Utesto.                 S L I P E R
                Gnr.147 bnr. 1 av skm. 5,9o.
gamalt matr.nr.715 med skyld 16 mkl.Nytt matr.nr.136 lnr.156.I 1896 er skylda
auka til 33 1/2 mkl.=1 øre 9,5 mkl.
Koppskattelista 1645: Ingebrigt og kona Anna og dottra Brynhild.
Odelsgodsfortegnelsen 1647:Ingebrigt.Ole Hages odel,1 øre.
Landkommisjonen 1661:Ingebrigt og Erik,2 øre 16 mkl.(2 bruk?)
Skatte-og prestemanntalet 1664-1665:Ingebrigt Larsen f.16O4,Elling
               Ingebrigts f.1651 og Knut Ingebrigts.f.1644.
Matrikklane:1647 Lauritz,(Ole Hages Odel,16 mkl.) 1664 Ingebrigt,
               17O2 Lars,1736 Ingebrigt,1771 Lars Ingebrigtsen.
Folketellinga 17O1:Lars Ingebrigtsen 50 år,Ingebrigt Larsen 12 år,
               Hans Larsen 8 år,Ellend(Erling)5 år,Paul Larsen 2 år,
Skattemanntal 1762:Lars Ingebrigtsen bruker,eies av Ole Grødal.
               mora Randi og Ingebrigts søstre:1 Olaug,2 Anne,og
               drengen Ingebrigt Eliassen Sæter.
               Husmann:Magnhild Pedersdotter.
Folketelling 18O1:Lars Ingebrigtsen 1731,Marit Olsdotter 1739, og
               sønene Ingebrigt Larsen,1769 (helseløs),Ole Larsen,
               1773,samt fostersonen Paul Ingebrigtsen f.1797.
Folketelling 1815:Ingen oppført på lnr.715,men på 716 er ført dei som
               budde på 715 i 18O1,nemleg Lars Ingebrigtsen 85 år gl.
               Ingebrigt Larsen 5O år,Ole Larsen 38 år,Marit Olsdotter
               40 år,Lars Olsen 10 år,Marit Olsadtr. 7 år,og drengen
               Paul Ingebrigtsen 18 år.
Folketelling 1875:John Larsen 1842,Gunhild Olsdotter 184O,Lars 1868,
               Ole 1873, Gjertrud 1874,Gjertrud kårkone 18O9.

Skifter på Sliper:
1853 18/8 :Ole Larsen Sliper - Marit Olsdotter, f. Vasli.
           Born:1 Lars Olsen 1O år,2 Dordi Olsdotter 19 år, 3 Marit
                Olsdotter 7 år.
1854 28/6 :Lars Olsen Sliper - Gjertrud Johnsdotter.
           Born:1 Ole Larsen,død 1852 utan arvingar,2 John Larsen 11
         år, 3 Dordi Larsdotter 19 år, 4 Marit Larsdotter 7 år.
           Verger:Peder Sæter og Mikkel Skarsem
           (Skiftet viser ei netto formue på 3O8O Rigsdaler.)
1857 23/3 :Marit Olsdotter Sliper- enke.
           1 sonesonen John Larsen Sliper, 2 sonedottra Dordi
            Larsdotter g.m.John Olsen Liabø,3 Marit Larsdotter.
1888 31/12:John Larsen Sliper - Gjertrud Johnsdotter.
           Born:1 Lars Johnsen 19 år,2 Ole Johnsen Gjertrud
                Johnsdotter 14 år,4 Johannes Johnsen 7 år,
                5 Gunder Johnsen 5 år og 6 Olaf Johnsen 2 år.

147/1                Tinglese dokument.
1745 28/1O:Ole Jonsen Grødal får skjøte på 1 øre og 21 mkl.i Sliper
        fra sorenskriver Lange,Nordmøre,etter foreviste adkomstbrev
           og vidner på Sunndal Ting.
1758  3/9 :Lars Ingebrigtsen Sliper får bygselseddel på 1 øre og 8 mkl
        i Sliper frå Ole Jonsen Grødal.
179O 18/12:John Olsen Grødal får skjøte på 1 øre og 8 mkl. i Sliper av
        mora,enke Anne Olsdotter for 99 Rdl.
1798 12/6 :John Olsen Grødal sel 1 øre 8 mkl. i Sliper til Ingebrigt
           Larsen Sliper for 32O Rdl.+ kår.
1800 26/8 :Ole Larsen Sliper får skjøte på 1 ør 9,5 mkl. Sliper frå
           broren Ingebrigt Larsen for 32O Rdl. og livsv. kaar.

18OO 26/8 :Ole Larsen pantsetter Sliper,1 øre  9 mkl. til Gudmund Kårvatn
           for lån 2OO Rdl.
1802 22/2 :Ole Halvorsen får skjøte på 1 øre 9,5 mkl. i Sliper frå Even
           Halvorsen Hoaas for 5OO   Rdl.
1803 19/2 :Sliper 9,5 mkl. Ole Halvorsen forplikter sig til at give for=
           eldrene livsvarigt kaar.
18O3 19/2 :John Johnsen Sliper sel odels-og løsningsretten sin til Ole
           Larsen Sliper for 15O Rdl.(l øre 9,5 mkl.)
1834 22/2 :Skjøte frå Ole Larsen på 1 øre 9,5 mkl til Lars Olsen for 2O
           Rdl.og kår til femårlig verdi 2oo spd.
185O 17/6 :Tingsvitne om at Ole Larsen i over hevds tid har brugt 6 mkl.
           eller 15 shilling i Nerhol under Sliper som sin eigedom.
1856 3O/8 :Skifte etter Lars Olsen der 1 øre 9,5 mkl. og 6 mkl i Sliper
           er utlagt til John Larsen og heimelsbrev til honom.
1866 19/5 :Overutskiftning av Slipers inngjerder.
1874 15/6 :Forlik om hamneretten mellom Sliper og Detli.
188O 15/1O:Skifte etter Gunhild Olsdotter Sliper der d.e.og lnr.162 Nedre
           Hol og lnr.163 Løkkseteren er utlagt til enkemannen John
           Larsen Sliper for kr.8.OOO,- og heimelsbrev til honom same dag
1882 18/1 :Skifteforretn.etter John Larsen Sliper og kona,utlagt dei
           nemnde 3 eigedomane for kr.2.OOO,- til sonen Lars Johnsen og
           heimelsbrev til honom på dei same eigedomane.
19O6 14/2 :Utskiftning saman med naboane.
1916 8/9  :Skyldsett bnr.2 Sliperdriva,skyld 4 øre,og seld til direkt.
       Sæthren.
1931 19/8 :Forlik millom Lars J, Sliper nedre og Lars J. Sliper  øvre,
           samt Halvor Sliperkalvhagen som brukar av bnr. 4.

          Desse har hatt skjøte på 147/1 Sliper:
          1745-179O Ole Johnsen           1834-1856 Lars Olsen
          179O-1798 John Olsen Grødal.    1856-1882 John Larsen
          1798-18OO Ingebrigt Larsen      1882-     Lars Johnsen
          18OO-1834 Ole Larsen                      Martin Breen.

Desse folka har anten budd eller er fødde på Utesto Sliper;

Lars (Lauriz)               ca.159O      (16 mkl)

Ingebrigt Larsen Sliper        1614      Anne (levde i 1645)

Ragnhild Ingebrigtsdotter   ca.164O
Erling Ingebrigtsen Sliper     1651
Lars Ingebrigtsen              1660      Sigrid Johannesdtr.Gulaker
Knut Ingebrigtsen              1666

Ingebrigt Larsen Sliper        1688 1761 Randi
Anne Larsdotter Sliper         1691 1763 Ingebrigt Tørrisen Myren 1684
Hans Larsen Sliper             1693 1742 Marit Hansdtr. Nerhol    1692 1765
Marit Larsdotter Sliper        1695 1745 Iver Roalds.Liabø,Vindal 1702 1751
Elling Larsen Sliper           1696 1741 Brit Hansdtr.Slipersæter 1710 178?

Sigrid Larsdtr.Slipertrøen     1698      Beraug Roaldsen Liabø    1704 1765
Peder Larsen Slipertrøen       1699 1741 Randi Arnfindsdtr.       1691 1747

Sigrid Ingebrigtsdtr.Sliper    1721 1752 Esten Henriksen Vasli    1718 178O
Anne Ingebrigtsdtr.Sliper      1727 1813 Halvor Semmingsen Sliper 1731 18O3
                                        barn i 1762 m/Ellef Jamtsæter
Lars Ingebrigtsen Sliper(g1766)1728 1822 Marit Olsdtr.Gravaune    1739 1812
                                   1755 barn i 1755 m/Marit Torsdtr.Haugen

Sigrid Ingebrigtsdtr.Sliper y. 1726 1759 Sivert Eriksen Haugen    1731

Olaug Ingebrigtsdtr.Sliper     173O 1787 Ole Paulsen Nerhol       1725

Hans Ellingsen Sliper                    Gjertrud Knudsdtr,

Elling Hansen Sliper           1758.

Knut Estensen Sliper                     Anne Eriksdotter Sliper i 1746
Halvor Estensen Sliper                   Chgristinen Roaldsdtr.i 18O7
Marit Knudsdtr.Sliper          1746

Ingebrigt Ellevsen Sliper      1762

Guri Larsdotter Sliper         1755 1764
Ingebrigt Larsen Sliper        1769 1847 Barn i 1797 m/Inger I.Grøtte
                                           "  " 1799 m/ - - - ds - - -
Dordi Larsdotter Sliper        177O 1813 Hans Iversen Sliper (øvre)1763 1847
Ole Larsen Sliper  (g.18O3)    1774 1851 Marit Olsdtr.Vasli(Ångard)1774 1856

Marit Ellingsdtr.Sliper        1786 1864 gm.enke

Ingeborg Halvorsdtr.Sliper     18O7 18O7

Sigrid Halvorsdtr.Sliper       18O8 1892 fattiglem

Ingeborg Halvorsdtr.Sliper     1811 1813 barnesykdom
Iver Halvorsen Sliper                    Marit Ingebrigtsdtr. i 1834

Lars Olsen Sliper, Øversl.     18O4 1850 Gjertrud Johnsdtr.Liabø   181O 1893
Marit Olsdotter Sliper         18O8 1886 Ole Johnsen Liabø         18O5 1886
Eli Olsdotter Sliper           1811 1872 Ingebrigt Johnsen Ishol   18O7 189O
Hans Olsen Slipper,usikker     1812 1813 barnesykdom

Ole Larsen Sliper              1833 1852
Dordi Larsdtr.Sliper           1834
John Larsen Sliper (g.1866)    1842 1887 1Gunhild Olsdtr.Bekken    1841 1878
                                         2Gjertrud Johnsd.Volland  1857
Marit Larsdtr. Sliper          1847 1893 gm.kone.(G,E.Nyhus??)

Ellen Iversdtr.Sliper          1834

Ole Olsen Sliper               1851 19O7 Svartøyen.

Lars Johnsen Sliper (g.1892)   1868 1954 Sigrid Halvorsdtr.Detli   1873 1950

Ole Johnsen Sliper             1872      Utvandra i 1892
Gjertrud Johnsdtr. Sliper      1874      Arnt Arntsen Torve        1873 1937
Johannes Johnsen Sliper,Bekken 1891      Therese Ruud,Modum,i USA
Gunnar Johnsen Sliper i Bekken 1883      Utvandra
Gjertrud Johnsdotter           1883 19OO
Olaf Johnsen i Bekken          1886      Eli Ellingsdtr.Haugen     1880 1960

John Johnsen i Bekken ?        1890

Gunhild Larsdtr Sliper         1892 1985
John Larsen Sliper             1895 1978 Son 1916 med Gudrun Hagen 1896 1964
                                         G.m.Marit Pedersdtr.Detli 1893 1986
Marit Larsdtr. Sliper          19OO      Erik Ivarsen Bjerke       19O2 1951

John Johnsen Sliper            1916      Borghild Todalshaug       1919 1999
Sigrid Johnsdtr. Sliper        1925      Martin Iversen Breen      1924
Lars Johnsen Sliper            1929 1932
Kari Johnsdtr. Sliper          1929      Oddmund Sigv.s.Storli     1931
Lars Johnsen Sliper            1934      Ragna Knutsdtr.Vognild    1936

Tillegg Sliper,Utesto.
Lars Ingebrigtsen  f.1731      hadde m/Marit Thorsdtr.  dottra:
Guri Larsdotter                1755 1764

Anne Ingebrigtsdtr. Sliper     1727      m/Ellev Jamtsæter sonen:
Ingebrigt Ellefsen Sliper      1762 1833 Beret Hansdotter Utem     1759 1863

Ingebrigt Larsen Sliper f.1768 hadde m/Inger Grøtte borna:

Paul Ingebrigtsen Sliper       1797      Marit Johnsdtr. Jamtsæter  1789
Arnt Ingebrigtsen Sliper       1799

John Paulsen Sliper            1827.

Husmann:
Ole Pedersen Vekleåen (Åin)    1849 1924 Marit Iversdtr.Sliper     1858 1946
Sjå retting og tillegg

Peder Sliper g.1901            1876      Anne Margrete Nilsd.Holm  1878
Marit Sliper
Marie Sliper
Mari Sliper                    1881
Hanna Sliper                   1886      Ole O. Morken (Gottem?)   1879
Ingeborg Sliper                1887 196O Halvor
Iver Sliper                    1889 1956
John Sliper                    1892
Sivert Sliper                  1894

Ingeborg O.Sliper f.1887  hadde borna u.f.:
Marit Hansdotter               191O      Lars Larsen Asla          19O7
Olaf H.Sliper                  1914      Tine Olsdtr.Furunes       1923
Ida Thronvik

Marit Pettersdtr. Sliper       19O3

I 1762 er oppført som husmann:
Magnhild Pedersdottret Sliper.

Marit O.Sliperhagen død i 1860,33 år gl. f.1827,

                             S L I P E R
                 Gnr. 148 bnr. 1 av skm.2,23
Gamalt Matr.nr.716 med skyld 1 øre.Nytt Matr.nr.137 lnr.157 med skyld 1 daler
2 ort og 12 shilling. I 1696 er skylda auka til 1  øre og 9,5 mkl (33,5 mkl).

Koppskattelista 1645.Efuend Slipper og kona Giertrude med borna
                Aren og Ragnhild, og tenestejenta Randi.
Odelsgodsfortegnelsen 1647: Efuind med skyld 1 øre.Ole Hages odel.
Landkommisjonen 1661:Er slege saman med utesto,men det er oppgjeve
                at Efuind er sjølveigar av 1 øre.
Skatte- og Prestemanntal 1664-1665: Skyld 1 øre 8 mkl.Eystein 1594
                Knut Evensen 1614,Ole Knutsen 1663.
Matrikklane:1664 Even,1696 Erik,1702 Olle,1721 Olle, 1745 Semming,
                176O Halvor.
Folketelling 1701:Erik Endresen f. 1655.
Skattemanntal 1762:Eies av Ole Grødal, bruker Henrik Semmingsen,
                ungkar f.1732, hans mor Marit Eriksdotter,enke,
                med borna Gunder,Sigrid, og Semming.Drengen Erik
                Semmingsen og tenestejenta Gjertrud Semmingsdtr.
Folketelling 18O1:Halvor Semmingsen f.1731,i 2. ekteskap m/Anna
                Ingebrigtsdotter f.1729, sonen Ole Halvorsen
     f.1772. Husmann Erik Semmingsen f. 1737.
Ved folketellinga i 1815 er det ikkje ført folk på 716.
Folketellinga 1875:Sivert Henriksen 1829, Randi Sivertsdotter 1854
                Henrik Sivertsen 1858, Gunder Sivertsen 1863,
                Randi Olsdotter, 18O5.
Skifter på Sliper:
1760 15/1 :Tore Larsen Sliper - Marit Eriksdotter.
           Born:Semming Toresen f. 1753 og Sigrid Toresdtr.1749.
1772 15/2 :Halvor Semmingsen - Randi Olsdotter (Slipersæter?)
           Born:1 Semming 1767 2 Ole 1771.
1887 23/7 :Sivert Henriksen Sliper - Gjertrud Gundersdotter
           Sonen Gunder Sivertsen arvar det heile.

                            Tinglese dokument.
178O 26/8 :Halvor Semmingsen Sliper makeskifter 6 mkl.m/byksel i Sliper til
           Gunder Beraugsen.Liabø,Vindal.
1790 18/11:Anne Olsdtr. Grødal sel 1 øre og 8 mkl.i Sliper til svigersonen
           Halvor Endresen Hoås.
1796 27/8 :Halvor Endresen Hoås sel 1 øre 9,5 mkl. i Sliper til sonen Even
           Halvorsen for 8O Rdl.
18O2 22/2 :Even Halvorsen Hoås skjøter 1 øre 9,5 mkl. i Sliper til Ole
           Halvorsen  for 5OO Rdl.
1827 22/2 :Ole Halvorsen skjøter 1 øre 9,5 mkl i Sliper til Henrik Sivertsen
           Sliper for 35O Spd.
1873 18/3 :Skjøte frå Henrik Sivertsens enke Randi Olsdotter til sonen Sivert
           Henriksen på halvdelen av matr.nr.157 av skyld 9O shilling for 3OO
           Spd. og kår, og attest om at Henrik Sivertsen eig heile garden.
1878 16/1O:Forlik om hamning med Stekeren og Detli.
1879 14/2 :Husmannskontrakt frå Henrik Sivertsen til Ole Olsen Smaavold på
           plassen Kalvhagen.
188O 16/3 :Kjøpekontrakt der Sivert Henriksen sel til John Larsen 1OO kv.m
           jord for kr. 25,-
1881 22/4 :Kjøpekontrakt på eit stykke jord for 46O Rdl.skyldsett som bnr. 2.
1882 19/6 :Skyldsett bnr.2 Heggåkeren med skyld 6 shilling.
1882 20/6 :Skjøte frå Sivert Henriksen til John Larsen for 46O Rdl.
1887 23/7 :Skifte etter Sivert Henriksen der eigedomen er utlagt til sonen
           Gunder Sivertsen og heimelsbrev datert 19/8 1887.
1889 26/9 :Skylddeling over halvdelen av denne eigedom som er gjeve namnet
           Nergaarden med skyld 3 ort og 12 shilling, lnr.157c og seld til
           Ole Olsen Kletthammer.
19O9 27/9 :Skyldsett Sliperkalvhagen, bnr.4 med skyld 37 øre og seld ti
           Halvor Halvorsen Sliper.
1917 15/2 :Skylddeling over bnr. 6 Sliperdriva II og seld til advokat Gunder
           Gundersen,

          Desse har hatt skjøte på 148/1 Sliper:
          1769-179O Bjørn Knudsen,19 mkl. 1882-1887 Sivert Gundersen
          179O-1796 Halvor Endresen       1887- ?   Gunder Sivertsen
          1796-18O2 Even Halvorsen                  Sivert Gundersen
          18O2-1827 Ole Halvorsen                   Gunnar Sivertsen
          1827-1873 Henrik Sivertsen
          1873-1882 Sivert Henriksen

Etter dette må desse ha budd på eller er fødde på Ustesto Sliper;

Eufind Sliper                  1594      Giertrude i 1645

Knut Evensen                   1614
Aren Evensen Sliper
Ragnhild Evensdotter

Erik Endresen Sliper           1655 1741

Ole Knutsen Sliper             1663

Marit Eriksdotter Sliper       1699 1778 1Semming Hansen                 1743
                 (g.1745)                2Tore Larsen Liahjell      1694 1759
Endre Eriksen Sliper           17OO 1762 Dordi Stengr.dtr.Gravaune  1694 1745
Anne Eriksdotter Sliper        1712 1792 barn m/Knut E.Bryggen i 1746.
Ingeborg Eriksdotter Sliper    1716 1799 Ludvig Paulsen Nerhol      1721 18O5
John Eriksen Sliper (g.1764)             Kari Pedersdotter Liabø,Haugen

Halvor Semmingsen Sliper       1731 18O2 1Randi Olsdotter (Sliperst)1736 1772
                                         2Anne Ingebrigtsdtr.       1727 1813
Henrik Semmingsen Sliper       1732
Gunder Semmingsen Sliper    ca.1734
Erik Semmingsen Sliper         1737 18O5 Ugift. Husmann.
Gjertrud Semmingsdotter Sliper 1739 1812 (fødselsår ved død 1742)
Hans Semmingsen Sliper (g1776  1742 1819 Guro Eriksdotter Haugen    1751 1825

Sigrid Toresdotter Sliper      1747 1797 Barn i 177O m/Ole Rasm.Vekve
                                         Erik Sivertsen Haugen      1759 1826
Semming Toresen Sliper         1749 1765

Toer Olsen Sliper (Johnsen)??  177O      Barn i 1798 m/Guru E.Loe

Marit Knutsdotter Sliper       1746      Annes dotter ikkje meir om henne.

Marit Johnsdotter Sliper       1764      John Eriksens dotter,ikkje meir.

Semming Halvorsen Sliper       1768 1799
Ole Halvorsen Sliper (g.18O4)  1772 1863 Eli Johnsdotter Emang,enke 1773 1847
                                         Barn i 1799 m/Sigrid E.Vekved

Marit Olsdtr.Sliper            1799 1865 Lars Hansen  i 1845(Hefle) 1812 1893

Randi Olsdotter Sliper,Emang   18O5 188O Henrik Sivertsen Ishol,Uv  1794 1872
Olava Olsdotter Sliper g1840   1815 1902 Halvor Halvorsen Aalbu     18O8 1893

Marit Olsdotter Sliper         1817      m/John J.Steker barn i 1837
                g.1842                   Ole Eriksen Tilset         1812

Ole Henriksen Sliper           1827
Sivert Henriksen Sliper        1829 1886 Gjertrud Gundersdtr.Nyhus  1828 187O

Marit Larsdtr.Sliper           1845

Kristi Halvorsdtr.Sliper       1842
Ole halvorsen Sliper           1844
Halvor Halvorsen Sliper        1846
Anne Halvorsdtr.Sliper         1849
Eli Halvorsdtr.Sliper          1851 19O6 enke.fattiglem,Landlaupet?

Elling Halvorsen Sliper        1854
Olava Halvorsdtr.Sliper        ???  1881  datter av halvor halvorsen

Randi Sivertsdotter Sliper     1854 1917 Ole Olsen Kletthammer      1849

Henrik Sivertsen Sliper        1855 1856
Henrik Sivertsen Sliper        1858
Kristine Sivertsdtr.Sliper     186O 1862
Gunder Sivertsen Sliper        1863 1936 Anne Olsdotter Liahjell    1862 1944
Ole Sivertsen Sliper           1866 1866
Ole Sivertsen Sliper           1876

Sivert Gundersen Sliper        1897 197O Marit Iversdotter Horvli   1894
Deretter sjå Holsboka.

Ole Johnsen Sliper (Marits son)1837      Marit Jensdtr. Torve       1847
Finn ikkje plass til
Ole Jensen Sliper             1871 1871

Ole Olsen Sliper              188O 188O Ole Olsens barn.

Kristian Olsen Sliper         1899 19OO

                     S L I P E R
                  Gnr. 148 bnr. 2 Heggåkeren av skm.0,16.
Skylddelt frå bnr. 1 den 19.juni 1882, skyld 6 shilling og skjøte frå Sivert
Henriksen til John Larsen på 147/1 den 2O/2 1882

                    S L I P E R
                   Gnr. 148 bnr. 3 Negården av skm.2,23
Skylddelt frå bnr. 1 den 26/9 1889 med skyld 3 ort og 12 shilling
lnr. 157 c, og seld til Ole Olsen Kletthammer.

Ole Olsen Kletthammer g.1875  1849      Randi Siversdtr.Sliper     1854 1917

Ildri Olsdtr.Sliper           189O 19OO Difteritt,

Sivert Olsen Sliper           1892

så finn eg ein
Ole Sivertsen Sliper          1866 1866

                    S L I P E R
                  Gnr. 148 bnr. 4 Kalvhagen av skm.0,37.
Skylddelt frå bnr.1 den 27/9  1909 og skjøtet til Halvor Halvors-
en Sliper.Men det er truleg at det har budd folk på bruket lenge
før den tid. Eg trur at etternemnde har budd der:

          Folketelling 1875:Ole Olsen Småvoll.

Halvor Halvorsen Aalbu (g184O) 18O8 1893 Olava Olsdotter,f.Stekeren 1815 19O2

Marit Halvorsdotter Sliper     1841      Erik Ingebrs.Torve         1848
Kristine Halvorsdotter Sliper  1842 1928 Ole Gundersen på Klettham. 1845 194O

Ole Halvorsen Sliper           1844      Brit Halvorsdt.Heggvold    1852
Halvor Halvorsen Sliper        1846      Ildri O.Vognilsdmyran      1843 1931
Anne Halvorsdtr. Sliper        1849 1914 død som Storli
John Halvorsen Sliper          1851 1864
Gjertrud Halvorsdotter Sliper  1853 1853
Erling Halvorsen Sliper        1854
Gjertrud Halvorsdotter Sliper  1861       barn m/Tarald H.Blokkhus i  1895.

Olava Olsdtr Sliper.tvilling   1875 1875
Marith Olsdtr.  "      "       1875 1875

Hanna Taraldsdtr.Sliper        1895

Marit Olsdotter Sliper         1875 1875 tvilling
Olava Olsadotter Sliper        1875 1875  --"--

Ole og Brit hadde dottra:
Olava Olsdotter Sliper         1879
Halvor og Ildris born:
Halvor Halvorsen Sliper        1875 1960 Kristine Halvorsdotter     1879 1942
Sigrid Halvorsdotter Sliper    1877      Ole I. Dørum
Olava Halvorsdotter Sliper     188O 1881
Olava Halvorsdotter Sliper     1883

Halvor Halvorsen Sliper        1911      Ingeborg Ingebr.d. Breen   1911

Tillegg 148/1.
Sivert Eriksen Haugen                    Barn i 1759 m/Sigrid I.Sliper

Erik Sivertsen Haugen          1759 1826 Sigrid Toresdtr.Sliper    1747

Tore Olsen Sliper              177O      (hennar son m/Ole Rasmusen Vekve)
Marit Eriksdotter Haugen       178O
Sivert Eriksen Haugen          1783 182O Guro Olsdtr.Vasli,Ångarden 1771 1844
 

                           Sliperdriva II.
                           Gnr. 148 bnr. 6
Gunder Gundersen

Husmann i 1801.
Erik Semmingsen Sliper         1737

Husmann i 1879.
Ole Olsen Smaavold           1821 189O.

                              Ø V E R S L I P E R
                         Gnr. 149 bnr. 1 av skm. 3,o8
         Gamalt matr.717 og 718 med skyld tilsaman 39 mkl.(=1 øre 15 mkl
         Nytt matr.138 lnr.158 med skyld 1 daler 4 ort og 9 shilling.
         Koppskattelista.Olle Slipper og kona Ingeborre
     Odelsgodsfortegnelsen 1647: 16 mkl. Olle ?  (Olle Hages odel)

         Landkommisjonen 1661.1/2 spand,Peder og Olle (usikkert)
         Skatte-og prestemanntal 1664-1665:Oluf f.1634,John Olufsen,f.
                     1655.
 Matrikklane:1664 Olle og Audun (?),1696 Audun,(19,5 mkl.på
            Olle ikkje noko),17O2 Olle på båe nr.1721 likeins
             også i 1745,176O Olle og Arnt,1771 Iver Henriksen på
             båe nr. og likeins i 1777.
 Folketellinga i 17O1.Ole Olsen 57 år, Ole Olsen 4 år, tenaren
  Halvor Olsen Storli 56 år.(Horvli ?)
 Skattemanntal 1762. på 717 Iver Henriksen med kona Marit. Dreng
             Ole Johnsen Ishol.Marit Knutsdotter Torve og hennar
             mor Guri,og Guro Ingebrigtsdtr Breiegård.På 718 ingen
 Folketelling 18O1:På 718 Hans Iversen i 2.ekteskap m/Dordi Lars-
             dotter 3O år, Gjertrud 6 år,Marit 3 år, og Iver 1 år.
             På 717:Ole Pedersen 6O år,husmann, Eli Olsdotter 45
             år(Det må være Ole Pedersen Haugen på Liabø) med born
             John 1o år,Roald 5 år og Gunder 2 år.Hans born:Sigrid
             2O år,Marit 12 år,og tenestejenta Thor Paulsdtr. 74
             år, ugift.
             Husmann;Esten Olsen 34 år,Marit Estensdottedr 26 år,
             og borna Ingeborg 5 år,Anne 2 år, tenestejente Sigrid
             Estensdotter (hennar søster?) og hennar dotter Marit
             Olsdotter 2 år.
 Folketelling 1815:Dei same som i 18O1 + borna Marit f.18O3 og
             Lars f.1812 og drengene Sivert og Henrik Johnssøner,
             og tenestejentene Sigrid Simonsdtr Storli og Sigrid
             Olsdotter 70 år.
 Folketelling 1875:Dordi Larsdotter 1833,mannen i Amerika,Lars
             Johnsen 1857,Ole Johnsen 1859,John Johnsen og Erik
             Johnssøner 1865,tvillinger,Erik Johnsen 1867,Gjert-
             rud Johnsdtr.1863. John Olsen 1833 i Amerika.
 Skifter på Øversliper:
 1851 8/11 :Ole Larsen Sliper,ungkar.
            Arvingar:søskena 1Dordi Larsdtr,2 John Larsen i
                    Bekken,3 søstra Marit Larsdtr.Nyhus.

På 149/1.                    Tinglese dokument
1752 16/6 :Iver Henriksen Vasli på Øversliper får skjøte på 1/2 Spand i
           Øversliper for 1dl. frå Bjørn Knutsen Eggesdalen.
1769  5/9 :Sliper 19 mkl.seld av Bjørn Knudsen til Anne Olsdtr. for 80 Rdl.
           (er dette matr.nr. 718 ?).
1780 12/7 :Iver Henriksen sel l øre og 15 mkl. m/bøksel til sonen Hans Iver
           sen for 15O Rdl.
18O9 28/8 :Hans Iversen fledfører seg ved contract med Sigrid Olsdotter Hoel
           mot forsørging på livstid.(Denne kunne ikkje ha tredd i kraft)
1831 23/2 :Skjøte frå Hans Iversen til Lars Hansen på 1 øre og 15 mkl. for
           3OO Spd.og kår til foreldrene Hans Iversen og Barbro Ingebrigts-
           dotter og til broren Iver Hansen.
1834 2/8  :Skjøte frå Lars Hansen til Lars Olsen på 19,5 Mkl i Sliper for 8OO
           Spd.
1843 10/1 :Skjøte frå Lars Hansen til Michel Skarsem på 19,5 mkl.for 6OO.Spd.
1844 14/3 :Skjøte frå Michel Skarsem til Lars Olsen på 19,5 mkl for 6OO Spd.
1846 17/7 :Erklæring om et møllebruk utstedt av Lars Olsen Sliper.
1856 30/8 :Ved skifte etter Lars Olsen er d.e.utlagt til dottra Dordi Lars-
           dotter g.m.John Olsen Liabø, for 278 Spd.og heimelsbrev same dag.
1867 18/6 :Festeseddel til Haldor Haldorsen Ålbu frå John Olsen på plassen
           Lilleenget.
1874 15/5 :Forlik om hamning mellom Sliper og Detli.
1884 17/6 :Skyldsetning over en del av d.e. som er seld til John Arntsen
           Liabø skyld 3 ort og 17 shilling. Det er lnr.158b, seinare bnr.2
          Østgård.
19O3 17/8 :Skjøte frå John Olsen til til Lars Johnsen for kr. 1.17O,- + kår.
19O6      ;Utskiftning.
191O 13/12:Skyldsetning av bnr. 3 Pinhøldriva av skm.0,o5 og seld til Peder
           P.Ålbu.

             Desse har harr tinglyst skjøte på Øversliper:
             1752-178O Iver Henriksen      1856-19O3 John Olsen
             178O-1831 Hans Iversen        19O3-     Lars Johnsen
             1831-1834 Lars Hansen og                Randi Larsdotter
                       Iver Hansen.                  Martin  Aalbu
             1834-1856 Lars Olsen Liabø

Desse må ha budd på eller er fødde på Øversliper:
Laurids Slipper          i 1645           Thyrre i 1645
Marit Larsdotter         i  "

Peder og Olle i 1661
Audun         i 1664 og 1696.

Endre                          1614
Even Ellingsen                 1660
Oluf Sliper                    1634

John Olufsen                   1655

Ole Olsen Sliper               1644

Guri Hansdotter Sliper         1691 1769 ugift
Ole S.Sliper                   1696 1751 berre ved død

Ole Olsen Sliper               1697 1759
Marit Olsdotter Sliper         1699

Marit Olsdotter Sliper         1724 1800 Iver Henriksen Vasli       1721 1797
Hans Olsen Sliper              1731 1751

Ole Iversen Sliper             1752 1752
Ole Iversen Sliper             1753 1753
Guri Iversdotter Sliper(g1781) 1754 1794 Iver Iversen Stølen,g.1792 1757 1805
Ildri Iversdotter Sliper       1756 1814 (m/John Utem sonen Henrik i 1796)
Henrik Iversen Sliper          1757 1765
Ole Iversen Sliper             1759 1759
Hans Iversen Sliper            1763 1847 1Dordi Larsdotter Sliper   1771 1813
                    g,1816               2Barbara Ingebrigtsd.Torve 1776 1861

Halvor Hansen Sliper           1766 1850 kårmann. (berre ved død)

Henrik Johnsen Sliper          1796 1871 Sigrid Simonsdtr.Storli    18O6 1855

Iver Hansen Sliper             1793 1794
Gjertrud Hansdtr.Sliper(1816)  1795 1881 Halvor Iversen Hindset     1792 1874
Semming Hansen Sliper          1794 1881 Magnhild Olsdtr.Liabø      1785 1868
Marit Hansdotter Sliper        1796      Lars Johnsen Lihjell
Iver Hansen Sliper d.y.        18OO 1858
Marit Hansdotter Sliper(1824)  18O3 1884 Stengrim Ingebr.Haaker     1798 1868
                                         Barn i 1829 m/Halvor H.Lønset.
Marit Hansdotter Sliper d.y.   18O4 1884 barn m/Halvor Halvors.Lønset i 1829.
Hans Hansen Sliper             1812
Lars Hansen Sliper ,Horvlimo.  1812 1893 Marit Henriksd.Vasli       1811 1893

Dorthea Hansdtr. Sliper        1817 191O John Arntsen Storli        182O 19O5

Guru Semmingsdotter Sliper     1825

Lars Hansens born:
Dorthea Larsdotter Sliper      1834
Anna Larsdotter Sliper         1836 19O4 Dei budde Sliper eller Lønsetmo.
Marit Larsdotter Sliper        1845

Mariin Halvarsen Sliper        1829      Marits son.

Nye folk på garden.
Lars Olsen Sliper,Utestuen     18O4 185O Gjertrud Johnsdtr. Liabø   181O 1893

Ole Larsen Sliper              1833 1852
Dordi Larsdotter Sliper        1833 1926 John Olsen Liabø           1834 1898

John Larsen Sliper i Bekke     1842 1887 Gunhild Olsdotter Bekken   184O 1876
Marit Larsdotter Sliper        1847 1893 Gunder Ellingsen Nyhus     1852 194O

Lars Johnsen Sliper  (g.1886)  1857 1942 Anne Nilsdtr. Hoel         1855 1945

Ole Johnsen Sliper d.e.        1859 194O
Gjertrud Johnsdtr. Sliper      1861 1951 Gunder Ellingsen Nyhus     1852 194O
Ole Johnsen Sliper d.y.        1865 194O barn m/Dordi Vognildsmyran i 1811
John Johnsen Sliper, Jære      1867 1914 Kari Nyløkken,Henriksdtr.  1874 1932
Erik Johnsen Sliper i Bekken   1867      Gjertrud Johnsdtr.Vollan   1854 1938

Dorthea Larsdtr. Sliper        1887 1957 Ingebrigt I Sætrum,Usa.    1873 1964
John Larsen Sliper             1889 1977 Utvandra Amerika.
Randi Larsdotter Sliper        1891 1991
Marit Larsdt.Sliper            1894 1987
Anna Larsdotter Sliper         1897 197O

Dorthea Olsdtr.Vognils.myr     1891

Hansine Johnsdotter Sliper.    1901

Gjertrud Johnsdotter f.1861 hadde i 1883 m/Sivert Lønset dottra:
Marit Sivertsdotter            1883

John Eriksen Sliper,Bekken     189O
 

                    S L I P E R
              Gnr. 149 bnr.2 Østgård av skm.2,o2
Skylddelt frå bnr.1 den 17/6 1884 med skyld 3 øre og 17 shilling og seld til
John Arntsen Liabø.Lnr. 158 b.
John Arntsen Storli,Liabø      182O 19O5 Dorthea Hansdtr. Sliper    1817 191O

Hans Johnsen Sliper            185O 1929 Kari Olufsdtr.Svartøien    1857 1942
Gjertrud Johnsdtr. Sliper      1854      m/Sivert Lønset sonen

Marit Sivertsdotter Sliper     1883

Nye folk på garden.
Ludvig Godtland               1894      som selde eigedomen attende til Randi
Sliper som så selde garden til Martin Aalbu på Stekeren og garden er ikkje
lengre dreve som eige bruk.

                                S L I P E R
             Gnr. 149 bnr.3 Pinhøldriva av skm.0,o5
Skylddelt 13/12 1910 og seld til Peder P.Aalbu som seinare selde
den til adv.Gunder Gundersen i Oslo.

                    S l i p e r
              Gnr, 149 bnr. 4 II Sliperdriva  av skm.O,o5
Skylddelt frå bnr. 2 i 1916 og seld til advokat Gunder Gundersen   i Oslo.
 

Tillegg Øversliper.
Hans Semmingsen Sliper         1741 1819 Guro Eriksdotter Haugen    1751

Ildri Iversdotter Sliper hadde i 1796 med John Utem sonen
Henrik Johnsen Sliper          1796 1871 Sigrid Semmingsd.Storli    1786 1826

Sigrid Henriksdotter           1823 19OO Budde ugift i Ångaren i 1875
Ildri Henriksdotter Sliper     1826 1871 Ole Eriksen,Sliper,Bekken  1822

Henrik Olsen Sliper,Morken     186O 1939 g.i Amerika m/jente frå Sunnmøre.
Erik Olsen Sliper, Morken      1863 19OO
Sigrid Olsdotter Sliper,Morken 1866       gift Paulsen i Amerika.

Gjertrud Johnsdtr.Sliper f. 1861 hadde i 1883 barn m/Sivert J.Lønset

Marit Sivertsdotter Sliper     1883 19OO

Lars Hansen Sliper i Horvlimo  1812 1893 Marit Henriksdotter Vasli  1811 1893

Dorthea Larsdotter Sliper      1834 1926 John Olsen Liabø           1834 1898
Anna Larsdotter Sliper         1836 19O4 Roald Roaldsen Horvli      1839 1921

Marit Eriksdtr.Sliper          1871
Halvor Eriksen Sliper          1876
Sigrid Eriksdotter               ?

Husmann i 18O1:
Esten Olsen Torve              1767 1838 Marit Estensdtr.Vekve      1775
Flytta til Kåsa,Bårdsgarden.

Finn ikkje plass under Sliper til:
Ole Johnsen Sliper                     Ingeborg Knudsdtr. i 1821

John Olsen Sliper            1821 1821
og til:
Johannes Iversen Vindal      1823 1854 Gjertrud Jonsdtr sliper   18OO 19OO
 

                      D E T L I
               Gnr. 150 bnr. 1 av skm.7,95
Gamalt matr.nr.719 med skyld 2 øre. Nytt matr.nr.139 lnr.159
med skyld 2 daler 1 ort og 18 shilling.Eigedomen Tilset var matrikulert under
Detli til ca. 18OO.
Koppskattelista 1645.Endre med kona Anne og borna Esten,Rågier,
               og tenestejentene Brønild og Thoer.
Odelsgodsfortegnelsen 1647: Også da Endre med skyld 1/2 Spand,
               som er 1 øre og 12 mkl.
Landkommisjonen 1661: Endre og Esten, 1 halvt Spand, sjøleigar,
               og 1 kvernsted m/bøksel 16 mkl.
Preste-og skattemanntal 1664-1665:Endre f.1595,Esten f.1598,
               Halvor Endresen 24 år.
Matrikklane:1664 Endre,1696 Halvor 2 øre,1736 Olle, 176O Halvor,
               1771 Halvor Halvorsen.
Folketelling 17O1:Halvor Endresen f.164O og sonen Ole Halvorsen
               12 år,f.1689.Husm.Even Olsen 6O år og Ole Evensen 4 år
Skattemanntal 1762:Halvor Olsen og Marie. Hans mor Kari og hans
               søster Sigrid.
               Husmenn:I Arnt Horfli g.m.Anna.II Halvor Johnsen
               g.m.Gjertrud.III Beraug Johnsen g.m. Guro.og dreng-
               ene Hans Semmingsen Sliper,Semming Andersen Klevdal
               og tausene Kari Halvorsdotter Bekken og Kari
               Pedersdotter Haugen og Anna Eriksdotter Sliper.
Folketelling 18O1:Ole Halvorsen 45 år,kona Ingeborg Arntsdotter 42
              år,og borna 1 Halvor 14 år, 2 Marit 12 år,3 Arnt
               9 år,4 John 2 år.Drengen Halvor Gundersen og tause-
               ne Dordi Johnsdotter og Kristi Roaldsdotter.
            Husmenn:I Steffen Pedersen 34 år,og kona Randi
                      Olsdtr.31 år med sonen Peder 1 år.
                   II Lars Eriksen 46 år og kona Ildri Johnsdot-
                      ter og sonen Erik.
                  III John Beraugsen 37 år med kona Karen Beraug
                      dotter og borna Beraug 8 år,Ingeborg 5 år,
                      Marit 2 år.
Folketelling 1815:Ole Halvorsen 58 år,Ingeborg Arntsdotter 55 år,
                      sonen Halvor Olsen 28 år og kona Sigrid
                      Ingebrigtsdtr.26 år,med sonen Ole 3 år og
                      Ingebrigt 1 år John Olsen 15 år.(dreng ?)
            Husmenn:I John Olsen 48 år og kona Dorthea Hansdtr.45.
                   II Erik Johnsen 61 med kona Randi Olsdtr.38 år
                      og borna Marit 12 år,John 8 år,og Ole 6 år,
                      Erik 2 år + Marit d.y.f.i 1816.
Folketelling 1875:Halvor Olsen f.1836,Marit Kristoffersdtr.f.1844
                      med borna:1 Ole f.1869, 2 Stengrim f.1871,3
                      Sigrid f.1873 4 Dordi f.1875,kårmann Ole
                      Halvorsen f.1812 og kona Dordi f.18O8.
             Husmann: Halvor Olsen f.1821 og kona Dordi Halvorsd.
                      med dottra Gjertrud Halvorsdtr f.1862

Skifter i Detli:
1757 18/4 :Ole Ingebrigtsen - Dordi Johnsdotter
           Born:1 Halvor,2 Ingebrigt,3 John og 4 Guru f.1735.
1788 11/9 :Halvor Olsen Detli - Marit Olsdotter
           Born:1 Ole d.e.2 Ole d.y.3 Dordi Johnsdtr.f.1782
dotter av Gjertrud som er død.

15O/1 Detli:                 Tinglese dokument
1638 Da er det i skifteretten framlagt 2 skjøter, kvart på 18 mkl.i Detli.
           Det eine skjøtet er frå Erik Sivertsen,Anne Brynildsdtr og Paul
           Lien på vegne av kona si Gjertrud Brynnildsdtr.til Esten Halvorsen
           Detli.Det andre er frå søstrene Gunhild og Guri Estensdøttre
           til broren Halvar Estensen Detli.
1682 29/7 :Skjøte til Halvor Estense frå søstrene Gunhild og Guru.
1725 16/7 :Skjøte til Ole Ingebrigtsen frå skifteretten.
1729 23/4 :Kongeskjøte på 6 mkl.i Detli for 8 Rdl.contant til Ole Ingebrigtsen
1729 23/3 :Detlisæter 6 mkl. seld til Ole Ingebrigtsen Detli for 8,5 Rdl.
1737 18/4 ;Detlisæter 6 mkl.seld av Ole Ingebrigtsen Detli til Halvor Olsen
           Detli på skifte.
1742 18/1 :Gjetmund Johnsen skjøte på odelsretten i Detli til Jon Ellingsen
           Munkvold.
1757 14/5 :Ingebrigt Olsen Detli sel til broren Halvor Olsen Detli 1 øre og
           18 mkl og Detlisæter 6 mkl.for 42 Rdl,og Løkksæter 12 mkl.
1791 27/8 :Ole Halvorsen får skjøte på 2 øre i Detli og 6 mkl.i Løkksæter frå
           den ynge broren Ole Halvorsen Horvli og Jon Arnfinsen Stekeren på
           sin myndlings vegen for 350 Rdl.
1811 26/8 :Skjøte frå Ole Halvorsen til sonen Halvor Olsen på 2 øre (lnr 719)
           for 4OO Rdl.
1812  2/3 :Detli.719, 2 øre.Halvor Olsen gir kaar til sine foreldre.
1838 21/2 :Bygselseddel til Ingebrigt Johnsen og kona på plassen Stubban.
1844 14/3 :Skjøte frå Halvor Olsen til sonen Ole Halvorsen på 2 øre for 400
           Spd.og kår til foreldra Halvor Olsen og kona Sigrid Ingebrigtsdtr.
1863 14/3 :Utskiftning angående Stubban og Nerholsæter,
1865 8/9  :Forlik om hamning med Horvli og Lønset
1873 14/10:Skjøte frå Ole Halvorsen til sonen Halvor Olsen på lnr.159 for 75O
           Spd og kår til Ole Halvorsen og Dorthea Stengrimsdtr.
1874 15/5 :Forlik om hamning med Detli og Sliper.
1876 7/2  :Kommisjonsforlik mellom Halvor Olsen Detli,Mikkel,Erling og Ole
           Vindal angående bestemmelser i Morken og Deeling av skogen på
           Horvene og i Sæterlien.
19O3 21/10:Skylddeling der Halvor Detli ved salg til Peder Aalb.tilbake-
           holder del av Stubban med 2 skogteiger under navnet Flatheim,
           skyld 2,25 bnr. 2.
19O9 14/12;Skjøte fra Halvor Olsen Detli til Peder P.Aalbu for kr.12.OOO,-.
191O 13/12:Skylddelt bnr.3 Tørset av skm.O,56 til Arnt O.Tørset
1916 16/10:Kjøpekontrakt frå Peder P.Aalbu til Peder H. Bøe på en skogparsell
           for kr.9OO,-.
1918 20/6 :Skylddelt bnr.5 Olsheim, skm.O,ol til Ole A. Tørset.
1923 17/3 :Skjøte frå Peder Pedersen til Peder Pedersen Aalbu for kr. 3.OOO,-
           og kår til faren og Kari Arntsdotter.
1926 18/9 :Makeskifte millom Peder P. Aalbu og Peder H.Bøe millom d.e.Detli
           og gnr. 177 bnr.2 Bøe med kr.13.OOO,- i mellomlag.

          Skjøter på 15O/1 Detli:
          I 1638 Esten Halvorsen på 18 mkl.
           -"-   Halvor Estensen "  18  "
          1682-1725 Halvor Estensen 18 mkl. frå søstrene Gunhild og Guri.

          1725-1757 Ole Ingebrigtsen      1873-19O9 Halvor Olsen III
          1757-1791 Halvor Olsen I        19O9-1923 Peder P.Ålbu
          |791-1811 Ole Halvorsen I       1923-1926 Peder P.Bøe
          1811-1844 Halvor Olsen II       1926- ?   Peder H, Bøe.
          1844-1873 Ole Halvorsen II                Martinus Ishol.

        (Usikkert,litt problematisk)
 
 

 Etter det som er skreve framanfor,må desse folka anten vera fødde på Detli
 eller dei har budd der:
 Esten Halvorsen Detli                    levde i 1638
 Gjertrud Brynhildsdtr                    Paul Lien levde i 1638

 Halvor Estensen                         levde i 1638.
 Endre Estensen Detli          1595
 John Estensen Detli           1596
 Esten Estensen                1598
 Rågierd Estensdotter
 Gunhild Estensdotter
 Guri Estensdotter

 Esten Endresen
 Halvor Endresen Detli         164O

 John Arntsen Detli            1678 1746 (berre ved død)

 Ole Halvorsen                 1689      Kari

 Even Pedersen Detli                     Marit Iversdtr.Hindsetg.1768

 Ole Ingebrigtsen Detli        17O1 1757 Dordi Johnsdotter         17O2 1761

 Halvor Olsen Detli (g1757) ca.1725 1789 Marit Olsdotter Lønset          1788
 Ingebrigt Olsen Detli (g1757) 1727 1799 Kari Olsdotter Storli     1734 1815

 Sigrid Olsdotter Detli (g1797)          John Larsen Gravem,Sunndal
 Guri Olsdtr.Detli(levde 1762) 1734      Beraug Johnsen Vindal(husm)1718
 John Olsen Detli              1734?

 Dordi Halvorsdotter Detli     1755 1765
 Ole Halvorsen Detli d.e.      1757 1828 Ingeborg Arntsdtr.Dørum    176O 1844
 Gjertrud Halvorsdtr. Detli    176O 1784 ugift, hadde dotra Dorthea f.1782
 Ole Halvorsen Detli d.y.      1763 181O 1Sigrid Halstensdtr.Horvli 177O 1793
                        g.1794            2Eli Halvorsdotter Nyhus   1777 1879
 John Halvorsen Detli          1767 1812 omkommet i snøskred.
John Halvorsen Detli          1769 1779

Halvor Olsen Detli  (g.1811)  1786 1861 Sigrid Ingebr.dtr.Strand   1789 1881
Marit Olsdtr. Detli (g.1813)  1788 1875 Halvor Arntsen Dørum       1791 187O
Arnt Olsen Detli    (g.1822)  1792 1865 1Eli Arntdtr.Dørum         1787 1824
                                        2Sigrid Olsdtr. Bøe        1775 1828
                                        3Sigrid Ellevsdtr.Haugen   1798 1833

John Olsen Detli (g1827)       1799 1874 Marit Ellefsdtr, Dørum     1789 1866

Ole Olsen Detli                18O3 1811

Ingebrigt Johnsen Detli        18O8 1892 fattiglem,,Engen?? enkem.Bøasæter?

Ole Halvorsen Detli            1812 19OO Dorthea Stengr.dtr.Gravaune18O8 1877
Ingebrigt Halvorsen Detli      1813 1899 ugift. rentenist
Karen Halvorsdtr.Detli         1816 1876 Roald Larsen Slipersæter   18O7 1883
Arnt Halvorsen Detli           1819 1877 Marit Estensd.frå Folldal  1814 19O7

Ingeborg Halvorsdtr Detli      182O 1822
Halvor Halvorsen Detli.Målselv 1821 1889 Ane Samuelsdtr.frå Lesja   1834
Ingeborg Halvorsdtr.Detli      1832 1914 Ingebrigt Johnsen Strand   1830 1904

Marit Olsdtr.Detli   (g.1858)  1833 1927 Hågen Ingebrigtsen Vognild 1833 1917
Halvor Olsen Detli   (g.1868)  1836 1926 Marit Kristoffersdtr.Klett 1844 1927
Stengrim Olsen Detli           1842 1913 Kari Eriksdtr. Hokseng     1848 193O
Ole Olsen Detli                1847      Utvandra
Sigrid Olsdtr. Detli           1853 1864
Halvor Olsen Detli   (g.1889)  1858      Marit Iversdotter          1855

Halvor Arntsen Detli           1841
Ingrid Arntsdtr.Detli          1843

Ole Halvorsen Detli            1869      Annie Hansen
Stengrim Halvorsen Detl        1871      Utvandra i  1893.
Sigrid Halvorsdotter Detli     1873 195O Lars Johnsen Sliper        1868 1955
Dorthea Halvorsdotter Detli    1875 1962 Erik Arntsen Aune          1862 1925
Sivert Halvorsen Detli         1877 1948 Hanna Ingebrigtsdtr.Stene  1882
 Halvor Halvorsen Detli         1883 1883

Gjertrud Halvorsdtr.Detli      1879      Utvandra i 19O3
Marit Halvorsdtr. Detli        1881      Utvandra i 19OO
Kristian Halvorsen Detli       1883
Halvor Halvorsen Detli         1883 1883 (tvilling)
Margrete Halvorsdotter Detl    1884 1885
Hanna Halvorsdtr. Detli        1884 196O Hans Beraugsen Vindal      1879 1958
Martin Halvorsen Detli         1886 1887
Margrete Halvorsdotter Detli   1888      Kristian Beraugsen Vindal  1888 USA.

Marit Kristoffersdtr.f.1844 hadde med Beraug Roaldsen Vindal sonen
Ingebrigt Beraugsen Vindal     1867

Nye folk på garden:
Peder Pedersen Bøe             1851 1938 Kari Arntsdotter

Gjertrud P. Bøe                1887      Peder Halvorsen Bøe        1885
Peder P AAlbu, Soknedal
Marit Pedersdtr. Bøe           1893 1986 John Larsen Sliper         1894 1978
Martin P Ålbu, Stekeren        1896 1989 Inger Olsdtr.Sliper        1900 1989
Gudrun P.Ålbu                  1898 1968 Johan Taraldsen Myren      19O2 1982
Marie P.Aalbu i Canada

Så var Martinus Ishol eigar av Detlia til garden brann ned etter lynnedslag i

7O åra. Sidan har garden ikkje vore busett.

Arnt Halvorsen Detli           1818 1877 Marit Estensdtr.Avlen      1814 19O7

Halvor Arntsen Detli,Lønset    1841 1925 Marit Kristoffersdtr.Rate  1855 1917
Ingrid Arntsdtr.Detli          1842
Ole Arntsen Detli              1844
Ingebrigt Arntsden Detli       1847
Simen Arntsen Detli            1849
Sigrid Arntsdotter Detli       1852
Elias Arntsen Detli            1854

Arnt Olsen Detli og Sigrid Ellefsdotter Haugen hadde borna:
Ole Arntsen Detli              1826
Marit Arntsdotter Detli        1827      Halvor Halvorsen Rate      1823 1865
Sigrid Arntsdotter Detli       1828 1830
Ellev Arntsen Haugen           1832      Reist til Tromsø i 1855.

John Olsen Detli  og Marie Ellevsdtr hadde borna;
Elen Johnsdtr. Sliper          1827 1827
Ole Johnsen Detli              1828 1867
Ingeborg Johnsdotter Detli     1830 1866 John Roaldsen Ishol i Uv   1828 1926
 

Tillegg i Detli.
Folk som eg ikkje finn att i annan samanheng:
Even Pedersen Detli i Bjørgen  1728      Marit Iversdotter Hindset  1734
Marit Pedersdotter Detli       173O      barn m/Ole H.Vasli i 1757,Sigrid.
Peder Pedersen i Horvli i 18O1 1735

Johannes Evensen Detli         1761      Desse to må vera døde eller
Peder Evensen Detli            1768      utflytta før 18O1.

John Arntsen Detli             1678 1746 berre ved død.

Kristine Sivertsdotter Detli   1834      Dotter av Sivert Johnsen og Brit
Olsd
I 1875 budde i Detliøien under lnr. 159:
Ole Halvorsen,Tilset,husmann   1831      Sigrid Halvorsdtr.(Lønset?)1826

Ole Olsen                      1861

Husmenn under Detli.
I 17O1 Even Olsen              1641
       Ole Evensen             1697

I 1762 er nemnt Arnt Horvli med kona Anna. Finn ikkje meir om dei.Det same er
tilfelle med nr.2 i 1762,Halvor Johnsen Halset og Gjertrud.Den tredje i 1762
Beraug Johnsen må vera Løksæter og blir tatt med under denne garden.
Ved folketellinga i 18O1 var det desse Husmennene:
I.Steffen Pedersen Detli       1768      Randi Olsdotter Vasli      177O

Brit Steffensdtr.Detli         1792      død før 18O1.
Peder Steffensen Detli         18OO
Berit Steffensdotter           18O4

II.Lars Eriksen Emang          1752 18O5 Ildri Johnsdotter (g1798)  1773 1859

Erik Larsen Detli              1798

III.John Beraugsen, må vera Løkksæter og blir medtatt der.

I 1815 finn vi to nye husmenn:
I John Olsen Bøe,Detli         1766      Dorthea Hansdotter,g.1815  177O
  (finn ikkje meir om dei.Var ho frå Stølan??)
 

II Erik Johnsen (Hevle?)       1754      Randi Olsdotter Rate       1778

Marit Eriksdotter              18O3
John Eriksen                   18O7
Ole Eriksen                    18O9
Erik Eriksen                   1813
Marit Eriksdtr. d.y            1816

I 1875 finn vi så Detlirønningen, som også må være husmannsplass:

Tarald Toresen Detlirønningen  1826 1891 Ingeborg Roaldsdtr.Vindal  1828 1911
 

Marit Taraldsdotter Vindal     1857 186O
Beraug Taraldsen Detlirønnin   1858 1864
Tore Taraldsen Detlirønningen  186O
Marit Taraldsdotter            1862 1886 Henrik Olsen Uv (g.1886)   1861 1938
Roald Taraldsen Detlirønning   1866 1872 6 år gl.
Rannei Taraldsdtr.             1869      gift Pedersen i USA.
John Taraldsen Detlirønning    1872      Kristine Johnsdtr.Vasli   1878
Halvor Taraldsen                         Utvandra.

Ole Henriksen                  1886      Utvandra
Ane Henriksdtr. Uv             189O      gift Soneson i Amerika.
Ragna Henriksdotter                                           Gift Dithers i USA.

Martinus Johnsen Detli         1898
Ingebrog Johnsdtr. Detli       1899
Jørgune Jonsdtr. Detli         1901
Tarald Johnsen Detli           1903

Ved folketellinga i 1875:

                       Husmenn:
I
Halvor Olsen Detli,Tørset      1821 19O7 Dordi Halvorsdotter,Lønset 1818 1896

Gjertrud Halvorsdotter         1862 1934 Arnt Olsen Vognild         1865 1945
Ragna Halvorsdtr. Rate         1869

Gjertrud Arntsdtr.Tørset       189O 1891

II
John Olsen Bøe,Detli,husmann   1766      Dorthea Hansdotter,g.1815  177O

III
John Olsen Detli og Eli Johnsdtr. dei flytta til Svartøien.

John Johnsen Detli             1815
Ole Johnsen Tørset              ??       Marit Halvorsdtr?? i 1844
Erik Johnsen Detli             183O

Goro Olstr.Tørset              1844

IV
Simon Hansen Detli                       Magnhild Olsdtr.

Eli Simonsdatter Detli        1822
Guru Simonsdtr, Detli         1825
 

                              S A N D V O L D
                      Gnr. 150. bnr. 2 av skm. 2,25.
Skylddelt frå bnr. 1 den 21/3 1903 og da gjeve namnet Flatheim
seinare endra til Sandvold ved overdraging i 1904.
Sandvold må ha eksistert som husmannsplass under Detli i lang tid
før 19O3.Det er vel denne plassen som Ole Ingebrigtsen Detli fekk
kongeskjøte på i 1729, 6 mkl.og sidan vore kalla Stubban.
Stubban er nemnd i matrikklane:1696 Beraug 6 mkl.1704 Beraug, Der-etter er
ikkje Stubban nemnd i matrikklane med eige matr.nr. før
etter 19O3.
Folketellinga 17O1: Beraug Johnsen 6O år og sonen Asbjørn
Beraugsen 2 år.
Skattemanntal 1762:Husmann Beraug Johnsen g.m. Guro og Beraugs mor
Kari og hans søster Sigrid Johnsdotter.
Folketelling 18O1:John Beraugsen 37 år, kona Karen Beraugsdotter
           31 år,med borna: 1 Beraug 8 år, 2 Ingebrigt 5 år, og
           Marit 2 år.
Folketelling i 1815: Der er ikkje korkje Stubban eller Løksæter,
           eller Slipersæter medtatt.
Folketelling 1875:Ingebrigt Johnsen f.18O8,Sigrid Halvorsdotter f.
           18O8 og dotterborna:Karl Emil Kristoffersen, f. 1868,
           og Inga Soffie Kristoffersdtr, f. 1866 og Anna Kristine
           Kristoffersdotter f. 187O.

150/2.                      Tinglese dokument.
17O3 14/3 :Skjøte på Stubban fra assistentråd Schøller og skiftebrev etter
           morfaren Halvor Estensen til Dordi Johnsdotter Detli g.m. Ole
           Ingebrigtsen Detli.
1729 27/3 :Detli,6 mkl.Kongeskjøte til Ole Ingebrigtsen for 8 1/2 Rdl.
1757 14/5 :Ingebrigt Olsen Detli sel til broren Halvor Olsen 6 mkl. i eige-
           domen Stubban og eigedomane Løkksæter og Slipersæter.
1838 21/8 :Ingebrigt Johnsen og kona får bygselseddel på plassen Stubban.
1863 14/3 :Utskiftning angående Stubban og Nerholsæter.

          Sandvold var underbruk (eller husmannsplass) under Detli heilt til
          det i 19O9 vart utskild som eige bruk som gnr. 15O bnr. 2 og sidan
          har desse vore eigarar (hatt skjøte):
          19O3-1926 Halvor Olsen Detli    1957-196O John Larsen Sliper
          1926-1957 Hans Beraugsen Vindal 196O-     Lars Johnsen Sliper

Eg har funne desse namna knytta til Stubban:
Ole Ingebrigtsen Detli       17O1 1757  Dordi Johnsdotter          17O2 1761

Beraug Johnsen Stubban       1654
Tore Johnsen                 1658      Etter Mull budde desse i Strand.
Roald Johnsen                1661      g,m.enka på Stølan og budde Stølan.

Marit Beraugsdtr.Stubban     169O 177O
Asbjørn Beraugsen Stubban    1699

Lars Toresen Stubban         17O4 1774 1Ingeborg ?
                                       2Eli Roaldsdotter Hoel     1697 1766
Søborg Larsdotter Stubban    1731 1753
                                       Kritti Sivertsdtr aråeng 1834 1897
Ingeborg Larsdotter Stubban  1746      barn i 1768 m/Lars K Stenboeng
John Larsen Stubban,Furunes  1748 1824 Ingeborg Olsdtr.Ålbu       1752 1843
John Larsen Stubban                      barn i 1765 m/Anne E Bekken

Sigrid Olsdtr.Stubban        1764 1812

Ole Johnsen Bekken.Stubban    1765      Marit Haldorsdtr.          1766
(Budde i 18O1 på Hoel og ført der.)
Lars Larsen Stubban(Stenboeng)1768

Ingebrigt Johnsen Stubban     ???       Sigrid Halvorsdtr i 1841

Halvor Olsen Detli            1836 1926 Marit Kristtof,dtr         1844 1927

Kristie Ingebr.dtr.Stubban    1841

Hanna Halvorsdtr. Detli       1884 196O Hans Beraugsen Vindal      1879 1958
Martin Halvorsen Detli        1886

John Larsen Sliper            1894 1978 Marit Pedersdotter Detli   1893 1986

Lars Johnsen Sliper           1934      Ragna Knutsdtr. Vognild    1936
       Seinare sjå Holsboka.

I 1875 er som husmann under Detli oppført:
Ingebrigt Johnsen             18O8      Sigrid Halvorsdtr.Sliper   18O8

Anne Ingebrigtsdtr.Stubban    1839      1Kristoffer Johnsen Sneva.
                                        2Erik Hansen,Sneve,Stubban 1835 1914
                                        (Flytta til Holsæter,og fekk 13 born.
Karl Emil Kristoffersen       1865
Inga Sofie Kritoffersdtr.     1866
Anne Kristine Kristoffersdtr. 1870
John Kristoffers. Rate (1898) 187?      Dordi Halvorsdtr.Rate      1881

Kristine Eriksdotter Sandvold 1877 1914 ugift

Marit Hansdotter Stubban      1855 1926 Ingebrigt Olsen Røtvei     1843
 

                I 1903 vart Halvor Olsen Detli eigar av Sandvold,g.m.Marit
Olsdotter Dørum.Hanna Halvorsdotter Detli g.m. Hans Beraugsen Vindal kjøpte
Sanvold.Dei selde eigedomen til John Larsen Sliper,søsterson av Hanna,og da
John frå før var eigar av naboeigedomen Nerholsæter 152/1,vart desse to
gardane slege saman til eit bruk under namnet Sandvold.

                                  T Ø R S E T
                       Gnr. 150 bnr. 3 av skm.0,56.
Eigedomen er skylddelt frå Detlia 21/12 1910 men er truleg vore
nytta som sæter, avlsgard eller husmannsplass i lang tid før det
vart eige bruk med eige matrikkelnummer.

Frå kyrkjebøkene har eg notert meg desse namna på folk frå Tørset:
Kari Halvorsdotter Tørset,g.1752          Ole Amundsen Mjøen
Ho hadde med gift mann Sivert Hansen Skindset dottra:
Sigrid Sivertsdotter Tørset   1771

Halvor Olsen Tørset                     Barn i 1778 m/Ingeborg O.Breen.

Marit Halvorsdotter Tørset    1778     mor Ingeborg O Breen.

Guro Olsdtr.Tørset                      Beraug Johnsen i 1751 Usikker,
Anne Olsdotter Tørset         1741 1777
Ragnhild Olsdotter Tørset                Ingebrigt Andersen Klevdal 1741 1785
Ingrid Olsdotter Tørset                  Gullik Olsen Bekken,(g1769)1746
Mette Tørset                             barn m/Svend Skindset i 1784

Kari Beraugsdtr.Tørset        1761

Anne Svendsdtr. Tørset        1784 1848 (tjente på Kongsvold i 18O1.)

Iver Halvorsen Tørset,Sliper            Marit Ingebrigtsdtr i 1838

John Iversen Tørset                       Ingeborg Johnsdtr.Tørset.

John Johnsen Tørset hadde i 1874 barn m/Kari Johnsdtr.Sagen/Gravaune.

Halvor Iversen Tørset        1838
Gunder Iversen Sliper        184O
Sigrid Iversdtr.Tørset       1847

Gjertrud Johnsdotter Tørset  1873

Anders Olsen Tørset  (g1843)   1818 1868 Anna Hansdtr. Bækken       1819 1868
Halvor Olsen Tørset            1821 1907 Dorthea Halvorsd.Lønset    1818 1896
Raagjerd Olsdtr.Tørsetr,g.1769           Ingebrigt.Anders,Klevdalen

Gjertrud Halvorsdtr.Tørset     1858      utvandra i 1881
Gjertrud Halvorsdtr. Tørset    1862 1934 Arnt Olsen Vognild (g1888) 1865 1945

Halvor Arntsen Tørset          1888      Hanna Knutsdtr.Prestmo     1888
Gjertrud Arntsdotter Tørset    189O 1891
Dorthea Arntsdotter Tørset     1892 1937 ugift
Ole Arntsen Tørset             1892 1937 Kari Gjøra                 1887
 

                     O L S H E I M.
             Gnr. 150 bnr. 5 av skm. 0,o1.
Skylddelt frå bnr. 1 den 19/6 1919 og seld til Ola A. Tørset.

Ola Arntsen Tørset             1892 1937 Kari Gjøra                 1887

Gudrun Olsdotter Tørset        1914      John Gundersen Løkken      19O5
Hanna Olsdotter Tørset         1915      Zakarias Landlaupet        191O 1986
Anne Olsdotter Tørset          1917
Halvor Olsen Tørset            1918      Olga Einarsdtr.Strømsvik   1926
Ivar Olsen Tørset              192O      Kari Johannesdtr.Haugen    1924
Gunhild Olsdtr. Tørset         1921
 
 

                              Slipergardane.
        Det er litt vanskeleg å skilje Slipergardane frå kvarand-
re i koppskattelista,for der er det opperert med 5 gardar.Odels-
 godsmanntalet og Landkommisjonens register har 5 og 2 gardar.
        I odelsgodsmanntalet er oppgjeve at Ole Hage var eigar av 5 gardar på
Sliper med ei samla skyld på 4 øre.Det må da være hei-le Slipergrenda,for
Landkommisjonens register i 1661 har ei samla skyld på dei to gardane som er
nemnde der,på 4 øre og 4 mkl.
        Det kan likevel vera Utesto,gnr.147 bnr.1 som i koppskat-
telista er oppført med Ingebrigt og kona Anna og dottra Brønhild.
Landkommisjonen har ein gard med Euvind og Ingebrigt med ei skyld på 2 øre og
16 mkl,som tyder på at det må vere to gardar. Av desse
2 øre og 16 mkl. er 1 mkl.i sjølveige,og resten 1 øre 16 mkl.byg-
lar "en quinde i Romsdal".Dertil har dei 1/4 i et kvernsted.
Matrikkelen for 1664 har 4 gardar med Ingebrigt på ein.Det same i
1696 og da med 1 øre 9,5 mkl.i skyld. Skatte-og prestemanntalet i 1664-1665
gjev oss alderen på Ingebrigt Larsen f. 16O4 med brørne
Erling og Knut. Folketellinga 17O1 viser at Ingebrigt må ha fått ein son,Lars
Ingebrigtsen f.1651,som har borna:Ingebrigt f.1689,
Hans f.1693,Erling f.1696 og Paul f.1699.Ingebrigt f.1689 var gift
med ei som heitte Randi og dei fekk 5 born,1 gut,Lars Ingebrigtsen f.1728,og
4 jenter som voks opp og vart gift rundt på gardane på
Lønset.Lars Ingebrigtsen vart gift med Marit Olsdtr.Gravaune og  dei får
bygselseddel på 8 mkl.i Sliper frå Ole Johnsen Grødal,som i 1745 har fått
kjøpt 1 øre og 21 mkl.i Sliper gjennom skifteret-tren på Nordmøre.Så går
garden i handel mellom Ole Grødal og sonen hans til John Olsen Grødal i 1798
skjøter 1 øre og 8 mkl. i Sliper
til Ingebrigt Larsen Sliper f.1769 som var ugift og som alt i 18OO
overdreg garden til broren Ole Larsen f.1774 g.m.Marit Olsdotter
Vasli for 32O Rdl.Søster deira,Dordi Larsdtr.vart gift til Øver-sliper.Ole
Larsen sat så med garden til 1834.Han hadde 3 born,dot-tra Marit vart gift
til Liabø,Eli til Lønset og sonen Lars Olsen
gift med Gjertrud Johnsdtr.Liabø overtok garden.Lars Olsen kjøpte også
Øversliper.Han døde 1856 og ved skifte etter honom er utesto
Sliper utlagt til sonen John Larsen gift med Gunhild Olsdotter
Bekken,som døde i 1876 og John Larsen vart oppattgift med Gjertrud
Vollan frå Sunndal.John døde i 1882 og ved skifte etter honom vart Utesto
Sliper,Nerholseter og Løkkseter utlagt til sonen Lars John-sen Sliper f.1868
g.m. Sigrid Halvorsdtr.Detli.Dei hadde garden til dei overdrog den til sonen
John Larsen g.m. Marit Pedersdotter
Detli. Deira dotter Sigrid var gift med Martin Iversen Breen og dei sit idag
med garden. Sigrids bror Lars,gift med Ragna Vognild
overtok garden Sandvold med Nerholseter og Løkkseter.Dit flytta
og foreldra John og Marit og bygde nye bygningar der.
 

                Sliper gnr.148 bnr. 1 Ustesteo.
        Det er kanskje dette bruk som i koppskattelista er oppført med Efuen
og Gjertrud som bygslarar og med sonen Aren og dottra
Ragnhild med tenestejenta Randi.Odelsgodsfortegnelsen 1647 har og-så Efuen
med skyld 1 øre og at garden er Ole Hages odel.I landkom-misjonens register
er garden slege saman med Ustesto men der er det sagt at Efuen er sjølveigar
av 1 øre .Matrikkelen 1664 har og-så Even,men matrikkelen for 1696 har Erik
med same skyld som Uste-sto,1 øre 9,5 mkl.Skatte-og prestemanntalet 1664-1665
har Eystein
(skal vel være Efuen) med skyld 1 øre og 8 mkl. Han er oppgjeve å
være fødd i 1594 med sonen Knut f.1614 og sonesonen Ole Knutsen f.
1663.Folketellinga i 17O1 har berre ein mannsperson,nemleg Erik
Endresen f.1655,så her må det ha skjedd skifte av bygslar.Og så må det ha
vorte enno ein ny bygslar i 17O2 for da har matrikkelen
Olle som også var det i 1721,men i 1745 er det Semming.I 1762 ei-
gar Ole Grødal men brukes av ungkar Henrik Semmingsen.Da bur også
Henriks mor Marit Eriksdotter,dotter av Erik Endresen,der borna
Gunder,Sigrid og Semming og drengen Erik Semmingsen og tenestejen-jenta
Gjertrud Semmingsdtr.I 18O1 er det Halvor Semmingsen som har vorte eigar.Han
er da oppgjeve å være i 2.ekteskap med Anna og er fødd i 1729 og med sonen
Ole Halvorsen f.1772.
        I 18O2 får Ole Halvorsen skjøte på 1 øre og 9,5 mkl. i Sliper frå
Even Halvorsen Hoås i Rindal mot 5OO Rdl.i kontant.Ole
Halvorsen var gift med enka Eli Johnsdtr.Emang og budde på Emang samstundes
som han også var eigar av Sliper. Ole og Eli hadde 3
døttre og den eldste Randi Olsdotter f.18O5 var gift med Henrik
Sivertsen Ishol,Uv og dei fekk i 1827 skjøte på garden.Henrik
Sivertsen dør i 1872 og i 1873 skjøter enka Randi Olsdtr. garden over til
sonen Sivert Henriksen f.1829.Han var gift med Gjertrud Gundersdtr.Nyhus og
dei fekk 7 born,men av dei var det berre dot- tra Randi g.m.Ole Olsen
Kletthammer og sonen Gunder Sivertsen som
voks opp. Han var gift med Anne Olsdotter Liahjell og dei fekk skjøte på
garden i 1887.Dei overdrog garden til sonen Sivert Gundersen g.m. Marit
Iversdotter Horvli, og etterkomarane deira er framleis på garden.

Bruksnummer 2 Heggåkeren er i 1882 frådelt bnr.og skjøte frå Sivert Henriksen
til John Larsen på 147/1. Sidan har bruket venteleg vore tillagt 147/1.

Bruksnummer 3 Nergården er i 1889 frådelt og seld til Ole Olsen Kletthammer
som var gift med Sivert Henriksens dotter.

Bruksnummer 4 Kalvhagen er frådelt bnr.1 i 19O9 og seld til Halvor Halvorsen
Sliper. Forfedrene hans har venteleg budd på bruket lenge før den tid og
etterkommarane hans bur framleis der.

Bruksnummer 6 Sliperdriva II seld til advokat Gundersen i Oslo

                       Husmenn.
I 18O1 var Erik Semmingsen husmann under denne garden. Han var ugift og
truleg fall bruket attende ved hans død.

I 1879 var Ole Olsen Småvold husmann i Kalvhagen og han må vel da ha flytta
derifrå før bruksnummer 4 vart seld til Halvor Halvorsen i 19O9.
 

            Garden Øversliper.
        Koppskattelista for 1645 har så mange bruk på Sliper at det er
vanskeleg å vera sikker på kva for ein gard som er Øver-
sliper,men det kan vera den garden som har Olle Sliper og kona
Ingeborre.Odelsgodsmanntalet har også 5 bruk på Sliper og eit av desse har
Olle som bygslar av 16 mkl.Landkommisjonen har Peder og Olle,og garden har da
ei skyld på 1/2 Spand = 1 øre 12 mkl.
        Matrikkelen 1664 har Olle på ein av gardane og Peder eller Audun på
ein annan. Matrikkelen 1696 har Audun med 19.5 Mkl.men i
17O2 er det Olle og det same til i 1721 da det er berre 3 gardar på
Sliper.Folketellinga i 17O1 Har Ole Olsen 57 år med sonen Ole Olsen 4 år. I
1752 får så Iver Henriksen Sliper kjøpt eigedomen  Sliper med skyld 1/2 Spand
av Bjørn Knutsen Eggesdalen for 15O Rdl
Iver Henriksen sit med garden til 178O da han skjøter den over til sonen Hans
Iversen for 15O Rdl. Iver Henriksen var gift med gard-
jenta Marit,dotter av Ole Olsen f.1697,og dei hadde 3 born som voks
opp.Dottra Guri gift til Stølen,dottra Ildri som hadde sonen
Henrik Johnsen,sonen Hans Iversen gift 2 gonger,først med Dordi
Larsdotter Sliper,Utesto,som døde i 1813,og så med Barbara Inge-
brigstdtr.Torve.Med den første kona hadde Hans 1O born men berre
6 av desse voks opp.Med Barbara hadde han Dotra Dorthea f.1817 og som vart
gift med John Arntsen Storli og som busette seg på    bnr.2 Østgård.Hans
Iversen sat med garden til 1831 da han selde den til sonen Lars Hansen,som
vart gift til Ångarden og derfor i 1834 selde garden til slektningen sin,Lars
Olsen Sliper,Utesto.
Han var gift med Gjertrud Johnsdtr.Liabø.Han døde i 1850 og det vart halde
skifte etter honom,og garden vart utlagt til dottra Dorthea Larsdotter
g.m.John Olsen Liabø. Dei hadde garden til i
19O3 da dei overdrog garden til sonen Lars Johnsen sliper f.1857.
Han var gift med Anne Nilsdotter Hoel og dei fekk 5 born som alle
levde til høg alder.Den eldste Dorthea reiste til Amerika og var der gift med
Ingebrigt Ingebrigtsen Sætrum.Dei fekk ikkje born.
Sonen John utvandra også til Amerika og døde der i 1977 88 år gl.
Det vart dottra Randi som overtok garden.Da ho ikkje var gift og ikje hadde
nære skyldfolk som kunne overta,selde ho garden til
Martin Olsen Detli på Stekeren.Randi levde enno da ho fyllte 99
år.Søstrene Anna og Marit vart h.h.v.73 og 93 år gamle.
 

             Garden Detli.
        Både koppskattelista 1645,Odelsgodsmanntalet 1647,skatte-og
prestemanntalet 1664-1665 og matrikkelen for 1664 har Endre som
sjølveigar på Garden.I panteboka er det innført at ved eit skifte i 1638 er
det lagt fram 2 skjøter,kvart på 18 mkl. som viser at Esten Halvorsen og
Halvor Estensen var eigarar.I 1682 har så søstrene Gunhild og Guri
Estensdøttre seld sin del til broren Hal-vor Estensen,som da må ha vorte
eigar av heile Detligarden.
I 1725 får Ingebrigt Olsen Detli skjøte frå skifteretten og i 1729
får han også kongeskjøte på 6 mkl.i Detli for 8,5 Rdl.Ved skifte etter
Ingebrigt Olsen i 1737 er garden utlagt til søskena hans.
I 1757 må så broren Halvor Olsen Detli ha fått kjøpt inn dei del-
ene som var utlagt på søskena,for da får han skjøte på 1 øre og 18
mkl.i Detli,6 mkl.i Detlisæter og 12 mkl.i Løksæter for 42 Rdl.
Halvor Olsen var fødd ca.1725 og gift med Marit Olsdotter Lønset.
Dei fekk 6 born men berre 3 av dei voks opp.Sonen John f.1767 om-
kom under snøras i 1712 saman med ein annan ungdom.
        Det vart sonen Ole Halvorsen d.e.f.1757,g.m. Ingeborg Arntsdotter
Dørum som fekk skjørte på garden, og som i 1811 sel
garden 2 mkl til sonen Halvor Olsen f.1786 for 4OO Rdl.Denne Hal-vor Olsen
var gift med Sigrid Ingebrigtsdtr.Strand sat med garden til 1844 da han
overdrog den til sonen Ole Halvorsen f.1812 og g.
m.Dorthea Stengr.dtr.Gravaune.Denne Ole Halvorsen hadde garden til i 1873 da
han gav sonen sin Halvor Olsen Detli f.1836 skjøte på lnr.159 Detli for 75O
Spd. og kår.Denne Halvor var fødd 1836 og g.m.Marit Kristoffersdtr.Klett. og
dei budde på garden til 19O3 da
dei fekk halde skylddeling og delt frå det som til da hadde vore kalla
Sandvold og to skogteiger og kalla den frådelte delen for Flatheim.I 19O9
selde dei Detlia til Peder P.Aalbu for kr.12OOO,-
og flytta til Flatheim.Peder P.Aalbu overdrog så garden til sonen
Peder P.Aalbu i 1923 for kr.3.OOO,- og kår til seg og kona Kari
Arntsdotter.I 1926 makeskifta så Peder P.Aalbu garden med Peder H.Bøe i
garden Bøe og fekk kr. 13.OOO,- i millomlag.

15.6.99 motteke retting frå Hans Petter Sliper
22.8.99 motteke retting frå Kjell Sliper. Rettinga skrive i blå kursivUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel