G R A V A U N E
                        Gnr.167 bnr.1 av skm.9,51.
Gamalt matr.nr.739 med skyld 2 øre og 732 med skyld 12 mkl.Desse
2 matr.nr. er så slege saman til nytt matr.nr.157 lnr.161 med
skyld 3 daler 3 ort og 3 shilling.
Koppskattelista 1645:Elling Grafuen og Iffuer med hustru og dottra
                     Maret,sonen Haldsten og drengene Ellef og
                     Solfue og tenestejenta Ellj.
Odelsgodsmanntalet 1647:Elling Graffuen besidder sit odel 1 øre.
Landkommisjonen 1661:Graffuen Ifuer 2 øre,til ko.Ma 1 øre,Selfeier
                     1 øre med bøksel 1 quernsted 12 sk.
Skatte-og prestemanntalet 1664-1665:Iver 1614, Stengrim 1653
Matrikklane:1664 Iver,1696 Johannes,1745 Stengrim, 1771 Ingebrigt
                     1777 Halvor Stengrimsen.
Folketellinga 1701:Johannes Halvorsen 50 år, og stedsønene Erlend
                     Iversen 33 år,Ole Iversen 30 år, og Iver
                     Iversen27 år,og sonen Halvor Johannessen
                     (alder ikkje oppgjeve)
Skattemanntal 1762:Stengrim Halvorsen g.m.Kari og borna Halvor,
                     Brit og drengen Ole Ingebrigtsen Breesgården.
                     Tenestjentene Marit Olsdtr.og Gjertrud
                     Olsdottewr Ishol.
Folketelling 18O1:Karen Haldosdtr.Kårkone,77 år,Halvor Stengrim-
                  sen 55 år,Marit Iversdotter 48 år, sonen Iver
                  Halvorsen 21 år.Drengen Haldo Stengrimsen 48
                  år og tenestejente Gjertrud Beraugsdtr.27 år,
                 Erik Arntsen 77 år, lægd
                  2.familie
                  Stengrim Halvorsen 27 år, og kona Marit Siverts-
                  dotter.25 år og borna Marit 3 år,Halvor 1 år.
Folketelling 1815:Stengrim Halvorsen 41 år, Marit Sivertsdotter 39
                  år,borna 1 Halvor 15 år,2 Marit 16 år, 3 Dorthea
                  6 år,Kårmannen Halvor Stengrimsen 65 år, Halldo
                  Stengrimssen 62 år, husmannen  Johannes Sten-
                  grimsen 52 år og kona Anna Halvorsdotter 41 år
                  borna Stengrim 13 år Karen 8 år.
Folketelling 1875:Sivert Stengrimsen f.1815,Marta Soffie f.1821 i
                  Tynset,Peder Julius 1847,Iver 1860,Marit Stengr.
                  dtr.1853,Eli Halvorsdtr.1851,Ingebrigt Olsen,
                  Eli son f.1872,John Knutsen Valset f.1833 i Øk-
                  sendal Lars Halvor Viset f.1848 i Øksendal,Sven
                  Eriks.Gulager f.1855 i Rindal.Fråverande Halvor
                  August Sivedrtsen f.1854 og Kjerstine f.1857.

Matrikklane:
1648 Elling Grafuen,eget odel 1 øre
1664 Ifuer 5O år.
 

Skifter på Gravaune:
1648 13/9 :Skifte etter Elling Haldorsen Gravaune.
           Søskena:1 Marit,2 Marit og 3 Ingrid.Alle 3 var gifte.
1734 17/8 :Halvor Johannessen - Dordi Stengrimsdotter
           Born:1 Stengrim f.1720,2 Johannes f.1723,3 Gjertrud f.1717,
                4 Randi f.1726,5 Marit f.1726,7 Dordi f.1732
1743 21/3 :Johannes Halvorsen - 1Semming Eriksen Aalbu
                Born:1 Halvor,død,born a Stengrim f.1720,b Johannes f.1723,
                c Gjertruudg.d g.m.h  I..g.m.Ingebrigt Ishol,d Randi
                    f.1727,e Marit f.1727 (tvilling).
                2 Marit, død,har borna:a John Olsen Vindal,b Johnnes.
                  1724,c Brønneld 1728 og d Gjertrud 1721.
                3 Gjertrud g.m. Ole Hansen Lønset.
1745 15/3 :Dordi Halvorsdotter, ugift.
                Arvingar: Mora Dordi Stengrimsdtr.Søskena 1 Stengrim.25 år,
                          2 Johannes 22 år, 3 Gjertrud Ishol, 4 Randi,
                    5 Marit,  18 år,og 6 halvsøstra Marit Olsdotter 9 år.
1745 15/3 :Endre Eriksen Gravaune - Dordi Stengrimsdtr.
                Hennar born: Dei same som framanfor.
1762 5/11 :Endre Eriksen Gravaune - Dordi Stengrimsdotter.
                Søskena hans:Johns Eriksen Vindal,Marit Eriksdotter Sliper,
                     Ingeborg Eriksdotter Nerhol, Anne Eriksdotter Sliper.
1766 13/11:Stengrim Halvorsen - Kari Haldorsdotter.
                Born:1 Halvor f.1746, 2 Haldo f.1751, 3 Johannes f.1764,
                     4 Brit f.1749 og Dordi f. 1759.

           Etter artiklar i Opdalingen av Albert Olafson er det på Gravaune
                oppbevart desse gamle dokumenta:
1664 1O/3 :Olluf Aamundsdall, Ouden Sliper (på vegne av Brønneld Sliper) og
                Marit Windalen kunngjer at kvar av dei har seld 4 mkl. til
               Ifuer Grafun. Heile garden er da på 16 mkl.
1669 18/12:Reinholt von Hoven seier at han har seld 1 øres leige i Graffunn
           til løitnant Jacob Friedrichsen for  1 års tid sidan. Ifuer
           Graffunn har søkt om å få kjøpe dette 1 øres leige for det
          utgjer det halve av garden som han eigde 1 øre i frå før.
17OO 6/11 :Hans Tostrup, løitnant ved Romsdals kompani sel og skjøter 1 øre
           og bygsel over 2 øre i Gravaune til Lauritz Jacobsen Kinck og
           samstundes sel og skjøter Lauritz Kinck  garden vidare til
           Johannes Haldorsen Grafunn. Dette er gjort etter at kaptein
           Graboe ber Lauritz Kinck om å kjøpe eiogedomen.
17O1 7/1  :Sorenskriver Skaalund og 8 lagrettemenn i Opdal kunnhgjer at
           Johan Halvorsen Grafaune har møtt i Retten  og opplyst at han
           har handla til seg av arvingane etter kaptein Jacob Friedrichsen
           Tostrup 1 øre i Grafund og bygsla over heile Graffunn der han bur.
           Desutan har han handla til seg 8 mkl.av morbror sin Siffuer Loe
           og med kona si Giertru Ifuersdotter har han fått 16 mkl.Alt
            dette ber han no samla i eit dokument.
1712 24/4 :Ole Ifuersen Grafaune låner 5 rdl. av broren Halvor Johansen
           Grafaune mot pant i det jordegodset han skal få i arv i Gravunn.
1743 17/11:Dei som har rett til arv i Gravuane kvitterer for at
          odelsarvingen Stenmgrim Halvorsen har betalt det dei skal ha.
1745 24/7 :Dei som har krav på arv i Gravaune og underbruket Sætte vedgår
           at Stengrim Halvorsen har betalt dei det dei skal ha og at dei
           ikkje har fleire krav.
1759 9/1  :Stengrim Halvorsen har fått kvittering for at han har kjøpt
           1 øre med bygsel i Gravaune av kongen for 16 Rdl.
1759 1O/5 :Kongeskjøte frå Frdrich V til Stengrim Halvorsen på løsnings-
           retten til 1 øre i Graven.Det er den eigedomen som Reinholt von
           Hoven kjøpte i 1669

                        Tingleste dokumenter.
1743      :Johannes Halvorsen kjøper 3 mkl frå Nerhol.
1745 24/7 :Johannes Halvorsen m/fl.sel 2 øre i Gravaune til Stengrim
          Halvorsen for 48 Rdl. og 12 mkl.i sætra for 18 Rdl.
1746  8/11:Contract mellom Stengrim Halvorsen Gravaune og hans svigersønn
           Endre Eriksen om et kaart som han vil nyde i sin livs tiid.
1766 13/11:Utlagt på skifte til enken Kari Halvorsdtr. vurdert for 86 Rdl.
1766 31/12:Skjøte frå Kari Halvorsdtr. til Halvor Stengrimsen for 86 Rdl.
18O4 5/6  :Skjøte frå Halvor Stengrimsen til Stengrim Halvorsen på 2 øre i
          Gravaune og matr.nr.732 Sæte, 12 mkl. for 25O Rdl.
181O 22/2 :Stengrim Halvorsen låner 7OO Rdl. til Ingebrigt Eriksen Vekve
          mot pant i matr.nr.758 Hustoft.
1833 1O/12:Bygselseddel frå Halvor Stengrimsen til Johannes Stengrimsen på
           plassen Moen. (Avlyst i 1915)
184O 14/11:Skjøte frå Stengrim Halvorsen til Sivert Stengrimsen for 3OO
          Spd.og kår til foreldrene Stengrim Halvorsen og  Marit
          Sivertsdotter til ein femårleg verdi av 2OO Spd.
1861      :Utskifting angående Stubban m.v.
1881 13/12:Skylddelt ein skogstrekning, lnr.181-161b og seld til Halvor
          Sivertsen. Skyld 8 shilling,
1891 20/11:Skjøte frå Sivert Stengrimsen til sonen Peder Sivertsen for
           kr.3000,- og kår til foreldrene,5 årlegt verde 1.000,-
1899 4/1O :Makeskifting av slåttløkkene i Storlidalen med naboene.
1914 11/12:Skjøte frå Kari J.Gravaune til Henrik Windal for kr.3.OOO,- og
          kår til ein femårleg verdi av kr.2OOO,-.
1915 17/12:Skylddelt Gravunddriva, og seld til kanaldirektør Sæthren.

1918 28/2 :Skylddelt Gravundvindøla,46 øre skyld, og seld til
          adv.Gundersen, bnr. 4.
1923 23/6 :Skylddelt Heimtun, bnr.5 og seld til Kinaforbundet.
1931 15/2 :Skylddelt Skogtun II,bnr.6.

          Skjøter på Gravaune:    (2 øre)
              -1745 Johannes              184O-1891 Sivert Stengrimsen

          1745-1766 Stengrim Halvorsen    1891-1914 Peder Sivertsen
          1766-18O4 Halvor Stengrimsen    1914-     Henrik Iversen
          18O4-184O Stengrim Halvorsen              Kristine Gravaune

Desse folka har da budd på garden eller er fødde der.

Elling Halvorsen Gravaune            1648
Marit Halvorsdtr.   "                     levde i 1648
Marit    "        d.y.                      - " -
Ingrid   "                                  - " -

Elling Evensen (?) Graffuen  i 1645           besidder eget odel.

Ifuer Evensen Grafuen           1614      og kona,namn ikkje
nemnd.(Maret?).

Stengrim Iversen                1653
Gjertrud Iversdotter                      1Iver Olsen (g1667)
                                          2Johannes Halvorsen (168O) 1651 1742

Ole Iversen i Stenboeng         1671 1737 Ingrid Eriksdotter        1737
Iver Iversen                    1674      i Rate, død barnlaus.

Marit Johannesdtr Gravaune      1688 1741 Ole Johnsen Vindal,oppig.1678 1741
Halvor Johannessen Gravaune     1689 1731 Dordi Stengr.dtr.Rolfsjord 1694 1745
Gjertrud Johannesdtr.Gravaune   1692 1762 Ole Hansen Lønset      1689 1764

Dordi Steng.dtr.oppattgift med Endre Eriksen Sliper,ingen born.  17OO 1762

Gjertrud Halvorsdtr  Gravaune   1716 1782 Ingebrigt Siverts.Ishol 1712 1769

Stengrim Halvorsen Gravaune     1720 1766 Kari Haldosdatter Bøe   1724 18O2
Johannes Halvorsen Gravaune     1723 1785 Gjertrud Taraldsdtr.Ålbu 1713 1798
Marit Halvorsdtr.Gravaune       1727 18O8 Esten Henriksen Vasli   1718 178O
Randi Halvorsdotter Gravaune    1727 18O5 Ole Johnsen Vindal.negar   1714
Dordi Halvorsdotter Gravaune    1732 1744 ugift

Marit Olsdotter Gravaune(g1766) 1739 1812 Lars Ingebrigtsen Sliper1731 1822

(Denne siste er fødd utanfor ekteskap,far Ole Larsen Hustoft.ungkar.)
 

Halvor Stengrimsen Gravaune     1746 1833 Marit Iversdotter Vindal 1752 1811
Brit Stengrimsdotter Gravaune   1749 1828 Nils Halvorsen Storli    175O 1811
Haldo Stengrimsen Gravaune      1752 1827 ugift.
Endre Stengrimsen Gravaune      1755 1755
Johannes Stengrimsen Gravaune   1755 1755
Dordi Stengrimsdotter Gravaune  1759 1821 1Roald Larsen Slipersæter 1755 1852
                                          2Ingeb.Ellings.Slipersæter 1737
Johannes Stengrimsen Gravaune   1764 1848 Anna Halvorsdtr.Uv      1774 1845

Stengrim Halvorsen Gravaunet    1774 1867 Marit Sivertsdtr.Aalbu  1776 1843

Iver Halvorsen Gravaunet        178O 186O Eli Johnsdotter Furunes 1784 1872
Stengrim Halvorsen Gravaunet              Marit Ingebrigtsdtr     1752 1811

Ingebrigt Johannessen   "       1797 1797 (Skrevet Graven)
Stengrim Johannessen    "       18OO 18OO
Stengrim Johannessen    "       18O2 1893 kårm. (Horvli?)
Anna Johannesdtr Gravaunet      18O4 1814
Karen Johannesdtr.Gravaunet     18O7      Sivert Ingebrigtsen.Bakk var dei gift?
Marit Stengrimsdtr.Gravaune     1798 1878 Sven Olsen Gulaker (g1819) 1797

Halvor Stengrimsen Gravaune     18O1 1837 Marit Olsdtr.Dørum      1813 1839
Dordi Stengrimsdtr.Gravaune     18O8 1889 Ole Halvorsen Detli     1812 19OO

Sivert Stengrimsen Gravaune     1815 1896 Marie Sofie Tangen      1821 19O2
  Anna Stengrimsdotter Gravaune   1816

Ole Olsen Gravaune. ugift   ca. 182O      barn i 1843 m/Ildri I Ishol

Gjertrud Stengrimsdtr.   "      1834

Ingebrigt Sivertsen Gravaunet   1833
Johannes Sivertsen Gravaunet    1835

Stengrim Sivertsen Gravaunet    1842
Helene Margrete Sivertsdtr.     1843 1844
Peder Sivertsen Gravaune        1844 1914 Kari Johnsdtr.Sagen     1844 1928

Anne Margrethe Sivertsdotter    1846 1847
Anne Kristine Kristine  "       1849 1853
Marit Sivertsdtr.               1851
Helene Margrethe Sivrtsd. "     1853 1854
Halvor August Gravaune          1854 1928
Anne Kristine Gravaune          1857 1937 Ingebrigt Olsen Aalbu   1854 1929

Iver Sivertsen Gravaune         186O 1934

Marta Pedersdotter Gravaune     188O 1887
Marit Pedersdtr.Gravaune        1883 1934 Henrik Iversen Windal   1883 1951

Kristine Henriksdtr Gravaune    19O5      ugift.

Kari Johnsdotter Sagen hadde m/John J.Tørset dottra:
Ingeborg Johnsdotter Gravaune   1874 1956 Tarald Hågensen Blokkhus1874 1956

Tillegg Gravaune:
Johannes Halvorsen og Gjertrud Taraldsdtr. hadde borna:

Dordi Johannesdotter Ålbu       1747 18O2 Sivert Eriksen Bøe      1739 18O8

I 1833 fekk Johannes Stengrimsen bygselseddel på plassen Gravaunemoen nede
ved elva Driva og budde truleg der ei tid

Johannes Stengrimsen Gravaune   1764 1848 Anne Halvorsdtr.Uv      1777 1845

Erik Gravaunemoen

Ingebrigt Johannessen f.u.f.e.  1797      mor Randi I. Torve.
Stengrim Johannessen i Horvli   18O1 1893 1Marit Ingebr.dtr.Klett 18O8 1835
                                          2Dorthea Eriksdtr.Uv    1815 1893
Anna Johannesdotter Gravaune    18O4 1814.
Karen Johannesdtr,Gravaune      18O7 1893 Sivert Ingebr.Dørum     1812 1889
Anna Johannesdotter Gravaunew   1816 1834

Kristine Eriksdtr.Gravaune      18O7      Ole Pedersen Bøew,g.1834   1810

John Sivertsen                  1826
Ingebrigt Sivertsen Gravaune    1833 1834
Gjertrud Sivertsdtr.Gravaune    1834 1912 Elling Iversen Vindal   182O 1893
Johannes Sivertsen Gravaune     1835 1911 Marit Paulsdtr,Lønset   1825 19O9
Anna Sivertsdtr.Gravaune        1838
Stengrim Sivertsen Gravaune     1842 1843
Ingrid Sivertsdtr.Gravaunemo    184O 1941 gift Svarthaugsæter

Karen Johannesdtr.Gravaune      1858

Sivert Johnsen Gravaune                   m/Brit Olsdotter Skarløkken

Sivert Ingebr.Gravaunsmoen                Karen Johannesdtr.i 1837

Anna Aivertsdtr.   "            1837

På Plassen Gravaunemo budde i 1875:
John Tostensen Aas frå Rennebu  1821 1913 Ingeborg Ingebrigtsd.Storli 182O 19O9

Ingeborg Johnsdtr Aas           1859
Ingeborg Johnsdtr.Gravaune      1874 1965 Tarrald Haagens.Blokkhus 1876
1956

Frå garden Gravaune er det frådelt fleire eigedomar. Desse er:

Elvelund, bnr 2 av skyld O,21,Eigar i 188O Halvor Sivertsen og i 192O
Henrik Iversen.
Gravunddriva bnr.3 av skyld O.o5, seld til kanaldirektør Sætren.Skd.17/12-1915
Gravundvindøla bnr,4 av skyld O,46 og seld til advokat Gundersen.Oslo.2O/2-18
Heimtun, bnr.5 av skm.O,o2 og seld til Misjonssambandet. Skd.23/6 1923.
Skoglund II, bnr.6 av skm.O,ol og seld til Ferdinand Horvli.Skd.15/2 1931
Gravundfossen,bnr.7 av skm.O,44 seld til A/S Opdal Elektrisitetsverk.
Lønsetsæter bnr.8 av skm.O,35 og seld til Ivar E. Vindal.
Fosshaug bnr.9 av skm.O.o1 og seld til Olaf Grøseth.
Gravundskalvhagen bnr.1O av skm.O.o1 og seld til Alfred Horvli.
Bjørkly bnr. 11 av skm.O,ol og Seld til Rolf Liabø.
Gravundshytta bnr.12 av skm.Kristine Gravaune.
Såfinn eg
Gravundsmæken:
Kari Johannesdtr.               18O7 1893 Gmdsenke.
 
 

                 Gardshistorie for Gravaune.
          Eg meiner å ha høyrt av svigerfar, eller sett skreve, at det i
Diplomatarium Norwegium er nemnd ein gard "Grave Ødegård i Sunndaleliden"
og at dette truleg var Gravaune. Koppskattelista 1645 nemner Elling Grafuen
og Iver med kona som ikkje er namngjeve, og så er det borna Marit,og
Hallsten, og så tenestefolka Elleff, Solfue og Eli.Det går ikkje fram og
desse to borna er born av Elling eller Iver. Mull/Engelsjord har funne ut
at nemnde Iver er Iver Evensen f.1614.
          I 1646 er i odelsgodsmanntalet oppført at Elling besidder eget
odel med 1 øre.Det er det halve av den skylda som er oppgjeve i matrikkelen
for 1661, men da er den andre haldel av garden  bygsla av kongen.Denne
halvdelen fær eigaren først kjøpt ved  kongeskjøte i 1759. I 1742 kjøper
Johannes Halvorsen 3 mkl. frå  Nerhoel.Det er truleg den seinare
Gravundsetra som vel er frådelt  frå Nerhoelsæter.
          Ved preste-og skattemanntalet i 1664-1665 og matrikkelen for 1664
har Iver som eigar,han som er fødd i 1614.Han hadde (etter
Mull/Engelsjord), berre ei dotter, Gjertrud Iversdotter, som var gift 2
gonger.Først med Iver Olsen, g.1667,(som Mull meiner kan vera frå Klett)og
så i 168O med Johannes Halvorsen.Kvar han var frå har eg ikkje funne ut. I
første ekteskapet vart det 3 søner, 1 Ellend, f.1668 gift til Utigard
Vindal. 2 Ole f. 167O gift til Stenboeng, 3 Iver f, 1674 gift til Rate. I
andre ekteskapet vart det også 3 born, 1 Marit f. 1687 g.m. Ole Johnsen
Vindal, Oppigard. 2 Gjertrud f.1692 g.m. Ole Hansen Lønset, og 3 Halvor
Johannessen som vart eigar av garden og gift med Dordi Stengrimsdotter
Rolvsjord f.1694. Han døde i 1734 og det er da halde skifte som viser at
han hadde 6 born: 1 Gjertrud f. 1716 gift til Ishoel. 2 Stengrim f.172O sjå
seinare. 3 Johannes f. 1723 gift til Aalbu. 4 Marit f.1727 gift til
Bårdsgarden, 5 Randi f. 1727 gift til negar Vindal, 6 Dordi f.1732,ugift.
Enka Dordi Stengr. dotter fekk i 1739 dottra Marit f.1739 med ungkar Ole
Larsen Hustoft. Denne Marit vart gift med Lars Ingebrigtsen Sliper, utesto.
Stengrim f.172O g.m. Kari Haldosdtr. Bøe fekk i 1745 skjøte på garden. Han
døde i 1766 og det er da halde skifte etter honom og det levde da  5 av dei
7 borna han hadde med Kari. 1 Halvor f.1746,sjå seinare. 2 Brit f.1749,gift
til Ishol. 3 Haldor f.1752, d.1827, ugift. 4 Endre,  f.1755 d.1755, 5
Johannes f. 1755 d. 1755, 6 Dordi f.1759 g.m. Roald Slipersæter. 7 Johannes
f.1764 g.m. Anna Halvorsdtr. Uv,budde i 1815  som husmann under
Slipersæter.
          Halvor f.1746 g.m.Marit Vindal,utigard,fekk skjøte på garden i
1766. Dei fekk to born, 1 Stengrim f.1774 g.m. Marit Sivertsdtr. Aalbu, og
2 Iver f.178O g.m. Eli Johnsdtr. Furunes og budde der. Stengrim og Marit
fekk  5 born: 1 Marit f.1798 gift til oppistu på Gulaker. 2 Halvor f. 18O1
d.1837 g.m.Marit Olsd. Dørrum. 3 Dordi f. 18O8 g.m. Ole Hlavorsen Detli,5
Sivert f.1815 g.m.Marie Sofie Tangen  Dei fekk skjøte på garden i 184O. Han
var ein kjend legpredikant.  6.Amma f.1816. Finn ikkje meir om henne.
Sivert og Kari fekk 7 born, men berre to vart gifte og fekk born. 1 Peder
f.1844 g.m.Kari Johnsdtr. Sagen fekk skjøte på garden i 1891. 2 Anne f.1846
d.1847. 3 Anne Kristine f.1848 d.1853. 4 Marit f.1853,  finn ikkje meir om
henne. 5 Halvor August f.1854 d.1928,ugift, 6 Anne Kristine f.1857
g.m.Ingebrigt O. Aalbu. 7 Iver f.186O d.1934.
          Peder Sivertsen fekk to døttre. Den eldste Marta døde 7 år
gl.1887. 2 Marit f.1883 g.m.Henrik Iversen Windal.Dei fekk dottra Kristine
som døde ugift og barnlaus og garden kom på framande hender.
 
 

                                    R A T E.
                    Gnr.168 bnr.1 av skm. 4,o4.
    Gamalt matr.nr.74O med skyld 1 øre 2,5 mkl.Nytt Matr.nr.158 lnr.
    182 med skyld 1 daler 1 ort og 12 shilling.
Koppskattelista 1645: Erich Rate og hustru og borna Gudbrand
          Peder,Ragnild,og Sirre, og tenestefolka Olle,og Gure
Landkommisjonen 1661:Ingebrigt 1/2 Spand,med bøksel av kongen,
          av Haug engeslett 6 mkl. og 1 quernsted 6 sk.
Preste-og skattemanntalet 1664-1665:Even Rate 46 år med sonen
          Lars 16 år.
Matrikklane:
1664 enken, 1 øre 6 mkl,       1745 Ole
1696 Even,                     176O Beraug Olsen
1716 Iver,                     1771 Ole Beraugsen
1725 Ole Knutsen,              1777 Beraug Olsen

Folketellinga 17O1: Even Ingebrigtsen f.1645.
Skattemanntal 1762:Beraug Olsen g.m.Kari og borna Ole og Sigrid.
          Ingebrigt Lødensen g.m.Kari og dottra Kristine. Randi
          Torsteinsdtr.inderst.Ole Knutsen, Beraugs far.
          Husmenn: Roald Halvorsen g.m. Sigrid. Ingebrigt Løden-
                   sen g.m. Kari og dottra Kristine.
Folketelling 18O1:Beraug Olsen 25 år,Dordi Semmingsdotter 26 år,
          Ole Beraugsen 56 år,Marit Olsdotter 5O år,foreldre.
          Anne Olsdotter 58 år enke.
          Husmann:Knut Hansen 42 år,g.m.Guro Olsdotter 42 år og
          borna Ole 4 år og Gjertrud 1 år,
          Husmann II:Gunder Olsen f.1755 og kona Tora Halvors-
          dotter f.1754 med borna Sigri 15 år, Sigri 11 år og
          Ole 8 år.
Folketelling 1815:Zakarias Christoffersen 33 år, Gjertrud Eriks-
          dotter 3O år,og borna Christopher 2 år, og Marit 3 år,
          Drengen Nils Eriksen 24 år,og tenestejenta Anna Olsdot-
          ter 51 år.
          Husmann Ole Olsen 4O år og kona Anna Ingebrigtsdtr.36 år
          med borna Ole 13 år, Anna 8 år, Karen 6 år og Ingebrigt
          2 år.
Folketelling 1875:Zakarias Christoffersen f.1832,Gjertrud
          Olsdotter f.1841,Kristoffer Olsen f.1859,Kristoffer
          Zakariasen f.1812,Gjertrud Ellingsdotter f.181O,Kristi
          Kristoffersdtr.f.1845,Sigrid Hansdotter Bøe,f.1861,Frå-
          værande Marit Kristoffersdtr.f.1855, og Ildri Kristof-
          fersdotter,f.1859. Husmann Halstein Halvorsen Lønset f.
          1798,Halvor Halvorsen f.18O1,losjerende.Sigrid Halvors-
          dotter f. 1816.

          Skifter i Rate:
          1772 15/2 :Beraug Olsen Rate d.e - Kari Olsdotter.
                     Born:1 Ole d.e.1749,2 Ole d.y.1750,3 Knut 1758
                     4 Erik f.1758,5 Sigrid 1747,6 Marit 1752,7 Anne 1762.
                          8 Gjertrud f.1764, og 9 Marit d.y.f.1767.
          18O7 9/6  :Ole Beraugsen Rate - Marit Olsdotter
                     Born:1 Beraug Olsen g.m.Dordi Blokkhus,død,har
                          dottra Sigrid f.18O4 2 Even Olsen f.1787, 3
                          Kari Olsdtr.har sonen Ole Halvorsen Ålbu f.18O4,
                           Gjertrud Olsdotter f.1783.5 Ole Olsen død i 18O7
          1832 7/12 :Erik Bersvendsen -
                     Born:1 Brithe Eriksdotter 3O år, 2 Christi Eriksdtr.
                            24 år.Båe desse budde i "en stue under Rate".

                             Tinglyste dokumenter.
1742      :Ole Knutsen kjøper 12 mkl.
1746 8/11 :Ole Knutsen Rate sel 1 øre 6 mkl.i Rate til sonen Beraug Olsen
           Rate for 6O Rdl.
1769 18/6 :Ole Beraugsen får skjøte på 1 øre 6 mkl.i Rate frå faren Beraug
           Olsen Rate for 6O Rdl.
1799 26/8 :Beraug Olsen Rate sel 6 mkl. m/bøksel i Hoel (?) til sonen Ole
           Beraugsen for 14O Rdl.
1801 23/2 :Ole Beraugsen Rate sel 1 øre 6 mkl.i Rate til sonen Beraug Olsen
           for 25O Rdl.
1808 24/10:Rate,matr.nr.74O på offenlig auksjon efter afgangne Beraog Olsen
           seld til hans enke Dordi Semmingsdtr. for 8O7 Rdl.
18O8 24/10:Dordi Semmingsdotter v/Halvor Eriksen sel lnr.74O,1 øre 6
          mkl.til Zakarias Christoffersen Moen fra Kvikne for 12OO Rdl.
1812 8/6  :Skylddelt ein parsell,3 mkl.og seld av Zakarias Kristoffersen
           til Ole Gundersen.
1818 24/11:Skjøte på 74O Rate,1 øre 6 mkl. til Dordi Semmingsdtr.ved
          offentlig auksjon etter Beraug Olsen Rate for 8O7 Rdl.
1837 22/2 :Kår fra Zakarias Rate til enken Anne Ingebrigtsdtr.Arnthaugen.
1844 14/3 :Forlik om Skogbruk i Dindalen med naboene.
1845 2O/8 :Bygselseddel til Halvor Hallstensen og kone på en plass Ratet.
1846 1O/1 :Skjøte frå Zakarias Kristoffersen til Kristoffer Zakariasen på 1
          øre 2,5 mkl.eller 1 daler 6o shilling for 4OO Spd,
1850 9/1  :Skylddelt parsellen Ratgjerdet,skyld 1O hilling til Hans
          Olsen,og skjøte til ds. for 7O Spd.,lnr.182 b.
1864 31/8 :Forlik om hamning i Dindalen.
1869 16/3 :Skjøte frå Kristoffer Zakariasen til Zakarias Kristoffersen på
          en del,5O shilling for 35O Spd.og kår til Zakarias Kristoffersen
          og kona Gjertrud Ellingsdotter.
1893 5/10 :Skjøte frå Zakarias Kristoffersen til søstersonen Kristoffer
          Olsen Rate for 1OOO,-kr. og kår til Zakarias Kristoffersen og
          Gjertrud Olsdotter.
1912 20/12:Skylddelt tomta Skoglund,bnr.3 til Ferdinand A.Horvli, 1 øre.
1918 15/3 :Skylddelt Ratdriva, bnr.4 til advokat Gunder Gundersen,Oslo.
1918 2O/9 :Skylddelt Bedehustomta,bnr.5 til Opdal Babtistmenighet.
192O 24/9 :Levebrødskontrakt mellom Halvor Olsen Storli og kona og
           Kristoffer og Harald Rate vedrørende plassen Skostuen.
1923 2O/12:Skylddelt Skulhustomta, bnr.7.
1924 23/4 :Skjøte frå Kristoffer Rate til Zakarias Rate for kr.15.OOO,-
1924 23/4 :Skjøte frå Hjalmar Zakariasen Rate til søstra Gina Løset for kr.
           15.OOO,-
1926 20/3 :Skylddelt parsellen Bergly bnr. 8 til Ingeborg Liabø.
1933 29/4 :Skylddelt Skoglund III til Ferdinand Horvli, bnr. 9.

          Tinglese skjøter på Rate:(1 øre 6 mkl.)
          1742-1746 Ole Knutsen           1869-1893 Zakarias Krisatoffersen

          1746-1769 Beraug Olsen          1893-1924 Kristoffer Olsen
          1769-18Ol Ole Beraugsen         1924-1924 Zakarias (Hjalmar)
          18O1-18O8 Beraug Olsen          1924      Gina Løset
          18O8-1846 Zakarias Kristofrs.             Olav Løset
          1846-1869 Kristoffer Zakariasen Rate.

Ein kan da slå fast at desse må ha budd i Rate eller er fødde der:

Erich Rate i 1645                         ikkje namn på kona
Gudbrand Eriksen
Peder Eriksen
Ragnhild Eriksdotter
Sirre (Sigrid?) Eriksdotter

Ingebrigt i 1664            ca. 159O
Even Ingebrigtsen Rate          1618

Ingebrigt Evensen               1645
Lars Evensen Rate               1648
Even Siveretsen Rate,Sneve      168O 1757 Marit,Even Rates kvinne 168O 1752

Ingebrigt Lødensen Rate         1664 1764

Ingebrigt Evensen Rate          1695 1763 Mari Knutsdtr,Rate      1684 1768

Even Ingebrigtsen Rate (usikker)

Marit Evensdtr. Rate            1751 18O7 Erik Larsen Rønningen.

Siver Eriksen Rate (Rønning)    1744

Kristi Ingebrigts.dtr.Rate      1728 1798 m/Elling Munkvold barn i 1757.

Kari Ellingsdtr.Rate            1757

Ole Knutsen Rate (g.1746)       1685 1767 1Berit Hansdtr. ? enke
                                          2Sigrid Beraugsdtr Rate

Marit Knutsdtr. Rate            1684
Knut Knutsen Rate                         død før 1768.
Anne Knutsdotter Rate                     Ole (Båe døde før 1768)

Gjertrud Knudsdotter            1722 1763 Hans Ellingsen Slipersæter 1727
Marit Knutsdotter Rate                    Mathias Olsen Hevle

Ildri Knutsdotter               174O

Beraug Olsen Rate (g.1747)      172O 1797 1Kari Olsdtr.Ålbu       173O 1772
                  (g.1775)                2Randi Olsdtr. Vasli
Anna Olsdotter Rate             1722 1795 John Ellefsen Jamtsæter 1725 1770
Marit Olsdtr. Rate              1726
Ole Olsen Rate                  173O      Magdlin Olsdtr Morken,g.1768

Sigrid Beraugsdtr.Rate (g1777)  1747 1832 Sivert Hellaugs.Sneveshaug 1744 1825
Ole Beraugsen Rate d.e.         1749 1812 1 Marit Olsdtr.Loe 1 g.1812
                   g.18O8           2 Ildri Johansdtr.Øien,enke 1773
Ole Beraugsen Rate d.y.         1751      1Brit Ingebrigtsdtr.Sneve 1745 1787
                                          2Anne Pedersdtr.       1743 1823
Narit Beraugsdtr,Rate           1753 755
Marit Beraugsdtr. Rate          1753      Barn i 1789 m/John O.Bjerkaker
Marit Beraugsdtr                1753 1755
Beraug Beraugsen                1755 1755
Knut Beraugsen                  1756 1778
Erik Beraugsen Rate             1759 1831 Sigron Pedersdtr.Gorset    1755
Marit Beraugsdotter Rate        176O      Ole Joensen Sneve (husm)   1765
Anne Beraugsdtr Rate            1763 1778
Gjertrud Beraugsdtr Rate        1765      Tore Olsen Vekve (g1793)   177O
Marit Beraugsdtr Rate d.y.      1767 18O7
Marit Beraugsdtr.Rate           1769 1769

Beraug Olsen Rate               1775 1775
Beraug Olsen Rate   (g18OO)     1776 18O7 Dordi Semmingsdtr.Blokkhus 1775
186O
Berag Olsen Rate                1778      Marit Olsdtr.Losløkken  1788 1868
Kari Olsdotter Rate (g1808)     1779      Halvor Eriksen Ålbu     1759 184O
Martin Olsen Rate                         Barn i 1813 m/Karen Chr.Furunes
Ole Olsen Rate                  1782 18O7 forråtnelsesfeber
Gjertrud Olsdotter Rate g.1817  1785      John Halvorsen Aalbu     179O
Kari Olsdtr. Rate               1785 1785
Beraug Olsen Rate   g.1819      1788      Marit Olsdtr. Loe
Even Olsen Rate                 179O 1813 Fall i krigem med Sverige
Marit Olsdtr. Ratte,Vekve                 Barn i 1816 m/Ole K.Hokseng
Ole Olsen Rate                  1793 1864 ugift
Peder Olsen Rate                1797 1797
Ole Rate på Rise                1799 1883 Fattiglem.enkemann
 

Marit Pedersdtr.Rate            18OO 18OO

Ingeborg Johnsdtr Rate ??       1789      Marit B.s dtr.

Ole Beraugsen Rate              1797 1797
Ole Beraugsen Rate              18O1 18O7
Sigrid Beraugsdtr.Rate          18O4 1888 Jens Halvorsen Nordmjøen179O 1845

Ingebrigt Olsen Rate                      Barn i 1837 m/Gjertrud Aalbuhagen
Marit Olsdtr. Ratte             1816      Marits dtr m/O.Hokseng

John Ingebrigtsen Ratplads      1817 1865 ugift

Brit Olsdtr.Rate                1838

Husmenn under Rate:
I.Knut Hansen Rate(Slipersæter) 1759 1814 Guri Olsdotter   (g1796)   1761

Ole Knutsen Rate                1797 1859
Gjertrud Knutsdtr. Rate         18OO      Simen Peders.Aune (g1824)  1792
Halvor Knutsen Rate             1811

Nye folk på garden.
Zakarias Kristoffers Moen,Kvikne1782 1867 Gjertrud Eriksdtr.Løkken 1783 1853

Marit Zakariasdtr.Rate          181O 19O4 Ole Johnsen Storli      18O6 1891
Kristoffer Zakariasen Rate      1812 1887 Gjertrud Ellingsdtr.Nyhus 181O 1892
Erik Zakariasen Rate            182O      Barn i 1843 m/Marit P.Bøe
                                          Kari Sivertsdtr.
Gjertrud Kristoffersdtr. Rate   1837 1868 Ole Halvorsen Kletthammer 1835 1868
Zakarias Kristoffersen Rate     1839 1912 Gjertrud Olsdtr.Jamtsæter 1841 1928
Gjertrud Kristoffersd.Rate d.y  1842 1930 1Halvor Nilsen Storli   1844 1873
                                            2John Johnsen Snøva,Storli 1851 1911
Kristine Kristoffersdtr Rate    1845 1897 Ugift.
Elling Kristoffersen Rate       1848 19O4 Kari Hansdtr.Haugen     1845 1916
Halvor Kristoffersen Rate       1851      Marie Strøm i USA.
Ole Kristoffersen Rate          1855 1856
Marit Kristoffrsdtr.Rate        1855 1917 Halvor Arntsen Lønset   1841 1925

Ildri Kristoffersdtr.Rate       1859      Mathias Holgersen i USA.

Kristoffer Olsen Rate (Kletth.) 1859 1898 Margrete Mikkelsdtr.Vindal 186O 1919

Gina Marie Kristoffersdtr.Rate  1889 1963 John O.Løset,frå Rindal 1882 1959
Hjalmar Zakarias K.Rate         1893 197O Bessi Marie Hanset,Canada    1953
   (Deretter sjå Holsboka.)

Erik Zakariasen Rate og Kari Sivertsdotter hadde i ekteskapet sonen;
Peder Eriksen Rate              1858 1862 død på Rise.

Tillegg Rate I.
Ole Beraugsen Rate d.y.         1751      1Brit Ingeb.d.Sneve (1777)
                                          2Anne Pedersdtr.Gorset  1743 1823
Beraug Olsen Rate               1778 18O7
Anne Olsdotter Rate             178O       barn m/Erik Johnsen Hevle i18O6.
Kari Olsdotter Rate             1785 1785
Beraug Olsen Rate               1788       barn m/Marit Olsdtr.Loe i 1819
Brit Olsdtr.Rate                1788       Ole Olsen Skjørstad,husm. 1788
                                           Barn i 18O8 m/Lars E.Stuen
Marie Olsdtr.Rate               1791       Barn i 1815 m/Ole Johns.Sneve
Marit Olsdotter Rate (g1816)    1794       Ole Knutsen Lemvig,Bjørgen 1788 1841
Karen Olsdtr. Rate              1794
Peder Olsen Rate                1797       død tidleg
Peder Olsen Rate                1799
Ole Olsen  (g.1824)             1799 1883 Hilde
Estensd.Holten.Innset,f.1791
Hans Eriksen Rate (Annes son)   18O6 18O7

Brit Olsdtr.hadde før ho vart gift dottra
Luzia Larsdtr.Rate              18O8       Far:Lars Ellingsen Stuen.
Elling Larsen Rate              181O        "   -------"------

Karen Olsdtr. Ratte             1815      Maries dtr.m/Ole J.Berkåk.

Tillegg II.
Gjertrud Beraugsdtr.Rate        1765      Tore Olsen Vekve (g1793)   177O

Hans Toresen Rate                         Anne Arntsdtr.(Finn ikkje i 1801)
 

Hans Hansen Rate                18O6 18O7
Marit Hansdotter Rate           181O 1884 ugift.

Tillegg III.
Eg har notert at Dordi Semmingsdtr Rate vart oppattgift som enke i 18O8 med
enkemannen Halvard Eriksen Aalbu.I så fall må det vera mannen etter Beraug
Olsens søster Kari Olsdotter Rate ho vart oppattgift med.Det kan stemme for

Kari vart enke i 18O7.

Tillegg IV.
Zakarias Kristoffersen  Moen frå Kvikne må ha hatt ein bror, Abraham, som
flytta med  til Rate,og skreiv seg sidan for Rate.
Abraham Kristoffersen Rate      1783      Gjertrud Ellingsd,Munkvold 1782

Marit Abrahamsdtr.Ratte         1816

Husmenn under Rate:

II Gunder Olsen (f.Liabø?)      1755 1831 Tora Halvorsdtr.Storli  1752 1816

Halvor Gundersen Rate (g1823)   1784 1865 Marit Simensdtr.Storli  1788 1857
Sigri Gundersdtr.Rate           1786      barn m/Ingebrigt Rise i 1812
Marit Gundersdotter (g.1811)    1788      Knut Eriksen Løkken     179O 1866
Sigri Gundersdtr.Rate           179O 18O7
Ole Gundersen Rate   (g1823)    1789 1814 Anna Olsdotter (Ishol?)    1796

Marit Ingebrigtsdtr. Rate       1812      Iver Halvorsen Gravem      18O6

Halvor Halvorsen Rate           1823 1865 Narit Arntsdtr Detlie      1827

Eli Halvorsdtr.Rate ca.         1824      barn i 1843 m/Gunder O.Liabø

Sigrid Gundersdtr. Rate         1843 1866 Anders L.Vold Remmebu       1838
 

           (Ole Gundersen hadde 4 born før han vart gift)
John Olsen Ishol                1816      mor Marit Olsdtr.Ishol
Ole Olsen Ishol                 1819        ---"----
Anders Olsen Storli,Rate        1818 1868 Anne Hansdotter Bekken   1819 1868
Halvor Olsen Tørset             1821      Dorthea Halv.dtr.Lønset  1818 1896
og som gift:
Sigrid Olsdtr. i Ishol          1824
Marit Olsdtr. Rate              1827
Sigrid Andersdotter Rate        1852
             I ekteskapet hadde Ole Gundersen borna:
Sigrid Olsdotter Rate           1824
Ingebrigt Olsen Rate  (g.1866)  1834      Guri Eriksdotter Bøe       1843
Halvor Olsen Rate     (g.1867)  1837      Guri Arntsdotter Breestølen1845
Anne Olsdotter Rate             184O 1841
Ole Olsen Rate,Strand           1842

III.
Anna Ingebrigtsdtr.Rate (Uv)   1779 1837 Ole Olsen Arnthaugen    1778 1816

Ole Olsen Rate                  18O2 1883 Maglin Halvorsdtr.Bekken 18OO 1874
Anna Olsdotter Rate             18O7
Lars Olsen Ratte                1809 1810
Karen Olsdotter Rate            181O
Lars Olsen Rate                 1817      Kari Sivertsdotter

Halvor Olsen Rate               1827

Anne Larsdotter Rate (Morken)   1842 1928
Brit Larsdotter Rate            1845
Marit Larsdtrt.Rate             1848
Ingrid Larsdotter Blokkhus      1852 1931 Halvor Halvorsen Heggvold.  1855
                                           (eller Midthaug)
Ingebrigt Ingebr.Rate,Andhaug   1835      Guri Eriksdotter
Halvor Ingebrigtsen             1837

Dorthea Ingebrigtsdtr Andhaug   1866
Marit Ingebrigtsdtr.Andhaug     1868

IV.Erik Bersvendsen Rate        1767 1832 Bodde i en Stue under Rate.

Brit Eriksdotter Rate           18O2
Christi Eriksdotter Rate        18O8
Ole Eriksen Rate                1813 1814

Under Arnthaug (Andhaug) hr eg også funne;
John Johnsen Arnthaug                      Solvi Olsdtter

Anna Johnsdotter Arnthaug       1763

Så finn eg
Marit Iversdtr.Rarte i 183O                Barn m/Iver Halvorsen.Sunndal.

Marit Hansdtr.Rate              1826 1884 ugift døde i Aalbu

Frå Rate er forutan Ratgjerdet,bnr 2, utskildt desse eigedomane:
Bnr.3 Skoglund II og seld til Ferdinand Horvli i 1912
Bnr.9 Skoglund III og seld til Ferdinand Horvli i 1933
Bnr,4 Ratdriva seld til advokat Gunder Gundersen i 1918.
Bnr.5 Bedehustomt, seld til Oppdal Babtistmenighet.i 1918
Bnr.6 Solheim seld til Sigv. Øiamo i 1922.
Bnr.7 Skulhustomta,seld til Opdal kommune i 1923
Bnr.8 Bergly seld til Ingeborg Liabø i 1933.

Husmenn i 1876:
Hallstein Halvorsen             1798
Halvor Halvorsen                18O1
Sigrid Halvorsdtrt.             1816
 

Desse har eg ikkje funne plass til ovanfor:
Marit Evensdatter Rate                   Erik Larsen Rønningen ?

Sivert Eriksen Rate             1744

Anne Olsdtr. Rate               1738 1832 Berre ved død.
Eli Semmingsdtr Rate            1769 1799 Berre ved død

Anne Johnsdtr.Rate,ugift        1824 1851
 
 

                  R a t g j e r d e t
                Gnr.168 bnr.2 av skm.O,24
Denne eigedomen er den 9.januar 185O skylddelt frå bnr.1 Rate
og ved skjøte same dag overdrege til Hans Olsen Rate,seinare
Ratgjerdet. Men Ratgjerdet har sikkert vore oppbygggd og bebudd
lenge før den tid.Alt i 1762 er nemnd ein husmann under Rate,
Ingebrigt Lødensen (Larsen) g.m.Kari og dottra Kristi.Eg har
funne at denne Ingebrigt Lødensen vart 1OO år gamal.Både han og
kona Kari levde ved skattemanntalet i 1762. Ved folketellinga i
18O1 er ein Ole Mortensen (Martinsen) husmann under Rate og han
er gift med Marit Hansdotter.Dette må vera påRatgjerdet.Ole og
Kari er ikkje opførde med born i 18O1, så borna må ha vore
borte på arbeide på andre gardar. Eg finn Hans Olsen f 1799 på
Kletthammer som dreng.Sigrid Olsdotter f.1782 er i 18O1
tenestejente i Bøe og Eli Olsdotter f.1785 var tenestejente i
Stenboeng. I 1815 ved folketelling er Sigrid Olsdotter oppført
som 31 år gl.(f.1784) men det er nok den same som budde i Bøe i
18O1.Denne Sigrid Olsd.er i 1816 gift med Ole Olsen Liabø
(Emang) f.178O og dei hadde i 1813 sonen Endre.Sigrid er ved
giftarmålet oppgjeve som Ratgjerdet og fødd i 1782.Dei busette
seg som husmannsfolk på Liabø og fekk fleire born. Sigrid
Olsdotter døde i 1865.

          Skatte-og prestemanntalet 1664-1665:Ingedbrigt Lødensen(Larsen)
                         og kona Kari og dottra Kjersti (Kristi)Ingebr.dtr.
          Folketelinga 18O1: Ole Mortensen 52 år, Marit Hansdotter 5O år og
                      enka Ildri Olsdotter 7O år gl.Tenestejenta Marit
                      Ellingsdotter 33 år og hennar son Erling Sivertsen
          Folketellinga 1815:Dei same som i 18Ol pluss Sigrid Olsdotter
                    f.1793 og hennar son Endre Olsen 1 år 1O mnd.gl.Og som
                    betlende familie; Sivert Knutsen 53 år,og kona Marit
                    Ellingsdotter 5O år med borna Christi 1O år 7 mnd.og
                    Knut 6 år 7 mnd.
          Folketellinga 1875:Ole Hansen f.1828 og kona Ragnhild Olsdotter
                        f.1837.
          Matrikklane:1886 Ole Hansen, 19O3 Ole Olsen Slipersæter. 192O
                         Karl Wiberg.

Skifter på Ratgjerdet:
1858 31/12:Hans Olsen Ratgjerdet - Marit Johnsdotter.
           Born:1 Ole Hansen, 2 Marit Hansdotter,3 Eli Hansdotter.

                             Tinglyste dokumenter.
185O 9/1  ;Skylddelt Ratgjerdet og skjøte til Hans Olsen Ratgjerdet.
1859 9/4  :Skifte etter Hans Olsen Ratgjerdet og eigedomen utlagt til sonen
           Ole Hansen med hjemmelsbrev til honom.
19O5      :Skjøte frå Dordi Olsdotter Horvli og Eli H.Bøe som einaste
          arvingar etter Ole Hansen til Ole Olsen Slipersæter d.y. for
          kr. 12OO,-.
1922       Skylddelt tomta Solheim, bnr.6 til Sigvart Øyamo.
193O      :Skjøte frå Ole Olsen Slipersæter d.y. til søstra Gjertrud
          Olsdotter Ratgjerdet Wiberg for kr.3OO.-

           Desse har da hatt tinglys skjøte på Ratgjerdet:
           185O - 1859 Hans Olsen   19O5 193O Ole Olsen Slipersæter
           1859 - 19O5 Ole Hansen   193O   ?  Gjertrud Ratgjerdet
 

           Etter dette kan eg sette opp slikt register over folka der:
Roald Halvorsen Ratgjerdet                Sigrid Ellingsdtr. i 1769

Knut Roaldsen Ratgjerdet        1769
Christine Roaldsdtr.Rate                  Barn i 18O4 m/Halvor E.Vekve.

Anne Pedersdotter Ratgjerdet    1757 1841 (85 år gl. da ho døde)

Kari Ratgjerdet er død i             1766 alder ikkje oppgjeve

Ole Mortensen Ratgjerdet        1749 1842 Marit Hansdotter        1750 1838

Hans Olsen Ratgjerdet (g1825)   178O 1857 Marit Johansdtr.Vindal d.e.1793 1856
Sigrid Olsdotter Ratgjerdet     1784 1835 Ole Olsen Liabø (g1816)    178O
Eli Olsdotter Ratgjerdet        1785      Paul Olsen Romfo           1789
Ole Olsen Ratgjerdet            1793 1873

Brit Halvorsdtr.Ratgjerdet      18O4      Christines dotter

Ole Povelsen Romfo   "          1822

Marit Hansdotter Ratgjerdet     1826 1884 Ugift.død i Aalbu.
Ole Hansen Ratgjerdet           1828 19O2 1 Ragnhild Olsdotter  1827
                         (g.1882)   2Dorthea Olsdtr.Horvli     1837 1922
Ellen Hansdotter Ratgjerdet     1833 1913 Døde i Bø,Lønset
Johannes Hansen Ratgjerdet      1835 1836

Sigrid Olsdotter Ratgjerdet og Ole Olsen Liabø hadde borna:
Endre Olsen Ratgjerdet,Liabø    1813
Ole Olsen                       1817 1845
Ole Olsen                       182O
Morten Olsen Liabø              1823      Guro Semmingsdotter    1825 19O7

Mikkel Mortensen Liabø          1868

       Ole Hansen og søskene hans kan ikkje ha hatt born, for etter Ole
Hansens død død i 19O1,er i 19O5 skjøte utskreve av søstra hans, Eli Bøe,og
kona nr.2 Dorthea Horvli, som einaste arvingar etter Ole Hansen.Skjøtet er
utskreve til Ole Olsen Slipersæter d.y. som så i 193O skjøtet Ratgjerdet
over til si søster Gjertrud Olsdotter g.m. Karl Wiberg, og dei skreiv seg
sidan for Ratgjerdet.

I 19O5 kom det såleis nye folk på garden.
Ole Olsen Gjøra    (g.1875)     1838 1921 Marit Taraldsdtr.Voldøyen 1853 1911

Marit Olsdotter                 1877 1884
Ole Olsen Slipersæter           188O      Utvandra.
Gjertrud Olsdotter Ratgjerdet   1881 1942 Karl Anderseon Wiberg   1865 1946
Ole Olsen Ratgjerdet            1883
Marit Olsdotter Slipersæter     1888      Utvandra

Gjertrud Olsdtr.Slipersæter hadde m/Peder Sivertsen Storeng dottra:
Marit Pedersdtr. Wiberg         191O      Ivar Jære                  1917

Arne Wiberg                     1915 1963 Olava Ingebr.dtr.Vindal    1920
Margrete Karlsdotter Wiberg     1917
Gunhild Karlsdotter Wiberg      1917
Oddny Karlsdotter Wiberg        192O
 

I 1815 budde på Ratgjerdet som betlende familie:
Kari Ellingsdotter              1757 1782 barn m/Ellinhg Munkvold i 1768
        Årstalla må være feil               "  m/ Ingebrigt Myren i 1785

Nye folk på Ratgjerdet. (Marit Ellingsdtr.kan ikkje vera dotter av Kari)
Marit Ellingsdotter Rate        1768 1834 Sivert Knutsen (Fagerhaug) 1752 1816

Elling Sivertsen Ratgjerdet     1799      Karen Halvorsdotter Uv     18OO
Kristi Sivertsdtr.(Sigrid?)     18O5      Erik Johnsen Myren,Uv      1807
Knut Sivertsen                  18O8 1821 (Funne død i Hulberget)

Gjertrud Eriksdtr.Ratgjerdet    1839

Desse budde også ei tid på Ratgjerdet;
Roald Halvorsen Ishol           17O9      Sigrid Ellingsd.Slipersæter1731 1811

Sigrid Roaldsdtr.Ratgjerdet     1753 1773

Dei flytta attende til Ishol og sonen Roald overtok garden der.

Husmann på Ratgjerdet:
Ole Paulsen                     1725      Ingeborg Olsdotter         1746

Paul Olsen Romfo                1789      Eli Olsdotter              1785

Ole Povelsen Ratgjerdet         1822 1822

Ei Kari Ratgjerdet er død i 1766 utan at alder er oppført.

Marit Johannesdtr.Ratgjerdet    1793 1856 John Eriksen Rate.usikker.

Guri Johnsdtr. Rate             1826

Berit Olsdtr.Rate g.182O        1788      Barn i 181O m/Lars Ellings.Stuen
                                          Ole Olsen Skjørstad

Elling Larsen Rate              181O      Beriths son.
 
 
 

               Gardshistorie for Rate,
 Første gong vi finn Rate er i koppskattelista for 1645,og da med
 Erich Rate og hustru og borna Gudbrand,Peder,Ragnhild,og Sirre.
 Desse folka finn vi ikkje att seinare,bortsett frå at i 1661 er
 det Enken som er bygslar, og det kan da vera enka etter Erich. I
 landkommisjonens register 1661 er det Ingebrigt som bygslar 1/2
 Spand (d.e.1 øre 12 mkl.) av kongen og som desutan er eigar av 16
 mkl.i Haug Engeslett og betaler skatt av eit quernsted med 6 shil.
 Skatte- og Prestemanntalet 1664-1665 har Even, f.1618 som bygslar
 og han har sonen Lars f.1648. Even er også bygslar i 1696, men ved
 folketellinga i 1701 er oppført Even Ingebrigtsen f.1645.Det må da
 vera ein ny bygslar,kanskje i slekt med Even f. 1618.
 Ved matrikklane i 1716 er det Iver som er bygslar og i 1725 er det
 Ole Knudsen. Denne Ole Knutsen må enten ha kjøpt eigedomen eller han
 er inngift på garden med Sigrid Beraugsdotter.Kvar ho er ifrå har eg
 ikkje funne noko om. han er ved skattemanntalet 1 1762 oppført som
 Beraug Olsens far.Av dei tinglyste dokumeta ser vi at Ole Knutsen
 også var eigar i 1742 da han kjøpte 12 mkl.(Diverre har eg ikkje
 notert kvar desse 12 mkl.vart kjøpt ifrå). I 1746 overdreg så Ole
 Knudsen  eigedomen til sonen Beraug Olsen Rate.
 Ole Knudsen var gift 2 gonger,først med Sigrid Beraugsdotter og så
 med Brit Hansdotter. I første ekteskap hadde Ole 3 born: 1 Beraug
 f.1720, 2 Anna f.1722 g.m.John Ellefsen Jamtsæter, 3 Ole f.1730,g.m.
 Maglin Olsdotter Morken.Eg kan ikkje finne born frå 2. ekteskapet.
 Beraug Olsen Rate f.1720 vart gift to gonger.Først med Kari Olsdtr.
 Ålbu og så med Randi Olsdtr. Vasli (Ångaren).Born berre i 1.ektesk.
 men der vart det 13 born ialt.1 Sigrid gift med Sivert Hellaugsen
 Sneveshaug og budde der. 2 Ole d.e. f.1749, også gift 2 gonger,først
 med Marit Olsdtr. Ålbu og så med enke Ildri Øien. Ole overtok garden
 3 Ole d.y. f.1751 også gift 2 gonger,Først med Brit Ingebrigtsdotter
 Sneve og så med Anne Pedersdotter (Mølnerbakk??). Han flytta mykje
 om i Oppdal og budde i 1801 som husmann under Gorset.4 Marit f.1752,
 Truleg død med det same.5 Marit f.1753 d.1755 6 Beraug f.og d.1755
 7 Knut f.1756 d.1778.8 Erik f.1759 d.1831 g.m.Sigrid Pedersdtr.Gorset
 9.Marit f.1760 g.m.Ole Johnsen Sneve.10 Anne f.1763 d.1778.11
 Gjertrud g.m.Tore Olsen Vekve. 12 Marit d.e. f.1767 d.1807.13 Marit
 d.y.f.1769.
        Ole Beraugsen d.e.fekk skjøte på garden, 1 øre og 6 mkl. frå
 faren i 1769.Han hadde i første ekteskap 9 born:1 Beraug f.og d.1775
 2 Beraug f.1776 g.m.Dordi Blokkhus og overtok garden,sjå seinare.
 3 Kari f.1779 g.m.Halvor E. Ålbu og budde der.4 Ole Olsen Rate f.
 1782 d.1807, 5 Gjertrud f.1785 g.m. John Halvorsen Ålbu og budde der.
 6 Even f.1790 fall i krigen mot Sverige i 1813. 7 Ole f.og d. 1797.
 8 Ole f. 1801 d.1807. 9 Sigrid f.1804 g.m.Jens Halvorsen Nordmjøen.
 og budde der.
         Beraug Olsen f.1776 fekk skjøte på garden frå faren i 1801
 men han døde allt i 1807 og kona Dordi vart oppattgift men hadde
 ikkje born i det ekteskapet.I 1808 sel ho garden Rate,1 øre og 6 mkl
 til Zakarias Kristoffersen Moen frå Kvikne og den slekta er framleis
 i Rate. Zakarias var gift med Gjertrud Eriksdotter Vindalsløkken og
 dei fekk 3 born:1 Marit f.1810 g.m.Ole Johnsen Storli,utesto,og budde
 der.2 Kristoffer f.1812 g.m.Gjertrud Ellingsdtr.Nyhus og dei overtok
 garden i 1846. 3 Erik f.1820 g.m. Kari Sivertsdtr.Dei budde kanskje
 på Rise for sonen deira Peder Eriksen døydde der 4 år gamal i 1862.
 Kristoffer og Gjertrud fekk 9 born:1 Gjertrud f.1837 g.m.Ole Halvor-
 sen Kletthammer og budde der. 2 Zakarias f.1840 g.m. Gjertrud Olsdtr.
 Jamtsæter og dei vart eigarar av Rate. 3 Gjertrud d.y. f.1842 gift
 2 gonger. Først med Halvor Nilsen Storli og flytta til Storli,negar.
 4 Kristine f.1845 d.1897,ugif. 5 Erling f.1848 g.m.Kari Haugen og
 budde  der. 6 Halvor f.1851, utvandra og gift i U.S.A. 7 Ole f.1855,d.1856.
 8  Marit f.1855 g.m.Halvor Arntsen Lønset,9 Ildri f.1859, utvandra og
 gift i U.S.A.  Zakarias Kristoffersen overdrog garden til søstersonen
 Kristoffer Olsen på Kletthammer. Han var gift med Margrete Mikkelsdotter
 i Vindal,negar. Dei hadde to born. 1 sonen Zakarias som utvandra til
 Canada,og tok namnet Hjalmar. Han fekk skjøte på garden i 1924 men
 overdrog den same året til søstra Gina som var gift med John Olsen
 Løset frå Rindal. Etterkomarane bur framleis i Rate.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel