NYHUS
                        Gnr. 143 brn.1 av skm. 4,78
Gamalt matr.nr. 711 med skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.132 lnr.152 med skyld
1 daler 3 ort og 3 shilling.Frå 19O9 gnr.143 bnr.1
Koppskattelista 1645: Under "halve gårder" finn ein to gardar på Nyhus,
                den eine med Anders Nyehuss og kona Anne, og på den
          andre Alff Nyehuss og kona Gundhill.
Landkommisjonen 1661: har også 2 gardar: Arnt og Peder med skyld 12 mkl.
Matriklane:
1664 Iver og enka (2 bruk),     1721 Knut
1696 Hans,                      1745 Arnt
17O2 enka,(Randi)               176O Elling
1716 Arnt,                           Elling Halvorsen.

Preste-og skattemanntalet 1664-1665: 2 bruk:Aren f.1614 og Hans Arentsen
                f.1651.og bruk nr.2 Enken Mali og sonen Iver Olsen f.1637.

Folketellinga 1701: Enka Randi og Arnt Hansen, 28 år.
Skattemanntalet 1762:Enka Randi med dottra Kristi.Stedmora Ingeborg med
               dottra Marit Arntsdotter.
 Folketellinga 18O1:Halvor Ellingsen 7O år, Kristi Ellingsdotter 53 år.
              Elling Halvorsen 24 år og kona,Gjertrud Sivertsdtr.24
                    Kari Halvorsdtr. 31 år,ugift.Elling Halvorsen 18 år.
                    og Lars Halvorsen 14 år.Halvor Ellingsen jnr.1 år.

Folketellinga 1815:Av kårfolka levde Kristi og det var fødd 3 nye born
             Ildri 10 år, Kristi 10 år (tvillingar) og Gjertrud 3 år
             Elling Halvorsen var da død. og Lars Halvorsen var  flytta til Nerhol.
Folketellinga 1875:Gunder Ellingsen 1852,Elling Gundersen sen.1827,Marit
                   Larsdtr.1842.Elling 1874.Gunder Henriksen,kårm.1799.
             Eli Olufsdtr.1818,Oluf 1855.Randi Olsdtr.|849.Kristine
                   Kristine Ellingsdtr.1857,Marit Mortensdtr.budeie,1854.
            .Kjerstine Mortensdtr. barnepike,1862.Ragnhild Gunders.dtr. 1844.
Skifter på Nyhus.
1749 22/1 :Arnt Hansen Nyhus - Ingeborg Johnsdtr. f. Øien.
           Born:1 Randi Arntsdtr. g.m. Elling Eivindsen.
                2.Kari Arntsdtr.g.m.Halvor Halvorsen Nyhus.
                3.Eli Arntsdtr. f.1719,
                4.Marit Arntsdtr. f.1722,
                5.Guri Arntsdtr. gift Toftaker.
175O 13/2 :Elling Eivindsen - Rannei Arntsdtr. Nyhus.
           Born:Kristi Ellingsdtr. f.1748.
18O7 27/8 :Halvor Ellingsen - Kristi Ellingsdtr.
           Born:1.Elling Halvorsen d.e.2.Elling Halvorsen d.y.
                3.Kari Halvorsdtr.(Eli utegløymd ?)
181O 18/2 :Elling Halvorsen - Ungkar.
           Arvingar; Mora Kristine Ellingsdtr. og brørne
                1.Elling Halvorsen
                2.Lars Halvorsen Nyhus, f.1786
                3.Eli Halvorsdtr. Kletthammer (enke etter
                  Ole Halvorsen Kletthammer)
1849 7/11: Elling Halvorsen Nyhus - Gjertrud Sivertsdtr.Ishol.
           Arvingar:1.Halvor Ellingsen,død,har borna:a Ole
                 Halvorsen Aalbu, b.Arnt Halvorsen Aalbu,c.
                 Ragnhild Halvorsdtr. Aalbu, d.Gjertrud d.e.
                 e.Gjertrud d.y.f.Kjersti Halvorsdtr.Aalbu,
                 g.Dorthea Halvorsdtr. Aalbu.
                2.Kristine Ellingsdotter Nyhus f.1805
                3.Ildri Ellingsdotter. f.1805
                4.Gjertrud Ellingsdotter. f.1811.
1882 12/7 :Halvor Gundersen Nyhus - Marit Jensdotter.
           Born:1 Kristi Halvorsdotter
1894  ?   :Marit Larsdotter Nyhus - Gunder Ellingsen.
           Born:1 Lars Gundersen 18 år,2 Gunder 15 år,3 Ole 12 år,
               4 Kristine 8 år, 5 Gjertrud 5 år.

                         Tinglyste dokumenter:
1738 2/12 :Arnt Hansen Nyhus sel 12 mkl.leige i Nyhus til Michel Scheldewrup
           for 90 Rdl.
1747 14/1 :Halvor Halvorsen kjøper 6 mkl.og odelsretten til Nyhus av Schøller.
1749 27/10:Erik Hansen sel 7,5 mkl.i Nyhus til Randi Arntsdtr. for 32 Rdl.
           1 ort og 14 shilling.
1776 26/8 :Halvor Ellingsen Nyhus ført tingsvitne på at han og kona har arva
           12 mkl. i Nyhus.
1806 24/2 :Halvor Ellingsen Nyhus skjøter 12 mkl.i Nyhus til sonen Elling
           Halvorsen for 480 Rdl.
1828 16/2 :Elling Halvorsen skjøter 12 mkl.i Nyhus til Gunder Henriksen Vasli
           for 500 Spd.
1856 17/6 :Gunder Henriksen Nyhus skjøter til sonen Elling Gundersen 12 mkl.
           i Nyhus (eller 1 daler og 75.shilling) for 475 Spd.
1874 21/3 :Elling Gundersen skjøter 1 daler og 75 shilling i Nyhus til sonen
           Gunder Ellingsen for 550 Spd.
1894 15/5 :Ved skifte etter Marit Larsadotter der denne eigedomen er lagt ut
           til enkemannen Gunder Ellingsen og heimelsbrev er utskreve til
           honom for 6500,-kr.
1916 9/9  :Skylddelt bnr. 2 Nyhusdriva til kanaldirektør Sæteren.
1920 20/6 :Skjøte frå Gunder Ellingsen Nyhus til Martinus Gundersen Nyhus
           for kr.2.700,-. og kår.

           Desse har hatt tinglese skjøte på gnr.143 bnr.1 Nyhus,12 mkl.
               -1738 Arnt Hansen sel 12 mkl.til Michel Schelderup.
           1738-1738 Michel Schelderup,(Kyrkjegods.Schøller?)
           1738-1776 Halvor Halvorsen kjøper 6 mkl.av Schøller.
           1776-18O6 Halvor Ellimngsen har arva eigedomen. 12 mkl.
           18O6-1828 Elling Halvorsen Nyhus.
           1828-1856 Gunder Henriksen g.m.Kristine Nyhus.
           1856-1874 Elling Gundersen Nyhus
           1874-192O Gunder Ellingsen Nyhus.
           |92O-     Martinus Gundersen Nyhus
                     Gudrun og Fridtjof Horvl
 

Etter dette finn eg at desse er fødde på eller har budd på garden;
 

711 Nyhus, Lønset.
Namn                        f.   d.    Gift med                  f.   d.
Alff Nyehuss i 1645                     Gunhild
Anders Nyehuss i 1645                   Anne

Anders (Aren) og Peder Nyhus  1614

Hans Arentsen  Nyhus          1651      Randi
Randi på den eine garden, og på den andre:
Enken Mali og sonen Iver Olsen 1637

Arent Hansen Nyhus            1673 1749 1Kari Johnsdotter Hevle    ca.   17O9
                                        2Ingeborg Johnsdtr.Øien     1698 1767

Randi Arentsdtr.Nyhus(g1746)  17O3 1773 Elling Eivindsen Vognild    1711 1749
Kari Arentsdtr. Nyhus         171O 1754 Halvor Halvorsen            17O9 1783
Marit Arntsdotter Nyhus       1711 1774 ugift.
Eli Arntsdtr. Nyhus           1719 1765 på Stubban i 1762.som inderst.
Guri Arntsdtr.                          Erik  Hansen Toftaker

Kristi Ellingsdtr. Nyhus      1747 1827 Halvor Ellings.Slipersæter  1735 18O7

Kari Halvorsdtr. Nyhus        1768      Død før 184O, ugift
Eli Halvorsdtr.Nyhus          1772 1874 1Ole Halvorsen Detli        1762 181O
                                        2Halvor Arntsen Aalbu       1779 1842
Elling Halvorsen Nyhus d.e.   1775 1845 Gjertrud Sivertsdtr.Ishol   1775 1836
                                        Barn i 1792 m/Gjertr.A.Sesaker
Kristi Halvorsdotter Nyhus    1776 1779
Brit Halvorsdotter Nyhus      1777
Elling Halvors.Nyhus d.y.     1782 181O
Lars Halvors.Nyhus (g1812)    1786 1855  Olaug Ellingsdtr.Nerhol    1789 1863

Erik Eriksen Haugen,Nyhus     1788 1854 ugift,inderst.

Halvor Ellings.Nyhys          1798 1798
Halvor Ellingsen Nyhus(g1825) 18OO 1848  Sigrid Olsdtr.Aalbu        18O6 1850
Kristine Ellingsd.Nyhus(g1826)18O5 1878  Gunder Henriks.Vasli       1799 1878
Ildri Ellingsd.Nyhus (g1825)  18O5 1894  Sivert Rasmusen Gulaker.   1792 1868
Gjertrud Ellingsdtr. (g1836)  1811 1892  Kristoffer Zakariasen Rate 1812 1887
Elling Gundersen Nyhus        1827 1897  Eli Olufsdtr. Hoel         1818 19O2
Gjertrud Gundersdtr.Nyhus     1829       Sivert Henriksen Sliper    1829 1886
Henrik Gundersen Nuhus,       183O
(Vindalsløkk)                 183O 1883  Tora Torkildsd. frå Lom    1837 19O8
Esten Gundersen Nyhus         1835 1836
Halvor  Gundersen Nyhus        1835 1924  Maren Ulset frå Kvikne     1823 1914
Esten Gundersen Nyhus         184O       Utvandra,barn m/Margrete Ratløkken
Halvor Gundersen Nyhus        1842 1879  Marit Jensdtr. Tilset      1848 1882
Ragnhild Gundersdr.Nyhus      1844 1884  Iver H.Mellemsæter.        1848

Gunder Ellingsen Nyhus        1852 1940  1Marit Larsdotter Sliper   1847 1893
                                          2 Gjertrud Johnsd.Sliper  1861 1951
Oluf Ellingsen Nyhus          1855       Utvandra, død før 1932.
Kristine Ellingsdtr. Nyhus    1857 19O7  John Olsen Emang d.y.USA.  1849 19O4

Anne Estensdotter Ratløkken   1867       ikkje meir om henne.

Elling Gundersen Nyhus         1874 1891 ugift.
Lars Gundersen Nyhus           1876 197O Dorthea Halvorsdtr.Aune     1877 1953
Marit Sivertsdtr,Sliper Nyhus  1883 19OO ugift.tub, døde på Nyhus

Gunnar Gundersen Nyhus         1878 1913
Ole Gundersen Nyhus            1881 1859
Kristine Gundersdtr.Nyhus      1885 1973
Gjertrud Gundersdtr.Nyhus      1888 1968
Martinus G.Nyhus               1894 1974 Ingrid Eriksdtr.Bekken      1892 1988
Dorthea G. Nyhus               1895 1942 Elling Sivertsen Stølan     1891 1961
Eline Gunderdtr. Nyhus         1897 1974
John Gundersen Nyhus           1900 195O Ragna Alida Waage           19O3 199O

Gunnar Martinusen Nyhus        1916 1942
Gunhild M. Nyhus               192O       Anders Hoaas              1915 198O
Gudrun Elise Nyhus             1931       Fridtjof Horvli           1929

Tillegg nr. 1.
Kari Arntsdtr. Nyhus            1710 1754  Halvor Halvorsen         17O9 1783

Halvor Halvorsen Nyhus          1736 1764
Arne Halvorsen Nyhus            1742 1782  Budde i Øien i 1762,ungkar?

Hans Halvorsen Nyhus            1745 1771  Druknet.(barn m/Sigrid Hoel i 1767)
Iver Halvorsen Nyhus            1747       Budde i Bårdsgarden i 1762.
John Halvorsen Nyhus            1750
Elling Halvorsen Nyhus          1752       Barn i 1792 m/Gjertrud Sesaker

Halvor Halvorsen vart i 1762 oppattgift med Tyri Eivindsdottr Haugen og i
dette   ekteskapet hadde dei borna:

Even Halvorsen Haugen Nyhus     1766
Guro Halvorsdotter Nyhus        1766

Hans Halvorsen f. 1743 hadde i 1767 sonen Halvor med Sigrid Olsdotter Hoel,
Både Sigrid og Halvor må vere døde før 18O1.Ja.

Tillegg nr. 2:
Halvor Ellingsen Nyhus          18OO 1848 Sigrid Olsdtr. Aalbu

Randi Halvorsdotter Nyhus       1829
Elling Halvorsen Nyhus          183O 1842  (død på Skjørstad,ulukke)
Ole Halvorsen Nyhus             1831
Arnt Halvorsen Nyhus            1835
Gjertrud Halvorsdtr. d.e.       1837
Gjertrud Halvorsdtr. d.y.       1839
Kristi Halvorsdtr.              1842

Dorthea Halvorsdtr.

Tillegg 3:
Halvor Gundersen Nyhus          1842 1879  Marit Jensdtr. Tilset     1848 1882

Kristine Halvorsdotter Nyhus    1871 1888
Eli Halvorsadtr. Nyhus          1874
Eli Halvorsdtr. Nyhus           1877 1879
Jens Halvorsen Nyhus            1879 1879

Gjertrud Johnsdotter Sliper f.1861 g.m. Gunder Ellingsen, hadde før ho vart
gift dottra Marit med Sivert Johannessen Lønset
Marit Sivertsdotter             1883 1900 (døde på Nyhus)

Marit Pedersdotter Nyhus        1731 1819 (berre ved dødsfallet) lægd.
 
 
 

                    Garden Nyhus.
Koppskattelista i 1645 opererar med to halve gardar på Nyhus.Det same gjer
Landkommisjonen og preste- skattemanntalet i 1664-1665.Skylda er 1/2 øre
som er lik 12 mkl.tilsaman på båe gardane.og båe er kongens byksel.På bruk
nr.1 var  det i 1645 Anders og kona Anne.I 1661 Arnt,kona ikkje
nemnd.I1664-1665 er det framleis Aren og da er han oppgjeve til å vere
f.1614 og har sonen Hans Arensen f.1651.I 17O1 er det Arnt Hansen
f.1673.Bruk nr. 2 hadde i 1645 Alf og kona Gunhild.I 1661 Peder og i 1666-
1665 enka Mali og sonen Iver Olsen f.1637.
I 1701 enka Rand. Matrikklane opererer med to bygslarar fram til 1696.da er
det berre Hans, og seinare berre ein bygslar,

Det må da vera sonen Arnt som i 1738 sel 12 mkl. leige i Nyhus (altså båe
gardane) til ein Michael Schelderup for 9O Rdl.
Dette er vel helst bygselsretten som er attendeseld til kyrkja,(Staten).Det
er noko uklart med desse overdragingane kring 174O. I 1747 kjøper Hallvor
Halvorsen,svigerson av Arnt Hansen,det halve av garden, 6 mkl.og odelsretten av
odelsretten av Schøller,som må ha fått kjøpt denne delen av kongen.
Arnt Hansen døde i 1749 og det er da halde skifte for han har vore gift to
gonger.Arnt må da ha vore eigar av garden garden for den er delt millom
borna (svigerborna).Det må da ha vore handla litt att og fram millom desse
arving= ane,og tilslutt hadde søstra Randi Arntsdotter,g.m.Elling Vognild
vorte eigarar av alle 12 mkl.i Nyhus,for i 1776 fører svigersonen hennar, Halvor
Ellingsen tingsvitne på at han har arva 12 mkl.i Nyhus,og får skjøte på heile
garden.Han var gift med Kristi Ellingsdtr.Nyhus,einaste barn av Randi og
Elling. Kristi og Halvor fekk 7 born. Halvor døde i 18O7 og det er da halde
skifte etter honom der arvingane er oppgjeve å vera:1 Elling Halvorsen d.e.og 2
Elling d.y.3 Kari,f.1768.(Ho må være død ugift før 184O.) Dei andre er da
døde ugifte,men Eli fødd 1772 og Lars f. 1786 må vera utegløymde.I 188O døyr
Elling d.y.og det er halde skifte etter honom og da er både Eli og Lars
medtatt som søskena hans.Det vart sonen Elling Halvorsen d.e.som overtok
garden.Han vart gift med Gjertrud Sivertsdotter Ishol og dei fekk 4 born som voks opp.
Eldste guten,Halvor vart gift med gardjenta Sigrid Olsdotter Aalbue og
flytta dit.Eldste jenta,Kristine, vart gift med Gunder Henriksen Vasli, og dei
overtok garden ved skjøte i 1828.Dei to yngste jentene vart gift til Gulaker og
Rate. Kristine og Gunder fekk 8 born og alle så nær som ein av gutane voks opp og
vart gifte.Eldste guten Elling Gundersen,fødd 1827 vart gift med Eli
Olsdtr. Hoel og dei fekk skjøte på garden i 1856.Dei fekk 3 born,Gunder,Oluf og Kristine. Gunder Ellingsen f.1852 vart gift 2 gonger,først med Marit Larsdotter
Sliper som døde i 1893, så med Gjertrud Johnsdtr.Oluf og Marit fekk skjøte på Nyhus i 1874. Oluf og Kristine utvandra båe til Amerika. Det vart eldste guten i andre
ekteskapet,Martinus Gundersen som i 192O fekk skjøte på garden. han var gift
med Ingrid Eriksdtr. Bekken og og dei fekk 3 born.Eldste barn,Gunnar,døde i
poliomyelitt berre 26 år gamal.Eldste jenta vart gift til Hoås i Sunndal og
yngste- jenta Gudrun gift med Fridtjof Horvli har overtatt garden og brukar
den som feriestad. Dei er busette på Sunndalsøra.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel