Matrikkelnummer 752 Eggen
med gammel skyld 3 mkl. tillagt 9 mkl. frå matr.nr. 753 Munkvold
tilsam.12 mkl.Nytt matr.nr.168 med lnr.195 a og b.  Frå 1890 gnr.
178 bnr.1 med skyld 1,94 mark.

Folketelling 17O1:Ole Andersen 46 år.

Skattemanntal 1762:Lars Haldorsen og Marit med borna:1 Ole, 2 Solborg,
                   (Sønnen Ole er formedelst stor svagelighed et
                     huuskors for sine fattige foreldre)

Matrikklane:
1661 Anders og Haldor   6 mkl.  1762 Lars Haldorsen
1664 Anders 40 år       3  "    1838 Lars Olsen           3 mkl.
 "   Halvor Torve       3  "      "  Roald Johnsen        9  "
1696 Sifuer             6  "    189O Ingebrigt Eriksen  2 ort 5 sh.
1721 Olle               6  "    19O9 Hanna Ingebr.dtr.    1,94 mark.

Folketellinga 1801:Jon Roaldsen 34 år,Sigrid Estensdtr. 32 år med
                   sonen Roald 2 år. Mannens bror Ole 24 år,ugift.
                   Foreldra:Roald Johnsen 67 år og Søborg Larsdtr.
                   65 år,kårfolk og deira dotter Marit Roaldsdtr.
                   37 år,med sonen Ole Olsen f.u.f.e.
                   Oluf Johnsen 67 år og Ingrid Eriksdtr.forsørges.

Folketelling 1815:John Roaldsen 47 år,Sigrid Estensdtr.45 år,Roald
                  15 år,Esten 6 år,Marithe 14 år,Søborg 1O år.

Finn ingen skifter på Eggen.752

                     Tinglese dokumenter.
1738 8/10 :Eggen 3 mkl.Lars Haldorsen får skjøte på 3 mkl.i Eggen frå
           Bernt Sommer (fogden?) for 18 Rdl.courant
1798 26/2 :Eggen 6 mkl.av Roald Johnsen seld til sonen Jon Roaldsen
           for 210 Rdl.
1805 25/2 :Eggen 6 mkl.Jon Roaldsen inngaatt contract med Oluf Jonsen
           Røtvei og hustru Inger om fledføring.
1811 7/12 :Ole Olsen gir Jon Roaldsen Eggen skjøte for 200 Rdl

Skjøter på matr.nr.752 Eggen:
           1738-      Lars Haldorsen 3 mkl.
                 1798 Roald Johnsen Eggen 6 mkl.
           1798-      John Roaldsen Eggen

Desse har vel budd på Eggen:
Ole Andersen              1655      46 år i 17O1

Anders,Haldor og Lauriz i 1661.

Lars Haldorsen Eggen      1696 1782 Marit Olufsdtr.          17OO 1782

Ole Larsen Eggen          1729 1767
Søborg Larsdtr.Eggen      1736 18O7 Roald Johnsen (Hoel??)   1735 1813

Gjertrud Olsdtr.Eggen,usikker       barn i 1747 m/John Johnsen Bøe.

Marit Roaldsdtr.          1764      ugift (Har dottra Marith)
John Roaldsen Eggen       1768 1845 Sigrid Estensd.Bårdsgård 1771 1838
Lars Roaldsen Eggen       177O 1852 1Marit Andreasdtr.Torve  1776
                                    2Marit Rasmusdtr.Dørrum  1789 1864
Ole Roaldsen,tjener       1779      Guru Halvorsdtr.Dørum ??

Eli Olsdtr.Eggen, kone    1786 1879
Ole Olsen Eggen           179O
Roald Olsen Eggen         1799 1883 legdslem.døde i Sagen, enkemann

Roald Johnsen Eggen       1799      Marit Olsdtr. Bøe        1799 1872
Marit Johnsdtr,Eggen      18O2 1882 Lars Olsen Aalbu         1799 1858
Søborg Johnsdtr Eggen     18O5
Esten Johnsen Eggen       18O9 1858 Inger Svendsdtr.Vognild  1822 19O5

John Roaldsen Eggen       1833 19O8 ugift.
Olaug Roaldsdtr.Eggen     1835 1929 Iver Sivert.Bjørndalsæter1821 19O3
Ole Roaldsen              1837 1919

Så finn eg at ei Marit Olsdtr.Eggen.(Er det enka?) hadde barn m/Ole
Svendsen Nysæter.

Ole Olsen Eggen           1848      (Eller Nysæter som etternamn)

Johannes Pedersen Eggan   187O 187O
 

Fledførte:
Oluf Johnsen              1748      Ingrid Eriksdtr.         1752

Marit Eriksdtr.Eggen      1773 1779 Usikkert!

Ole Eriksen Munkvold      1782 1861 kårmann

Ingebrigt Eriksen Munkvold i 1838

Anne Olsdtr.Munkvold      1819 19O6

Erik Ingebrigts.Munkvold
Kari Ingebr.dtr.Munkvold  1831 1877 husm.kone

Ingebrigt Eriks.Munkvold  1838

Ole Eriksen Munkvold      184O
Ingebrigt Eriksen   "     1844 1899 Gift. Gbr.
Elling Eriksen Munkvold   1847
Anders Eriksen Munkvold ca186O       skinnfellmaker.levde i 18O1

Ingebrigt Andersen  ""    19O1 19O1

                    Bruksn.2 Eggen.
    Eigar i 19O9  Paul Ingebrigtsen med skyld marl O,36 mark

                    Bruks nr. 3 Eggen
    Eigar i 19O9  G,Svendsen Stølen med skyld 1 mark 44 øre.
           Ole H,Munkvold seinare.
 

              Matrikkelnummer 753 Munkvold.(Ekra)
med gammel skyld 1 øre 9 mkl. Nytt matr.nr.169 med ln.196,197a,b, og
198 med skyld tilsammen 2 daler 8 shill. Frå 1890 gnr.179 bnr 1 med
skyld 1.o6 mark.

                 Skattemanntal 1762. 3 gardar:
       I Jon Ellingsen g.m.Gjertrud og borna:1 Elling,2 Ole.3 Marit.
         Mandens mor Marit.
      II Ole Andersen og Olaug med borna:1 Anders,2 Jon.
     III Ole Olsen g.m.Marit og konens foreldre Peder Olsen og Kari.

Folketellinga 17O1:I: Elling Helgesen 52 år.
                  II: Ole Joensen 3O år og Joen Olsen 2 år.
                 III: Ingen oppført.

Matrikklane:
1661 Haldor og Peder 1 øre 6 mkl.   1838 Gjertrud Ellingsd. 1,5 mkl.
1664 Poul 40 år            15  "         Halvor E.Aalbu    3 3/4 "
     Olle 60 år            15  "         Haldo Ellingsen   3 3/4 "
1696 Elling                15 mkl.       Elling Johansen    15   "
     Halvor                15  "    189O Halcor Estensen    23 shil.
1721 Elling Olsen     1 øre 6 mkl.  19O9  - - -ds - - -    1.o6 mark.
1762 Jon Ellingsen og Ole Andersen

Folketellinga 1801: 3 familiar:
                  I Anne Haldosdtr.enke etter Elling,47 år med borna:
                    1 Jon 21 år ugift,2 Haldo 17 år.3 Ole,13 år, 4
                    Karen 24 år,5 Gjertrud 19 år.6 Marit 15 år,
                    6 Randi 11 år.
                 II Ole Olesen 48 år,enkem.etter Anne Eriksd.48 år,med
                    borna:1 Erik 24 år,2 Ole 14 år,3 Olef 9 år,4 knut,
                    6 år,5 Marit 25 år,6 Karen 18 år,7 Marit 4 år, 8
                    Ande 3 år. Peder Olsen broder 45 år,Marit Pedersd.
                    hans mor,enke,74 år, kårkone.
                III Anders Olsen 54 år,Kari Olsdtr.5O år,Paul Andersen
                    18 år,Ole Andersen 15 år,Jørren Andersdtr.12 år,
                    Husmann: Ole Johnsen 38 år,Ande Eriksdtr. 39 år,
                    Karen 8 år,Marith 5 år og Sigri 1 år.

Folketellinga 1815:John Ellingsen 35 år,Ingeborg Andreasdtr.29 år,med
                 I sonen Elling 2 år. og drengen Ole Ellingsen som vel
                   er bror av mannen, og søstra Ranni Ellingsdtr.24 år
                   og kårkona Anne Haldosdtr.63 år.
                II Oluf Olsen 7O år med sønene Ole Olufsen 28 år,Knut
                   18 år og dottra Anna Olsdtr.16 år og oppf.barn
                   Karen Eriksdtr. 11 år.
               III Povel Andersen 31 år,Ingrid Arntsdtr.3O år med son
                   Anders 3 år og kårkona Karen Olsdtr. 63 år.

Skifter på Munkvold:
1797 1/12 :Elling Jonsen Munkvold - Anne Haldosdotter
           Born:1 Jon 16 år,2 Haldo 14 år,3 Ole 10 år,4 Kari
           21 år,5 Gjertrud 12 år,6 Marit 8 år,7 Randi,7 år.
1798 1/12 :Oluf Olsen Munkvold - Anne Eriksdotter.Aalbu.
           Born:1 Erik 22 år,2 Oluf 19 åe,3 Ole 9 år,4 Oluf
                d.y.7 år,5 Knut 3 år,6 Marit 22 år,7 Sigrid
                19 år,8 Kari 15 år, 9 og 1o Marit d.y. og
                Anne,tvillinger 1/2 år.
1822  5/6 :Ole Ellingsen Munkvold på Grøtte,f.1768,ugift
           Søsken:1 John,2 Haldo,3 Kari 45 år ugift,4 Gjert-
           rud g.m.Abraham Kristoffersen Moen fra Kvikne,
           5 Marit g.m.Ole Johnsen Stekeren,6 Randi 30 år.
1829 30/3 :Ole Olsen Munkvold-Gjertrud Ellingsdtr.f.Ishoel.
           Born:1 Oluf Olsen 12 år,2 Anne 10 år,3 Ragna 7 år,
                4 Gjertrud 4 år.

                       Tinglese dokumenter.
Bruk nr. 1.
1757 30/10:Jon Ellingsen får skjøte på 7 1/2 mkl.i Munkvold frå faren
           Elling Ellingsen for 12 Rdl.
1760 25/6 :Jon Ellingsen pantsetter 15 mkl (?) i Munkvold til Erik
           Arntsen Bøe for lån.93 Rdl.
1785 27/8 :Jon Ellingsen sel 15 mkl.i Munkvold til Ellling Johnsen
           for 96 mkl.
1797 7/12 :Ved skifte etter Elling Jonsen utlagt til enka Anne
           Haldorsdtr.for 96 Rdl.
1808  7/3 :Jon Ellingsen får skjøte frå mora Anne Haldorsdtr.
           for 90 Rdl.
1813 27/2 :Jon Ellingsen kontrakt om kår til Randi Ellingsdtr.søstra,
           og til mora Marit.

           Desse må ha budd på 753 Munkvold:
Bruk I.
Elling Helgesen           1649      52 år i 17O1
Ole Johnsen Munkvold      1671 1754
Elling Johnsen Munkvold   1673 1759

John Olsen Munkvold       1699      2 år i |7O1 (Frå Ålbu)

Marit Olsdtr. Munkvold    1717 1819 Far Ole Johnsen Dørum ??

Elling Ellings.Munkvoøld  1724 1796 Barn i 1757 m/Kristi I Rate

John Ellingsen Munkvold   172O 1793 1Marit                   1723 1767
                                    2Gjertrud Olsdtr.        1728 1782

Elling Johnsen Munkvoøld  1748 1797 Anne Haldosdtr.Klett     1751
Johannes Johnsen Munkvold 1753      Magnhild Olsdtr.Bøe g.1778,enke
Jon Johnsen Munkvold      1755

Ole Johnsen Munkvold      1748      Gjertrud Olsdtr.
Marit Johnsdtr.Munkvold   175O      Halvor Stengrims.Aalbu g.1779

Kari Hansdttr Næsje       1757 1849 legdsslem

Kari Ellingsdtr.Munkvold  1777      barn i 1816 m/Ole J.Dørrum
John Ellingsen Munkvold   178O      Ingeborg Andreasdtr.
Haldo Ellingsen Munkvold  1783 1866 Dordi Johnsdtr.Vindal    1798 1872
Gjertrud Ellingsdtr. "    1785
Ole Ellingsen Munkvold    1787
Marit Ellingsdtr.Nubjvold 1789
Randi Ellingsdtr.  "      179O

Ole Olsen Munkvold        1779 18O1

Ole Olsen Munkvold        1788 1828 Gjertrud Ellingsdtr.Ishol179O 186O

Ole Ellingsen Munkvold    1788 1822 Ugift.
Marit Ellingsdtr.Munkvold 1789
Randi Ellingsdtr.Munkvold 179O
Ingeborg Elingsdtr.       ????      Peder Engen i U.S,A.
Marit Ellingsdtr.Nunkvold 1792 1793

Elling Johnsen Munkvold   1813      1 Sigrid Olsdtr.         1810 1865
                                    2 Marit Povelsdtr.i1846
Rannei Johnsdtr.Munkvold  1817
Anne Johnsdtr. Munkvold   1819
Ivar Johnsen Munkvold     1821

Ole Olsen Munkvold        1815 1900 Ildri Ingebr.dtr.Ishoel  1818 1888
Marith Olsdtr. "          1816

Oluf Olsen Munkvold       1816      (Gjertrud og Oles son)

Marit Olsdtr.Munkvold     1817 1819 Far Ole Johnsen Dørrum (Loe?)

Anna Olsdtr.Munkvold      1819
Raagjær Olsdtr.Munkvold   1822
Gjertrud Olsdtr.  "       1824
Marit Olsdtr.Munkvold     1828

Johannes Haldosen  "      1826
Elling Haldosen Munkvold  1829 1855
Johannes Haldosen   "     1833
Anne Haldosdtr.     "     1836
Marit Haldosdtr.    "     1842

Ingeborg Ellingsdtr. "    1842
John Ellingsen Munkvold   1843 1864 ugift
Ole Ellings.Munkvold      1846
Ellen Ellingsdtr  "       1854       barn m/Ole E.Blokkhus

Kari Olsdtr.Munkvold      1843
Randi Olsdtr.Munkvold     1847      Ole og Ildris dtr.
Ole Olsen Munkvold        1849
Ingebrigt Olsen Munkvold  1852 1853

Bruk II.
Skifter på Munkvold:
1829 3O/3 :Ole Olsen Munkvold - Gjertrud Ellingsdtr.f.Ishoel.
           Born:1 Oluf Olsen 15 år,2 Anne Olsdtr.10 År,3 Ragna
                Olsdtr.7 år,4 Gjertrud Olsdtr. 4 år.

Olle Munkvold i 1664      16O4      6O år i 1664

Olle Johnsen Munkvold     1671      3O år i 17O1
                                    Marit Pedersdtr.        1727
Peder Olsen Munkvold      1694 1776 Kari Arntzsdtr.Ishol

Ole Jonsaen Munkvold      1718 1743 tvilsomt.

Halvor Munkvold i  1696

Ole Olefsen Munkvold      1724 1798 Anne Eriksdtr.Aalbu ?

Ole Olefsen Munkvold      1753 1765
Peder Olefsen Munkvold    1759 1814 langvarig svakhet
Art Olsen Munkvold        1764 1764

Marit Olsdtr.Munkvolf     1776      barn m/Erik Olsen Gulaker i 18O3
Erich Olsen Munkvold      1777 18O1
Karen Olsdtr.Munkvold     1783      Barn i 1821 m/Arnt Dørrumsgård.
Ole Olefsen Munkvold      1778 1786
Ole Olsen Munkvold        1787      Gjertrud Ellingsdtr.     1792 1868
Olef Olsen Munkvold       1792
Knut Olsen Munkvold       1795
Marit Olsdtr.Munkvold     1797 1884 Barn i 1824 m/Roaød O.Liabø.??
                                    Barn i 1826 m/Halvor H.Lønset
Ande Olsdtr.Munkvold      1798        "  " 1832 m/John Larsen Morkem

Anne Knudsdtr.Nunkvold    1793 1865 kone.lægsdlem

Ole Sødøl Munkvold        1794 1887 ugift,f.i Lesja

Karen Eriksdtr.Munkvold   18O3

Oluf Olsen Munkvold       1817
Anne Olsdtr. Munkvold     1819      Erik Ingebrigtsen i 1844
Ragna Olsdtr.Munkvold     1822
Gjertrud Olsdtr.Munkvold  1824

Sigrid Arntsdtr.Munkvold  1821       Karens dtr.m/Arnt

Marit Roaldsdtr.Munkvold  1824       Usikker ?
Sigrid Halvorsdtr.  "     1826           "
Ingeborg Pedersd.Munkvold            Haldo Ingebr.s.Aalbu g.1759

Ingebrigt Eriks.Munkvold  1844

Elling Haldors,Munkvold              Umyndig i 185O
Johannes  Haldorsen                  - - - " - - -
+ 2 umyndige døttre,ikkje namngjevne.

Husmann:
Ole Johnsen Munkvold      1763      Ande Eriksdtr.           1752 1798

Karen Olsdtr.Munkvold     1793
Marit Olsdt.Munkvold      1796
Sigrid Olsdtr.Munkvold    18OO      Barn i 1826 m/Lars J.Skarsem
                                      "  " 183O m/ - - ds - -
Halvor Larsen Munkvold    1826      Sigrids son.
John Larsen Munkvold      183O      - - ds - -

Oluf Eriksen Munkvold ca. 185O

Anne Olufsdtr.Munkvold    1877 1892
 

Bruk nr III,som er Munkvoldspilen,gnr.179 bnr.2.
                  Tinglese dokument på 179/2:
1748: Anders Olsen Munkvold sel 7,5 mkl.i Munkvold til sonen Ole
      Andersen for 11 Rdl. og 2 ort.
1773: Ole Andersen pantsetter 7,5 mkl.i Munkvold til Tugthuset i
      Trondhjem.
1782: Enken Olaug Johnsdtr. sel 7,5 mkl.til sonen Anders Olaen for
      2OO Rdl.
181O: Anders Olsen sel 7,5 mkl. til Poul Andersen for 5OO Rdl.og kår
      til foreldra.

Skifter på Munkvold:
1782  4/9 :Ole Andersen Munkvold - Olaug Johnsdotter
           Born:1 Anders,myndig,2 John Myndig,3 Kari 28 år,4
                Gjertrud 25 år,,båe ugifte.

Desse må ha budd på 179/2 Munkvoldspilen:
Paul Munkvold i 1664      1624      4O år i 1664

Kari Olsdtr.Munkvold      168O 1753 Berre ved død.

Anders Olsen Munkvold     1684 1756

Ole Andersen Munkvold     1718 1782 Olaug Johnsdtr.Vindel,g.1747.

Anders Olsen Munkvold     1748 1812 Kari Paulsdotter g.1781  1751
John Olsen Munkvoøld      1751      Barn i 1786 m/Kristi E.Halset
Kari Olsdtr Munkvold      1754      Barn i 1781 m/Henrik A.Dørrum
                                      "  " 1787 m/Rasmus H.Torve,
Gjertrud Olsdtr.          1757      - - -" - -  m/Henrik A.Dørrum

Olaug Andersdtr.Munkvold  1781 1782

Anders Henriksen Munkvold 1781      Tvillinger i 18O6 m/Sigid O Liabø

Peder Andersen Munkvold   1783 1851 Ingrid Arntsdtr.         1784
Ole Andersen Munkvold     1787 1812 svagelighed fra barnsben av
Jørrend Andersd.Munkvold  1789      Barn i 182O m/Knut H.Stenboeng
Paul Andersen Munkvold

Marit Rasmusdtr.Munkvold  1787      Karis dtr.

Oluf Olsen Munkvold       18O2      Marit Johnsdtr.Ishol     18O8 1868

Anders Paulsen            1810      Sigrid Sivertsdtr.i 1834
Arnt Paulsen Munkvold     1816
Ole Paulsen Munkvold      182O
Karen Paulsdtr.Nunkvold   1823

Anne Johnsdtrf.Munkvold   1819      Lars Ingedbrigts.Vekve,g.1842 1822

Ole Knudsen Munkvold      182O 182O (Jørends dtr.)

Peder Andersen Munkvold   1826      ???
Ingrid Andersdtr.Munkvold 1834
Marie Andersdtr.Munkvold  1835

Halvor Johannes.Munkvold  1849      Marit Iversd.fra Sundal  1850
Ingeborg Johns.Munkvold   1852      Arnf.Johs.Stekeren       1839 1901

Ole Ingebrigtsen Munkvold 186O     ca,

Ingebrigt Olsen Munkvold  19OO

             Desse må ha budd på Munkvoldsekra.

Ingebrigt Eriks.Munkvold  1844      Johanna I Haaker(Hanna)? 1841

Elias Iversen Munkvold ca 1868 19O3 skomaker

Erik Ingebrigts.Munkvold  1868
Ingebrigt I.Munkvold      1871 1894 Anna Jensdotter          1868
Anne Ingebr.dtr.Munkvold  1874      Til Amerika i 1893
Eli Ingebr.dtr.Munkvold   1876 19O1 Even Iversen Bjerkaker,
Ole Ingewbrigts.Munkvold  1879      Brit Simensd.Rislien     1877
Gjertrud Ingebr.dtr.      1882
Marit Ingebr.dtr.         1886      Til Amerika i 19O5
Randi Ingebr.dtr.Munkvold 1899

Ingebrigt Olsen Munkvold  19OO 19O1
Ingebrigt Olsen Munkvold  19O2      Anna Antonsdtr.Løkken    19O4
Sverre Olsen Munkvoød     19O6
Elmer Olsen Munkvold      1910 1972 Anna Halv.dtr.Aalbu
Magda Olsdtr.Munkvold     1914      Sverre M.Stensheim       19O9
Arne Olsen Munkvold       192O      Mathilde Eriksd.Torve    1924

Bertel Eliasen Munkvold   19O2 19O2

Ole Elmersen Munkvold     1949
Marit Elmersdtr.Munkvold  1951

Bjørg Arnesdtr.Munkvold   1948
Magda Arnesdtr.Munkvold   1952

Olle Olsen Munkvold            1829 Gjertrud Ellimgsd.Ishoel

Oluf Olsen Munkvold       1817
Anne Olsdtr.Munkvold      1819
Ragna Olsdtr.Munkvold     1822
Gjertrud Olsdtr.Munkvold  1825

                  Bruksnummer 2 Pilen
med skyld 2 mark og 18 øre med Lars Iversen som eigar i 19O9.

                       M u n k v o l d.
             Gnr.179 bnr.3 Haugen av skm.1,17.
oppretta frå 189O med Johannes Haldosen som eigar og den same i 19O9,
seinare Knut I Storli.
                       Tinglese dokoment:
1755-1786:Olle Olleufsen Munkvold får skjøte på 7,5 mkl. i Munkvold
          frå Peder Olsen etter forening.
1786-1798:Olleuf Olsen sel 7,5 mkl. til sonen Ole Olleufsen for 6O
          Rdl.
1798     :Ved skifte etter Anne Eriksdotter utlagt til ektemannen
          Olleuf Olsen

         Er det desse som har budd på bnr. 3.Haugen?
Ole Olefsen Munkvold.     1724 1792 Marit Pedersdtr.g.1752   1727

Ingeborg Pedersdtr.Munkvold         Haldo Ingebrs.Aalbu.g.1759

Olleuf Olsen Munkvold     1753 1798 Anne Eriksdotter Ålbu.

Peder Olsen,hans bror     1755
Kari Olsdtr.Munkvold      1758
Barbara Olsdtr.Munkvold   1762 1763
Olef Olesen Munkvold      1764
Anne Olesdtr.Munkvold     1764
Barbro Olsdtr.Munkvoød    1766 1767

Erik Olleufsen Munkvold   1777
Marit Olleufsdtr.         1777
Oluf Olsen Munkvold       178O
Sigrid Olufsdtr.Munkvold  1781
Kari Olufsdtr.Munkvold    1783
Ole Olufsen Munkvold      1789      Anne Eriksdotter Aalbu
Oluf Olsen d.y.           1791
Peder Olefsen Munkvold    1794 1794 Usikker.
Knut Olufsen Munkvold     1795 1849 død som lægdslem i Vasli
Marit Olufsdtr.d.y.       1798
Anne Olufsdtr.Munkvold    1798      Halvar Olsen i 1838

Ole Olsen Munkvold        18O2      Marit Johnsdtr Ishoel,g.1924 1793

Oluf Olsen Munkvold       1817
Anne Olsdtr.Munkvold      1819
Ragna Olsdtr.Nunkvold     1822
Gjertrud Olsdtr. Munkvold 1825

Anna Halvorsdtr.Munkvold  1838

Marith Halvorsd.  "       1875 1875

Eyvind Olufsen Munkvold   1882 1893 (?Oluf Eriksen Engelsjord ?)

Jetmund Munkvold          1665 1746

Jon Jetmundsen Munkvold             Barn i 176O m/Ingeborg Sletvold

Finn ikkje:
Sigrid Estensdtr.Munkvold 1769 1864,kårenke

Halvor Estensen Munkvold  ca. 186O

Marit Olsdtr. Munkvold    1862 1893 husm.kone.)Ole I.Liabø)

Ole Halvorsen Munkvold    1882 1882Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel