M y r e n
             Gnr.127 bnr.1 av skm.2,34.
Gamalt matr.nr.697 med skyld 6 mkl.I 1782 er 2 mkl.seld til Uv.
Nytt Matr.nr.134 lnr.132 med skyld h.h.v.2 og 1 mkl.
Etter 1890 er garden oppdelt i 2 bruk, gnr. 127 bnr. 1 og 2.
Koppskattelista 1645:Ingebrigt Tørrisen f.1594 med kona Berit
             og borna Tørris f. 1634 og Hans f. 1638.
Landkommisjonen 1661:Ingebrigt 6 mkl.(Kongens bøksel) og eit
             kvernsted.
Preste-og skattermanntal:1664-1665 Dei same folka pluss eit barn
             til,Even f.1656 (truleg son av Tørris)

Matrikklane:1664 Ingebrigt,6 mkl. og Anders 60 år 6 mkl.
            1696 Tørris, 6 mkl.
            1721 Arnt Taraldsen 2 mkl.
            1762 Ole Johnsen
            1838  Arnt Taraldsen 2 mkl.
                  Erik Larsen    1 mkl
                  Gjertrud Evensdtr. 1 1/2 mkl.
                  Halvor Erichsen    1 1/2  "
            189O Haakon Rasmussen   2 ort
            19O9 Tarald H.Blokkhus  2,34 mrk.
Folketellinga 17O1:Tørris Ingebrigtsen f.1636,Ingebrigt Tørris-
             sen f.1684,Erik Tørrisen f.1687, Elling f.169O,
             Halvor f.1692,Ole f.1694,Even f.1696.Tørris f.1698.
Skattemanntal 1762: Ole Johnsen g.m.Marie og borna: Iver, Anne,
             og Marit, samt Anne Larsdotter.pike.
Folketellinga 18O1:Tørris Olsen 55 år,Sigrid Iversdotter 61 år,
             dottra Gjertrud 25 år.
             Husmann:Iver Olsen 68 år og kona Guru Johnsdotter
             58 år.
Folketellinga 1815:Even Olsen 61 år,Gjertrud Tørrisddotter 37 år,
             og dottra Magdalena 12 år.
Folketellinga 1875:Ole Hansen Uv f.1833 og Guru Johnsdotter f.1832.
Folketelling 19OO:Tarald Haagensen 1876.Ingeborg Johnsdtr. 1874,
             Pauline Taraldsdtr. 1899.Margrete Ingebr.dtr.barenp.
             På Myrgjerdet:Guri Johnsdtr.1832.gbr.og borna:Guri
             Olsdtr. f.1859,Ole Ingebrigtsen,sønn,1882, og Sigrid
             Johnsdtr. 1849, hushaldar.

Skifter i Myren:
1739 3/2  :Ingrid Olsdotter - Torger (Tørris?) Myren.
           Born:1 Ingebrigt, 2.Erik,3 Torger,4 Brit g,m,Endre
                Strandsæter, 5 Rågjerd g.m. Even Uv.
1767 16/6 :Ole Johnsen Myren - Marit Ingebrigtsdotter.
           Born:1 John, 2 Iver, 3 Tørris f.1751 4 Ingebrigt
                f.1753,5 Marit f.1744,6 Anne f.1746,
                7 Ingrid f.1753,8 Guri f.1755,9 Sigrid f.1757.
1769 31/8 :John Olsen Myren - Ildri Olsdotter.
                Hans arvingar:1 Mora Marit Ingebrigtsdtr.Myren
                og søskena hans som under skiftet i 1767 men da
                er Marit f.1744 g.m. Ole Mortensen Bøasøter.
1827 22/2 :Gjøran Iversdotter - Ole Arntsen Tilset.
                Søskena hennar:1 John Iversen Breen,
                2 Erling Iversen Myren,3 Ingeborg Iversdtr.
                Torve 4 Anne Iversdtr.Myren 50 år og ugift,
                og mora Guri Johnsdotter.

                          Tingleste dokument.
174O7 18/1:Myren 6 mkl.Skjøte til Ole Johnsen Myren fra Ingebrigt
           Tørrisen m.fl. for 33 Rdl.
1747 14/1 :Schøller sel odelsretten i 6 mkl. i Myren til Ole Johnsen.
1766 3/3  :Ved skifte etter Ole Johnsen Myren er 6 mkl. i Myren utlagt
           til kreditorene.
1771 28/2 :Det halve, 3 mkl.,er av Semming Taraldsen Blokkhus seld til
           Tørris Olsen Myren for 61 Rdl.
1782 2/1  :Derav er 2 mkl. i Myren seld av Iver Olsen til Even Tørrisen
           Uv for 120 Rdl.
1784 21/8 :1 mkl. i Myren er seld av Iver Olsen Myren til Even Tørrisen
           Uv for 61 Rdl.Herimot har Ingebrigt Olsen protestert.
1805 26/8 :Tørris Olsen skjøter 2 mkl. i Myren til Tarald Semmingsen
           Blokkhus for 400 Rdl.(Det er vel bnr. 2?)
1828 16/2 :Skjøte frå Tarald Semmingsens enke Anne Arntsdotter til
           sonen Arnt Taraldsen på 2 mkl.i Myren i forening med Morken
            og Blokkhus for 500 Spd.
1842 28/8 :Tørris Eriksen skjøter 3 mkl. til Arnt Taraldsen for 500 Rdl.
 1860 11/1 :Arnt Taraldsen Blokkhus skjøter til Tarald Arntsen på lnr.133 b
           og c Myren, 18 shilling, samt Blokkhus og Morken for 500 Spd.
1881 21/6 :Tarald Arntsen Blokkhus skjøter til svigersonen Haagen Rasmusen
           Dørum på d.e. og Blokkhus og Morken for kr. 2.000,-.
1892      :Skifte etter Jorund Taraldsdotter Blokkhus der d.e. i forening
           med Ishol,Ratet, og Blokkhus er utlagt til Haagen R. Dørum.
1899 14/12:Skjøte frå Haagen Rasmusen til Tarald Haagensen Blokkhus for
           kr. 1.800,-.
1927 1/11 :Skjøte frå Tarald Haagensen Blokkhus til Johan Taraldsen Myren
           for kr.4127,20

          Desse har hatt skjøte på gnr.127 bnr.1 Myren:
              -174O Ingebrigt Tørrisen Myren
          174O-1766 Ole Johnsen .
          1766-     utlagt til Creditorene 6 mkl.
               1771 3 mkl.Semming Taraldsen.
          18O5-1828:Tørris Olsen.          1892-1899 Haagen Rasmusen
          1828-186O:Arnt Taraldsen         1899-1927 Tarald Haagensen
          186O-1881:Tarald Arntsen      .  1927-     Johan Taraldsen
          1881-1892:Tarald Arntsen.                  Rolf Eriksen Nerhoel.
 

          Skjøter/eigarar på 127/Myren:
          Landkommisjonen i 1661 seier at garden er kongens bøksel.
          Etter Engelsjord/Mull var Ingebrigt og sønene sjøleigarar i 1664.
          og må da ha kjøpt garden i millomtida.I matrikkelen for 1664 er
          Ingebrigt oppført som eigar.I 1747 er det tinglyst skjøte frå ein
          Schøller til Ole Johnsen Myren på odelsretten til Myren.Korleis
          dette heng saman har eg ikkje funne ut. Ole Johnsen er oppført som
          eigar i 1736. Da han døde i 1766 vart garden delt millom fleire
          kreditorar.Ein av desse må ha vore Semming Taraldsen Blokkhus for
          han vart eigar av halve garden som han i 1771 sel til Tørris Olsen
          Myren.Dei ymse andre partane vart tilslutt samla av Arnt Taraldsen
          Blokkhus som i 1828 fekk skjøte på ein del (2 mkl) og frå da av har
          garden vore underbruk av Blokkhus.
 

Desse er anten fødde eller har budd på 127/1 Myren:
Ingebrigt Tørrisen Myren        1594      Berit Hansdotter

Tørris Ingebrigtsen Myren       1636      Ingrid Olsdtr.                1739

Hans Tørrisen Myren             1638
Even Tørrisen Myren             1655

Ingebrigt Tørrisen Myren        1684      Anne Larsdtr. Sliper      1691 1763
Rågjerd Tørrisdtr.              1685 1770 Even Uv                   1691 1750
Erik Tørrisen Myren i Viken     1687 1756 Anne Olsdtr. Viken        1687 1765
Elling Tørrisen Myren           169O      død før 1737
Halvor Tørrisen Myren           1692      død før 1737
Berit Tørrisdtr. Myren          1693 1766 Endre Olsen Strandsæter   1693 1752
Ole Tørrisen Myren              1694      død før 1737.
Even Tørrisen Myren             1696       "   "   "
Tørris Tørrisen Myren           1698      Ingrid Olsdotter          1729 1813

Gunder Olsen Myren                       Ragnhild Eriksdtr. i 1747

Ole Gundersen Myren             1747

Marit Ingebrigtsdtr.Myren                 Ole Johnsen               1696 1766

John Olsen Myren (g1767)        1731 1769 Ildri Olsdotter           1723 1813
Iver Olsen Myren (g1768)        1736 1810 Guri Johnsdtr.Utemshaug   1743
1832 Marit Olsdtr. Myren (g1769)1741 1810 Ole Mortensen Bøasæter    1749
Anne Olsdtr. Myren              1744      barn m/Semming Klevdalen. 1769
Tørris Olsen Myren              1747 1823 Sigrid Iversdtr. Hevle    174O 1827
Ingrid Olsdotter Myren          175O 18O1
Ingebrigt Olsen Myren           1752      Kari Ellingsd.Ishol Rate  1761 1799
                                          barn i 1782 m/Thoor A.Skarsem
Guri Olsdtr. Myren              1754      m/Lars Klefsås sonen Ole i 1797

                                          2barn i 1779 m/Ole H.Liabø
Sigrid Olsdtr, Myren            1756      Løden Olsen Vognild        1800

Ole Iversen Myren               1767      død før 1827
Mari Iversdotter Myren          1769      død før 1827,ugift.
Ingeborg Iversdtr.Myren g.1811  1772 1864 Ingebrigt Haagensen Torve  1773
Anne Iversdotter Myren          1776 1866 1Barn m/       i 1799?
                                          2 "   m/Ole O.Voldøyen i 18O1.
John Iversen Myren  (1817)      1782      Randi Gudbrandsdtr. Breen 1782
Jørunn Iversdotter Myren        1784 1826 Ole Arntsen Tilset d.y.   1796 1829
Elling Iversen Myren            1787 1872 gmd.
Jørunn Iversdtr. Myren d.y.     1787 1827

Eli Semingsdtr.Myren            1769      Anne Olsdtr. dotter.

Ildri Johnsdotter Myren,enke    1771 1859
Erik Johnsen Myren  enkem.      179O 1879 Kristine Sivertsd.Vindal

Ole Larsen Myren (Klefstad)ca.  1775      Guris
Halvor Olsen Myren (Liabø)      1779      barn.
Ole Larsen Myren                1797

????                            1834
Gjertrud Eriksdtr.Myrem         1839

Nye folk på garden:
Tarald Hågensen Blokkhus        1876 1956 Ingeborg Johnsd.Gravaune 1874 1956

Håkon Taraldsen Myren           1897 1957 Eline Hansdotter Grøset   1897
1960
Pauline Taraldsdtr. Myren       1899 1918
Johan Taraldsen Myren           1902 1982 Gudrun Pedersdtr. Ålbu,   1898
1968
Konrad Taraldsen Myren          1909      Gudrun Johnsdtr. Rate     1903

Tillegg 1:
Anne Olsdotters barn
Eli Semmingsdotter Myren        1769

Guri Olsdotters barn:
Ole Larsen Myren,Lønset ca.     1770

Anne Iversdotters barn;
John Olsen Myren                1801      far: Ole Voldøien.
Ole Johnsen Myren               1818       "   John Ivesen Emang.

Ingebrigt Olsen Myren og Kari Ellingsdtr.Rate hadde borna:

Anne Ingebrigtsdtr.             1786
Kristi Ingebrigtsdtr.           1793 1827
Kari Ingebrigtsdtr.             1797 18O2

Tørris Olsen Myren og Sigrid Iversdotter hadde dottra:
Gjertrud Tørrisdotter           1776

Namn i Myren som eg ikkje finn att i nokon samanheng:
Eli Myren                       1670 1750, 80 år gl..
Ole Pedersen Myren              17O4 1792 Omkom ved drukning.
Kari Olsdtr.Myren               1714 1792
Brit (John Myrens quinde)       1735 1785.

Anne Knutsdotter Myren f. 1797.

                       Husmenn under Myren:
Iver Olsen Myren                1736 1810 Guri Johnsdtr.Utemshaug  1743 1832

Born sjå under 127/1.
Ein av desse borna fortsette som husmann,nemleg
John Iversen Myren              1782      Randi Gudbransdtr,Breen   1782 1876
Gjøran Iversdtr.Myren, g1825    1783      Ole Arntsen Tilset        1795
 

Arnt Johnsen Myren              1811      Marit Eriksdotter Uv      1811 1854

Even Arntsen Myren              1835 1847
Randi Arntsdotter Myren         1837 1925 Ole Larsen Vindalsæter    1838
1910
Erik Arntsen Myren (Skamfer)    1839
Gjertrud Arntsdotter Myren      1842 1934 Ole Olsen Aae i Meldal.
Guri Arntsdotter Myren (g,1867) 1845 1915 Halvor Ols.Strandkalvhagen1837
1903
Even Arntsen Myren              1848

Guri Johnsdtr.                  1832

Guri Olsdtr. (Guris dtr.)       1859

Ole Ingebrigtsen   (son)        1882.
 
 

                                 M Y R E N
                         Gnr. 127 bnr.2 av skm.0,69
Bruket er frådelt frå bnr.1 ved skylddeling i 1805 da Tørris
Olsen Myren overdrog bnr.1 til Tarald Blokkhus. Bnr.2 vart da
overtatt av Tørris Olsen Myrens einaste dotter Gjertrud
Tørrisdotter f. 1776.
Folketelling 1815: Even Olufsen 61 år, Gjertrud Tørrisdotter
                   37 år. Magdalena 12 år.
Folketelling 1875: John Haagensen f.1835, Gjertrud Eriksdotter
                   f.1833, Erik Johnsen f.1863, Hågen f.1866,
                   Halvor f.1872, Olaus f. 1875, Marie f.1869.
                   Erik Larsen,kårmann f.1799,Gjertrud Roalds-
                   dotter f.1820.
                   Eli Kristoffersdtr.f.1803 med sonen Ole Paul
                   sen f.1844 og kona hans, Marit Pedersdtr. og
                   fostersonen Ole Olsen f.1873.
Folketelling 1900: John Haagensen 1835,Gjertrud Eriksdtr.1833
                   Elisabeth Johnsdtr.husholder,1879.

                               Tinglyste dokument
127/2.
1805 26/8 :Tørris Olsen skjøter 1 mkl i Myren til svigersonen Even Olsen Bakk
           for 175 Rdl.
1826 25/2 :Even Olsen Myren skjøter 1 mkl.i Myren til Erik Larsen for 50 Spd.
1863 31/10:Erik Larsen skjøter 1 mkl. i Myren i forening med Hoel og Morken
           til John Haagensen Aalbu for 50 Spd,
1911 4/11 :John Haagensen skjøter til dottra Maria Johnsdotter for kr.1.000,-
           og kår.
1937 29/5 :Skjøte frå Maria Myren til Reidar Pettersen og kona Hilda for kr.
           8.000,-.

          Desse har hatt skjøte på 127/2 Myren;
              -1805 Tørris Olsen Myren    1863-1911 John Haagewnsen
          1805-1826 Even Olsen Myren      1911-1932 Maria Myren
          1826-1863 Erik Larsen           1932 Reidar Pettersen

Desse er fødd på eller har budd på 127/2 Myren.

Gjertrud Tørrisdotter Myren     1776 1843 Even Olufsen Bakk         1754
1837

Guru Evensdtr.Myren                       Barn i 1795 m/Siv.K.Fagerhaug
                                           "   " 1797 m/ - - - ds - - -
                                           "   " 18OO m/ - - - ds - - -
Knut Sivertsen Myren            1795      Gurus son.
Ane Sivertsdtr.Myren            1797
Knut Sivertsen Myren            18OO
Elling Sivertsen Myren husm.              Karen Halvorsdtr,enke    18OO 1878

Marit Evensdotter Myren (g1818) 1795      Anders Hellaugsen Breen   1793
Maglin Evensdtr. Myren (g.1825) 1802 1863 Erik Larsen Strandsæter   1799 1879

Gjertrud Eriksdotter Myren      1833 1919 John Haagensen Aalbu      1835 1916

Kristi Ellingsdtr. Nyren        1841

Maria Johnsdotter Myren         1862 1865
Erik Johnsen Myren              1863      Utvandra til Amerika.
Haagen Johnsen Myren            1866      Ingrid Larsdotter Lihjell 1860
Maria Johnsdotter Myren         1869 1945
Halvor Johnsen Myren            1872
Olaus  Johnsen Myren            1875 1914
Elisabeth Johnsdtr Myren        1879

Haagen Johnsen Myren f.1866 og Ingrid Lihjell hadde borna:

Gjertrud Haagensdtrr. Myren     1889
Johannes Haagensen Myren        1890

Nye folk på garden.
Reidar Pettersen                1905       Hilda Gautvik,Eide p.Møre 1899
 

                                 M Y R E N
                     Gnr.127 bnr.3 Bakkane av skm.0,o4.
Skylddelt frå bnr.2 ved skylddeling 25/9 1925 og seld ti
Halvor Strand.
Det har ikkje budd folk på denne eigedomen.
 

                            M Y R E N
                     Gnr.127 bnr.4 Myrenget av skm. 0,?
Skylddelt frå bnr.2 ved skylddeling 25/9 1925 og seld til
Halvor Strand.
Det har ikkje budd folk på denne eigedomen.

                                 M Y R E N
                   Gnr. 127 bnr.5 Bjerkeng av skm. 0,25.
Skylddelt frå bnr.1 ved skylddeling 16/8 1933 og seld til
Konrad Taraldsen Myren.
Desse har budd på 127/5 Bjerkeng;
Konrad Taraldsen Myren          1909      Gudrun Johnsdtr.Rate      1903

Pauline Konradsdotter Myren     1931
Dei hadde ikkje andre born og selde garden til
Sverre Karlsen                  1923    Borghild Karlsen           1931

                                 M Y R E N
                     Gnr. 127 bnr.6 Myrøia av skm. 0,07
Skylddelt frå bnr.1 ved skylddeling 21/3 1936 og seld til
Ferdinand Horvli.Dette er setra i Dindalen.

                                 M Y R E N
                       Gnr. 127 bnr.7 Nytrøa av skm.?
Skylddelt frå bnr.2, 27/12 1947 og seld til Ludvig Pettersen.

Folketelling 1901 Nytrøa:
Ole Paulsen,(Sunndal)           1844     Marit Pedersdtr.           1837

Dordi Eriksdtr. fosterdotter.
 

Tillegg til Myren:
I 1875 budde på Myren

Sivert Eriksen Uv (f.Svartøien) 1829 1886 Anne Larsdtr.Morken       1842
1928

Anne Larsdotter hadde før ho var gift sonen Sivert Johnsen Morken f.1865.
 

Elisabet Sivertsdtr.Myren       1871 1874
Kari Sivertsdtr Uv              1872 1881 Druknet i Gjevilvatnert.
Erik Sivertsen Uv               1874 1933 i USA.
Gjertrud Sivertsdotter Uv       1876 1883
Lars Sivertsen Uv               1879 1934 Berta Tanum
Sivert Sivertsen Uv             1882      Utvandra.

Tillegg II til Myren:
Marit Eriksdotter Uvsløkk       1843     budde i 1875 i Myren
og hadde 4 born utanfor ekteskap:
Dordi Ingebrigtsdtr.Uv          1865 1944 Kristoffer Hans.Strømsvik1860 1943
Sivert Paulsen Uv               1872      Far Paul Olsen Svartøien,utvandra.
Anne Paulsdotter Uv             1872      Far  ds.
Sigrid Siversdtr. Uv            1875      Far Sivert Olsen Svartøien (gift)
 

I 1875 budde på lnr. 127 Nytrøa: (må vera 127/2)

Eli Kristoffersdtr.Myren        1803 1887 m/1 barn.F.Røymo,Sunndalen,ugift.

Ole Paulsen                     1844      Marit Pedersdotter        1837
.

Tillegg III:
Ole Pedersen Myren f. 17O4 død 1792,omkommet da han skulle gå over elven,
gravlagt 19.juli 1792.

I 1875:
Ole Hansen Uv (Myren?)          1833 1881 Gjertrud Johnsdotter       1832

Det må vera Ole Johnsen f.1696,Myrens søster Mari,f.1714 som døde i Myren
i 1792.
                     Litt historie om Myren.
Inntil 18O5 var det berre eit bruk i Myren. Eg finn at garden er
nemnd første gong i Koppskattelista for 1645, med ei skyld på 6
mkl og at garden betalte skatt for ei kvern. Eigar var da Inge=
brigt Tørrisen med kona Randi Hansdotter.Ingebrigt er da oppgjeve
å vera 52 år gl,altså fødd i 1594, og dei hadde sønene Tørris f.
1634 og Hans f.1638. Seinare er og Even fødd i 1655. Ein må rekne
med at det fødd fleire døttre i denne tida men dei er ikkje med-
tatt i folketellingane. Hans og Even finn eg ikkje meir om.
       Den eldste,Tørris,var gift med ei Ingrid Olsdotter,som var
fødd i 1723 og døde i 1813. Det er da halde skifte etter og av
dette gåt det fram at ho hadde 9 born med Tørris. Den eldste
Ingebrigt vart gift med Anne Larsdotter Sliper.(Utesto).Den nest
eldste,Rågjerd,vart gift med naboguten Even Tørrisen Uv.Den tred-
je,Erik,vart gift med gardjenta i Nordviken Av dei andre var Berit
gift med Endre Olsen Strandsæter.Dei andre 5 finn ein ikkje meir
om.
       Ingebrigt og Anna Larsdottedr hadde berre eit barn, nemleg
dottra Marit Ingebrigtsdotteder fødd ca. 17O5. Ho vart gift med
ein Ole Johnsen f.1696, død 1767.Dei fekk også 9 born.
       Den eldste av desse,John, vart gift med Ildri Olsdotter
men dei døde barnlause i 1769.Den nest eldste,Iver Johnsen, slo
seg ned som husmann under Myren. Han var gift med Guri Johnsdtr
Utemshaug f.1743. Av dei andre borna vart Marit g.m. Ole Mort-
ensen Bøasæter. Dei budde vel i Bøasæter. Tørris vart gift med
Sigrid Iversdtr. Hevle, og dei overtok drifta av Myren.
       Ved skiftet etter John og Ildri Myren i 1769 er garden
utlagt til kreditorane. Det halve, 3 mkl. må Semming Taraldsen
Blokkhus ha overtatt,for i 1771 sel han desse 3 mkl.attende til
Tørris Olsen Myren for 61 Rdl.Sjå under skjøter og eigarar på
127/1 Myren.
       Husmannen Iver Olsen Myren må også ha fått seg utlagt 1
mkl.i Myren for i 1784 skjøter han denne delen til naboen Even
Olsen Uv,som er gift med Ivers brordotter Gjertrud Tørrisdotter
Myren. Iver Olsen og Guri hadde 8 born.Av desse vart Ingeborg
Iversdotter g.m.Ingebrigt Hågensen Torve.Sonen John Iversen vart
g.m. Randi Gudbrandsdtr. Breen, og dottra Jorun vart gift med Ole
Arntsen Tilset. Så attende til Tørris Olsen.som overtok garden.
Han og kona fekk berre 1 barn,nemleg dottra Gjertrud som vart gift
på nabogarden Uv med Even Olsen. Tørris Olsen sel også 2 mkl. til
Tarald Semmingsen Blokkhus.Det blir det seinare:

Gardsnummer 127 bnr.2 Myren,som er utskild frå bnr.2 i 18O5.
       Det er Tøris Olsens svigerson Even Olsen Bakk,gift med
Gjertrud Tørrisdtr Myren som blir brukarar av bnr. 2.Dei hadde 2
døttre. 1 Marit Evensdotter g.m. Anders Hellaugsen Breen og 2
Maglin Evensdotter g.m. Erik Larsen Strandsæter og var busett på
på bnr. 2. Dei hadde ei dotter, Gjertrud Evensdotter Myren g.m.
John Haagensen Aalbu, som vart far til lærarinna Maria Myren og
som hadde garden til ho i 1937 selde den til Reidar Pettersen.
       Sjå elles det som er skreve ovanfor om dei frådelte
eigedomane Bakkane,Myrenget,Bjerkeng,Nyrøia og Myrtrøa.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel