Risegrenda i Oppdal.
Landkommisjonens register for 1661 har iallt 7 gardar på Rise.
Jordebok og manntal for 1664 har 1 gard under fulle gaarde med 1
Spand og undet halve gaarde 4 med varierande skyld.Matrikkelen
for 1696 har 8 gardar og det same har matrikkelen for 1721, og da
har gardane fått faste matrikkelnummer,nemleg frå og med matr.nr.
632 til og med 639.Dei ymse gardane er:

                    (Stortrengen)
Gamalt matr,nr.632 med skyld 1 øre og 3 mkl.Nytt Matr,nr 44 med
lnr.38a,38b,og 39 med gamal skyld 1 øre og 3 mkl.
Frå 1890 gnr.50 bnr.1 og da tillagt mykje frå andre gardar og
tildels fordelt på andre bruk.Det er da vorte til den seinare
Stortrengen,og er samansett av desse matr.nr:
  Matr.nr.44 lnr.48a,skyld 12 3/4 mkl.frå matr.632
  "    "  43  "  37c   "    5      "   "    "  638
  "    "  45  "  40a   " 2 øre 18 mkl. "    "  633
  "    "  46  "  41    "   18 mkl.     "    "  636
  "    "  46a    42a   "   16  "       "    "  636
Det blir tilsaman 1 Spand 2 øre og 3 mkl.

Jordebok 1648:1 Eric Risses eget odel 1 ore 3 mkl.fri for skatt
              2 Ole Pedersen,eget odel 1 øre 3 mkl - - -" - - -
              3 Anders Risse,eget odel 1 spamd.bruger udi Vambre
                och odel 1 øre,fri for skatt
              4 Effuind,besidder eget odel 1 spand,fri for skatt.
              5 Einner,besidder eget odel 1/2 spand.- - -"- - - -
              6 Arrendt,eget odel 1 øre.fri for skatt
              7 Torre,eget odel 18 mkl. fri for skatt
              8 Olle S. eget odel 1/2 øre,,  - - " - - -
Usikkert:
Folketelling 17O1: Arnt Stengrimsen 3o år. og sonen Efuen 2 år.
                   Erik Stengrimsen, broren?

Skattemanntalet 1762:Ole Stengrimsen g.m.Ragnhild og har døttrene
                     Kristi og Sigrid. Husmann Ole Andersen og
                     dottra Sølvie.
Matrikklane:
1647:Anders Rise,eget odel 1 spand  1838 Ole Paulsen   12 3/4 mkl.
1696:Oluf Pedersen     1 øre 3 mkl.      Halvor Abrahamsen  ds.
1723:Ole Pedersen      1 øre 3 mkl.      Ingebrigt Andersen 1,5 "
1762:Ole Stengrimsen                189O Hans Sæteren 4 dl.2 ort
                                            og 15 shil.
                                    19O9 Torvald Kolstad 20,36 mk.

Folketellinga 1801:Christen Olsdtr. husmoder,ugift 54 år.gbr.
                   Anne Olsdotter,enke i 1,ekteskap,
                   Ole Ingebrigtsen,hennes sønn.23 år.
                   Husmann: Anders Olsen 55 år og kona Sigrid
                            Haldorsdtr. 56 år.
Skifter på Rise:(632)
1817 4/1O :Ole Ingebrigtsen Rise.
           Arvingar:1 farbroren Ole Ingebrigtsen Hagen,død har
           borna:a Ingebrigt Olsen,b Ole,c Erik. 2 farbroren Thore
           Ingebrigtsen.

                     Tinglese Dokument (632 Rise)
1755 29/10:Ole Stengrimsen Rise får skjøte på 1 øre 3 mkl.i
           Rise frå Sivert Sivertsen Mjøen for 250 Rdl.
1758 27/6 :Rise,2 øre 7 1/2 mkl Erik Toresen Kongsvold får
           skjøte frå faren Thore Eriksen Kongsvold.
1759 29/6 :Erik Thoresen Kongsvold gir sin far kaar på livs-
           tid.
1786 2/12 ;Erik Thoresen Kongsvold sel 2 øre 7 1/2 mkl.i Rise
           til sonen Thore Eriksen for 80 Rdl.

Desse har hatt skjøte på matr.nr.632  Rise.
     1755 Sivert Sivertsen Mjøen 1 øre 3 mkl.
1755-1758 Ole Stengrimsen  ---"---
          her manglar eit ledd.
1758-1786 Erik Thoresen
1786      Thore Eriksen

          Desse må ha budd på matr.nr. 632 Rise,Stortrengen.
Stengrim Rise    ca.  164O

Arnt Stengrimsen      1671
Erik Stengrimsen Rise ??
Baard Stengrims.Rise  1675 176O
Brit Stengrimsd.Rise  1681 1757 berre ved død
Sven Stengrimsen Rise 1683 1756 Berre ved død.

Efuen Arntsen Rise    1699

Marit Ingebr.dtr,Rise 17O7 1793
Ole Stengrimsen Rise  1713 1786
Stengrim Olsen Rise   1717 1747 Dordi Gulliksdtr. Loe, g.1745
   Omkom på Risberget.

Ragnhild Olsdtr.Rise  1725 1751 pike,berre ved død.
Ole Olsen Rise i 1746           Guri Arntsdtr.Rise       17O8 18OO

Anders Olsen.lensmann 1746      Sigrid Haldosdtr         1745

Halvor Stengr,Rise    1747
Ole Stengrimsem Rise  1748      Ragnhild Johnsdt.i 1749

Kristi Olsdtr.Rise    1747 1816 Ole ? død før 18O1?
Sigrid Olsdtr.Rise    1749      Barn i 1774 m/Ole I.Barstad
Lars Olsen Rise       175O
Anne Olsdtr.Rise      1751 1812 Ingebrigt død før 18O1.
Marit Olsdtr.Rise     1755 1786

Ingrid Olsdtr.Rise    1764

Sigrid Olsdtr. Rise   1774       Sigrids dottter m/Ole Barstad.

                                  Anne Olsdtr.enke og sonen
Ole Ingebrigtsen Rise 1778 1817 ungkar.

Halvor Abrahamsen Rise 1789 1872 Marit Iversdtr.         1786 1870

Iver Halvorsen Rise    1819 1889 gbr.

Kristi Stengrimsd.Rise 1825 19O9 enke,kårkone. (Hoel?)

Ole Halvorsen Rise     1832

Ole Halvorsen Rise     1861 1861

Ole Olsen Rise ca.     1876 1927 Marit Olsdtr.Morken     1874 1943

Ole Halvorsen Rise     1893 1893 (Halvor Halvorsen Mjøen??)

Ole Olsen Rise         19O4 19O4

Husmenn/Inderster:
Ole Andersen i 1762
Solvie Olsdotter i 1762.

Sivert Torv.Kolstad    1895 1896
 

                        Matrikkelnummer 633.
Gamal skyld 2 øre og 18 mkl. Nytt matr.nr. 45 lnr. 40 med skyld 2
daler og 15 shilling. Millom 1838 og 1890 samanslege med matr. 632
og inkludert i gnr.50 bnr. 1 Stortrengen.

Skattemantall 1762:Erik Kongsvold,dog bor der ikke:
  Husmann Siver Mortensen og Kirsti.

Folketelling 1801:Thore Eriksen 50 år,Marit Olsdtr.36 år.

Matrikklane: 1721 Erik 2 øre 21 mkl.
             1792 Erik Kongsvol
             1838 Erik Thoresen 2 Sp.18 mkl.
             189O Torvald Kolstad.

Desse må ha budd på 633 Rise:
Thore Eriks.Kongsvold 1751      Marit Olsdtr.Hevle?      1765

Christen Thorsdtr.    1788
Erik Thors.Kongsvold  1791
Ingrid Thorsdtr.      1794
Sigrid Thorsdtr.      1798
Marit Thorsdtr.       1799
Gjertrud Thorsdtr.    18OO
Anne Toresdtr Rise    18O9 1887 legdslem,enke.f.i Folldal

Husmann I:
Arent Olsen Rise.     1752      Marit Rasmusdtr.         1757

Ingrid Arentsdtr.Rise 1784
Ole Arntsen Rise      1793 1882 Marit Taraldsdtr.Stølen  1799 1756

Husmann II
Knud Johnsen Rise               Guru Svendsdtr.          1728 1805

Simen Johnsen Rise         1756
Erik Johnsen Rise
Marit Johnsdtr. Rise  1724

John Knudsen Rise     1751      Marit Jensdtr.         1756
Marithe Knudsdtr.Rise           Barn i 181O m/Ole A.Gryttingen

Knut Johnsen Rise     1784
Jens Johnsen          1794      Ildri Ingeb.Rise husmko. 1804 1855

Sigrid Olsdtr.Rise    181O      Mariths dtr.m/Ole Gryttingen.

Sigrid Olsdtr.Rise    1818 19OO ugift,gårdeier

Eli Simensdtr.Rise    1819 1885 husm,,enke,klokkerhaugen,Haaker.

Sivert Mortensen                 Kirsti

Stengrim Arntsen.Rise 17O3 1775 Inderste

             Matrikkelnummer 634.(Ekran)
Gamal skyld 1 Spand .Nytt matr.nr 49 lnr.46a med skyld 3 daler 3
ort og 18 shill. Frå 1890 gnr.54 bnr.1 med skyld 12.mark,Usikkert.

Folketellinga 17O1:Ole Olsen 78 år, Ole Olsen 22 år, Anders Olsen 7 år.

Skattemanntal 1762:Ole Olsen g.m.Sigrid og borna:1 Ole,2 Knut,3 Jon,
                   4 Tyri,5 Kari.
                   Husm:Halvor Nilsen Rishaug g.m.Brit og borna:
                        1 Einar og 2 Anne.

Matrikklane;
1696 Ole Olsen,1 spand         1838 Even Olsen        1 spand.
1721:Ole Olsen 1 Spand         189O Halvor Evensen 3 daler 3 ort 5 shil.
1792:Ole Olsen,selveier,       19O9  - ds- børn       12,o2 mark.

Folketerllinga 1801:Eli Eriksdotter,5O år,enke og borna Ole Olsen 25 år.
                    Even Olsen 11 år,Ole Olsen d.y.9 år,Sigrid Olsdtr.
                    22 år,Randi Olsdtr.20 år.Karen Olsdtr. 18 år.Eli
                    Olsdtr.16 år.John Olsen,broder av hennes avdøde mand
                    53 år,Kari Olsdtr.søster av hennes avdøde mann 5O år.

Skifter på 54/1 Rise:
1738 17/7 :Ole Olsen Rise - Tyrie Olsdtr.
           Born:1 Ole Olsen,2 Eli Olsdtr. g.m.Povel Eriksen Bjerkås??.
                Ekrann,3 Eli Olsdtr. f.1712,ugift.
1746 14/2 :Tarald Rise - Ingeborg Sjursdtr.?
           Hennar born:1 Ingeborg Sjursdtr.4o år,2 Marit Sjursdtr.
                       36 år.
1762 3/11 :Anne Olsdtr.Ekran, enke
           Arvingar:1 broren Ole Olsen, død,arvingar sjå skifte
           1738.2 halvbror Sivert Olsen, død hadde borna;a Helaug
           Sneve,b Marit g.m.Adam Sætrum,død men hadde borna:
               borna: 1 Jørun,g.m.Ole Taraldsen Stølen,2 Jørun d.y.
               g,m.Ole Olsen Vammer. c Marit Sivertsdtr.d.y.g.m.
               Even Skorem,død men har borna:1 Sivert 24 år,2 Tarald
    ??         Vammer,3 Ildri Evensd.Nordviken,død har borna a Erik
               Tørrisen,8 år,b  Marit 6 år,c Anne 5 år,
               4 Jørund g.m.Ole Larsen i Aafjord,5 Sigrid g.m.Ole
               Johnsen Brenden,6 Anne g.m.Haagen Paulsen Skreen,
               død,har borna:a Marit 8 år,b Marit d.y.6 år.og
               1 år.Ildri. 3 halvsøster Marit Olsdtr.Rise,død,har
               borna:a Anders Larsen,b Ole Larsen Rise på Loe,
               c Jon Larsen Rise på Aune.
               4 helsøster Randi Olsdtr.Hindset,død,har sonen
               Ingebrigt Evensen Vammer.5 helsøster Randi Olsdtr.
               Rise d.y. g.m.Ingebrigt Mellem,død,har borna:1 Ole
               Ingebrigtsen Mellem,b Elias I.Mellem,c Eli 40 år,
               og Eli d.y. 30 år.
1773 17/2 :Ole Olsen Rise  -  Sigrid Knudsdtr.
           Born;1 Ole,2 Knut, 3 John 25 år,4 Anders 16 år, 5
           Ole d.y.14 år,6 Thyri g.m.Gunder Vindal,7 Kari 22 år.
1785 22/6 :Ole Olsen Rise - Sigrid Olsdtr.
           Born:1 Ole 8 år,2 Arnt 2 år,3 Mari 14 år,4 Guri
           11 år,5 Marit 7 år.Laugverge Iver Olsen Rise,
1792 28/6 :enken Sigrid Olsdtr. Rise - sonen Arnt,død 9 år gl.
           Arvingar;1 broren Ole 16 år,2 Marit d.e.21 år,
           3 Guru 18 år,4 Marit d.y.15 år.
1798 6/12 :Ole Olsen Rise - Eli Eriksdotter (Frå Ørstad )
           Born:1 Ole d.e.22 år,2 Even 8 år,3 Ole d.y.6 år,
           4 Sigrid 21 år,5 Rannei 18 år,6 Kari 13 år,7 Eli
           13 år.
1801 11/11:ungkar Ole Olsen Rise.
           Arvingar:Mora Eli Eriksdtr.på Rise, og søskena:
           1 Even Olsen 11 år,2 Ole 9 år,3 Sigrid 24 år,4 Ran-
           nei 21 år,5 Eli 13 år.
           Verge for Eli: Johannes Eriksen Ørstad.
1805 11/6 :Eli Eriksdotter Rise død 19 år gammel.
           Arvingar:1 mora Eli Eriksdotter Rise. og søskena:
           1 Even Olsen 15 år,2 Ole 14 år,3 Sigrid g.m.Erik
           Jonsen Løkken,4 Rannei g.m.Ole Ingebrigts.Sæteren.
1816 28/11:Iver Olsen Rise - Sigrid Johnsdtr..
           Born:1 Jon,2 Ole,3 Mari,gift Loe,4 Marit,5 Marit
           d.e.gift Øvergorset.
1825 10/6 :John Iversen Rise - Ragnhild Hansdotter.
           Born:1 Iver Johnsen 12 år,2 Sigrid 14 år,3 Eli 4 år
1829  2/7 :Ragnhild Hansdotter - Ole Toresen Kongsvold.
           Born: hennar i 1. ektesdk.:Sjå skifte 1825.
                 2,Ektesk. John Olsen (Skorem?)
1864 3O/1o:Paul Eriksen Rise (Ekra)-Barbro Monsdotter
           Born:1 Peder,død.har borna:a Barbro,g.m.Peder Sivertsen

                Mellem,b.Sigrid g.til Merk i Rennebu. c.Ingeborg,

                    Tinglese dokumenter.
1739 14/10:Ole Olsen Rise får skjøte på 1 Spand i Rise frå Ole Olsen
           m.fl.for 80 Rdl.og 1 ort.
1751 19/2 :Ole Olsen ved contract forbundet sig at give sin blinde
           søster Kari Olsdtr.et aarlig kaar.
1774 17/12:Ved skifte etter Sigrid Knudsdtr.vurdert for 120 Rdl.og
           utlagt til enkemannen og borna.
1780  2/1 :Ole Olsen Rise får skjøte på 1 Spand i Rise frå faren Ole
           Olsen m/fl. for 100 Rdl.
1785 27/6 :ved skifte etter Ole Olsen vurdert for 380 Rdl.og utlagt
           til enken Sigrid Olsdtr. m.fl.
1793 26/8 :Rise,18 mkl. er av Sigrid Olsdtr. m.fl. seld til
           svogeren Anders Jensen Losvolden.
1800 24/2 :På Skifte etter Ole Olsen og Eli Eriksdtr.er garden
           1 Spand,utlagt til eldste son Ole Olsen for 400 Rdl 1805
18O5 11/6 :Ved skifte etter pige Eli Olsdtr. er eigedomen utlagt til
           mora Eli Eriksdtr og borna.
1810 22/2 :Matr.634 Rise,1 Spand av enken Eli Eriksdtr.m/fl.seld til
           sonen Even Olsen for 600 Rdl.og kår.

           Skjøter oå 634 Rise,1 Spand.
                1739 Ole Olsen sen. 1 Spand  18OO-1814 Ole Olsen
           1739-178O Ole Olsen jnr. 1   "    1814      Even Olsen
           178O-18OO Ole Olsen.

Desse må ha budd på 634 Rise: (Ekran)
Ole Olsen Rise            1624     (4O år i 1664)

Ole Olsen Rise            1673         Thyrie Olsdotter

Elias Olsen Rise          1674 1757 Ugift ???
Anne Olsdtr.Rise,Ekran    1675 1762 ugift.

Sivert Olsen Rise                   gift Skorem

Marit Olsdtr.Rise,enke    1789 1886 Lars    ??

Randi Olsdtr. Rise                  Even Ingebrigts.Hindset
Randi Olsdtr.Rise d.y.              Ingebrigt Mellem

Thyri Andersdtr,Rise,     1799 1782  Usikkeret,

Eli Olsdtr.Ekran (Ekre)   17O8 1767 Povel Eriksen Ekran
Ole Olsen Rise            171O      lensmann ??
Eli Olsdtr.Rise           1712      ugift i 1738

Usikker!!.
Guri Eriksdtr.Rise        1685 1762 enke ved død.
Paul Eriksen Rise         1697 177O
Ragnhild Eriksdtr. Rise   17O6 1762

Ole Olsen Rise ca.169O         1773 1Tyri Olsdtr.Ekran            1738
                                      2Sigrid Knudsdtr.

Marit Nilsdtr.Rishaug     1731 1799 Halvor Gudbrandsen Breen 1729 1765

Ole Olsen Rise ca.173O
Knut Olsen Rise " 1732
Jon Olsen Rise            1738
Thyri Olsdtr.Rise ca.     174O      Gunder Vindal
Kari Olsdtr.Rise          1745 1747
KariOlsdtr.Rise           1751
Anders Olsen Rise         1757
Ole Olsen Rise d.y.       1759

Guri Sivertsdtr.Rise      1754 1755

Marit Sivertsdtr,  d.y.             Even Skorem
Ole Sivertsen Rise,ekrann 1797 1849 1Marit Jensdtr.Trengen  Usikker ?
                     g.m.           2Sigrid Johnsdotter      1853

John Andersen Rise        18O2 18O2

Ole Nilsen Rise           18O6 188O husmann gift

Kari Evensdtr Rise        1823 1889 ugift.fattiglem.

Ingebrigt Olsen Rise                  Alle
Marit Olsdtr Volden       183O        desse

Marie Olsdtr.Rise         1833        levde
Sivert Olsen Rise         1837 1863
Ragnhild Olsdtr.Rise      1839
Barbro Olsdtr.Rise,Ekran  1841

John Olsen Rise,Ekrann    1844
Sigrid Marit Olsdtr.      1845
Marit Olsdtr.Rise         1847
Ingebrigt Olsen Ekrann    1847
Maria Olsdtr.Rise         1849

Knut Johnsen Ekrann       1885 1886 gbr. (far John Olsen)
Olaf Johnsen Rise ??      1886 1887 ? Far John Olsen Kolstad ??

                         Risgjerdet.

Ole Olsen Rise (Gjære?)   1710 1785 Sigrid Olsdtr.Loe g.177O   1792
Eli Olsdotter Rise,Ekran            Povel Eriksen Ekrann
Eli Olsdtr Rise           1712      Ugift
Anders Olsen Rise                   Guro Ingebrigtsdtr.      1716 1765

Ole Olsen Rise            1736 1759 usikker
Thyri Olsdtr.Rise         1744 1797 Gunder Olsen Vindal      1739 1811
Kari Olsdtr. Rise         1745 1747
Knut Olsen Rise           1746 1786
Jon Olsen Rise            1748      levde i 18O1
Kari Olsdtr. Rise         1751
Anders Olsen Rise         1757
Ole Olsen Rise d.y.       1759

Ole Olsen Rise  g,1776    174O 1798 Eli Eriksdtr.f.Ørstad    1751 1816

Ole Olsen Rise            1776 18O1 gift Loe ?
Sigrid Olsdtr. Rise       1777      Erik Johnsen Løkken

Erik Olsen Rise           178O 178O Usikker.
Rannei Olsdtr. Rise       1780      Ole Ingebrigtsen Sæteren
Eli Olsdtr.Rise           1782 18O7 Usikker (Fruentimmertilfelle)
Kari Olsdtr.Rise          1785      ikkje med i 18O1
Eli Olsdtr.Rise           1788 18O5
Even Olsen Rise           179O      Marithe Ingebri gtsdtr.
Ole Olsen Rise d.y.       1794 1795
Ole Olsen Rise            1792 1773 Sigrid Knudsdotter

Even Evensen Rise         1820 1820  (oøh: Feil?)

Ole Povelsen Rise,Ekran   1737 18O8 Usikker
Erik Paulsen Rise                   Marit Iversdotter i 1748
                                    barn i 1763 m/Marit P.Kvalsjord
Elias Paulsen Ækre                  Marit Haldorsd.Ørstad,g.1765
Ole Povlsen Ækre          1747 1747
Sumund Povelsen Ækre      1748 1748
Paul Paulsen Ekre         1749      Barn i 1771 m/Brit Olsdt.Loe

Ole Paulsen Rise,Ækran    1753
Iver Paulsen Rise         1754

Povel Eliassen Rise       1767 1785
Eli Eliasdtr.Rise         1771 1783

Ingebrigt Evensen Ækre              Marit Sivertsdtr.i 1749

Halvor Evensen Ækran      17O7 177o Guri Olsdtr.i 176O

Tarald Evensen Rise       1672 1752 Marit Olsdtr. i 1761

Marith Halvorsdtr.Rise    1741 1816 Usikkert
Marit Halvorsdtr.Ækre     1746 1751

Guri Halvorsdtr.Ækre      1751 1752
Marit Halvorsdtr Ekran    1753 1755
Ingebrigt Halvors.Rise             Guri Andersdtr.rishaug    1781 186
Inger Halvorsdtr.Rise     1755 18O8
Anders Halvorsaen Ækre    1758 1758
Povel Halvorsen Ækre      176O

Rasmus Ingebrigtsen Ækre  1749
Halvor Ingebr.Rise        1753

Even Taraldsen Rise       1761
Elli Taraldsdtr.Rise      1765 1785
Inger Taraldsdtr.Rise     1766
Inger Taralsd.Rise        1769 177O

Sigrid Povelsdtr.Rise     174O 1784 John Olsen Mjøen.g,1766  1742 1781

Ole Paulsen Rise          1747
Sumun Paulsen Rise        1748
Iver Paulsen Rise         1754
Anne Paulsdtr. Rise                 Barn i 1792 m/Ole j. fra Folldal.

Ildri Andersdtr.Rise,               Sven Eriksen Bjørndal,g.1758

Guri Andersdotter Rise    1742 1755
             (Kvar høyrer desse til?)
Ole Olsen Rise                 1798 Eli Eriksdotter f.Ørstad 1752

Arnt Olsen Rise,Trondheim 1742 1751
 

Ole Olsen Rise            1776 18O1
Sigrid Olsdtr. Rise       1777      Erik J.Løkken            1775
Randi Olsdtr. Rise        178O      Ole Ingebrigts.Sæteren

Karen Olsdtr.Rise         1781 18O1

Eli Olsdotter Rise        1785 18O5
Even Olsen Rise           179O      Marit Ingebrigtsdtr.     1795 1883
           Lars Olsen Rise           1791 18O2 Usikker
Ole Olsen Rise            1792      Barn i 1847 m/Marit
Stølen,usikker.
Knut Olsen Rise           1794 1794

Elias Povelsen Ekkern     1735 18O3 Marit Haldosdtr.Ørstad
Ingebrigt Povelsen Rise   1742 1814
Erich Povelsen Rise       1744
Sigrid Povelsdtr.Rise               Jon Olsen Mjøen g.1766

John Iversen Rise,Ekran   1782      Ragnhild Hansdtr.(gift pånytt)

Sigrid Johnsdtr.Rise      1800 1808 kaar, enke,Fattiglem, (Loe?)

Iver Johnsen Rise         1814 1878 ugift
Marit Johnsdtr.Rise       1817 1877 ugift
Elen Johnsdtr. Rise       1821
Hans Johnsen Rise         1824      Ragnhild Iversdtr.i 1841

Ole Thorsen Rise(Kongsv)            Ranild Hansdtr.Rise i 1828

Ole Evensen Rise          1813 1882 ugift
Marit Evensdtr.Rise       1815      Barn i 1835 m/Sivert I Stuen
                                      "  " 1844 m/Enok Rise
Ellen Evensdtr.Rise       1817      Barn m/Ingebr.A.Loe i 1849
Halvor Evensen Rise       1819      Dordi Jensdotter,Mjøen   1825 1896
Karen Evensdtr.Rise       1823
Ingebrigt Evensen         1825 1893 Ambjørg Iversdtr         1833 19OO
Ranney Evensdtr.Rise      1828
Guru Evensdtr. Rise       183O

John Olsen Rise           1828      Kristi Stengrimszdt.     1825

John Hansen Rise          1843

Paul Enoksen Rise         1844

Thore Johnsen Rise        1855 1862 John og Kristis son.

Even Ingebrigtsen Rise    1862 1865

Kristi Johnsdtr.Ekran     1891 1892 (John Olsen)oøh: Her er ein feil

Mari Olsdotter Rise       1771
Guri Olsdotter Rise       1774      Iver Jørgensen i 1811,husm.
Ole Olsen Rise            1777
Marit Olsdt.Rise.         1778
Arnt Olsen Rise           1783 1792

Ragnhild Iversdtr. Rise   1811
Ole Iversen Rise          1816

Paul Eriksen Rise(Ekra)   1786 1864 Barbro Monsdotter        1789 1874

Peder Paulsen Rise        1811 1853 Anne Thoresdtr,Barstad i 1838

Enok Paulsen Rise.ugift             Barn i 1842 m/Rannei H.Loe
                                       "   " 1844 m/Marit E.Rise.
Mons Paulsen.Rise                   død før 1864
Hans Paulsen Rise.usikker           Ane Eriksdatter i 1854

Ildri Andersdre.Rise      1821 1891 Husm,kone, fattiglem

Johan Paulsen Rise  ??    182O      Ekran
Ole Paulsen Rise d.e.
Ingeborg Paulsdtr.Rise    1824      Ole Svendsen Sæterplass

Marit Paulsdtr.Rise                 Ole Pedersen Mjøarønningen
Erik Paulsen Rise i 1854            Marit Iversdtr           1791 1871

Paul Paulsen Ekran        1829 186O

Ole Paulsen  d.y.?        1834

Lars Pedersen Rise                  barn i 18O6 m/Dordi Skorem

Barbro Pedersdotter Rise  1838      Peder Sivertsen Mellem
Sigrid Pedersdtr.         1842      gift Merk i Rennebu
Ole Pedersen Rise         1843 1897 Gbr.
Ingeborg Pedersdtr.       1843      Ole Svendsen Sæterplass
Anne Pederasdtr.Rise      1846

Marith Halvorsdatter Rise 1854

Anne Hansdatter Rise      1854Brudd!


Ingebrigt Eliasen Rise    1778 1814 Ambjørg Johnsdtr,(Ekran)1779

Sigrid Iversdtr.Rise      1793 1793 Usikkert
Ingebrigt Iversen Rise               Barn i 1772 m/Ane P.Loshaug

Ingebrigt Ingebrigtsen "   1772 1866 legdslem

John Iversen Rise                    Ragnhild Hansdtr. i 1811

Guru Ingebrigtsdtr.Rise   18O6 18O6 levde 1/2 time.

Marit Iversdtr Rise                  Halvor Abrahamsen Morken
Ingebrigt Ivwesen Rise    181O 188O kårmann.enkemann

Ingrid Halvorsdtr.Rise    1816       Marits dtr.
Sigrid Halvorsdtr.Rise    1821           "
Karen Halvorsdtr.Rise     1826
Ole Halvorsen Rise        1829

Ildri Ingebr.dtr.Rise                Barn i 1816 m/Jens J.Rise

Marit Jensdtr.Rise        1816       Barn i 1835 m/Ole Siverts.Loe

Marit Ingebr.dtr.Ekrann   18O4 1825 Ole Siverts.Drivstuen    1797 1849

Ole Sivertsen Ekran oppattgift med  Sigrid Johnsdtr.Rise     1811 1888

Sivert Olsen Rise         1835      Marit Jensdtr.son.
Ildri Olsdtr. Rise        1837

Marit Johnsdotter Ekran   1830      Ole Ingebrigtsen Volden  1824
Marie Johnsdtr.           1834      John Imgebrigtsen Volden 1833
Sivert Johnsen Ekran      1835
Sivert Johnsen Ekran      1837 1863
Ragnhild Johnsdtr,        1839 1910 John Evensen Mjøen       1837
Barbro Johnsdtr.Ekran     1841
Johm Jonsen Ekran         1844      Kari Larsdtr. Vognild    1844 188O
Ingedbrigt Johnsen Ekran  1847
Oline Johnsdtr. Ekran     185O
Oline Johnsdtr.Rise       1867 1873

Ole Hansen Rise           1841      Hans og Ragnhilds son

Ole Johnsen Ekran         1877      Til Amerika 1899
John Johnsen Ekran        1884      Gudrun Johnsdtr.Sveen    1892
Sigrid Johnsdotter Ekran  1885      John Eriksen Loe         1876
Knut Johnsen Ekran        1889      Marit Sivertsdtr. Rise   1892
Kari Johnsdtr.Ekran       1894
Marit Johnsdtr.Ekran      1897      Martinus Tobiasen Hustøft 1888
 

Jon Johnsen Ekran         1917      Dagny Olsdtr.Sundem      1912
Einar Johnsen Ekran       1918
Ola Johnsen Ekran         192O
Dagny Johnsdotter Ekran   1921      Leif Johnsen Skorem      1913 198?
Jacob Johnsen Ekran       1923
Ragnhild Johnsdtr.Ekran   1925

Sylvi Johnsdtr.Ekran      194O
Jon Olav Jonsen Ekran     1945
Turid Johnsdt.Ekran       1947
Jarbjørg Johnsdtr.Ekran   1952

Husmann:
Anders Olsen Rise         1736      Kari Sivertsdtr.         1733

Ole Andersen Rise         1775 1854 Ingrid Jørgensdtr.       1773
Guru Andersdtr.           1769      Barn i 181O m/John Olsen Ørstad

Sigrid Eriksdtr.          1794     Gurus dtr.
Marith Johnsdtr. Rise     181O

Gjkertrud Nilsdtr.Rishaug 17O1 1776

Halvor Nilsen Rishaug     17O2 1765 Brit

Einer Halvorsen
Anne Halvorsdtr.          1729 1769

Anders Sivertsen Rie      1864 1864

Ole Jørgensen Rishaug     1873 1877 (Jørgen Olsens barn)
Inderste:Anne Hoelshaug.

NB.
I 1746 finn eg at Halvor Evensen Ækre og Guri Olsdotter hadde
tvillingborna  Even og Marit. Finn Ikkje plass til desse under Rise.

                    Matrikkel 635 Rise.
med gamal skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matr.nr.48 lnr.45a og 45b.
Frå 1890 gnr.53 bnr.1 av skm.4,9

Folketelling 17O1:Even Taraldsen Rise 6O år,Tarald Evensen 28 år.

Skattemanntal 1762:Tarald Evensen og Marit,mandens stedfar Paul
                   Povelsen og moder Eli Stengrimsdottrt og
                   deira dotter Sigri Paulsdotter,
Matrikklane:
1696 Efuen     1 øre 6 mkl.      1838 Ole Olsen        1 mkl.
1721:Tarald    1 øre 6 mkl.      189O - -ds - -    1 dlaer 15 shill.
1762 Tarald                      19O9 Stengrim Johnsen 4.99 mark.
1838:Anders Andersen 1 øre 5 mkl

Folketellinga 1801:Anders Eriksen Rise 48 år og Gjertrud Eriksd.52 år,
                   båe i 2.ekteskap.og borna:1 Iver Andersen 17 år,
                   2 Anders Andersen 14 år,3 Erich Andersen 5 år,
                   4 Christine 22 år,5 Guri 20 år,6 Marit 12 år .

Skifter 53/1 Rise:
1743 13/7 :Even Taraldsen Rise  -  Eli Stengrimsdtr.
           Born:1 Tarald 6 år,2 Peder 2 år,3 Marit 10 år,
                 Laugverge:Stengrim Olsen Loe
1746 14/2 :Tarald Rise  -  Ingeborg Sjursdotter.
           Hennar born:1 Ingeborg Sjursdotter 40 år g.m.Erik Bøe
                       2 Marit Sjursdtr.36 år g.m.Ingebrigt Evensen
                         på Ørlandet.
1766 23/6 :Sivert Taraldsen Rise - Guru Arntsdotter
           Søsken;1 Even,død.cfr.skifte 1743.2 Marit T.Vammer.
1787 20/2 :Anders Eriksen Rise - Marit Olsdtr.
           Born:1 Erik Andersen 1/2 år.

                         Tinglese dokumenter.
1758 26/6 :Paul Paulsen Rise sel 1 øre 6 mkl. i Rise til Tarald
           Evensen for 30 Rdl.
1762 25/6 :Tarald Evensen pantsetter 1 øre og 6 mkl.i Rise til
           Ingberigt Drivstuen for lån 99 Rdl.
1774  2/1 :Tarald Evensen sel 1 øre og 6 mkl.i Rise til Erik Thoresen
           Kongsvold for 500 Rdl.
1787 20/8 :Erik Thoresen Kongsvold sel 1 øre og 6 mkl.i Rise til sonen
           Thor Eriksen for 360 Rdl.
1791 22/2 :Rise, 1 øre seld av Thore Eriksen Kongsvold til svogeren
           Anders Eriksen Rise.

Desse har hatt skjøte på matr.635 Rise:
     1758 Paul Paulsen 1 øre 6 mkl.    1787 Tor Eriksen 1 øre 6 mkl.
1758 1774 Tarald Evensen 1 øre 6 mkl.  1791 Anders Eriksen Rise
1774 1787 Erik Toresen Kongsvold

Desse må ha budd på 635 Rise:
Efuen Taraldsen           164O      6O år i 17O1.

Tarald Efuensen           1673 1752 Ingeborg Sjursdtr.       1667 1745

Even Taraldsen Rise            1743 Eli Stengrimsdtr.Loe     171O 1786
Sivert Taraldsen Rise          1766 Guru Arentsdtr.Brendmoe.
Marit Taraldsdtr.                   gift Vammer

Ingeborg Sjursdtr.Rise    17O6      Erik Bøe
Marit Sjursdotter Rise    171O      Ingebr.Svends.på Ørlandet.i 1746.

Marit Evensdtr. Rise      1733 18O7 Elling Eriksen Forbregd  1722 181O
                                         Barn i 1759 m/Ole Ingeb.Hoel
Tarald Evensen Rise       1737 18O4 Marit Johnsdtr.Hoel,g.1759
Peder Evensen Rise        1741      Sigrid Larsdtr.Lykken,g.1768
Halvor Evensen Rise i1749           Guri Olsdtr. usikkert
Guri Evensdtr.Rise,g.1762      18O1 Ole Knudsen Vognild,     1733

Ole Halvorsen Rise        1749
Guri Olsdotter Rise       1751     Halvorsdtr??

Eli Stengrimsdre.         171O 1786 Povel Povelsen i 1762    1683 1881
    Oppattgift.

Sigrid Povelsdotter       1745

Guro Sivertsdtr.Rise      1751

Anders Eriksen Rise       1753      1Marit Olsdtr.                1787
                                    2Gjertrud Eriksdtr.      1749

                                    Sigrid Olsdtr.svigermor  1742
Marit Olsdtr. Rise        1759      Far:Ole Ingebrigts.Hoel

Even Taraldsen Rise       1761 1764
Inger Taraldsdtr. Rise    1766 1766
Eli Taraldsdotter Rise    1767
Marit Taraldsdtr.Rise               1Barn i ??
                                    2  "  " 18O4 m/Jens Siverts.Ørstad

Christen Andersdtr.       1779
Guru Andersdtr.           1781      Ole Olsen Loe            1794
Iver Andersen             1784 1876 Kristen Johnsdtr.Fossem  1793
Anders Andersen           1787 1867 Marit Olsdotter Loe      1789
Marith Andersdtr          1789      Barn i 1825 m/Stengrim Hevle
Erik Andersen Rise        1796      Guri Paulsdtr. i 1832
Anders Andersen Rise      1797 1851 husmann

Marit Jensdtr.Rise        18O4
Stengrim Johnsen Rise     18O9

Marit Evensdtr.Rise       1811      barn i1835 m/Sivert Drivstuen.
Anders Iversen Rise       1821 19O1 fatiglem

John Iversen Rise         1823
Gjertrud Iversdtr.Rise    1825
Gurie Iversdtr.Rise       1826
Kristine Iversdtr. Rise   1831
Ambjørg Iversdtr.Rise     1833 19OO Ingebrigt Evensen ??,gbr.
Iver Iversen Rise         1836

Kristine Stengrimsdt.     1825      barn i 1849 m/John O Kongsvold.

Marit Eriksdtr.Rise       1832

Ole Sivertsen Rise        1835 1899 Anne Sandfærhus      1839

Anders Johnsen Rise       1849 1893 handelsmann,gift.

Anna Berntine Olsd.?      1858      gift Falkenberg
Anne Marie Olsdtr. ?      1865      Henrik Angell

John Olsen i 189O
 

                 Matrikkel nr. 636 Rise.(Ner-Trøa)
Gammel skyld 1/2 Spand, nytt matr.nr.46 med lnr.40,41,42a og 42h
med skyld tilsaman 2 daler. Frå 1890 gnr.51 bnr. 1 med skyld
3 øre 18 mkl.(resten slått saman med Stortrengen)

Skattemanntal 1762;delt i 2 bruk:I.Lars Povelsen g.m.Anna og borna:
                  1 Erik,2 Elling,3 Marit,og 4 Ingeborg.
                             II.Aren Olsen og Marit.
Matrikklane:
1696:Haagen 1/2 Spand        1838 Ole Svendsen       18 mkl.
1721:Olle   1/2   "               John Ingebr.sen    16  "
1762:Lars Povelsen,selveier.      Ole Iversen         2  "
     Arnt Olsen,medeier      189O Lærer I.Hustoft  1 oer 12 shil.
                             19O9  - - ds - -    3,11 mark

Folketelling 17O1:Haagen Sivertsen 45 år.

Folketelling 18O1:Anders Jensen 49 år,Mari Olsdtr.3O åt,Ole Andersen
                  8 år,Guru Andersdtr. 4 år.Sigrid Olsdtr.stedmor,59
                  år.enke,kår,og hennes sønn Ole Olsen 24 år,

                       Tinglese dokument.
1739 12/10:Rise 1 øre 3 mkl. pantsatt av Ole Arntsen til sted-
           datteren Ingeborg Olsdtr. for 15 Rdl.1 ort og 8 sh.
1743  3/4 :John Paulsen får auksjonskjøte på 18 mkl.i Rise for
           84 Rdl.
1746 7/5  :Rise 18 mkl.av John Paulsen seld til Arne Olsen for
           84 Rdl.
1747 2/11 :Arne Olsen Pantsetter 18 mkl.til madam Feldtman for
           80 Rdl.
1753 29/10:Ole Arntsen Rise lyst odels- og innløsningsrett til
           1 øre og 3 mkl. i Rise for sin datter Solvi Olsdtr.
1758 26/6 :Paul Larsen Rise får skjøte på 18 mkl.i Rise frå faren
           Lars Paulsen for 100 RDl.
1766 14/2 :Rise,18 mkl.Hans Olsen får skjøte frå broren Arnt
           Olsen for 280 Rdl.
1769 3/4  :Ole Olsen Risgjerdet får skjøte på 18 mkl.frå Hans
           Olsen for 38O Rdl.
1786 2/1  :Rise 18 mkl. derunder Risgjerdet er av Sigrid Olsdtr.
           seld til Ingebrigt Haldosen Bøasæter for 5O Rdl.
1793 26/8 :Rise 18 mkl. er av enken Sigrid Olsdtr. (Ole Olsens
           enke) seld til svogerne Anders Jensen Losvolden
1793 26/8 :Paul Larsen Rise sel 18 mkl.til svigersonen John
           Eriksen Aalbu for 100 Rdl.
1813 29/3 :Rise,636,pantsatt av Anders Jensen for 350 Rdl.til
           Henrik Rogert.
1813 28/5 ;Rise matr.nr.636 panbtsatt av John Eriksen for lån
           600 Rdl.(Det er Risløkken,1 mkl. som er pantsatt
           til skipskaptein Hans L??)

Desse har hatt skjøte på 636 Rise:
1743-1746 John Paulsen 18 mkl.    1758 1793 Paul Larsen   18 mkl.
1746-1747 Arne Olsen   18  "      1893      John Eriksen
1747.1758 madam Feldtman

Desse har budd på 636 Rise.
Bruk nr. I.
Haagen Sivertsen i 1696

Lars Povelsen Riise       1689 178O Anna? i 1762

Povel Larsen Rise                   Marit Olsdotter Riise g.1766

Anders Jensen Rise        1752      Marit Olsdtr             1771 1862

Guri Povelsdtr, Rise      1765 1776 usikkert
Sigrid Paulsdtr.Rise      ??        Ole Ingebr.Stuen ??

I 1762:
Erik Larsen
Eling Larsen.Rise,g.1765            Lucie Michelsdtr.stemor  1742

Ole Olsen                 1777      Sigrid Olsdtr.s son.

Marit Svendsdtr.Rise      1791 1792
Marit Svendsdtr Rise      179?      Peder Olsen Morken       1797
Ole Svendsen Rise         1798 1887 (f.Grøtte,enkem.(Haugen?)

Marit Andersdtr.Rise      1792 1862 Døde som enke på Hokseng
Ole Andersen Rise         1793
Guru Andersdtr.           1797

Ole Olsen Rise            1811 1898 (Halsen?) husm.

Anne Simonsdtr.Rislien    1821 19O5 enke, fatiglem.

John Ingebrigts.Rise                Marit Ingebrigtsdtr.i 1828
Marit Ingebrigtsdtr.Rise  1826 187O ugift

Anna Johnsdtr, Rise       1828
Ingebrigt Johnsen Rise    1829 1894

Ragnhild Jørgensdtr       183O 19O5 f. i Folldal,døde på Engan.
 

Ole Johnsen Rise          1836

Ingebrig Hustoft i 1890             Kari Olsdtr.Rise         1843 19O7

           dette må være søsto.
Ole Johnsen Rise          1851 1865
Ole Johnsen Risløkken     1855 1857 ??
Even Johnsen Rise         1861      Karen Ingebr,dtr Hustøft  1864
Sigrid Johnsdtr.Rise      1863 192O Ole Hagen frå Innset i USA.
Jørgine Johnsdtr.Ris      1867 1867
Jørgine Johnsdtr.Rise     1869 1954
Sivert Johnsen Rise       1874 1965 Marit Eriksd.Nerviken    1890 1964
Ola Johnsen Rise          1877 1954 Marit Olsdtr.Stuen       1878 197O
Hanna Johnsdtr.Rise       188O 1963 ugigt i USA

John Evensen Rise         1893       Ragnild Siv.d.Ekran     1839 1910
Ingebrigt Evensen Rise    1895       Gjertrus S.Nysæter
Mari Evensdtr.Rise        1895
Ole Evensen Rise          1898       Anna Larsdtr.Storli
Reidar Evensen Rise       1900       Palma Lindset
Bergljot Evensdtr.Rise    19O3       Paul A. Lo ,smegaren.   1894

Ragnhild Sivertsdtr.Rise  1903 1962 Ole Olsen Rise (Kalvh)   1899?
Maria Sivertsdtr.Rise     19O6 193O Georg I. Mjøen
Jørgine Sivertsdtr,Rise   19O8      Hans Rislien

Ella Sivertsdtr. Rise     1911      1 Sivert Olsen Rise
                                    2 Reidar Plassen              1993
Sverre Sivertsen Rise     1913
Ingeborg Sivertsdtr.Rise  1916      Ola Istad
Ola Sivertsen Rise

Margit Ingebr.dtr.Rise    1925
Even Ingebrs.Rise         1930

Medeier i 1792:
Arne Olsen Loe                      Marit

 Så finn eg:
Hans Botheim Rislien,husm.         Brit Olsdtr.Botheim,Lesja 182O 1899
 

                     Matrikkel 637 Rise.
Gamalt matr.nr.637 med skyld 1/2 Spand,Nytt matr,nr.47 lnr.43 og 44.
med skyld tilsaman 1/2 Spand.Ny skyld 1 daler  15 shilling.
Frå 1890 gnr. 52 bnr.1. Dette er  Megaren Rise.

Skattemanntal 1762:Sumund Olsen g.m. Marit og mange tenarar og husmand
                   1 Thyri Eriksdtr.og Halvor Eriksen g.m.Guri.

Matrikklane:
1696 Erich          1/2 Spand     1838 Sigmund Olsen        18 mkl.
1721:Anders Rise      - " -       189O Tore Kongsvold 1 dal.1 ort 12
1762 Sigmund Olsen                19O9 Lars E. Storli
1838:Iver Andersen     18 mkl.

Folketelling 17O1:Usikkert Anders Jensen 49 år,Ole Andersen 10 år og
                  Jens Andersen 8 år.

Folketellinga 1801:Elias Paulsen 65 år,Marit Haldosdotter,61 år,
                   Ingebrigt Eliassen 22 år.

Skifter på Rise 637;
1742 3O/3 :Anders Olsen Rise - Guro Ingebrigtsdtr.
           Born:Guri Andersdotter 6 veker.
1774 30/8 :Simon Olsen  Rise - Marit Olsdotter.
           Arvingar:Hans søster Barbro Olsdtr. g.m.Erik Olsen Gulaker
                    og søstra Guro Olsdtr. enke på Ekran.
1784  3/9 :Marit Johnsdtr. Rise  - Ole Eriksen (Gulaker)?
           Born:1 Simon Olsen 1 år,2 Marit Olsdtr. 12 år,3
                Barbro Olsdtr.9 år,4 Eli Olsdtr. 4 år.

                  Tinglese dokument,
1744 20/10:Fogd Meyer Ibsen sel 9 mkl.i Rise til Simon Olsen
           for10 Rdl.(Bygselbrev ??)
1752 25/6 :Rise 1/2 Spand,Guru Andersdtr.lyser odels- og inn-
           løsningsrett på 1 øre og 12 mkl.
1756 26/6 :Seming Olsen får skjøte på 1/2 Spand i Rise frå
           Iver Olsen etter forening.
1756 15/10:Iver Olsen v/contract forpliktet sig til at Seming
           Olsen får beholde 18 mkl. til brukelighed for seg
           og kona på livstid,
1766 14/2 :Iver Olsen Rise sel 18 mkl.i Rise til broren Hans
           Olsen Rise for 280 Rdl.
1769  2/1 :Ole Eriksen Gulaker får skjøte på 1/2 Spand i Rise
           frå Seming Olsen for 36 Rdl.
1781 12/1 :Rise 1/2 Spand,derunder en plass med et eng Hest-
           dalen kaldet, er av Ole Eriksen  seld til Ingebrigt
           Iversen Rise for 60 Rdl.
1784  9/3 :Ved Skifte etter Ole Eriksen Rise utlagt til enken
           Marit Johannesdtr. og borna.
1784 28/8 :Anders Iversen Rise får skjøte på 18 mkl.i Rise frå enka
           Marit Johannesdtr.og søskena for 356 Rdl.
1785 11/4 :Brustølen,3 mkl.på skifte etter Anders Iversen vurdert
           for 140 Rdl.og utlagt til enka Gjertrud.
1785  1/9 :Ved skifte etter Anders Iversen vurdert for 350 Rdl
           og utlagt til creditorener og enka Gjertrud Eriksd.
           og borna, millom dei Iver Andersen
1810 22/2 :Matr.nr.637 18 mkl. seld av Paul Ingebrigtsen til
           stedsonen Simon Olsen for 600 Rdl.

Desse må ha budd på 637 Rise:
Anders                    1586     78 år i 1664
Salomon, husmann          1624     4O år i 1664

Olle Nielsen i 1696

Iver Olsen Rise           17O7 1785

Anders bruker i 1727

Lars Andersen Rise        1669 1748 Marit Olsdtr. Rise(Ekran)?

Semund Olsen Rise         1717 1775 Marit Olsdtr.Engen       1727 1813
Rannei Olsdtr. Rise                 Ingebrigt Iversen Morken g,1758
Anders Larsen Rise                  levde i 1762
Ole Larsen Rise,på Loe                "   "   "

Elias Paulsen Rise        1736      Marit Haldosdtr.         174O

Ole Eriksen Rise,f.Gulaker1747 1783 Marit Johannesdtr.Ørstad 1747 1811

Ole Simonsen Rise                   Barn i 1759 m/Gjørran A.Vekved
                                    og i 1761 m/ds.
John Larsen Rise på Aune  1758 1782

Simon Olsen Rise          1773 1854

Anders Andersen en del i 1838

Gro Andersdtr. Rise       1778 1779  ??

Ingebrigt Eliassen Rise   1778      ugift i 18O1.

Anders Iversen Rise       1821 1901 Sigrid Siversd.Mjøen     1829 1905

Kristine Andersd.Rise     1850      Haldo Hansen Kolstad     1835 1891

Sigrid Haldosdtr.Rise     1874
Aase Haldosdtr.Rise       1877
Astrid Haldosdtr.Rise     1885 1910
Sigrid Karoline H.Rise    1890       Ingbrigt Olsen Sneve    1892

Lars Eriksen Storli i 19O9

Anna Larsdotter Rise      1903      Ole Evensen Rise        1898

Erik Olsen Rise           1923      Petra
Leif Olsen Rise           1924
Karen Olsdtr.Rise         1928
Jakob Olsen Rise          1934
Even Olsen Rise           1936
Liv Kari Olsdt.Rise       1940
Astrid Oddlaug O.Rise     1942

Simon Olsen Rise          1782 1854 Randi Pedersd.Bøe        1785 1866

Johanna Johannesdtr.Rise  18O6 189O Far Johannes Loe

Marit Simonsdtr.Rise      181O 1859 Halvor Halvor Olsen Hoel 18O7

Marit Simonsdtr.Rise      1812      Sivert Andersen Skorem   1812 1824

Randi Simonsdtr.Rislien   1826 1895 Halvo Olsen Rise ??      1832 19O2

              Bosatt Skorem
Ole Simonsen Rise         1815       Til Hammerfest i 1859
Peder Simonsen Rise       1816       Til Nordland i 1859
Elen Simonsdtr Rise       1819       Barn i 1839 m/John I.Torve
    seinare g.m.                     Ingebrigt P.Haaker      1805 1883
            Busett Klokkerhaug
Anna Simonsdtr.Rise       1821 1905 Barn i 1848 m/Johan.Myrhaug 1809
  Bosett på Rise.
Barbro Simonsdtr. Rise    1824 1867 Ugift

Halvor Olsen Rise         1831 19O2 husm.

Ole Johhannessen Rise     1848      Til Målselv i 1865
Ingebrigt Johs. Rise      1850
Randi Johsdtr.Rise        1851
Simon Johs.Rise           1853 1856
Knut Johssen Rise         1855
Simon Johs.Rise           1857 1859
Peder Johs.Rise           1858      Ildri Halvord.Sæter      1851

John Johannessen Rise     1861
Marie Johannesdtr Rise    1863

Husmann:
Halvor Larsen Rise        1767      Ande Olsdotter           1773

Halvor Larsen Rise        1792 1871

Guru Halvorsdtr.          1793
Ande Halvorsdtr.          1796
Marit Halvorsdtr.         18OO

II
Marit Eriksdtr.Rise       1679 1769
Thyri Eriksdtr. Rise      17O4 178O

                     Matrikkel nr. 638 Rise.
Gamalt matr.nr.638 med skyld 2 øre.Nytt matr.nr.43 med lnr.37a,b,c,
og d. med ny skyld 2 daler 3 ort og 18 shilling.
Frå 1890 gnr. 49 bnr. 1 Rise,Ekran med skyld 5,74 mark.

Folketellinga 17O1: Diedrich Hansen 55 åt,postbonde.

Skattemanntal 1762:Paul Eriksen og Eli med borna:1 Elias,2 Ole,3 Erik,
                   4 Povel,5 Marit,
                   Husmenn Thyri Eriksdtr.og Halvor Eriksen g.m.Guri.

Matrikklane:
1696 Didrich Hansen 1/2 Spand         1838 Enok Paulsen     9 mkl.
1723 Elias 2 øre 12 mkl.                   Ingebr.Andersen  5  "
1762 Paul Eriksen                          Iver Andersen    5  "
1838 Ole Sivertsen 1 øre 5 mkl.

Folketelling 1801:Paul Ingebrigtsen 46 år,Marith Johannesdtr.56 år,
                  Eli Olsdtr.22 år, Simon Olsen 19 år. Ingebrigt
                  Iversen 51 år,husmann,og kona Sigrid Olsdtr.51 år.
                  med borna:Iver 22 år,Arent 16 år,Ingebrigt 9 år,
                  Marit 13 år,Ildri 11 år,Sigri 5 år.

Skifter på Ekran:
1780 8/9  :Anne Olsdotter Rise - Ingebrigt Ingebr.sen.
           Born:1 Ole Ingebrigtsen 3 år.
1825 10/12:Ole Siverts.Ekran,(Drivstuen)-Marit Ingebrigstdtr.
           Arving: hennar mor Anbjørg Johnsdtr.i ekteskap med
                   Ole Johnsen Reitaas.
1853 18/6 :Ole Sivertsen Rise (Ekran) - Sigrid Johnsdtr.
           Born:1 Sivert,2 Jon,3 Ingebrigt,4 Marit Volden,5 Marie,
                6 Ragnhild,7 Barbro.

                       Tinglese dokument.
1756 26/6 :Paul Eriksen får skjøte på 1/2 Spand i Rise eller Echre
           saman med 12 mkl.i Vammer frå Elias Olsen for 48 Rdl.
1758 11/1 :På skifte etter Elias Olsen er 1 øre befunden at tilhøre
           stervboet og vurderet for 24 Rdl.og utlagt til enken Anne
           Olsdtr.
1764 29/10:Paul Eriksen Rise sel 2 øre i Rise (Inkl.Vammer)til sonen
           Elias Paulsen for 48 rdl.
1770 19/2 :Elias Paulsen gir kaar til broren Ole Paulsen.
1783  1/2 :Rise 12 mkl. saman med 9 mkl.i Vammer seld til Erik
           Sivertsen Hoel frå Rennebu for 350 Rdl.
1788  4/8 :Rise,12 mkl.saman med 1 øre i Vammer seld av Erik Sivertsen
           til Mikkel Olsen Hammeren for 480 Rdl.
1805 25/2 :Rise 12 mkl.tilforn under Vammer,av Michel Olsen seld til
           Jon Olsen Skorem.
1811 21/2 :Matr.nr.638 Rise under Vammer 18 mkl.av Jon Olsen Skorem
           seld til Ole Mikkelsen Vammer for 250 Rdl.

 Desse har hatt tinglyst skjøte på matr.638.
                1756 Elias Olsen
           1756-1764 Paul Eriksen 1/2 Spand
           1764-1783 Elias Paulsen 2 øre
           1783-1788 Erik Sivertsen 12 mkl.
           1788-18O5 Mikkel Olsen   12 mkl.
           18O5-1811 Jon Olsen Skorem
           1811      Ole Mikkelsen Vammer.

Desse må ha budd på 638 Rise:
Diedrich Hansen           1646      55 år i 17O1.
Ole Hansen Rise,g.1750              Marit Tøllevsdtr.Indset

Erik Olsen Rise           1758.

Paul Eriksen i  1762.               Eli
Marit Erichsdtr.Rise      1762 1764 ??

Elias Paulsen  i 1721
Ole Paulsen Rise.Bjerkås            Inger Iversd.Hindset.g.1763 f.1728
Erik Paulsen
Povel Povelsen

Elias Olsen Rise,usikkert           Anne Olsdtr. Sneve ??    173O 1815

Anne Olsdtr.oppgift med             Ingebr.Ingebr.s,Hagen    173O 178O

Paul Ingebrigtsen         1755      Marit Johannesdtr.       1745

Ole Ingebrigtsen Rise     1777      Anne og Ingebrigts son

Marit Paulsdtr.Rise       1778 1779 Usikker.
 

Eli Olsdotter Rise        1779      Hennar born frå
Simon Olsen Rise          1782      1.ektesk.

Husmann:
Ingebrigt Iversen Rise    175O      Sigrid Olsdotter Sneve   175O
Ildri Iversdtr.Rise                 Gullich Engelsen Gottem g.178O

Iver Ingebrigtsen         1779 183O Marit Sivertsdtr.
Arent Ingebrigtsen        1785
Marit Ingebr.dtr.         1788      John Ingebr.Rise (usik.)i 1829.
Ildri Ingebr.dtr.         1791
Ingebrigt Ingebr.sen      1792      Sigrid Olsdtr.
Sigri Ingebr.dtr.         1796

Sigrid Iversdtr.Rise      18O8
Ingebrigt Iversen Rise    1811      Marit Olsdatter i 1843
Sivert Iversen Rise,husm. 1816 1893 Marit Sivertsdtr.        1821 19O3
Iver Iversen Rise         1818

Ole Ingebrigtsen Rise     1818 1899 (Sneve??)
Ingebrigt Ingebr.sen      182O      (Sætern?)

John Olsen Rise           1828 1888, gbr. gift Rise ??

Ingebrigt Johnsen Rise    1829

Marit Ingebr.dtr.Risgjerd.1843

Husmenn og Inderster:
Thyri Eriksdtr.Rise
Halvor Eriksen Rise                 Guri

Ingrid Paulsdtr.Rishaug   1892 1892 (Vegarb.Paul Ingebr.sen.Engen?)
 
 

                       Matrikkel nr. 639 Rise
Gamalt matr.nr.639 med skyld 1 øre 12 mkl.Nytt Matr.nr.5O med lnr.
47 a-e.med ny skyld 1 riksdaler og 2O shilling.
Frå 1890 gnr.55 bnt. 1 av skyld 4.07 mark.

Folketelling 18O1:Lars Andersen Rise f. 167O og sonen Anders Larsen
                  f.17OO.

Skattemanntal 1762:Anders Larsen.Husmann Knut Johnsen og Qw.Guro.

Matrikklane:
1696 Olle Nielsen   1/2 Spand.   1838 Ole Hansen      8 mkl.
1721 Lars            "    "           John Ingber.sen 3  "
1762 Anders Larsen                    John I.Sagen    1  "
1838 Iver Jonsen       16 mkl.   189O Hans Olsen Rise 1 dl.2o sh.
     Ole Sivertsen     8  "      19O9 Hans Olsen   4,87 mark.

Folketelling 1801:John Erichsen 35 år. Ande Paulsdtr.35 år.
                  Born:1 Lars Johnsen 9 år,2 Erich Johnsen 7 år,
                       3 Paul Johnsen 3 år,4 Sigrid Johnsd.2 år,
                       5 Marit Johnsdtr.6 år.Sigrid Paulsdtr.28 år
                       ugift og Marit Olsdtr.65 år,svigermor.
           II familie:Iver Olsen Rise 46 år,Sigrid Johnsdotter, 48 år
                   Born:1 John 2O år,2 Ole 16 år,3 Mari 18 år,4 Marit,
                        13 år,5 Marit d.y. 11 år.Ambiør Johnsdtr.22 år
          III familie:Ole Sivertsen, husmann og kona Randi Knudsdtr..

Skifter på 55/1 Rise:
1784 13/2 :Lars Andersen Rise - Marit Sivertsdotter.
           Born:1.ektesk.1 Gullich Johnsen Mjøen,2 Sigrid
                Johnsdtr.g.m.Iver Olsen Rise.
                2.ektesk.Anders Larsen Rise 23 år,2 Sivert
                Larsen 20 år,3 Mari Larsdtr.15 år.sinnsjuk.
1824 10/1 :John Eriksen Risløkken - Anna Paulsdtr.:
           Born:1 Erik, 2 Paul, 3 Lars 22 år, 4 Marit d.e. 26 år,
                5 Sigrid 24 år, 6 Marit d.y.11 år.
185O 8/11 :Marit Johnsdtr.Risløkken - Ole Svendsen Grøtte
           Born:John Olsen, 2 Svend Olsen, 3 Paul Olsen, 4 Marit
                Olsdtr. 5 Anna Olsdtr.
1851 25/4 :Anne Paulsdtr.Risløkken - John Eriksen.
           Born:1 Paul Johnsen,2 Lars Johnsen,3 a.sonesonen Sven
                Olsen,b John Olsen,c Paul Olsen,d sonedottra Marit
                Olsdtr. og c Anne Olsdtr. 4 Sigrid Johnsdtr. og 5
                Marit Johnsdtr.

                       Tinglese dokument.
1747  3/8 :Rise 1/2 Spand,seld av Lars Andersen til sonen Anders
           Larsen for 79 Rdl.courant.
1752 26/6 :Guri Andersdtr.lyser odels- og innløsningsrett til 1/2
           Spand i Rise.
1756 26/6 :Lars Andersen sel 1/2 Spand i Rise til svogeren Anders
           Larsen for 79 Rdl.
1784  2/1 :Lars Andersen sel 1/2 Spand i Rise til svogeren Iver
           Olsen Gottem for 500 Rdl.
1784  2/1 :Lars Andersen har forpliktet sig at innløse 100 Rdl.
           aarlig for Iver Gottem.
 

           Desse har hatt tinglyst skjøte på 639 Rise.
                1747 Lars Andersen 1/2 Spand.
           1747-1756 Anders Larsen
           1784      Iver Olsen Gottem

Desse må ha budd på 639 Rise.
Lars Andersen Rise        167O

Anders Larsen Rise        17OO

Ole Nielsen i 1696

Sigrid Larsdtr.Risløkken            1Tarald Evensen Vammer g.1761
                                    2Peder Evensen Rise g,1769
Elling Larsen Rise  g.1765          Luzie  Michelsdtr fra Kvikne
Ingeborg Larsdtr.Rise               Barn i 1772 m/Knut Eriksen Rise
Paul Larsen Rise g.1766   173O 1794 Marit Olsdtr. ??         1736
Erik Larsen Risløkken     1747 1785 Sigrid Svendsdtr.Loe,g.1761

John Gulliksen Mjøen           1748 1
                                    2Marit Sivertsdtr.Mjøen

Marit Johsndtr,Risløkken            barn i 1815 m/Jens A.Aalmen
Christi Johnsdtr.  Rise   1793 1876 kårkone

Lars Andersen Rise             1784 1Kari Sivertsdtr.
                                    2
Gullik Johnsen Mjøen                myndig i 1784
Sigrid Johnsdtr.Mjøen               Iver Olsen Rise

Anders Larsen             1761
Sivert Larsen Rise        1764
Marit Larsdtr.Rise        1769      Sinnsjuk.
             Heretter vanskeleg å få til å stemme:
Michel Ellingsen Rise     1768
Lars Ellingsen Rise       1775

Anne Paulsdotter Rise     1766 185O John Eriksen Risløkken   1766
Sigrid Paulsdotter        1773
Halvor Knudsen Rise       1772      Ingeborgs son

Ole Hansen Rise           179O 186O Marit Iversdtr.

Lars Johnsen Rise         1792
Erik Johnsen Rise         1794      Barn i 1822 m/Marit A.Engen.
                                      "  " 1827 m/Guri Hansd.Sæter
Marith Johnsdtr.Rise      1795      Ole Svendsen Grøtte      18O1
Paul Johnsen Rise         1798 1856
Marit Johnsdtr Risløkken  1813

Sigrid Paulsdtr.Rise      1799

John Ingebrigts.Rise      1796      Marit Ingebr.dtr.Gissinger,g.1825

Marit Olsdatter Risløkken 1826
Iver Olsen Rise           1828
Hans Olsen Rise           183O
Anne Olsdtr.Risløkken     1832
John Olsen Risløkken      1832      Ingrid Hansdatter

Christi Johnsdtr.         1826

Marie Olsdtr.Rise         1834
Svend Olsen Risløkken     1835
Paul Olsen Risløkken      1836

Hans Olsen Rislien ??     1842 19O1 g .husm.

Ole Johnsen Risløkken     1855

                       Riskalvhagen
Jens Johnsen Riskalvhagen 1794 1866

Hans Johnsen Riskalvhagen           Ranhild Iversdtr i 1847

Ole Hansen Riskalvhagen   1847

Ildri Olsdtr. Volden      1857 1938 Ole Pedersen Rise        1843
Ole Olsen Volden          1859      Marta Evensd.Strand      1858

Peder Sivertsen Kalvh.    1866 1868

Ole Olsen Rise            1876 1927 Marit Olsd.Morken        1874 1813
Gjertrud Olsd. Rise       1880      Til USA i 1899
Marit Olsd.Rise           1884      Til USA i 1905
Ole Olsen Rise            1885 1896
Marta Olsdtr. Rise        1889      Til USA i 1907

Ole Olsen Rise            1899      Ragnhild S.Rise         1903 1962
Inga Olsdtr.Rise          1901      Ole Eriks.Skjøtskift    1917
Olaf Olsen Rise           1903 1904
Sivert Olsen Rise         1905      Ella Sivd.Rise          1910

Marie Olsd.Rise           1925
Margit Olsdt. Rise        1926      Ludvig Larsen
Ida Olsdtr Rise           1929
Reidun Olsd.Rise          1931
Oddny Olsdtr Rise         1938

Finn Ikkje plass til:
Knut Eriksen Rise                   Barn i 1772 m/Ingeborg L.Rise

Halvor Knudsen Rise       1772

Erik Hansen Rise          1888 1888 husm.Hans Olsen Rise

                        Rislien
Randi Simonsd.Rise        1826 1895 Halvor Olsen Rise     1832 1895

Ole Pedersen Rislien      1837 1877 husmann.gigt

Ole Halvorsen Rise        1861 1861
Sigrid Halv.dtr.Rise      1862 1937
Ole Halvorsen Rise        1864        Til Amerika i 1887
Simon Halvors.Rise        1868         "      "     1889

Brit Simdtr.Rilien        1877         Ole I. Munkvold     1879

                        Risgjerdet
Anders Olsen Risgjæret,usikker     Sigrid Haldosdtr.Ørstad g.1776

Ole Olsen Risgjerdet      171O 1775 Verge i 1765
Iver Olsen Risgjerdet ?             Guri Ingebrigtsdtr.          1765
Eli Olsdtr. Risgjerdet ???          Arn Halvorsen Øvnet,g.178O

Ole Olsen Risgjerdet      17O5 1785
Arn Olsen Rise,usikker              Marit Rasmusdtr.Bjerke g.1783
Guri Olsdtr.Risgjerdet    177O 177O
Guri Olsdtr.Risgjæret     1773 1856
 

Ingebrigt Ivers.Risgjerdet          Barn i 1834 m/Marit Evens Stølen

Ingrid Arntsdtr.Risgjeret           Barn i 1813 m/Ingebr.I.Sæter
Ingebrigt A.Risgjerdet    1785 1847 Ingeborg A.Ørstad       1798 1897

Iver Ingebr.Risgjerdet              Marithe Sivertsdtr.
Sigrid Ingebrd.Risgjerdet           Barn i 1819 m/Martin Bøasæter
Arnt Ingebrigtsen    "    1829 1866 Kristi Iversdtr. i 1855
      (gbr.og semenarist)

Sigrid Iversdt Risgjerdet 18O5 1893 enke (Erik Halvors.??)
Sivert Iversen Risgjerdet 1815
Iver Iversen Risgjerdet   1818      Marthe Olsdtr.           18O3 1875
Marit Iversdtr.   "       1821
Marit Iversdtr.   "       1825

Erik Ingebrigtsen Risgj.  1813      Ingrids son.
Marith Martinsdtr.Risgj.  1819

Anders Ingebr.Rise        1823      Marit Olsdtr.Risløkken   1822 1897

Marit Ingebrd.Rise        1825
Marit Ingebr.dtr.Risgj.   1826
Arnt Ingebrs.Rise         1829 1866 Kristine Iversdtr.Rise 1831

Marit Ingebr.dtr Risgj.   1843 1868 ugift.

Marit Iversdtr.Risgjerdet 1846

John Anders.Risegjerdet   1849      Til Amerika i 1866
Ingebrigt Andersen        1851 1859 mor:Marit Mikalsdtr.Hoel usikker
Marit Andersen Hoel       1853       "   - - - " - -  -

Ingebrigt Arntsen Rise    1853 1859
Kristi Arntsdtr.Rise      1855
Iver Arntsen Rise         1858
Ingebrigt Arns.Rise       1860
Ingrid Arntsdtr Rise      1863 1863 ?? u.f.e.

Anders Andersen Rise      1862 1862
Sigrid Andersd.Rise       1863 1863
Ingeborg Andersd.Rise     1865

John Ingebrs.Rise         1903      Maria Johnsdtr.Skorem   1911
Anna Johnsdtr.Rise        1932
Ivar Johnsen Rise         1937
Jostein Johnsen Rise      1940
Ingeborg Johnsd.Rise      1943
Erling Johnsen Rise       1948

På Rydningen:
Kristoffer Ingebr.Rise    1847      Rønnaug Ångardshagen 1846
Marit Ingebr.d.Rise       1850      Til Tromsø 1869.

Ingeborg Krist.d.Rise     1885 1889
Marit Krist.dtr.Rise      1888      Arnt Olsen Storli   1894

Olav Arntsen Storli       1815      Sigrid Siverd.Sæter 1914
Gudrun Arntsd.Storli      1918
Ingeborg Arntsd.Storli    1920
Kåre Arntsen Storli       1926

NB.Finn ikkje plass til:

Ole Arntsen Rise                    Brit                     1692 1752

Arnt Olsen Rise                     Marit Ellefsdtr.Dørrum.g.1749

Ingeborg Olsdt.Rise,usik.           Sivert Sivertsen Bøe,g.1752

Ole Arntsen Rise          1749 176O
Ellef Arntsen Rise        1751
Ragnhikd Arntsdtr.Rise    1753 1754
Stengrim Arntsen Rise     1755
Guro Arntsdtr.Rise        1757
Barbro Arnsdtr.Rise       1758
Ragnhild Arntsdtr.Rise    176O
Ole Arntsen Rise          1762
Marit Arntsdtr.Rise       1765

Likeins:
Steener Andersen Rise                Anne Haldosdtr. Hevle.g.1754
                                     Barn m/Luzie Evend.Gorset i 175O

Anders Stenersen Rise     175O 175O
Randi Steenersdtr.Rise    1756

Likeins:
Kari Eriksdtr.Rishaug     1695 1750

Nils Halvors.Rishaugen              1Randi Rishaugen         1734 1762
                                      2Guru Svendsdtr Fossem g.1763
Kari Halvorsadtr.Rishaug            Anders Svendsen Fossum g.1757
Anne Halvorsdtr. Riishaug           Barn i 1751 m/Erik P.Kvalsjord.

Knut Erichsen Rishaug     1751

Anders Olsen Rishaug      1734 1814 Kari Sivertsdtr.         1732 1812

Ole Andersen Rishaug      1766      Ingrid Folldal.
Guro Andersdtr.Rishaug    1768      Barn i 1793 m/Erik Olsen Sneve
Marit Andersdtr.Rishaug   1778 1783

Marit Andersdtr.Rishaug             Barn i 1794 m/Svend O Brenden
                                      "  " 1798 m/ - - - ds - - -
Bridt Andersdtr.Rishaug               "  " 18O3 m/Guttorm Folldal

Anders Olsen Rishaug      1793 18O1 død av småkopper.

Guro Guttormsdtr.Rishaug  18O3      Bridts dotter

Guttorm Hansen Rise        ??       Handelsmann

Ingebrigt Guttormsen Rise 1888 1888
 

Iver Olsen Rise,Usikker   1755 1816  Guro Ingebr.dtr. i 1745

Anders Iversen Rise       1745 1785 Gjertrud Eriksd.Kongsvold g.1774
Ingeborg Iversdtr.Rise    1747 18O9
Ildri Iversdtr.Rise       1749
Ingebrigt Iversen Rise    1751
Guri Iversdtr,Rise        1753
Clara Iversdtr.Rise       1756      1Barn i 1777 m/Stengrim E.Eggen
                                    2  "  " 1785 m/Anders J.Aalmen
Ole Iversen Riise         1759      Barn i 18OO m/Anne Olsdtr.Hoel

Inger Nilsdtr.Rishaug     1758
Halvor Nilsen Rishaug     1761

Kari Olsdtr.              1762

Marit Gundersdtr,Riishaug 1764

Marit Andersdtr.Rise      1774 1862 lægdslem

Anders Stengrims.Rise     1777      Claras son.
Ingebrigt A.Rise          1785      - -  " - -
Kari Nilsdtr.Rishaug                Halvor Guldbr,Breye,g.175O

Nils Halvorsen Rishaug              Randi Hansdtr.? g.1758

Anne Halvorsdtr.Rishaug             barn i 1764 m/Gunder O.Gisnaas
Inger Halv.dtr.Rise                 to barn m/Sven Jonsen fra Waagaa.

Ole Hansen Riishaug,                Marit Tollefsdtr,på Mjøen

Signe Eriksdtr.Rishaug    1793     Guris datter m/Erik Sneve

Randi Svendsdtr.Rishaug   1794      Marits dtr. m/Sven Brenden
Anders Svendsen Rishaug   1798      Marits son m/ - - ds. - -

Guri Hansdtr.Rishaugen    1799 1873 gmds.enke

Kari Olsdtr.Rishaug       18O2 1886 Barn i 1826 m/Ole Bersvendsen Loe
                                      "  " 183O m/Jens Siverts.Loe
Arnt Olsen Rishaug                  Marit Taraldsdtr. i 1832
Ragnhild Olsdtr.Rishaug   1798 1798
Ragnhikd Olsdtr.Rishaug   18O5      Ole Olsen Skorem         1791
Marithe Olsdtrr.Rishaugen 1814      Ole Olsen Halsen

Iver Johnsen Rise         1813

Marit Olsdtr.Rishaug      1826      barn i 1848 m/Erik P.Rønning

Anders Jensxen Loe        183O

Arnt Arntsen Rishaugen    1832

Ole Andersen Rishaugen              Ingrid Jørgensdtr. i 1813

Ingrid ?? Rishaugen       1843 1874 Husm.dtr.

Ingeborg Olsdtr. Rishaug  1848      Marits dtr. etternamn usikkert.

Kari Andersdtr.Rise,enke  1864 1888 Fagerhaug ??

??  Olsdtr.Rishaug        1866      Ole Andersens datter

Finn ikkje:
Thoor Olsdtr.Rise g.1752  1727 18O2 Halvor Hansen Liabø      1733
    (ho er på eit anna matr.nr.)

Knut Johnsen Riskaasen    172O 18O2

Ole Povelsen Ekrann       1754 18O4 Brystsvakhet.

Ole Sivertsen Riiskaasen            Marit Jensdtr. i 1844

Knut Knudsen Riskaasen    1764 1764
Jon Knudsen Riiskaasen              Mareit Jensdtr.Loesvold,g,1784

John Ingebr.Riskaasen     1795 1859 Marit Ingebrigtsdtr i 1838

Karen Olsdtr.Riiskaasen   1834 1869 Gmd,s kone

Ole Johnsen Riskaasen     1836 1858

Marit Johnsdtr.Riiskaasen           Barn i 1854 m/Thor Ingeb.Hoe

Mari Olsdatter Riiskaasen 1844      Ole og Marits dtr.

Ingebrigt Thorsdtr.   "   1854

Thota Johnsdr,Rise        187O 1871 ??

I 1816 er innført som innflytta frå Leksviken:
Povel Eriksen Rise,Ækran                  Barbara Haagensdtr.Mogensd.?

Ingebrigt Povelsen Rise   1815

Ole Povelsen Rise Ækran   1822

Finn ikkje plass til:
Ole Larsen Rise           18O9 19O2 Karen Haldosdtr.Rise i 184O

Marit Olsdtr. Rise        184O
Kari Olsdtr. Rise         1843
Kari Olsdtr.Rise          185O 1862
Inger Olsdtr.Rise         1854
Marit Olsdtr,Rise         1856 188O ugift, på Mjøen

Marit Ingebr.dtr.Rise     17O7 1793

Clara Ingebr.dtr.Rise     1726 1796 Berre ved død.

Kari Pedersdtr.Rise       1811 1853

Finn ikkje plass til:
Marit Olsdtr.Rise,f.Hoel  1782 1851 enke
Brit Ingebrigtsdtr.Belle  1814 1872 Ugift på Rise,
Sivert Belle på Rise                Anne ? Belle,enke        1786 1875

                      Isbrekka:
Even Halvorsen Isbrekken  1748 18O1

Halvor Evensen Isbrekken  1783 1856
Arnt Evensen Isbrekken    1794 1794

Ingebrigt Evensen Isbrekken    Barn m/Marit Eriksdt.Kvalsjord i 183O

Sigron Olsdtr.Isbrekken   181O 1851 husmannskone

               Plassen Øien under Rise:
Ole Rasmusen Botten       1824 1851  ugift,af Dovre.

                        Ristrøen
Guro Halvorsdtr.Fdøen??   177O 1856 Usikkert
 

                       Finn ikkje plass til:
Erik Olsen Ruskeggen      1856 1856,selveiersønn.Kvar hører han heime?Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel