter f.1864 d.1954.Dei fekk skjøte på garden
'3/12 19O6. b.Dorthea Johannesdtr. f.1868.c.Kristi Johannesdtr. f.
1875,d.1927.Ingebrigt Knudsen vart oppattgift med Gjertrud Halvorsdotter
Storli frå Utesto,men hadde ikkje born med henne.Sjå retting nedanfor:
          Randi og Ingebrigt hadde borna:a.Anne f.1889,d.1968 g.m.Johannes
Ellingsen Haugen og budde der. b.Gjertrud f.1890. c.Johannes f.1893.d.Hanna
f. ?    e.Knut f.1895,d.1978,g.m.Kristine Ingebrigtsdr. Bøe.Dei kjøpte
Munkvoldshaugen og budde der.

Retting mottatt frå Knut (Ustigard) Storli :
1875,d.1927.(Ingebrigt Knudsen vart oppattgift med Gjertrud Halvorsdotter
Storli frå Utesto,men hadde ikkje born med henne.)Dersom det ikke er en annen Ingebrigt Knudsen er dette feil og kan strykes, ref tidl. kommentar
          Randi og Ingebrigt hadde borna:a.Anne f.1889,d.1968 g.m.Johannes
Ellingsen Haugen og budde der. b.Gjertrud f.1890. c.Johannes f.1893.d.Hanna
f.Knut f.1895,d.1978,g.m.Kristine Ingebrigtsdr. Bøe. dei kjøpte Munkvoldshaugen, budde der, og deres barn vokste opp der:
Johannes Knutsen Storli       192O      Gudlaug Nordland          1924
Ingebrigt Knutsen Storli      1922      Ingrid Ovidie Ragnhild Lilleløkken 1930
Ragna Knutsdotter Storli      1924      Alf Korsnes               1919
Marta Knutsdotter Storli      1928      Dagfinn Hesthammer        1931
Inge Knutsen Storli           1929      1Ingeborg O.Gunnes        1926
                                        2Inger Marie Aklesta ?    1952

Ingebrigt Knutsen var oppattgift med Marit Halvorsdtr. Rate og hadde disse barna som også vokste opp i Ustigard:
a. Reidar 1914 ? – 1938 Omkom i spregningsulykke da han og Fredrik Krisktoffersen Storli fra Bortesto brøt nyland ”Nyåkeren” som tilhører Bortesto.
b. John (1920 – 1943)? han var mongolid
c. Gunnhild 1918 ? g.m. Martin Jære og bor på Stenboeng
 
 
 

                          Ustesto Storli.
           Garden må vera frådelt frå Ustigard Storli like før 17OO,men i
1701 er det ikkje ført at det er folk der.Kanskje det er enka som sit med
garden.I 17O4 er det Tarald som er bygslar og han hadde i 1715 sonen Ole
Taraldsen som vart gift med Guri Halvorsdotter Vasli frå Aangarden. Dei hadde
borna;1 Kari f.1734,g.m. Ingebrigt Olsen Detli,husmann på Sandvold.
Dei må ha fått skjøte på Utesto og budde der. 2 Lage Olsen Storli f.1735
g.m. Brit Hansdotter Nerhoel og budde på Nerhoel,Utesto.3 Brit Olsdtr. f.
1739 g.m. Ole Hansen Liabø og budde der.4 Sigrid Olsdtr.Storli.Finn ikkje
meir om henne.Kari og Ingebrigt hadde borna; 1 Dordi f.1758 g.m. John John-
sen som venteleg er frå Munkvold.Dei vart gifte i den perioden som er borte
i kyrkjebøkene(1793-1797).2 Guri f.1761 d.1762.
            Dordi og John hadde dottra Gjertrud f.1786 g.m. Arnt Audensen
Hevle f.1777.Dei fekk skjøte på garden i 1813 for 100 Spd.Gjertrud hadde
sonen Ole med John Halvorsen Stølen i 18O6.Gjertrud og Arnt flytta til Ekra
og budde der.Arnt var enkemann da han gifta seg med Gjertrud.Kan ikkje sjå
at dei hadde born saman.Det var Gjertruds son Ole Johnsen f.18O6, som fekk
skjøte på garden i 1838.Han var g.m. Marit Zakariasdtr. Rate, og dei fekk
borna:1 John Olsen f.1835.Ikkje meir om han. 2 Zakarias Olsen f.1837,g.m.
Marit Olufsdotter Bøe og dei fekk skjøte på garden i 1839.3 Arnt Storli,
f.1839 g.m.Olava Nilsdtr.Storli,Negar.4 Gjertrud Olsdtr.f.1842,død 1927,og
som hadde 2 born utanfor ekteskap.5 Gjertrud Olsdtr. Storli f.1844 g.m.
Esten Olsen Bøe f.1853,d.1947.6 Halvor Olsen Storli,f.1846,d.1935,g.m.
Gjertrud Stengrimsdtr.Horvli.7 John Olsen Storli f.1852,d.1887,g.m.Anne
Mikkelsdtr.Lien f.1848,d.1932.
            I 1848 vart eigedomen Utesto delt i to like deler slik at Ole
Johnsen beheldt 2 mkl. i Utesto og den andre halvdelen,2 mkl.fekk Ole Hal-
vorsen Aalbu ? skjøte på og det er noveraande Gjelhaugen.
            Zakarias og Marit Olufsdotter fekk desse borna:
1 Ole Zakariaswen Storli f.1866.Ikkje meir om han.
2 Marit f.1868, g.m. Even Brækhaug.Sunndaling ?.
3 Margrete f. 1882 d. 1914 g.m. Olaf Landlaupet.
            I 19O6 får Ole Arntsen Storli skjøte på dei 2 mkl. som er att av
Utesto Sliper.
 
 

                            Negar i Storli.
            Sjå det som er skreve om Storligrenda.Den første heilt på-
litelege opplysninga om Negar finn ein i folketellinga for 17O1.Da er det
Erik Nilsen f.1645 med sonen Nilks Eriksen f.1691 og tenaren Nils Sivertsen
f.1681 som er oppførde på garden, og husmannen Løden (Lars) f.1664.
            Erik Nilsen fekk i 17O5 skjøte på garden frå ein Schøller som må
ha vore bygseleigar av garden. I 1783 har arvingane etter Erik Nilsen seld
garden til den tidlegare drengen Nils Sivertsen Sliper som var gift med Anne
Olsdotter Skarsem (Ustesto) f.1683, d.1747.Dei fekkk borna:
           1 Gunhild Nilsdotter f.1719,g.1744 med Halvor Eriksen Vindals-
løkken f.1718.Dei fekk skjøte på garden i 1747 etter å ha kjøpt odelsrett-
en av nemnde Schøller,
           2 Erik Nilsen Storli f.1725,g.m. Olaug.Ikkje meir om dei.
           3 Kristi f.1723 d.1742.
Gunhild og Halvar hadde borna:
           1 Kari Halvarsdotter Storli f.1746 d.1765.
           2 Anne Halvarsdotter Storli,f.1748 d.1748
           3 Nils Halvorsen Storli f.1750, d.1811,g.m. Brit Stengrimsdtr.
             Gravaune f.1749, d.1828.Nils døde ved fall på ein issvull ved
             Aalbu,men finn ikkje at det vart halde noko skifte da.Dei fekk
             skjøte på 6 mkl.i Storli den 26/8 1796 for 40 Rdl.
           4 Tora Halvorsdtr. f.1752 d.1816 g.m. Gunder Olsen Liabø i Rate.
           5 Erik Halvorsen f.1753 g.m. Kari Johnsdotter.Ikkje meir om dei.
Nils Halvorsen og Brit Stengrimsdotter hadde desse borna:
           1 Gunhild Nilsdotter f.1774 d.1855,g.m.Arnfinn Johnsen Stekeren.
           2 Kari Nilsdotter g.m.Ingebrigt Sivertsen Iashol.
           3 Halvor Nilsen Storli f.1778 g.m.Olaug Ellingsdtr.Vindal og dei
             fekk skjøte på Storli,6 mkl.23/2 18O7 for 200 Rdl.
           4 Anne Nilsdtr. f.1779,g.m.Tørris Evensen Uv.
           5 Stengrim Nilsen Storli,g.m.Marit Iversdtr.Stølan
           6 Ingebrigt Nilsen Storli g.m.Ingeborg Estensdtr.Vasli,Kåsen.
           7 Dordi Nilsdtr.Storli f.1786.Ikkje meir om henne.
           8 Nils Nilsen. f.1789,d.1871,ugift.
           9 Halvor f.1789 d.18O1
          10 Halvor f.1792 d.18O2.
Halvor og Olaug Storli fekk borna:
           1 Nils Halvorsen f.1811 d.1886 g.m. Kari Johnsdotter Strand, og
         dei fekk skjøte den 20/2 1837.
           2 Marit f.1813, g.m. Ola Hoås.
           3 Marit d.y. f.1816 d.1884 g.m.Ole Olsen Gorset,Ekra.
     4 Brit f.1817.Ikkje meir om henne.
           5 Olava halvorsdtr. f.1821 g.m.Roald Ingebrigtsen Ishol.
Nils Halvorsen og Kari Johnsdotter hadde borna:
           1 Olava Nilsdotter f.1842 g.m.Arnt Olsen Storli frå Utesto.
           2 Halvor Nilsen f.1844 g.m.Gjertrud Kristoffersdtr.Rate og dei
             overtok garden ved skjøte av 21/3 1870 for 300 Spd.
           3 Marit Nilsdtr.f.1845 g.m.Ole Johnsen Strandsæter.
Halvor og Gjertrud fekk dottra Kari Halvorsdtr. f. 1872, d.1817,g.m. Lars
Storli, Bortesto.Kari fekk heimelsbrev på garden ved skifte i 1876, berre 4 år
gl.Gjertrud Kristoffersdtr.Storli vart oppattgift med John Johnsen
Snøva og hadde med honom sonen Halvor Johnsen Storli f.1877,d.1971,g.m.
d.1971.g.m.Kristine Haldorsdtr. Rolvsjord.Dei fekk skjøte på garden frå
frå Lars Eriksen,16/3 1909, da denne flytta til Rise.
           Sjå nærare om slekta vidare i Hoelsboka.
 

                          G j e l h a u g e n.
           Denne garden vart frådelt frå Utesto Storli ved skylddeling 4/11
1848 og da seld til Ole Halvorsen Aalbu,som var gift med Dorthea (Dordi)
Arntsdotter Storli, f.1812 på Ekra.Det var eigaren av Ustesto, Ole Johnsen
som selde eigedomen til søsterdottra si,Dordi Arntsdotter,etter at han had- de
delt Utesto i 2 like deler i 1848.
           I 1879 er det halde ny skylddling på Gjelhaugen, og da er Gjel-
haugen delt i 2 deler og den nye delen blir kalla Ekra,og eigaren Ole Hal-
vorsen selde Ekra til svigerfaren sin Arnt Otinsen (Audensen) f.Hevle.
           På Gjelhaugen har da desse folka budd;1 Ole Halvorsen Aalbu og
Dordi Arntsdotter.Dei brukte namnet Storli, og hadde borna:
1 Dordi hadde før ho var gift dottra Marit Gundersdotter med Ole Gundersen
  Liabø i 1836.Marit døde i 1906 såvidt eg kan sjå,barnlaus.
2 Kristi Olsdotter Storli,f.1852 g.m.Henrik Olsen Uv f.1855, d.1921.Kristi
  døde i 1899.
Kristi og Henrik hadde borna:
           1 Ole Henriksen d.e.f.1881 d.1950.
           2 Ole Henriksden d.y. f.1883,d 1954 g.m.Dagny Næss og dei budde
             på Rjukan.
           3 Halvor Henriksen Storli f.1885 d.1890.
           4 Anne Henriksdotter Storli f.1888,d.1949
           5 Dordi Henriksdotter Storli f.1891, d.1938 g.m. urmaker Eystein
             Furu f. 1880, d.d 195?
 

                                E k r a
            Som nemnd under Gjelhauen var denne garden frådel frå Gjelhaug-
en ved skylddeling 30/9 1879 og Arnt Othinsen Hevle fekk skjøte på denne delen
frå svigersonen sin Ole Halvorsen Aalbu. På garden har da desse folka
budd:Arnt Othinsen (Audensen) Hevle f.1777,g.som enkemann m.Gjertrud Johns-
dotter Storli frå Utesto Storli,f.1786, og dei hadde borna:
            1 Dorthea  f.1812 g.m.Ole Halvorsen Aalbu.Budde på Gjelhaugen.
            2 Audun g.m.Olava Semingsdtr.Grendsen og dei var eigarar av ei-
              gedomen.
            3 Karen f.1818.
            4 John f.1820
            5 Arnt f.1826 g.m.Gjertrud Ingebrigtsdtrt Ishol f.1834.
Audun og Olava hadde borna:
            1 Sigrid 1855 1861
            2 Arnt f.1860 d.1938 g.m.Petra Larsdtr.Furunes og dei overtok
              garden.
            3 Gjertrud f.1863 d.1872.
            4 Marit f.1866 g.m.Ole  Halvorsen Veggen.
            5 Dorthea f.1869 d.1943.Ho hadde barn m/Arnt Skansen.
            6 Ole f.1871 g.m.Ingeborg Johnsdtr. Vindal.

Desutan finn eg:
Anders Semingsen Storli    1777 1866 kårmann
Anne Semingsdtr.Storli     1779 1866 legdslem
Gjertrud Semingsdtr  "     1792 1884 Fattiglem.ugift
Lars Semingsen Storli      1868 1885  far Seming andersen Storli

6.3.99 Motteke retting frå Knut Storli (Ustigard)
og 20.4.99 retting frå Andrea Enoksen Eide
og 10.7.99 retting frå Ola Hilmar Storli



Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel