M j ø e n.
    I ein matrikkel frå 1647 over odelsgods i Oppdal finns to
gardar på Mjøen.Det er Ingebret Miøen som beseder set odel 1/2
Spand og er fri for skat, og så er det Halduor ibm. Gullich
Miøens odel 1/2 Spand.
    Etter Landkommisjonens register frå 1661 var det da tri gardar
i Mjøagrenda.Ein gard med skyld 1 1/2 Spand 3 mkl.som var bygsla av
kongen med 1 Spand og av Opdal kyrkje med 1/2 Spand.Så har vi Nord-
mjøa med skyld 1/2 Spand.Der var Gulich sjølveigar.Han hadde også
ei kvern og sag til husfornødenhed.Dertil bygsla han eit engeslett
på 1 1/2 mkl.av kongen.Det er vel den andre garden som er nemnd i
i 1647.Den tredje garden var på 1/2 Spand og 1 1,5 mkl.Det er vel
den første garden nemnd i 1647.Den tredje garden var på 1/2 Spand
og 1 1/2 mkl.Av dette var eigaren,Ingbrigt sjølveigar av det halve
spand men bygsla 1 1/2 mkl.av kongen.
    I matrikklane for 1696 og 1723 er det kome ein gard til og vi
finn da desse gardane: I matr.nr.616 med skyld 1 øre og 15 mkl.
Det er før nemnde Nordmjøen.II matr.nr.617 med skyld 1/2 Spand og
med Stengrim som eigar.III matr.nr.618 også med ei skyld på 1/2
Spand med Arnt som eigar.Det må vel vera den nye garden.IV matr.nr.
619 og skyld 1 Spand er vel den som Gullich hadde i 1661 og med Jon
som eigar.
   Dei enkelte gardane:

                Matr.nr. 616.Nordmjøen
Gamalt matr.nr.616 med skyld 1 øre 15 mkl.Nytt matr,nr.26 lnr.16 med
skyld 2 daler 3 ort og 3 shill.Frå 189O gnr. 33 bnr. 1 med skyld
7,34 mark.
Jordebok 1648: 1 Ingebret, besidder eget odel 1/2 Spand,O skatt.
               2 Gullich Mjøens odal 1/2 spand,O skatt

Landkommisjonen 1661:Nordmjøen: Gullichs odel,1/2 Spand.
                                Bruker:Halduor.
Jordebok 1664:1/2 Spand Ingebrigt 60 år,Halvor Ingebrigtsen 21 år.
              Ingebrigt 16 år. og 1 husmand.

Folketelling 17O1:Ingebrigt Ingebrigtsen 65 år,Halfvor Ingebrigtsen 25
                  år,John Ingebrigtsen 18 år,og Ingebrigt Ingebrigtsen
                  13 år,
Matrikklane;
1647 Ingebret  1 øre 12 mkl.    1792 Ingebrigt Ingebr.sen
1661 Gullich   1/2 Spand        1838 Jens Halvorsen  1 øre 15 mkl.
1664 Ingebrigt 1/2 Spand        189O Halvor Jensen 2 dal.3 ort 3 shil.
1696 Ingebrigt 1 øre 15 mkl.    19O9 Hans Halvorsen   7.34 mark.
1721 Anders Halvorsen 3 mkl.Eier selv 1 øre 2 mkl.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Ingebrigtsen og kona Birthe og hans
                   bror Sivert Ingebrigtsen og  kona Ingeborg.
                   Andre folk:Hans Johannessen og qw. Marit.
                   og hans moder :Ambjørg.som er gammel og fattig.
                   Pige:Ingeborg Pedersdtr.

Folketelling 1801;Halvor Jensen 42 år i 1.ekteskap.Marit Knudsdtr.
                  33 år i 2.ekteskap.Born:Marit 13 år,Jens 11 år,
                  Guru 9 år,Ole 6 år,Ingebrigt 3 år,og Ingeborg
                  1 år.Sivert Olsen,tjener,41 år,Ingebor Rasmusdtr.
                  24 år,Berit Olsdtr.,tjenestepike 24 år.Beret
                  Olsdtr.konens svigermor,76 år,enke i 1.ekteskap.
                  2.familie:
                  Jon Jonsen 50 år,husmand med jord og Margrethe
                  Tellefsdtre.46 år,med borna: Johannes 11 år og
                  Ingeborg 6 år.

Folketellimg 1815:Halvor Jensen,55 år,Marithe Knudsdtr. 46 år, Jens 25
                  år,Ingebrigt 16 år,Knut 8 år,Johannes 6 år,Gurie 22
                  år,Ingeborg 14 år,Sigrid 3 år,,husmann John Johnsen
                  57 år, med sønnen Tollef 27 år.

Skifter på Nordmjøen:(616)
1737 16/7 :Anders Halvorsen - Guru Evensdotter
           Arvingar:søskene hans:1 Didrik Halvorsen,2 Randi Halv.dtr.
           g.m.Hans Olsen Sæter.3 Ole Halvorsen,død,men har dottra
           Ingrid Olsdtr.Rise.4 Ingeborg Halvorsdtr.g.m.John Knudsen
           Rise,død har sonen Anders Johnsen Vekve.

                           Tinglese dokument
1776 24/8 :Ingebrigt Ingebrigtsen får skjøte på 1 øre 15 mkl i
           Mjøen frå farbroren Ingebrigt Ingebrigtsen for 40 Rdl.
1813  9/6 :Jens Halvorsen får skjøte på matr.nr.616,(det halve
           19,5 mkl.) frå Even Olsen Rise for 300 Rdl.

Skjøter på matr.nr.616 Mjøen:Har berre funne dei to framanfor.

Desse må ha budd på 616 Mjøen:
Gullich i 1661 med Halvor som bruker.

Ingebrigt Ingebrigtsen    16O4      6O år i 1664

Ingebrigt Ingebrigtsen    1636      65 år i 17O1

Halvor Ingebrigtsen       1643
John Ingebrigtsen         1645
Ingebrigt Ingebrigtsen    1653

Halvor Ingebrigtsen Mjøen 1676
John Ingebrigtsen Mjøen   1683
Ingebrigt Ingebrigtsen    1688

Didrich Halvorsen Miøen   1677 1774
Anders Halvorsen Miøen         1737 Guru Evensdtr.
Randi Halvorsdtr.Mjøen              Hans Olsen Sæter
Ole Halvorsen død før 1737
Ingeborg Halvorsdtr                 John Knudsen Rise (død før 137)

Gullich Mjøen.usikker               Anne,enke i 1761         1683 1761

Ingebrigt Ingebr,s.Mjøen  1713 1794 Birthe

Rannei Ingebr,dtr.Mjøen   1724 18O4 Usikkert
Sivert Ingebrigtsen   "   173O 1786 Ingeborg

Marit Knudsdtr. Mjøen     1733 1743 usikker. (Husamannsplass?)
Ildri Olsdtr.Mjøen                  levde i 1737

Ole Ingebrigtsen Mjøen    174o 1769
Didrik Halvorsen Mjøen    1755
Ingeborg Halvorsdotter død før 1737 John Knudsen Rise.død før 1737

Anne (dotter av Ingeborg Halvorsdtr)levde i 1737

Jens Mjøen  ca.173O                 Bereth Olsdtr.svigermor. 1725

Halvor Jensen Mjøen       1759      Marith Knudsdtr.Sneve    1768 182O

Marith Halvorsdtr.        1788
Sigrid Halvorsdtr,Mjøen   1789      Anders Ingebrigtsen Klet 1799
Jens Halvorsen Mjøen      179O 1845 Sigrid Beraugsdtr.Rate   18O5 1888

Gurru Halvorsdtr.         1792      Steffen Aune             1790 1882
Ole Halvorsen             1795 1873 fødselsår tvilsomt (18O5?)
Ingebrigt Halvorsen Mjøen 1798
Ingeborg Halvorsdtr.      18OO      Peder  I.Bø    ca.       18OO
Berthe Halvorsdtr,Mjøen   18O4 18O4
Knut Halvorsen Mjøen      18O5
Johannes Halvorsen Mjøen  18O9 189O.Ildri Eriksdtr.Bjørndal  181O 1888
Sigrid Halvorsdtr.Mjøen   1812

Marit Jensdtr. Mjøen      1824

Dorthea Jensdtr. Mjøen    1825
Ingeborg Jensdtr.Mjøen    1826

Halvor Jensen Mjøen       1829      Ingrid Olsdtr.Stuen      1835
Beraug Jensen Mjøen       1835 1883 (handelskar stuen)ugift

Marit Jensdtr,Njøen       1838
Guro Jensdtr.Mjøen        1842
Goro Jensdtr.Mjøen        1843 ?

Ole Halvorsen             1858

Husmenn:
Jon Jonsen Mjøen          1751      Margrethe Tøllevsdtr. ?? 1755

Tollef Johnsen            1788
Johannes Johnsen          179O 1818
Ingeborg Johnsdtr.        1792.

Andre folk:
Hans Johannessens Q Marit og hans moder Anbjørg som er gammel og
fattig, underoffisers enke.
?? Er dette Hans Orning og Marit Knudsdtr Dørum?? Truleg !!

Sivert Hansen Mjøen       181O 1888 ugift fattiglem.

Kvar budde desse:??
Gyri Johannesdtr Miøen    1678 1764

Ingeborg Jensdtr.         1864 1883 Husm,dtr. Rennebu
 

                         Matr.nr. 617 Mjøen.
Gamalt matr,nr,617 med skyld 1 øre 12 mkl.Nytt matr.nr.27 lnr.17 med
skyld 1 daler 4 ort og 9 shilling.frå 189O gnr.34 bnr.1 med skyld
1,75 mark.
Ikkje medtatt i manntalet for 17O1.

Skattemanntal 1762:Ole Ingebrigytsen og kona Sigrid med borna 1 Jon
                   2 Ingebrigt,3 Johannes og 4 Gyri.Andre folk konens
                      moder Gyri og hennes søster Gyri Johnsdtr.
Matrikklane:
1661 Gullich         1/2 Spand     1838 Lensm.John Mjøen     15.5 mkl.
1664 Gullich         2 Spand  ?         Ingebr.Halv.Olmen     2,5  "
1696 John Gullichsen 1 øre 15 mkl.      Jens Halvors.Mjøen    2,5  "
1723 Stengrim        1 øre 12 mkl. 189O Halvor Ingebr.sen 2 ort 8 shl.
1762 Ole Ingebrigtsen              19O9 Ingebr.Halvors,     1.75 mark.
1838 Ole Olsen       15.5 mkl.

Skifter på Mjøen (617),
1769 21/1 :Ole Ingebrigtsen Mjøen - Sigrid Stengrimsdtr.
           Boprn:1 John,2,Ingebrigt,3 Johannes,22 år,4 Sivert,14 år,
                 5 Hans 14 år,6 Stengrim 6 år,7 Ole 3 år,8 Gjøri 18
                 år, og 9 Sigrid 10 År.

Folketelling 1801;Knud Pedersen og kona Randi Rasmusdtr.h.h.v.52 og 56
                  år gamle.dottra Karen 23 år,og sonen Rasmus 19 år,og
                  fosterdottra Kari Thoresdtr. 6 år.
                  Sigri Stengrimsdtr.enke, kår,hennar son Sivert Olsen
                  39 år,Jøren Olsdtr. 49 år.hos moren. Ole Sivetsen,
                  fosterson.
                  Paul Olsen 31 år og Kari Stengrimsdtr. 25 år,driver
                  en del av gården med tvillingane Peder og Ole 3 år
                  gamle.
                  Ole Olsen 4O år, husmann med kona Ingeborg Hansdtr.
                  38 år med borna 1 Hans 18 år,2 Ole 9 år,3 Karen 7 år
                  4 Hans d.y.3 år.

Folketelling 1815:Ole Olsen 61 år,Ellen Olsen 50 år, Dorothea 22 år,
                  Rasmus Knudsen 32 år,Peder Rasmusen 13 år, gmd.
                  Hellaug Ingebrigtsen 48 år, og kona Guri Ingebr.dt
                  53 år og sonen Ingebrigt Hellaugsen 17 år, og dottra
                  Marithe 12 år.

                      Tinglyste dokument.(617)
1738 28/1 :Diedrich Halvorsen Mjøen får skjøte på 1/2 Spand i Mjøen
           fra sorenskriver Ole Alsend på embeds vegne for 100 Rdl.
1738 30/1 :Diedrich Halvorsen gir Sivert Drivstuen underpant i 1/2
           Spand i Mjøen for 100 Rdl. (lån?)
1738 8/10 :Mjøen 1/2 Spand seld av Diedrich Halvorsen til Ole Inge=
           brigtsen for 180 Rdl.
1751 18/1 :Bruges av Ole Ingebrigtsen dertil har Ingeborg Olsdtr.
           lyst odels og innløsningsrett.
1753 22/6 :Ole Ingebrigtsen selger 1/2 Spand i Mjøen til Sivert
           Sivertsen Bøe for 140 Rdl.
1756 12/4 :Sivert Sivertsen får kongeskjøte på 3 mkl.i Mjøen for
           4 Rdl.
1758 17/1 :Sivert Sivertsen Mjøen selger Mjøen m/underliggende
           Smaavollen og Øien til Ingebrigt Ingebrigtsen Ørstad for
           400 Rdl. og kaar.
1765 29/10:Ole Ingebrigtsen skjøter 1 øre og 12 mkl.i Mjøen til
           sonen Jon Olsen for 140 Rdl.
1774 30/8 :Jon Olsen sel 1 øre og 12 mkl.i Mjøen til Simon Olsen
           Bjørgen eller Bjerkaasen for 690 Rdl.
1777 25/8 :Simon Olsen sel 1 øre 12 mkl.i Mjøen til Knud Pedersen
           for 690 Rdl.
1794 27/8 :Mjøen 1/2 Spand,derunder plassen Røtvei bøkslet til Arnt
           Arntsen Bøe.
1805 7/12 :ved skifte etter Knud Pedersen er 18 mkl.i Mjøen utlagt
           til enken Randi Rasmusdtr. og sonen Rasmus Knudsen og
           dottra Kari Knudsdtr.
1807 27/8 :Mjøen,det halve, 18 mkl. ved off. auksjon etter forrige
           eier Knud Pedersen seld til Ole Olsen Storløkken for
           (?) Rdl.
1808 12/9 :Mjøen,matr.nr.617, 15 1/2 mkl. av Randi Rasmusdtr. seld
           til Ole Iversen for 910 Rdl.

          Desse har hatt skjøte på 617 Mjøen;
          1738 1738 Didrik Halvorsen   1774 1777 Simon Olsen
          1738 1753 Ole Ingebrigtsen   1777 18O7 Knud Pedersen
          1753 1758 Sivert Sivertsen   18O7      Ole Olsen   18 mkl.
          1758 1765 Ingebrigt Ingebr.  18O7      Ole Iversen 18 Mkl.
          1765 1774 Jon Olsen

          Desse har budd på 617 Nestuen Mjøen.

Gjertrud ...mensdtr.Mjøen 1659 1749 Berre ved død.

Stengrim eier og bebor matr.617 1 øre og 12 mkl. i 1721
John Gulliksen i 1696 eier selv 1 øre 12 mkl.

Stengrim  Mjøen eier og bebur  1 øre 12 mkl. i 1721
Truleg gift med Gyri Johnsdtr. oppgjeve som Sigrids mor i 1721

Stengrim Mjøen            1688 1759 Gyri Johnsdtr.i 1721

Sigri Stengrimsdtr.       172O 1769 Ole Ingebrigtsen Mjøen i 172O

John Guliksen Mjøen       1722 1755 Marit Sivertsd.Drivstuen 1727 1784

Magdalena Olsdtr.Mjøen    173O 1816 kårkvinde, usikker,
Ingeborg Olsdtr.          1731 1772 usikker.

John Olsen Mjøen usikker  1742 1781 Sigrid Povelsdtr.Rise g.1766
Ingebrigt Olsen  Mjøen    1744      barn i 1764 m/Kari Nilsdtr.Qvikne.
Johannes Olsen Mjøen      1747 1773 Barn i 1769 m/Randi Arnsdt.Vammer
Gjøri Olsdtr.Mjøen        1751      Barn i 1777 m/Jon  R.Kaasen
Marit Olsdtr.Mjøen        1753 1753
Sivert Olsen Mjøen ??     1755      Barn i 1777 m/Kari P.Lille.edal.
Hans Olsen                1755
Sigrid Olsdtr.            1759 1796
Stengrim Olsen            1763
Ole Olsen Mjøen           1766      Margrete Carlsdtr.Lonaas g.1784

Knut Pedersen Mjøen       1743 18O5 Randi Rasmusdtr.Vekve    175O 1814

Gullich Johnsen Mjøen     1751 18O3 Gjertrud Olsdtr.Hevle g.1778
 Barn i 1775 m/Mari fra Lil.elvdal.
Sigrid Johnsdtr.Njøen     1753      Iver Olsen Gottem

Marit Johnsdtr. Mjøen     1777 186O Gyris dotter på Monshaugen,enke

Inger Knudsdtr. Mjøen     1777 1779
Karen Knudsdtr.Mjøen      1778
Rasmus Knudsen Mjøen      1782      Barn i 18O3 m/Sigrid I Grøtte
                                     "   " 18O5 m/Marit Henrd.Dørum
             Gift 1815              Marit Jensdtr Vammer.
Var det Rasmus Knudsen som døde som lægdslem på Liabø i 1858,7O år ??

Randi Stengrimsdtr. Mjøen 1783 1786

Karen Toresdtr. (Mjøen?)  1793      Barn i 1816 m/Ingebr.P.Sletvold.
                                    og i 1823 m/Baard Larsen Morken
    i 1827 tvillinger med           Elling Sivets.Vindal.

Marit Sivertsdtr.Mjøen    1795 1799 Usikker berre ved død.

Peder Rasmusen Mjøen      18O3 1819
Kari Rasmusdtr.Njøen      18O5
Knut Rasmusen Mjøen       1815
Maria Rasmusdtr. Mjøen    1819
Randi Rasmusdtr.Mjøen     1823
Sigrid Rasmusdtr.Mjøen    1828

Gjertrud Ingebr.dtr.Mjøen 1816
Marith Baardsdtr.Mjøen    1823
Ole Ellingsen Mjøen ?     1827
Sigrid Ellingsdtr.        1827

Paul Olsen Mjøen          173O     Kari Stengrimsdtr.         er

Ole Paulsen Mjøen         1784 1857
 ?  Paulsen Mjøen         1776 1798
Ole Paulsen Mjøen         1798

Ole Siversen,fosterson    1792      Sønn av Jørrend ??

Ole Olsen Mjøen.kaarmann  1754 1848 Ellen Olsdtr.Mjøen       1764 1855
Iver Olsen Mjøen          1758
Ole Hansen Mjøen                    Marit Tollevsdtr.i 1755  1725 1785
Erik Olsen Mjøen ???                barn i 1782 m/Marit O.Gissinger.

Povel Johnsen  Mjøen      1766 1768
Ole Johnsen Mjøen         1766 1766
Elli Johnsdtr. Mjøen      1768 1768 usikker,
Sigrid Johnsdtr.Mjøen     1769
Ole Johnsen Mjøen         1771 1771
Hellaug Ingebrigtsen      1767      Guri Ingebrigtsdtr.      1762

Ingebrigt Hellaugsen      1798      Elen Olsdtr.i 1832       1807 1871

Marithe Hellaugsdtr       18O3      Barn i 1831 m/Svend Sæteren
Randi Hellaugsdtr Mjøen   18O7 18O7

Hellaug                    ??

Anders Hellaugsen Mjøen   1841 1891 ugift,død i prestegården

Ole Iversen Mjøen,husm.ca.187O     1Kristi Johnsdtr.(Bortkommet)
                                   2Karen Olsdtr,Mjøen       |9OO 19OO

Ole Olsen Mjøen           1786 1868 Dordi Olsdtr.            1793 185O

Sivert Sivertsen Mjøen    18O3 186o Gjertrud Johnsdtr.       1811
Gjertrud Johnsdtr.Mjøen   1811 1856 Sivert Siverts.Drivstuen 18O3

Ole Olsen Mjøen           1818 1868 selveier, garver.

Kristi Johnsdtr Mjøen     1827 1861 kone.
Ellen Olsdtr. Mjøen       1829
Ingebrigt Olsen  Mjøen    183O

Jørgine Ingebrigtsdtr     1826 1903 Halvor Ingebrigten,kårm.
Ole Ingebrigtsen Mjøen    1832
Hellaug Ingebr.Mjøen      1834
John Ingebrigts.Mjøen     1838
Ingebrigt Ingebr.s.Njøen  184O
Ole Ingebrigtsen Mjøen    1842
Arnt Ingebrigtsen Mjøen   1844

Sigrid Siversd.Mjøen      1829 1905 Anders Iversen Rise      1821 1901
Marie Siversd,Mjøen       1830 1903 Ingebrigt A.Vigen        1825 1889
Marit Siversd.Mjøen       1833 1855
John Sivertsen Mjøen      1836 1860 1Marit Olsd.Hevlesvold   1838 1873
                                    2Elisabet Mikeld.Stølen  1850
Anne Siversd.Mjøen        1838      Mikkel Hansen Bjerkaker  1834
Gjertrud Siversd.Mjøen    1841      Even Siverts.Ørstad      1841
Gunhild Sivertsd.Mjøen    1844      Erik Olsen Sneve         1846

Ingebrigt Svendsen Mjøen  1831      Marit og Svends son

Sivert Siverts.Mjøen      1847      Til Amerika 1867.
Ingebrigt Sive.Mjøen      1849       "     "      "
Sivert Sivertsen Mjøen    1854 1854

Jørgine Halvorsdtr.Mjøen  1854 1894 Peder Siverts.Drivstuen 1854 1882

Gjertrud Johnsdtr.Mjøen   1861      Iver Paulsen Volden     1853
Ole Johnsen Mjøen         1864 1883 ugift
Marit Johnsd.Njøen        1868
Mari Johnsdt.Mjøen        1875      Ingebrigt.Hansen Hevle  1874
Sigrid Johnsdtr.Mjøen     1877      John Knudsen Moen       1879

Karen Olsdtr. Mjøen       1877 1898 (Far? Ole Iversen?)

Sivert Johnsen Mjøen      1878 1946 Margrete                1882
Mikkel Johnsen Mjøen      1881      Til Amerika 1903
Oline Johnsdtr.Mjøen      1883
Marta Johnsdtr.Mjøen      1886      Sivert Eriksen Viken    1884 1931

Oline Ingebr.dtr.Mjøen    1897 1899

Elmer Siverts.Mjøen       1906
Jon Siverts.Mjøen         1909
Alf Sivertsen Mjøen       1912
Elisabeth Sivd.Njøen      1915      Einar Grøseth
Else Sivertsd.Mjøen       1917
Paul Siverts.Mjøen        1919
Olav Siverts.Mjøen        1922
Gunnar Siverts.Mjøen      1924

Humenn:
Erik Ingebrigtsen Ørstad            Kari Halvorsdtr. i 1762

John Eriksen Mjøen.usikker          Barn i 1833 m/ Narit I Hagen

Ole Hansen                          Marit i 1762
Ole Olsen Mjøen           1761      Ingeborg Hansdtr,        1763
Kari Olsdtr.Hoel          1763 1785

Hans Olsen                1783
Ole Olsen                 1787      Margrethe Carlsdtr.i 1822
Karen Olsdtr.             1794
Hans Olsen d,y,           1798

Amund Knudsen Mjøen                 Kari Olsdtr.Røtvei g.1747

Rannei Aumundsdttr.Mjøen            Ole Johnsen Bakli g. 1747

Ole Amundsen Mjøen,g.1752           Kari Halvorsdtr.Tørset
Ranghild Amundsdtr.Njøen            Ole Jonsen Kleven g.1756

Halvor Olsen Mjøen        1749
Tarald Olsen Mjøen        1749
Sigrid Olsdtr.Klevem      1753

Kanskje det vere denne garden som var militær sjefsgard. og der budde:

Hans Johnsen Orning Mjøen 1722 18O8 Marit Knudsdtr.Dørrum med borna:

Ingeborg Hansdtr.Orning   1754 1754
Ingeborg Hansdtr,Orning   1755 1763
Anne Hansdtr Orning       1756
Anne Hansdtr. Orning      1757 1757
Johan Hansen Orning       176O 1761  Tvill-
Sigrid Hansdtr.Orning     176O 1761  inger.
Sigrid Hansdtr.Orning     1762 1763
Ole Hansen Orning         1764 Er det han som er død som Mjøen i 1765
Ambjørg Hansdtr.Orning    1766
Siri Hansdtr. Orning      177O 1773

Ingrid Olsdtr.Mjøen       1822      Ole of Margretes dtr.

Finn ikkje plass til:
Narit Johnsdtr.Mjøen      1721 1795 berre ved død.

                       Matrikkelnr. 618 Mjøen.
Gamalt matr.nr.618 med skyld 1 øre 12 mkl.Nytt matr,nr.28 lnr.2O med
skyld 1 daler 3 ort og 3 shil..Frå 189O gnr.35 bnr.1 med skyld 7,18
mkl.I Matrikkelen for 1838 og 189O er også Ålmdalsæteren oppført
under matr.nr.618 og har seinare fått gnr.36 bnr. 1 Mjøen.

Folketelling 17O1:Aren Gullichsen 64 år,Efuen Arentsen 19 år,John
                  Arentsen 12 år.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Evensen og kona Randi. Mandens fader Even
                   og broder Gullich
                   Husm.Ingebrigt Jøstensen og qw.Sigrid.og piker Guro
                   Olsdtr.Sæter.og Guro Hansdtr.Olmen.
Matrikklane:
1696 Jon Gulliksen 1 øre 12 mkl. 1838 Arnfind Ertshus       1 mkl .
1723 Arnt          1 øre 12 mkl.      Ingebrigy Eggen       1 mkl.
1762 Ingebrigt Evensen           189O Halvor Evensen 1 dal.3 ort 3 shl
1838 Even Halvorsen 1 øre 1O mkl.19O9 Even H. jøen       7.17 øre.

Folketelling 1801:Lisbeth Michelsdtr. 34 år, enke,1.ekteskap,Michel
                  Olsen, sønn,12 år,Ole Olsen sønn,9 år.Magnhild
                  Olsdtr.7 år,Ole Olsen sønn 2 år.
                  Ingebrigt Evensen,77 år,kårmann,og kona Randi
                  Ingebrigtsdtr. 74 år.
       Husmann I. Hellef Ingebrigtsen 32 år og kona Guru Ingebr.dtr.
                  34 år,med sønene Ingebrigt 4 år og Imgebrigt d.y.
                  2 år.
       Husmann 2.Arnet Arentsen (i Mjøeggen)45 år,Ingeborg Bersv.
                 dotter 45 år med fostersonen Arnt Olsen, 7 år.
       Husmann 3.Ingebor Ingebrigtsdtr. 5o år,med sonen Even Hansen,
                 14 år og fosterbarn Beret Johnsdtr.

Folketelling 1815:Halvor Johnsen 44 år,Ingeborg Sivertsdtr.38 år,
                  med sonen Even 17 år og John 14 år
                  Husmann:Arnt Arntsen 57 år,kona Ingeborg Bersvendsdt
                           57 år..
                  Husmann 2:Even Hansen 28 år,kona Marit Johnsdtr.40
                            år.

Skifter på Mjøen 35/1:(618)
1741 10/1 :Even Arntsen Mjøen - Guru Ingebrigtsdtr.  død 1741
           Born:1 Gullich f.1722,2 Ingebrigt f. 1727,3 Arnt Evensen
                7 år.

                     Tingleste dokumenter.
1739  4/2 :Mjøen 1/2 Spand, Even Arntsen får skjøte frå Dorothea
           Arntsdtr.for 35 Rdl.
1742 2/10 :Mjøen 1 øre 12 mkl.dertil har Casper Schøller efter
           forening solgt odelsretten til Arnt Evensen.
1747 4/11 :Mjøen,spesifikasjon over det Guru Evensdtr.(Ingebr.dtr?)
           innførte i boet da hun giftet sig med Efuen Arntsen.
1750 17/1 :dertil har Gullich Evensen seld sin odelsrett til sin
           bror Ingebrigt Evensen for 20 Rdl.
1769 17/1 :Ingebrigt Evensen får skjøte på 1 øre og 12 mkl.i Mjøen
           frå brørne sine Gullich og Arnt Evensønner.
1782 27/4 :Mjøen 1/2 Spand pantsatt av Ingebrigt Evensen til Thomas
           Angels stiftelser for 140 Rdl.
1784 21/8 :Ingebrigt Evensen har seld 1/2 Spand i Mjøen til sonen
           Even Ingebrigtsen for 350 Rdl.
1792 28/8 :Even Ingebrigtsen har seld 1/2 Spand i Mjøen til lensm.
           Gottem ved makeskifte i Gottem mot 548 Rdl.
1793 25/2 :Lensm. Gottem gjev kaar til Ingebrigt Evensen.
1808 24/1 :Mjøen,matr.nr.618, 1/2 Spand.Even Knudsen får bøkselsed-
           del på plass under Mjøen fra Michel Olsen.
1808 22/2 :Matr.nr.618 Mjøen, 1/2 Spand, er av Anders Eriksen Hoel,
           Rennebu, seld til Michel Olsen for 1350 Rdl.
1812 5/6  :Michel Olsen Gottem makeskifter Mjøen med Ingebrigt
           Eriksen Skarsem i 2 øre og 13 mkl.og 8500 Rdl. i mellom-
           lag.
1812 15/12:Ingebrigt E. Skarsem sel matr,nr.618 Mjøen til Halvor
           Johnsen Vasleggen for 7000 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 618 Mjøen:
     1739 Dorthea Arntsdtr.        1792 1812 Ole Gottem
1739 1742 Even Arntsen             1812 1812 Ingebrigt Skarsem
1742 1769 Arnt Evensen             1812      Halvor Vasleggen
1769 1784 Ingebrigt Evensen
1784 1792 Even Ingebrigtsen

Desse må ha budd på 618 Mjøen
Aren Gullichsen Mjøen     1637      64 år i 17O1

Even Arntsen Mjøen        1682 1768 Guru Ingebr.dtr.Mjøen    1685 1741
Joen Arntsen Mjøen        1689

Randi Gulliksdtr.Mjøen    172O 1765 Engel Arntsen Gottem     171O 1799
Ingrid Gulliksdtr.Mjøen             Anders Haldorsen Stekeren g.1744
John Gulliksen Mjøen      1733 1755 Marit Sivertsdtr

Gullik Evensen Mjøen      1722      Anne Olsdotter
Ingebrigt E. Mjøen (kår)  1727 18O5 Randi Ingebr.d.Bjørndal  1727
Arnt Evensen Mjøen        1734      Marithe Andersdtr.Bøe,g.1766 enke.

Gullich Johnsen Mjøen     1751      Gjertrud Olsdtr.Sæter g.1782
Sigrid Johnsdtr,Mjøen     1753      Iver Olsen Gottem g.1779.

Even Ingebr.Mjøen         1752 1757
Marit Ingebr,dtr,         1754
Ingebrigt Ingebrigts.     1756 1757
Even Ingebr.Mjøen         1758      Gjertrud Oladtr.Sæter g.1782
Guri Ingebrigtsdtr.Mjøen  1762
Ingebrigt Ingebr.Njøen    1766
Hellef Ingebrigtsen Mjøen 1769      Guru Ingberigtsdtr.      1767

Ingrid Gullichsdtr.Mjøen  1775 18O3 Barn m/Erik K.Bryggen i 18O2
John Gullichsen Mjøen  ca.1778      Sigrid Arntsdtr.Dørum ca.178O
Ole Gullichsen Mjøen      1781 1832 Guri Andersdotter
Marit Gullichsdtr.Mjøen   1784

Iver Gullichsen Mjøen     1791      Guri Halvorsdtr. I 1819
Anne Gulliksdtr.Mjøen     1793 1793
Lars Gullichsen Mjøen     1795      Kristi Johnsdt. i 1833
Sigrid Gullichsdtr.Mjøen  1796 1798
Sigrid Gullichsdtr.Mjøen  18OO

Even Halvorsen Mjøen Em.  1798 1893 Gjørran Rasmusdtr.Gulaker 1798

Gullich Olsen Mjøen       181O
Sigrid Olsdtr. Mjøen      1812 1888 Barn i 1836 m/Ole Eriks.Løkken ??

Anders Olsen Mjøen        1815 1899
Gjertrud Olsdtr.Mjøen     1818 1896 barn i 1843 m/Peder Gunderhaug
Marit Olsdtr.Mjøen        1821      Barn i 1844 m/Ole Olsen Bryggen
Arnt Johnsen Mjøen        182O      John og Sigrids son.
 

Gjertrud Iversdtr. Mjøen  1819 1886 selveier. kone
Anna Iversdtr.Mjøen       1821
Gullik Iversen Mjøen      1823
Halvor Iversen Mjøem      1826 1895 husmann
John Iversen Mjøen        183O
Marit Iversdtr.Njøen      1833
Ingeborg Iversdtr.Mjøen   1835         (? f.Hevle??)

Ingeborg Evensdtr. Mjøen  1825
Halvor Evensen Mjøen      1827 19O4 Sigron Hansdtr.
Rasmus Evensen Mjøen      1830
John Evensen Mjøen        1837

Sigrid Olsdtr.Mjøen       1826

Gullich Larsen Mjøen      1833

Ole Pedersen Mjøen        1843      (Far Peder Gunderhaug,mor Gjtr.)

Guri Olsdtr.Mjøen         1844      Guris dtr.m/Ole Bryggen

Jørgine Halvorsdtr.Mjøen  1855

Gullik Iversen Mjøen      1856 1883.ugift handelskar

Halvor Halvorsen          1871 19O2 Grubearbeider.

Så finn eg:
Hanna Ingebr,dtr,Mjøen    1893 1894 Far Ingebr.H.Brenden,baker,u.f.e.
og
Peder Pedersen Njøen      1882 1894 (Peder Sivets.Drivstuen??)

Nye folk på 618.
Halvor Johnsen Vasleggen  1771 1861 Ingeborg Sivertsd,Ørstad 1775 1857

Husmenn:I.
Ingebrigt Jøstensen (Vekve?)        Sigrid i 1762

Hellef Ingebrigtsen       1769      Guru Ingebrigtsdtr.      1769

Ingebrigt Hellefsen Mjøen 1797
Ingebrigt Hellefsen  "    1799 18O1 død av kopperne
Marit Hellefsdtr Mjøen    18O3      Gift.Flem?

Husmann II
Arent Arentsen Mjøen      1756      Ingeborg Bersvendsdtr.   1756

Husmann III
Ingeborg Ingebrigstdtr.   1751      Husmann,ugift,(Brevoll?)

Even Hansen,hennar son    1787 1853 Marit Johnsdtr.          1775

Arnt Olsen,fosterson      179O

Nye folk på garden:
Ole Olsen Gottem,Mjøen         18OO Elisabeth  Michelsdtr.   1767 1817

Michel Olsen Gottem       1789
Ole Olsen Gottem g1821    1792       Olava Johnsd.Vindal     1798
Magnhild Olsdtr.          1794
Ole Olsen Mjøen d.e.      1797 1798
Ole Olsen d.y.            1799       Dorthea Olsdtr. usikker.

Marie Johnsdtr. Mjøen     18O9

Jens Olsen Mjøen          1824       Ole og Dortheas son.

Atter Nye folk på garden:
Halvor Johnsen Mjøen.lensm1771      Ingeborg Sivertsdtr.     1775 1857

Even Halvorsen Mjøen      1798 1893 Jørgana Rasmusd.Gulaker  1797 1874
John Halvorsen Mjøen      18O1      Helene Schøyen (Lensmannen?)

Halvor Evensen Mjøen      1826      Sigron Hansdtr.          183O
John Evensen Mjøen,Rise,  1837 1924 Ragnhild Ekrann          1839 191O

Fredrik Trampe John Mjøen 1837
Fredrikke Amalie Johnsdtr 1839

Elisabeth Halvorsd.Mjøen  1852 1853
Jørgine Halvorsdtr.Mjøen  1853
Hanna Halvorsdtr.Mjøen    186O
Hans Halvorsen Mjøen      1862 1868
Hans Halvorsen Mjøen      1864 1864
Hans Halvorsen Mjøen      1866 1868 tvilling
Ole Halvorsen Mjøen       1866 1868 tvilling

John Olsen Mjøen.usikker  1858 186O
Barbro Olsdtr.Mjøen       1862 1862 Usikker

Jørgine Johnsdtr.Mjøen    1867 1867

Ingeborg Halv.dtr.Mjøen   1880      Ingebrigt Peders.Bøe   1796

Erik Ottesen Fjøsne       1825 19O2 Ingeborg Hellaugsdtr.    1842

Otto Eriksen Fjøsne

Erik Ottesen Fjøsne
Erik Eriksen Fjøsne       1917      Marit Johnsd.Vindal      1915
Eldbjørg Erikd.Fjøsne     1942
Einar Eriks.Fjøsne        1943
John Eriks.Fjøsne         1948

Finn ikkje plass til:
Ragnhild Johnsdtr Mjøen   1883 1955 Ole Johnsen Uvsøien      1872 1933

Husmann IV:
Arent Sivertsen Mjøen     1756      Guru Olsdotter,usikker   177O 1818

Ragnhild Arntsdtr.Mjøen   1798
Sivert Arntsen Mjøen      18OO
 

                       Matrikkel 619 Mjøen.
Gamalt martr.nr.619 med skyld 1 Spand. Nytt Matr.nr.30 med lnr.22 a,b,
og c med skyld tilsammen 4 daler.Frå 189O gnr.37 bnr.1 med skyld 6,7o
mark.

Landkommisjonen 1661:Gullich. 1 1/2 Spand og 3 mkl..

Jordebok 1664:2 Spand som vel er alle 3 gardane saman,Gullich 62 år,
              sønene Jon,2o år,Arn 16 år,Knud 12 år.Knegter:Ingebrigt
              Gulliksen,36 år,Halvor Olavsen 36 år og husmann Svein
              62 år.

Folketelling 17O1:John Gullichsen Mjøen 66 år med sonen Gullich
                  Johnsen 16 år.

Skattemanntal 1762;Lars Andersen og kona Marit.
                   husm.Erik Andersen og Randi med dottra Guro..

Matrikklane:
1661 Gullich   1 1/2 Spand 3 mkl. 1838 Sivert Sivertsen 2 øre 19 mkl.
1664 Gullich 62 år,2 spand ?           lensmann Mjøen   3 mkl.
1696 John bygsler  1 Spand.            Ole Gullichsen   2  "
1723:Gullich eier og bebor 1Spand 189O John Sivertsen  6,7o mark.
1762:Lars Andersen                19O9  - -  d s - -   6.62   "

Folketelling 1801:Gullich Johnsen Mjøen 51 år,Gjertrud Olsdtr.46 år,
                  med borna:1 John 23 år,2 Marit 18 år,3 Ivar 16 år.
                  4 Ingrid 15 år,5 Lars 7 år,6 Sigrid 2 år.
                  Husmand:Arnt Sivertsen 45 år,Guru Olsdtr.31 år,
                  Ragnhild Arntsdtr.3 år og Sivert Arntsen 1 år.

Folketelling 1815:John Gullichsen 37 år, Sigrid Arntsdtr.29 år,
                  Gertrude Johnsd. 4 år.Kårkone Gertrude Olsdtr.66 år,
                  med borna:1 Iver Gullichsen 26 år,2 Lars Gullichsen'
                  18 år,3 Sigrid Gullichsdtr.14 år.og Kårenke Guru
                  Olsdtr.47 år med dottre Ragnhild Arntsdtr.17 år.
        Husmann 1:Anders Mogensen 32 år Marie Johnsdtr.34 år,med borna
                  1 John 14 år,2 Guri 11 år,3 Luzie 7 år,Rannei 3 år.
        Husmann 2:Guttorm Guttormsen 5O år,Berithe Anderesdt.6O år,
                  med dottra Guri 12 år.
        Husmann 3:Erich Beraugsen 31 år,Sigron Pedersdtr. 34 år,med
                  borna:1Marit 8 år,Marit 5 år og Beraug 1 år.

Skifter på 37/1:
1755 4/11 :John Gullichsen - Marit Sivertsdtr.
           Born:1 Sigrid 2 år, 2 Gullich 1/2 år.
1757 2/11 :Gullich Johnsen Mjøen - Anne Olsdotter
           Born:1 John,død,sjå skifte i 1755.2 Ingrid g.m.Anders
                Halvorsen Stekeren.3 Randi g.m.Engel O.Gottem.
1804 12/8 :Gullik Johnsen Mjøen - Gjertrud Olsdtr. f.Hevle.
           Born:1 Jon Gulliksen,myndig,2 Ole 23 år,3 Ivar 13 år,
                4 Lars 9 år,5 Marit 20 år,6 Ingrid 15 år.7 Sigrid
                4 år.

                     Tinglese dokument.
1747 2/10 :Mjøen 1 Spand,dertil har Gullich Mjøen kjøpt odelsretten
           av captein Schøller efter forening.
1751 19/2 :John Gullichsen får skjøte frå Gullich Johnsen for 80
           Rdl.
1755 4/11 :På skifte etter John Gullichsen vurdert for 80 Rdl.og
           utlagt til enken Marit Sivertdtr. og borna.
1775 22/8 :seld av Lars Andersen (må vera gift med Marit Eriksdtr.)
           til sonen Gullich Johnsen for 80 Rdl.
1784 18/1 :Gullich Johnsen Mjøen har forbundert sig til når han har
           betalt utløsning til Iver Olsen Rise 200 Rdl. og kår på
           visse vilkår.
1795 22/2 :Mjøen,1 Spand,derunder har eieren Gullich Johnsen bykslet
           en husmandsplass til Sivert Siveretsen Bjørgen.
1803 19/2 :John Gullichsen får skjøte på Mjøen,1 Spand,frå faren
           Gullich Johnsen for 1089 Rdl.
1804 29/8 :Mjøen 1 Spand.John Gullichsen gir bygselseddel på en plass
           til lensm.betj.Anders Monsen, som så har bygslet ds.til
            Erik Johnsen.

Desse har hatt skjøte på 619  Mjøen, 1 Spand.
     1747 Schøller.            1755-18O3 Gullik Johnsen
1747 1751 Gullik Mjøen         18O3      John Gulliksen
1751 1755 John Gulliksen

Desse har budd på 619 Mjøen,
John Gullichsen Mjøen     1635

Gullik Johnsen Mjøen      1685 1757 Anne Olsdotter

Sivert Sivertsen Mjøen    1717 1785

John Gulliksen Mjøen      1722 1755 Marit Sivertsd.Drivstuen 1727 1784
Ingrid Gulliksdtr.                  Anders Haldorsen Stekeren
Randi Gulliksdtr.                   Engel A.Gottem.

Sivert Sivertsen Mjøeggen 1738 1811 Blodgang

Gullik Johnsen g.1778     175O 18O3 Gjertrud Olsdt.Hevle     1755 18O4
Sigrid Johnsdtr.Mjøen     1753      Iver Olsen Gottem g.1779

Lars Andersen Mjøen                 Marit Sivertsdtr.enke i 1759
Erik Andersen Mjøen                 Randi Stengrimsdtr.i 1767
Anne Andersdtr.Mjøen                Ole Taraldsen Aalbu g.1764
                                    Barn i 1757 m/Arnfind A. Vekve
Arnt Arnfindsen Mjøen     1757

Anders Larsen Mjøen       1759 176O
Anders Larsen Mjøen       1761
Sivert Larsen Mjøen       1763
Marit Larsdtr.Mjøen       1766
Anne Larsdtr.Mjøen        1769 1771

Anders Eriksen Mjøen      1767 1767 (Usikker)
Stengrim Eriksen Mjøen              Barn i 1781 m/Kirsten Salomonsd.

John Gulliksen Mjøen      1778 1848 Sigrid Arntsdotter       1786
Ole Gulliksen             1781      Gurie Andersdtr.         1782
Marith Gulliksdtr.        1784
Ingrid Gulliksdtr.        1789
Iver Gulliksen            1791 1876 Emkem.fattiglem
Lars Gulliksen            1794
Sigrid Gulliksdtr.        1799

Guri Andersdtr Mjøen      1782 1862

Sivert Sivertsen Mjøen    18O3 186O Gjertrud Johnsdtr.Mjøen  1811

Gullich Olsen Mjøen       181O
Sigrid Olsdtr. Mjøen      1812
Anders Olsen Mjøen        1815

Sigrid Sivertsdtr.Mjøen   1829
Marit Sivertsdtr.Mjøen    1833 1855 ugift
Gunhild Sivertsdtr.Mjøen  1844
Sivert Sivertsen Mjøen    1847
Kari Sivertsdtr.Mjøen     1855 1856

Husmennene
Ingebricht Gullichsen     1629      72 år i 17O1.(gl.Rytter)
Erich Gullichsen          1651      5O år i 17O1

1 Erik Andersen Mjøen               Randi Stengr.dtr.Stensem g.175O.
  Guro Eriksdtr.          1752
  Stengrim Eriksen Mjøen            bor Leinstrand.
2 Anders Mogensen         1782 1816 Marie Johnsdtr.          178O

  John Andersen Mjøen     18O1 1891 Guri Andersdtr i 1832    18O2 1891

  Guri Andersdtr          18O5
  Luzie Andersdtr.        18O8      Ole Halvorsen.Torveg.1845
  Rannei Andersdtr        1813 1886 Barn i 1834 m/Halvor O.Hoel 18O8
        seinare g.m.                Hellaug Iversen frå kvikne

  John Olsen Mjøen        1828      Luzies son

  Anders Johnsen Mjøen    1832 1849 Guries son

  Gurie Halvorsdtr. "     1834     Ranneis dtr.
  Helene Hellaugsd.  "    1848         "

  Guri Olsdotter Mjøen    1845

  Marit Hellaugsdtr.Mjøen 1852 189O Ugift fattiglem.

3 Guttorm Guttormsen      1765      Berite Andersdtr.        1755
  Guri Guttormsdtr,       18O3 1848 Barn i 1826 m/Arnt R.Mellem

4 Erich Beraugsen         1784      Sigron Pedersdtr.        178O
  Marit Erichsdtr. ??     18O7      Barn i 1829 m/Ole Lillebroen
  Guro Erichsdtr Mjøen    18O4 1866 selveier  ??
  Marit Erichdtr.         181O        "  " 1843 m/Halv.Halvs.Mjøen
                                      "  " 1843 m/Myhre frå Tr.heim
  Beraug Eriksen          1814
  Peder Eriksen Mjøen     1817

  Peder Eriksen Mjøen     1829 1877   Husmand

  Erik Olsen Mjøen        1829      Marits son.
  John Halvorsen Mjøen    1843      Marit d.y.s son
  Iver Hellaugsen Mjøen   1843

5 John Asbjørns.Mjøeggen  1784      Ragnille Sivertsdtr.     1786 1864

  Guru Johnsdtr.Mjøeggen  1818 1869 Barn i 1841 m/Ole Sivertsen,Wågå.
  Sivert Johnsen Mjøeggen 1819
  John Johnsen Mjøeggen   1821
  Ole Johnsen Mjøeggen    1823
  Asbjørn Johnsen Mjøen   1827
  Arnt Johnsen Mjøeggen   183O

  Sivert Olsen Mjøeggen   1841

6 Anders Svends.Mjøeggen            Ranni Olsdtr. i 1821

  Marit Andersd.Mjøeggen  1821      Sivert Iversen Mjøen ??

  Anders Arntsen   "      1826      Gurus son

  Marit Sivertsdtr.Mjøen  1845

Så finn eg ikkje plass til:
Aase Pedersdtr.Mjøen                Barn i 1792 m/Erik Engelsen Loe.

Marit Krovoll Mjøen       1775 1859 enke,fattiglem

Peder Eriksen Mjøen       1792      Aases son.

Finn ikkje plass til:
Ole Olsen Mjøen                     Dorthea Olsdtter

Ole Olsen Mjøen,Husmann   1817 19OO Gjertrud Sivertsdtr      1824 1880

Marit Olsdtr.Mjøen        1838 1873

Ole Olsen Mjøen           1844
Marit Olsdtr.Mjøen        1847
Rasmus Olsen Mjøen        1855

Ole Olsaen Mjøen,Krovoll  1878 1892 ugift,Faldt nedover et fjeld.

Heller ikkje:
Hellef Johnsen Mjøen                Sigrid Jensdtr i 1819

John Hellefsen Mjøen      1819

Nils Mjøen,husm.                    Ingebborg Lagesdtr.

John Nilsen Mjøen,husm.   1824      Ingeborg Larsdtr. i 1845

Ingebrigt Johnsen Mjøen   1845
Ole Johnsen Mjøen         1847

Ingeborg Johnsdtr.Njøen   1857 186O  usikker.

Finn heller ikkje:
Aamund Mjøen              1676 1766

Finn ikkje plass til:
Anne Andersdtr.Mjøen      17O2 1782

Peder Schøien Mjøen       1777 1854 tømmerhandler,fhv.gbr.

Ole Eriksen Mjøem i 1843            Ingeborg Thoresdtr (Hevle?)
Hans Eriksen Mjøen        1868 1872

Randi Olsdtr. Mjøen       1843

Guro Hellefsdtr Mjøen     1795 1872 husmannskone

Brovold.Mjøen:
Marit Brovoll.Mjøen       1774 1858 Enke

Arnt Olaf Hågensen Mjøen  1887 1887
 

                      Hestdalen.
Ole Arnts.Haugset         1834 1924 Ragnhild Iverhaug        1827 1876

Arnt Olsen Haaker         1864      flyttet til Bjarkøy
Marit Olsdtr. Haaker      1867 1961 Halvor E.Skarsem         1861 1924
Mari Olsdtr.Haaker        1873      Simen Klett,Hornet       1874

               S n e k k e r h  a u g e n.  (??)
Randi Olsdtr.Snekkerh.    1777 1867,enke,fattiglem.
 

                    Matrikkel 620 Watsleggen.
med gammel skyld 3 mkl. Nytt matr.nr.23 lnr.13 og ny skyld 23 shill.
Frå 189O gnr. 3O bnr. 1 med skyld 1,38 mark.

Folketelling 17Ol Ole Andersen 42 år.

Skattemanntal 1721:Olle.Kongens bøksel 6 mkl.

Skattemanntal 1762:Aren Ingebrigtsen og kona Ranney med borna:1 Jon.
                   2 Guri. 3 Brit.

Matrikklane:
1696         3 mkl.           1838 Lensm.Vasleggen       3 mkl.
1721 Olle    6  "             189O Erik Evensen        1,38 mark.
1772 Arent

Folketelling 18O1:John Arntsen 60 År,Guru Halvosdtr. 59 år,og
                  borna 1 Marith 28 år,2 Marith 25 år,3 Guru
                  21 år og fosterson Jon Andersen 1 år.
                  2,Familie: Halvor Johnsen,31 år,lensmann og
                  husmand med kona Ingeborg Sivertsdtr.24 år med
                  borna:1 Even 3 år,2 John 1 år.
                  og desutan 6 andre husmenn busett i Brennan.

Folketelling 1815:Ingebrigt Erichsen 4O år med sonen Erich 1O år.

Desse har budd på Vassleggen:
Ole Arntsen i 17O1        1659
 

Marit Brenden             1692 1759

Aren Ingebr.s Vassleggen  17O1 1772 Randi Johnsdtr.          1715 1785

Sivert Olsen Brenden      173O 18O8

Arnt Arntsen Brenden      1738 18O8
Ole Arntsen Brenden                 Marit Eriksdtr.Brenden   1781 1867

Marit Arntsdtr.Vasleggen  174O 1753
John Arntsen Vasleggen    1737 18O5 Guru Halvorsdtr.Størvold 1742
Guri Arntsdtr.Vasleggen   1745
Brit Arentsdtr. ca        1746      Barn i 178O m/Erik Eriksen Wekved.
Erik Arntsen Vasleggen    1748
Berit Arntsdtr.Vasleggen  1754      Ingebrigt E.Vekve        1755

Guri Ingebr.dtr.Vasslegg. 1754 1754

Halvor Johnsen Vasleggen  177O 1861 Ingeborg Sivertsdtr.     1777
Rannei Johnsdtr.Vasleggen 1769
Marith Johnsdtre          1773
Marith Johnsdtr.          1776      Anders Mogensen Hevle    ??
                                    Barn i 1821 m/Knut S.Bøe
Guru Johnsdotter          178O      Barn i 1823 m/Ole Halvorsen Sæter

Ingebrigt Eriksen Brenden 1771

Marit Eriksdtr.Vassleggen 178O 178O
Marit Eriksdtr.Vassleggen 1781 1867 Halvor Snorroeggen       1785

Ingeborg Andersd.Brenden  1786 1876

Asbjørg Eriksdtr,Brenden  1792 1873

Erik Ingebrigtsen Brenden 1792.

Anders Brendmo            1793 1848

Even Halvorsen            1798
John Halvorsen            18OO
Karen Halvorsdtr.Brenden
Arnt Halvorsen Brenden    182O     barn i 1835 m/Marit A.Sæter

Berit Paulsd.Bløddighaug  18OO |865

???    Halvorsdtr.Brenden 18O8
???    Halvorsdtr.Brenen  1811

Anne Amundsdtr.Dalsegg    182O 1858 ugift,død i brenden

Ingeborg Larsdtr.Brenden  182O 1869 Gmds.kone

Jørund Halvorsdtr.Brenden 1821 1849 usikker.
Marit Halvorsdtr.Brenden  1823      Barn i 1844 m/Ingebr.Dørrum.
                                      "  " 1846 m/Iver Vigaas ??
Halvor Olsen Brenden      1823      Guris son

Ole Paulsen                         Barn i 1845 m/Sigrid Mork
Christoperr Arntsen   "   18O7 18O8

Sivert Olsen Brenden      183O
Guri  Olsdtr.Brenden      1832?     Anders Olsen Mjøen        1833
Sivert Olsen Vassleggen   1835

Kari Ingebr,dtr. "        183O      Barn i 1855 m/Ingeb.I.Aune

Ole Karlsen Brenden
Kari Karslsdtr. Brenden   1841 1878 ugift (Kvalsjord)

Halvor Iversen Brenden    1846      Viigaas ??

Halvor Paulsen            1851 186O

Ole Ingebrigtsen          1855      Etternemn Aune ??

John Karlsen Brenden      1864 1888,fattiglem,gift

Marta Olsdtr.Brenden      1879 1882 (Flatmo) arbeidsmsdtr.

Husmenn:
Rasmus Brenden            1719 1768 Sigrid i 1762

Ingebrigt Rasmusen Brendmoen        Ellen Pedersdr. i 1838

??? Rasmusen Brenden      1756 1756

Peder Ingebrigtsen  "               Rannei Taraldsdtr.Mjøen
Iver Ingebrigtsen Brenden 1897 19O6 Fallt utfor almannberget

Berithe Pedersdtr.Brenden 1714 1811
Margrethe P.Brenden       1719 18O1

Helene Pedersdtr.Mjøen    1845

Golava Johannesdtr,Mjøen  1749 18O9

John Arntsen Brenden      1786 1861  Marithe Halvorsdtr. i 1821

Ole Johnsen Brenden,gbr,  1818 19O3 gift

Ole Johnsen Brenden       1821      Dordi Amundsdt.Brenden   1812 1867

Marit Johnsdtr.Brenden    1823      Carl Amundsen Brenden i 1845

Anne Johnsdtr.Brenden               Barn i 1834 m/Peder I.Hevle

Ole Olsen Brenden,husm.   1824 1892 gift
Ole Olsen Brenden         1825 19O4 Røtvei.Et tak blæste over ham

Ingebrigt Peders,Brenden  1834
Ole Pedersen Brenden      18O8 186O Ragnhild Olsdtr.Brendmoen i 1845

Ole Olsen Brendmoen       1842
Halvor Olsen Brenden      1847      Ole og Dordis s

                        Brenden
Sivert Roaldsen Brenden   17O3 175O 1Sigrid Olsdt.Loe g.175O 1724 18O4
                                    2Bereth Pedersdtr.       1714

Arnt Arntsen Brenden      174O      Ragnhild Olsdtr.         1751

Sivert Johnsen i 3.ektesk.1741      Sigrid Olsdtr.i 3.ektes. 1721

Sivert Iversen Brenden              Berith Pedersdtr i 176O

Marithe Olsdtr.Brenden    1748 1811

Roald Olsen Brenden,Øien? 175O      Gjertrud Torgersdtr.     176O

Iver Sivertsen Brenden    175O      Christie Olsdtr.Brenden  1767
Ingrid Sivertsdtr.Brenden 1759      1Barn i 1781 m/Even Elefs.Vammer.
                                    2 "   " 1784 m/Jens Stavåløkken
                                    3 "   " 1793 m/Lars O.Myrhaug
Roald Arntsen Brenden     1759 18O6 Randi orgersdtr        1771

Sigrid Sivertsdtr.Brenden 176O      Jens ??

Oluf Jensen Brenden       1785 1858

Arnt Arntsen Brenden      1787 1792 Tæring.
Kirsten Arntsdtr.Brenden  1793

Peder Larsen              179O 1811

Svend Olsen Brenden                 Barn I 1798 m/Marit Rishaug.

Aase Svendsdtr.Brenden    1795 1861 enke,inderst

Arnt Roaldsen Brenden     1793      Synnøve Hansdtr,g.i 1819.1792 1849
                                    Barn i 1817 m/Anna Waage
                                      "  " 1819 m/Karen i Folldal

Olef Evensen Brenden      1781      Ingrids son.

Olev Jensen Brenden       1785      Marit Halvorsdtr.        1785

Marit Olufsdtr Brenden    1785

Peder Larsen Brenden      1793      Ingrids son

Anders Olsen Brendmoen    18O1 1872 selveier,enkemann.

Halvor Halvorsen Brenden            Marithe Erichsdtr.død før 1831
                                     Barn i 1831 m/Anne fra Lesja
Halvor Olsen Brenden      1814

Roald Arntsen Brenden     1819

Jørann Halvorsdtr.Brenden 1821
Erik Halvorsen Brenden    182O 182O
Halvor Halvorsen Brenden  1824
Ole Halvorsen Brenden               Ingeborg Mikkelsdtr. i 184O

Halvor Olsen Brenden      184O

Marit Carlsdatter Brenden 1845

Ragnild ?? Brenden        1853 1853

Even Halvorsen Mjøen      1857 1861
Halvor Halvorsen Mjøen    1859 1861

Arnt Knudsen Brenden      1740 1799

Ole Olsen Loe, g.1756               Randi Svendsdtr.Øien ??  1794 1874
Sigrid Olsdtr.Brenden               1Sivert Roaldsen Vognild g.175O
               g.1752               2Rasmus Olsen Birkaas (Usikkert)

Even Hansen Brenden       1754 1817 1Kari Johnsdtr.Brenden i 1757
                                    2Anne Svendsdtr.         176O
Elisabet Evensdtr.Brenden 1757      død før 18O1 eller ut flytta

Ragnhild Olsdtr.Brenden   1755      Knut
Halvor Olsen Brenden      1758      Golea Johnsdtr.          176O 1819
Erik Olsen Brenden        1759      Marit Olsdtr.            1741

Marithe Tellevsd.Brenden  1761 1813 Forkjølelsestilfelle.

Ole Olsen Brenden         1765 185O Usikker,død som legdslem.

Ole Olsen Brenden         1781 1782

Hans Evensen Brenden      1789 18O8
Marit Evensadtr.Brenden             Barn i 18O4 m/Ingebr.Arnts.Øyen
                                     "   " 18O8 m/Jørgen frå Dovre
Inger Evensdtr.Brenden    1796       Barn i 1823 m/Paul Olsen Sæter
Sivert Evensen Brenden    18O1

Sivert Hansen Brenden     1799

Marit Ingebrigtsdtr.Øyen  18O4      Marits datter m/I.A.Øyen.

Abraham Olsen Brenden     18O4 1811 Marits son m/Ole O Halsen

John Olsen Øiem
Hans Jørgensen Brenden    18O8      Marit Evensdt5r, son

Marit Halvorsdtr.Brenden            Barn i 18O4 m/Ole Olsen Halsen
                                     "   " 1816 m/ - -  ds - - -
Ole Olsen Brenden         1816      Barn i 1847 m/Dordi Styrvold

Marithe Hansdtr.Brenden   182O ca.  Barn i 1842 m/Iver Eriksen Buen

Ambjørg Paulsdtr.Brenden  1823

Ole Paulsen Brenden                 Ambjørg Eriksdtr.i 183O

Torstein Olsen Brenden    1827

Ambjørg Olsdtr. Brenden   183o

Paul Olsen Brenden        1832

Erik Olsen Brenden        1837

Marit Iversdtr.Buen??     1846
 

                    P i k h a u g e n
               Gnr.15 bn.1 Fiskbakk (Fiskbækken)
Ole Rasmusen  Brenden     1756

Ole Olsen Brenden         1768      1Guru Pedersdtr.Usikker   177O

John Ingebrigtsen Fiskbæk |77O      Husmann i 1815

Ole Knudsen Brenden       1788      Barn i 1819 m/Marit E.Kvalsjord
         g.m.                       Gjertrud Hansdtr.        1798 1878
Karl Halvorsen Brenden    1794

Eri Eriksen Brenden       1795 1856

Ole Olsen Brenden         1797      Christine Olsdtr.

Peder Olsen Fiskbekken    18O3

Marit Olsdtr.Brenden      18O8 1811 Blodgang.

Hans Larsen Pikhaugen     1814 1886

John Eriksen Brenden      1817
Erik Eriksen Brenden      182O      Barn i 1845 m/Marit I Hevle

Ole Olsen d.e.            1817      Sigrid Gunnersdtr.Usikk. i 1849
Ragnhild Olsdtr.Brenden   1819
Marit Olsdtr.Brenden      182O     Erik Peder.Qualsjordhaug g.1752
Hans Olsen Brenden        183O
Ole Olsen Brenden         1832
Ingeborg Olsdtr.Brenden
Christine Olsdtr.Brenden  1821
Ole Olsen d.y.            1826

Jøran Knudsdtr.Brenden    1821      Marits dtr..
Ole Olsen Brenden -                 Ane Svendsdtr.med 6 born.176O?

                                    i 1848 gift med Marit Olsdtr.
Gjørand Eriksdtr Brenden  1823
Anders Eriksen Brenden    1826
Ole Eriksen Brenden       1831

Sigrid Olsdtr.Brenden               Rasmus Brenden i 1756
Svend Olsen Brenden       1831
Christi Olsdtr.Brenden    1832

Nils Johannessen Brenden  1831
Even Johannessen Brenden  1851 1875 Ugift (Vognilsmyr ??)

Randi Olsdtr.Brenden      1836

Erik Johnsen Brenden,husm.          Sigrid Eriksdtr.(Horvli?)1792 1862

Oluf Johnsen Brenden -              Ellen
Marit Johnsdtr.Brenden,usikker      Barn i 1821 m/Knud Sivertsen Bøe
                                      "  " 1826 m/Svend Vangseng.

Sigrid Eriksdtr.Brenden    1848

Johannes Nilsen Brenden             Marit Arentsdtr.Brenden  1776 1853
 

Dorthea Johnsdtr Brenden  1872 1872

                           Brendmoen.
Anders Svendsen Brenden   1674 |77O

Guri Brendmo              1678 1752
Anders Evensen Brendmo              Husmann på Engen i 1762
                                    Barn i 18O1 m/Marit

Sven Andersen Brenden               gift Fossum ?
Ingrid Andersdtr Brendmoe 17O5 1784 Ole Pedersen Stensem,g.175O
Guri Andersdtr Brendmoe   1711 1797 Sivert Taraldsen Rise,g.175O  1766
Sigrid Andersdtr.Brendmoe           Ingebrigt Jøstensen Vekve.g.1751
Karen Andersdtr.Brenden   1729 181O
Sjå skifte 16/2 1785 Ole Pedersen Engen

Marit Olsdtr.Brendmo                Pike på 628 Loe i 1762

Guri Ingebr.dtr.Brendmo   1772 1782 1barn i 1775 m/John O.Vammer
                                    2barn i 1778 m/ - - ds. -  -
Anders Ingebrig.Brendmoen           Barn m/Marit Olsdtr.Haaker i 18O1.
                                     "   m/Inger H.Barstad i 18O5

Karen Arntsdtr.Brendmoen  1782 1850 Jørgen Torsen  i 1824

Anders Svendsen Snekkerh. 1783 1856 Husmann under mjøen

Sigrid Jørgend,Brendmoen  1824

Kari Johnsdtr. Vammer     1775
Kari Johnsdtr.Vammer      1778

Peder Ellingsen i 2 ekteskap og 6 born. i 1838 og 184O.
I 1. ektesk.:
1 Ole.2 Hans.3 Ole d.y.4 Marit Pedersdtr.f.18O8.
I 2.ektesk:
Guri Pedersdtr.f.1816 2 Anne Pedersdtr.f 1825,Marit Pedersdtr.183O.

Marit Pedersdtr.Brenden   18O8      Ole Sølfesten Skrinde i 1835
Ole Pedersen Brendmoen              Ragnhild Olsdtr. Brendmoen i 1845
Hans Pedersen    "
Guri Pedersdtr.  "        1816
Anne Pedersdtr.  "        1825
Marit Pedersdtr. "        183O

Peder Olsen Brenden       1827 1886

Ole Olsen Skrinde         1835

Ole Olsen Brendmoen       1847 1861

Kristoffer Pedersen       1865 1865 (Slettvold ??)

Kristi Estensdtr.Brenden  1751 1792

Anders Toresen Brenden    1745 1793 (Brendhaug?)

Gonnild Brænden           1739 1797

Ole Olsen Brendhaug       1787 185O selveier

Ambjør Evensdtr.Brenden   1793 1795

Ole Eriksen Langkåshaug   1809 1903  Hevle ??

Ole Olsen Langkaas        1815 1891 Fattiglem.Brendhaug (Sneve?)

Kristi Olsdtr.Brendhaug   1833 1952 selveierdtr.

Hans Olsen Brendmo,Engen  1853 1855

Oline Olsdtr.Brenden      1852 1866

Anders Thoresen Brenden   1854 1884 Langkaasen

Olava Jensdtr.Brenden     1862 1871

Kristine Ingebr.dtr. "    1871 1891,ugift,fattiglem

Anne Johannesdtr.Brenden  1873 1873

Karen Amalie Andersdtr "  1882 1883 far Anders Thoresen.inderst
Marit Andersdtr,Brænden   1882 1884  "    "    Trondsen Mjøen
Ragnhild Andersdtr        1887 1893  "    "     " " " Brendhaug
Hellaug Andersen Brenden  1889 1889  "    "     " " "

Hallsten Johannessen  "   1882 189O (Johan Hallstensen Strand)
 

                           S t o r l i (Storlimorka) ?
                   Gnr.1 bnr.1 Storli av skyld 3,19 mark.
Gamalt matr.nr.882 med skyld 3/4 mkl.Nytt matr.nr.1 lnr.1a med skyld 6
shil.Frå 1890 gnr.1 bnr.1.

Skattemanntal 1762:Matr.nr.882 Storli,tilhører Innset partisipanter.
                   Ingen Folk.

Matrikklane: 1696 ikkje med
             1723 Erik
             1838 Trond Gisnaas  3/4 mkl.
                  Arnt Trndsen      "
                  Jon Slette        "
                  Sivert Hoel       "
             1890 Arnt E.Fagerhaug 6 shilling
             1909 Arnt Olsen Midtskog 3,19 mark.
                  Seinare Lina Fagerhaug

                    Tinglyste dokument.
1795  8/3 :Storlien 2 mkl.Peder Eriksen får skjøte på 2 mkl.frå bor-
           germeste Hans Knudsen for 70 Rdl.
1799 26/1 :Storli.3 mkl.Trond Angrimsen Gisnaas og Anders Pedersen
           Brattset får skjøte frå Peder Eriksen Brattset for 150 Rdl.
1809  3/3 :Storli,3 mkl.matr.nr.882 er av Anders Pedersen seld til
           lensmand Svend O.Sliper og Trond Angrimsen Gisnås for 200
           Rdl.
1810 27/3 :Storli,Matr.nr.882,er av eierne Lenm.Sliper og Trond Gisnås
           seld til Peder Pedersen Gisnås.
1812 23/8 :Storli,det halve,1,5 mkl.av Trond Gisnås seld til Svend O.
           Sliper.

          Desse har hatt tinglyst skjøte:
          1795 1799 Peder Eriksen Brattset  181O 1812 Peder P.Brattset
          1799 18O9 Anders Pedersen         1812      Svend O.Sliper
          18O9 181O Svend O,Sliper

Ole Andersen Storlimoken            Berithe Larsdttr.

Ingevborg Olsd,Sotrlimorken 18O8

            Matrikkel nr. 282 lnr.333c Bjørnsvasslien med skyldd
? shilling,frå 189O gnr. 4 bnr. 4 med skyld O,96 mark.

Skifter i Bjørnsvasslien:
1816 13/1 :Anders Svendsen Bjørnsvassli - Kari Halvorsdtr.
          Born:1 Ingebrigt 24 år,2 Svend,3 Ildri,g.m.Johannes Eriksen
               Klett, 4 Guri 26 år.
1843 18/6 :Kari Halvorsdotter-same arv. som framanfor.
Desse har budd i Bjørmsvasslien:

Anders Svends.Bjørnsvasli      1826 Kari Halvorsd.                1843

Guri Andersdtr Bj.vassli  179O
Ildri And.dtr.Bjørnsvasli 1796 1873 Johannes Eriksen Aalbu   1793 1869
Sven Andersen      -"-    ??
Ingebrigt Andersen        18O2

Marit Johsd.Bjørnsvassli  1822 19O3 barn i 1843 m/Lars Olsen,Ringebu
      g.m. ??? i 1849 ??            Johannes I Myrhaug.
      g.m.                          Paul Eriksen Sletvold    1827 19OO
Anders Johanes.Bj.vassli  1826 185O

                         Ranemsæter
John Iversen Ranemsæter             Sigrid Olsdtr.           1785 1863

Iver Johnsen   " (Krokan) 182O 1886 gift
Jens Johnsen Ranemsæter             Oline Pedersdtr i 1845
Ole Johnsen Ranemsæter    1829
Sigrid Johnsdtr.  "       1831

Ole Olsen Ranemsæter                Kari Olsdatter i 1856

Sigrid Jensdtr,Ranemsæter 1845
John Jensen Ranemsæter    1846
Karen Jensdtr.  "         1849
Ole Jensen      "         1855

Ole Olsen Ranemsæter      1856

                         Bjørndalsæter (vestre)

Karen Hansd.Bjørndal      1783 1868 Sivert Iversen  Buen      1786 1846

Hans Siv.Bjørndalsæter    1818 1886 ugift
Iver Siv.Bjørndalsæter    1821 1903 Olava Roaldsdtr.Eggen     1835 1929
Ole Sivertsen    "        1823      Kari Halvorsdtr  ???      1822 1895

Ingeborg Olsdtr.   "      1864 19O6 Hans Olsen gbr.Svartøien ??

Sivert I.Bjørndalsæter    1862 1936 Ingeborg Halvord.Løkkbekk 1873 1962
Marit Iversd.Bjørnd.sæter 1865 1888
Kari Iversd.Bjørndalsæter 1867      d.ugift i Bodø (Fauske?)
Sigrid I.Bjørndalsæter    1869       Til Amerika ca 1900
Ivar I Bjørndalsæter      1873        "    -- " --

Iver Siv.Bjørndalsæter    1896      Marit Hansd.Lien          1893

                  Bjørndalsæter (østre)
Ole Siv.Bjørndalsæter    1823 1880 Kari Halvord.Berhaug       1823 1895

Sivert Ols.Bjørnd.sæter  1849      død ugift i Trondheim
Halvor Ols. - - " - -    1851       forulykket ung.
Ole Olsen Bjørndalsæter  1854       Gurine Siv.dtr.Stordal
Kari Olsdtr. -- " --     1857       død ugift i Trondheim
Marit Olsdtr. -- " --    1860       Ingebrigt.I.Hevle        1863 1949
Gjertrud Olsd.- -"- -    1863 1958  Knut I. Vognild          1865 1960
Hans Olsen< Bjørndalsæter 1866 1929 1Ingeborg Olsd.Svartøyen  1864 1906
                                   2Ingeborg Hansd.Lien      1878 1962

Mari Sivd.Bjørnd.sæter   1898      Even Endres.Rønning       1895

Usikkert.
Kristine Siverts.Stordal 1832 189O gift Hans Olsen ??
 

                   Sivertkjønnmoen.

Iver Moen i 1753          1667 1753  Berre ved død.

Gjertrud Sivertsdtr.Moen  1682 1754  (enke etter Sivert?)

Sivert Iversen Moen                 Berit Pedersdtr.Myrhaugen.g.1749.
Marit Iversdtr.Moen                 Sivert Olsen Bøe,Mellem,g.175O
Thor Iversdtr.Moen                  Ole Larsen Staveløkken   1715 1779

Peder Siversen Moen       175O
Gjertrud Sivertsdtr.Noen  1752 1774 (? 18år?)
Søborg Sivertsdtr.Moen    1754 1755
Søborg Sivertsdtr.Moen    1756

Marit Arntsdtr.Moen       1721 18O1
Anne Arntsdtr. Moen       1723 1774

Trond Simonsen Moen       1791 1868 Gmd. ??

Peder Olsen Sjurkjønmoen  1745 18O8

Ole Pederse.Sjurkjønnmoen           Kari Olsdtr. Sneve.

Elen Olsd.Sivertkjønnmoen 1768 1813

Peder Ols.Sivertkjønnmoen 1775 1853 Marit Bøklepp.kårenke    1786 1860
Ingrid Olsdtr.   "

Else Olsdtr.Stamnesbrekken.g.18O8

Sigrid Olsdtr,Sivertkj.   18O7 1857 kone

Ole Pedersen Moen         18O3 1883 fattiglem.enkem.
Ole Pedersen Sjurkjønnm.  18O5
Ole Pedersen Sivertkj.    1817
Karen Pedersdtr.  "       182O

Hellaug Johnsen Moen      1842 1867 sersjant

Berthe Kristoffersd.  "   1849

                        Kjønnplassen
Sivert Arntsen Kjønnplasse,enkem.   1Guri                    1671 1757
                                    2Marit Olsdtr.Støllen,enke.

Halvor Olsen Kjønnplassen 1725 18O9

Marit Christoph.dtr..     173O 1798

Marit Halvorsdt.Kjønnplass          1Barn i 1782 m/Ole Evensen Sæter
                                    2  "  " 1795 m/Ole K.Brfyggen
                                    3Barn i 1796 m/Jon Olsen Bøe
                                    4 "  " 18O5 m/Erik A.Morken

Ingeborg Olsdtr.Kjønnplass 1782     Marits dotter
Knut Olsen Kjønnplass      1795     - -  " - - -
Ole Jonsen Kjønnplass      1796     Maries dtr.
Halvor Eriks.Kjønnplassen  18O5 18O6

                      G o d t l a n d
Kristine Hansdtr.Godtland 1891 1892

                       F l a t e n.
                Gnr. 9 bnr. 1 av skm. 0.27
Første gong i matrikkelen frå 1886 og da med Peder Olsen som eigar.

Marit Halvorsdtr.Flaten   1755 1851 selveierenke

Gjertrud Pedersdtr Flaten 1799 1884 Ole Larsen,Myrhaug       181O 1888
Ole Pedersen Flaten       18OO      Lisbet Chr.dtr.Lien      18O4

Frå 1909 med ds.
Peder Olsen i 1849                  Barn i 1849 m/Kristine Asphaug

                      F l a t m o e n.
Knud Johannesen Flatmoen            Gjertrud Pedersdtr. i 1821

Halvor Knudsen Flatmoen   1821

Ole Pedersen Flatmoen               Eliabeth Kristensdtr.

Peder Olsen Fladmoen      1824
Lisbet Olsdtr.Flatmoen    1826

                     Morken v/Gorset (Kaasen?)

Karen Olsdtr,Kaasen       174O 1811

Abraham Abrahamsen Morken 1763      Inger Halvorsdotter      1776
Halvor Abrahamsen Morken            Barn i 1816 m/Marit Iversdtr.Rise

Ole Abrahamsen Morken     1793      dåpsvitne i 1816
Karen Abrahamsdtr.Morken  18O5

Peder Olsen Kåsen         18O3 189O Kom.sersj. gift. (Gorset)

John Abrahamsen Morken    18O7      Cfr. Gorset,
Ole Abrahamsen Kaasen     18O8

Baard Larsen Morken                 Ildri Knudsdtr. i 1832
Hans Larsen Kaasen                  Kristi Andersdtr. i 1856

Marit Baardsdtr.Morken    1832
Jens Baardsen Morken      1835

Simen Evensen Morken,usik.          Karen Olsdtr.Morken

Even Simensen Morken      1839

Iver Larsen Morken i 1828           Barn i 1828 m/Ingeborg I Wolden.

Randi Ingebdtr.Haaker     1848      Ole Larsen Aalbu         1844

Jøran Hansdatter Kaasen   1854

Lars Olsen Morken         1868
Ingebrigt Olsen Morken    1870 1888
John Olsen Morken         1872
Marit Olsdtr.Morken       1874 1943 Ole Olsen Rise           1876 1927
Ole Olsen Morken          1879 1879
Ole Olsen Morkem          1880      Elisabet Olsd.Rønning   1869
Simen Olsen Morken        1883 1905
Sigrid Olsd.Morken        1885
Sivert Olsen Morken       1887
Lina Olsdtr.Morken        1889
Randi Olsdt.Morken        1891

Johan Andersen Kaasen     1871 1871 Usikker

Erik Olsen Kaasen         1871 1871    "
 

                            Olmen.
                   gnr. 31 bnr.1 av skm.1,73.
tidligere matr.nr.24 lnr.14 og 19 samt matr.nr.27 lnr.17b med skyld
tilsammen 1 ort og 7 shilling. Frå 1838 gnr.31 bnr.1.

Matrikklane: 1838 Ingebrigt Halvorsen 4 mkl.
             1890 Anders Olsen Foss
             1909 Hagbart Gustavsen
Skifter v/Aalmen;
1769  4/9 :Hans Olsen Aalmen - Gjertrud Olsdotter.
           Born:1 Guru Hansdtr.f.1743.2 Johan f.1745.3 Ole f.1752,
                4.Ole d.y. f.1752.5 Stengrim f.1756,6 Marit f.1758.
18O4  6/6 :Anders Jensen Aalmen - Randi Engelsdotter f.Loe ?
           Born:1 Jens Andersen f.179O, 2 Engel Andersen f.1796.
1831  9/7 :Jens Andersen Aalmen - Karen Torsdotter
           Born:Anders f.1820, 2 Ingeborg f.1824, 3 Randi f.1829.
1853 18/6 :Ingebrigt Halvorsen Aalmen - ungkar.
           Arvingar ikkje oppgjeve men det må ha vore fleire,for
           Ingebrigt Pedersen Bøe møtte som kurator for eldste son
           og som verge for alle dei andre.

Desse har budd  i Aalmen:
Erik Olsen Olmen          165O      husmann i 17O1

Mari Hansdtr. Aalmen      166O 175O Berre ved død

Catarina Aalmen           1666 1762 Berre ved død

Gjertrud Olsdtr. Ålmen    168O 1765

Ole Eriksen Aalmen        1699

Hans Olsen Olmen,usikker  17O1 1769 Gjertrud Olsdtr.         17O6 1776

Morten Pedersen Olmen     17O9 176O Ingrid Eriksdtr.Hornet i 1744

Anders Einersen Aalmen    1711 1782

Kari Povelsdtr.Ålmen      172O 1766 berre ved død

Gjertrud Lødensdtr.Olmen            Even Halvors Gorset,g.1747

Ole Lødensen Olmen        1715      Ingeborg Svendsdtr.Bjørndak
Kiersti Lødensdtr.Olmen             Ole Iversen Buen g.1764
David Lødensen Olmen      1751 1766
Erik Lødensen Olmen       1765 1766
Guru Hansdtr. Olmen       1743      barn i 1769 m/Knud Peders.Loe
Johan Hansen Olmen        1745
Ole Hansen Olmewn d.e.    175O 1783
Ole Hansen d.y.           1752      Randi Evensdtr.Sæter
Ingeborg Hansdtr.Olmen    1754 1757
Stengrim Hansen Olmen     1756      1barn i 1779 m/Marit M.Mellemsæter
                                    Barn i 1783 m/Ingeborg O Forbregd.
Marit Hansdtr. Olmen      1758

Even Knudsen Aalmen,sersjant   1744 Berre ved død

Karen Olmen               17OO 1751 Berre ved død

Marit Knudsdtr. Aalmen    1769      Goros datter

Halvor Aalmen

Kari Halvorsdtr.Aalmen              1Barn i 177O m/Ole Olsen Koeten
                                    2  "  " 1778  "  "   "     "
Ingebrigt Halvorsen Olmen      1858 ?? ugift

Ole Olsen Aalmen          177O
Kristi Olsdtr.Aalmen      1778
Knut Olsen Aalmen         1775 18O8 Barn i 18OO m/Marit L.Wang

Kari Gundersdtr. Aalmen   1773 1773

Gjøran Olsdtr.Aalmen      1776      Ole og Randis barn,

Anders Olmen og                     Margrete i 1762

Anders Jensen Olmen       1747 18O4 Randi Engelsdtr.f.Loe    1751 1818
                                    barn i 1784 m/Klara I Rise
Arnt Engelsen Olmen (Loe?)1753      ???

Ingebrigt Andersen Olmen  1785 1785
Jens Andersen Olmen       179O      Karen Thoresdtr.         1832
                                    barn i 1813 m/Marit A.Ørstad.
                                     "   " 1815 m/Marit Risløkkem
Engel Andersen Olmen      1796

Karen Kristiane Aalmen    1793 195?
Ingebrigt Halvorsen Ålmen           Anne Ingebrigtsdtr.i 1845 18O7 1878

Anders Jensen Aalmen      182O 182O
Anders Jensen Aalmen      1821      Albertine Sofie Margrete 1835
Ingeborg Jensdtr.Olmen    1823      barn i 1844 m/Ole S Sneve
Randi Jensdtr.Olmen       1829

Ingeborg Olsdtr.Ålmen     1844      Ingeborgs dotter

Ole Ingebrigtsen Olmen    184O 1866 ugift
Jens Ingebr.s Aalmen      1845

Jens Andersen Rambek      1862

Tobias Knoff              1864

Oline Ingebrigtsdtr Mjøen 1897 1899 ??

Jon Sumundsen Olmen,Tambur           Malena Pedersdotter g.176O

Peder Mortensen Aalmen              Marit Eriksdtr.Buum g.1769
                                    barn i 1763 m/Ingeborg Grøtte
Erik Mortensen Aalmen               Kristi Ingebrigtsdtr.i 1767
                                    Sigrid Olsdtr..1769
Løden Mortensen Aalmen    1744      1Ingrid Olefsdtr.Stølen g.1776
          g,1784                    2Eli Johnsdtr.Aunet
Ouden Mortens.Aalmen      1747 1751
Løden Mortensen Aalmen              Barn i 1769 m/Kari Nilsdtr.Hevle
Rannei Mortensdtr.Olmen   1750 1751
Gjertrud Mortensdtr.Olmen 1751 1755

Ole Lødensen Aalmen                 Ragnhild Larsdtr. g. 1783
Anders Lødensen Aalmen              1barn i 1779 m/Marit Siv.dtr.??
                                    2 "   " 1783 m/Guro Aunet

Ole Olsen Aalmen          1775      Christine Olsdtr. i 1815

Ole Olsen Aalmen          1815

Ingrid Estensdtr.Aalmen   17O6 1776

Ingebrigt Estensen Aalmen 1767

John Sumundsen Aalmen               Malena Pedersdtr.? g.176O

Hans Olsen Ålmen i 1745             Gjertrud Olsdtr.

Guro Hansdtr Aalmen                 Pike på Mjøen i 1762,
John Hansen Aalmen        1745
Ole Hansen                1748 1783 Randi Evensdtr.Sæter g.1777
Ole Hansen                1751      Guro Olsdtr. Sneve,g.1776

Stengrim Hansen Aalmenn   1754      barn i 1779 m/Marit Bøasæter
Ingeborg Hansdtr. Olmen   1754
Marit Hansdtr.Olmen       1755

Løden Davidsen Olmen                Mari Pedersdotter i 1759

Anders Lødensen Aalmen    1759
Siver Lødansen Aalmen     1762 1763
Erik Lødensen Aalmen      1775

Anders Jensen             1747 18O4 Randi Engelsdotter   1751

Jens Andersen             179O 1851 Karen Torsdotter
Engel Andersen            1796

Brit Ingebrd. Sneve       1745 1782  Ole Beraugsen Rate      1752
        Bosatt Rate senere Olmen.

Barbro Gundersdtr.Aalmen  177O 177O

Beraug Olsen Rate         1778      Marit Olsd.Losløkken     1788 1860
                 Bosatt Gissinger.
Anne Olsdtr.Rate          1780      Hadde i 1799 sonen Iver.
Marit Olsdtr.Aalmen       1784 18O2
Kari Olsdtr Rate          1785 1785

Ingebrigt Halv.Aalmen     1797 1853 Anne Ingebr.dtr. Hoel    1807 1879
       Bodde Aalmen senere Vasleggen.
Knut Halvorsen Aalmen               Dordi Ingebr.dtr. Aalmen i 1832

Anne Estensdtr.Mjøen      1823 1891 ??

Marit Ingebr,dtr.Aalmen   184O
Sivert Ingebrigts.Stordal 1849 1849

Usikkert:
Ole Iversen Aalmen        18O4 1882 Sigrid Halvorsdtr.Aalmen 1812 1896

Iver Olsen Aalmen         184O
Halvor Olsen Aalmen       1843

Ingebrigt Knudsen Aalmen  1832

Halvor Ingebr.Aalmen      1829     Gjøran I.Presthaug         1826 1903
         Bosatt Hevle.
Marit Ingeb.dtr.Aalmen    1831
Ingebrigt I.Aalmen        1834
Ole Ingebr. Aalmen        1838 1868 ugift
Marit Ingeb. Aalmen       1840
Jens Ingebr.Aalmen        1845      Til Ibestad i 1865

Ingebrigt Knudsen Løkken  1832      Mari Tostensd.Sæteren   1831
              Bosatt på Olmen.

Dorthea Ingebrd.Olmen     1868      Familien til USA i1880
Randi Ingebr.Olmen

Jens Andreas Rambeck Jensen Aalmen
                          186O 1862

Løden Davidsen Aalmn      1715 1767 Mari Povelsdtr. i 1748

Povel Lødensen Aalmen               Barn i 1772 m/Sigrid Olsdtr.Sneve
Ole Lødensen Aalmen       1748.
David Lødensen Olmen      1751 1766
Berit Lødensdotter Olmen  1754 1755
Ingebrigt Lødensen Olmen  1756
Sivert Lødensen Aalmen    1762

Anders Olsen Olmen,sersj.           Margrete Nilsdtr. på Røros.

Karen Kristine Olmen      1752 1755

Peder Estenszen Aalmen    1763 1763

Sigrid Povelsdtr.Olmen    1773 1861

Ole Iversen Olmen                   Sigrid Halvorsdtr.i 1837

Johannes Ellingsen Vindal 1823

Marit Olsdtr.Olmen        1837

Anne Olsdatter Olmen      1846

Elling Johannes.s.Vangsaalmen       Rannei Johnsdtr.

Ole Olsen Vangsaalmen     1752 1818

Christien Ellingsdtr.  "  182O 182O

Elisabet Margrete Nilsdtr.1717 1794

Finn ikkje:
Guro Olsdtr.Brubakken,    1778 186O Lægdslem (Mjøen)

Hanna Sofie Teslie Olmen  1858 1862

                       Aalmbakken

Kari Sivertsdtr           1792 1865

Marit Olsdtr.Ålmbakken    1857 1871

                      K a a s e n
Ole Olsen Kaasen          1768      Guri Pedersdtr.          1769

Peder Olsen Kaasen        18O4      Sigri Eriksdt Kaas

John Ingberigtsen Kaasen            Ingeborg Taraldsdtr. i 1825

Ingebrigt Johnsen Kaasen  1825

Guri Pedersdtr. Kaas      1841
Ole Pedersen Kaasen       1846
Ole Pedersen Kaasen       1856

                         Ø y e n
Gjertrud Pedersdtr.Øien   1699 1779 Usikker.
Ingeborg Pedersdtr. Øyen  1715 1800    "

Bent Øien,usikkert                  Kari Øien,Bents Q        171O 1786

Ellev Johnsen Øien        1773 1813 Funnet død i fjellet,mosesanking.

Gjertrud Arntsdtr.Øyen              Barn i 18O8 m/John Eriksen Bakk

John Olsen Øien           181O 1878 kårmann,enkemann

Erik Johnsen Øyen         18O8
Marithe Jonsdtr. Øien     1813 1814

Ingeborg Ingebr.dtr.Øien             barn i 1844 m/Mikkel Ranem

Kari Eriksdtr. Øyen                 Amund Estensen i 1832

Erik Amundsen? Øyen       1832
Halvar Amundsen  Øyen     1835
Halvor Amundsen Øyen      1839

Ole Olsen Øyen                      Barn i 1835 m/Ingeborg Gryttingsh.

Marit Mikkelsdtr.Øien     1845      Ingeborgs dtr.

Ole Hansen Øien  i 1847             Rannei Ellevsdtr.Øien usikkert

John Johnsen Øyen                   barn i 188O m/ Marit Svartøybakk

                         S t a v e n.
Ingeborg Jonetta Johansd. 1856 186O

                H e v l e s  v o l d:
Ingebrigt Johnsen         1772 1848 Kårmand,Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel