Losgrenda:
        I Jordebog for 1647 finn eg ikkje nokon av gardane på Loe. Det
vil vel seie at ingen av gardane der er i sjølveieg.I landkommisjonens
register for 1661 finn vi desse gardane på Loe.1 Loe,Sifuer 1/2 Spand,
2 Loe Euind 18 mkl.3 Loe, Trund 18 mkl,4 Loe, Jens 1/2 Spand, 4 Loe
Christopher 1/2 Spand + 1,5 mkl.+en husmand.Alle 5 med kongens bøksel.
6 Nerloe.Arne et consort.self fierde 1 1/2 Spand.Av dette bøksla av
bispen 1 Spand,av Opdal kirke 1/2 øre.av vår frue kirke 1 øre.Jordebog
og manntal 1664 har under 1/2 Gaarde oppført 1:Loe,1 Spand med Jon 53
år,Ole Jonsen 27 år, ? 25 år,Stengrim Johnsen 20 år.2: Loe 1 Spand med
?? 44 år,Ole Rasmusen 27 år,Ingebrigt Lødensen 16 år.3:Loe 1 Spand
Christopher 52 år.Prestemanntalet for 1664-1666 har under Ødegårder
oppført ein gard med skyld 18 mkl. med Esten,50 år og borma Ole 27 år
og Ole 18 år. Og desse 3 gardane:1 Loe,1 øre 6 mkl. med Ingebrigt 54
år og sonen Olle 19 år. 2 Loe 1 øre 3 mkl. med Hans, 27 år. 3 Loe 1
øre og 3 mkl med Arne 61 år og Hellef Pedersen 34 år.
Matrikkelen for 1696 har 3 gardar på Nerloe og 5 gardar Loe.Altså 8
gardar og det same antall gardar er oppført i matrikkelen for 1696.
Samanhalde med matrikkelen i 1721 må det vera desse gardane:
 

                Matrikkelnr.624, Loe nedre.
med gamal skyld 1 øre 12 mkl.Nytt matr,nr.35 lnr.28a og b med skyld
tilsammen 2 daler 3 ort og 8 shilling revidert 2 daler 3 ort og 18
shilling.Gården var kirkegods i 1762.
Frå 1890 gnr.42 bnr. 1 med skyld 3,19 mark.

Folketelling 17O1:Enchen Randi med borna 1 Ingebrigt Olsen 18 år,2
                  Trond Olsen 15 år,Aren Olsen 14 år, og Gullich
                  Olsen 12 år.
Skattemanntalet i 1762:Ole Povelsen og Marit med borna:Povel Olsen
                       g.m.Marit,2 Guri og 3 Brit.Tjenestedreng Ludvig
                       Roaldsen.Husm: Marit,Peder Loshaugens Qw.
                       Gården er kirkegods.

Matrikklane:
1696 Olle 2 øre 6 mkl.Bygsler alt.   1838 Ingebrigt Larsen 18 mkl.
1721 Gullik  2 øre 6 mkl.            189O Ole Olsen og Anders Eriksen
1762 Ole Povelsen                                           3,19 mark.
1838 Lars Paulsen  1 øre 12 mkl      19O9 Gunder Olsen og Anders
     Ingebrigt Larsen 18 mkl.             Andersen          2,92 mark

Folketelling 1801:Lars Paulsen f.1764 g.m. Mari Ingebrigtsdtr. f.1771
                   og borna:1 Marit f.1797 og Ingebrigt f.1799.Kårmann
                   Paul Olsen 66 år gl.

Folketelling 1815: ??

Skifter på Loe:(Matr.624)
1731  2/1 :Ole Pedersen Loe -Ingeborg Mortensdotter
           Hennar born:1 Ingebrigt Gullichsen f.1710,2 Ole Gulliksen,
                       f.1717,3 Dordi Gullichsdtrt.f.1718,4 fellesbar=
                       net Kjersti Olsdtr. f.1722.Verge: morbroren Ole
                       Mortensen Bøasæter.
1733  2/1 :Ole Pedersen Loe - Guri Sivertsdtr.
           Hennar søsken:1 Brit, 2 Guri, Sivertsdøttre.
1829 30/1 :Lars Paulsen Loe - Marit Ingebrigtsdtr.
             Born:1 Ingebrigt 30 år,2 Ole 21 år,3 Marit g.m.Iver
                  Arntsen Volden, 4 Ildri 26 år,Verge Ole P.Loe.

                     Tinglyste dokument.
1779 20/4 :Loe nedre,Stengrim Pedersen får bygselseddel på 2 øre og 16
            mkl.i Loe nedre.
1810 31/10:Peder Stengrimsen får bygselseddel på matr.nr.624,2 øre 6
              mkl. saman med matr.nr.625 frå biskob Bugge.

           Desse har hatt bygsel på 624 Loe,som er kirkegods.
           1779       Stengrim Pedersen Loe
           181O       Peder Stengrimsen

Desse må ha budd på matr.nr.624 Nedre Loe:

Anders Loe (usikkert)

Boel Andersdtr.Loe                                           1664 1744

Ole Loshaugen ??                    Randi Lohaugen           1682 1762

John Olsen Loe            1674 1765 usikkert

Ingebrigt Olsen Loe       1683
Trond Olsen               1686
Aren Olsen Loe            1687
Gullich Olsen Loe         1689      levde i 1722

Ole Povelsen Loe          1683 1773 Marit Stengrimsdtr.      1711 18O3

Dordi Gulliksdtr.Loe      1718      Stengrim Olsen Rise,gift 1745

Ole Pedersen Loe                    1Ingeborg Mortensdtr.         1731
                                    2Guri Sivertsdtr ??           1733

Marit Olsdtr.Loe g.1755             Paul Olsen               1735 1817

Kjersti Olsdtr.Loe        1722      Ole Johnsen Bøe g.1756

Hans Olsen Nederloe       1724 1799
Povel Olsen Loe           1725 18O6 ?? usikker

Sigrid Olsdtr.Loe         1732 1767 Ole Olsen g.177O,Losgiæret?

Gullik Stengr.Loe         1744
Jens Stengrimsen Loe                Guri Arensdtr.Loe        1727 1796
Kari Stengr,dtr.Loe                 Paul Olsen Tøndel i 182O

Guri Olsdotter Loe                  Ole Siverten Gorset g.1764

Brit Olsdtr. Loe                    Ingebr.Ørstad g.1755
Ingeborg Olsdtr.Loe (usik)          Erik Olsen Mellem g.1756

Anders Jensen Loe         1753
Marit Jensdtr.Loe         1756
Stgengrim Jensen Loe      1758

Marit Olsdtr.Nerlo                  Jon Evensen Sneve,tambur,g.176O
Peder Olsen Loe           1754

Ole Povelsen Loe          1757      Barn i 1789 m/Marit P.Loe.
Erik Povelsen Koe         1758 1758
Ole Povelsen Nerloe       1759 1759
Sigrid Povelsdtr. Loe               Ole Ingebrigtsen i 181O
Ole Povelsen Loe          1761 1765
Ole Povelsen Loe          1763 1763
Lars Povelsen             1765      Kari Ingebrigtsdtr       177O
Marit Povelsdtr.Nedreloe  1769 1769
Ole Povelsen Nedreloe     1771 1771
Brit Povelsdtr.   "       1776 1779 Usikkert
Povel Povelsen    "       1782 1782
Ole Povelsen Loe          1799

Marit Eriksdtr.Loe        1777 1863 Kårenke.

Marit Povelsdtr.Loe       1781 1782 ??
Ole Povelsen Loed         1795 187O
Jorund Povelsdtr.Loe      1797 1797
Peder Povelsen Loe        1799      Brit Olsdtr. usikker i 1848

Guri Stengrimsdtr.Loe     1785 1786 usikker.

Marit Larsdtr Loe         1797
Ingebrigt Larsen Loe      1799      Ildri Hansdtr.Aæter      1797

Ingeborg Toresdtr.Loe     18OO 1888 kone

Ole Pedersen Loe ca.1715            1Ingeborg Mortensd.           1731
                                    2 Guri Sivertsdtr.            1733
Marit Pedersdtr. Loe                Gunder Ellevsen Haugen g.1763

John Eriksen Loe          18O1 1894 Innflyttet til Opdal ca.186O

Marith Povelsdtr. Loe     18O5
Stengrim Povelsen Loe     18O9
Stengrim Povelsen Loe     1813 1879 lægdslem,gift
Gunnar Povelsen Loe       182O 182O
 

Peder Stengrimsen Nerlo             Ingrid Knutsdtr.Sneve    1712 1799
Marit Stengrimsdtr.enke   1711
Ole Stengrimsen Loe                 Ragnhild Johnsdtr,Sneve g.1747.

Kristi Stengrimsdtr.Loe             Erik Toresen Kongsvold,g.1747

Kjersti Olsdtr.Loe        1746

Rasmus Pedersen Loe                 Marit Taraldsdtr. Skorem,g.1758.
Kari Pedersdtr. Loe       1744 1755
Ingeborg Pedersdtr. Loe   1746      Iver Stephendsen Lien,g.1755
Knut Pederesen Loe        1749      barn i 1769 m/Gorro H. Aalmen
                                    Barn i 1775 m/Randi R.Vekved.
Amme Pederedtr Loe g.1778 1752      Halvor Ingebr.Bjerke,    1752 1829
                                    barn i 1772 m/Ingebr.Ivers.Rise
Kristi Pedersdtr.Loe      1754

Thyri Iversdtr.Loe        1757

Ole Olsen Loe,nedre       1766 1766

Ole Olsen Loe,                      Randi Svendsdtr.Fossem g.1756

Ole Olsen Loe,Losgjæret.            Sigrid Olsdtr. Loe g.177O

Ole Paulsen Loe           1763
Lars Paulsen Loe          1765      Mari Ingebrigtsdtr.      1771 1829
Barn i 1786 m/Sigrid O Ørstad
Marit Paulsdt.Loe         1767
Marit Paulsdtr.Loe        1769 1815 usikker

Sigrid Ingebrigtsdtr.Loe  1772      Anne Pedersdtr.s dotter.

Ole Paulsen Loe,nedre     1773 1779
Brit Paulsdtr. ??

Ole Paulsen Loe           1777 1849 Marie Iversdtr. i 1811

Ole Larsen Loe            1796      Marit Olsdtr. Loe,g.1826,1793

Marit Larsdtr.Loe         1796 1796 Usikkert.
Marit Larsdtr. Loe        1797      Iver Arntsen Volden      1788 1879
Ingebrigt Larsen Loe      1799 1869 Ildri Hansdtr.Sæter      18O1 1854
Ildri Larsdtr.Loe         18O2 1873

Povel Larsen Loe          18O3 18O4
Povel Larsen Loe          18O5
Ole Larsen Loe (usikker)  18O9      Karen Haldosdtr i 1838

Mari Olsdtr.Loe           1813 1877 enke,kårkone

Lars Larsen Klefsaas,husm.1768      Brynhild Knudsdtr.       1756

Ole Larsen Klefsås        1798
Lars Øarsen Klefsås       18O1      Anne Andersdtr i 183O

Peder Loshaugen (Vognild?)1819 1899 kårm.

Ole Larsen Loe.inderst    182O 1886 gift kårmnnn,
Elling Larsen Loe.husm.             Kari Hansdtr.Loe i 1837  1815 1888

Anne Ellingsdtr Loe       1822 1894 fattiglem.F.Eide i Folldal

Lars Ingebvrigtsen Loe    1824 1906
Hans Ingebrigtsen Loe     1828
Marie Ingebr.dtr.Loe      1830
Marie Ingebrigtsdtr.Loe   1832
Povel Ingebrigtsen Loe    1835
Marit Ingebrigtsdtr.Loe   1840
Ingebrigt Ingebrigtsen    1848

Ole Olsen Resthaug        1825 1906 kårmann

Ole Olsen Loe, nedre      1845 19O1 Gbr.  G.
Brith Ellingsdtr.Loe      1837

Hans Ellingsen Loe        1841
Anders Ellingsen Loe      1844
Ole Ellingsen Loe         1846
Elling Ellingsen Loe      1849
Peder Ellingsen Loe       1854 1854?

Povel Olsen Loe           18O6      Guri Estensdtr.          1813 189O

Iver Olsen                18O9      (Ole og Sigrids barn)

Ole Olsen  Loe            1811 1894 ugift,kårmann
Marith Olsdtr.Loe         1812      Ole Thorsen i 1844

Marith Olsdtr.Loe         1815      Ole Thoresen i 184O
Ole Olsen Loe,Klefsaas    1819      Anne Olsdtr. i 1855

Ole Olsen Loe,veiarbeider 1831 1867 Ugift ??

Kari Eriksdtr.Loe         1832 1905 mavekræft

Mari Paulsdtr. Loe        1836
Marithe Poulsdtr.Loe      1841

Mari Olsdtr. Loe          1838      Ole og Karens dtr.

Marith Olsdtr. Loe        1844      Marit og ole Torsens dtr.

Ragnhild Olsdtr .Loe      1844      Ole og Annes dtr.

Ole Olsen Loe,nedre       1845 19O1 Gbr.G.

Mari Olsdtr.Loe           1847

Ole Olsen Klefsaas        1855

Hans Larsen Loe           1869 1876 Inderstgbarn Kari Hansd,barn,

Mari Ingebriugtsdtr Loe   187O 187O

Emdre Loshaugen

Peder Endresen Loshaugen  1693 1749 Marit Rasmusdtr.levde i 1762

Sven Pedersen Loshaugen             Barn i 1756 m/Marit K.Vognild
Marit Pedersdtr.Loe ??              Barn i 1759 m/Knut Larsen Ovnen

Kari Knudsdtr. Loe        1759      ??

Sigron Olsdtr.Loshaug               Arn Jensen Gisnaas g.1752.
Ingeborg Olsdtr.Loshaugen           Lars Arensen Indsæt.g.1758
Kari Olsdtr.Loshaug                 Erik Eriksen Lykken g.1764

Anne Pedersdtr.Loshaugen  1744      Halvor Ingebr.Bjerke, g.1778
Ole Pedersen Loshaugewn   1749

Husmann:I
Even Evensen Nerlo        1661

Peder Evensen Nerlo       1691
II.
Paul Olsen Loe            1735      kaarmand

Ole Paulsen Loe           1758      Marit Paulsdtr.          1768

Marit Olsdtr.Loe          1789
Ole Olsen Loe,nedre       1794      Christine Andersdtr. i 1819

Peder Paulsen Loe,husm.   18O4 1857

Elen Olsdtr.Nedre Loe     1819
Peder Olsen Nerloe        1821

Anne Olsdtr. Loe          184O      Ole T og Marits dtr.
Hans Olsen Loe            1847       - - - -ds - - - -

Paul Pedersen Loe         1848
 

           Matrikkelnummer 625 Loe. og 626.Loe.
med skyld 1 øre,3 mkl.Nytt matr,nr.36 med lnr.29. Seinare samanlagt
med matr.nr.626 som også hadde ei skyld på 1 øre 3 mkl.Tilsaman 2 øre
6 mkl.    (Er dette Losvolden?)
Ny skyld 2 daler 3 ort og 18 shilling.Frå 1890 gnr.43 bnr.1 med skyld
7.12 mark.Gården er kirkegods.

Folketelling 17O1:Peder Helleufsen Løe,39 år,Olle Halvors.tjen.24 år,
                  Efuen Efuensen 16 år. Dette er usikkert, men finn
                  ikkje annan stad at det stemmer.

Skattemanntal 1762: Bispegods.Peder Stengrimsen g.m.Ingrid og borna:
                    1 Stengrim,2 Knut.3 Marit.4 Ingeborg,Tj.dreng
                    Gunder Olsen Gisnås.Mandens far Stengrim Olsen
                    Husmann:Jens Stemgrimsen og Qw Guro,og Peder
                    Losvolden.(Inderst)
Matrikklane:
1696 Hans,(625)  1 øre 3 mkl.    1838 Anders Pedersen 2 øre 6 mkl.
     Mikkel(626) 1 øre 3 mkl.    189O  - - -ds- - -  2 dl.3 ort 18 sh.
1721 Stengrim både på 625 og 626.19O9 Peder A.Loe   6,73 mark.
1762 Peder Stengrimsen

Folketellinga 1801:Stengrim Pedersen f.1740 og kona Marit Olsd.f.1748
                   med sonen Peder Stengrimsen f.1777 og dottra Marit
                   f.1781 og dottra Ragnhild f.1776 med sonen Ole Ber=
                   svendsen 2 år gl.Husmann Jens Stengrimsen og kona
                   Guru Andersd.f.1728 og sonen Stengrim Jensen 41 år

Skifter på 625 Loe:
1846 16/11:Ragnhild Stengrimsdtr. Loe - enke etter Hans.
           Born:1 Rannei Hansdtr.2 Marit Hansdtr.3 Stedsonen Ole Ber-
                  svendsen Loe.

                           Tinglese dokument:
1764 10/10:Paul Olsen Loe får bygselseddel på 2 øre og 6 mkl.i nedre
           Loe frå biskob Gunnerius.
1779 20/4 :Loe,nedre,Stengrim Pedersen får bygselseddel på 2 øre og 16
           16 mkl.i Loe, nedre frå biskob Bang.

1810 30/3 :Peder Stengrimsen får bygselseddel på matr.nr.625 og 626,
           tilsammen 2 øre og 6 mkl. frå biskob Bugge.
1810 31/10:Peder Stengrimsen får skjøte ? på matr.nr.625 og matr.nr.
           626, 2 øre og 6 mkl. frå biskob Gunnerius. (Ikkje kjøpesum
           så det skal venteleg vera bygselseddel.)

Desse har hatt bygselseddel på matr.nr. 625 og 626:
Paul Olsen Loe, Stengrim Pedersen Loe, Peder Stengrimsen, som i 181O
fekk skjøte på  denne eigedomen ??

Desse må ha budd på 625 Loe:
Peder Helleufsen          1662      39 år i 17O1.

Peder Losvolds Quinde ??                                     1671 1744
 

Olle Halvorsen,tjener     1677
Efuen Efuensen,tjener     1685

Stengrim Olsen Loe        1679 1775 Marit Pedersdtr Loe      1681 1753

Anne Stengrimsdtr.Loe     1721 175O ?
Peder Stengrimsen                   Ingrid

Stengrim Pedersen Loe     174O 1815 Marith Olsdtr.           1744 1812

Sigrid Pedersd.Losvold    ??        Erich Ingebr.Skarsem,    174O 1839

Ragnhild Stengrimsdtr     1776      Hans Pedersen Loe             1846
                                    Barn i 1799 m/Bersvend fra Dovre
Peder Stengrimsen Loe     1777 1815 Christine Andersdtr.Loe i 181O
Marit Stengrimsdtr        1781      Ole Johnsen Loe,usikker

Guro Olsdatter Losløkken¨ 1794 1856 enke.

Ole Bersvendsen Loe       1799 1868 Kari Olsdtr.Rishaug      1795 1871

Karen Hansdtr. Loe        18OO      Paul Arntsen Loe i 1821
Rannei Hansdtr. Loe       18O4 1876 Barn i 1832 m/Ingebr.E.Gorset.
                                      "  " 1842 m/Enok P.Ekrann.
Marit Hansdtr. Loe        18O7      (ved skifte f. 181O)
Magdalena Hansdtr.Loe     18O8
Marie Hansdtr. Loe        18O9      Barn i 1834 m/Elling L.Røtvei
Peder Hansen Loe          181O
Stengrim Hansen Losløkken 1818 1818
Ole Bersvendsen           1818      Stedson.(ifølge skifte)

Marit Pedersdtr.Loe       181O      Ole Ingebrigtsen Ishoil  18O4
Anders Pedersen Loe       1814 19OO Marit Hansdtr.Loe i 1847

Peder Olsen Loe           182O      (Marit og Olses son)

Guro Pedersdtr.Losløkken, 182O 1887 ugift,husm.dtr.

Anne Paulsdtr.Loe         1821

Marith Paulsdtr. Loe      183O      barn i 1855 m/Anders T.Ranem
Marit Paulsdtr.Loe        1833
Ingebrigt Paulsen Loe     1835
Kari Paulsdtr.Loe         1837

Peder Ingebrigtsen Loe    1832      (Rannei og Ingebr,s son)

Lars Ellingsen Loe        1834      Maries son

Ole Olsen Loe             1841

Peder Andersen Loe        1844      gift
Kristine Andersdtr Losl.  1842
Hans Andersen Loe         1848 1873
Peder Andersen Loe                  Gbr.i 1899

Ragnhild Olsdtr.Loe       1846
Bersvend Olsen Loe        1849 185O
Bersvend Olsen Loe        1851 1851

Guri Johnsdtr.Losløkken   1852 1893 ugift
Marit Johnsdtr.Losløkken  1852 1854 (Uekte?)

Marit Andersdtr.          1855       etternamn Ranem??
Ingeborg Andersdtr.Nerlo  1855

Edeline Eriksdtr Losløkk  1860 1862
John Eriksen Loe ??       1867 1872 Dreng!

Anders Pedersen Loe       188O 1882
Gunhild Pedersdtr.Loe     1884 1899
Marit Pedersdtr.Loe       1885 1893

johan Olsen Losvold       1888 1894,husm.son (Ole Olsen?)

Finn ikkje plass til:
Marit Olsdttr Losvold     1871 1871

John Eriksen Loe,f.Fikke  18O1 1894 f. i Meldal ??
 
 

Husmann:
Jens Stengrims,Loesvold   172O 1816 Guru Andersdtr. g.1751   1728

Stengrim Jensen Loe       1760       ugift i 18O1

Inderst:Peder Losvolden.       1769  usikker

Ole Olsen Loesvold        18O3 1855
 

                 Matrikkelnummer 626
hadde før 1738 ei skyld på 1 øre og 3 mkl, men er frå 1738 slått saman
men matr.nr.627 og utgått av matrikkelen

i 18O1:
Ole Eriksen Loe           1723 18O7 Ragnhild Olsdtr,         1719 1803

Marit? Olsdtr. Loe        1753 1815 eller er det Randi??

Hans Olsen Loe            1766      Marit Pedersdtr.         1766

Sigrid Hansdtr.??         1762

Karen Hansdtr Loe         18OO
Ingeborg Hansdtr.Loe      18O4 186O Inderstkone.
Malli Hanssdtr.Loe ??     18O9 18O9 usikker
 

                   Matrikkelnummer 627.og 628
Gamalt matr.627 med skyld 1 øre og 3 mkl.Nytt matr.nr.38 lnr.31 a,b,og
c med skyld tilsaman 1 øre 3 mkl.samanlagt med nok eit matr.nr 627 og
fått nytt nr.42 lnr.36a og b med skyld 1 øre 3 mkl.+for eit eng 6 mkl.
nr.42 lnr.36a og b,med skyld 1 øre 3 mkl.+ for et eng 6 mkl.Samanlagt
blir det for heile eigedomen 2 øre og 9 mkl.og kalla Løkken,Losløkken.
Frå 1890 gnr.45 bnr. 1 med skyld O,58 mark.

Skattemanntal 1762:Ole Jensen g.m. Marit og borna: 1 Sigrid,
                   2 Ranney og mandens far Jens Olsen  og dreng Jens
                   Jensen som vel er mannens bror,
Matrikklane:
1696 Enken      2 øre 9 mkl.  1838 Sivert Siverts. 1 øre 2 mkl.
1721 Jens       2 øre 9 mkl.       Lars Jensen     1 mkl.
1762 Ole Jensen (Johnsen?)    189O Anders Svendsen Bjerke,18 shl.
     Povel Olsen                   Erik Evensen Fossem ??
1838 Lars Jensen  2 mkl       19O9 Sivert Eriksen Fossum O,58 mark.
     Erik Andersen  6 1/4 mkl
     Paul Arntsen 18 3/4 "=2 øre 6 mkl.

Folketelling 1801:Sivert Sivertsen 25 år,Marie Jensdtr. 24 år, og
                  sonen Sivert 2 år.Svigerfaren Jens Olsen 50 år
                  og kona Thore Guttormsdtr, 56 år.og borna: 1 Jens,
                  21 år,2 Lars 14 år,3 Marit 1O år..
                  Husmand: Ole Sivertsen 56 år og kona Marith Olsdtr.
                  5O år. og døttrene Ragnhild 1O år og Marith 8 år.

Skifter på Loe:(627)
1694 10/8 :Ole Jensen Loe - Eline Jensdtr ??
           Born:1 Jon,2 Jens,3 Ingebrigt,4 Stengrim,5 Knut,6 Thyri.
                Laugverge:lensmann Ole Olsen Rise.
1700 ??   :Jens Eriksen Loe - ??kona død før 17OO.
           Born:1 Ole Jensen,2 Roald Jensen,3 Erik Jensen,4 Anders
                Jensen,5 Stengrim Jensen, alle 5 var gifte.
1758 23/6 :Jens Olsen Loe - Randi Johannesdtr. (Ørstad?)
           Born:1 Johannes,død,har borna:a Jens Johannessen,18 år,b
                Ole Jensen Loe,3 Jens Jensen Loe,4 Eli Jensdtr.Verge
                Erik Olsen Loe.
1829  4/7 :Ole Jensen Loe - Gunhild Gundersdtr.
           Born:1 Jens Olsen 25 år,2 Gunder Olsen 22 år,3 Marit
                Olsdtr.27 år,4 Mari 14 (?) år.
1841 8/11 Lars Jensen Loe  -  Guro Olsdtr.
           Born:1 Ole Larsen Loe

                        Tinglese dokumenter.
1743 17/10:Loe,2 øre 9 mkl. Ole Jensen Loe får skjøte frå faren Jens
           Olsen Loe for 90 Rdl.
1752 30/10:Loe,2 øre 9 mkl. som bruges av Ole Jensen, dertil har hans
            brorsønn Jens Jensen lyst odels og innløsningsrett.
1760 28/8 :Ole Jensen Loe m/fl.får bygselseddel på et bol (?) i ut=
           marken kaldet Melien, utstedt av fogden.
1778  2/1 :Jon Olsen Loe får skjøte på 2 øre og 9 mkl.i Loe frå faren
           Ole Jensen for 300 Rdl.
1789 23/1 :Loe,det halve,1 øre 17 1/2 mkl.Ole Jensen får skjøte frå
           faren Jens Olsen (Makeskifteskjøte).
1792 30/11:Loe,den andre halvdel, 1 øre 4 1/4 mkl.på auksjon seld til
           Hans Guttormsen for 550 Rdl.og skjøte s.d.
1795 29/8 :Ole Jensen gjev kaar til Marie Sivertsdtr. på livstid.
1803 19/2 :Loe, det halve, 1 øre 4,5 mkl.Sivert Sivertsen får skjøte
           frå Hans Guttormsen (Hjerkin ?) for 650 Rdl.

Desse har hatt skjøte på 627 Loe
1743 Jens Olsen               1789 Ole Jensen,Makeskifte.
1743 1778 Ole Jensen          1789 Ole Jensen  1 øre 17,5 mkl.
1778 1789 Jon Olsen 2 øre 9 mkl.1792 Hans Guttormsen 1 øre 4.5 mkl.
                               18O3 Sivert Sivertsen 1 øre 4,5 mkl.

Desse må ha budd på 627 Loe:
Guro Olsdtr. Loe,enke               Halvor Ingebrigts.Hoel,g.1778

Ole Jensen Loe            1638 1694 Elin Evensdtr.(Jensd.?)
Erik Jensen Loe           164O      ugift.
Stengrim Jensen Loe       1645      ugift
Anders Jensen Loe         1652
Roald Jensen Loe          1653      Guro Olufsdtr. Hoel      1671 175

John Olsen Loe                      ikkje meir om han
Jens Olsen Loe            1677      Rannei Johannesdtr.Østad.1679 1758
Efuen Olsen Loe           1681
Ingebrigt Olsen Loe       1683
Stengrim Olsen Loe        1685      Marit Pedersdtr.         1687 1752
Knut Olsen Loe            1687 1762 Guru Eriksdtr. enke,     1692 1772
Thyri Olsdotter                     Med i skifte,ikkje meir.

Johannes Jensen                1743 Ingrid Gulliksdtr.Sætrum
Ole Jensen Loe,g.1744               Marit Sivertsd.Drivstuen 1721 18O6
Jens Jensen Loe           1715 1778
Eli Jensdotter                      Ole Johnsen
Rannei Jensdtr.Loe g.1748           Svend Johnsen.Vekved     1728 1756

Jens Johannessen Loe      174O
Johannes Johannesen       1742

Rannei Olsdtr. Loe        1745 1747
Sigrid Olsdtr. Loe        1747
John Olsen Loe            1748 182O
Rannei Olsdtr. Loe        1749
Jens Olsen Loe            1751 182O Thoor Guttormsdtr.       1751
Ingebrigt Olsen Loe                 ? Barn i 18OO m/Ranney Vammer?
Stengrim Olsen Loe
Knut Olsen Loe
Thyri Olsdotter Loe

Marit Olsdtr. Loe         1754
Eli Olsdtr. Loe           1756
Ambjørg Olsdtr. Loe       1758

Siver Olsen Loe           1761
Brit Olsdtr. Loe          1764      Peder Poulsen Loe usikker

Marit Olsdtr.Loe          18O2
Jens Olsen Loe            18O4
Gunder Olsen Loe          18O7
Mari Olsdtr.Loe           1815

Marithe Olsdtr. Loe       18O7 18O7  (2 dager)

Marit Paulsdtr. Loe       1828
Lisabet Paulsdtr.Resthaug 183O
Ole Poulsen Loe           1836

Ole Pedersen Loe          1846

Paul Johannessen Loe                 Lisbet Mikkelsdtr.
Knut Johannessen Resthaug 1891 barn i 1837 m/Folldalsjente.

Jens Eriksen Loe, kona var død i 17OO,namn ikkje oppgjeve.
Stengrim Jensen Loe       1751 1755

Marit Jensdtr.Loe         1771
Ole Jensen Loe                      Gunhild Gundersdtr.      1773 1848
Roald Jensen Loe
Erik Jensen Loe                     Alle 5 var gifte i 17OO
Anders Jensen Loe
Stengrim Jensen Loe                 Guro Andersdtr.Loe i  1751
Marie Jensdtr.Loe         1777      Sivert Sivertsen         1776 1857
Jens Jensen Loe           178O
Lars Jensen Loe           1789 1841 Guri Olsdtr.Sneve,ugift  1865
Guttorm Jensen Loe        1774 1819 Karen Sivertsdtr.

Paul Arntsen Loe i 1838             Karen Arentsdtr.(Hansdtr?)

Guri Paulsdtr.Loe,usikker 18O5 1877 Erik Andersen Loe ??
Arent Paulsen Loe         1824
Ole Paulsen Loe           1826
Paul Paulsen Loe          1828

Jens Olsen Loe            18O5
Gunner Olsen Loe          181O      Barn i 1832 m/Kari E.Bjerkaker.
Ole Olsen Loe             1812
Marit Olsdtr. Loe         1815

Jens Guttormsen Loe       18O5

Jørganna Siveretsdr.Loe   18O5
Sigrid Sivertsdtr Loe     1814
Marithe Sivertsdtr.Loe    1817

Ole Larsen Loe (Sneve?)   182O      Ingeborg Eriksdtr. i 1845
Ildri Larsdtr.Loe                 Barn i 1824 m/Arnt E.Rønningen.
Marit Larsdtr. Loe        1834

Ingebrigt Arntsen Loe     1824 1874 barn i 1849 m/Elen Evensdtr.rise

Beraug Eriksen Loe        1838      Erik og Guris son.

Lars Olsen Loe            1843
Guri Olsdtr. Loe          1845
Eli Olsdtr. Loe           1848
Rannei Olsdatter Losløkken1854

Anders Eriksen Loe        187O 187O

Sivert Andreasen Loe      19O6 1988 Anne Othelie Ellingsd.Uv 1913

Husmand med jord:
Ole Sivertsen Loe,husm.   1745 1818 Marith Olsdtr.Stuthaug   1751

Sivert Sivertsen Loe      1799 1873 Marie Olsdtr Loe i 18O8
              g.m.                  Sigrid Ingebr.dtr.
Jens Sivertsen Loe(husm.)           Karen Olsdtr.Rishaugen   1781 1869

Ingebrigt Olsen Loe       1773
Ragnhild Olsdtr.Loe       1785 18O7
Marit Olsdtr Loe          1793

Ole Ingebrigtsen Loe                Sigrid Povelsdtr.

Marit Olsdtr,Loe          18O2      Arnt Sivertsen Bøasæter
Ildri Olsdtr. Loe         18O4
Marithe Olsdtr. Loe       18O6
Maria Olsdtr. Loe         18O8
Anna Olsdtr.Loe           1810
Ingebrigt Olsen Loe       1813 1813
Sigrid Olsdtr.Loe         ??

Jens Sivertsen Loe        18O3 1866 selveier

Gunder Olsen              18O7
Marie Olsdtr.Loe          1815      Ole Bersvendsen Lo

Rannei Olsdtr. Loe

Ole Sivertsen d.e.Rise,husm    1872 Ragnhild Olsdtr.         1807 1891
Ole Sivertsen d.y.Loe     18O8      Barn i 1835 m/Marit J.Rise
                                      "  " 1841 m/jente frå Wågå
Ole Sivertsen Losløkken   1811 1884 fattiglem..loshaugen ??
Jøran Sivertsdtr.                   Ole Johnsen Hevle
Marit Sivertsdtr                    Ole Eriksen Ørstad
Sigrid Sivertsdtr                   g.Munkvold.??
Ingebrigt Sivertsen Loe   1828
Sivert Sivertsen Loe      1831
Sivert Sivertsen Loe      1835

Anders Jensen Loe         183O 1869 selveier
Kari Jensdtr.Loe          184O
Ingri Jensdtr .           1842      Jørgen Olsen ??

Ole Larsen Loe
Marie Larsdtr.Loe         1835      Even Hansen Fossem

Ole Olsen Loe             1849
 

                      Matrikkelnummer 628
med skyld 2 øre og 6 mkl. i 1838.og da er matrikkelnummer 629 tillagt.
Nytt matr.nr.41 med lnr.34 og 35 med skyld 1 øre 3 mkl.eller 1 daler
2 ort og 13 shill. Frå 1890 gnr.fordelt på fleire Logardar, m.a. gnr.
47 bnr.1 Bækken. Garden er i sjølveige.

Folketelling 17O1:Sifuer Ingebrigtsen f.1621 med sonen Gullik
                  Sifuersen f.1665

Skattemanntal 1762:Povel Olsen og Marit  og mandens foreldre Ole
                   Povelsen og Marit.

Matrikklane:
1696 (628) Sifuer 1 øre 12 mkl.  1838 Michel Scharsem   9 mkl.
     (629) Poul Pedersen 18 mkl.      Stengrim jensen   9 mkl.
1723 Gullich      1 øre 12 mkl.       Paul Arntsen  1 øre 3 mkl.
     Poul postbonde,    18 mkl.  189O Anders Eriksen 2 ort 6 sh.
1792 Povel Olsen i selveie.           Bnr,2 Erik Johnsen 2o sh.
                                      19O9 Anders A.Loe 1,56 mark.

 Folketellinga 1801:Christhoper Lossius 56 år og Ane Chatharina
                    Sighold 46 år.med borna:1 Christine 13 år,2
                    Nicolay 1O år, 3 Jacobine 5 år og 4 Wilhelmine
                    2 år.Paul Olsen 76,og kona Marit Eriksdotter
                    67 år.Kårfolk.

Skifter på 628 og 629.
1696 9/1O :Sivert Larsen Loe - Marit Gullichsdtr.
           born:Gullich Sivertsen Loe.
1764 2/11 :Iver Olsen Loe -Marit Haldorsdotter
           born:1 Rannei 15 år,2 Marit 13 år,3 Sissel 10 år,4 Tyri
                7 år, 5 Thor 5 år. Ikkje verger.
1840 25/9 :Paul Arntsen Loe - Kari Hansdtotter
           Born:8 umyndige born. Ikkje namn eller verger.

                     Tinglese dokumenter.
1753 16/4 :Paul Paulsen Loe pantsetter Loe,1 øre 3 mkl. til Sivert
           Sivertsen Bøe for lån stort 71 Rdl.mot panntobligasjon.
1757 29/10:Paul Olsen Loe får skjøte frå faren Ole Paulsen Loe for
           184 Rdl.
1808  8/9 :Loe,det halve,18 mkl.seld av Hans Olsen Loe til Ole Inge=
           brigtsen Stuen for 900 Rdl.
1808  9/3 :1/4 del av matr.nr.628 delt frå og kalla Losvolden og seld
           til Stengrim Jensen Losvolden.Sjå Losvolden.
1808 30/12;Brødrene Paul og Hans Olsen Loe får skjøte på matr.nr.628
           1/2 Spand frå kaptein Lossius.
1812  2/3 :Hans Olsen får skjøte på matr.nr.628 Loe frå Ole Ingebrigt-
           sen for 1000 Rdl.

Desse har hatt skjøte på matr.nr.628:
                1753 Paul Paulsen
          1758       Paul Olsen
          1808       Paul og Hans Olsen skjøte på 628
          1812       Hans Olsen

Desse må ha budd på 628 Loe:
Sifuer Ingebrigtsen Loe   1621

Gullich Sifuersen Lo      1665

Marit Gullichsdotter.          1696 Sivert Larsen Loe

Ole Paulsen,husm.                   Marit, levde i 1762

Povel Olsen Loe g.1757    1725      Marit Eriksdtr.Bjørndal. 1731 1819
Gjertrud Olsdtr.Loe.                Stengrim Johns. Aalbu .1752 ??
Brit Olsdtr.Loe ??                  barn i 1772 m/Povel Povelsen Ækre.

Marit Paulsdtr Loe ??               Barn i 1789 m/Ole Paulsen Loe

Ole Povelsen Loe          1771      Maria Iversdotter ?? i 1813
    (Brits son)
Ingeborg Povelsdtr.Loe              Barn i 1786 m/Halvar J.Ørstad.

Ole ??                              Ranney Povelsdotter
Iver Olsen                          1Marit Haldorsd.Sætrum        1764
                                    2Ranney
Sigrid Olsdtr. Loe        1813      (Ole og Marias dtr.)

Ranney Iversdtr.Loe       1749 1773
Marit Iversdotter Loe     1753 1795
Sissel Iversdtr.Loe       1754      Anders Halvors.Engen,    175O 18O5
Thyri Iversdtter Loe      1757
Thor Iversdtr.Loe         1759

Marit Olsdtr.Loe          1789     Ole og Marits barn.

Christopher Lossius       1745     Ane Chatharina Sighold 1765

Christine Lossius         1788
Nicolay                   1791
Jacobine Lossius          1796
Wilhelmine Lossius        1799

Paul Arntsen Loe     ca.  178O 184O Kari Hansdotter. 8 umyndige born.
Rannei Arntsdtr.Loe                 Gift til Ranum ??

Sigrid Halvorsdtr.Loe     1786      Ingeborgs dtr.m/H.Ørstad
Ole Halvorsen Loe,Rise    18O5 1896 Sigrid Eriksd.Sneve      18O8

Hans Paulsen Loe          1812 1899 fattiglem
Hans Paulsen Loe          1818      Anne Eriksdtr. i 1842    1815 1872

      Oppattgift ??                 Kari Pedersdtr i 1855

  ??    Ols               1832
Erik Olsen Loe            1834
Ole Olsen Loe             1839
Hans Olsen Loe            1842

Hans Hansen Loe           1842
Paul Hansen Loe           1845
Kari  Hansdtr.Loe         1847

Hans Hansen Loe           1855
 

                   Matrikkelnummer 629
er i 1838 slått saman med matr.628 og hdde da ei skyld på 1 ort og 3
shilling..Garden er i sjølveige.

Matrikklane; 1696 Povel Pedersen 18 mkl.
             1721 Povel Postbonde,18 mkl.
             1792 Iver Olsen og kona Marit
             1838 samanlagt med 628 og ikkje meir

Folketelling 17O1: Povel Pedersen 48 år, Christopher Povelsen 6 år.

Skattemanntal 1762:Iver Olsen med kona Marit og dottra Ranney og
                   mandens mor Ranney.
                   Husmann Ole Erikseng.m.Ragnhild,og hennar mor
                   Ragnhild Ingebrigtsdtr.

Desse må ha budd på matr.nr. 629 Loe
Povel Pedersen            1653

Christopher Povelsen      169O 1745

Husmenn/Inderster:
                                    Ranhild Iversdtr , mor.
Ole Eriksen Loe                     Ragnhild Olefsdtr.Engen g.1752

Ragnhild Olsdtr. Loe      1757
 

                   Matrikkelnummer 630.Loe.
med gamal skyld 18 mkl. Nytt matr.nr.39 lnr.32 og skyld 1 daler.frå
1890 gnr.46 bnr. 1 med skyld 1 daler og 8 shill. eller 2,87 mark.
Garden er i sjølveige.

Folketellimg 17O1:Engel Pedersen f.1661 og sonen Anders Engelsen,
                  f.17OO

Skattemanntal 1762:Engel Andersen g.m.Guro og borna:1 Anders,2 Marit,
                   og mandens mor Guro og broren Gullich.
Matriklane:
1664 Esten       18 mkl.         1838 Engel           18mkl.
1696 Svend       18 mkl.         189O Ingebrigt Olsen 1 daler 8 shil.
1723 Erik        18 mkl.         19O9    - - ds.- -   2,87 mark.
1762 Engel       ?

Folketelling 1801:Erik Engelsen 45 åt,ugift.Anders Engelsen,55 år,
                  kårmann og Elen Johannesdtr.62 år,kaar ??

Skifter på 46/1:
1690 23/6 :Iver Sivertsen - Gjertrud Ingebrigtsdtr.
           Arvingar ikkje oppgjeve.
1692 23/6 :Iver Sivertsen - ?? (Tyri ??)
           Born:1 Brit Iversdtr. 2 Randi Iversdtrt.
1741 17/1 ;Erik Arnfindsen - Randi Iversdtr.
           Born:1 Ole Eriksen f.1727,2 Arnfind f.1729,3 Paul f.1733.
1741 ?/9  :Anders Engelsen Loe - Guri Eriksdotter.
           Born:1 Engel f.1721,2 Erik f.1723,3 Gullik f.1733,4 Marit
                f.1721,5 Gjøri f.1726,6 Guri f.1730,7 Sigrid f.1735,
                og 8 Anne f.1739.
1763 22/6 :Engel Andersen Loe - Guri Arntsdtr. (f.Vekve)
           Born:l Anders Engelsen 15 år,2 Arnt 9 år,3 Erik 6 år, 4
                Ole 1 år,5 Randi 12 år og 6 Guri 4 år.
1839 22/11:Erik Andersen Loe - Guri Paulsdtr.
           Born:1 Marie 7 år,2 Anders 2 år.

                     Tinglyste dokumenter.
1747  4/2 :Loe,18 mkl.Engel Andersen får skjøte på 18 mkl.i Loe frå
           broren Erik Andersen etter forening.
1753 20/3 :Erik Andersen får bøkselseddel frå biskop Nannestad på en
            plass kaldet Loshaugern.
1769 25/6 :Loe 18 mkl.Peder Stengrimsen får skjøte på 18 mkl.i Loe frå
           enka Guri Andersdtr.for 100 Rdl.mot pant i garden.
1776 23/2 :Loe 18 mkl.Enken Guri Andersdtr.sel 18 mkl.i Loe til sonen
           Anders Engelsen for 320 Rdl.
1776 27/8 :Anders Engelsen pantsetter 18 mkl.i Loe til Peder Tønder
           for lån 200 Rdl.
1785 27/8 :Ole Olsen d.y.får skjøte på 18 mkl.i Loe frå Anders
           Engelsen for 320 Rdl.
1790 30/8 :Ole Olsen makeskifter 18 mkl.i Loe med Engel Jensen Ørstad
            for 340 Rdl.
1791 20/2 :Engel Jensen Ørstad sel 18 mkl.i Loe til broren Sivert
           Jensen Ørstad for 340 Rdl.
1791 29/8 :Sivert Jensen Ørstad sel til Ole Olsen Tøndel for 385 Rdl.
1793 22/2 :Ole Olsen Tøndel sel 18 mkl.i Loe til Erik Engelsen d.e.
           for ??: Det er odelsretten som er seld.

Tinglyste dokument på 63O:
     1747 Erik Andersen   18 mkl.   179O-1791 Engel jensen     18 mkl.
1747-1776 Engel Andersenm 18 mkl    1791-1791 Sivert Jensen    18 mkl.
1776-1785 Anders Engelsen 18 mkl.   1791-1793 Ole Olsen Tøndel 18 mkl.
1785-179O Ole Olsen d.y.  18 mkl.   1793-     Erik Engelsen

Desse må ha budd på matr.nr.63O
Esten                     1614

Ole Estensen              1637
Olle Estensen             1646

Iver Sivertsen Loe                  1Gjertrud Ingebrigtsdtyr.     1690
                                    2Thyri                   1602
Engel Pedersen Loe        1661

Anders Engelsen           1696

Svend Olsen Loe           1696

Ole Svendsdtr Loe                   Anne Loe                 1684 1762
Guro Svendsdtr.Loe                  Knud Jensen frå Innset.g.175O
Halvor Svendsen Loe                 Anne Arntsdtr.?? g.1754
                                    barn m/Kristi Stølen i 1748
Sigrid Svendsdtr Loe      1731 178O Erik Larsen Risløkken?? g.1772
Gøran Svendsdtr.Loe                 Halvor Andersen Enge,g.175O
Torger Svendsen Loe                 Anne Taraldsdtr.Skorem,g.1752

Brit Iversdtr.Loe ca.     17O6
Randi Iversdtr.Loe        17O8 1765 Erik Arnfinsen Loe,ca.1700.

Engel Andersen Loe        1721 1763 Guri Arntsdtr.Vekve,g.1747
Erik Andersen Loe         1723      Randi Stengrimsdtr.Stensem,g.175O
Marit Andersdtr,e         1725      1Sivert Stenersen Bøe,g.175O
                                    2Arnt Evensen Vammer ??
Guri Andersdtr.Loe        1726      Jens Stengrimsen Loe.svold.
Guri Andersdtr.g.1753     173O      Ingebrigt Halvorsen Bjerke

Ole Eriksen Loe           1727      Ragnhild Olsdtr.Engen
Arnfind Eriksen Loe       1729      Marit Arntsdtr.Vekve    173O
Paul Eriksen Loe.g.1752   1731      Sigrid Arntsdtr.Skorem,enke.
 barn i 1758 m/ Ingeborg I.Sæter

Gullik Andersen Loe       1733
Sigrid Andersdtr.Loe      1735
Anne Andersdtr.Loe        1739

Anders Engelsen Loe       1744 1814 Guri Eriksdtr.usikker.
Marit Engelsdtr.Loe
Anders Engelsen Loe       1748 1814 Ellen Johannesdtr.       1739 18O8
Randi Engelsdtr.Loe       175O      Tore Johnsen Hevle
Arnt Engelsen Loe         1753      Aalmen ??
Guro Engelsdtr.Loe        1755      Barn i 1798 m/Tore Sliper.
Guro Engelsdtr.Loe        1756 1756
Erik Engelsen Loe         1757      Barn i 1792 m/Aase P.Mjøen.
Guri Engelsdtr.Loe        1759

Ole Engelsen Loe          1762       barn i 1784 m/Ragnhild Tøndel.

Ragnhild Knudsdtr.Loe     1749
Randi Knudsdtr.Loe        1752
Randi Arnfindsdtr.Loe     1753
Ranney Arnfindsdtr.Loe    1761

Svend Halvorsen Loe       1754
Arnt Halvorsen Loe        1756
Randi Halvorsdtr.         1758       på Moen ?

Tarald Torgersen Loe      1755
Gjertrud Torgersdtr.Loe   1756      (På Skorem)

Ragnhild Olsdtr.Loe       1757
Ingebrigt Olsen Loe                 i 189O og 19O9
Rannei Olsdtr.Loe         1752
Olef Olsen Loe            1756
 

Guri Eriksdtr, Loe        175O
Anders Eriksen Loe        1762

Guo Arntsdtr. Loe         1782 1782

Peder Eriksen Loe.husm.   1791 1875 Marit Knutsd.Vognild

Engel Toresen Loe         1798       Guros son m/Tore Sliper

Erik Pedersen Loe         1817 186O Marit Knudsdtr. i 1838

Knut Pedersen Loe         1819?
Anders Pedersen Loe       182O 182O
Guru Pedersdtr.Loe        1823
Sigrid Pedersdtr.Loe      1825

Anders Pedersen Loe       1829 19OO ugift gbr.

Ingebrigt Eriksen Loe     1838
Ingebrigt Eriksen         1852 1854 Losløkken

Even Svendsen Loe         1864 1864

Husmann:
Johannes Knudsen Loe      177O      Marit Paulsdtr.Loe   1773

Knut Johannessen Loe      1793
Paul Johannessen          1797      Elisabeth Mikkelsdtr.Haugen 1788
 

                         Matrikkelnummer 631.(Smegaren)
Smegarden,med gamal skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.37 med lnr.30 og skyld 4
ort og 9 shilling.Frå 1890 gnr.44 bnr. 1 med skyld 2,10 mark,
 

Folketelling 17O1: usikkert: Erik Pedersen f.1651 med borna
                              1 Sven Eriksen f.1693 2 Peder f.1696

Skattemanntal 1762:Ole Larsen g.m. Marit.Husmann Sven Olsen.

Matrikklane:
1696 Efuen,bygsler alt, 18 mkl.  1838 Paul Olsen    18 mkl.
1721:Engel,   "     "   18  "    189O  - - ds.- - 3 ort 3 shil.
1762 Ole Larsen                  Anders Paulsen   2,1O mark.

Folketelling 18O1:Ingen oppført.

                      Tinglese dokumenter.
1740 21/10:Loe 18 mkl.av Ole Svendsen seld til Ole Larsen etter foren=
           ing.
1742 21/1 :Loe,18 mkl.av Randi Iversdtr,enke etter Erik Arnfindsen
           pantsatt til Rasmus Olsen Dørum for 18 Rdl.2 ort og 22 shl.
1746 31/1 :Loe,18 mkl.seld av Ole Eriksen til Iver Olsen etter foren-
           ing.
1752  3/1 :Loe,18 mkl. Ole Eriksen,Paul Eriksen og Arnfind Eriksen sel
           18 mkl.i Loe til broren ?? Iver Olsen for 43 Rdl.og 12 shil
1753 16/1 :Loe 18 mkl.beboes av Iver Olsen.Dertil har Erik Andersen
           lyst odels- og innløsningsrett.
1753 16/1 :Loe 18 mkl.Arnfind Eriksen lyst odels- og innløsningsrett.
1764 2/11 :på skifte etter Iver Olsen og Marit Haldosdtr. vurdert for
           43 Rdl. og utlagt til creditorene.
1770 19/2 :Peder Stengrimsen får skjøte på 18 mkl.i Loe østre frå Ole
           Larsen.
1777 26/8 :Loe,18 mkl.av Iver Olsen seld til Stengrim Pedersen for 225
           Rdl.
1788 22/2 :Marit Stengrimsdtr.selger 18 mkl.i Loe til dottersonen Lars
           Paulsen Nerlo for 200 Rdl.
1793 22/2 :Loe 18 mkl.Ole Olsen Tøndel selger til Erik Engelsen for
           32O Rdl.
1798 28/8 :Stengrim Pedersen sel 18 mkl.i Loe til Hans Olsen Tøndel
           for 600 Rdl.
1806 28/8 :Lars Paulsen sel til broren Ole Paulsen 18 mkl.i Loe for
           7OO Rdl.
1813 18/6 :Ole Pauls.Loe pantsetter eigedomen til Trondheim Domkirke.

Desse har venteleg budd på 631 Loe
Erik Pedersen Loe         1651

Sven Eriksen Loe          1693
Peder Eriksen Loe         1696

                Finn ikkje noko klårt om dette i 18O1
Iver Olsen Loe                      Marit Haldosdtr. g.1749  1713 1764

Thoor Iversdtr. Loe       176O

Ole Larsen Loe            1758      Marit Paulsdtr            1768

Marit Olsdtr. Loe         1789
Ole Olsen Loe             1794      Guri Andersdtr.Usikker

Paul Olsen Loe            18O6 1892 Guri Estensdtr.i 1838

Ole Olsen Loe (Plass)     1825

Anders Paulsen Loe                  Sigrid Sivertsdtr i 1841

Sivert Andersen Loe       1841
Povel Andersen Loe        1844
Ole Andersen Loe          1847

Guri Paulstr.Loe          1839
Anders Paulsen Loe        1841      Sigrid Sivertsdtr.
Ole Paulsen Loe           1843
Esten Paulsen Loe         1848

Ingebrigt Hellaugsen Loe  1858 1858

Paul Andersen Loe         1894      Bergljot Evensd.Rise       1894

Marit Paulsdtr.Loe        1931
Anders Einar P.Loe        1938

Husmann:
Sven Olsen Loe i  1762    1715 1772 usikker

Hans Olsen Loe i 1829     1799 1858 Sigrid Johnsd.Risløkken  18O4

Anne Hansdtr. Loe         1829
Marie Hanstr.Loe          1831 1868 ugift
John Hansen Loe           1834
Karen Hansdtr.Loe         1837
Marit Hansdtr.Loe         184O
Ambjørg Hansdtr,Loe       1843

Finn ikkje:
Ambjørg Hansdtr.Loe       1759 1856 enke fattiglem

Heller ikkje:
Svend Olsen Losvolden ??  1825    1Brith Andersdtr.Loe      1834 1859
                                  2Ingeborg Evensdtr        1825 1882
Marit Svendsdtr.Losvold   184O
Ragnhild Svendsdtr. "     1846
Sigrid Svendsdtr.   "     1846
Stengrim Svendsen Loe     1849

                   Matrikkel nr 624 Nedre Loe
Gnr.42 bnr.1 av skm.2,92.Gammelt matr.nr.35 lnr.28a med skyld 3,19.
Koppskattelista 1645 Gunder Olsen  1 øre 12 mk
                     Ingebrigt Larsen 18 mkl.    =2 øre 6 mkl.
                                                           her er det feil
             1890 Ole Olsen og Anders Eriksen 3,19 mrk.+2,o2.
             1909 Gunder Olsen og Anders Andersen 2,92 mark.

Folketelling 1801:Lars Paulsen f.1764 g.m. Mari Ingebrigtsdtr. f.1771
                   og borna:1 Marit f.1797 og Ingebrigt f.1799.Kårmann
                   Paul Olsen 66 år gl.

Folketelling 1815: ??

Skifter på Loe:(Matr.624)
1731  2/1 :Ole Pedersen Loe -Ingeborg Mortensdotter
           Hennar born:1 Ingebrigt Gullichsen f.1710,2 Ole Gulliksen,
                       f.1717,3 Dordi Gullichsdtrt.f.1718,4 fellesbar=
                       net Kjersti Olsdtr. f.1722.Verge: morbroren Ole
                       Mortensen Bøasæter.
- - ? - - :Ole Pedersen Loe - Guri Sivertsdtr.
           Hennar søsken:1 Brit, 2 Guri, Sivertsdøttre.
1829 30/1 :Lars Paulsen Loe - Marit Ingebrigtsdtr.
             Born:1 Ingebrigt 30 år,2 Ole 21 år,3 Marit g.m.Iver
                  Arntsen Volden, 4 Ildri 26 år,Verge Ole P.Loe.

                     Tinglyste dokument.
1779 20/4 :Loe nedre,Stengrim Pedersen får bygselseddel på 2 øre og 16
            mkl.i Loe nedre.
1810 31/10:Peder Stengrimsen får bygselseddel på matr.nr.624,2 øre 6
            mkl. saman med matr.nr.625 frå biskob Bugge.

Desse har hatt bygsel på 624 Loe,som er kirkegods.
1779       Stengrim Pedersen Loe
181O       Peder Stengrimsen

Desse må ha budd på matr.nr.624 Nedre Loe:

Anders Loe (usikkert)

Gullich Sivertsen Loe              levde i 1696

Boel Andersdtr.Loe                                           1664 1744

Ole Loshaugen ??                    Randi Lohaugen           1682 1762

John Olsen Loe            1674 1765 usikkert
Ingebrigt Olsen Loe       1683
Trond Olsen               1686
Aren Olsen Loe            1687
Gullich Olsen Loe         1689      levde i 1721
Povel Olsen Loe,(Usik)              Marit                    1691 1763

Kjersti Olsdtr.Loe        1722
Hans Olsen Nederloe       1724 1799

Ole Povelsen Loe          1683 1773 Marit Stengrimsdtr.      1711

Sigrid Olsdtr.Loe         1732 1767 Ole Olsen g.1767?? usikker
Povel Olsen Loe           1735 1817 Marit Olsdtr. g.1755
Guri Olsdotter Loe                  Ole Siverten Gorset g.1764
Brit Olsdtr. Loe                    Ingebr.Ørstad g.1755
Ingeborg Olsdtr.Loe (usik)          Erik Olsen Mellem g.1756
Kristi Olsdtr.Loe (usik)            Ols Johnsen Bøe g.1756
Marit Olsdtr.Nerlo                  Jon Evensen Sneve,tambur,g.176O

Ole Povelsen Loe          1757      Barn i 1789 m/Marit P.Loe.
Erik Povelsen Koe         1758 1758
Ole Povelsen Nerloe       1759 1759
Sigrid Povelsdtr. Loe               Ole Ingebrigtsen i 181O
Ole Povelsen Loe          1761 1765
Ole Povelsen Loe          1763 1763
Marit Povelsdtr.Nedreloe  1769 1769
Ole Povelsen Nedreloe     1771 1771
Brit Povelsdtr.   "       1776 1779 Usikkert
Povel Povelsen    "       1782 1782

Ole Pedersen Loe                    1Ingeborg Mortensd.Bøasæter
                                    2 Guri Sivertsdtr.            1733
Marit Pedersdtr. Loe                Gunder Ellevsen Haugen g.1763

Peder Olsen Loe           1754

Dordi Gullichsdtr.Loe     1718      Stengrim Olsen Rise g.1745

Gullich Stengrimsen Loe   1744
Jens Stengr.Loe,                    Guru Arentsdtr.Loe ??    1727 1796

Kari Stengrimsdtr.Loe               Paul Olsen Tøndel  i 182O
Guri Stengrimsdtr.Loe     1785 1786 Usikker

Jørund Povelsdtr.Loe      1797 1797
Peder Povelsen Loe        1799      Brit Olsdtr.Usikker. i 1848
Ole Povelsen Loe          1799      Maria Ivarsdtr. i 1819   1782 1849
Marith Povelsdtr. Loe     18O5
Stengrim Povelsen Loe     18O9
Gunnar Povelsen Loe       182O

Ole Pedersen Loe,Kårm.         19OO  Marit Olsdtr.Loe         18O6

Anders Jensen Loe         1753
Marit Jensdtr.Lo          1756
Stengrim Jensen Loe       1758?

Peder Stengrimsen Nerlo             Ingrid Knutsdtr.Sneve    1712 1799
Marit Stengrimsdtr.enke   1711
Ole Stengrimsen Loe                 Ragnhild Johnsdtr,Sneve g.1747.

Kristi Stengrimsdtr.Loe             Erik Toresen Kongsvold,g.1747

Kjersti Olsdtr.Loe        1746

Rasmus Pedersen Loe                 Marit Taraldsdtr. Skorem,g.1758.
Kari Pedersdtr. Loe       1744 1755
Ingeborg Pedersdtr. Loe   1746      Iver Stephendsen Lien,g.1755
Knut Pederesen Loe        1749      barn i 1769 m/Gorro H. Aalmen
                                    Barn i 1775 m/Randi R.Vekved.
Amme Pederedtr Loe g.1778 1752      Halvor Ingebr.Bjerke,    1752 1820
                                     barn i 1772 m/Ingebr.Ivers.Rise
Kjersti Olsdtr.Loe        1746

Kristi Pedersdtr.Loe      1754

Thyri Iversdtr.Loe        1757

Ole Olsen Loe,(usikkert)            Randi Svendsdtr.Fossem g.1756
Ole Olsen Loe,Losgjæret.            Sigrid Olsdtr. Loe g.177O

Ole Paulsen Loe           1763
Lars Paulsen Loe          1765      Mari Ingebrigtsdtr.      1771 1829
                                    Barn i 1786 m/Sigrid O Ørstas
Marit Paulsdt.Loe         1767
Marit Paulsdtr.Loe        1769 1815 usikker
Ole Paulsen Loe,nedre     1773 1779
Brit Paulsdtr. ??

Ole Olsen Loe             1766 1766

Sigrid Ingebrigtsdtr.Loe  1772      Anne Pedersdotter.
Ole Paulsen Loe           1779      Marie Iversdtr. i 1811

Ole Larsen Loe            1796      Marit Olsdtr. Loe,g.1826,1793
Marit Larsdtr.Loe         1796 1796 Usikkert.
Marit Larsdtr. Loe        1797      Iver Arntsen Volden      1788 1879
Ingebrigt Larsen Loe      1799      Ildri Hansdtr.Sæter      18O1
Ildri Larsdtr.Loe         18O3
Povel Larsen Loe          18O5
Ole Larsen Loe (usikker)  18O9      Karen Haldosdtr i 1838

Lars Larsen Klefsaas,husm.1768      Brynhild Knudsdtr.       1756
Ole Larsen Loe,usikker    17O2 1774
Elling Larsen Loe.                  Kari Hansdtr.Loe i 1837

Brith Ellingsdtr.Loe      1837
Hans Ellingsen Loe        1841
Ole Ellingsen Loe         1846
Elling Ellingsen Loe      1849

Hans Ingebr.Loe           1828
Marie Ingebr.dtr,Loe      183O
Marie Ingebr.dtr.Loe      1832
Povewl Ingebrigts.Loe     1835
Marit Ingebr.dtr. Loe     184O
Ingebrigt ingebrigtsen "  1848

Ole Larsen Klefsås        1798
Lars Larsen Klefsås,sersj.18O1      Anne Anderedtr.i 183O

Povel Olsen Loe           18O6      Guri Estensdtr. i 1836
Iver Olsen                18O9      (Ole og Sigrids barn)
Ole Olsen  Loe            1811
Marith Olsdtr.Loe         1812
Marith Olsdtr.Loe         1815      Ole Thoresen i 184O
Ole Olsen Loe        ?    1819      Anne Olsdtr ?? i 1846

Mari Paulsdtr. Loe        1836
Marithe Poulsdtr.Loe      1841

Mari Olsdtr. Loe          1838      Ole og Karens dtr.

Mari Olsdtr.Loe           1847      Ole og Annes dtr.

Emdre Loshaugen

Peder Endresen Loshaugen  1693 1749 Marit Rasmusdtr.levde i 1762

Sven Pedersen Loshaugen             Barn i 1756 m/Marit K.Vognild
Marit Pedersdtr.Loe ??              Barn i 1759 m/Knut Larsen Ovnen

Anne Pedersdtr.Loshaugen  1744      Halv.Ingebr,Bjerke,g.1778
Ole Pedersen Loshaugen    1749

Kari Knudsdtr. Loe        1759      ??

Sigron Olsdtr.Loshaug               Arn Jensen Gisnaas g.1752.
Ingeborg Olsdtr.Loshaugen           Lars Arensen Indsæt.g.1758
Kari Olsdtr.Loshaug                 Erik Eriksen Lykken g.1764

Husmann:I
Even Evensen Nerlo        1661

Peder Evensen Nerlo       1691
II.
Paul Olsen Loe            1735      kaarmand

Ole Paulsen Loe           1758      Marit Paulsdtr.          1768

Kari Olsdtr.Loe           1781 1869
Marit Olsdtr.Loe          1789
Ole Olsen Loe,nedre       1794      Christine Andersdtr. i 1819

Peder Paulsen Loe         1799       Barn i 1842 m/Brit O.Fossem

Elen Olsdtr.Nedre Loe     1819
Peder Olsen Nerloe        1821

Anne Olsdtr. Loe          184O      Ole T og Marits dtr.
Hans Olsen Loe            1847       - - - -ds - - - -

Paul Pedersen Loe         1848
 

              Matrikkelnummer 625 Loe. og 626.Loe.
med skyld 1 øre,3 mkl.Nytt matr,nr.36 med lnr.29. Seinare samanlagt
med matr.nr.626 som også hadde ei skyld på 1 øre 3 mkl.Tilsaman 2 øre
6 mkl.    (Er dette Losvolden?)
Ny skyld 2 daler 3 ort og 18 shilling.Frå 1890 gnr.43 bnr.1 med skyld
7.12 mark.Gården er kirkegods.

Folketelling 17O1:Peder Helleufsen Løe,39 år,Olle Halvors.tjen.24 år,
                  Efuen Efuensen 16 år. Dette er usikkert, men finn
                  ikkje annan stad at det stemmer.

Skattemanntal 1762: Bispegods.Peder Stengrimsen g.m.Ingrid og borna:
                    1 Stengrim,2 Knut.3 Marit.4 Ingeborg,Tj.dreng
                    Gunder Olsen Gisnås.Mandens far Stengrim Olsen
                    Husmann:Jens Stemgrimsen og Qw Guro,og Peder
                    Losvolden.(Inderst)
Matrikklane:
1696 Hans,(625)    1 øre 3 mkl.  1838 Anders Pedersen 2 øre 6 mkl.
     Mikkel (626)  1 øre 3 mkl.  189O   - - ds - - 2 dal 3 ort 18 sh.
1721 Stengrim både på 625 og 626.19O9 Peder A.Loe  6,73 mark.
1762 Peder Stengrimsen

Folketellinga 1801:Stengrim Pedersen f.1740 og kona Marit Olsd.f.1748
                   med sonen Peder Stengrimsen f.1777 og dottra Marit
                   f.1781 og dottra Ragnhild f.1776 med sonen Ole Ber=
                   svendsen 2 år gl.Husmann Jens Stengrimsen og kona
                   Guru Andersd.f.1728 og sonen Stengrim Jensen 41 år

Skifter på 625 Loe:
1846 16/11:Ragnhild Stengrimsdtr. Loe - enke etter Hans.
           Born:1 Rannei Hansdtr.2 Marit Hansdtr.36 år,3 Stedson Ole
                Ole Bersvendsen Loe,28 å5.

                           Tinglese dokument:
1764 10/10:Paul Olsen Loe får bygselseddel på 2 øre og 6 mkl.i nedre
           Loe frå biskob Gunnerius.
1779 20/4 :Loe,nedre,Stengrim Pedersen får bygselseddel på 2 øre og 16
           16 mkl.i Loe, nedre frå biskob Bang.

1810 30/3 :Peder Stengrimsen får bygselseddel på matr.nr.625 og 626,
           tilsammen 2 øre og 6 mkl. frå biskob Bugge.
1810 31/10:Peder Stengrimsen får skjøte ? på matr.nr.625 og matr.nr.
           626, 2 øre og 6 mkl. frå biskob Gunnerius. (Ikkje kjøpesum
           så det skal venteleg vera bygselseddel.)

Desse har hatt bygselseddel på matr.nr. 625 og 626:
Paul Olsen Loe, Stengrim Pedersen Loe, Peder Stengrimsen, som i 181O
fekk skjøte på  denne eigedomen ??

Desse må ha budd på 625 Loe:
Peder Helleufsen          1662      39 år i 17O1.

Peder Losvolds Quinde ??                                     1671 1744

Olle Halvorsen,tjener     1677

Stengrim Olsen Loe        1679 1775 Marit Pedersdtr Loe      1681 1753

Efuen Efuensen,tjener     1685

Anne Stengrimsdtr.Loe     1721 175O ?
Peder Stengrimsen                   Ingrid

Stengrim Pedersen Loe     174O 1815 Marith Olsdtr.           1744 1812
Sigrid Pedersd.Losvold    1768      Erich Ingebr.Skarsem,    174O 1839

Ragnhild Stengrimsdtr     1776 1846 Hans Pedersen Loe
                                    Barn i 1799 m/Bersvend fra Dovre
Peder Stengrimsen Loe     1777 1815 Christine Andersdtr.Loe i 181O
Marit Stengrimsdtr        1781      Ole Johnsen Loe,usikker

Ole Bersvendsen Loe       1799      Kari Olsdtr.Rishaug i 1846

Karen Hansdtr. Loe        18OO      Paul Arntsen Loe i 1821
Rannei Hansdtr. Loe       18O4      Barn i 1832 m/Ingebr.E.Gorset.
Marit Hansdtr. Loe        18O7
Magdalena Hansdtr.Loe     18O8
Marie Hansdtr. Loe        18O9      Barn i 1834 m/Elling L.Røtvei
Peder Hansen Loe          181O
Stengrim Hansen Losløkken 1818 1818

Marit Pedersdtr.Loe       181O
Anders Pedersen Loe       1814      Marit Hansdtr.Loe i 1847

Peder Olsen Loe           182O      (Marit og Olses son)

Anna Paulsdtr.Koe         1821

Marith Paulsdtr. Loe      183O
Marit Paulsdtr.Loe        1833
Ingebrigt Paulsen Loe     1835
Kari Paulsdtr.Loe         1837

Peder Ingebrigtsen Loe    1832      (Rannei og Ingebr,s son)

Lars Ellingsen Loe        1834      Maries son

Ole Olsen Loe             1841
Ragnhild Olsdtr.Loe       1846

Hans  Andersen Loe        1847

Husmann:
Jens Stengrims,Loesvold   172O 1816 Guru Andersdtr. g.1751   1728

Stengrim Jensen Loe       1760       ugift i 18O1

Inderst:Peder Losvolden.       1769   usikker

Peder Paulsen Loe,husm.             Brit Olsdtr.i 1855

Marit Pedersdtr. Loe      1855
 

                    Matrikkelnummer 626
hadde før 1738 ei skyld på 1 øre og 3 mkl, men er frå 1738 slått saman
men matr.nr.627 og utgått av matrikkelen

i 18O1:
Ole Eriksen Loe           1723      Ragnhild Olsfsdtr,       1719

Marit? Olsdtr. Loe        1753 1815 eller er det Randi??

Hans Olsen Loe            1766      Marit Pedersdtr.         1766

Sigrid Hansdtr.??         1762

Karen Hansdtr Loe         18OO

                   Matrikkelnummer 627.og 628
Gamalt matr.627 med skyld 1 øre og 3 mkl.Nytt matr.nr.38 lnr.31 a,b,og
c med skyld tilsaman 1 øre 3 mkl.samanlagt med nok eit matr.nr 627 og
fått nytt nr.42 lnr.36a og b med skyld 1 øre 3 mkl.+for eit eng 6 mkl.
nr.42 lnr.36a og b,med skyld 1 øre 3 mkl.+ for et eng 6 mkl.Samanlagt
blir det for heile eigedomen 2 øre og 9 mkl.og kalla Løkken,Losløkken.
Frå 1890 gnr.45 bnr. 1 med skyld O,58 mark. (noko uklårt!)

Skattemanntal 1762:Ole Jensen g.m. Marit og borna:1 Sigrid,2 Ranney,
                   og mandens far Jens Olsen og dreng Jens Jensen,
                   som vel er mannens bror,
Matrikklane:
1696 Enken      2 øre 9 mkl.    1838 Sivert Sivertsen 1 øre 2 mkl.
1721 Jens       2 øre 9 mkl.         Lars Jensen            1 mkl.
1762 Ole Jensen (Johnsen?)      189O Anders Svendsen Bjerke 18 shl.
     Povel Olsen                     Erik Evensen Fossem ??
1838 Lars Jensen       2 mkl    19O9 Sivert Eriksen Fossum O,58 mark.
     Erik Andersen     6 1/4 mkl
     Paul Arntsen     18 3/4 "   =2 øre 6 mkl.

Folketelling 1801:Sivert Sivertsen 25 år,Marie Jensdtr. 24 år, og
                  sonen Sivert 2 år.Svigerfaren Jens Olsen 50 år
                  og kona Thore Guttormsdtr, 56 år.og borna: 1 Jens,
                  21 år,2 Lars 14 år,3 Marit 1O år..
                  Husmand: Ole Sivertsen 56 år og kona Marith Olsdtr.
                  5O år. og døttrene Ragnhild 1O år og Marith 8 år.

Skifter på Loe:(627)
1694 10/8 :Ole Jensen Loe - Eline Jensdtr ?? (Evensdtr.?)
           Born:1 Jon,2 Jens,3 Ingebrigt,4 Stengrim,5 Knut,6 Thyri.
                Laugverge:lensmann Ole Olsen Rise.
1700 ??   :Jens Eriksen Loe    - ??
           Born:1 Ole Jensen,2 Roald Jensen,3 Erik Jensen,4 Anders
                Jensen,5 Stengrim Jensen, alle 5 var gifte.
1758 23/6 :Jens Olsen Loe - Randi Johannesdtr. (Ørstad?)
           Born:1 Johannes,død,har borna:a Jens Johannessen,18 år,b
                Ole Jensen Loe,3 Jens Jensen Loe,4 Eli Jensdtr.Verge
                Erik Olsen Loe.
1829  4/7 :Ole Jensen Loe - Gunhild Gundersdtr.
           Born:1 Jens Olsen 25 år,2 Gunder Olsen 22 år,3 Marit
                Olsdtr.27 år,4 Mari 14 (?) år.
1841 8/11 Lars Jensen Loe  -  Guro Olsdtr.
           Born:1 Ole Larsen Loe

                        Tinglese dokumenter.
1743 17/10:Loe,2 øre 9 mkl. Ole Jensen Loe får skjøte frå faren Jens
           Olsen Loe for 90 Rdl.
1752 30/10:Loe,2 øre 9 mkl. som bruges av Ole Jensen, dertil har hans
            brorsønn Jens Jensen lyst odels og innløsningsrett.
1760 28/8 :Ole Jensen Loe m/fl.får bygselseddel på et bol (?) i ut=
           marken kaldet Melien, utstedt av fogden.
1778  2/1 :Jon Olsen Loe får skjøte på 2 øre og 9 mkl.i Loe frå faren
           Ole Jensen for 300 Rdl.
1789 23/1 :Loe,det halve,1 øre 17 1/2 mkl.Ole Jensen får skjøte frå
           faren Jens Olsen (Makeskifteskjøte).
1792 30/11:Loe,den andre halvdel, 1 øre 4 1/4 mkl.på auksjon seld til
           Hans Guttormsen for 550 Rdl.og skjøte s.d.
1795 29/8 :Ole Jensen gjev kaar til Marie Sivertsdtr. på livstid.
1803 19/2 :Loe, det halve, 1 øre 4,5 mkl.Sivert Sivertsen får skjøte
           frå Hans Guttormsen (Hjerkin ?) for 650 Rdl.

           Desse har hatt skjøte på 627 Loe.
                1743 Jens Olsen     1789 Ole Jensen,Makeskifte.
           1743 1778 Ole Jensen
           1778 1789 Jon Olsen 2 øre 9 mkl.
           1789      Ole Jensen 1 øre 17,5 mkl.
           1792      Hans Guttormsen  1 øre 4,5 mkl.
           18O3      Sivert Sivertsen 1 øre 4,5 mkl

Desse må ha budd på 627 Loe:
Guro Olsdtr. Loe,enke               Halvor Ingebrigts.Hoel,g.1778

Ole Jensen Loe            1638 1694 Elin Evensdtr.
Erik Jensen Loe           164O      ugift.
Stengrim Jensen Loe       1645      ugift
Anders Jensen Loe         1652
Roald Jensen Loe          1653      Guro Olufsdtr. Hoel      1671 175

Jens Olsen Loe            1677      Rannei Johannesdtr.Østad.1679 1758
Efuen Olsen Loe           1681
Ingebrigt Olsen Loe       1683
Stengrim Olsen Loe        1685      Marit Pedersdtr.         1687 1752
Knut Olsen Loe            1687 1762 Guru Eriksdtr. enke,     1692 1772
Thyri Olsdtr.Loe          ????
Johannes Jensen                1743 Ingrid Gulliksdtr.Sætrum
Ole Jensen Loe,g.1744               Marit Sivertsd.Drivstuen 1721
Jens Jensen Loe           1715 1778
Eli Jensdotter                      Ole Johnsen
Rannei Jensdtr.Loe g.1748           Svend Johnsen.Vekved     1728 1756

Rannei Olsdtr. Loe        1745 1747
Sigrid Olsdtr. Loe        1747
John Olsen Loe
Rannei Olsdtr. Loe        1749
Jens Olsen Loe            1751 182O Thoor Guttormsdtr.       1751
Ingebrigt Olsen Loe                 ? Barn i 18OO m/Ranney Vammer?
Stengrim Olsen Loe
Knut Olsen Loe
Thyri Olsdotter Loe

Marit Olsdtr. Loe         1754
Eli Olsdtr. Loe           1756
Ambjørg Olsdtr. Loe       1758
Siver Olsen Loe           1761
Brit Olsdtr. Loe          1764      Peder Poulsen Loe usikker i 1846

Jens Johannessen Loe      174O
Johannes Johannesen Loe   1742

Ole Jenssen Loe           18O7 18O9

Paul Johannessen Loe                Lisbet Mikkelsdtr. i 1828
Knut Johannessen Resthaug.          Barn i 1837 m/Folldalsjente.

Marit Paulsdtr. Loe       1828
Lisabet Paulsdtr.Resthaug 183O
Ole Poulsen Loe           1836

Ole Pedersen Loe          1846

Jens Eriksen Loe       kona var død i 17OO,namn ikkje oppgjeve.

Stengrim Jensen Loe       1751 1755

Marit Jensdtr.Loe         1771
Ole Jensen Loe                      Gunhild Gundersdtr.i 1812
Roald Jensen Loe
Erik Jensen Loe                     Alle 5 var gifte i 17OO
Anders Jensen Loe
Stengrim Jensen Loe                 Guro Andersdtr.Loe i  1751
Marie Jensdtr.Loe         1777      Sivert Sivertsen         1776
Jens Jensen Loe           178O
Lars Jensen Loe           1789 1841 Guri Olsdtr.Sneve,ugift  1865
Guttorm Jensen Loe        1774 1819 Karen Sivertsdtr.

Paul Arntsen Loe i 1838             Karen Arentsdtr.(Hansdtr?)

Guri Paulsdtr.Loe,usikker           Erik Andersen Loe ??
Arent Paulsen Loe         1824
Ole Paulsen Loe           1826
Paul Paulsen Loe          1828

Jens Olsen Loe            18O5
Gunner Olsen Loe          181O      Barn i 1832 m/Kari E.Bjerkaker.
Ole Olsen Loe             1812
Marit Olsdtr. Loe         1815

Jens Guttormsen Loe       18O5

Jørganna Siveretsdr.Loe   18O5
Sigrid Sivertsdtr Loe     1814
Marithe Sivertsdtr.Loe    1817

Ole Larsen Loe (Sneve?)   182O      Ingeborg Eriksdtr. i 1845
Ildri Larsdtr.Loe                   Barn i 1824 m/Arnt E.Rønningen.
Marit Larsdtr. Loe        1834

Ingebrigt Arntsen Loe     1824      barn i 1849 m/Elen Evensdtr.rise

Beraug Eriksen Loe        1838      Erik og Guris son.

Guri Paulsdtr. Loe        184O 1864 ugift

Guri Olsdtr. Loe          1845
Eli Olsdtr. Loe           1848

Beraug Eriksen Loe        186O 1865
 

Husmand med jord:
Ole Sivertsen Loe,husm.   1745 1818 Marith Olsdtr.Stuthaug   1751

Sivert Sivertsen Loe      1799      Marie Olsdtr Loe i 18O8
              g.m.                  Sigrid Ingebr.dtr.
Jens Sivertsen Loe                  Karen Olsdtr.Rishaugen

Ingebrigt Olsen Loe       1773
Ragnhild Olsdtr.Loe       1785
Marit Olsdtr Loe          1793

Ole Ingebrigtsen Loe                Sigrid Povelsdtr.

Ildri Olsdtr. Loe         18O4
Marithe Olsdtr. Loe       18O6
Maria Olsdtr. Loe         18O8
Anna Olsdtr.Loe           1810
Ingebrigt Olsen Loe       1813 1813

Marie Olsdtr.Loe          1815      Ole Bersvendsen Loe
Gunder Olsen Loe          1817 1888 gift (Myren??)

Marit Olsdtr. Loe         18O2      Arnt Siverts.Bøasæter
Sigrid Olsdtr. Loe
Rannei Olsdtr. Loe

Jens Sivertsen Loe
Ole Sivertsen d.e.Rise,husm         Ragnhild Olsdtr. i 1849
Ole Sivertsen d.y.Loe     18O8      Barn i 1835 m/Marit J.Rise
                                      "  " 1841 m/jente frå Wågå
Jøran Sivertsdtr.                   Ole Johnsen Hevle
Marit Sivertsdtr                    Ole Eriksen Ørstad
Sigrid Sivertsdtr                   g.Munkvold.??
Ingebrigt Sivertsen Loe   1828
Sivert Sivertsen Loe      1831
Sivert Sivertsen Loe      1835

Kari Jensdtr.Loe          184O

Ole Larsen Loe
Marie Larsdtr.Loe         1835      Even Hansen Fossem

Marith Olsdtr. Loe        1843
Ole Olsen Loe             1849

Anders Jensen Loe
Inger Jensdtr.Loe                   Jørgen Olsen
 

                   Matrikkelnummer 628
med skyld 2 øre og 6 mkl. i 1838.og da er matrikkelnummer 629 tillagt.
Nytt matr.nr.41 med lnr.34 og 35 med skyld 1 øre 3 mkl.eller 1 daler
2 ort og 13 shill. Frå 1890 gnr.fordelt på fleire Logardar, m.a. gnr.
47 bnr.1 Bækken. Garden er i sjølveige.

Folketelling 17O1:Sifuer Ingebrigtsen f.1621 med sonen Gullik
                  Sifuersen f.1665

Skattemanntal 1762:Povel Olsen og Marit  og mandens foreldre Ole
                   Povelsen og Marit.

Matrikklane:
1696 (628) Sifuer 1 øre 12 mkl.   1838 Michel Scharsem    9 mkl.
     (629) Poul Pedersen 18 mkl.       Stengrim Jensen    9 mkl.
1723 Gullich      1 øre 12 mkl.        Paul Arntsen    1 øre 3 mkl.
     Poul postbonde,    18 mkl.   189O Anders Eriksen 2 ort 5 shil.
1792 Povel Olsen i selveie.            (Bnr,2) Erik Johnsen 2o  "
                                  19O9 Anders A. Loe 1,56 mark.

 Folketellinga 1801:Christhoper Lossius 56 år og Ane Chatharina
                    Sighold 46 år.med borna:1 Christine 13 år,2
                    Nicolay 1O år, 3 Jacobine 5 år og 4 Wilhelmine
                    2 år.Paul Olsen 76,og kona Marit Eriksdotter
                    67 år.Kårfolk.

Skifter på 628 og 629.
1696 9/1O :Sivert Larsen Loe - Marit Gullichsdtr.
           born:Gullich Sivertsen Loe.
1764 2/11 :Iver Olsen Loe -Marit Haldorsdotter
           born:1 Rannei 15 år,2 Marit 13 år,3 Sissel 10 år,4 Tyri
                7 år, 5 Thor 5 år. Ikkje verger.
1840 25/9 :Paul Arntsen Loe - Kari Hansdtotter
           Born:8 umyndige born. Ikkje namn eller verger.

                     Tinglese dokumenter.
1753 16/4 :Paul Paulsen Loe pantsetter Loe,1 øre 3 mkl. til Sivert
           Sivertsen Bøe for lån stort 71 Rdl.mot panntobligasjon.
1757 29/10:Paul Olsen Loe får skjøte frå faren Ole Paulsen Loe for
           184 Rdl.
1808  8/9 :Loe,det halve,18 mkl.seld av Hans Olsen Loe til Ole Inge=
           brigtsen Stuen for 900 Rdl.
1808  9/3 :1/4 del av matr.nr.628 delt frå og kalla Losvolden og seld
           til Stengrim Jensen Losvolden.Sjå Losvolden.
1808 30/12;Brødrene Paul og Hans Olsen Loe får skjøte på matr.nr.628
           1/2 Spand frå kaptein Lossius.
1812  2/3 :Hans Olsen får skjøte på matr.nr.628 Loe frå Ole Ingebrigt-
           sen for 1000 Rdl.

Desse har hatt skjøte på matr.nr.628:
1753 Paul Paulsen            18O8 Paul og Hans Olsen,på628.
1758 Paul Olsen              1812 Hans Olsen Loe

Desse må ha budd på 628 Loe:
Sifuer Ingebrigtsen Loe   1621

Marit Gullichsdotter.           1696 Sivert Larsen Loe

Gullich Sifuersen Loe     1665

Ole Paulsen,husm.                   Marit, levde i 1762

Povel Olsen Loe g.1757    1725      Marit Eriksdtr.Bjørndal. 1731 1819
Gjertrud Olsdtr.Loe.                Stengrim Johns. Aalbu .1752 ??
Brit Olsdtr.Loe ??                  barn i 1772 m/Povel Povelsen Ækre.

Marit Paulsdtr Loe ??               Barn i 1789 m/Ole Paulsen Loe

Ole Povelsen Loe          1771      Maria Iversdotter ?? i 1813
    (Brits son)
Ingeborg Povelsdtr.Loe             Barn i 1786 m/Halvar J.Ørstad.

Ole ??                              Ranney Povelsdotter

Iver Olsen                          1Marit Haldorsd.Sætrum        1764
                                    2Ranney
Cchristopher Lossius,Loe  1745      Anne Chatharina Sigholt i 1745
 

Ranney Iversdtr.Loe       1749 1773
Marit Iversdotter Loe     1753 1795
Sissel Iversdtr.Loe       1754      Anders Halvors.Engen,    175O 18O5
Thyri Iversdtter Loe      1757
Thor Iversdtr.Loe         1759

Paul Arntsen Loe ca.      178O 184O Kari Hansdotter,8 umyndige born.
Randi Arntsdotter                   gift til Ranem

Sigrid Halvorsdtr.Loe     1786      Ingeborgs dtr.m/H.Ørstad.
OLe Halvorsen Loe                   Sigrid Eriksdtr.Sneve.   18O8

Christine Lossius         1788
Nicolay                   1791
Jacobine Lossius          1796
Wilhelmine Lossius        1799

Sigrid Olsdtr.Loe         1813      Ole og Marits dtr.

Hans Paulsen Loe          1818      Anne Eriksdtr. i 1845

  ??    Ols               1832
Erik Olsen Loe            1834
Ole Olsen Loe             1839
Sigrid Olsdtr.Loe ??      1842 1894 enke ,Ole Knudsen Engen

Erik Hansen Loe           1843

Paul Hansen Loe           1845
Kari  Hansdtr.Loe         1847

Anne Eriksdtr Loe         1872 1873 ??
 

                   Matrikkelnummer 629
er i 1838 slått saman med matr.628 og hdde da ei skyld på 1 ort og 3
shilling..Garden er i sjølveige.

Matrikklane;
1696 Povel Pedersen 18 mkl.     1792 Iver Olsen og kona Marit.
1721 Povel Postbonde,18 mkl.    1838 Samanlagt med 628.

Folketelling 17O1:Povel Pedersen 48 år,Christopher Povelsen 6 år.

Skattemanntal 1762:Iver Olsen med kona Marit og dottra Ranney og
                   mandens mor Ranney. Husmann Ole Eriksen
                   g.m.Ragnhild
                   og hennes mor Ragnhild Ingebrigtsdtr.

Desse må ha budd på matr.nr. 629 Loe
Povel Pedersen            1653

Christopher Povelsen      169O 1745

Husmenn/Inderster:
                                    Ranhild Iversdtr , mor.
Ole Eriksen Loe                     Ragnhild Olefsdtr.Engen g.1752

Ragnhild Olsdtr. Loe      1757
 

                      Matrikkelnummer 630.Loe.
med gamal skyld 18 mkl. Nytt matr.nr.39 lnr.32 og skyld 1 daler.frå
1890 gnr.46 bnr. 1 med skyld 1 daler og 8 shill. eller 2,87 mark.
Garden er i sjølveige.

Folketellimg 17O1:Engel Pedersen f.1661 og sonen Anders Engelsen
                  f.17OO

Skattemanntal 1762:Engel Andersen g.m.Guro og borna:1 Anders,
                   2 Mari,og mandens mor Guro og broren Gullich.
Matrikklane:
1664 Esten       18 mkl.      1838 Engel          18 mkl.
1696 Svend       18 mkl.      189O Ingebrigt Olsen 1 da.8 shil.
1723 Erik        18 mkl.      19O9  - -  ds.- - - 2,87 mark.
1762 Engel       ?

Folketelling 1801:Erik Engelsen 45 åt,ugift.Anders Engelsen,55 år,
                  kårmann og Elen Johannesdtr.62 år,kaar ??

Skifter på46/1:
1690 23/6 :Iver Sivertsen - Gjertrud Ingebrigtsdtr.(Usikkert)
           Arvingar ikkje oppgjeve.
1692 23/6 :Iver Sivertsen - Thyri (?)
           Born:1 Brit Iversdtr. 2 Randi Iversdtrt.
1741 17/1 ;Erik Arnfindsen - Randi Iversdtr.
           Born:1 Ole Eriksen f.1727,2 Arnfind f.1729,3 Paul f.1733.
1741 ?/9  :Anders Engelsen Loe - Guri Eriksdotter.
           Born:1 Engel f.1721,2 Erik f.1723,3 Gullik f.1733,4 Marit
                f.1721,5 Gjøri f.1726,6 Guri f.1730,7 Sigrid f.1735,
                og 8 Anne f.1739.
1763 22/6 :Engel Andersen Loe - Guri Arntsdtr. (f.Vekve)
           Born:l Anders Engelsen 15 år,2 Arnt 9 år,3 Erik 6 år, 4
                Ole 1 år,5 Randi 12 år og 6 Guri 4 år.
1839 22/11:Erik Andersen Loe - Guri Paulsdtr.
           Born:1 Marie 7 år,2 Anders 2 år.

                     Tinglyste dokumenter.
1747  4/2 :Loe,18 mkl.Engel Andersen får skjøte på 18 mkl.i Loe frå
           broren Erik Andersen etter forening.
1753 20/3 :Erik Andersen får bøkselseddel frå biskop Nannestad på en
            plass kaldet Loshaugern.
1769 25/6 :Loe 18 mkl.Peder Stengrimsen får skjøte på 18 mkl.i Loe frå
           enka Guri Andersdtr.for 100 Rdl.mot pant i garden.
1776 23/2 :Loe 18 mkl.Enken Guri Andersdtr.sel 18 mkl.i Loe til sonen
           Anders Engelsen for 320 Rdl.
1776 27/8 :Anders Engelsen pantsetter 18 mkl.i Loe til Peder Tønder
           for lån 200 Rdl.
1785 27/8 :Ole Olsen d.y.får skjøte på 18 mkl.i Loe frå Anders
           Engelsen for 320 Rdl.
1790 30/8 :Ole Olsen makeskifter 18 mkl.i Loe med Engel Jensen Ørstad
            for 340 Rdl.
1791 20/2 :Engel Jensen Ørstad sel 18 mkl.i Loe til broren Sivert
           Jensen Ørstad for 340 Rdl.
1791 29/8 :Sivert Jensen Ørstad sel til Ole Olsen Tøndel for 385 Rdl.
1793 22/2 :Ole Olsen Tøndel sel 18 mkl.i Loe til Erik Engelsen d.e.
           for ??: Det er odelsretten som er seld.

Tinglyste dokument på 63O:
     1747 Erik Andersen   18 mkl.  179O-1791 Engel Jensen     18 mkl.
1747-1776 Engel Andersenm 18 mkl   1791-1791 Sivert Jensen    18 mkl.
1776-1785 Anders Engelsen 18 mkl.  1791 1793 Ole Olsen Tøndel 18 mkl.
1785-179O Ole Olsen d.y.  18 mkl.  1793      Erik Engelsen

Desse må ha budd på matr.nr.63O
Esten                     1614
Ole Estensen              1637
Olle Estensen             1646

Engel Pedersen Loe        1661

Anders Engelsen           1696      Guri Andersdtr. Vekve g.1747

Svend Olsen Loe           1696

Ole Svendsdtr Loe                   Anne Loe                 1684 1762
Guro Svendsdtr.Loe                  Knud Jensen frå Innset.g.175O
Halvor Svendsen Loe                 Anne Arntsdtr.?? g.1754
                                    barn m/Kristi Stølen i 1748
Sigrid Svendsdtr Loe      1731 178O Erik Larsen Risløkken?? g.1772
Gøran Svendsdtr.Loe                 Halvor Andersen Enge,g.175O

Ragnhild Knudsdtr. Loe    1749
Randi Knudsdtr.Loe        1752

Torger Svendsen Loe                 Anne Taraldsdtr.Skorem,g.1752
Svend Halvorsen Loe       1754
Arnt Halvorsen Loe        1756
Randi Halvorsdtr.         1758       på Moen ?

Tarald Torgersen Loe      1755
Gjertrud Torgersdtr.Loe   1756      (På Skorem??)

Anders Engelsen Loe                 Guri Eriksdtr.

Iver Sivertsen Loe             1692 1Gjertrud Ingebr.dtr.
                                    2 Thyri
Brit Iversdotter
Randi Iversdotter         17O8 1765 Erik Arnfindsen Loe

Engel Andersen Loe        1721 1763 Guri Arntsdtr.Vekve,g.1747
Erik Andersen Loe         1723      Randi Stengrimsdtr.Stensem g.175O
Marit Andersdtr.Loe       1725      1Sivert Stenersen Bøe g,175O.
                                    2Arnt Evensen  Vammer ?
Gøri Andersdtr.Loe        1726      Jens Stengrims.Loe,Losvold,g.1751
Guri Andersdtr.Loe,g.1753 173O      Ingebrigt Halvorsen Bjerke.
Gullik Andersen Loe       1733
Sigrid Andersdtr Loe      1735
Anne Andersdtr.Loe        1739

Ole Eriksen Loe           1727      Ragnhild Olsdtr.Engen.
Arnfind Eriksen Loe       1729      Marit Arntsdtr.Vekve,g.  173O
Paul EDriksen Loe         1731      Sigrid Arntsdtr.Skorem,enke.
 Barn i 1758 m/Ingeborg I.Sæter

Marit Engelsdtr. Loe
Anders Engelsen Loe       1748 1814 Elen Johannesdtr.    1739
Randi Engelsdtr.Loe       175O      Tore Johnsen Hevle
Arnt Engelsen Loe         1753      Aalmen ?
Guro Engelsdtr.Loe        1755      Barn i 1798 m/Tore Sliper
Guro Engelsdtr. Loe       1756 1756
Erik Engelse Loe          1757      Barn i 1792 m/Aase P.Mjøen
Guri Engelsdtr.Loe        1759
Ole Engelsen Loe          1762      barn i 1784 m/Ragnhild Tøndel

Ingebrigt Olsen Loe                  i 189O og 19O9
Rannei Olsdtr. Loe        1752
Olef Olsen Loe            1756
Randi Arnfindsdtr.Loe     1753
Ranney Arnfindsdtr.Loe    1761

Guri Eriksdtr, Loe        175O
Anders Eriksen Loe        1762
Peder Eriksen Loe                   Marit Knutsd.Vognild

Ragnhild Olsdtr.Loe       1757

Engel Andersen Loe        1795 1865 død som fattiglem på Loe
Anne Andersdtr Loe        18OO 1878,enke.lægdslem

Engel Toresen Loe         1798       Guros son m/Tore Sliper

Erik Pedersen Loe         1817       Marit Knudsdtr. i 1838
Knut Pedersen Loe         1819?
Anders Pedersen Loe       182O
Guru Pedersdtr.Loe        1823
Sigrid Pedersdtr.Loe      1825
Anders Pedersen Loe       1829

Ingebrigt Eriksen Loe     1838

Halvor Andersen Loe       1851 1874

Husmann:
Johannes Knudsen Loe      177O      Marit Paulsdtr.Loe   1773

Knut Johannessen Loe      1793
Paul Johannessen          1797      Elisabeth Mikkelsdtr.Haugen 1788
 

                    Matrikkelnummer 631.(Smegaren)
Smegarden,med gamal skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.37 med lnr.30 og skyld 4
ort og 9 shilling.Frå 1890 gnr.44 bnr. 1 med skyld 2,10 mark,

Folketelling 17O1: usikkert: Erik Pedersen f.1651 med borna
                             1 Sven Eriksen f.1693 2 Peder f.1696

Skattemanntal 1762:Ole Larsen g.m. Marit.Husmann Sven Olsen.

Matrikklane:
1696 Efuen,bygsler alt, 18 mkl.  1838 Paul Olsen         18 mkl.
1721:Engel,   "     "   18  "    189O  - ds -      3 ort 3 shil.
1762 Ole Larsen                  19O9 Anders Paulsen   2.1o mkl.

Folketelling 18O1:Ingen oppført.

Skifter på 631 ingen.

                      Tinglese dokumenter.
1740 21/10:Loe 18 mkl.av Ole Svendsen seld til Ole Larsen etter foren=
           ing.
1742 21/1 :Loe,18 mkl.av Randi Iversdtr,enke etter Erik Arnfindsen
           pantsatt til Rasmus Olsen Dørum for 18 Rdl.2 ort og 22 shl.
1746 31/1 :Loe,18 mkl.seld av Ole Eriksen til Iver Olsen etter foren-
           ing.
1752  3/1 :Loe,18 mkl.Ole Eriksen,Paul Eriksen og Arnfind Eriksen sel
           18 mkl.i Loe til broren ?? Iver Olsen for 43 Rdl.og 12 shil
1753 16/1 :Loe 18 mkl.beboes av Iver Olsen.Dertil har Erik Andersen
           lyst odels- og innløsningsrett.
1753 16/1 :Loe 18 mkl.Arnfind Eriksen lyst odels- og innløsningsrett.
1764 2/11 :på skifte etter Iver Olsen og Marit Haldosdtr. vurdert for
           43 Rdl. og utlagt til creditorene.
1770 19/2 :Peder Stengrimsen får skjøte på 18 mkl.i Loe østre frå Ole
           Larsen.
1777 26/8 :Loe,18 mkl.av Iver Olsen seld til Stengrim Pedersen for 225
           Rdl.
1788 22/2 :Marit Stengrimsdtr.selger 18 mkl.i Loe til dottersonen Lars
           Paulsen Nerlo for 200 Rdl.
1793 22/2 :Loe 18 mkl.Ole Olsen Tøndel selger til Erik Engelsen for
           32O Rdl.
1798 28/8 :Stengrim Pedersen sel 18 mkl.i Loe til Hans Olsen Tøndel
           for 600 Rdl.
1806 28/8 :Lars Paulsen sel til broren Ole Paulsen 18 mkl.i Loe for
           7OO Rdl.
1813 18/6 :Ole Pauls.Loe pantsetter eigedomen til Trondheim Domkirke.

Desse har venteleg budd på 631 Loe
Erik Pedersen Loe         1651

Sven Eriksen Loe          1693
Peder Eriksen Loe         1696

                Finn ikkje noko klårt om dette i 18O1
Iver Olsen Loe   ca. 172O          Marit Haldosdtr. g.1749  1713 1764

Rannei Iversdtr.Loe       1749
Marit Iversdtr.Loe        1751
Sissel Iversdtr.Loe       1754
Tyri Iversdtr.Loe         1757
Thoor Iversdtr. Loe       176O

Ole Larsen Loe            1758      Marit Paulsdtr            1768

Marit Olsdtr. Loe         1789
Ole Olsen Loe             1794      Guri Andersdtr.Usikker

Ole Olsen Loe (Plass)     1825
Paul Olsen Loe i usikker            Guri Estensdtr i 1839

Anders Paulsen Loe                  Sigrid Sivertsdtr i 1841

Guri Paulstr.Loe          1839
Esten Paulsen Loe         1848

Sivert Andersen Loe       1841
Ole Andersen Loe          1847

Ole Eriksen Loe ca,       185O      levde i 1909

Marie Larsdtr.Loe         1865 1865 tvilling
Ane Larsdtr Loe           1865 1865     "

Paul Andersen Loe         1894      Bergljot Evensd.Rise       1894

Kari Olsdtr.Loe           1896 1898 (engelsk syke)
Anne Olsdtr.Loe           19O6 19O7

Marit Paulsdtr.Loe        1931
Anders Einar P.Loe        1938

Husmann:
Sven Olsen Loe i  1762    1715 1772 usikker

Finn ikkje
Svend Olsen Losvolden               Brith Andersdtr.i 184O

Marit Svendsdtr.Losvold   184O
Ragnhild Svendsdtr. "     1846
Sigrid Svendsdtr.   "     1846
Stengrim Svendsen Loe     1849

Og:
Hans Johnsen Loe i 1855             Ragnhild Iversdtr.

Sivert Hansen Loe         1855

Maglin Hansdtr.Loe?Sæter  1777 1855

Ingeborg Hellaugsdtr.Loe  1859 186O
Ingeborg Hellaugsdtr.Loe  186O 1862

Sivert Stengrims.Loe      1862 1863

Ragnhild Eriksdtr.Loe     1862 1872

Johanne Eriksdtr.Loe      1867 1872

Anne Eriksdtr Loe         187O 1872

Finn ikkje:
Haldo Eriksen Loe         1819 1872

Ragnhild Andersdtr Loe    1794 1877

Marit Eriksdtr.Loe        181O 1883 husm.enke
Oluf Eriksen Loe,Bekken   1812 19O3 Sneve ??

Ole Toresen Loe,Botten    18O5 1863 skredderUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel