H O R V L I
               Gnr. 151 bnr.1 av skm.0,37.
Gamalt matr.nr.720 med skyld 12 mkl.Nytt matr.nr 140 lnr.16O med skyld 6
mkl.Opprinneleg skyld var 12 mkl.I 182O er eigedomen delt i 2 like store
gardar med skyld på bnr.1,1 ort og 13 shilling.I 1863 er så frådelt bnr.3
3 med skyld 9 shilling og rest skyld på bnr. 1 er da 1 ort og 4 shilling
I 1867 er så bnr. 4 frådelt med skyld på 18 shilling,rest skyld på bnr.1
er da 1O shilling, revidert til O,37 mark.
Koppskattelista 1645:Joen Haffuerlj og kona Ildrj med dottra Inger,og
                     husmannen Haachen Haffuerlj med kona Ingeborre og
                     sonen Siffuer.
Landkommisjonen 1661: Berge til Kgl.Mayestet 1/2 øre = 12 mkl.
Preste-og skattemanntal 1664-1665: John f.1634,Halvor Johnsen f.1659 og
                     Knut Johnsen f. 1662.
Matrikklane:.1664 John 1696 Halvor,1725 Hallstein,176O Halvor Eriksen,
                   1771 Hallstein,1777 Hallstein Halvorsen.
Folketelling 1701:Halvor Paulsen f.1641,Paul Halvorsen f.1688,og Lars
                     Halvorsen f. 1696.
Skattemanntal 1762:Ole Taraldsen med kona Sigrid og sonen Hallstein og
                     tidlegare manns foreldre Iver Halvorsen og Thor.
Folketelling 18O1:Hallstein Halvorsen 52 år,kona Randi Hansdotter 56 år
                     med drengen Peder Pedersen og tenestejenta Kristi
                     Johnsdotter 70 år og Eli Olsdotter 14 år.
                     Husmannen John Evensen 35 år og kona Berit Olsdotter
                     37 år med dottra  Sigrid Johnsdotter 2 år.
Folketelling 1815:Hallstein Halvorsen 66 år, Ole Knutsen,dreng 19 år,
                     Peder Pedersen 83 år. Husmannskona Beret Olsdotter
                     52 år (er no tenestejente)
                  II.Familie: Ole Svendsen 40 år,tenar, Randi Iversdotter
                     28 år, Svend Olsen 2 år.og Marit Hansdotter 83 år.
Folketellig 1875: Eg har notert at på 16Oa budde: Marit Olufsdtr.f.1797 og
                     Marit Johnsdotter f.1827 og losjerende Arnt Sivertsen
                     f. 18O2

Skifter i Horvli:
1734 18/8 :Hallsten Roaldsen - Thoor Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor Hallsteinsen f.1716.
176O 3/11 :Halvor Hallsteinsen - Sigrid Ingebrigtsdotter.
           Born:1 Hallstein f.1749 2 Thor Halvorsdtr.f.1753.
1763 12/1 :Tor Iversen Horvli - Luzie Iversdotter.
           Born:1 Iver f.1759, 2 Iver d.y.f.1761.
1766 17/6 :Ole Taraldsen - Sigrid Ingebrigtsdotter.
           Hennar Born:1 Hallstein Halvorsen f.1749,2 Thor f.1752.
           Fellesborn: 1 Guri Olsdotter f.1764 og 2 Brit Olsdtr.
                     f.1764 (tvillinger).
1774 20/2 :Halvor Hallsteinsen - Thor Halvorsdotter
           Born: 1.ekteskap: Hallstein Halvorsen og Thor
               Halvorsdotter f. 1751.

                              Tinglese dokumenter.
151/1.
1730 19/3 :Hallstein Horvli låner 14 Rdl. mot pant i Horvli,
1741 1/9  :Iver Halvorsen sel 12 mkl. i Horvli til Halvor Halsteinsen.
176O 3/11 :Ved skifte er eigedomen vurdert for 21 Rdl. og utlagt slik: til
           Sigrid Ingebrigtsdotter med 6 mkl. Hallstein Halvorsen 4 mkl. og
           Thor Halvorsdotter 2 mkl.
1766 17/6 :Utlagt på skifte etter Sigrid Ingebrigtsdotter til enkemannen Ole
           Taraldsen, sonen Hallstein og 3 døttre, Thor, Guri, og Brit,
1773 16/2 :Ved kontrakt er 12 mkl.i Horvli overladt av Hallstein Halvorsen til
           hans stedfar Ole Taraldsen til brukelighet på livstid.
1777 2O/12:Ole Taraldsen sel 12 mkl. i Horvli til Hallstein Halvorsen Horvli
           for 8O Rdl.
182O 1/3  :Skjøte frå Hallstein Halvorsen til Ole Svendsen på 6 mkl.for 5O Spd
           og kår til Hallstein Horvli jnr.
185O 31/8 :Skjøte v/auksjonsforvalteren fra Ole Svendsen på 6 mkl. for 436 Spd
           til Ole Eriksen Gulaker
1857 23/6 :Skjøte frå Ole Eriksen til John Roaldsen på 6 mkl for 6OO Spd. +kår
           til faren Roald Johnsen og kona Randi Tølløvsdotter med 5 årlegt
           verdi av 1OO Spd.
1863 1O/1 :Utskiftning mellom John Roaldsen og Stengrim Iversen
1867 1O/1 :Skyldsetting av ein parsell seld til Roald Roaldsen av John Roaldsen
           skyld 18 shilling. Det seinar bnr.4,
1868 29/1 :Skjøte frå John Roaldsen til Erik Sivertsen Hoel på 1O sh.for 3OO Sp
1875 15/10:Tinglest testamente for Erik Sivertsen og kona Marit Johnsdotter
           hvoretter den lengstlevende tiltrer det hele bo. Mannen død.tgl.191O.
1908 26/9 :Skjøte frå Marit Johnsdotter til John Arntsen for 4OO kr. og kår.
1917 15/2 :Skylddelt Horvlidriva III, bnr. 7 og Horvlivindøla, bnr. 8, båe med
           skyld 1 øre kvar, og seld til advokat Gunder Gundersen, Oslo.
1928 25/7 :Skylddelt parsellen Landlaupet, bnr.1O med skyld 8 øre og seld til
           Olaf Landlaupet.

          Desse har hatt skjøte på 151/1 Horvli: (12 mkl.)
              -173O Hallstein Horvli.     182O-185O Ole Svendsen
           ?    ?   Halvor                185O-1857 Ole Eriksen Gulaker
           ?   1741 Iver Halvorsen        1857-1868 John Roaldsen 6 mkl.
          1741-1766 Halvor Hallsteinsen   1868-19O8 Erik Sivertsen
          1766.1777 Ole Taraldsen         19O8-     John Arntsen Horvlimo.
          1777-182O Hallstein Halvorsen

Folka på 151/1 Horvli.
John Horvli                     1634      Ildri

Halvor Paulsen Horvli           1641

Inger Johnsdtr. Horvli
Halvor Johnsen Horvli           1659
Knut Johnsen Horvli             1662

Gjertrud Halvorsdtr. Horvli     1682 1753
Lars Halvorsen Horvli           1685
Thoor Halvorsdtr.Horvli         1692 1774 Hallstein Roaldsen 1734
Paul Halvorsen Horvli           1696
Aren Halvorsen Horvli (g1755)   17O3 1769 Anne Gudbrandsdtr.Breen

Halvor Hallsteinsen Horvli      1715 176O Sigrid Ingebr.dtr.Bøe    172O 1766
Sigrid Ingebrigtsdtr.oppattgift m/Ole Taraldsen Bøe,sjå Bøe.

Halvor Iversen Horvli
Luzzie Iversdtr Horvli g.1761             Thor Iversen Morken

Hallstein Halvorsen Horvli      1749 1835 Randi Hansdtr.Kletthammer  1745 1813
Thoor Halvorsadotter Horvli     1752      Gunder Olsen Liabø(g1776)  1754
                                          barn i 1773 m/Ole R.Wekved
Iver Thorsen Horvli             1759
Iver Thorsen Horvli d.y.        1761      barn i 1782 m/Kari H. Breie.

Sigrid Hallsteinsdotter Horvli  177O 1793 Ole Halvorsen Detli        1757 1828
                (Ole Halvorsen vart seinare oppattgift til Nyhus)
Eli Hallsteinsdtr.Horvli        1776      Halvor Halvorsen Lønset    1767 1857

Brit Olsdotter Bøe,Horvli       1764 1843 John Evensen Utemshaug     1756 1834
Guri Olsdotter Bøe,Horvli       1764
Sigrid Olsdotter Horvli         1771

Guro Olsdotter Horvli           1776 1865 Thoors dotter,Gmds,enke

Halvor Olsen Horvli             1793 1793

Roald Johnsen Horvle     ca.    1795      Randi Tollevsdtr Horvle        1882

Iver Halvorsen Horvli,                    Marithe Gundersdtr.i 1842

Ragnhild Iversdtr. Horvli       1842
Iver Iversen Horvli             1843

Nye folk på garden:
Randi Iversdotter Horvli(g1813) 1786 1866 Ole Svendsen Bjørndal      177O 1863

Sven Olsen Horvli til Tr.heim   1813      Barn m/Marit Joh.Vekve i 1839
Iver Olsen Horvli               1818      Randi Olsdtr Brenden       1836
Ildri Olsdotter Horvli          1822 19OO John Sivertsen Stenboeng   18O8 1874
Marie Olsdotter Horvli          1827 1894 Peder Stengrimsen Hevle    1828 1882
Barn i 1849 m/Hans Paulsen øvergorset.
Hans Hansen Horvli ?            1849      Moglrg Gorset som etternamn.

Atter nye folk;
Ole Eriksen Gulaker,Vindal      18O5 1897 Kari Iversdtr.Vindal       1822

Og enno ein gong nye folk på garden:
Roald Johnsen Horvli            1797 1879 kårmann
Stengrim Johnsen Horvli         18O2 1893 Dorthea Eriksdtr Uv        1815 1893

John Roaldsen Øverhaug          183O 1926 Randi Eriksdtr. Morken     1831 1894

Roald Johnsen Horvli            1855 1855
 

Rannei Johnsdotter Horvli       1856 1940 Gift Bjørnåbakk,
Kristine Johnsdotter Horvli     1859 194O Gift Moene.
Johannes Johnsen Horvli         1861 1931 i Amerika.
Roald Johnsen Horvli            1864
Iver Johnsen Horvli             1866 19O8 Ildri Olsdotter Hoel       1867 1942

Nye folk pånytt.
Erik Sivertsen Hoel,Rennebu     1823 1875 Marit Johnsdtr.Strand      1827 1923

Mali Eriksdotter Horvlimo       1869 1869

Nye folk;
John Arntsen. Horvlimo,(Storli) 1876      Mari Ingrbrigtddtr.Strand  1867 1952

Margretgte Johnsdtr. Horvlimo   19O5      Nils Nymoen                1911

Tillegg Horvli 151/1.
Thor Iversen Morken (g1761) ca. 173O 1763 Luzie Iversdotter Horvli ca1725
                                          (oppattgift i 1773)
Iver Torsen Horvli              1758      m/Kari Breen dotra Marit i 1782
Iver Torsen Horvli              1761

Luzie Iversdotter Horvli                  Iver Halvorsen Haugen g.1773
Marit Iversdotter Horvli        1782      (Far Iver Toresen)

Tillegg II.
Ole Eriksen Gulaker og Kari Iversdotter hadde borna:
Marit Olsdotter Horvli          1850
Ole Olsen Horvli                1853      Johanne Nilsdotter         1853

Anne Berntine Olsdtr. Horvli    1885
Olai Olsen Horvli               1889
 

                           H O R V L I
                 Gnr. 151 bnr. 2 av skm. 1,49
Gamalt matr.nr.720 med skyld 6 mkl. Nytt matr.nr.140 lnr. 160b med
skyld 1 ort og 14 shilling, revidert 1 mark og 49 øre.Må vera
frådelt frå bnr. 1 i 182O.
Eigar i 183O Hallstein Halvorsen og i 189O Stengrim Johannessen.
og i 19O9 Johannes Stengrimsen.
Matrikklane:1838 Hallstein Halvorsen,189O Stengrim Johannessen.
Folketellinga 1875:Stengrim Johannessen 18O2, Dordi Eriksdotter
                   1815,Johannes Stengrimsen 1844, Dordi Sten-
                   grimsdotter 1858.

151/2                    Tinglese dokument. dokument.
182O 1/3  :Skjøte frå Hallstein Horvli,sen. til Hallstein Halvorsen Horvli jnr.
           på 6 mkl.i Horvli for 5O Spd.
1842 8/2  :Skjøte frå Hallstein Halvorsen Horvli til Stengrim Johansen Horvli
           på 6 mkl.eller 1 ort og 14 shilling for 4OO Spd.
1863 10/1 :Utskifting mellom Stengrim Johannessen og John Roaldsen Horvli.
1866 18/9 :Forlik om hamning med Detli m.fl.
   --1899 27/6 :Utskifting av slåttløkkene i Storlidalen med naboene.
1929 21/6 :Skjøte frå Johannes Horvlis arvinger til Stemgrim Horvli for
           kr. 1.OOO,- + kår til enken Ellen.
1929 2/9  :Skylddeling av bnr. 11 Motrøen, skyld 3 øre til John Horvlimo.
1933 10/7 :Skylddeling av Tverråløkka, bnr. 13 med skyld O,lo og overdrege
           til John Nyhus.

          Skjøter på 151/2 Horvli:
              -182O Hallstein sen.         ?  -1929 Johans Stengrimsen
          182O-1842 Hallstein jnr.        1929-     Stengrim Horvli
          1842-  ?  Stengrim Johansen       ?       Johans Horvli

Folka på 151/2:
Johannes Stengrimsen Horvli     1764 1848 Ane Haldorsdtr.Slipersæt.  1775 1845

Stengrim Johannessen Horvli     1802 1893 1Marit Ingebr.dtr.Klett    1808 1835
                                          2Dorthea Eriksdtr.Uv       1815 1893

Gjertrud Stengrimsdtr.Horvli    1833 1912 Elling Iversen Vindal      1820 1893
Marit Stengrimsdotter Horvli    1843 1843
Johannes Stengrimsen Horvli     1844 1929 Ellen Ellingsdtr.Ishol     1854 1930
Marit Stengrimsdtr.Horvli       1846 1846
Erik Stengrimsen Horvli         1847 1927 Ellen Johnsdtr.Grendsen    1865 1941
Gjertrud Stengrimsdtr Horvli    1850 1923 Halvor Olsen Storli        1847 1935
Marit Stengrimsdotter Horvli    1853 1929 sonen Ferdinand Horvli i 1887
Dordi Stengrimsdotter Horvli    1858

Dordi Johannesdtr. Horvli       1885 1955 Ole Elshaug frå Rindal     1879 1943
Stengrim Johannessen Horvli     1887 1964 Johanna Gunnesmæl,Rennebu  1903 1947
Erling Johannessen Horvli       1889      Berit Henmo
Marit Johannesdtr Horvli        1892 1973 Even Aagaard               1893 1983
Anna Johannesdtr. Horvli        1894 1973 Sigurd Skårsmoen           1903 1957
Kristine Johannesdtr.Horvli     1896      Albert Godtland            1897 1977
         Seinare sjå Hoelsboka

Erik Stengrimsen Horvli og Eli Johnsdotter Grendsen (Ottem)hadde borna:
Martinus Eriksen Horvli         1887
Dordi Eriksdotter Horvli        1889      kjøpte 132/8 Kåsa i 1835
Stengrim Eriksen Horvli         1891
Johan Eriksen Horvli            1893      Sigrid                     1889
1946
Oline Eriksdtr.Horvli           1896
Anna Eriksdotter Horvli         1898
Eline Eriksdotter Horvli        19OO      Magnus Råen                19O3
Torvald Eriksen Horvli          19O3      Marit Iversdtr. Øien       1916
Anton Eriksen Horvli            19O5
Eivind Eriksen Horvli           19O7 1988 Eline Slipersæter          19O8
Leiv Eriksen Horvli             191O

                        H O R V L I
                 Gnr. 151 bnr. 3 av skm. 0,4o
          Gamalt matr.nr.140 lnr.160c med skyld 9 shilling. Utskild frå bnr
          1 den 10.januar 1863 og seld til John Iversen Vindal.

Folketelling 1875:John Iversen Vindal 1825,Dordi Olsdotter 1837,
                  Iver Johnsen 1861 og Marit Johnsdtr.1875.

          Skjøter på 151/3 Horvli:
              -1863 John Roaldsen         1912-1937 John Iversen
          1863-1883 John Iversen Vindal   1937-  ?  Ildri Olsdotter
          1883-1912 Dordi Olsdotter                 Ole Iversen Horvli

          Skifter på 151/3 Horvli:
          1882 3O/12:John Iversen Vindal-Dordi Olsdotter Horvli.
                     Born:1 Iver Johnsen 16 år, 2 Marit Johnsdtr. 7 år.

151/3.                 Tinglese dokument.
1863 10/1 :Skylddeling der ein av John Roaldsen seld parsell til John Iversen
           Vindal er sett i ei skyld av 9 shilling, og skjøte til honom same
           dag for 3OO Spd.
1883 19/1 :Skifteforretning etter John Iversen Vindal der denne eigedomen og
           lnr.195 Eggen-Munkvold for kr. 1.970,- er utlagt til enken Dordi
           Olsdotter gift med Ole Rate.
1883 19/1 :Hjemmelsbrev frå John Iversen Vindal til Dordi Olsdotter for 194O,-
1912 28/6 :Skjøte frå Ole Hansen Rates eneste arvimg,Dordi Olsdotter Horvli og
           Eli Hansdotter Rate til John Iversen for kr. 1OOO,- og kår frå John
           Iversen til mora Ildri Olsdotter.
1916 17/6 :Skylddeling av bnr.6 Horvlidriva av skm.O,o2.
1937 15/2 :Skjøte frå John Iversens arvinger til Ildri Olsdotter
 

Folk på 151/3:
John Iversen Vindal,Horvli      1825 1881 Dordi Olsdotter Liabø      1837 1922
                                          (oppattgift m/Ole Rate)
Ole Hansen Rate    g.1882       1828      Dordi Olsdtr. Horvli       1837 1922
Iver Johnsen Horvli             1866 1908 Ildri Olsdotter Hoel       1867 1942
Marit Johnsdotter Horvli        1874 1944 Gunder H.Vindalsløkken     1871 1926

John Iversen Horvli             1892 1935
Marit Iversdotter Horvli        1894      Sivert Gundersen Sliper    1897 1970
Ole Iversen Horvli              1899 1985 Kari Larsdtr.Hoel,Rennebu  1906 1969.
   (Deretter sjå Hoelsboka)
 

                  H O R V L I
          Gnr. 151 bnr. 4 av skm. O,64.
Skylddelt ved skylddeling tgl. 28/1 1867 frå tidlegare matr.nr.
14O lnr. 16Od og seld til Roald Roaldsen Øverhaug.

151/4.                    Tinglese dokument.
1867 21/10:Skylddeling der denne eigedom er frådelt hovedbruket.
1868      :Skjøte frå John Roaldsen til Roald Roaldsen.
1876      :Voldgift og deling i Morken millom Detli og Horvli.
1884 16/12:Skjøte frå Roald Roaldsen på lnr.16Od av skyld 19 shilling, revidert
           1 ort 4 shilling, til Ole Hansen Rate for 2.OOO,- kr.
19O7 12/2 :Skylddeling over Landlaupenget, bnr.5, utskild til Gunder Løkken
           skm. O,o2.
1908 17/3 :Skjøte frå Ole Hansen Rates enke og arvinger til Hans Ingebrigtsen
           Grøset for kr.3.OOO,-
1917 15/2 :Skylddeling av Horvlidriva II,skm.O,o2 til adv.Gunder Gundersen.bnr 9

                      Skjøter på 151/4 Horvli:
              -1867 John Roaldsen      1884-19O8 Ole Hansen Rate
          1867-1884 Roald Roaldsen     19O8      Hans Grøseth

Folka på 151/4:
Roald Roaldsen Øverhaug         184O 1921 Anne Larsdotter Sliper     1836 19O4

Roald Roaldsen Horvli           1865
Marit Roaldsdtr Horvli          1867      Paul Nelson
Lars Roaldsen Horvli            1870
Randi Roaldsdtr.Horvli          1876      John Oppegård

Nye folk: Ole Hansen Rate som i 19O8 selde garden til Hans Grøset.
Hans Ingebrigtsen Grøseth       1871 1948 Inger Anna Olufsdotter Hoel 1877
1959
       (Deretter sjå Hoelsboka)

Husmenn under 151/4.(Landlaupet?)
John Olsen Landlaupet           1816 19O5 fattiglem,(Stranden??)

Ved folketellinga i 1875:
Ole Olsen f. Ishol              1819 19O9 Marit Olsdotter frå Lesja  1816 1889

Brit Olsdtr. Horvli (g.1884)    1851      Lars Ingebrigtsen Grødal   1861
Ole Olsen Horvli                1853

Olaf Larsen Horvli              1884      kjøpte Landlaupet.

Husmann II budde i "Lillestuen":
John Olsen Horvli,f.Ishol       1816 19O5 Marit Iversdotter 1813 1893.
(død som Landlaupet)

                 Landlaupenget
         Gnr. 151 bnr. 5 av skm. 0,o2
Skylddelt fra bnr. 1 ved skylddeling tgl 12/12 19O7 og seld til
Gunder Løkken.
Bnr. 6 er Horvlidriva seld til kanaldirektør Sæthren
Bnr, 7 er Horvlidriva II seld til adv.Gunder Gundersen
bnr. 8 er Horvlivindøla seld til advokat Gunder Gundersen.
bnr. 9 er Horvlivindøla II seld til ds.

                   Landlaupet
             Gnr. 151 bnr.1o av skm.O,o8
Skylddelt frå bnr. ? ved skylddeling 25/7 1928, og seld til
Olaf Landlaupet.

Eli Halvorsdtr Landlaupet       1817 1867

Margrete Johnsdtr.Landlaupet    1854      Barn i 1884 m/Iver Johnsen

Seming Halvorsen Landlaupet     1859 1859

Marie Iversdtr.Landlaupet       1884

Olaf Larsen Landlaupet          1884      Margrete Zakariasd.Storli  1882 1914
                                          (døde som Vindal)
Ole Olafsen Landlaupet          19O9 19O9
Zakarias Olafsen Landlaupet     191O 1986 Hanna Olsdtr. Tørset       1915
 

                             H O R V L I
                  Gnr. 151 bnr. 11 Motrøen av skm. 0,o3
Skylddelt frå bnr. 2 ved skylddeling 2/9 1929 og seld til John Horvlimo.

John Horvlimo                             Marit Ingebrigtsdotter     1867 1952

Margrete Johnsdotter Nymoen      19O5     Nils Nymoen                1911

                               Bnr. 12 ??

                            H O R V L I
                  Gnr. 151 bnr.13 Tverråløkkja av skm.0,lo.
Skylddelt frå bnr. 2 ved skylddeling 1O/7 1935 og seld til John G.Nyhus

på Stølan.
                                Bnr.14 ??

                             H O R V L I
                  Gnr. 151 bnr. 15 Furumo, av skm.0,ol
          Skylddelt ved skylddeling ?? og seld til Olav Sliper.
Olav Sivertsen Sliper           1922      Ingeborg A.Granheim        1922

          Andre namn som eg ikkje finn andre samanhengar med:
Marit Eriksdotter Horvli f.1797 d.1869 (f.Nordviken?)
Sivert Knutsen Horvli,smed,f. 1826 g.m. Kari Johannesdtr.f.1844,levde 1875
og dei hadde dotra Marit f.1872.
Iver Halvorsen Horvli og Marit Gundersdotter hadde sonen Iver Iversen Horvli
f. 1843. John Johnsen Horvli f.1866 g.m. Helga Knutsdtr Gjøra (Furunes) f.1855
og dei hadde dotra Tine Johnsdotter f.1887.

Ole Johnsen Horvli i 1828               1Ingeborg Knudsdtr
                                        2Gjøran Sivertsdtr i 1832
Knut Olsen Horvlien             1828
Sivert Olsen Horvli             1832

                           Husmenn:
          I 1645 Haachen Horffueli  og kona Ingborre med sonen Sifuer.

              Horvligardane.
          Koppskattelista 1645 har ein gard Hafuerli,med Joen og kona
Ildri og dottra Ildri.Under husmenn er oppført Haachen med kona Ingeborre og
sonen Sifuer.
     Preste-og skattemanntalet viser at Joen er fødd i 1634 og har sønnene
Halvor f.1659 og Knut f.1662.Landkommisjonen har Berge, det må vera
bygseleigaren for garden er kongens bugsel med 1 øre og 12 mkl.i
skyld.Matrikkelen har John i 1664 og Halvor i 1696. Denne Halvor må da
være ein ny bygslar for folketellinga i 17O1 har Halvor Paulsen f.1641 med
sønene Lars f.1785 og Paul f.1688.Det er også minst to kvinner,
Gjertrud f.1682 og Thor f.1692.Karane finn eg ikkje meir om,men dottra Thor
vart gift med ein Hallstein Roaldsen,kanskje frå Nerhol.Han døde i 1734 og
det er da halde skifte etter honom og det viser at dei hadde berre ein
son,Halvor Hallsteinsen f.1716.Hallstein Roaldsen må ha fått
kjøpt Horvlia,for i 1734 pantsetter han eigedomen for eit lån på 14 Rdl.
Han må likevel ha seld garden til svogeren Iver Halvorsen Horvli,som i
1744 sel 12 mkl.i Horvli til søstersonen Halvor Hallsteinsen Horvli f.
1716 g.m.Sigrid Ingebr.dtr.Breen.Halvor Hallsteinsen døde i 176O og det er
halde skifte etter honom.Det viser at Halvor og Sigrid hadde to born 1
Hallsten f. 1749 og Thor f.1753.Garden vart da utlagt til enka med 6 mkl,til
Hallstein med 4 mkl.og til Thor med 2 mkl.Sigrid vart oppattgift med Ole
Taraldsen Bø.Ved kontrakt av 16/2 1773 Har Hallstein Halvorsen overlatt
eigdomen til stedfaren Ole Taraldsen på livstid.I 1777 skjøter
Ole Taraldsen 12 mkl.i Horvli til Hallstein Halvorsen g.m.Randi Hansdtr.
Kletthammer. Såvidt eg kan finne ut hadde dei to døttre. Den eldste
Den eldste Sigrid døde i 1793 og den ybgste, Eli, vart gift til Lønset
og busett der. Dei hadde ikkje born å skjøte garden til. I 1820 skjøter
skjøter Hallstein Halvorsen derfor halve garden,6 mkl.til Ole Svendsen
Bjørndal,som var gift med Randi Iversdtr. truleg av same slekta for ho var
gift som piken Randi Iversdotter Horvli i 1813.
I 185O har Ole Svendsen ved aujsjonsskjøte overdratt desse 6 mkl. til Ole
Eriksen Gulaker g.m. Kari Iversdtr.Vindal for 436 Spd. Den andrehalvparten,6
mkl.er i 1820 ved skylddeling frådelt og utgjer bnr. Sjå dette.Det som da er
att av bnr.1 (6 Mkl.) har Ole Eriksen ved skjøte
av 23/6 1857 seld til John Roaldsen for 600 Spd. og kår til faren Roald
Johnsen og kona Randi Tøllevsdotter på Øverhaug.Dei hadde garden til i
1868 da John Roaldsen selde dei 1O shilling som da var att av bnr.1 til
Erik Sivrtsen Hoel frå Rennebu for 3OO Spd. Han hadde garden til 19O8 da enka
Marit Johnsdotter selde bruket til John Arntsen for 4OO kr. og kår.

Når det gjeld dei seinare bruksnummra så er eigarforholdet der nok beskreve i
det som er sagt under kvart bruksnummer.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel