Matrikkelnummer 789 Haugen
med gammel skyld 22 1/2 mkl.Nytt matr.nr.208 med lnr.244 med skyld
1 daler 1 ort og 21 shilling.Frå 1890 gnr.219 bnr.1 med skyld 5,37
mark.

Folketelling 17O1:Joen Ellefsen 4O år,Povel Joensen 6 år og
                  Ellef Joensen 4 år.
Skattemanntal 1762:John Ellefsen g.m.Guro.
                   Mandens moder Kristi og broder Gunder.
Matrikklane:
1661 Niels        15   mkl.   1762 Jon
1664 Povel 42 år  22,5 mkl.   1832 Jon Ellefsen  22,5 mkl.
1696 Povel        22,5  "     189O Ole I Bjerke 1 d.2 ort 23.S.
1721 Jon          22,5  "     19O9 Svwen Asphaug  4,37 mark.

Folketellinga 1801:Ellef Johnsen 40 år og Barbro Olsdtr.31 år med
                   borna:1 Guru 5 år,2 Sigrid 2 år,og  kårfolka:
                   John Ellefsen 83 år og Guri Semmingsdtr.75 år.
Folketelling 1815:Ellev Johnsen 54 år,Barbara 46 år,John Ellevsen 12
                  år,Sigrid Ellevsdtr.16 år,Guri Ellevsdtr. 7 år,Ole
                  Ellevsen 1 år,Christine Ellevsdtr. 7 år,Ingeborg
                  Ellevsdtr. 1 år.Kårkone Gurie Semmingsdtr.6O år.
                  sønn Ole Larsen 18 år.
Skifter i Haugen;
18O4 29/8 :Kristine Johnsdtr. Haugen, ugift
           Arvingar:søskena:1 Ellev,2 Johannes,3 Gjertrud,4 Guru 3O
                            år,5 Inger 28 år. ugift.
 1839 29/1 :Ole Ellefsen Haugen, ungkar.
           Arvingar:1 mora Barbro Olsdtr.2 bror John,3 søster Guri
                    g.m.Haldo Aalbu,4 søster Sigrid g.m.Arnt O.
                    Dørum,død,har borna:a Ellev,6 år.b Halvor 4 år
                    c Ingeborg.
1843 10/3 :Barbro Olsdtr. Haugen - enke
           Arves av:1 Sven Olsen Vognild,2 Ellev Arntsen Dørrum
                    3 Halvor Arntsen Dørum,4 Haldo Pedersen Aalbu.

                   Tinglese dokumenter.
1734 26/4 :Ellev Johnsen Haugen får kongeskjøte på 22 1/2 mkl.udi
           Haugen for 30 Rdl.
1762 22/6 :Haugen,22 1/2 mkl.av Gunder Ellefsen seld til bror John
           Ellefsen for 22,5 Rdl.
1792 27/8 :Haugen 22 1/2 mkl.Ellev Johnsen får skjøte frå faren
           John Ellevsen for 100 Rdl.
1805 28/2 :Iver Clemetsen Hæverli får skjøte på 22 1/2 mkl.i
           Haugen eller Stensem, frå forrige eier Ellev Johnsen
           for 2500 Rdl.
1812  2/3 :Haugen 22 1/2 mkl.eller Stensem,Ellev Jonsen får skjøte
           frå Iver Clemetsen på matr.nr.789 for 2000 Rdl.
1813  2/3 :Haugen, matr,nr. 789 pantsatt av Ellev Johnsen.

Skjøter på 789 Haugen:
           1734-1762 Ellev Johnsen d.e.
           1762-1792 John Ellevsen
           1792-18O5 Ellev Johnsen
           18O5-1812 Iver Clementsen
           1812      Ellev Johnsen

Desse må ha budd på matr.nr.789 Haugen:
Anders Nilsen Haugen      1584      8O år i 1664
Sven Nilsen Haugen        1631      33  "  "  "

Povel Haugen              1622      42 år i 1664

Ingrid Povelsdtr.Haugen   1667
Halvor Povelsen Haugen    1686 1752

Jon Ellefsen Haugen       1661      4O år i 17O1

Poul Jonsen Haugen        1695       6 år i  "
Ellef Johnsen Haugen      1697 1761 Usikker på om g.m.:
                                    Kristine Gundersdtr      169O 1765
Usikker:
Randi Johnsdotter Haugen  17O6 1772 tvilsomt!!

John Ellefsen Haugen      1718      Guro Semmingsdtr.Aalbu   1726
Gunder Ellefsen Haugen              Marit Pedersdtr. Loe.g.1763

Ellef Johnsen Haugen      1759 176O
Christi Johnsdtr. Haugen  176O 18O4 ugift
Ellev Johnsen Haugen      176O      Barbro Olsdotter        177O
Gjertrud Johnsdtr.        1766      i Trondheim
Guri Johnsdotter Haugen   1768
Guru Johnsdtr. Haugen     1774      ugift
Inger Johnsdtr.Haugen     1776
Johannes Johnsen Haugenn  1777
Sumund Johnsen Haugen     1779 1782

Ole Ellefsen Haugen            1839 ugift
Guri Ellevsdtr.Haugen     1793 1793
Guri Ellefsdtr.Haugen     1796      Haldo Aalbu
Sigrid Ellefsdtr. Haugen  1798 1798
Sigrid Ellevsdtr.Haugen   1799      Arnt O. Dørrum
John Ellefsen Haugen      18O3      Marit Iversdtr.Haugen
Ole Ellefsen Haugen       1814
Ingeborg Ellefsdtr.       1814

Ellev Johnsen Haugen      1836

Ole I. Bjerke i 189O

Ole Ellefsen Haugen       1878 1883
Anne Ellefsdtr.Haugen     1882 1882
Ole Ellefsen Haugen       1885

Gjertrud Ellingsdtr.  "   1884 19O6
 

Husmann:
Guri Olsdtr. Haugen,enke  1754

John Haugen               1788
Ole Haugen                1797

                                H A U G E N
                        Gnr. 159 bnr.1 av skm.1,12.
Gamalt matr.nr.729 med skyld 6 mkl.Nytt Matr.nr.149 lnr.172 med skyld
3 mkl,eller 2 ort og 12 shilling.Br.2 er da frådelt ca.1775-18OO.

Koppskattelista 1645: Løden.
Landkommisjonen 1661: Løden bøkslar 6 mkl.
Skatte-og prestemanntalet 1664-1665: Løden f.1614 og sonen Lars
             Lødensen f.1652.
Matrikklane:1664 Løden, 1702 Esten, 1716 Lars, 1745 Ole, 1771
                      Erik Larsen, 1777 Erik.
Folketelling 1701:Esten Johnsen 63 år,
Skattemanntal 1762:Erik Eriksen g.m Guro og Guros mor Guro Blokkhus.
Folketelling 1801:Erik Sivertsen 42 år,Eli Olsdotter 52 år,og
             sonen hans, Erik Eriksen 13 år, og svigermora
                      Guro Pedersdotter 83 år gl.enke.
Folketelling 1815.Erik Sivertsen 60 år, g.m.Søborg Sivertsdtr.58 år og
                      år og sønene 1 Sivert Eriksen 32 år,2 Erik
                      Eriksen 28 år
Folketelling 1875:Erik Halvorsen f.1823,Ingeborg Eriksdotter f.1827,
                      Søborg Hellaugsdtr.f.1791,Halvor Eriksen f.1865,
                      Guri Eriksdotter f.1862,Marit Eriksdtr.f.1876.
                      Hellaug Hellaugsen, målar,f.1831,tilreisende.
Skifter i Haugen,Storlidal:
1759 31/3 :Erik Larsen Haugen - Thyrie Evensdotter,
           Born:1.ekteskap:Erik Eriksen f.1722,Sivert f.1731
                           2.ekteskap:Guri Eriksdotter f. 1751.
1806 22/3 :Erik Sivertsen Haugen - Eli Olsdotter f.Liabø
           Barnlaus.Hennar søsken:1 Gunder Olsen Liabø,2 Gjertrud
           Olsdtr.Liabø 6O år,3 Eli Olsdotter Liabø d.y. gv.m.
           Ole Pedersen Haugen,Liabø.
1845 6/12 :Halvor Taraldsen Haugen -Søborg Hellaugsdotter.
           Born:Erik Halvorsen,22 år,Tarald Halvoresen,18 år,
           Hellaug Halvorsen 14 år.

                           Tinglyste dokumenter.
1664      :Seld til Anders Olsen Meldahl,deretter til Schøller.
1713      :Skjøte frå Schøller til Lars Eriksen Breen
1739      :Seld til Haldo Einersen Storli 6 mkl.for 2O Rdl.
1743 15/7 :Ole Johnsen Vindal kjøper 3 mkl.i Haugen av Knut Horne og John
           Ellevsen for 12 Rdl.og ein del av Haldor Storli.
1743 8/11 :Ole Johnsen Vindal sel 6 mkl. i Haugen til Lars Eriksen Haugen for
           37 rdl.
1746 3/3  :Erik Larsen Haugen bøkslar 6 mkl.i Haugen og får skjøte på det frå
           Ole Johnsen Vindal for 6O Rdl.
1747 14/11:Haugen,Erik Larsen får skjøte frå Schøller på odelsretten i
           Haugen.
1759 31/3 :Utlagt på skifte til enken og 3 born.
1775 20/11:Erik Eriksen Haugen sel 3 mkl.i Haugen til Erik Siverts.for 5ORdl.
1806 26/8 :Ved skifte etter Eli Olsdotter Haugen er eigedomen utlagt til
           enkemannen Erik Sivertsen.
1822 22/2 :Skjøte frå Erik Sivertsen Haugen til Halvar Taraldsen Bjerke på ?
           mkl. i Haugen for 6O Rdl
1846 13/3 ;Skifte etter Halvar Taraldsen der d.e. er utlagt til Erik Halvars.
           sen for kår til mora Solborg Hellaugsdtr.
185O 17/6 :Heimelsbrev frå Halvar Taraldsens dødsbu til sonen Erik Halvarson
           for kår til mora Solborg Hellaugsdotter.
1912 12/3 :Skylddeling der ein fjerdepart nevnt"Gjærdet" har fått ei skyld på
           28 øre, kjøpt av Esten Vasli.
1912 12/3 :Skjøte frå Erik Halvorsen Haugen til svigersonen Mikkel Ingebrigt-
           sen Lønset på d.e.skm.O,48 for kr. 8OO,-.
1918 15/3 :Skylddelt bnr. 4 Haugvassdrag til adv. Gunder Gundersen.
1928 1/8  :Skjøte frå Mikkel I.Lønset og Guri Eriksdotter Haugen til sonen
           Ingebrigt Mikkelsen Lønset for kr. 4.OOO,-.

           Desse har hatt skjøte på 159/1 Haugen:
               -1664 Anders Meldahl til Schøller.
           1664-1713 Schøller.
           1713-1739 Lars Eriksen Breen,
           1739-1743 Halvor Einersen Storli
           1743-1746 Ole Johnsen Vindal kjøper 3 mkl. i Haugen av Knut
                     Horne og John Ellefsen for 12 Rdl.
           1746-1775 Erik Larsen Haugen får skjøte på 6 mkl. i Haugen frå
                     Ole Johnsen Vindal.
           1775-1806 Erik Eriksen sel 3 mkl. til Erik Sivertsen for 5O Rdl.
           18O6-1822 Erik Sivertsen.
           1822-185O Halvor Taraldsen Bjerke. 185O-1812 Erik Halvorsen
           1912-1928 Mikkel Ingebrigts.Lønset.
           1928-     Ingebrigt M. Lønsaet.

Folka på garden har vore:
Løden (Lars)i 1646              1614
Esten Johnsen                   1638      Ikkje meir om han.Eigar i 17O2.
 

Lars Eriksen Breen  (g.1698)    1661 1745 Kristi Eriksdt.Seteren

Erik Larsen Haugen              1698 1759 1Guri Sivertsdtr.Nerhol
                                          2Thyri Eivindsdt.Vognild 17O4 1780

Erik Eriksen  Haugen            1722 178O Guri Pedersdtr.Blokkhus  1718 18O2
Sivert Eriksen Haugen           1731      Sigrid Ingebr.dtr.Sliper 1728 1759
                                          barn i 1759 m/Sigrid J.Vindal
Guro Eriksdotter (Thyris dtr.)  1746 1749
Erik Eriksen Haugen             1746
Guro Eriksdotter                1751 1825 Hans Semmingsen Sliper    1742 1819

Erik Sivertsen Haugen (g1779)   1758 1826 1Sigrid Toresdtr.Sliper   1747 1797
                                        2Eli Olsdtr.Liabø (g1798) 1749 18O5
                      (g18O6)             3Søborg Sivertsd.Brenden  1756 185O

Sigrid Eriksdotter Haugen       1779
Marit Eriksdotter Haugen        1785
Sivert Eriksen Haugen           1782 1820 Goro Olsdtr.Ångaren,Vasli 1771 1844
Erik Eriksen Haugen             1788 1854 døde på Nyhus,

Nye folk på garden:
Halvor Taraldsen Bjerke (1822)  1785 1845 Søborg Hellaugsdtr.Tyve   1791 188o

Erik Halvorsen Haugen           1823 1913 Ingeborg Eriksdtr.Tilset  1827 1899
Tarald Halvorsen Haugen         1827      Gjertrud Paulsdtr.Bøe     1818
Hellaug Halvorsen Haugen        1831 1895 1Sigrid Sivertsd.Garåenget
                                          2Marit Olsdtr.Svartøybakk 1849 1933

Halvor Taraldsen Haugen         1852
Goro Taraldsdotter Haugen       1854       Desse 4 flytta til Innerdalen
Beraug Taraldsen Haugen         1857       i Aalvundeid.
Søborg Taraldsdotter Haugen     1862

Brit Hellaugsdtr. Haugen        186O
Sigrid Hellaugsdotter Haugen    1882      Ole Larsen Bjerke         1885

Erik Halvorsen Haugen og Ingeborg Eriksdtr.Tilset hadde borna:
Søborg Eriksdtr. Haugen         1854 1872
Halvor Eriksen Haugen           1856 1858
Guru Eriksdtr. Haugen           1862 1943 Mikkel Ingebrigtsen Lønset1858 1911
Halvor Eriksen Haugen d.y.      1865      Utvandra i 1888.
Marit Eriksdotter Haugen        1867 1956 Hågen Rasmusen Blokkhus   1853 1911

Sivert Eriksen og Guri Olsdotter hadde sonen
John Sivertsen Stenboeng  ?     18O9 1874 Ildri Olsdotter Horvli    1823 19OO

Husmann ??
Semming Olsen Haugen                      Marit Johnsdtr.Halset,g.1755

John Ellevsen Haugen                      Guro Semundsdtr.Aalbu    1698 1767

Kristi Johnsdtr, Haugen         1761
Ellev Johnsen Haugen            1762
Ellev Johnsen Haugen            1768
 

                                H A U G E N

                    Gnr.159 bnr.2 av skm.1,22
Frådelt frå gamalt matr.nr.729 i 1775 og fått ei skyld på 3 mkl.
Frå ca.1830 fått nytt matr.nr.149 lnr.173 og ei skyld på 2 ort og
12 shilling.

Skattemanntal 1762:Halvor Halvorsen g.m.Thyrie og sonen Halvor.
Folketelling 1801:Hans Semmingsen 6O år,Guro Eriksdotter 5O år,og
                  borna:1 Thyrie 15 år,2 John 1O år,3 Semming 6
                  år,og mannens søster Gjertrud Semmingsdotter.
Folketelling 1815:John Hansen 25 år,Marit Hansdtr.36 år.Kårmann
                  Hans Simonsen 75 år,Guri Eriksdotter 68 år,
                  Erik Hansen 39 år,Simon Hansen 22 år.
Folketelling 1875:Hans Johnsen Haugen f.1824,Erling Kristoffersen
                  f.1848,svigersønn. Kari Hansdotter f.1845,
                  Johanes Ellingsen f.1873,Kristoffer Ellingsen
                  f.1875 Semming Estensen f.1827,Dorthea Johnsdtr
                  f.1818 Magnhild Johnsdotter f.1854.
                  II familie:Arnt Arntsden f.1826, Ole Olsen f.
                  1859, Halvor Kristoffersen f.1851, Marit Kris-
                  toffersdtr f.1855, Ildri Kristoffersdtr. f.1859
                  (Dei tri siste borna til Krtistoffer Rate og
                  Gjertrud Ellingsdotter)

Skifter i Haugen
1836 1O/11:Johan Hansen Haugen  -  Kari Johnsdotter.
           Born:1 Hans Johnsen Haugen 12 år,2 Dordi Johnsdotter
                18 år,3 Guri Johnsdotter 17 år og 4 Guri Johnsd.d.y.
 

159/2 Haugen.               Tinglese dokument.
1775 1/7  :Enka Thyrie Eivindsdotter skjøter 3 mkl.i Haugen til dottra si,
           Guri Eriksdotter Haugen g.m.Hans Semmingsen Sliper.
1814 5/12 :Skjøte frå Hans Semmingsen Haugen på 3 mkl.til John Hansen Haugen
           for 375 Rdl.
1837 13/2 :Skifte etter John Hansens kone Kari Johnsdotter der 3 mkl.i Haugen
           er utlagt til enkemannen John Hansen for 149 Spd.
1844 14/6 :Skifte etter John Hansen Haugen der eigedomen er utlagt til sonen
           Hans Johnsen,3 mkl. 6o shilling for 15O Spd.
1869 22/6 :Skyldsetning av 12/6 1869 over Orslettet og Blautkakeenget av
           Stenboeng.Disse er kjøpt av Hans Johnsen Haugen.
1876 20/6 :Skjøte frå Hans Johnsen  til svigersonen Erling Kristoffersen
           på d.e. og 174b og 18Of for 1OO Spd. + kår til svigerforeldra.
1876  ?   :Sammenlagt med matr.nr.15O lnr 156,174b og 18Of Stenboeng.
           Orslettet og Blautkakeenget.
19O7 12/3 :Skjøte frå Kari Hansdotter Haugen,enke, til Johannes Ellingsen
           Haugen for kr. 8OO,-.

           Desse har hatt skjøte på 159/2 Haugen:
                1775 Thyr i Evensdtr.      1876-19O7 Erling Kristoffersen
           1775-1814 Hans Semmingsen       19O7-     Johnnes Ellingsen
           1814-1844 John Hansen                     Kåre Johannessen
           1844-1876 Hans Johnsen

Folka på garden har vore;

Halvor Halvorsen Haugen         17O7 1783

Guri Eriksdotter Haugen (g1776) 1751 1825 Hans Semmingsen Sliper    1741 1819

Dordi Hansdotter Haugen         1771 1856 m/Rasmus Vorhaug barn i 18O1.
Erik Hansen Haugen              1776 1867
Marit Hansdotter Haugen         1783      Lars Johnsen Lihjell      1796
ThyrieHansdotter Haugen         1786 1845 John Beraugsen Stølan     177O 1846
John Hansen Haugen    g.1817    179O 187O Kari Johnsdtr.Storli      1789 1835
Semming Hansen Haugen g.1822    1794      Magnhild Olsdtr.Liabø     1784

Marit Rasmusdtr.Haugen          18O1      Dordis's dtr.

Dordi Johnsdotter Haugen        1818 1886 ugift død som Dorthea
Goro Johnsdotter Haugen         182O 1892
Guri Johnsdotter Haugen         1821 19O2 Ole Ingebrigts.Torveshaug 1831 19O9
Hans Johnsen Haugen             1824 191O Eli Johannesd.Imangsmorken1822 1872
John Johnsen Haugen             1827 1829
Halvor Johnsen Haugen           1832 1832
Karen Johnsdtr. Haugen          1835 1835

Kari Hansdotter Haugen          1845 1916 Elling Kristoffers.Rate   1848 19O4

Marit Ellingsdtr.Haugen         1867 1956 Hågen Rasmusen Blokkhus   1853 1911
Johannes Ellingsen Haugen       1873 1956 Anne Ingebrigtsdtrr,Storli1889 1968
Kristoffer Ellingsen Haugen     1875 1954 Mali Fredriksdotter Mo    1874 1969
John Ellingsen Haugen           1877 1956 Kristine Ingebr.dtr.Hoel  1878 1965
Eli Ellingsdtr. Haugen          1880 196O Olaf Johnsen Bekken       1886
Gjertrud Ellingsdtr.Haugen      1884 19O6 Ugift.

Ellen Semmingsdtr Haugen        1823
Guri Semmingsdotter Haugen      1825

Erling Johannessen Haugen       1912
Inge Johannessen Haugen         1913
Hans Kristian Haugen            1915 1968
Ragnar Johannessen Haugen       1917
Kåre Johannessen Haugen         1920      Margrethe Nordvik         1914 1988
Kari Johannesdtr.Haugen         1924      Ivar Olsen Tørset         1920
Ragna Kristine Haugen           1927      Reidar Johnsen Veggen     1916
Jartrud Johanesdtr.Haugen       1932      Bjarne Uvsbakk,Jere       1921
 

                             H A U G E N
              Gnr. 159 bnr.3 Gjerdet av skm.0,28
Frådelt frå bnr.1 ca.1911 og seld til Esten H.Vasli som har attendeseld det
meste til Johannes Haugen.

                           H A U G E N
             Gnr.159 bnr.4 Haugvassdrag av skm.0,o4.
Skylddelt frå bnr.1 den 15/3 1918 og seld til Advokat Gundersen
i Oslo.
                           H A U G E N
              Gnr.159 bnr.5 Semmingskogen av skm.O.o3
Skylddelt frå bnr. 3 den 27/11 1944 og seld til Arnt Vasli.

                           H A U G E N
               Gnr.159 bnr.6 Vassbua av skm.O,o2
Skylddelt frå bnr. 2 15/9 1947 og seld til tannlege Vatten.
 

                                     H A U G E N
                         Gnr. 159 bnr.7 Solrabben av skm.0,o2
          Skylddelt frå bnr.2 den 6/9 1949 og seld til Sverre Aspås.

                           Gardshistorie for Haugen.
          Koppskattelista i 1645 nemner berr ein gard i Haugen med Løden som
          bygslar.Det same gjer landkommisjonens liste 1661.Da er Løden opp-
          ført som f.i 1614 og har sonen Lars f.1652. Garden var da bygsla
          bort av kyrkja, men i 1713 har ein Schøller fått kjøpt eigedomen og
          selde den til Lars Eriksen Breen.I millomtida har ein Esten Jonsen
          vore bygslar i 17O2.Han var fødd i 1638,men finn ikkje meir om han.
          Lars Eriksen Breen var fødd i 1661 og døde i 1745. Han var gift med
          Kriti Eriksdtr.Seteren.Han hadde sonen Erik Larsen som var fødd i
          1698 og som var gift to gonger.Først med Guri Sivertsdtr.Nerhoel
          som må vera død før 1759, for da er det halde skifte da han skulle
          gifte seg for andre gong med Thyri Eivindsdotter Vognild.
          I første ekteskapet hadde han to søner,1 Erik Eriksen f.1722, gift
          til Blokkhus,med Guri Pedersdotter,som eg ikkje kan finne,og finn
          heller ikkje meir om dei anna enn at dei må ha budd i Haugen, for
          ved følketelling er Guri Pedersdotter oppført som svigermoder,som
          må vera feil for ved følkdtelling for Mull`\ Engelsjord seier at
          dei ikkje fekk born,og det må vera rett.for eg kan jeller ikkje
          for eg kan heller ikkje sjå at dei hadde born. Det vart nr.  Sivert
          Eriksen f.1731 som i 1775 overtok garden. Han var gift med Sigrid
          Ingebrigtsdtr.Sliper,Utesto,som døde ved fødselen av sonen Erik
          Sivertsen f.1758.Han vart gift 3 gonger.Først med Sigrid Toresdtr.
          Sliper.Andre gong med Eli Olsdotter Liabø og i 18O6 med Søborg
          Søborg Sivertsdtr.Brenden. I første ekteskapet hadde Erik 3 born:1
          dottra Sigrid f.1779 som eg ikkje har funne meir om.2 Marit f.1785
          2 Marit f.1785,som eg heller ikkje har funne meir om.3 sonen Sivert
          Eriksen f.1782,g.m.Guro Olsdotter frå Aangaren.4 sonen Erik Eriksen
          f.1788 som døde som ungkar på Nyhus i 1854.I dei to andre ekteskapa
          vart det ikkje born.Erik Sivertsen fekk skjøte på garden i 1775 og
          sat med den til 1822 da han selde den til Halvor Taraldsen Bjerke
          og det kom heilt nye folk på garden.Halvor Bjerke var gift med
          Søborg Hellaugsd.Tyve,og dei fekk 3 born: 1 Erik Halvorsen f.1823
          g.m.Ingeborg Eriksdtr.Tilset og dei overtok garden i 1846 ved
          skifte etter faren.2 Tarald Halvorsen f.1828 g.m. Gjertrud Paulsd.
          Bøe,Bortesto, og busett der.3 Hellaug Halvorsen f.1831,g.m.1.Sigrid
          Sivertsd.Garaaenget,og 2 Marit Olsdotter Svartøybakken.
          Erik Halvorsen og Ingeborg Eriksdotter hadde 5 born:
          1 Søborg Eriksdtr. f.1854 d.1872, 2 Halvor Eriksen f.1856,d.1858, 3
          Guri Eriksdotter Haugen f. 1862 g.m. Mikkel Ingebrigtsen Lønset og
          dei fekk skjøte på garden i 1912 og sat med den til 1928 da han
          overdrog garden til sonen Ingebrigt Mikkelsen Lønset. Frå 1912 har
          denne delen av Haugen vore underbruk av øvre Lønset.
                                Bnr. 2 av skm. 1,22.
          På skifte etter Erik Larsen Breen i 1759 vart bnr.1 delt i 2 deler
          og den eine delen,br,2 vart utlagt til enka Thyrie Eivindsdotter.
          Ho vart gift til Nyhus og overdrog bnr.2 til dottra Guro Eriksdtr.
          f.1751,hennar dotter med Erik Larsen.Denne Guro vert gift med enke-
          mannen hans Semmingsen Sliper og dei fekk skjøte på bnr. 2 i 1775
          og dei hadde borna:1 Dordi f.1771 som i 18O1 hadde barn m/Rasmus
          Vorhaug.2 Erik Hansen Haugen f.1776 d.1867.Han var iflg.Engelsjord
          evneveik men stor og sterk og gjekk under namnet "Stor-Erik" og
          døde som ungkar i 1867.3 Marit f.1783 g.m.Lars Johnsen Lihjell i
          Sunndal.4 Thyrie Hansdtr. f.1786 g.m.John Beraugsen d.y. på Løk-
          seter. 5 John Hansen Haugen f.1790,g.m.Kari Johnsdotter Storli f.
          1789 og dei fekk skjøte på bnr. 2 i 1814. 6  Seming Hansen Haugen
          f.1794 g.m.Magnhild Olsdotter Liabø.Dei var i mange år busett i
          Hornet
          Johan Hansen og Kari Johnsdotter hadde borna:1 Dordi f.1818, d.
          1886, vistnok ugift. 2 Goro f.182O,d.1892,ugift ?,3 Guri Johnsdtr.
          f.1821 g.m.Ole Ingebrigtsen Torveshaug. 4 Hans Johnsen f.1824, g.m.
          Eli Johannesdtr. Imangsmorhen og dei fekk skjøte på garden i 1844.
          5 John Johnsen Haugen f.1827,d.1829, 6 Halvor Johnsen f.1832 d s.å.
          7 Karen Johnsdtr. f. 1835 d.1835.
         Hans Johnsen og Eli Johannesdtr. fekk berre eit barn,dottra Kari f.
         1845 og som vart gift med Elling Kristofersen Rate f.1848 og dei fekk
         skjøte på garden i 1876.Dei fekk 6 born: 1 Marit f.1867 d.1956 g.m.
        Hågen Rasmusen Blokkhus, 2 Johannes f.1873 g.m.Anne Ingebrogtsdtr. Storli
        og dei vart eigarar ved skjøte 12/3 19O7. 3 Kristoffer f.1875
     g.m. Mali Fredriksdotter Moe og dei kjøpte bortesto Storli og budde
     der. 4 John f.1877 g.m.Kristine Ingebrigtsdtr.Hoel.Dei reiste til
     Amerika. 5 Eli f.188O g.m. Olaf Johnsen Bekken og busett der.6 Gjert-
     rud f.1884 d.19O6 ugift.

                             S T E N B O E N G
                    Gnr.160 bnr.1 av skm.1,46
Gamalt matr.nr.73O med skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.15O lnr. 174 med skyld 1 daler
1 ort og 6 shilling.Etter 1839 oppdelt i 2 bruk,like store, med skyld 1,46.
Koppskattelista 1645:Olle Stenboe og kona Marit og dottra Berite
                     og drengen Olle og tausa Berit.
Landkommisjonen 1661: Olle Kongens bøksel 12 mkl. (1/2 øre).
Preste- og skattemanntal 1664-1665: Olle Andersen f.1594 og Peder
                     Stenboeng f. 1631.
Matrikklane:1664 Olle,1702 og 1710 oppført som øde,1721 Olle,1745
                     Knut Larsen, 1766 og 1777 enken Olaug.
Folketelling 1701: ingen oppført, øde.Husmann Knut Toresen Bakken
                     4O år,Halvor Knutsen 10 år, Ole Knutsen 6 år.
Skattemanntal 1762:Enken Olaug med borna Elling og Ole og drengen
                     Hallstein Hallsteinsen Nerhol,og tausa Thyrie
                     Ellefsdotter dotter.
Folketelling 1801:Lars Knutsen 6O år,i 2.ekteskap,Kristi Evensdtr.
                  5O år og hans son Lars Larsen 33 år.
Folketelling 1815:Lars Larsen 48 år,Berit Olsdotter 36 år,og sonen
                  Knut Larsen 8 år,Foreldra Lars Knutsen og Kristi
                  Evensd.levde enno.Povel Knudsen,dreng 67 år.
Folketelling 1875:Lars Olsen f.1827,Gunhild Olsdotter f.1820,Ole
                     Larsen 186O,Anne Larsdtr.1853,Kristi,
                     Larsdtr.1856 Ragnhild Larsdtr.1864, Semming
                     Hansen Haugen f.1793,dreng.

Skifter i Stenboeng:
1734 17/7 :Husa tatt av ras og ektefolka omkom.
           Ole Iversen Stenboeng,(Vindal?) - Ingrid Eriksdotter
           Mannens arvingar:Elling Iversen Vindal,bror.Gjertrud
           Johnsdtr.Vindal,halvsøster,Marit Johnsdotter Vindal,
           halvsøster.
           Kona sine arvingar:1 Ole Eriksen,2 Løden Eriksen,3.
           Marit Eriksdotter,død men har sonen Erik Iversen, 4.
           Ingeborg Eriksdotter, død, men har sonen Ole Knutsen
           5 Kari Eriksdotter g.m. Arnt Skjørstad.
1759 30/3 :Knut Larsen Stenboeng - Olaug Ellingsdtr. Vindal,
           Born:1 Lars 17 år,2 Elling f.1745,3 Ole f.1751,4 Paul
           f.1753 og Iver f. 1756.
1788 18/2 :Lars Knutsen Stenboeng - Guro Olsdotter.
           Hennar Arvingar: 1 søstra Marit Olsdotter g.m.Ole
           Taraldsen Stølan,2 Kari Olsdotter f. 1733, 3 halvbror
           en Ingebrigt Olsen Viken, og halvbroren Arnt Olsen
           Dørumsløkken.

Stenboeng:                  Tinglese dokument.
1742 17/1 :Knut Larsen Emang får skjøte på 12 mkl.i Stenboeng frå Elling
           Vindal for 40 Rdl.
1780 11/3 :Lars Knutsen Stenboeng får skjøte på 12 mkl.i Stenboeng frå broren
           Erling Knutsen Vindal for 50 Rdl.
1801 23/2 :Lars Larsen Stenboeng får skjøte på 12 mkl.i Stenboeng frå faren
           Lars Knutsen for 60 Rdl.og kaar.
1831 9/5  :Skylddeling av ei sæter kalla Langsetra,skyld 2 mkl.og skjøte frå
           Halvor Halvorsen til Ole Henriksen for 255 Spd.datert 8/7 1831.
           (Denne eigedomen.156-180b, vart ved matrikkelrevideringa i 1838
           lagt inn att under matr,nr.150 lnr. 174.
1832 10/12:Bygselseddel frå Lars Larsen til Ole Henriksen på 12 mkl.
1846 17/8 :Contract om hamning med Rasmus Mikkelsen Vindal og Halvor Eriksen
           Løkken.
1850 11/3 :Hjemmelsbrev til Lars Olsen på Stenboeng,1 daler 3o shilling og
           Lønsetsæter 20 shilling for 400 Spd.
---"---   :Skifte,eiendommen utlagt til Lars Olsen for 400 Spd.
1853 31/8 :Forlik om hamning i Dalsbekkdalen.
1869 23/6 :Skylddelt Ørslettet og Blautkakeenget og skjøte på d.s. til Hans
           Johnsen Haugen.
1874 11/9 :Kgl.Res, om avgang i skylda med 1/3 frå1/1 1875.
1874 8/12 :Skjøte frå auksjonsforvalteren i Lars Olsens konkursbo til Iver
           Ørstad for 1010 Spd.
1875 22/6 :Skylddeling da Iver Ørstad har seld 1/2 del til Henrik Olsen Vasli
           og skjøte på denne halvdel fra Iver Ørstad til advokat N.Høyerdal
           og Ingv. Nissen, som har seld til F.A.Krogh og Ole Furu samt dr.
           Brodtkorp for kr.2.000,-.
1891 1/12 :Skjøte frå Høyerdal og Nissen til Halvor Fredriksen Stenboeng for
           kr.2.000,-.
1928 1/12 :Skjøte frå Halvor Fredriksen Stenboeng til Lars H.Stenboeng.

          Skjøter på Stenboeng;
              -1742 Elling Vindal         1874-1875 Iver Ørstad
          1742-1780 Knut Larsen           1875-1875 Henrik Olsen Vasli
          1780-1801 Lars Knutsen          1875-1891 N.Høierdal m/fl.
          1801-1832 Lars Larsen           1891-1928 Halvor Fredriksen
          1832-1850 Ole Henriksen         1928-     Lars H.Stenboeng.
          1850-1864 Lars Olsen                      Martin Jære

Desse folka har budd på eller er fødde på Stenboeng

Olle Andersen Stenboeng         1594      Marit

Berite Olsdotter i 1645

Peder Stenboeng                 1631

Ole Iversen Stenboeng           1670 1734 Ingrid Eriksdotter              1734
Eli Olsadotter              ca. 1701 1733 (Halshogd for å ha drept sitt barn i
                                           villmark og skjul)
Nye folk på garden;
Elling Iversen Vindal           1672 1742

Olaug Ellingsdotter Stenboeng   1717 178O Knut Larsen Stenboeng     17O3 1759.

Lars Knudsen Stenboeng          1742 1822 barn i 1768 m/Ingeborg L.Stubban
                       g.1776             1Guro Olsdotter Vindal     1742 1788
                                          2Kristi Evensdtr. Øien     1750 1836
Elling Knutsen Stenboeng        1745 1802 Guro Olsdtr.Nerhol         1751 1792
Ole Knudsen Stenboeng           175O
Paul Knutsen Stenboeng          1753 1822
Lars Knutsen Stenboeng          1756 1756
Iver Knutsen (døde på Nerhol)   1756 1812 Ingrid Johnsd.Brandsnes    1755 1816

Lars Larsen Stenboeng (g.1803)  1768 1860 Berit Olsdt. Vasli         1778 1860
Guri Larsdotter Stenboeng       1776 1785

Knut Larsen                     1806 1821

Guro Olsdotter g.m. Las Knutsen Stenboeng,f.1742,er død i 1788 og det er da
oppført at ho hadde desse arvingane:
Marit Olsdotter,søster          1725      Ole Taraldsen Stølen i Drivdalen.
Kari Olsdotter, søster          1733      Ugift.
Ingebrigt Olsen Viken,halvbror  1747      Guri Olefsdotter           1753
Arnt Olsen Dørresløkken  "      1747 1775 Jøran Haldorsdtr.Klett,enke1747

Nye folk på garden.
Ole Henriksen Vasli,Ångaren     1795 1882 Mali Henriksd.Vasli,Bårdsg.1801 1846.

Anne Olsdotter Stenboeng        1825 1826
Anne Olsdtr. Stenboeng          1826
Lars Olsen Stenboeng            1827 1921 Gunhild Olufsdtr.Hoel      1820 1907
Henrik Olsen Stenboeng,murer    1827 19O1 Dordi Arntsd.Dørumsløkken  1834 1917
Marit Olsdtr. Stenboeng         183O      Peder Steng.Hevle i USA.
Henrik Olsen Stenboeng          1831
Brit Olsdtr.Stenboeng           1837 1908 Sivert Larsen Aalbu        1839 1908

Mali Larsdtr.Stenboeng          1850 1939 Tarald Olsen Bjanes        1842 1910
Anne Larsdotter Stenboeng       1853 1932
Kristi Larsdtr.Stenboeng        1856 1934 Halvar Fredrs.Nisjaløkken  1859 1934
Ole Larsen Stenboeng (Dahl)     1860 1937 Anne Olsdatter Ishol       1862 1897
Ragnhild Larsdtr.Stenboeng      1864 1958 Peder Kjustad              1862 1939

Mali (Kristis dtr.u,f,e,)       1877 1963 Iver Albertsen (USA)       1880 1912
Lars Halvorsen Stenboeng        1882 1970
Fredrik Halvorsen Stenboeng     1885 1967 Mary (i USA)
Elisabet Stenboeng              1888 1963
Olaf Halvorsen Stenboeng        1895 1895

Deretter sjå Hoelsboka.

Nye folk på Garden:
Martin Johnsen Jære             1920      Gunhild                    1914

Harald Martinsen Jære           1942      Anne Brit Kjærem           1949
Leif Martinsen Jære             1951      Marit Pedersdtr. Dørum     1952

Morten Haraldsen Jære           1967
Gro Haraldsdtr. Jære            1971
Lisbet Haraldsdtr. Jære         1978

Tillegg Stenboeng.
Brit Olsdotter Stenboeng og Sivert Larsen Aalbu hadde borna

Marit Sivertsdotter Aalbu       1862 1900 Torstein Sivertsen Sæteren 1863 1940

Sisvert Torstensen Sæteren      1894

Husmenn:
Knut Toresen Bakken            1661

Halvor Knutsen                 1691
Ole Knudsen                    1695
 
 

                               S T E N B O E N G
                        Gnr. 160 bnr. 2 av skm.1,46
Gamalt matr.nr.150 lnr.174c tillagt matr.nr. 156 lnr.180g med samla skyld
2 ort og 6 shilling, revidert til mark 1,46. Eigar i 1875 Iver Ellingsen.

Folketelling 1875:Ildri Olsdotter f.1822,Randi Johnsdtr (Ildris dotter)1860,
Anne Johnsdotter 1864 og John Larsen frå Halsa.

                             Tingleste dokument.
1875 22/6 :Skylddeling der bnr. 1 er delt i 2 like deler der den eine halvpar-
           ten er seld til Henrik Olsen Vasli og skjøte på denne halvdelen frå
           Iver Ørstad.
           Her manglar eg vidare overdragingar.
Desse folka har budd på bnr.2:
John Sivertsen Stenboeng g.1885 1808 1874 Ildri Olsdotter Horvli     1823 19OO

Ole Johnsen Stenboeng           1856 1857
Randi Johnsdotter Stenboeng     1860 1948
Anne Johnsdotter Stenboeng      1864 1937

Nye folk på Garden:
John Ingebrigtsen Bøe           1900      Marit Ingebr.dtr.Lønset    1911

Marie Elise Bøe                 1940      Erik Kvebæk
Ingebrigt Johnsen Bøe           1941 1960
Inge Harald Bøe                 1943      1Kari Johnsdtr.Løkken      1948
                                          2 Olava Hagen             1947
Ester Ingebrigtsdtr.Bøe         1945      Ole Karsten Andersen       1945
Hanna Ingebrigtsdtr. Bøe        1952      Torbjørn Vold              1948.
 

Så har eg funne ein skomaker Ole Knutsen som i kyrkjeboka er ført både som
Vasli,Stenboeng og Sneve.
Ole Knutsen Vasli i 1887        1864      Eli Gundersdotter          1863

Knut Olsen Vasli                1887
Gunder Olsen                    1889
Marie Olsdotter Stenboeng       1892
Margrete Olsdtr. Stenboeng      1903

                           Gardshistorie Stenboeng.
       Alt ved koppskattelista i 1645 er garden nemnd som Stenboe.Da er det
     Olle Stenboe med kona Marit og dottra Berit.I landkommisjonens register
       i 1661 er det oppført at garden er kongens bøksel og har ei skyld på 12
       mkl. Ved preste- og skattemanntalet i 1664-1665 er det kome nye bygslar-
       ar på garden, nemleg Olle Andersen f.1594 og Peder f.1631, truleg son av
       Olle. Det er vel same Olle som er eigar i 1696. Ved folketellinga i 1701
       og matrikkelen for 1702 og 1710 har ingen folk på garden som er oppført
       som øde, det vil vel seie at garden er bygseløde.I 1701 er oppført ein
       husmann Knut Torgersen Bakken 40 år med sønene Halvor 10 år og Ole 6 år.
       Matrikkelen for 1721 har Olle som vel er Ole Iversen f.1670 mogleg frå
       Vindal, g.m. Ingrid Eriksdotter, og dottra Eli Olsdotter som den 18/11
       1733 vvart halshogd ved Aalma for å ha drepe sitt nyfødde barn i vill-
       mark og skjul.Den siste avrettinga i Oppdal.Foreldra, Ole og Ingrid,
       vart heller ikkje langlevande.Dei omkom i eit ras vinteren/våren 1734.
       Så kom det nye folk på garden.Det må vera Ole Iversens bror, Elling
       Iversen Vindal som har fått hand om garden, for i 1745 gjev han skjøte
       til Knut Larsen Emang som er gift med Ellings søster Olaug Iversdtr.
       Lars og Olaug fekk 6 gutar: 1 Lars Knutsen f.1747,gift to gonger,først
       med Guro Olsdotter f.Viken ? som døde i 1788,barnlaus, og så med Kristi
       Evensdotter Øien, f.1750.Lars får i 1780 skjøte på garden frå broren
       Elling for 50 Rdl. og sat med garden til 1801.Sjå nedanfor. 2 Elling
       Knutsen f.1745 gift til Nerhoel og busett der. 3.Ole Knudsen f.1750,g.
       m. Ingeborg Olsdt.Bekken f.1755 og truleg busett i Bekken. 4 Paul Knud-
       sen f.1753,død ugift ? i 1822. 5. Lars Knudsen d.y. f. og d. i 1756.
       6 Iver Knudsen f.1756 g.m. Ingrid Johnsdtr. Brandsnes og døde i 1812 på
       Nerhol.  Lars og Kristi Evensdtr. fekk 2 born: 1 Lars Larsen f.1768 g.
       m.Brit Olsdtr. Vasli,Ångaren.Dei fekk skjøte i 1801. 2 Guri Larsdotter
       f.1776, d.1785. Eg kan ikkje sjåanna enn at Lars Larsen og Brit Olsdtr.
       hadde berre ein son. Knut Larsen f.1807 død 1821 ugift. I 1832 har Ole
       Henriksen Vasli,Ångaren fått bygsel frå Lars Larsen på 12 mkl. i Sten-
       boeng,d.s. heile garden.I 1850 har så Ole Henriksens son Lars Olsen fått
       heimelsbrev på garden og på 20 shilling i Løksæter for 400 spd.
       Det ser ut som at Lars Olsen hadde fått økonomiske vanskar. i 1869 sel
       han frå 2 jordstykker, Ørslettet og Blautkakeengetn til naboen Hans
       Haugen.Det må også ha vore snø-eller jordras somhar øydelagt jorda,for
       i 1874 er skylda redusert med 1/3 del frå 1/1 1875. Lars Olsen må ha
       gått koinkurs for i 1874 har Iver Ørstad fått skjøte frå auksjonsfor-
       valtaren for 1010.Iver Ørstad fekk i 1875 halde skylddeling og delte
       garden i 2 like deler og selde den eine delen, som vel er bnr. 1 til
       Heyerdahl og Nissen for kr. 2.000,-. I 1891 har Heyerdahl og Nissen
       gjeve Lars Olsens dotter Kristi Larsdtr.Stenboeng, g.m. Halvar Fred-
       riksen Nisjaløkken skjøte på bnr. 1 for kr. 2.000.
       Lars Olsen var gift med Gunhild Olufsdtr.Hoel og dei fekk 4 døttre og
       1 son:1 Mali f.1850 g.m.landbruksdirektør Tarald Bjanes.2 Anne Lars-
       ditter f.1853, d.1932 ugift,budde i Sytenboeng. 3 Kristi Larsdotter
       g,m, Halvar Fredriksen Nisjaløkk og dei fekk skjøte på garden i 1891.
       4 Ole Larsen f.1860 g.m.Anne Olsdtr.Ishol.Dei reiste til Amerika og
       skreiv seg der for Dahl. 5 Ragnhild Larsdotter f.1864 vart gift med
       Peder Kjustad frå Sørum. Kjersti og Halvor fekk 4 born:1 Mali f.1877
       (før Kjersti var gift) 2 Lars f.1882 d.1970 ugift. 3 Fredrik f.1885,
       reiste til Amerika. 4 Elisabet f.1888 d.1963 ugift,4 Olaf f.og død i
       1895. Lars Halvorsen fekk skjøte på garden i 1928, og da han døydde
       ugift var garden seld til Martin Jære som var gift med Gunhild.
 
 
 
 

                               S T Ø L A N:
                        Gnr. 161 bnr.1 av skm.4,o4
Gamalt matr.nr 733 med skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.151 lnr. 175 med
skyld 1 daler,1 ort og 6 shilling.

Koppskattelista 1645:Olle Stølum med kona Gure og dottra Ollu og
             drengen Erik.
Landkommisjonen 1661:Olle bøkslar 6 mkl. av kongen.
Preste-og skattemanntalet 1664-1665: Olle f.1622,John Olsen 1644,
             Hans Olsen f.1646.
Matrikklane:1664 Olle,1696 John, 1702 Roald 6 mkl.1745 Iver, 1760
             Arne(?),1771 og 1777 Iver Roaldsen.
Folketelling 1701:Roald Johnsen f.1649.John Roaldsen f.1695.
Skattemanntal 1762:Iver Johnsen g.m.Marit og hennar mor som også
             heitter Marit.Tenestefolk Knut Eriksen Løkken og
             Brynhild Johnsdotter Bakk.
Folketelling 1801:Iver Iversen 43 år,i 2.ekteskap og kona Kari
             Olsdotter i 1.ekteskap. Marit Iversdotter 19 år
Tenestefolk:Erik Hansen 25 år,Rasmus Bersvendsen
             Vorhaug 24 år og Dordi Hansdotter 30 år.
             Husmenn:I Lars Iversen 37 år,Imgrid Knutsdtr.40 år
                     II.Guro Olsdotter 65 år,enke,i 1.ekteskap.
                        Marit Hansdotter 70 år,ugift,inderste.
Folketelling 1815:Marit Iversdotter 34 år, Stengrim Nilsen Storli
             32 år og borna:1 Marit 10 år,2 Guri 7 år,og 3 Iver
             f.1815. Kårkona Kari Olsdotter,60 år.
             Husmannsfolka: Lars Iversen og Ingrid Knutsdotter.
             Tenestejente Marit Olsdotter 25 år, og Gjertrud Pe=
             dersdotter 33 år, og hennar son Halvor Eriksen 5 år.
Folketelling 1875:Stengrim Iversen 1841,Gjertrud Johnsdotter 1840
             Brit Stengrimsdotter 1871,Marit Stengrimsdotter 1873
             Iver Stengrimsen 1874. Kårfolka Iver Stengrimsen f.
             1815 og Brit Olufsdtr. f.1813.

Skifter på Stølan:
1691 22/6 :John Olsen Stølan - Ingeborg Sivertsdotter
           Born:1 Ole Johnsen Stølan, 2 Sivert Johnsen Stølan og
                3 Hans Johnsen Stølan.
1752 15/1 :Iver Roaldsen Stølan - Marit Larsdotter
           Born:Lars Iversen,f.1736 og Marit Iversdotter f. 1731
1788 11/8 :Iver Iversen Stølan  -  Guro Iversdotter
           Born;Marit Iversdotter f. 1782.
 

                      Tinglese dokument.
1746 31/1 :Beraug Roaldsen Liabø sel 6 mkl.i Stølan til broren Iver Roaldsen
           Liabø for 3 Rdl.
1782 31/12:Iver Johnsen Stølan,f.Vindal sel 6 mkl.i Stølan til sonen Iver Iver-
           sen Stølan for 40 Rdl.
1805 20/10:På skifte etter Iver Iversen er eigedomen utlagt til enka Kari Ols-
           dtr. og dottra Marit Iversdotter.
1807 23/2 :Kari Olsdotter sel 6 mkl.i Stølan til Stengrim Nilsen Storli for 100
           Rdl. og kår.
1838 21/2 :Stengrim Nilsen Stølan sel 6 mkl. i Stølan til sonen Iver Stengrim-
           sen for 400 Spd.
1872 18/3 :Iver Stengrimsen Stølan sel 6 mkl.i Stølan til sonen Stengrim Iver-
           sen for 300 Spd.
1874 2/10 :Skylddelt ei engløkke med skyld 9 shilling.
189O 25/3 :Skjøte  frå Stengrim Iversen Stølan til Sivert Nilsen Hoel  på
           Stølan for kr. 6000,-.
1920 28/6 :Skylddelt bnr.3 Marcon til Sivert Strand.
1923 22/9 :Skjøte frå Sivert Nilsen Hoel til Elling Sivertsen Stølan på d.e.
           for kr.8611,58 + kår.
1930 1/12 :Skylddelt bnr.4 Myrvang til John Gundersen Nyhus.
1944 11/10:Skylddelt bnr.5 Drott til Oddmund Ellingsen Stølan.

                  Desse har hatt skjøte på 161/1 Stølan:
                   -1746 Beraug Roaldsen   1838-1872 Iver Stengrimsen
               1746- ?   Iver Roaldsen     1872-1890 Stengrim Iversen
                    1782 Iver Johnsen      189O-1923 Sivert Nilsen Hoel
               1782-1807 Iver Iversen      1923      Elling Sivertsen
               1807-1838 Stengrim Nilsen             John G. Nyhus

Desse folka har budd på Stølan:
Olle Stølum                     1622      Gure Stølum i 1645      ca.1620

Olaug Olsdotter Stølan i 1645

John Olsen Stølan(Skifte 1691)  1644 1691 Ingeborg Sivertsdotter  ca.1640
Hans Olsen Stølan               1646

Beraug Johnsen Stølan           1718 1783 Usikker
Ole Johnsen Stølan                   1737 Randi Arnfinnsdtr.Stekeren1691 1741
Sivert Johnsen Stølan
Hans Johnsen Stølan
Sigrid Johnsdtr.Stølan ?                 Barn i 176O m/Sivert E.Haugen.

Brit Olsdotter Stølan (g175O)   1727 18O7 Iver Olsen Hoel          1699
Marit Olsdotter Stølan          1729 177O
Eli Olsdotter Stølan            1731 1769

Guri Sivertsdtr.Stølan          1759

Kristi Olsdtr,Stølan g.1752 m/Siver Povelsen Grinden (?)

Nye folk på garden:
Iver Stølan

Marit Iversdotter Stølan        1664 1740 Roald Johnsen Stubban      1649 1741

John Roaldsen Stølan            1695 1741 Marit Iversdotter          1694 1740
Iver Roaldsen                   17O2 1751 Marit Larsdotter Sliper    1697 1769
Beraug Roaldsen                 1704 1765 Sigrid Larsdotter Sliper   1695

Marit Iversdotter Stølan        1731      Iver Johnsen Vindal        1723 18OO
Lars Iversen Stølan             1736 1753 druknet.

Marit Iversdotter Stølan        1755 1828 1Elling Iversen Vindal     1753 1787
                                         2Johannes Estensen Vasli   1759 1840
Iver Iversen Stølan  (g1781)    1757 1805 1Guri Iversdtr.Sliper      1754 1788
                                          2Kari Olsdotter            1756
Kari Iversdotter Stølan         1760      Halvor Johnsen Øien        1753 1827
                                          barn i 1785 m/Iver O.Torve
Lars Iversen Stølan             1762 1850 Ingrid Knutsdotter Aalbu   1761 1816

Kari Iversdotter Stølan         1785 1786 Karis dotter m/Iver Olsen Torve.

Iver Iverseb Støklen ??         1816 1867 selveier ??

Marit Iversdotter Stølan        1782 1820 Stengrim Nilsen Storli     1782 1866

Marit Stengr.dtr.Stølan         1804 1892 Ingebrigt M.Hindset d.e.   1802 1896
Guri Stengrimsdtr.Stølan        1808 1831 Arnt Olsen Vindal          1801 1829
Iver Stengrimsen Stølan         1815 1908 Brit Olufsdtr.Hoel         1813 1908
             Vidare sjå Holsboka sidene 38 - 39.

Finn ikkje plass til:
Randi Ingebr.dtr.Stølan ca.18OO           g.m.Ole Andersen Liabø     1815 1887
Narit Ingberigtsdtr.Stølan     1855 1901 Berre ved død.

Kari Nilsdttr.Stølan           1874 1874

Nye folk på garden.
Marit Ellingsdoter Vindal       1863 1918 Sivert Nilsen Hoel          1858 1954

Sivert Sivertsen Stølan         1881 1882 gbr.sønn

Gjertrud Sivertsdtr.Stølan      1882 1883
Gjertrud Sivertsdotter Stølan   1884 1956
Ragna Sivertsdtr. Stølan        1889 1968 Sivert Ingebr.Strand       1872 1970
Elling Sivertsen Stølan         1891 1961 Dorthea Gunderdtr Nyhus    1895 1942
Marit Sivertsdtr.Stølan         1893 1940

Marta Ellingsdtr.Stølan         1920      Arvid Øiamo                1918 1950
Sigvart Ellingsen Stølan        1926 1971 Ingeborg Steinan           1924
Oddmund Ellingsen Stølan        1934      Jorid Johnsdtr.Torve       1939

Nye folk på garden.
John Gundersen Nyhus            1900 1950 Ragna Waage                1903 199O

Gunnar Johnsen Nyhus            1931      Ivar P. Halten             1927
Anna Johnsdtr. Nyhus            1933      Ola Torvaldsen Torve       1933
Gudmund Johnsen Nyhus           1935      Nora Furuseth              1929
Klara Johnsdotter Nyhus         1938      Odd Husby                  1937 1969

                                S T Ø L A N
                    Gnr. 161 bnr.2 Stølan av skm.0,27.
Frådelt frå bnr.1 i tida millom 1830 og 1880. Eigar i 1880 John
Sivertsen og ca.1920 Sivert J. Lønset.

                                  S T Ø L A N
                     Gnr.161 bnr.3 Marcon av skm.0,25.
Frådelt frå bnr. 1 ved skylddeling tgl.28/6 1920 og seld til
Sivert H.Strand.
Ragna Sivertsdotter Stølan      1889 1968 Sivert I. Strand           1872 1970

Ivar Sigfred Strand             1919      Anna Timonen (Finsk)       1921
Ida Gertrude Strand             1925

                                     S T Ø L A N
                          Gnr.161 bnr.4 Myrvang av skm.0,16.
          Frådelt frå bnr.1 ved skylddeling tgl.1/12 1930 og seld til John
          G.Nyhus,som overtok bnr.1 og overdrog d,e.til Elling Stølan og
          etter Elling Stølans død vart garden overtatt av sonen

Sigvart Stølan                  1926 1971 Ingeborg Steinan           1924

Dagfinn Gunnar Stølan           1946
Leif Iver Stølan                1947      Oddlaug Kristin Liabø      1952
Sivert Magne Stølan             1950      Ellrun Jakobsen            1952
Else Dorthea Stølan             1956      Georg Sæter                1952
Inger Synnøve Stølan            1959

                             S T Ø L A N
                         Gnr.161 bnr.5 Drott av skm.0,25
Frådelt ved skylddeling tgl.11/10 1944 og seld til Oddmund Stølan
 

                          Litt om garden Stølan.
                Sjølve gardsnamnet tyder vel på at garden opprinneleg har
          vore sæter,eller støl, under ein annan gard, og da truleg Vindal.
              Det første ein finn om garden er i koppskattelista frå 1645.
          Da er det Olle Stølum (Stølom?) med kona Gure (Guri) og dottra
          Ollu (Olaug) som bur på garden, som er oppgjeven å ha ei matrikkel-
          skyld på 6 marklaug.
                I Landkommisjonens oppgave i 1661 er opplyst at same Olle
          bykslar 6 mkl av kongen.I skatte- og prestemanntalet for 1664-
          1665 er den same Olle oppgjeve å være 39 år gl. og hadde da søne-
          ne John f.1644 og Hans f.1646. Av matrikklane går det fram at Olle
          var eigar i 1664 og John i 1696. I 1692 er det halde skifte etter
          John Olsen der vi får opplyst at han var gift med Ingeborg Siverts-
          dtr. og det må vera han som da er død,for det er oppnemnd laugverge
          (d.e. verge for enka) for henne,nemleg Ole Vindalen.Dei hadde 3
          søner, Ole, Sivert og Hans. Ole, som døde i 1737 var gift til
          Stekeren med Randi Arnfinnsdotter f.1691 d.1741.
                Så er det kome nye folk på Stølan, nemleg ein som heitte
          Iver og han hadde dottra Marit Iversdotter f.1664 d.174O og ho
          vart gift med Roald Johnsen Stubban,husmannsplass under Detlia.
          Dei fekk 3 born,1 John Roaldsen g.m. Marit Iversdotter. 2 Iver
          Roaldsen f.17O2 d.1751 g.m. Marit Larsdotter Sliper f.1695 d.
          1745, og det vart dei som overtok garden.
                I 1752 er halde skifte etter dei og dei hadde da 2 born,
          1 Marit Iversdtr. f.1731 og 2 Lars f.1736 men som drukna i 1753.
          Det var derfor dottra Marit som overtok garden. Ho vart gift med
          Iver Johnsen Vindal f.1735.frå Negar? Dei fekk m.a. sonen Iver
          Iversen f.1757 g.1792 m/Guri Iversdtr.Sliper f.1754 d.1788.Dei
          hadde da 1 barn, dottra Marit Iversdtr.f.1782 som vart gift med
          Stengrim Nilsen Storli. Marit og Stengrim fekk 3 born, 1 Marit
          gift med Ingebrigt Mortensen Hindset, 2 Guri gift med Arnt Olsen.
          busett i Negar Vindal. 3 Iver  som overtok Stølan. Iver vart gift
          med Brit Olufsdotter Hoel. Iver og Brit fekk 4 born som alle ut-
          vandra til Amerika og dit reiset også Iver og Brit i 189O.Dei var
          da omlag 75 år gamle. Garden Stølan vart seld til slektningen
          Marit Ellingsdotter Vindal gift med Sivert Nilsen Hoel. Marit
          var fødd i 1863 d.1918 og Sivert var fødd 1858 og døde i 1954,
          96 år gamal.
                Sivert og Marit fekk 5 born.Først ei Gjertrud i 1882 som døde
          allt i 1883. Så ei ny gjertrud i 1884. Ho levde ugift på Stølan til
          i 1956.Ho var for det meste heime og hjelpte foreldra,men tok seg
          også teneste hos andre,m.a. var ho budeie og hushjelp hos søskenbar-
          net sitt, lensmann Øyvind Hoel, i fleire år. Den neste, Ragna,f.1889,
          vart gift med Sivert Ingebrigtsen Strand. Dei var fleire gonger til
          U.S.A. og Canada, men kjøpte i 192O ein liten del av Stølan og bygde
          seg hus der. Gardparten vart kalla Marcon og dei budde der til dei
          døde.
                 Det vart Elling, f.1891 som overtok Stølan etter faren i 1923.
          Han vart gift med Dorthea Gundersdotter Nyhus, som døde i 1942.
                 I 193O selde Elling ein part av Stølan, Myrvang,til svogeren
          sin John G. Nyhus, og Erling med borna flytta til Myrvang.
                 Den yngste av Sivert og Marits born, Marit f. 1893 døydde i
          194O. Ho var ugift og arbeidde for det meste heime på garden og som
          tenestejente hos andre.
                 Sjå elles om dei yngste slektsledda i Hoelsboka.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel