Skarsemsgrenda i Oppdal.
Frå ca 1645 har ein skriftlege kjelser å halde seg til slik at ein kan
sette opp lister over gardane og delvis også eigarane/bygslarane.

Etter desse kjeldene var det kring 1650 4 gardar og fleire
husmannsplassar på Skarsem.Det er først ved matrikkelen
for 1725 at kvar gard har fått eige matr.nr.slik at det
deretter er lett å skilje gardane frå kvarandre.Før den
tida var det skyldmarka som markerte kvar eiogedom, og da
denne skyld- marka er lite endra millom 1650 og 1725 kan
ein med nokså stor sikkerhet skilje gardane frå kvarandre

Dei 4 gardane var:
1.Matrikkelnummer 825 med ei skyld i 1647 på 2 øre.Det er
den noverande Negar.Frå 1838 nytt matr.nr.252 lnr.303 med
skyld 2 øre 1 mkl.Frå 189O nytt nr.gnr.259 bnr.1 med skyld
6 mark 7o øre.
2.Matrikkelnummer 826,med skyld i 1647 på 1 øre 6 mkl.som
er ein del av Innesto.Denne delen er i 1782 seld til
Hellaug Andersen Grøtte i Nysto på Grøtte og i matrikkelen
samanslege med denne eigedomen.Det er vel denne delen som
i 1711 blir frådelt Nysto Grøtte og gjeve gnr.258 bnr.6
Thorshaug med skyld 2 mark og 2o øre.Det er det noverande
gammelhjemmet.
3.Matrikkelnummer 827 med skyld 1 øre 7 mkl.i 1661,og som
er den noverande Innesto.Frå 1838 nytt matr.nr.253 lnr.3O4
med skyld 1 øre 7,5 mkl.Det halve mkl.er ein del av Dørum
kalla Hammerenget.som vel er den noverand Innestusetra i
Gjevilvassdalen.Frå 189O nytt nr.gnr.260 bnr. 1 med skyld
mark og 1 øre.Da er det inkludert ein liten del frå Gula-
ker.
4.Matrikkelnummer 828,med skyld i 1664 på 2 øre 15 mkl.som
er den noverande Ustesto med skyld 2 øre og 13 mkl.Frå
1838 nytt matr.nr.254 lnr.3O5 med skyld 2 øre 13 mkl.Frå
189O nytt nr.Gnr.261 bnr.1 med skyld 5 mark og 78 øre.Da
er frådelt ein del av Gulaker med skyld 2 ort og 22 shil-
ling og tillagt dette gnr.og gjeve nr.2 med same eigar som
bnr. 1.

Det har vore opptil fleire husmannsplassar på kvart av
desse matrikkelnumra,og dei er tatt med under kvart nr.
 

                       S K A R S E M
Gnr.259 bnr.1 Negar av skm.6,6o Gamalt matr.nr 825 med skyld 2 øre og 2
mkl.Nytt matr.nr.252 lnr.3O3 med skyld 2 daler 1 ort og 6 shilling.
I 1880 er skylda auka til 3 daler.

Koppskattelista 1645:Einer med sonen Even og dottra Mali.

Odelsgodsfortegnelsen 1647; Einer besidder sin odel 2 mkl.

Preste og skattemanntal 1664-1665:Even 58 år,Einar Evensen 15 år.
              2 øre og 2 mkl.
Matrikklane:
1696 Ifuer Arntsen.             1725 Ingebrigt
1702 Christoffer,2 øre 2 mkl.   1777 Erik Eriksen

Folketelling 1701:Christoffer Pedersen 47 år,sonen Peder 1 år.Ole
                  Evensen 12 år,tenar,Erik J.Gulaker 21 år,tenar.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Arntsen og kona Marit og mannens mor
                   Eli. Husmann Knut Endresen og kona Kristi med dotra
                   Marit og Kristis mor Brynhild.

Folketelling 1801:Erik Ingebrigtsen 38 år,Karen Svendsdotter 31 år,
                  Marit 10 år,Eli 4 år,Erik Eriksen,stedfar 52 år.
                  Husmann:1 Halvor Svendsen f.1772,Barbro Eriksdotter,
                  f.1775,Ingebrigt Halvorsen1797,Svend Halvorsen f.1799
                  Dordi Halvorsdotter,f.1765,tenestejente.
                  Husmann II:Paul Knutsen f.1755,Kristi Paulsdtr.hans
                  mor f.1727,Marit Knutsdtr.f.1753,mannens søster,
                  helseløs.

Folketelling 1815:Erik Ingebrigtsen 51 år, Karen Svendsdtr.44 år,
                  Marit 23 år,Elen (Eli) 18 år, Erik Eriksen 66 år.
                  Husmann:Marit Knutsdotter 62 år,Randi Paulsdotter.

Folketelling 1875:Erik Rasmusen f.1835,Marit Ingebrigtsdotter
                  f.1828,Eli f.1861,Rasmus f.1864,Dorthea f.1865.
                  Ingebrigt f.1867 og Halvor f. 1869.

Skifter i Negar Skarsem:
1693 27/6 :Arnt Sivertsen Skarsem - Guro Tostensdtr.
           Born:1 Arnt Arntsen
1693 10/10:Einer Toresen - Guro Olsdotter.(død)
           Born:Ole Einersen.
1759 23/6 :Ingebrigt Eriksen - Ragnhild Christoffersdtr.Skarsem.
            Born:Erik f.174O,Eli f.1730,Marit f.1732,Ragnhild,
                f.1736,Marit f.1742,Jørund f.1747 og Kari f.1750.
1759 31/3 :Sven Olufsen Skarsem - Sigrid Arntsdotter.husm.
           Arvingar:1 Broren Even Olufs.Bakk,død,har borna:a Oluf
                    Evensen,død,har borna:1 Even Olufs.Bakk 4 år,
                    2 Sivert Olufsen Bakk 3/4 år,3 Ingrid Olufsd.
                    7 år. 2 halvbroren Erik Evensen.3 halssøstra.
                    Marit Olufsdotter,ugift,41 år,gl.Laugverge
                    Laugverge Tarald Evensen Skarsem.
1760 21/5 :Arnt Halvorsen Skarsem,f.Hindset-Eli Ingebrigtsdtr.
                    Born:Ingebrigt f.1739,Ingebrigt f.1744,Brit
                    f.1754,  Thor f. 1758.
1773 18/8 :Ingebrigt Arntsen f.Vekve - Marit Eriksdotter Skarsem
                    Born:1 Erik f.1762,2 Eli f.1760,3 Marit f.1767,
                    4,Berit f.1771,
1780 31/8 :Erik Eriksen Skarsem - Marit Eriksdotter.
           Arvingar som i skiftet i 1773 + dottra Barbro f.1775.
1822 7/6  :Erik Ingebrigtsen Skarsem - Kari Svendsdotter.
                    Born:1 Marit Eriksdotter g.m. Hågen Hågensen
                    Hokseng. 2 Eli Eriksdtr.g.m.Halvor Hansen Gorset.
184O 13/8 :Eli Eriksdotter - Rasmus Ingebrigtsen.
                    1 Erik 4 år 2 Ingebrigt 2 1/2 aar.

                          Tinglese dokumenter.
1752 2/11 :Arnt Halvorsen bøkslar bort ein husmannsplass til Knut Arntsen
           Hindset (Bror ? eller slektning?)
1753 ca.   Arnt Halvorsen Skarsem pantsett eigedomen til Lars Kjeldstrup
           for lån.(Det er vel presten ?)
1759 22/6 :På skifte etter Ingebrigt Eriksen er eigedomen vurdert for 66
          Rdl. og utlagt til enka Ragnhild Christoffersdotter og 7 born.
1760 21/3 :På skifte etter Arnt Halvorsen er eigedomen vurdert for 136
          Rdl.og utlagt til enka Eli Ingebrigtsdotter og borna.
1763 17/1 :Eli Ingebrigtsdotter sel eigedomen,skyld 2 øre,til sonen
          Ingebrigt Arntsen for 200 Rdl.
1768 17/1 :Erik Ingebrigtsen får skjøte frå Anders Eriksen Gulaker m.fl.
           på 22 mkl.m/bøksel i Skarsem for 60 Rdl.(Setra?)
1774 31/8 :På skifte etter Ingebrigt Arntsen er eigedomen (2 øre) utlagt
           til enka Marit Eriksdotter og borna,vurdert for 98 Rdl.
1780 21/8 :På skifte etter Marit Eriksdotter er eigedomen utlagt til enke=
           mannen Erik Eriksen og 5 born.
1792 22/2 :Erik Eriksen sel eigedomen,2 øre 2 mkl.til stedsonen Erik Inge=
           brigtsen for 225 Rdl.og kår.
1802 28/8 :Erik Ingebrigtsen Skarsem sel frå eigedomen ei sæter kalla
           Gjørdøla sæter for 98 Rdl.til Iver Stenersen Rolvsjord.
1819 6/12 :Erik Ingebrigtsen pantsett eigedomen for lån 250 Rdl.
1822 26/8 :Enka Kari Svendsdotter sel eigedomen,2 øre 1 mkl. til sviger=
           sonen Halvor Hansen Skarsem f,Gorset for 350 Spd.
1828 17/2 :Skjøte frå Hans Halvorsen Gorset,som myndig arving etter Halvor
          Hansen,til Rasmus Ingebrigts Skarsem,2 øre og 1 mkl.for 100 Spd
1840 10/11:Skifte etter Eli Eriksdotter der eigedomen er utlagt til sonen
           Erik Rasmusen.
1843      :Kari Svendsdotter fledfører seg til Rasmus Ingebrigtsen
1847      :Skjøte frå Iver Stenersen Rolvsjord til Erik Rasmusen Skarsem
           på ein halvpart i sæter i Gjørdødalen, 1 mkl.for 50 Spd.
1847      :Skjøte på 1/2 mkl.og 4 shilling (Sæter i Gjørdødalen) ein halv=
           part frå Rasmus Ingebrigtsen til Rasmus Arnfinnsen Dørum
1860      :Kårkontrakt frå Erik Rasmusen til faren Rasmus Ingebrigtsen og
           stedmora Kari Hellaugsdotter
1868       Erik Rasmusen lånt 400 Spd. i Hypothekbanken.
1909 17/6 :Skjøte frå Erik Rasmusen til Halvor Eriksen Skarsem.
1913 7/6  :Skylddelt Skarsheimsløkken til Ole Fuglem.

          Desse må da ha hatt skjøte på 825 negar Skarsem.
             -1758 Ingebrigt Eriksen   1822-1828 Halvor Hansen
         1758-1763 Arnt Halvorsen      1828-1840 Rasmus Ingebrigtsen
         1763-1774 Ingebrigt Arntsen   184O-1909 Erik Rasmusen
         1774-1780 Marit Eriksdotter   1909-     Halvor Eriksen
         1780-1792 Erik Eriksen                  Ingvar Halvorsen
         1792-1802 Erik Ingebrigtsen             Harald Skarsem

Dermed kan vi sette opp slik liste og dei som har budd i Negar:

Einer Skarsem i 1645,truleg f.ca 1580

Mali Einersdotter
Even Einersen Skarsem       1606

Einer Evensen Skarsem       1649 1695 Guro Olsdtr.som vart oppattgift
                                       med Ifuer Andersen.

Sivert Evensen Skarsem      168O 1766

Ole Einersen                1689

Arnbt Arntsen Skarsem                  fødd før 169O

Nye folk på garden.
Christoffer Pedersen         1654

Peder Christoffers.Skarsem   1700
Ragnhild Christofs.Skarsem             Ingebrigt Eriksen Innesto  1698 1759
Ole Christoffersen Skarsem   1705 1775 Guri Johnsdt.Dørrumsløkken 1700 1769
Anna Christoffersd.Skarsem   1706 1778 Arnt Ingebrigtsen Grøtte
Rasmus Christoffersen Skarsem

Brit(Berit)Andersdtr.Skarsem 173?      Ole Halvorsen Ørstad ca,173o    1762

Kristi Paulsdtr.Skarsem      1731 18O2

Eli Ingebrigtsdotter Skarsem 1730 1796 sjå merknad tilslutt.
Marit Ingebrigtsdtr.Skarsem  1732      barn m/Sven Pedersen Fossem i

Ragnhild Ingebrigtsd.Skarsem 1736      Jens Johannessen Sætrum g.1769.
Jøran Ingebrigtsd.tr Skarsem 1739 1739
Jøran Ingebrigtsdtr.Skarsem  1739 1739  tvilling
Erik Ingebrigtsen Skarsem    1740 1839 Sigrid Pedersdtr.Loesvold 1768
Marit Ingebrigtsdtr.Skarsem  1748 1811 Fruentimmertilfelle.
Marit Ingebrigtsd.d.y.       1750 1778
Jøran Ingebrigtsdtr.(g.1795) 1746      Arnt Arntsrn Håker      1757
Kari Ingebrigtsdtr.Skarsem   1750 177?
Ingeborg Ingebrigtsdtr.      1751 1836
Kari Ingebr.dtr.Skarsem      1753 1783

Christopher Svendsen Skarsem 1761

Ragnhild Eriksdtr.Skarsem    1769      Barn i 1797 m/Arnt I Grøtte
                                         "  i 1813 m Ole O.Brenden
Ingebrigt Eriksen Skarsem    1774 1774  Usikker.
Barbro Eriksdatter Skarsen   1775 1817 gift.døde på Vekve som inderst

Paul Arntsen Skarsem?(Vekve) 1772      Abigal Michelsdtr Skarsem
Karen Arntsdtr.Skarsem ??              Barn i 1809 m/Peder H.Morken

Sigrid Arntsdtr.Skarsem      1797       Ragnhilds dtr.
Svend Olsen Skarsem          1813      - - - " -  son

Erik Ingebrigtsen Skarsem    18O1 189O gift,død på.vekve
Erik Ingebrigtsen Skarsem    18O3 18O3

Ingeborg Pedersdtr.Skarsem   18O9       Karens dotter.

Ingebrigt Povelsen Skarsem   18O5
Jørganna Povelsdtr.Skarsem   18O9

Atter nye folk på garden
Kanskje det er her vi har:
Magdlin Ingebr,dtr.Skarsem  1677 1759 Gjetning frå mi side,(Ivar)

Eli Ingebrigtsdotter (frå?)           Arnt Halvorsen Hindset     1707 1760

Brit Arntsdotter Skarsem    1738 1742
Ingebrigt Arntsen Skarsem   1739 1774 Marit Eriksdotter Bjerke   1739 178O
Halvor Arntsen Skarsem      1741 1756
Ingebrigt Arnts Skarsem d.y 1744 1816 Brit Halvorsdtr.Vekve (g1776)   1828
Even Arntsen Skarsem        1747 1750 tvilling
Jøran Arntsdtr.Skarsem      1747          "     død før 1760.
Brit Arntsdotter Skarsem    175O 1753
Brit Arntsdotter Skarsem    1754 1829 Ingebrigt Eriksen Vekve    1755
Thor Arntsdotter Skarsem    1758 1785 barn m/Ingebrigt Myren i 1782
Eli Ingebrigtsdtr.Skarsem   1761 1828 Erik Iversen Gorset        1758 1809
Erik Ingebrigtsen Skarsem   1763 1821 Kari Svendsdtr.Gulaker     1771 1852
Arnt Ingebrigtsen Skarsem   1766 1766
Marit Ingebrigtsd.Skarsem   1769 1844 1Peder Hågensen Vognild    1770 1809
                                      2Hågen Arntsen Vognild     1782 1818
Brit Ingebrigtsdtr.Skarsem  1772 1813 Ole Arntsen Haugset        1771 1817
      Marit Eriksdotter oppattgift i 1773 med Erik Eriksen Gulaker.
Barbro Eriksdotter Skarsem  1775 1817 Halvor Svendsen Hokseng    1771 1817
Ingebrigt Eriksen Skarse    1775 1775 tvilling m/Barbro
Eli Eriksdotter Skarsem     1779 1779
Ingebrigt Eriksen Skarsem   1778 1817

Ingebrigt Ingebr.s Skarsem  1782      Thoor Arnsdt.!s son

Marit Eriksdotter Skarsem   1791 1831 Hågen Hågensen Hokseng     1771 1817
Jørund Eriksdotter Skarsem  1794 1797
Eli Eriksdotter Skarsem     1797 1840 1Halvor Hansen Gorset      1792 1827
                                      2Rasmus Ingebr.Håker       1799 1870
Halvor Rasmusen Skarsem     1828 1830
Kari Rasmusdotter Skarsem   1831 1837 tvillinger.
Marit Rasmusdtr.Skarsem     1831 1831  --"--
Marit Rasmusdtr.Skarsem d.y.1834 1834
Erik Rasmusen Skarsem       1836 1909 Marit Ingebr.dtr.Vognild   1828 1909
Ingebrigt Rasmusen Skarsem  1838 186O Dordi Arntsdt.Dørumsløkken 1836 1917
      (Rasmus Ingebrigtsen Håker vart i 1841 oppattgift med Kari Hågendtr.)

Rasmus Ingebrigtsen Skarsem 1799 1870 Kari Hågensdotter Hokseng  1828 1880

Eli Rasmusdotter Skarsem    1842 1912 Ingebrigt Ingebr.Hindset   1833 1916
Hågen Rasmusen Skarsem      1845
Rasmus Rasmusen Skarsem     1855 1925 Gjertrud Estensd.Vognild   1853 1925
Ole Rasmusen Skarsem        1861 1884 døde i Melhus,soldat,ugift.

Eli Eriksdotter Skarsem     1857 1860
Eli Eriksdotter Skarsem     1861 1939
Rasmus Eriksen Skarsem      1864 1947 1Marit Ingebr.dtr.Skarsem  1866 1893
                                      2Ragnhild Estensd.Vasli    1875 1939
Dorthea Eriksdtr.Skarsem    1865 1886 ugift
Halvor Eriksen Skarsem      1869 1948 Kristine Torgersdtr.Sætter 1865 1928

Else Halvorsdtr.Skarsem     1896      ugift
Marta Halv.dtr. Skarsem     1896      Martin M.Engelsjord         1898
Erik Halvors.Skarsem        1897      Hanna Ingebr.dtr.Grøtte     1900
Trygve Halvors.Skarsem      1899 1899
Tora Halvorsdtr. Skarsem    1901      Iver Kvalsjord
Ingvar Halvors.Skarsem      1905      Ingeborg Olsdt. Vognild     1903
Trygve Halvors.Skarsem      1912      Olaug Olsdtr. Domaas        1908

Eli Eriksdtr. Skarsem f.1861 hadde m/Fredrik E.Dørrum sonen
Martin Einarsen Skarsem     1898      Utvandra i 1920 åra.

Kristine Eriksdtr.Skarsem   1939      Svend Olsen Nysæter         1925
 

Husmenn under Negar Skarsem:
              I 1755 byksla Knut Eriksen Hindset ein husmannsplass av Arnt
Halvorsen Skarsem f.Hindset, og det var truleg slektskap millom disse. I
1762 budde Bryhild Håker, mor til Knut Eriksens kone på plassen. Alder
ikkje opp-gjeve. I 1809 er det Paul som er bykslar.
              Eg finn at desse må ha budd,eller er fødde,på denne plassen,
som var kalla Skarseshaug

Kari Knutsdatter Skarsem    17O8 178O

Knut Johannessen Skarsaem   1719 18OO

Knut Eriksen Hindset (1752) 1730      Kristi Paulsdotter Håker   1729 18O2

Anne Knutsdtr.Skarsem       1747
Marit Knutsdotter Skarsem   175O      Helselaus i 1801 og 1815.
Paul Knutsen Skarsem        1752 1753
Paul Knutsen Skarsem(g1793)u1754 1815 Randi Mortensdtr.Bøasæter  1758 1798
Brynhild Knutsdtr.Skarsem   1757      Lars Larsen Klefsås,på Lo  1766 1840
- - - -  " - - - - -                  Barn i 1781 m/Arnt A.Barstad
Johannes Knudsen Skarsem    176O      Marit Paulsdtr.Loe (g1793) 1773
Ole Knutsen Skarsem         1763
Ole Knutsen Skarsem         1765
Thoer Knutsen Skarsem       1765 1794
Ole Knudsen Skarsem         1775

Marit Eriksdtr.Skarseshaug  1788 1863 Husm.kone

(Mari Knutsdotter Skarsem,død 1780,72 år gl.(f.1708) kan vera mor til
Knut Eriksen. men ho er ikkje ført som busett på Skarseshaug i 1762)

Anne Paulsdtr.Skarsem       1795  ?
Randi Paulsdotter Skarsem   1796 1845 ført som Skarseshaug da ho døde.

Kari Arntsdotter Skarsesh.  1781      Brynhilds dtr.

Marit Ingebr.dtr.   "       1875 1887 (Ingebr.Andersen?)

      På ein annan husmannsplass, som eg ikkje har funne namn på, men
under Negar, er i 1801 oppført som familie I:
Barbro Eriksdotter Dørum    1775 1817 1Ingebrigt Skarseshaug     18OO 1872
                                      2Halvor Svendsen Hokseng   1772 1817

Ingebrigt Halvorsen         1797      ??Marit Eriksdtr.Dørrum,usikkert.
Sven Halvorsen              1799
Erik Halvorsen              1802
Hågen Halvorsen             1805 1827
Marit Halvorsdotter g1836   18O8      Erik Ingebrigts.Vognild    18O5 1893
Marit Halvorsdotter d.y.    1811 19O3 Ole Hågensen Skjørstad     18O6

Sigrid Eriksdr. Vognild     1836 1923 Ole Arntsen Rønning        1838 1876
Halvor Eriksen Vognild      1842 1899 Marit Eriksdtr.Engelsjord  1847 1933
Ingebrigt Eriksen Vognild   1847 1927 Ingrid Hågensdtr. Mellem   1854 1882
                                      2Marit Olsdtr. Vorhaug     1860 1937

I 1875 er oppført Skarsesløkkja som må vera husmannsplass under
Negar.(lnr.303 i matrikkelen, og det må vera under Negar)
Hans Hansen Skarsem,Morken  1828 1889 Kristi Ingebrigtsd.Bøasæter1830 1912

Ingebrigt Hansen Skarsem    1860 1949 Utvandra.
Anne Hansdotter             1863 1949 Semming Ingebr.Sæteren     1856
Kristi Hansdotter           1868 1922 Torvald Berg,Norderhov     1847 1919
Marit Hansdotter            1872
Halvor Hansen Skarsem       1874      Utvandra
Hans Hansaen Skarsem        1875 1927 Inga Olsdtr.Slette         1881 1956
    (Denne plassen hadde i 1875 ei ku og sådde 1/2 tønne bygg)

Marit Semmingsdtr.Skarsem   1885 1889
Hans Semminhsen Skarsem     1887 1919

Kristi Hansdtr.hadde m/ Ingberigt ?? dottra
Hanna Ingebrigtsdtr.Skarsem 1896      Johan St.Stensheim

Ole Olsen Skarsesløkken     1852      Randi Eriksdotter          185O

Oluf Olsen Skarsesløkken    1883
Martin Olsen Skarsesløkken  1885
Jørgine Olsdtr.Skarsesløkken1888
Sigrid Olsdt.Skarsesløkken  189O 1891
Sivert Olsen Skarsesløkken  1894

Merknad:Mull/Engelsjord skriv om slekta i Negar at denne Eli f.
1730,vart gift med Arnt Halvorsen Hindset.Det kan omogleg vera
rett.Arnt og Eli hadde etter skiftet i 1758 første barnet sitt
i 1738 og det siste i 1758. Eg har ikkje funne når Eli,g.m.
Arnt Halvorsen døde.Eg har heller ikkje funne noko skifte etter
desse to Eliane.
 

Marit Eriksdotter Skarsem og Haagen Haagensen Hokseng hadde brona:

Ildri Haagensdaooer         1817 1817
Marit Haagensdotter         1825

        I 18OO døydde ein Knut Johannessen Skarsem 81 år gamal.Han maå da
være fød i året  1719.
 

                 Folka på matr.nr.825 Negar Skarsem.
I Koppskattelista frå 1645 er på Skarsem oppført ein Einer med sonen Even
og dottra Mali.I odelsgodsfortegnelsen frå 1647 er oppført Einer,besider
eget Odel med 2 øre og er fri for skatt.Garden hadde da venteleg skyssplikt
for vegfarande gjennom Drivdalen.I Jordeboka for 1661 er oppført Even og
det same i skatte-og prestemanntala 1664-1865.Der er Even anført som fødd i
16O8 og sonen Einer Evensen f. 1649 og skylda er da 2 øre og 2 mkl. I 1693
er det halde skifte på Skarsem i buet etter Einer Evensen (Taraldsen?) og
kona Guri Olsdotter, som må vera oppattgift med Iver Andersen, som står som
eigar i matrikkelen for 1696.I nemnde skifte er også nemnd sonen Ole
Einersen med Even Taraldsen Rise som formyndar.
Ved folketellinga i 17O1 er oppført Christoffer Pedersen 47 år gl.med sonen
Peder Christoffersen 1 år gl.Der er også før nemnde Ole Evensen (Einersen?)
oppført 12 år gl. Kvinnene er ikkje medtatt i denne folke= tellinga. Nemnde
Christoffer Pedersen f.1654 (47 år i 17O1) finn ein ikkje andre data om,
men han hadde desse borna:1 Peder f.17OO,ikkje meir om han. 2 Ragnhild f.??
g.m. Ingebrigt Eriksen f.1699 d.1758 frå nabogarden Innesto.Dei vart eigar-
ar av Negar (sjå framanfor og seinare) 3 Ole  Christoffersen f.17O5 g.m.
Guri Johnsdotter Dørrumsløkken f.17OO d.1769.4 Anna Christoffersdtr.f.17O6
d.1778 g.m. Arnt Ingebrigtsen Grøtte. 5 Rasmus Christoffersen som ein ikkje
finn meir om.
Ingebrigt Eriksen og Ragnhild hadde borna 1 Eli f.173O d.1796. 2 Marit f.
1732.3 Ragnhild f.1738.Ikkje meir om desse to. 4 og 5 to jenter som båe var
døpte Jøran og som døde same året dei var fødde.Truleg heimedøpte.6 Erik
Ingebrigtsen f.174O d.1839,99 år gl.Han skreiv seg for Skarseshaug da han
døde på den husmannsplassen.(Sjå under Innesto 727). 7 Marit d.y.f 1742.
Ikkje meir om henne. 8 Jøran f.1747 g.m.Arnt Arntsen Haaker på Hustøft i
1795.9 Kari 1750 d.1783.
             Ca.175O har så Arnt Halvorsen Hindset fått skjøte på Negar
Skarsem. Han var gift med Eli Ingebrigtsdtr. truleg frå Innestu Skarsem men
ein har ikkje pålitande data om henne.Ho må vera fødd krin år 1715 for ho
hadde første barnet sitt i 1738 og det siste i 1758.Ho kan vera i slekt med
Ingebrigt Eriksen som hadde garden før den vart seld til Arnt Halvorsen.Eli
og Arnt hadde desse borna:1 Brit f.1738 d.1742,2 Ingebrigt d.e. f.1739
d.1774 g.m. Marit Eriksdtr.Bjerke f.1739 d.1779,3 Halvor f.1741 d.1756.
4 Ingebrigt d.y.f.1744 d.1814 g.m.Brit Halvorsdtr.Vekve (Bortisto),5 Even
f.1747 d.1750, 6 Jøran f.1747 (tvilling) 7 Brit f. og d. 1753.8 Thor f.
1758, ikkje meir om henne.
              Det vart Ingebrigt Arntsen d.e. og Marit Eriksdtr som over
tok garden i 1763, men alt i 1774 døydde han og i 1779 døydde også Marit
som i millomtida hadde vorte oppattgift med Erik Eriksen Gulaker.Han levde
ved folketellinga i 1815.Ingebrigt og Marit fekk borna:1 Eli f.1761 d 1828
g.m.Erik Iversen Gorset f.1758 d.18O9.2 Erik f.1863 g.m.Kari Svendsdatter
Gulaker f.1771 d.1852, og det var dei som seinare overtok garden.3 Arnt
f.og død i 1766, 4 Marit f.1769 d.1844 g.m.Peder Haagensen Vognild,ytre
ustigard,f. 1769 d.ca.181O.4 Brit f.1772 d.1813 g.m. Ole Arntsen Haugset
f.1771 d.1836. Dei var busett på Haugset.
I andre ekteskapet hadde Marit med Erik Eriksen borna: 1 Barbro f. 1775 d.
1817 g.m. Halvor Svendsen Hokseng f.1771 d.1817. Dei er i 18O1 oppført som
husmannsfolk i Skarsemsløkkja,men i 1815 er dei husmannsfolk i Negar Vekve.
2 Ingebrigt f.1775 d.1775,(tvilling m/Barbro) 3 Ingebrigt f.1778 må være
død før 18O1. 4 Eli f.og d.i 1779.
Det vart Erik Ingebrigtsen og  Kari Svendsdotter som overtok garden, og dei
fekk borna: 1 Marit f.1791 d.1831 g.m. Haagen Haagensen Hokseng f. 1771
d.1817 og busett på Hokseng. 2 Jørund f. 1793 d. 1797. 3 Eli f.1797 d.184O,
gift 2 gonger, først med Halvor Hansen Gorset f.1792 d.1827,og så med
Rasmus Ingebrigtsen Haaker f.1799 d.187O.Halvor Hansen får først skjøte på
garden, og etter hans død får Rasmus Ingebrigtsen skjøte.Og det vart dei
som overtok garden.Det ser ikkje ut til at det var born i 1.ekteskapet, men
med Rasmus fekk Marit borna: 1 Halvor f.1828 d.183O. 2 Kari f.1831 d.1837,
3 Marit f.1831 d.1831,tvillingar. 4 Marit d.y. f.og d. 1834, 5 Erik f.1836
d.19O9, g.m. Marit Ingebrigtsdtr.Vognild f.1828 d 19O9 6 Ingebrigt f.1838
d.1862 g.m.Dordi Arntsdotter Dørrumsløkken f.1836 d.1917. Rasmus Ingebrigt-
sen vart oppattgift med Kari Haagensdotter Hokseng f.1828 d 1887.
Erik Rasmusen og Marit Ingebrigtsdtr.som overtok garden,fekk borna:1 Eli
f.1842 g.m.Ingebrigt Hindset f.1833 d.1916. 2 Haagen f.1845.Finn ikkje meir
om han.3 Rasmus f.1855 d.1923 g.m. Gjertrud Estensdtr.Vognild f. 1853
d.1925. Dei overtok garden og fekk borna:1 Eli f.1857 d.1860, 2 Eli f.1861
d 1939.3 Rasmus f.1864 d.1947 gift 2 gonger,først med gardjenta i Ustisto
Skarsem Marit Ingebrigtsdotter f.1866 d.1893, og så med Ragnhild Estensdtr.
Vasli.Rasmus og Ragnhild kjøpte oppisto på Vekve.4 Dorthea f. 1865 d.1886,
5 Ingebrigt f.1867 d.1936 (Storskarsemingen).6 Halvor f.1869 d.1948 g.m.
Kristine Torgersdotter Sæter f.i.Biri 1865 d.1928.Dei overtok garden og
fekk borna:1 Else f.1896,ugift,2 Marta f.1896,tvilling,d.1990.g.m.Martin
M. Engelsjord. 3 Erik f.189?, g.m. Hanna I. Grøtte f.19OO, 4 Ingvar f. 19O5
g.m. Ingeborg O. Vognild f. 19O3.5 Trygve f.1912,d.197? g.m.Olaug Olsdtr.
Domås f. 1908.d 198?. Ingvar og Ingeborg overtok garden og fekk borna:
1 Kjerstina f.193? og Harald f.1941 g.m. Else Alriksdtr.Skaslien f.1945.
 

                          S K A R S E M
Gamalt matr.nr. 826 med skyld 1 øre 6 mkl.Før 1838 tillagt Grøtte
og opphørt som eige gardsnummer.Dette må vea den delen som seinare
vart seld til gammelheim og kalla Torshaug.
Koppskattelista 1645:Ingebrigt.
Jordebok 1661:Gunder Johnsen og Arnfinn Arnfinnsen f.1650.
Skatte-og Prestemanntal 1664-1665:Erik Ellingsen f.1609,Elling
              Eriksen f.1654,Ingebrigt f.1628 med son Arnfinn
              Arnfinnsen f.1651,Elling Olsen 12 år.
Matriklane:1647 Joen Skarsembs odel 1 øre 6 mkl.,1661 Gunder
              Johnsen,1666 Erik Ellingsen,1702 Erik Ingebrigtsen
              og den same i 1725 og 1738.
Folketelling 1701:Erik Ingebrigtsen f.1665,Ingebrigt Eriksen f.
              1699,John Eriksen f.1700.Tenar Hans Olsen Gorset,
              1685.
Skattemanntal 1762:Enken Rågjerd og sonen Erik.
              Husmann Marit Eriksdotter Grøtte.
              Namnet Raagjerd har eg ikkje funne korkje før eller
              seinare på Skarsem.Men det har hendt at Ragnild har
              vorte skrive Rågjerd eller Raagil.Eg trur derfor at
              denne Rågjerd er den same som som Ragnhild Christof-
              fersdotter gift med Ingebrigt Eriksen og som var
              eigarar av Negar Skarsem til ca. 175O da negar vart
              overtatt av Arnt Halvorsen Hindset, gift med Eli
              Ingebrigtsdotter Skarsem,cfr. negar Skarsem.
              Det stemmer at Ragnhild Christoffersdotter var enke
              i 1762 og at ho hadde sonen Erik millom andre born.
              Utan at eg kan føre sikre bevis, trur eg at da
              Ragnhild og Ingebrigt overdrog negar Skarsem til
              Arnt Halvorsen Hindset, så flytta dei attende til
              Innesto og budde der til Ingebrigt døde i 1758.
              Det er vel Ingebrigts far som var eigar i 1736. I
              1777 er det Erik Ingebrigtsen som er eigar, og det
              er vel Raagjerds son.I 1782 har så Erik seld denne
              delen av Innesto (matr.nr. 826) til Hellaug Ander-
              sen Grøtte, Nysto.Denne Erik Ingebrigtsen var fødd
              i 1740 og i 1768 gift med Sigrid Pedersdotte Los-
              vold.Etter at dei selde Innesto har dei så busett
              seg på husmannsplassen Skarseshaug. som i 1801 er
              oppført under Nysto Grøtte.
Etter den tid er det ikkje registrert at det budde folk på matr.
nr. 826.

Folketelling 1801:Ingen folk,seld til Hellef Grøtte og tillagt
              Grøtte.

                              Tinglese dokumenter.
1742 12/12:Gunder Arntsen Skarsem låner av Gjert Juul Feldtman 20.Innløst
           20/12 1749.
1744 11/1 :Gunder Arntsen sel 1 øre 6 mkl. i Skarsem til Anders Olsen
           Vammer for 60 Rdl.
1782 15/2 :Erik Ingebrigtsen sel 1 øre 6 mkl. til Hellaug Andersen Grøtte
           for 414 Rdl.

          Desse har hatt skjøte på matr.nr. 826 Skarsem.
              -1744 Gunder Andersen         -1782 Erik Ingebrigtsen
          1744-1782 Anders Olsen Vamme  1782-    Hellaug Grøtte.

Da finn eg at desse må ha budd på 826 Skarsem.
Ingebrigt i 1645
Joen Skarsemb i 1647.

Gunder Johnsen i 1661
Ragnhild Johnsdotter Skarsem 1662 1744

Erik Ellingsen Skarsem       1609

Ellinng Eriksen              1654

Arnfinn Arnfinnsensen        1651      Mogleg svigerson av Erik Ellingsen

Marit Ellingsdtr.Skarsem               barn i 1766 m/Hans Froen,Søndenfj.

Ole Hansen Skarsem           1766

Nye folk på garden;
Erik Ingebrigtsen            1665
Maglin Ingebrigtsdtr         1676 1759 (Kan vera kona til Erik)

Ingebrigt Eriksen            1698 1759 Ragnhild Christoffersdtr.
Joen Eriksen                 1700
Kari Eriksdotter (g.1744)    1701 1767 Anders Olsen Vammer        17O5
Marit Eriksdotter Skarse     1702 1765 Ingebrigt Bersvends.Vekve  1698

Gunder Arntsen Skarsem       1721 1766

                                       Luzie Olsdtr.Svigermor
Ole Andersen Skarsem         1745 1822 barn i 1800 m/Ragnhild Skarsem.
                                       1Guri Arntsdtr.Torve     1742 1774
                                       2Brit Ingeb.dtr.Hindset  1749 1811

Husmannsplassen Skarseshaug:
           Denne husmannsplassen har ligge under den delen av innesto
Skarsem som i 1882 vart seld til Nysto Grøtte og låg vel på ein stad i
nærheten av der gammelheimen no ligg.Erik Ingebrigtsen selde i 1782 innesto
Skarsem, matr.nr. 826 til eigaren av nysto Grøtte og busette seg sjølv på
husmannsplassen Skarseshaug. Han er oppført som Skarseshaug da han døde i
1839, 99 år gammal.

Erik Ingebrigtsen Skarsem    174O 1839 Sigrid Pedersdt.Losvold d.før 18O1.

Ragnhild Eriksdotter Skarsem 1769      2 born u.f.e.
Ingebrigt Eriksen Skarsem    1774 1817 Inderst på ein plass i Røtveien.
Marit Eriksdtr.Skarsem d.e.  1775 1838
Marit Eriksdtr. Skarsem d.y  1779 1863 Svend Sivertsen Skindset   1768
Ingebrigt Eriks Skarsem d.y. 1782

Sigrid Arntsdtr. Skarseshaug 1797 1827 far Arnt ? Anders ?
Svend Olsen Skarsem          1813       "  Ole Olsen Brenden

Nye folk på plassen:
Ingebrigt Svends.Skarseshaug 1797 1872 Marit Eriksdtr.Dørrum     1783 1824

Marit Ingebrigtsd. (.1861)   1824      Ole Arntsen Bryghaug      183O
Barbro Ingebrigtsdtr.        1826 1829

Barbro Olsdtr.Skarseshaug    1862      U.S.A.
Marit Olsdtr.                1865      Sivert Halvorsen Mjøen    1861
            (Marit Eriksdtr.f.1783,hadde før ho vart gift borna:)
Rannei Olsdtr Skarseshaug    1818       Far Ole Knutsen Brenden. 1776 1839
                                            døde som Skarseshaug.
Ingebrigt Knuts.Skarseshaug  182O       Far Knut Ingebrigts.Fagerhaug.

          Den 17/4 1754 bykslar Ole Johnsen Håkkersløkken ein husmannsplass
kalla Ulvehaugen av Ingebrigt Eriksen Skarsem for arbeide eller betaling i
kontanter. Dette må vera frå Innesto for Ingebrigt Eriksen var eigar der
da.

Ole Johnsen                  1722      Marit Arntsdotter Skarsem

Husmannsplassen Skarsesløkkja:
Erik Eriksen Engelsjord      1829 1891 Ingeborg Olsdotter         1832

Halvor Eriksen Skarsem       1862 1924 Marit Olsdotter Håker      1867
Sven Eriksen Skarsem         1867 1955 Mari Sivertsdtr.Bårdsløkk  1882
Erik Eriksen                 1870      Kristine Holsæter          1884
Sivert Eriksen               1873

Ragnhild Halvorsdtr,Skarsem  1888
Erik Halvorsen Skarsem       1890
Ingeborg Halvorsdtr.Skarsem  1893.

I 18O6 er død ein Erik Bersvendsen Brevollen. Var han frå Skarsem??

                           S K A R S E M
                           Gnr.260 bnr.1 av skm.4.o1
Gamalt matr.nr.827 med skyld 1 øre og 7 mkl.Nytt matr.nr.253
lnr.304 med skyld 1 daler og 3 ort.
Koppskattelista 1645:
Preste og skattemanntalet 1664-1665:Gunder f.1608 og sonen Aren
              f.1661.Tenarar Sven Arntsen 18 år,Jøsten
              Eriksen 13 år.
Matrikklane:1647 Enken besidder eget odel.
              1661 Gunder 1 øre 7 mkl.1696 Aren
              1736 Gunder Arntsen,1777 Ole Andersen.
Folketelling 1701:Aren Gundersen f.1661,Gunder Arensen f.1685
Skattemanntal 1762:Enken Kari m/sonen Ole.Gunder Arentsen
              m/kona Guru.Arnt Gundersen,tjener,Marit Ellings-
              dtr.tjener,(eller dotter?)
              Husmann Arnfinn Eriksen.
Folketelling 1801:Ole Andersen 56 år,i 2.ekteskap.Berit Inge=
              brigtsdotter 53 år, Anders 23 år,Ingebrigt 20 år,
              Guri 20 år,Ole Olsen 15 år,Marit Ellingsdtr.66 år
              Anne Arentsdtr.hennar dotter 44 år, og Karen
              Hellaugsdtr.16 år,(Annes dotter)
Folketelling 1815:Anders Olsen 36 år,Ole Olsen 28 år,Karen
              Olsdtr.48 år,Guru Olsdtr. 33 år,Ole Andersen 78
              år, Hans Halvorsen 14 år,dreng.
Folketelling 1875:Erik Olsen f.1848,Guri Arntsdotterter f.1853,
              Kari f.1871,Ole f.1784 kår,Ole Eriksen f.1822 kår
              Kari Olsdotter 1825 kår.

Skifter på Skarsem,827 Innisto.
1734 19/8 :Gunder Arntsen Skarsem - Marit Bersvendsdotter.
           Born:Arnt Gundersen Skarsem
1756 16/6 :Anders Olsen Skarsem - Kari Eriksdotte
           Born:Ole  Andersen f.1745,
1774 21/2 :Ole Andersen Skarsem - Guri Arntsdotter
           Born:Kari Olsdotter f.1767.
1811 5/12 :Ole Andersen Skarsem - Brit Ingebrigtsdotter
           Born:1 Anders Olsen,2 Ingebrigt Olsen, 3 Ole Olsen,
                4 Guro Olsdotter
1822 10/10:Ole Andersen Skarsem - enkemann
           Born:1 Anders Olsen,2 Ingebrigt Olsen,3 Ole Olsen,4 Kari
           Olsdotter 56 år gl.5 Goro Olsdotter g.m. Endre Midtskog
           (Obs.Ingebrigt Olsen er oppført som kommandørskriver hos
           generalkommandøren i Trondheim og busett der.)

                             Tingleste dokumenter.
1744 11/1 :Skarsem,Anders Olsen Vammer får skjte frå Gunder Arntsen
           Skarsem for 50 Rdl.
1746 28/7 :Arnt Gundersen Skarsem sel 1 øre 7 mkl.i Skarsem til Anders
           Vammer for 10 Rdl.Det gjeld 2o mkl.826 (m/byksel 1 øre 7 mkl.)
           Det er odelsretten som er seld.
1760      :Lars Ellingsen sel 22 mkl i Skarsem til svigersonen Løden
           Ellingsen.
1765 29/10:Kari Eriksdotter sel 1 øre 7 mkl.til sonen Ole Andersen for 31
           Rdl.
1775 21/2 ;På skifte etter Guri Arntsdotter er 1 øre 7 mkl vurdert for 31
           Rdl.og utlagt til Arnfinn Eriksen for gjeld 6 Rdl.Hellaug And=
           ersen Grøtte 7 Rdl. og til Ole Andersen og dottra Kari Olsdtr.
           16 mkl.
 

1811 21/2 :Ole Andersen sel til Anders Olsen for 300 Rdl.og kår til faren.
1822 21/2 :Anders Olsen Skarsem sel til Ole Olsen for 700 Rdl.
1828 26/8 :Ole Olsen kjøper 1/2 mkl.i Dørum,lnr.235 av Even Eriksen Dørum.
           (Er dette Innestusetra?)
1843 19/8 :Ole Olsen Skarsem kjøper Skarenget av Sivert Rasmusen.
1852 10/1 :Ole Olsen Skarsem sel til svigersonen Ole Eriksen Styrvold 1
           øre 7 mkl.i Skarsem
1855 15/11:Ole Eriksen skjøter 1/2 mkl.i Skarsem til Ingebrigt Halvorsen
           Vognild for 4 shilling (?)
1866 30/1 :Ole Eriksen makeskifter Gulakerenget mot Søterløkke av Håker
           med Johannes Estensen Håker.
1875 14/12:Ole Eriksen Skarsem skjøter eigedomen over til Erik Olsen
          Skarsem.
1900 14/2 :Skjøte frå Erik Olsen Skarsem til Anders Olsen.

          Desse må ha hatt skjøte på matr.nr 827 Skarsem
          -1746 Arnt Gundersen        1852-1875 Ole Eriksen
          1746-1765 Anders Olsen      1875-19OO Erik Olsen Skarsem
          1765-1811 Ole Andersen      19OO-     Anders Olsen
          1811-1822 Anders Olsen                Einar Skarsem
          1822-1852 Ole Olsen                   Sverre Skarsem

Da finn vi at desse må ha budd i Innesto på 827.
Ole Skarsem                                Marit,levde i 1645

Gunder Skarsem               1607

Aren Gundersen               1662 1742

Gunder Arentsen Skarsem      1685 1766 1Marit Bersvendsdtr.Vekve 1695 1734
                                       2Guri Johnsdotter         1700 1769

Aren Gundersden              1721 1778 Eli

Marit Ellingsdotter Skarsem  1735 1828 barn i 1757 m/Arnt Ellefsen Aalbu
                                       og i 1766 m/Hans Ingebrigtsen Froen
Anne Arntsdotter Skarsem     1757      barn i 1786 m/Hellaug Larsen Grøtte
Ole Hansen Skarsem           1765 1838 Marits son.(Far Hans Ingebrigtsen.)

Karen Hellaugsdtr.Skarsem    1781 1878 Artn Ingebrigts.Vekve 1784 1869
Nye folk på garden:
Kari Eriksdotter Skarsem     1701 1767 Anders Olsen Vammer       1705 1756

Ole Andersen Skarsem         1745 1822 1Guri Arntsdtr.Torve      1742 1774
                     g.1775            2Brit Ingebr.dtr.Hindset  1749 1811
Kari Olsdotter Skarsem       1767 1853 død på Sneveshaug som fledføring.
Arnt Olsen Skarsem           177O 1771
Arnt Olsen Skarsem           1772 1773
Anders Olsen Skarsem         1776 1778
Ingebrigt Olsen Skarsem      1776      død før 1801.
Anders Olsen Skarsem         1777 1860
Kari Olsdotter Skarsem       1778 1852 ugift,død på Snøveshaug.
Ingebrigt Olsen Skarsem      1781      Budde i Trondheim i 1822
Guri Olsdotter Skarsheim     1781      Endre Arntsen Midtskog    1780 1839
Sigrid Olsdtr.Skarsem        1784 1785
Ole Olsen Skarsem   g.1822   1786 1876 Jodda Pedersdtr.Lien      1782 1870

Arnt Olsen Skarsem           1792 1795
Sigrid Olsdtr.Skarsem        1792 1793

Brit Ingebrigtsd.Skarsem     18O9 1812

Brit Olsdotter Skarsem       1823 1904 Sivert Hellaugsen Sneve   1818 1881
Gjertrud Olsdotter Skarsem   1824      Peder Haldosen Aalbu      1828

Kari Olsdotter Skarsem       1827 1881 Ole Eriksen Styrvold      1823 1896

Erik Olsen Skarsem           1848 1905 Guri Arntsdtr.Bakk        1853 1912
Ingegbrigt Olsen Skarsem     1851      Utvandra.
Ole Olsen Skarsem            1854 1950 Kari Iversdotter Vekve    1864 1945

Kari Eriksdotter Skarsem     1871 1963 Anders Olsen Ørstad       1870 1913

Marit Andersdotter Skarsem   1899 1992 ugift.
Einar Andersen Skarsem       1900 1954 Ingeborg Sivertsdtr.Bøe   1903 1975
Gudrun Andersdotter Skarsem  1906 1956 ugift.

Kari Einarsdtr.Skarsem       1930      Ola Ingebr.Aalbu,bor Bøe
Sverre Einarsen Skarsem      1932      Marit Jørgensdtr.Hoel
Arne Einarsen Skarsem        1937

Husmenn under Innesto.
I 1762:
Arnfinn Eriksen Skarsem (g1750)         Marit Halvorsdtr.Hindset       1761
 

Ragnhild Arnfinnsdtr.Skarsem 1748.

Skarseshaug:I 1793:

Kristoffer Svendsen Skarseshaug 1762      Marit Ingebr.dtr.Kvalsjord
Ingebrigt  K. Bjerkås           1793
Marit Ingebrigtsdtr             1824

Marit Ingebrigtsdtr Skarsem     1866 1894 gmdskone.F,Vognild ??

Seinare:
Ingebrigt Svendsen Skarseshaug  1795      Marit Eriksdotter Bryggen  179O

Erik Ingebrigtsen Skarsem       1740 1839 Sigrid Pedersdtr.Losvold

Ragnhild Eriksdotter Skarsem    1768      ugift i 1801
Ingebrigt Eriksen Skarsem d.e.  1774 1817
Marit Eriksdotter Skarsem d.e.  1775 1838
Marit Eriksdtr.Skarsem d.y.     1779      Svend Sivertsen Skindset   1768
Ingebrigt Eriksen Skarsem d.y.  1782
 

                     Folka på matr.nr. 827 Skarsem.
           Etter koppskattelista i 1645 budde det på denne garden som er trur
må vera den garden som seinare fekk matrikkelnummer 827 med Ole og Marit som
bebuarar utan at det er oppgjeve alder på desse, og ein finn heller ikkje att
desse namna saman på Skarsem seinare.
           Alt i odelsgodsfortegnelsen i 1647 er oppført at "enken besidder
eget odel" med 1 øre og 6 mkl. I Jordeboka for 1661 og i preste- og skatteman=
talet 1664-1665 er det Gunder, 58 år (f.1608) som er eigar og han har sonen
Arnt Gundersen f. 1661 (4 år i 1665) og skylda er da oppgjeve til 7 mkl.som
er lik det seinare matrikkelnummer 827.
           Ved folketellinga i 1701 er Arnt Gundersen oppført som 40 år gl.
og han har da sonen Gunder Arntsen f.1685. Denne Gunder Arntsen vart gift to
gonger, først med Marit Bersvendsdtr. frå Nesto på Vekve, f.1695 d. 1734 og
andre gongen med Guri Johnsdotter f. 1700 d.1769.Kvar ho var ifrå har eg ikkje
funne. I første ekteskapet hadde dei sonen Aren Gundersen f. 1721,d.1778,gift
med Eli som eg ikkje har funne andre opplysningar om. Andre ekteskapet ser ut
til åvære barnlaust.
           Gunnar Arntsen f.1685, sel i 1744 denne delen av Innesto Skarsem
til Anders Olsen Vammer, som var gift med dottra på den anre halvdelen av
innesto Skarsem, Kari Eriksdotter Skarsem f.1701. I 1746 sel Gunnar Arntsen
også odelsretten sin til Anders Olsen Vammer.
           Kari og Anders hadde berre 1 barn, sonen Ole Andersen f. 1746.Denne
Ole Andersen var gift to gonger. Først med Guri Arntsdotter Torve,nedre,f.1742
d.1774.Dei hadde 3 born, men to av dei var døde da mora døde i 1774. Da levde
berre dottra Kari Olsdotter f. 1767, men ho må vera død før 1801 for da finn
eg henne ikkje i manntalet. I det andre ekteskapet vart det fødd 10 born, men
berre få av dei levde opp.Anders f.1778 døde i 1860. Han må ha vore ungkar men
han hadde skjøte på garden til han selde den til sin yngre bror Ole Olsen
i 1822. Kari, tvilling med Ole,f. 1778,d.1852 på Sneveshaug var ugift.
Ingebrigt Olsen f. 1781 levde i 1801 og er ved skiftet etter faren oppført som
buande i Trondhjem og er titulert som kommandørskriver hos generalkommandanten
i Trondhjem.Guri f.1781, tvilling med Ingebrigt, vart gift med Anders Midtskog
født 1780 d. 1839. Ole f.1786 d.1876 var gift med Jodda Pedersdtr Hoel frå
Rennebu f. 1782 d. 1870 og dei vart eigarar av Skarsem i 1822.
           Ole og Jodda fekk tre døttre, Brit f. 1823, d.1904,g.m.Sivert
Hellaugsen Sneve f. 1818 d.1881, Gjertrud f. 1724 g.m. Peder Halvorsen Aalbu,
f.1823, og Kari f.1826 d. 1881, g.m.Ole Eriksen Styrvold f. 1823 d.1896.
           Det vart Kari og Ole som overtok garden og dei fekk 3 born.1 Erik
f.1848 d. 1903 g.m. Guri Arntsdotter Bakk f. 1853 d. 1912. 2 Ingebrigt f.
1851, utvnadra til Amerika. 3 Ole f.1854 d.1950 g.m. Kari Iversdtr. Vekve.
           Erik Olaen og Guri Arntsdotter vart eigarar av garden og dei hadde
berre eit barn, dottra Kari f.1864 d.1963 g.m. Amnders Olsen Ørstad f.1870,
d.1913.
           Anders og Kari hadde tre born, 1 Marit f. 1899 d.1992, ugift, 2
Einar f.1900 d. 1954 g.m. Ingeborg Sivertsdtr. Bøe f. 1903, d. 19   3 Gudrun
f.1906 d.1956 ugift.
 

                            S K A R S E M
                      Gnr. 261 bnr.1 Ustesto med skm.5,78.
Gamalt matr.nr.828 med skyld 2 øre 13 mkl.Nytt matr.nr.254 lnr.305  med skyld
3 daler 1 ort og 21 shilling.
Koppskattelista 1645: Tarald Olsen Skarsem og kona Ingeborg med borna Ole
                  og Marit. Mikel dreng
Jordebok 1648:Tarild Scharremb.eget odel 9 mkl..O skatt
Preste og skattemanntalet 1664-1665: Erik Toresen(Taraldsen?) f.162O.
                  Ingebrigt Gundersen f.1653,Sivert Gundersen f.1657,og
                  drengen Ole Arnfinnsen f.1645.
Matrikklane:1696 Peder 2 øre 13 mkl.1725 Arnt Olsen,1777 Enken.
Folketelling 1701:Peder Sivertsen Skarsem f.1646,Halvor Hansen,tenar,18
                  år Ole Simensen Bjørgen,tenar,14 år.
                  Husmann Tarald Johnsen 70 år,John Taraldsen 34 år
Skattemanntal 1762:Peder Arntsen og kona Randi med borna,John og kone
                  Marit,Brit,Kari og Ingeborg,Knut Evensen Kvalsjord,
                  Brit,Kari og Ingeborg,Knut Evensen Kvalsjord,tenar.
                  Marit Larsdotter Aune,Marit Hågensdotter Grøtte og
                  Sivert Skarsem,dreng.
Folketelling 1801:Brit Pedersdotter Skarsem 54 år,Peder Evensen 32 år.
                  Ragnhild Evensdtrt.30 år, Lars Jørgensen 1 år,Eli
                  Evensdotter 22 år,Randi Knutsdtr.Brits mor,82 år,kår.
Folketelling 1815:Michel Olsen 25 år,Ingrid Torsdotter 21 år,Ole Olsen 23
                  år John Larsen 32 år dreng,Gunhild Pedersdtr.43 år,
                  Ranghild Olsdotter 28 år,Peder Evensen 46 år,Marit
                  Toresdotter 15 år.
Folketelling 1875:Marit Mikkelsdotter 1827,Ole Rasmusen 1861,Ildri Rasmus=
                  dotter 1869, Hans H.Formo 1813,Elisabeth Mikkelsdotter
                  1822 Marit Ingebrigtsdtr.Sesaker 1864 (datterdatter)
                  Ole Olsen Røtvei kårmann f.1816.

Skifter i Ustesto Skarsem:
1693 27/9 :Arnt Sivertsen Skarsem - Guru Jøstensdotter.(Tostensdtr?)
           Born:Arnt Arntsen Skarsem.(Anne Arntsdotter f.1683 d.1775,
                skulle vel ha vore nemnd her,men er ikkje nemnd.Ho vart
                gift med Nils Sivertsen Storli,f.Sliper f.1679 d.1742.
                Formyndar var Ole Taraldsen Sætrum.
1693 10/1O:Einer Toresen Skarsem - Guri Olsdtr.
           Born:1 Ole Einersen Skarsem,Fødd ???
1762 6/11 :Arnt Olsen Skarsem, enkemann.
           Born:1 Peder Arntsen, 2 Marit Arntsdtr. g.m.Ole Johnsen
                Haugset,3 Anne gift med Igebrigt K. Sneve,4 Gunhild g.m.
                Ingebrigt Sivertsen Drivstuen,5 Brit Arntsdotter,død,
                var gift med Ole Haldorsen Ørstad og hadde borna:a.Peder
                Ulriksen Feldtmann 7 år b.Arnt Olsen 5 år,c.Sigrid
                Olsdtr.10 år.
1768 20/6 :Peder Arntsen Skarsem -Randi Knutsdotter f. Snøve.
           Born:1 Arnt Pedersen f.1754,2 Brit g.m. Even Larsen Haugen
                Haugen,3 Karen f.1748 og Ingeborg Pedersdtr.f.1753.
1785 20/6 :Brit Pedersdtr.Skarsem - Lars Evensen f.Haugen
           Born:1 Even Larsen Skarsem,død,har borna a.Peder Evensen,
                1796 b.Ragnhild Evensdotter f.1772,c Randi Evensdotter,
                1774 og d Eli Evensdotter f.1779
1804 21/2 :Even Larsen Skarsem - Brit Pedersdotter
           Born:som skiftet ti 1785.
1874  ?   :Inger Toresdotter Skarsem - kårkone
                  1 sonesonen Mikkel Olsen Klett,2 Ingebrigt Olsen Klett,
                  3 Ole Olsen.4 dotterborna:a Nils Jensen Melhus,b Mikkel
                 c Ingjerd, d John, e Martin, f. Ingrid.
1897 2O/1O:Marit Ingebrigtsdtr.Skarsem-Rasmus E. Skarsem.
          Born:Ingebrigt R. Skarsem f.15/3 1891.

                              Tinglese dokumenter.
1745 18/12:Arnt Olsen Skarsem sel 2 øre og 13 mkl.i Skarsem til son Peder
           Arntsen.Betalt etter forening.
1751 25/11:Skarsem,2 øre,dertil har Jørgen Bernhoft lyst odelsrett.
1768 20/6 :Skifte etter Peder Arntsen der eigedomen er utlagt til enka
           Randi Knutsdotter,vurdert for 120 RDl.
1772 2/1  :Randi Knutsdotter skjøter 6 mkl.i Bjørgen til sonen Arnt
           Pedersen Skarsem for 115 Rdl.
1781 22/8 :Skjøte frå Randi Knutsdotter til svigersonen Even Larsen Haugen
           på 2 øre og 12 mkl.i Skarsem og 6 mkl. i Bjørgen for 600 Rdl.
1785 20/6 :Skifte etter Even Larsen der eigedomen er vurdert for 1100 Rdl.
1800 6/2  :Kårkontrakt der Ingebrigt Eriksen Skarsem gjev Brit Arntsdotter
           og mormora Randi Knutsdotter livsvarige kår.
1804 26/2 :Peder Evensen Skarsem får skjøte på 2 øre 13 mkl.i Skarsem og 6
           mkl.i Bjørgen frå mora Brit Pedersdotter m/fl.for 150 Rdl.
1804 26/2 :Peder Evensen Skarsem sel 2 øre og 13 mkl.i Skarsem og 6 mkl.i
           Bjørgen til svogeren Ingebrigt Eriks.Røtvei for 1500 Rdl.og kår
1805 26/8 :Peder Evensen sel odels-og løsningsretten sin til Skarsem og
           Bjørgen til svogeren Ingebrigt Eriksen Røtvei.for 1000 Rdl.
1812 5/6  :Ingebrigt Eriksen Skarsem makeskifter 2 øre 13 mkl i Skarsem
           med Mikkel Olsen Skorem i Mjøen for 14.500 Rdl.
1822 26/8 :Bygselseddel frå Mikkel Olsen til Sivert Hansen på ein plass
           under Ustesto Skarsem.
1824 30/10:Forpaktningskontrak Mikkel Skarsem til Arnfinn Johnsen Bøe og
           Erik Johnsen Brenden for 4 år.
1844      :Kommisjonsforlik mellom Mikkel Olsen Skarsem og Erik Toresen
           Viken.
1859 9/4  :Skjøte frå Mikkel Olsen Skarsem til svigersonen Hans Formo på
           2 øre 13 mkl. i Skarsem for ?
1861      :Skjøte frå Hans Formo til K.K.Dørum på Skarsemsæteren som ved
           skylddeling har fått lnr.308a og seld ds. til Mikkel Aas.
1905 13/12:Skylddelt Prestløkkja og seld til Jørgen Prestløkken.
 

          Desse har hatt skjøte på 261/Skarsem.
              -1745 Arnt Olsen Skarsem       1812-1859 Mikkel Olsen Skorem
          1745-1781 Peder Arntsen Skarsem    1859      Hans Formo
          1781-18O4 Even Larsen Haugen                  Ingebrigt Eriksen
          18O4-1812 Ingebrigt Eriksen Røtvei            I.R.Skarsem.

Dermed kan ein sette opp slikt slektsregister for Ustesto Skarsem;
Arnt Sivertsen                   1693 Guru Jøstensdotter
Marit Sivertsdotter  d.y.        1743 Even Olsen Vammer
Peder Sivertsen Skarsem     1646
Anne Sivertsdotter Skarsem               Erik Ellingsen Forbregd      1761

Ingebrigt Gundersen         1653

Sivert Gundersen            1657

Sivert Evensen Skarsem      1680 1766 Marit Halvorsdtr.       168O 1761

Brit Sivertsdotter Skarsem  1688 1758 Arnt Olsen Dørum        1683 1762
     (Pedersdtr?

Marit Arntsdotter Skarsem   1716 1794 Ole Johnsen Haugset     1722 1782
Anne Arntsdotter Skarsem    1717 1765 Ingebrigt Knutsen Sneve 1710 1765
Peder Arntsen Skarsem(g1745)1720 1768 Randi Knutsdtr.Snøve    1719 1805
Gunhild Arntsdotter Skarsem 1724 1767 Ingebrigt S.Drivstuen   1725 1786
Brit Arntsdotter Skarsem(1775) 1731 1762 Ole Haldorsen Ørstad 1733 1817
Guro Arntsdotter Skarsem    1742 1774
Thoor Arntsdtr.Skarsem ??                Barn i 1782 m/Ingebrigt O.Myren
Brit Arntsdtr.Skarsem       175O 1753

Brit Pedersdotter Skarsem   1746 18O4 Even Larsen Haugen      1744 1785
Kari Pedersdotter Skarsem   1748 1836 Lars O.Klett,Kvalsjord  1747 1838
Ingeborg Pedersdter Skarsem 175O 1838 Ingebrigt O. Dørumsgård 1749 1841
Ingebrigt Pedersen Skarsem  175O      tvilling.
Arnt Pedersen Skarsem       1754 1780 ugift.

Peder Evensen Skarsem       1769 1837 (levde i 1815,sinnsjuk)
Ragnhild Evensdotter(g18O6) 1772 1819 Håkon Olufsen Nysæter   1766 1839
                                      Barn i 18OO m/Jørgen frå Dovre
Randi Evensdotter Skarsem   1774 1819 Ingebrigt Eriksen Røtvei1775 1818
Lars Evensen Skarsem        1776 1854
Eli Evensdotter Skarsem     1779 1825

Arnt Olsen Dørum f.1683 hadde to søsken som flytta til Skarsem og skreiv seg
for Skarsem:
John Olsen Skarsem                       Anne Halvorsdotter
Anne Olsdotter Skarsem         1683 1794 Nils Halvorsen Storli

Mildrid Johnsdotter Skarsem    1735
Halvor Johnsen Skarsem         1743
Anne Johnsdotter Skarsem       1746

Randi Evensdotter Skarsem og Ingebrigt Eriksen Røtvei hadde borna:

Ragnhild Ingebrigtdtr.Skarsem  1798      Sivert Hansen,Engen     1793 1856
Guri Ingebrigtsdotter Skarsem  1798 1852 Ole Knuts.Donali,Skarsem1782 1839
Even Ingebrigtsen Skarsem      1799
Brit Ingebr.dtr.Skarsem        1801
Erik Ingebr.Skarsem            1803 1803
Erik Ingebrigtsdtr.Skarsem     18O5 189O Barn i 1834 m/Marit H.Aalbu
            seinare gift med             Marit Paulsdtr.Toftaker 1816 1891

Brit Ingebrigtsdtr.Skarsem     18O9 1912 forkjøllse.

Randi Sivertsdtr.Skarsem       183O 1887 døde på Engen,fattiglem.kaar

Gjertrud Eriksdtr.Skarsem      1843

Ingebrigt Eriksen              1846      Til Tromsø i 1867

Nye folk på garden:
Mikkel Olsen Gottem (lensm.)   1790 1868 Ingrid Toresd.Kongsvold 1794 1872

Ole Olsen Gottem,Skarsem       1792      Olava Johnsdtr.Vindal   1798

Ole Mikkelsen Skarsem          1813 1813
Ole Mikkelsen Skarsem          1815      Barn i 1841 m/Randi K.Dørrum ??
Marit Mikkelsdtr.Skarsem       1816      Jens Nilsen Melhus  g.1837
Ole Mikkelsen Skarsem (1842)   1819 1854 Karen Ingber.dtr.Sneve  1814
Elisabeth Mikkelsdtr.Skarsem   1822 1876 Hans Formo frå Vågå     1813 1900
Marit Mikkelsdtr.Skarsem       1827 1920 1Georg Ås (g1848)       1824
                                         2Rasmus Siverts.Gulaker 1831 1919
Mikkel Georgsen Aas            1850 1873

Ingrid Hansdotter Skarsem      1842 1917 Ingebrigt Eriks.Sesaker 1836 1894
Marit Hansdtr.Skarsem (g.1866) 1845 1893 Ole Larsen Vognild      1846 1925
Mari Hansdotter Skarsem        1846 1902 Ingebr.Rasmusen Dørum   1845 1892

Marit Ingebrigtsdtr.Sessaker   1864
Iver Ingebrigtsen Sesaker      1886

Rasmus Ingebrigtsen Dørum      1871 1899 Randi Knutsdtr.Dørum    1876 1941
Hans Ingebrigtsen Dørum        1873 1960 Jørund Olsdtr.Torve     1875 1939
Mali Ingebrigtsdtr,Dørum       1876 1939 Elling Iversen Vindal   1877 1941
Elisabet Ingebrigtsdtr.Dørum   1884      Arnt Halvorsen Lønset   1883 1940
Ingebrigt Ingebrigtsen Dørum   1887      Utvandra

Atter nye folk på garden:
Ingebrigt Halvorsen Vognild    1840 1913 Marit Eriksdtr.Sesaker  1841 1922

Eli Ingebrigtsdtr.Sesaker           1874
Marit Ingebrigtsdtr.Skarsem    1866 1893 Rasmus Eriksen Skarsem  1864 1947

Erik Rasmusen Skarsem          1889 1889
Ingebrigt Rasmusen Skarsem     1891      Petra Haugen frå Melhus 1895
Marta Rasmusdtr.Skarsem        1893 1893

Husmenn på 828 Skarsem:Skarsesløkkja:
Ole Andersen Håker              1836      Ragnhild Sivertsdotter     1827

Arnt Olsen Skarsem              1864
Marit Olsdotter Skarsem         1867
Mari Olsdotter Skarsem          1873

Skarsesløkkja i 1885:
Ole Olsen Skarsem (Aalbu)       1851      Rannei Eriksdtr. Vorhaug   1849

Anna Olsdotter Skarsem          1876      barn m/Fridtjof Vigum i 1905
Erik Olsen Skarsem              1878
Marit Olsdotter                 188O
Martin Olsen Skarsem            1885
Jørgine Olsdtr. Skarsem         1888
Sigrid Olsdotter  Skarsesløkken 189O 1891
Sivert Olsen Skarsem            1894

Ragna Oluffa Fridtj.dtr.Skarsem 1905

Andre husmenn i ustistuen:
Tarald Johnsen Skarsem i 1701   163O

Ingrid Taraldsdotter Skarsem    1653 1739 Sivert Engelsen Ørstad 1656 1689
John Taraldsen Skarsem          1667

Husmann i 1701 under Ustesto.
Tarald Asbjørnsen Skarsem            1742 Gjertrud Olsdotter

Ole Taraldsen Skarsem          1721 1792 1Gjertrud Adamsd.Sætrum  1726 1772
                                         2Marit Olsdotter Mellem ?
Anne Taraldsdotter Skarsem     1724 1794
Marit Taraldsdotter Skarsem    1726      1John Olsen Skorem
                                         2Rasmus Arntsen
Det er mogleg at det her er ei samanblanding med Skorem,men ved skiftet
etter dei to mennene hennar er dei skreve for Skarsem,så ho budde truleg
på husmannsplassen. Ho hadde desse borna:
1.ekteskap:
Gjertrud Johnsdotter           1745
Ole Johnsen                    1748      Beret Olsdotter          1745
Ingeborg Johnsdotter           1751      Arnt Engelsen Godtheim   1748
Tarald Johnsen
Husmannsplass under Ustesto:
Siver Olsen Skarsem                       Marit                  1680 1761

Hellaug Sivertsen Skarsem,Snøve
Marit Sivertsdotter  Skarsem         1748 1Adam Sætrum
                                          Ole Gulliksen               1743
Marit Sivertsdtr.Skarsem d.y.        1743 Even Olsen Vammer

Anne Sivertsdotter Skarsem                Erik Ellimgsen Forbregd     1761
Marit Sivertsdtr.Skarsem g1844  1823 10o2 Rasmus Arntsen Klett   1823 19O2
Ingebrigt Siversen Skarsen      1826 1826

Sivert Evensen Skarsem          1739      Marit Andersdotter Vognild
Marit Evensdotter Skarsem       1740 1807 Elling Eriksen Forbregd1720 1810

2/12 1751 bygslar Sven Olufsen Bakk 1 øre i husmannsplassen Kalvhagen av
Tørris Viken som formyndar for Ole Evensen Skarsem f.1737:
Sven Olufsen Bak,Skarsem             1758 Sigrid Arntsdtr.Ishol
Dei hadde ikkje born.
I 1759 er halde skifte etter Sven Olufsen og eigedomen utlagt til enka.

Så finn eg nemnd ein husmannsplass som truleg låg under Ustesto.
Ragnhild Evensdotter Skarsem   1772 1819 Hågen Olufsen Nysæter   1767 1839

Ragnhild hadde før ho vart gift sonen:
Jørgen Sivertsen Skarsem      18OO      som må ha hatt sonen:

Lars Jørgensen Skarsem        18OO 1889 Barn i 1826 m/Sigrid O.Munkvold.

Han budde i Vindal.

Så finn eg at Mikkel Skarsem den 27/8  1822 gav Sivert Hansen bygselseddel
på ein husmannsplass.(Brevollen?)

Ingeborg Ingebr.dtr.Brevolden 1751 1876 Berre ved død.

Sivert Hansen Sæter (g.1821) 1792 1856 Ragnhild Ingeb.dtr Skarsem 1778 1857
Sivert Hansen døde på Engan som Brevollen.

Marit Sivertsd.Skarsem        1820 1820
Marit Sivertsd.Skarsem        1823 1902 Rasmus Arntsen Klett      1823 1879
Randi Sivertsdotter Skarsem   183O      Halvor Jørgensen Engen    1819
Hans Sivertsen  Engen         1835 1835
Ingebrigt Sivertsen Engen     1835 1835
Hans Sivertsen Skarsem        1835 1835

Arnt Rasmusen Skarsem         1845 186O
Ragnhild Rasmusd.Skarsem      1846      Sivert Ingebr. Dørrum    1843
Marit Rasmusdtr.Skarsem       1855 186O
Ingrid Rasmusdotter Skarsem   1857 186O
Sivert Rasmusen Skarsem       1859 186O

Så finn eg ikkje plass til:
Anne Arnsdtr. Skarsem    barn i 1786 m/Hellaug L.Grøtte.
Kari Hellaugsdtr.Skarsem      1786     Annes dtr.

Og til:
Arn Olsen Skarsem             1773 1773

Rannei Jensdtr.Skarsem        1838 1854 (Melhus??)

Marit Semmingsdtr.Skarsem     18851889
 

                   Folka på Ustesto Skarsem.
      I koppskattelista frå 1645 er oppført Tarald Olsen Skarsem med kona
Ingeborg og borna Ole Taraldsen og Marit Taraldsdotter.
      Seinare finn vi att dette Taraldnamnet fleire gonger. I 1661 er i
Tienderegistret oppført Erik Taraldsen, og i skatte- og prestemanntalet 1664-
1665 er den same Erik Taraldsen oppgjeve å vera fødd i 1621. Det er da litt
merkeleg at han ikkje er med i koppskattelista.I 1665 er han oppført med sonen
Ingebrigt Gundersen (Det må da vare stedson) og drengen Ole Arnfinsen.Dette
tyder på at det er nær skyldskap med Innesto Skarsem der namna Gunder og
Arnfinn er bruka.
       I folketellinga for 1701 er Tarald Johnsen Skarsem oppført som fødd i
1631 som husmann under Ustesto.Slekta blir derfor ført vidare under avsnittedt
om husmenn på Skarsem.
       Kring 1690 er det kome nye folk på garden. Ettersom dei ikkje er med
under Skarsem i Koppskattelista, mådei ha flytta til Skarsem etter 1645 -
1665.
       I 1693 er det den 27/9 halde skifte etter avdøde Arnt Sivertsen Skarsem
og Guro Tostnsdotter og dei hadde da sonen Arnt Arntsen Skarsem utan at alder
er oppgjeve. Det må vera Guro Tostendotter som er død i 1693. for som verge
for Arnt er oppført Ole Tostensen Sæter (?). Nemnde Arnt Arntsen finn eg ikkje
att seinare.Derimot må han ha hatt ein bror, Peder Sivertsen Skarsem, som er
oppført som eigar i matrikkelen for 1696 og i folketellinga for 1701.Han er
fødd i 1646 og må vera far til Brit Pedersdtr Skarsem f.1716 d.1758 som var
gift med Arnt Olsen Skarsem f.1683 d.1768.Om det var Brit eller Arnt som var
frå Skarsem, har eg ikkje funne noko sikkert om,men ettersom eldste sonen vart
døpt Peder, tyder det på at Brit var gardjente.Arnt Olsen Skarsem døde som
enkemanni 1762 og det vart da halde skifte etter honom. Han hadde da borna:
1 Marit Arntsdtr. f. 1716, g.m. Ole Johnsen Haakkersløkken f.1722.Arnt Olsen
Skarsem kjøpte Haugset og gav dottra Marit og mannen skjøte på Haugset, og frå
dei stammar slekta på Haugset. Marit døde i 1794 og Ole i 1782. 2 Anne
Arntsdotter Skarsem, f.1718 og døde i 1765.Ho var g.m. lenmann Ingebrigt
Knudsen Sneve f. 1710, d.1765 og dei budde på megara Snøve. 3 Gunhild
Arntsdtr.f. ca.1720 g.m.Ingebrigt Sivertsen Drivstuen og busett der.
4 Peder Arntsen Skarsem f.1723 d.1768 g.m. Randi Knudsdtr.Snøve,søster av
av Ingebrigt Knutsen.Dei var eigarar av Skarsem. 5 Brit Arntsdtr. Skarsem
f.1731 d.1762 g.m.Ole Haldorsen Ørstad f.1733 d.1817 og var busett på Ørstad
      Peder Arntsen og Randi Knutsdtr. hadde desse borna: 1 Brit Pedersdtr.
Skarsem f.1746 d. 1804 g.m.Even Larsen Haugen f.1744, d.1785 og dei vart
eigarar av ustesto Skarsem. 2 Kari Pedersdtr. Skarsem f. 1748, d.1836 g.m.
Lars Olsen Klet f. 1747 d. 1828. Dei var busett på Kvalsjord. 3 Ingeborg
Pedersdtr. f.1751 d.1776 g.m. Ingebrigt Olsen Dørrumsgård.Ingeborg døde berre
24 år gl.og dei hadde vel da inga etterslekt.4 Arnt Pedersen Skarsem
f. 1754 d. 1775, berre 21 år gl. og dermed vart Brit gardjente.
       Brit og Even Larsen hadde desse borna:1 Peder Evensen f.1769 d.1837.
Han er ved folketellinga i 1801 oppført som sinnsjuk, så han overtok ikkje som
eldste son garden.2 Ragnhild Evensdtr.Skarsem f.1772 d.1819 g.m.Haagen
Olufsen Torve f.1777,d.1839 og dei kjøpte Nysætra og var busett der.3 Randi
Evensdotter f.1774 d.1819 g.m. Ingebrigt Eriksen Røtvei f.1775, d.1818 og dei
vart eigarar av garden.4 Eli Evensdotter Skarsem f.1779 d.1825 vistnok
ugift.
      Ingebrigt Eriksen Skarsem (f.Røtvei) fekk skjøte på garden i 1804, men
alt i 1812 makeskifta han Skarsem med Mikkel Olsen Gottem i 1/2 Spand
i Mjøen og kr. 8500,-i kontanter. Mikkel Olsen skreiv seg sidan for Skarsem
og busette seg der. Mikkel Olsen var fødd i 1790 og altså berre 22 år da  han
kom til Skarsem der han døde i 1866.(Var han frå Sundset i Rennebu??)

       Mikkel Olsen Skarsem var gift med Ingrid Toresdtr. Kongsvold f.1794
d.1872.Dei hadde borna:1 Ole Mikkelsen Skarsem f.og d i 1813. 2 Marit Mik-
kelsdtr. Skarsem f. 1816 g.m. Jens Nilsen Melhus og flytta til Mekhus. 3
Ole Mikkelsen Skarsem f.1819, d.1854 g.m.Karen Ingebrigtsdtr.Snøve f.1814. Dei
kjøpte garden bortisto Klett (Klettgarden?) og var busett der. 4 Elisa-
beth Mikkelsdotter Skarsem f.1822 d.1876 g.m.Hnns Hansen Formo frå Sel i
Gudbrandsdalen, f.1813 d.1900, og dei overtok garden i 1860.4 Marit Mikkels
dtr. Skarsem f. 1827 d.1920 g.først m. Georg Aas f. 1824, i 1848, så med
Rasmus Sivertsen Gulaker f.1831 d. 1919,i 1855 og dei var busette på Gula-
ker, Innesto.
       Hans Formo og Elisabeth fekk borna:1 Ingrid Hansdtr.f.1842 d.1917
g.m.Ingebrigt Eriksen Sesaker,f.1836 d.1894.Dei budde på Sesaker. 2 Marit
Hansdtr.Formo f.1843 d.1893 g.m.Ole Larsen Vognild f.1846 d.1925.Dei ut-
vandra til Amerika. 3 Marit Hansdtr. Formo f. 1846 d. 1902 g.m. Ingebrigt
Rasmusen Dørum f.1845 d.1892.Dei var busett i utigard på Dørrum.
       Frå ca. 1890 har Ingebrigt Halvorsen Vognild,f.i Bårdsløkken vorte
eigar av Ustesto Skarsem. Han var fødd i 1840 og døde i 1813 og var gift med
Marit Eriksdtr. Sesaker f.1841 d. 1922. Dei hadde berre ei dotter,
Marit Ingebrigtsdtr. Skarsem f. 1866 d.1893 berre 27 år gl.Ho var gifty med
Rasmus Eriksen frå  negar på Skarsem,f. 1864. Han vart oppattgift med
Ragnhild Estensdtr. Vasli, Bårdsgarden, og dei kjøpte oppisto Vekve og flytta
dit. Marit og Rasmus hadde 3 born med berre Ingebrigt f.1891 levde opp..Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel