L I A B Ø E
                 Gnr. 14O bnr.1 av skm. 1,o1 og
                 Gnr. 141 bnr.1 av skm. 6,54
Opprinneleg har det vore to gardar på Liabø, matr.nr.7O8 og 7O9,kvar
med ei skyld på 12 mkl.Matr.nr.7O8 må ha vore Ytterliabøe.Frå omlag
187O har båe gardane hatt same eigar og har vore dreve som eit bruk,
men dei har framleis kvart sitt bruksnummer.Alt frå 1838 er det halve
7O8 lagt til 7O9. Den andre halvparten av 7O8 var ei tid delt i 2
deler med ei skyld på 3 mkl.på kvar del.
Matr.nr.7O8 fekk i 1838 nyttr matr.nr.129.lnr.149 med skyld 3 mkl og.
lnr.149 b med skyld 3 mkl.Dei resterande 6 mkl.vart lagt til matr.nr.
7O9 som fekk nytt matrt.nr.13O lnr.15O med skyld tilsaman 18 mkl.
Matr.nr.129 lnr.149b vart så det seinare gnr.14O bnr.1 med skyld 22
shilling i 188O .Matr.nr.13O lnr.15O og matr.nr.129 lnr.149b og matr.
nr.129 lnr.149a vart det seinare gnr.141 bnr.1 med skyld i 188O 1 da-
ler 3 ort og 11 shillimg.
Etter Ola E.Liabø sine notater har han funne i ei jordebok frå 1619-
1620 at oppsittarane da heitte Løden og Halvor, kvar med ei skyld på
12 mkl. Dei same er også nemnd i ei oppgave over landhold i 1611-1612.

Koppskattelista 1645:
          I Under fulle gårde:(7O9 ?) Halduor med kona Sigrid og
            sonen Olle.
         II Under halve gårde:(7O8 ?) Hans Liabøe med kona Sigrid
            og dottra Marit og tenestefolka Peder,Endre,Marit og Erik.
            Husmannen Aren og kona Sigrid.
Landkommisjonen 1661;
          I 7O8 Hans f. 1607 er eigar av 12 mkl.+ 1 kværnsted.
         II 7O9 Olle f.1614 er eigar av 12 mkl + ein husmann.
Preste-Skattemanntal 1664-1665 og Tienderegister 1665.
          I 7O8 Hans Liabø f.1607 og husmannen John Tørrisen, f.16O4.
         II 7O9 Olle (Oluf?) f.1614 og borna Anders f.1657 og Halldor
                f. 1659.
Matrikklane:7O8:1664 Olle.1696 Løden,17O2 Brønneld,1721 Gunder,f.1745.
                Beraug og frå 1768 Ole.
            7O9:1664 Hans,1696 Halvor, 1745 Hans, 1771 Hans Halvorsen
                1777 Ole Johnsen.
Folketelling 17O1:
            7O8:Brønneld Paulsen Liabø, f. 1637
            7O9:Halvor Olsen Liabø f.1643 og sonen Hans Halvorsen
                f. 169O.
Skattemanntal 1762:
            7O8:Ole Gundersen g.m.Marit og borna Eli,Jøran,og Eli
                Husmann Beraug Roaldsen g.m.Sigrid og sonen Roald
                og dottra Anna.
            7O9:Halvor Hansen med kona Thor, og mannen sine foreldre
                Hans Halvorsen og kona Anna og sonen Ole Hansen Liabø.
Folketelling 18O1:Omhandlar berre ein familie på Liabø.Erik Larsen
                Liabø 50 år,Luzie Haldorsdotter 64 år,som har vore
                gift før,og hennar born:1 Karen Olsdtr.23 år og 2 John
                Olsen  21 år. Tenarar Hans Halvorsen 46 år og Marit
                Roaldsdotter (Ishol?) 28 år.
Folketelling 1815:John Olsen 35 år og kona Dorthea Johnsdtr.33 år med
                borna 1 Ola 9 år,2 Erik 3 år og Gjertrud 4 år,samt
                kårfolka Erik og Luzie.Tenarar Karen Olsdtr.Liabø,
                mannens søster,og Marit Iversdotter 21 år.
Folketelling 1875:Erik Olsen f.1846, Ingeborg f.1852 og kårfolka Ole
                Johnsen f.18O5 og Marit Olsdtr. f.18O8, dottra Marit
                Eriksdtr.f.1873,Tenestefolka Semming Olsen f.1853 i
                Sunndal,Gjertrud Steingrimsdtr.185O,Ingrid Semmingsdtr.
                1818, Guri Olsdtr. f.18oo, alle f.i Sunndal.John
                Larsen f.1862 son av Lars Larsen.Vindalshaug.
                På Ytterliabø:John Arntsen 1820,Dordi Hansdtr. 1818,
                Marit Johnsdotter 1832 f.i Nesset,Ole Olsen 1867,son
                av Ole Olsen. Halvor Halvorsen f.1865,son av Halvor
                Olsen.

Skifter på Liabø:
1692  ?   :Knut Olsen Liabø - Marit Thorsdotter.
           Born: Ole,Even,Halvor,Ingeborg og Guru.
1695  ?   :Løden Liabø - Kari Johnsdotter.
           Born:1 Marit Graven,2 Marit Røhjell,3 Ingrid Viken,
           4 Olaug Emang,5 Marit Stekeren, 6 Marit Liabø d.y.
           7 Randi Volland, 8 Arnt Jenstad, 9 Randi Almhjell (?).
1765 12/6 :Beraug Roaldsen - Sigrid Larsdotter f.Sliper.
           Born:1 Roald Beraugsen, død men har borna a.Beraug Roaldsen
                  f.1761,b.Ole Roaldsen f.1763.2 Gunder Beraugsen,
                  myndig og bor i Vindal.
1788 10/9 :Ole Johnsen Liabø - Luzie Halvorsdotter
           Born:1 John Olsen f.178O 2 Kari Olsdotter f.1776.
1829  ?   :Marit Olsdotter - Ole Johnsen
           Born:Marit Olsdotter 9 månader gl.
1848   ?  :Isak Olsen Liabø - Brit Halvorsdotter.
           Born:1.Ole Isaksen,2 Knut Isaksen,3 Gjertrud Isaksdotter,
           f.1840,4 Kristi Isaksdotter f.1831 er ikkje med,Kvifor?
1869 3O/6 :Gunder Olsen Liabø - ungkar.
           Søskena:1 Ole Olsen,død,har borna:a Endre Olsen,b Ole Olsen
                   c Martin Olsen. 2 John Olsen Svartøien,død har
                   borna:
                a Ingebrigt,b.Erik,c Gjertrud g.m.John Olsen Uv,d Guri
                g.m. Ole Hansen Myren.3 Roald Olsen.4 Magnhild Olsdtr.
                5 Sigrid Olsdtr.død,har borna:a Ole Andersen,b Peder
                Andersen. 6 Magnhild Olsdtr.g.m.Semming Hansen.

                             Tingleste dokumenter.
1729 25/3 :Gunder Pedersen Liabø får kongeskjøte på 12 mkl.i Liabø,for 18
             Rdl.og må frå før vera eigar av 12 mkl, tilsaman 24 mkl.
           I 1739 deler Gunder Pedersen Liabø eigedomen i 2 like deler,
           det seinare matr.nr.7O8 og matr.nr.7O9.

                Først dokumenta på 7O8:
1772 1/5  :Gunder Pedersen skjøter det halve av 7O8,6 mkl.til Iver Halvorsen
           Nyhus.(Ytterliabø,halvparten) for 170 rdl.
1779 30/6 :Iver Halvorsen sel det halve av 7O8, 6 mkl.til Gunder Beraugsen
           Vindal på 7O9.for 160 Rdl.
178O 26/8 :Gunder Beraugsen makeskifter disse 6 mkl.til Halvor Semmingsen i
           6 mkl i Sliper.Halvor Semmingsen blir altså eigar av 6 mkl.i Liabø
178O 30/12:Sorenskriveren sel dei resterande 6 mkl. i 7O8 v/offentleg auksjon
           etter Ole Gundersen (Skifte ??) til Ole Nilsen Børset for 157 Rdl.
1788 11/9 :Ole Nilsen Børset skjøter sine 6 mkl i 7O8 til enke Luzie Halvors=
           dtr.på 7O9 for 120 Rdl.Av desse 6 mkl.har Luzie overdratt et eng=
           slette kalla Engdalsenget til Ole Nilsen Børset.På 7O8 er det
           da att berre 6 mkl som Halvor Semmingsen har makeskifta til seg.
18O2 26/8 :Halvor Semmingsen sel sine 6 mkl.til sonen Ole Halvs.for 300
Rdl.

1834 22/2 :Ole Henriksen skjøter 3 mkl i Liabø (7O8) til Henrik Sivertsen for
           1OO Spd. og 2o shilling.
1834 22/2 :Ds. skjøter 3 mkl i Liabø til Ole Johnsen på 7O9 for 1OO Spd.
1871 19/6 :Henrik Sivertsen skjøter 3 mkl.i Liabø til Erik Olsen for 2OO Spd.
                 Dermed er heile matr.nr. 7O8 over ført til 7O9.

                         Så dokumenta på 7O9:
1739 4/2  :Gunder Pedersen skjøter 12 mkl. i Liabø (7O9) til Beraug Roalds-
           en Liabø. (Stølen) for 24 Rdl.
1742 15/6 ;Beraug Roaldsen skjøter 12 mkl i Liabø til Ole Gundersen Liabø.
                      Her manglar så ein lekk.
1768 27/1  Hans Halvorsen Liabø sel 12 mkl. i Liabø til sonen Halvor Hansen
           for 40 Rdl.
1774 2/7  :Halvor Hansen skjøter 2 mkl. i Liabø til Ole Johnsen Stølen for
           38O Rdl.
1779 22/8 :Hans Halvorsen sel odels- og innløsningsretten sin i Liabø til Ole
           Johnsen Liabø for 53 Rdl.
1801 23/2 :Skjøte fra Erik Larsen v/kurator Halvor Ellingsen Nyhus til sted=
           sonen  og bror John Olsen på 12 mkl.for 38O Rdl.og kår.
1811      :Erik Larsen skjøter 6 mkl. i Liabø til John Olsen.
1832 22/2 :John Olsen sel lnr. 7O9 og 7O8 til sonen Ole Johnsen for 5OO Spd.
1846 10/1 :Bygselseddel på plassen Sletten til Isak Olsen.
1847 3/1  :Bygselseddel på halvparten av ein husmannsplass til Ole Johnsen og
           kona.
1855 1/9  ;Bygselseddel frå Ole Johnsen til Ole Knutsen på plassen Sletten.
1868 29/1 :Skjøte frå Ole Johnsen til borna Ola og Erik Olssøner for 4OO Spd.
1872 3/2  :Skjøte frå Ole Olsen til broren Erik Olsen på sin halvdel i gar-
           den for 3OO Spd.
1906 14/2 :Skjøte frå Erik O.Liabø til Ola E. Liabø for kr.4.OOO,-.og kår.
1911 26/9 :Skyldsett bnr. 2 Liabøsletta og skjøte til Sivert Olsen.
1916 9/9  :Skylddelt bnr. 3 Liabødriva, skyld 5 øre.

          Da Gunder Pedersen fekk kongeskjøte på 12 mkl.i 1729 vart han
          eigar av heile garden, 24 mkl. men delte den opp i fleire deler
          og eg har funne at desse må ha hatt skjøte på dei ymse partane.

                           Ytterliabø delt i 2 partar:
                      6 mkl.                         6 mkl.
          1738-1779 Iver H.Nyhus          1739-1780 Ole Gundersen
          1779-1780 Gunder Beraugsen      1780-1788 Ole Nilsen Børset
          1780-1802 Halvor Semmingsen     1788-1811 Erik Larsen
          1802-1834 Ole Halvorsen         1811 tillagt til hovedbruket.
          1834-1871 Henrik Sivertsen og
                    Ole Johnsen 3 mkl.
                    kvar.
          1871 er også desse 6 mkl.til-
               lagt hovedbruket.

                          Hovedbruket, 12 mkl.
          1729-1739 Gunder Pederse        18O1-1832 John Olsen Liabø
          1739-1742 Beraug Roaldsen       1832-1868 Ole Johnsen Liabø
          1742-  ?  Ole Gundersen         1868-1872 Ole og Erik Liabø
           ?   1768 Halvor Hansen         1872-1906 Erik Olsen Liabø
          1768-1774 Ole Johnsen           1906-1955 Ole E.Liabø
          1774-1801 John Olsen Liabø      1955-     Erling O.Liabø

Etter dette finn eg da at desse må vera fødde eller har budd på garden
Liabø:

På matr.nr.708 eller gnr.140 bnr.1
Hans Liabø                      1607      Sigrid
Marit Hansdotter
Ole               i 1664

Løden Olsen Liabø,død ca.1695.            Kari Johnsdotter

Brønneld Paulsen Liabø          1637

Marit Lødensdtr,                          gift til Gravem
Marit d.y. Lødensdotter                   gift til Røhjell
Ingrid Lødensdotter                       gift Viken
Olaug Lødensdotter                        gift til Emang
Marit Lødensdotter   g.m.                 Arnfinn Johns.Stekeren ca. 1610
Marit d.y. Lødensdotter                   gift på Liabø
Randi Lødensdotter                        gift til Vollan
Arnt Lødensen                             gift til Jenstad
Randi Lødensdotter                        gift til Almhjell.

Gunder Pedersen Liabø       ca. 168O 1753 Jøran,død som enke i     1752
Roald Beraugsen Liabø           168O 1765 oppført som gammel ved dødsfallet.
Iver Roaldsen Liabø             17O2 1751 Marit Larsdotter Sliper   1695 1745
Beraug Roaldsen Liabø           17O4 1765 Sigrid Larsdotter Sliper  1698
Sigrid Gundersdotter            17O5 1765
Ole Gundersen Liabø             1715 1780 Marit Olsdotter Hoel      1712 1779

Roald Beraugsen Liabø           1739      Anna Olsdtr Rise, g.176O.
Gunder Beraugsen Liabø i Vindal 1739 1811 1Marit Johnsdotter Vindal 1743 1760
                                          2Marit Olsdotter Bøe      1763
Ole Nilsen Børset fra Sunndal   174O 1789 Kari Torsteinsdotter      1735 1789

Eli Olsdtr. Liabø d.e.          1744 18O6 Erik Sivertsen Haugen     1759 1826
Jøran (Gjertrud) Olsdtr.Liabø   1747 1834
Eli Olsdotter Liabø             1752 1841 barn i 1772 m/Erik Ols.Uvshagen
Gunder Olsen Liabø   (g1777)    1754      Thor Halvorsdtr.Horvli    175?

Beraug Roaldsen Liabø           1761      1Anne Olsdtr.Rise,død før 1865
                                          2Mali Olsdtr.Rønningen    1766 1849
Ole Roaldsen Liabø              1763      Marit Johnsdotter Vindal,usikker.

Halvor Eriksen Liabø ?          1772      Elis son

Marit Gundersdotter Liabø       1777
Halvor Gundersen Liabø          1780
Ole Gundersen Liabø             1781

Anne Beraugsdtr.Rønningen       1798
Ole Beraugsen Rønningen         18OO 1828

Roald Olsen Liabø                         Barn i 1824 m/Marit O.Munkvold.
                                            "  " 1829 m/Marit Johnsdtr.??
 

På 709 må desse ha budd eller er fødde på Liabø:
 

Olle Haldosen                   1614

Knut Olsen Liabø, død                1692 Marit Thorsdotter ca.1730
Halvor Olsen Liabø              1643
Anders Olsen Liabø              1657
Halldor Olsen Liabø             1659

Ole Knutsen Liabø                         Er det han som er i Hulberget?
Even Knutsen Liaboe                       Finn ikkje meir om nokon av
desse.
Halvor Knutsen  i   1645                  Sigrid
Ingeborg Knutsdotter
Guru Knutsdotter

Hans Liabø i 1664

Hans Halvorsen Liabø            1690 1771 Anna Olsdotter            1691 1768
Knut Halvorsen Liabø                      dåpsvitne i 1747.

John Hansen Liabø               1729 1757 ugift.
Marit Hansdotter                1731 1815 (Levde på Hoel i 1762)
Halvor Hansen Liabø (g.1752)    1733      Thor Olsdotter Rise       1727 18O2
Ole Hansen Liabø    (g.1767)    1735 1805 Brit Olsdotter Vasli      1739 1818
Oluf Hansen Liabø   (g.1755)    1736 1773 Eli Olsdotter Hoel        1736 1820
Hans Hansen Liabø               1740

Guro Halvorsdtr.Liabø           1751
Anne Halvorsdotter Liabø        1753
Hans Halvorsen                  1756 1822
Ole Halvorsen Liabø             1758      Barn i 1779 m/Guri Olsdt.Myren.

Guro Halvorsdotter Liabø        1761

Marit Hansdotter Liabø          1783      Lars Johnsen Lihjell,Gravem1797

Deretter nye folk på garden.
Ole Johnsen Stølan,Liabø i 1777      1788 Luzie Halvorsdtr.Storli   1736 1816
        Luzie vart oppattgift med Erik Larsen Storli f.1751 d.1838.
Kari Olsdotter Liabø    g.1817  1776 1844 John Iversen Emang        1792 1848
Magnhild Olsdotter Liabø        1779      Simen Hansen Haugen g1822 1794
Barn i 18O9 m/John Halvorsen Goeaet

Kari Olsdtr.Liabø               1772 1795
John Olsen Liabø  (g.18O4)      1780 1866 Dorthes Johnsdtr. Detli   1782 183O
Marit Olsdtr.Liabø              1787 1876 Hans Olsen Nerhoel        1792 1872

Ole Johnsen Liabø               1783 1866 Marit Olsdotter

Ole Johnsen Liabø               18O5 1886 1Marit Johnsdotter Sliper 1795 1848
                                          2Marit Olsdotter Sliper   18O8 1886
Marithe Johnsdtr.Liabø          18O9      Magnhilds dtr.m/John Gorset
Gjertrud Johnsdtr.Liabø         181O 1893 enke,gift,(Lars J.Sliper??)

Gjertrud Johnsdtr. Liabø        1811 1893 1Lars Olsen Sliper      1804 1850
                                         2Johannes Iversen Vindal 1823 1854

Ole Knudsen Liabø               181O 1896 Stavne i Rennebu

Erik Johnsen Liabø              1812 1879 Kristi Larsdotter Nerhol  1814 1876

Ole Andersen Liabø i 1837       1815 1887 Randi Ingebr.dtr Stølan d.f.1887

John Olsen Liabø   (g.1868)     1827      Olaug Toresdtr.Gravem     1841

Marit Olsdtr.Liabø              1832      Ole og Marits dtr.
John Olsen Liabø                1834 1898 Dordi Larsdtr.Sliper,øvre 1834
Dorthea Olsdtr.Liabø            1837
Eli Olsdtr.Liabø                184O
Ole Olsen Liabø                 1844

????                            1831      Ole og Randis born
Ole Olsen Liabø                 1837

Eli Olsdotter Liabø             184O 1874 Lars Roaldsen Slipersæter 1841
Ole Olsen Liabø                 1844 1924 Marit Hågensdtr.Hokseng   1846 1885
Erik Olsen Liabø                1846 1829 Ingeborg Nilsdtr.Hoel     1852 19O6

Gjertrud Johnsdotter Liabø      1854 1863

Einar Olsen Liabø               1892 1895
     Deretter sjå Hoelsboka side 129 - 135.

Marit Olsdtr. Liabø             1828 1829
Marit Olsdtr.Liabø              1832 1923 Henrik Olsen Vassli      1825 1896
John Olsen Liabø                1834 1898 Dordi Larsdtr.Sliper     1834 1926
Dordi Olsdtr.Liabø              1837 1922 1John Ivers. Vindal,Utig.1825 1891
                                          2Ole Hansen Ratgjerdet   1828 19O1
John Olsen Liabø f.1827 og Olaug Torsdtr. hadde borna:
    (John Olsen f.1727 er i 1868 oppgjeve å være son av Ole Johnsen
     Engelsjord,men ved giftarmålet i 1868 er han gift som Liabø)

Marit Johnsdotter Liabø         1868      i 1889 barn m/Ingebr.Svartøien.
Anne Johnsdotter  Liabø         1871
Ole Johnsen Liabø               1873
Ingebrigt Johnsen Liabø         1874 1860
Lars Johnsen Liabø              1875 1884 på Slipersæterplass.
Sivert Johnsen Liabø            1878 1884

Margrete Ingebr.dotter Liabø    1881 1884
Margrete Ingebr.dtr.Liabø       1889

Eli Olsdotter Liabø f. 184O g.1866 hadde i 1862 sonen
Halvar Olsen Liabø              1862 1863 far Ole Olsen Gravemsgjerdet.

I 1868 er fødd Ole Olsen Liabø son av Ole Liabø og Marit Johnsdotter Liabø
frå Romsdal

Haugen som vel må vera husmannsplass under Liabø eller Emang finn eg
desse folka:
Folketelling 1815. Ole Pedersen 74 år, Ellen Olsdotter 59 år, Roald Olsen 2O
                   år,Gunnar Olsen 16 år, Sigrid 35 år og hennar søner
                   Ole og Peder Andersen,Jorun Olsdtr. Sliper 70 år.
Folketelling 1875: (lnr. 149a,149b og 150)Iver Halvorsen f.18O5 i Sunndal.
                   Marit Ingebrigtsdotter f.181O i Oppdal.Born:1 Ellen (Eli)
                   f.1834 med borna a Lars Gundersen f.18O3, son av Gunder
                   Hansen,b.Marit Halvorsdotter f.1872 (far Halvor Andersen)
                   2 Ragnhild Iversdtr. f. 1842 med borna: a Sivert Inge=
                   brigtsen f.1871 (son av Ingebrigt Sivertsen frå Meldal)
                   b,Kristian Olsen f. 1875.
                   På Klemma: Ole Andersen f.18O6 og Randi Ingebrigtsdotter
                   f.1793.

Skifter på Haugen:
1869 3O/6 :Gunder Olsen Liabø,ungkar.
           Brørne:1 Ole Olsen,død har borna:a Erik Olsenb Ole,c.Martin.,
                  3 Roald Olsen Liabø. 4 Magnhold Olsdtr.,5 Sigrid Olsdtr,
                   død, har borna:a Ole Andersen,b Peder Andersen, 6
                   Magnhold d.y. g.m.Semming Hansen Slipersæter.

Ole Pedersen Haugen             1735 1821 1Sigrid Johnsdotter,g.1765
               g.1778                       2Eli Olsdotter          1756 1841
Kari Pedersdotter Haugen,Liabø  1741 1813 John Eriksen Sliper (g1764)

Peder Olsen Haugen              1765
John Olsen Haugen               1767
Kari Olsdotter Haugen           177O 1795

Iver Halvorsen Haugen ??                  Luzie Iversdtr.Horvli,g.1773

Magnhild Olsdatter Liabø         ?        levde i 1869
Sigrid Olsdotter Liabø          1779 1866 Anders Henriksen Munkvold
                                          Barn i 18OO m/Jørgen ??
Ole Olsen Liabø    g.1816       178O      barn i 1810 m/Gjertrud A Lønset
                                178O      Sigrid Olsdtr.Ratgjerdet  1784 1854
Magnhild Olsdtr.Liebø           1785 1868 1John Halvorsen Gorset    1758 1812
                                          2Semming Hanssen Sliper ? 1794 18O1
John Olsen Liabø (g1824)        179O 1874 Ellen Johnsd,Bøe(Hulberg) 1789 1874
Roald Olsen Liabø,(g.1829)      1795 1872 Marit  Johnsdtr.Vindal    18O2
Gunder Olsen Liabø              1799 1868 Barn i 1838 m/Dorthea Storli
 barn m/Eli Halv.dtr.Rate i 1843.

Sigrid Olsdotr.og Anders Munkvold budde truleg på Liabø,for dei hadde
borna:
Peder Andersen Liabø            18O6
Ole Andersen Liabø,husmann      18O6      Randi Ingebr.dtr.Stølen   1799 1876
Ole Andersen Slipersæter        1815 1887

Marit Olsdotter Liabø           1831 1871
Ole Olsen Liabø                 1836 1836   Ole og Randis born.
Ole Olsen Liabø                 1838 1838
Sigrid Olsdotter Liabø          1841

Magnhild Olsdotter Liabøs born budde vel også på Liabø:
Marit Johnsdotter Liabø         18O9
Magnhilds born m/Semming Hansen budde også på Liabø:
Ole Semmingsen                  1818 183O
Eli Semmingsdotter              1822 1882 Ugift
Goro Semmingsdotter i Hornet    1825 19O7 Morten Olsen Liabø       1822 1871
Gjertrud Johnsdotter Liabø ca.  184O      barn i 1867 m/Esten Gundersen

Ragnhild Johnsdtr.Liabø(Rågjerd)1842      Barn i1875 m/Ole Rønning frå Hamar.

Ole Mortensen Liabø             1858 1890
Mikkel Mortensden Uv,Åspsletten 1868 1928 Ugift
Sigrid Mortensdotter Uv         1870 1939 Erik Ellingsen Fagerhaug  1843 1933
     Goro Semmingsdtr. hadde også barn m/Peder Fjærbakk.

Christoffer Olsen Liabø         1875.

Halvor Estensen Liabø (Nyhus?)  1867      barn m/Jørgine Sætrumsmo i 1892.

Etternemnde familie budde på fleire stade på Lønset, m.a. Tørset og Liabø,
(Bråten) men dei fleste av familien nytta Liabø som familienamn.
Iver Halvorsen Gravem (G.1831)  18O5 19OO Marit Ingebr,dtr.Sneve    181O 1899

Randi Iversdtr. Liabø           183O 1913 Barn m/John I.Torve i  1854
Sigrid Iversdotter Liabø        1831
Eli Iversdotter Liabø           1835 19O5 2 barn u.f.e.Fattiglem
Halvor Iversen                  1838
Gunder Iversen                  1840
Raagnhild Iversdtr.             1842      barn m/Ole Rønning frå Hemne.
Iver Iversen Horvli,Tørset      1843
Sigrid Iversdtr.Tørset          1843      Halvor Hansen Moen,Sunndal 1852
Marit Iversdotter Liabø         1850 1946 Ole Pedersen Vekleåsen,Fron1849
Ingebrigt Iversen (Bråten)      1854 1854 usikker
Ole Iversen Liabø   (g.1888)    1855 19OO Marit Olsdotter Kletthammer1862

Ingebrigt Johnsen Liabø         1854 1860 (Randis son)

Eli sine born:
Anne Halvorsdotter Liabø        1856      John Ingebrigtsen Svartøien1854

Anne Halvorsdtr. hadde dottra
Emma Olsdtr. Liabø              1881      far Ole Siverts.Bakke,Batnfjorden

Sigrid Iversdtr. og Halvor Moens born:
Marit Halvorsdtr. Moen          1882
 

                          H U S M E N N
På lnr. 7O8:
Aren Liabø          i 1645 og i 1661      Sigrid

På lnr. 7O9:
John Tørrisen                   16O4

Beraug Roaldsen i 1762          17O4 1765 Sigrid Larsdtr.Sliper     1698

Roald Bæraugsen (g.1761)        1739      Anna Olsdotter ?
Anna Beraugsdtr.
Gunde Beraugsen g.1765                    Marit Johnsdtr.Vindal

Lars Gundersen Liabø           ???        barn i 1888 m Kari Larsd. Bøe ??

Liabø 1875:
Halvor Halvorsen                1865     son av Halvor Olsen Storli

Yttreliabø i 1875:
John Arntsen (Storli?)          182O 19O5 Dordi Hansdottewr Sliper  1818
191O
Ragnhild Iversdotter Liabø      1842      barn m/Ole Rønning.

Halvor Olsen Liabø              1863 1863 u.f.e.

Christian Olsen Liabø           1875

Ole Iversen og Marit Olsdtrs born:        Dei skreiv seg for Slipersæter.
Halvor Olsen Liabø              1883
Iver Olsen Liabø                1885
Ildri Olsdotter Liabø           1888
Ole Olsen Liabø                 1890
Halvor Olsen Liabø              1893

Desutan har eg funne desse berre ved død:
Marit Olsdtr. Liabøe            18O9 1829
Marit Olsdtr. Liabøe            1819 1819 (19 uker gl.)
 
 

                  L I A B Ø S L E T T E
                Gnr. 141 bnr.2 av skm. O,4o
   Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddeling tinglyst 26/9 1911 og
seld til Sivert Olsen Hoel fra Rennebu. Dette er vel den
tidlegare husmannsplassen Slette (Sletta) som Isak Olsen fekk
byksel på i 1846 og som Ole Johnsen bygsla halvparten av i
1847.

          Folketelling 1875:Ole Knutsen 181O, Marit Halvorsdotter 1824,
                            Marit Olsdotter 1864,Brit Halvorsdotter
                              f.1874,dotter av Halvor Knutsen.

          Skifter på Liabøslettet:
          1859 29/6 :Brit Halvorsdotter - Ole Knutsen (Brit omkom)
                     Born:(hennar)1 Ole Isaksen, 17 år, 2 Kristi
Isaksdotter
                     g.m.Erik Johnsen Svartøyen,3 Gjertrud Isaksdotter 19 år.
                     Verge:Ole J. Liabø.

Eg har funne at desse må ha budd på Liabøslette:

Brit Halvorsadotter Sliper     18O4 1858 1Isak Olsen Liabø          18O4 1847
                                         2Ole Knutsen Refshus,Liabø 1810 1896

Kristi Isaksdotter Liabø       1831      Erik Johnsen Svartøigjelen 1833

Knut Isaksen Liabø                        må være død før 1859.
Gjertrud Isaksdotter           184O      Ole Halvors.Slipersæter    1831 192O
Ole Isaksen Liabø              1842 1935 Barn m/Olava Nisja i 1884.

I 2.ekteskap hadde Brit ikkje born m/Ole Knutsen, men han vart oppattgift
med Marit Halvorsdotter Lønset 1825 19O9 og dei fekk borna:
Brit Olsdotter Liabø           1860 1863
Marit Olsdotter Liabø          1864 1949 Sivert Olsen Hoel,Rennebu  1860 1937

Ole Sivertsen Liabø            1883 1889
Olaf Sivertsen Liabø           1884 1889
Hanna Sivertsdtr. Liabø        1887 1960 Knut Eriksen Vognild       1890
Oline Sivertsdotter Liabø      1890      Johannes Andersen Vollan   1887 1957
Olaf Sivertsen Liabø           1893      Kristine Ingebr.dtr.Vollan 1893
Knut Sivertsen Liabø           1895 1928 Johanna Gjønnes            1896 1973
Martinus Sivertsen Liabø       1898 1986 Ingrid Ingebr,dtr.Lønset   1905
Sigurd Sivertsen Liabø         19OO 1929 Borghild Nøst              1903 1936
Brit Sivertdotter Liabø(g1926) 19O3 1968 Rasmus Halvorsen Nyhus     1887 1970
Kristi Isaksdotters born:
Halvor Eriksen Liabø           1852 1858 Omkom i snøras.
Eli Eriksdotter Svartøygjelen  1855
Brit Eriksdotter Svartøigjelen 1857

Ole Isakssons dotter:
Ida Olsdotter Liabø  i USA     1884.

Hanna Sivertsdotters barn:
Evy Knutsdotter Vognild        1919      Westly Ingebrigtsen i USA.

Gjertrud Isaksdotters barn;
Brit Halvorsdotter Liabø       1872 1883 far Halvor Gorset

Finn ikkje plass til:
Lars Ingebrigtsen Liabø        1853 1858

Anne Thoresdtr            1831 1881 Ole Pedersen,husm.??

                Gardshistorie for Liabø.
       Koppskattelista i 1645 seier at det er to gardar på Liabø,ein
full gard og ein halv gard;mne landkommisjonens liste i 1661,som også
har to gardar på Liabø, har 12 mkl i skyld på kvar gard som da har fått
matrikkelnummer 708 og 709, altså like store.
       I 1661 bygslar kongen bort båe eigedomene men det var ikkje same
bygslaren på båe gardane.(har ikkje namn på dei).Før 1725 må ein Gunder
Pedersen ha fått skjøte på den eine, og i 1725 får han kongeskjøte på
den andre. Gardane har framleis dei same matrikkelnummra.
       Gunder Pedersen sat vel med gardane samle til 1737.Sjå under ting
lese dokument korleis utviklinga var fram til 1871 da gardpartane pånytt
vart samla.Gunder Pedersen må ha vore fødd kring 1680 og var truleg gift
med Jøran Liabø som døde i 1753.Dei hadde 2 born: 1 Sigrid f.1705,d.1765
og 2 Ole f.1715 g.m.Marit Olsdotter Hoel.Desse siste fekk 3 born:1 Eli
f.1744 gift med Erik Sivertsen Haugen i Storlidalen.2 Jøran f.1747 d.
1834, ugift. 3 Gunder Olsen f.1754 g.m.Thor Halvorsdotter Horvli og dei
overtok garden.Dei fekk også 3 born,Marit, Halvar og Ole, men desse finn
eg ikkje meir om.
       Dermed må denne greina på Liabø vera utdød og ved offentleg
auksjon 30/12 1780 blir dei 6 mkl. Ole Gundersen åtte seld til sersjant
Ole Nilsen Børset frå Sunndal for 157 Rdl. I 1788 sel så Ole Nilsen
Børset sine 6 mkl.til Luzie Halvorsdotter g.m.Ole Johnsen på nabogarden.
       I 1739 har Gunder Pedersen seld det halve av 708 (6 mkl) til Iver
Halvorsen Nyhus som hadde denne delen til 1779 da han overdrog dei 6
mkl. til Gunder Beraugsen Liabø, som alt i 1780 makeskiftar desse 6 mkl.
med Halvor Semmingsen mot 6 mkl.i Sliper.Denne Halvor Semmingsen skjøter
i 1834 det halve, 3 mkl.,til svigersonen sin Henrik Sivertsen  og den
andre halvparten til Ole Johnsen på den andre Liabøgarden.Og i 1871 sel
så Henrik Sivertsen  dei siste 3 mkl. til Erik Olszen Liabø på den andre
garden og dermed er heile matrikkelnummer 708 seld over til eigaren av
matrikkelnummer 709 og Henrik Sivertsen flytta attende til Sliper.
       I 1739 sel Gunder Pedersen også 12 mkl. i matr. nr.709 til Bæraug
Roaldsen Liabø,som var gift med Sigrid Larsdatter Sliper.I 1765 døde så
Bæraug Roaldsen og det ewr halde skifte etter honom. Han hadde da sønene
1:Roald Bæraugsen som alt var død men hadde borna:a Bæraug Roaldsen gift
med Mali Olsdotter Rønning og var busett på Rønningen norg for Gordset.
b.Gunder Bæraugsen f.1761 gift og busett i utigar Vindal.Dermed er også
denne greina av Liabøslekta borte frå Liabø.På skiftet i 1765 var det
såleis ikkje nokon direkte arving til å overta Liabøgardane.Den må da ha
vorte seld til ein Hans Halvorsen Liabø,for i 1768 overdreg Hans Halvor_
sen 12 mkl. til sonen sin Halvor Hansen Liabø for 40 Rgdl.I 1774 skjøter
så Halvor Hansen sine 12 mkl i Liabø til ein Ole Johnsen Stølen g.m.
Luzie Halvorsdatter. Har ikkje funne ut kvar nokon av desse var ifrå.Ola
E. Liabø visste heller ikkje dette. Ole Johnsen døydde allt i år 1788 og
Luzie Halvorsdotter vart oppatgift med Erik Larsen Storli.Ole Johnsen og
Luzie hadde 3 born: 1 Kari f. 1776 g.m. John Iversen Emang, 2 Magnhild
Olsdotter f.1779, truleg død ung, for ho levde ikkje ved skiftet etter
faren i 1788. 3 sonen John Olsen f. 178O g.m.Dorthea Johnsdotter Detli,
og det vart dei som overtok Liabø ved skjøte i 1811.Dei hadde garden til
i 1868 da dei gav dei to sønene sine Ole og Erik skjøte saman på garden.
Ole Olsen utvandra til Amerika og i 1872 selde han sin halvpart til Erik
og sidan har etterkomarane hans hatt garden samla. Erik Olsen vart gift
med ingeborg Nilsdotter Hoel og dei fekk mange born.Sjå Hoelsboka,.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel