E M A N G
                         Gnr.145 bnr. 1 av skm. 2,66
Gamalt matr.nr.713 med skyld 1 øre 6 mkl.Nytt matr.nr 134 lnr.154 med
skyld 1 daler 3 ort og 3 shilling.
Koppskattelista 1645: Lauritz Emang og kona Giøri og Lauritz, dreng.
Odelsgodsfortegnelsen 1647: Lauritz besidder eget odel 1 øre.O skatt.
Landkommisjonen 1661:Enken er sjølveigar av 1 øre og bygslar 6 mkl.
                     i Haugen Ødegård.
Skatte-og Prestemanntalet 1664-1665.1 øre 6 mkl.Enken Gjøa og borma
              Anders Larsen f.1628 og Paul Larsen f.1631.
Matrikklane:  1661 enken,1664 Paul,1702 Lars,1745 Erik Johnsen,
              1777 John Eriksen.
Folketellinga 17O1: Lars Paulsen 4O år gl.
Skattemanntal 1762:Erik Johnsen g.m. Kristi og borna: 1 John,2 Paul,
              3 Gjertrud.
Folketelling 18O1:Iver Olsen 41 år,kona Eli Johnsdotter 27 år,med
                  Borna:1 John 8 år,2 Ole 5 år,3 Marit 4 år,Kårfolka
                  John Eriksen 58 år,og Marit Arnfinnsdtr 56 år
                  2. familie:Halvor Olsen,husmann,50 år.Randi
                  Arnfinnsdtr 47 år og dottra Marit 16 år.Kari
                  Halvorsdtr 50 år losjerer,(Nyder fattig penger).
Folketelling 1815:Ole Halvorsen 42 år, Ellen Johnsdotter 41 år,John
              Iversen 22 år,Marit Iversdotter 19 år, Randi Olsd.
              1O år Marit Olsdotter 7 år,og Eli Olsdotter 3 år,
              Ingeborg Knudsdtr.36 år,og hennar dotter Sigrid
              Sigrid Jensdtr.1O år,Kårmann John Eriksen 7O år.

Folketelling 1875:Ole Olsen (Slipersæter?) f.1838, Marit Taraldsdotter
               f.1848.Fråverande John Olsen f.1848,son av Ole Johnsen
.             2.familie:
               Ole Pedersen,husmann f.183O,Anne Thorsdotter,f.i Sunn-
               dal 1831,Thore Olsen f.1867 og Marit Olsdotter f.1863.

Skifter på Emang:
174O 21/3 :Lars Paulsen Emang - Gjøa Larsdotter.
           Born:1 Lars f.17OO,2.Paul f.17O2,3 Knut f. 17O5, 4 Olaug,
                f.1716,5 Kristi f.1718,6.Gjertrud f.1719.

1768 1/1O :Erik Johnsen - Kjersti Larsdotter.
           Born:1 John f.1744,2 Lars f.1752,3 Gjertrud f.1750,
                4 Olaug f. 1754.
18O3 1O/6 :Iver Olsen Emang - Eli Johnsdotter.
           Born:1 John f.1793,2 Marit f.1797.
18O8 14/9 :Lars Eriksen Emang,døde i Myren -Ildri Johnsdotter.
           Born:1 Erik Larsen Emang 10 år. (f.1798)
     1869 3o/12:Ole Johnsen Emang-Randi Johannesdotter.
                Born:1 John Olsen 19 år,2 John Olsen,13 år, 3 Kari Olsdtr.
                     g.m.John Halvorsen Kletthammer.4 Ingeborg Olsdtr.
                     5 Anne Olsdtr. 11 år.

                               Tinglese dokument
1744 23/10:Lars Paulsen Emang sel 1 øre i Emang til Erik Johnsen Vindal.
1755 18/2 :Erik Johnsen Emang får Kongeskjøte på 6 Mkl. i Emang.
1760 16/1 :Erling Knutsen Stenboeng har lyst odels-og løsningsrett på 1 øre
           og 6 mkl i Emang.
1768 24/10:Skifteskjøte til Kristi Larsdotter,enke etter Erik Johnsen Emang.
           Haugen, ei seter under Emang, er på skiftet utlagt til enka og dei
           to sønene John og Lars Erikssøner.

1769 12/1 :Erling Knutsen sel odels-og løsningsretten sin til Kristi Lars-
           dotter for 180 Rdl.
1775 25/2 :Lars Ingebrigtsen Sliper m/fl.sel 1 øre og 6 mkl.i Emang
            og 6  mkl.i Haugen til John Eriksen Emang for 155 Rdl.
1792 22/2 :John Eriksen Emang sel 1 øre 6 mkl.m/bøksel i Emang til svigers.
           Iver Olsen Torve.for 100 Rdl..
1803 17/6 :Iver Olsen Emangs dødsbu har ved skifte utlagt eigedomen til
            sonen John Iversen Emang.
1813 22/2 :John Iversen Emang får skjøte på Emang frå stedfaren Ole
            Halvorsen Sliper for 180 Rdl.
1842 7/3  :Kontrakt om Engslettene i Emangsmorken.
1843 10/3 .Forlik mellom John Iversen og husmannen Johannes Sivertsen om
            hamning i Imangsmorken
1844 8/2  :Skjøte frå John Iversen til Ole Johnsen på 1 øre og 6 mkl.for 600
           Spd.
1856 9/1  :Festeseddel frå Ole Johnsen til Anders Olsen Rate på plassen
            Morken.Avlyst i 1925.
1865 21/3 :Skjøte frå Ole Johns.til John Olsen på 1 øre og 6 mkl for 400 Spd

1869 31/12:Skifte etter Ole Johnsen.
1873 14/11:Skylddelt lnr.154b til Gunder Larsen Tretvold, ansett til ei
            skyld på 3 ort og 16 shilling = 13 1/2 mkl. revidert 3 ort 11 shilling.
1874 2/10 :Skylddeling over ein parsell som John Olsen har seld til Endre
           Andersen Kletthammer, skyld 1 shilling, lnr.154c.Bnr.3.
1883 2/10 :Skjøte frå John Olsen Emang til Ole Larsen Gravem for 3.500,-kr.
1906 14/2 :Utskifting av skogen m.m.
1916 15/2 :Skjøte frå Orkdal skifterett til Inge Clett Mull for kr.5.400,-
.på
           bnr.1, 2 og 4.
1916 8/9   Skylddelt bnr. 5 Imangdriva, 4 øre (2 øre frå kvart bruk)
1917 25/6 :Skylddelt Imangbakkene, bnr. 6 med skyld 83 øre. Av dette går 54
            øre frå bnr. 1.

          Desse har hatt skjøte på 145/1 Emang:
              -1744 Lars Paulsen       18O3-1844 John Iversen
          1744-1769 Erik Johnsen       1844-1865 Ole Johnsen
          1769-1792 John Eriksen       1865-1883 John Olsen
          1792-18O3 Iver Olsen Torve   1883-1916 Ole Larsen Gravem

                                       1916      Inge Mull
 

Etter det som er skreve framanfor, må desse folka anten ha budd på eller er
fødde på garden Emang:
Lauritz Emang                i  1645      Giøa  i 1645, enke i 1664

Anders Larsen Emang             1628
Paul Larsen Emang               1631

Stener Paulsen Emang            1669 1755
Lars Paulsen Emang              1671 1751 Gjøa Larsdotter
174O
Lars Larsen Emang               1700 1744
Paul Larsen Emang               1702
Knut Larsen Emang (g.1739)      1705 1759 Olaug Ellingsdtr.Vindal   1717
Olaug Larsdotter Emang          1716 1785 John Torstensen Trettvold 1715 1781
Kristi Larsdtr. Emang           1718 1774 Erik Johnsen Vindal       1723 1768
Gjertrud Larsdtr.               1719

John Eriksen Emang              1745 1820 Marit Arnfinnsd.Stekeren  1748 1814
Lars Eriksen Emang              1747 1752 Tatt av snøras.
Paul Eriksen Emang              1749 1767   ---- = -----
Gjertrud Eriksdotter Emang      1749 1823 Gunder Hansen Kletthammer 1738 1829
Gjøa Eriksdotter Emang          1751 1767 (Tatt av snøskred)
Lars Eriksen Emang (i Myren)    1752 1805 Ildri Johnsdtr.Øien(g1798)1773 1859
Olaug Eriksdotter Emang         1754      John Tostensen Trætvold,g.1744
Ole Eriksen Emang               1757 1757
Knut Eriksen Emang              1758 1759

Ildri Johnsdtr.oppattgift med             Ole Beraugsen Rate.

Eli Johnsdotter Emang (g1792)   1773 1847 1Iver Olsen Torve omkom . 1761 1803
                      (g18O4)             2Ole Halvorsen Sliper     1772 1863
Erik Johnsen Emang              1775 1775
Ingebrigt Johnsen Emang         1778
Kristi Johnsdtr. Emang          1779 1849 John Gundersen Vindal     1766 1829
Randi Johnsdtr.Imangen          1782 1782
Randi Johnsdotter Emang g.1812  179O 1880 Elling Johannessen Vindal 1791 1867

Anne Iversdotter Emang          1781 1866 ugift
John Iversen Emang g.1818       1792 1848 Karen Olsdotter Liabø     1776 1844
Marit Iversdotter Emang         1794 1795
Ole Iversen Emang               1795 1803
Marit Iversdotter Emang         1797 1850 Ellev Ingebrigts.Utem     1797 1877
Randi Iversdotter Emang         18O3 189O

Gjertrud Larsdtr.Emang          1794 1864 Fattiglem ugift

Rannei Olsdtr.Emang             18O5
Marit Olsdotter Emang (Sliper)  18O7 1886 Ols Johnsen Liabø         1805 1886
Marit Olsdotter Emang           18O8
Iver Olsen Emang                1810 1810
Eli Olsdotter Emang             1812
Marit Olsdotter Emang           1813 1814
Marit Olsdotter Emang (Sliper)  1817 1902 Ole Eriksen Tilset        1812 1883

Ole Johnsen Emang   (g.1844)    1815 1868 Randi Johnsdotr Munkvold 1817 1868

Kari Olsdotter Emang (g.1867)   1845 1928 John Halvors.Kletthammer  1837 1900
Ingeborg Olsdtr.Emang           1847 1876 Esten Henriksen Vasli     1851 1931
John Olsen Emang d.e.           1849 1904 Kristine Ellingsdtr.Nyhus 1858 1907
John Olsen Emang                1851 1853
John Olsen Emang d.y.           1854 1939 (Døde på Bøahaug)
Anne Olsdotter Emang            1857

Kari Olsdtr og John Halvorsen hadde borna:

Halvor Johnsen Emang
Ildri Johnsdotter Emang                   Brede Berre,Grogn.
Ellen Johnsdotter Emang

Nye folk på garden:
Ole Larsen Gravem               1851 1913 Marit Johnsdtr.Sliper     1853 19O9
Kristine Olsdotter Emang        1879 1885
Johan Olsen Emang               1881
Ingrid Olsdotter Emang          1884 1885
Kristine Olsdotter Emang        1886
Ingrid Olsdotter Emang          189O 1949 Ola Eriksen Liabø         1876 1967
Lina Olsdotter Emang            1893 1952 (gift Fall i U.S.A.)
Eivind Olsen Emang              1897       Utvandra.

Husmenn:
I 18O1 Budde på Emang:
Halvor Olsen Emang,Sliper       1751 1814 Randi Arnfinnsdtr.Stekeren 1754 1825
Kari Halvorsdtr.losjerer        1751      nyder fattig penger
Marit Halvorsdotter Sliper      1785 1855 Johannnes Sivertsen Ishoel

Ranni Johanesdotter Emang       18O6
Ildri Johannesdtr.Enabg         18O9

Tillegg Emang:
I 1875 budde også på Emang:
Ole Pedersen (Sunndaling ?)     183O      Anne Thorsdotter Sunndal  1831

Marit Olsdotter                 1863
Thore Olsen                     1867      Marit Olsdotter           1863

Nye folk på garden:
Ole Olsen Slipersæter           1838      Marit Thorsdtr.(Taraldsd) 1848

Gjertrud Larsdotter Emang       1793 1864
Erik Larsen Emang,Strandkalvh.  1798

John Olsen Emang                1849 19O4 Kristine Ellingsdtr.Nyhus 1858
1907
John Olsen Emang                1851 1853

Ole Olsen Emang                 1875 1875 ??

Born i USA:
Ole Johnsen Emang               1879
Oluf Johnsen Emang              1881
Regina Johnsdtr.
Clara Johnsdtr,
Ida Johnsdtr.
John Johnsen

Ingeborg Knutsdotter Vognild    1779      Jens
Sigrid Jensdotter Vognild       18O5

                                 E M A N G
                   Gnr. 145 bnr.2 av skm.1,7
Frådelt frå bnr. 1 ved skylddeling 14/10 1874. Eigar i 1880 var
Gunder Larsen og i 1909 Ole Larsen. På skifte etter Ole Larsen
i 1916 vart eigedomen seld til Inge Clett Mull for kr.5.4OO,-.I
i 1917 sel Inge Klett eigedomen til Ingebrigt Larsen saman med
bnr 1 og bnr.4.Etter 1918 er bnr.2 samanslege med bnr 1 og
utgår som eige matrknr.

                                   E M A N G
                        Gnr. 145 bnr. 3 av skm.0,o3
          Skylddelt frå bnr. 1 2/1O 1874 og gjeve ei skyld på 1 shilling.
          Eigar i 1889 er Endre Audensen Emang og i 19O9 den same.

                                   E M A N G
                       Gnr. 145 bnr. 4 Haugen av skm 0,49
          Frådelt frå bnr 2 ein gong millom 188O og 19O9. Eigar i 19O9 Ing-
          rid Olsdotter Trætvold.I 1916 har Inge Clett Mull fått skjøte på
          bnr,4 saman med bnr. 1 og i 1917 sel Mull båe eigedomene til Inge-
          brigt J. Lønset.

                        Frå 1918 er eigedomen samanlagt med bnr. 1 og utgår
          som eige matrikkelnummer.

                              I M A N G D R I V A
                       Gnr. 145 bnr. 5 acv skm. 0,o4
          Skylddelt frå bnr. 1 og 2 ved skylddeling 8/9 1916 og seld til
          advokat Gunder Gundersen, Oslo.
 

                           I M A N G S B A K K E N E
                         Gnr, 145 bnr. 6 av skm. 0,83.
          Frådelt frå bnr. 1 og 2 ved skylddeling tgl. 26/6 1917 og av Inge
          Mull seld til advokat Gunder Gundersen, Oslo.

                       I M A N G S M O R K E N.

          Eg kan ikkje sjå at denne plassen nokon gong har hatt eige
           matrikkelnummer. Nemnd første gong i folketellinga 18O1 og da som
            husmannsplass.
          Folketellinga 18O1 Halvor Olsen 5o år,Randi Arnfinnsdotter 47 år
          og dottra Marit 16 år.Kari Halvorsdotter 5O år,losjerer
                      nyder fattig penger.
          Folketellinga 1815.Johannes Sivertsen 3o år Marit Halvorsdotter 3o
                       år og døttrene Randi 9 år,Ildri 5 år,og kårkona Randi

                      Arnfinnsdtr. 62 år. Husmann Halvor Estensen 35 år og
                      kona Christine Roaldsdotter 45 år med døttrene Berit
                      18 år og Sigrid 6 år.
          I 1875 er ikkje Imangsmorka med i folketellinga. Garden var vel da
                      fråflytta etter raskatastrofa i 1868.

Eg finn da at desse folka har budd i lengre eller kortare tid på plassen.

Halvar Olsen (F.Bekken ?)       1751 1813 Randi Arnfinnsdtr.Vekve  1754 1825

Marit Olsdtr.Emangsmorken       1782 1869 (frå Ishol?)fattiglem

Marit Halvorsdtr.Imangsmorken   1785 1855 Johannes Sivertsen Ishol 1784 1871

Randi Johannesdtr.Imangsmorken  18O5 1891 Hans Ingebrigtsen Utem   1796 1882

Ildri Johannesdtr.              18O9 1887 Ole Olsen Hoel,Grinda    1798 1834
Eli Johannesdtr.                1822 1872 Hans Johnsen Haugen      1824 1910

Hans Kristof.sen Hovde fra Biri 1818 1852,veiarbeider,Imangsmorken

Nye folk på plasse.
Anders Olsen Rate (son av Ole G)1818 1868 Anne Hansdotter Bekken   1819 1868
    (Båe desse og 3 av borna omkom i snøraset 1868)

Kari Paulsdtr.Emang             1824 19O8

Marit Andersdtr.Imangsmorken    1843      Barn m/Karl Dalsberg i 1869
Gjertrud Andersdotter           1846      Paul Enoksen Rise        1844
Randi Andersdotter              1848      John Arntsen Blokkhus    1845 1904
Sigrid Andersdotter             1852 1868
Berit Andersdotter              1855 1868
Halvor Andersen                 1856 1868
Hans Andersen                   1858

Christian Karlsen Imangsmorken  1869      Gift i vår Frue Kirke,Trondheim .

Nye folk på plassen:
John Olsen Jamtsæter (g.1848)   1816      Marit Iversdotter Storli  1815

Marit Johnsdotter Imangsmorken  1848
Magnhild Johnsdotter            1850

Desutan budde desse ei tid på Imangsmorken:

Halvor Estensen Vekve           1779 1848 Kari Roaldsdtr. Ishol     1769 1822
    (Dei døde på Stubban,(Sandvold) og hadde borna:
Brit Halvorsdotter              18o4 1858 Isak Olsen Liabø          18O4 1848
Ingeborg Halvorsdtr.            18O7 18O7
Sigrid Halvorsdtr.   (g1834)    18O8       1Isak Olsen Gjersvold    18O4 1834
                     (g1835)               2Ingebrigt J. Hevle       18O2
Ingeborg Halvorsdotter          1811 1813.

Kristi Isaksdotter Liabø        1831       Erik Johns.Svartøygjelen  1833
Ole Isaksen                     1842
 

                 S T E K E R E N.
               Gnr.146 bnr.1 av skm.4,94
Gamalt matr. 714 med skyld 1 øre.Nytt matr.nr 135 lnr.155 med
skyld 1 daler 3 ort og 3 shilling.
Koppskattelista 1645:John med kone, og borna:1 Erik Johnsen,
           2 Gjertrud, og tenestefolka Andfind og Marit.
Odelsgodsfortegnelsen 1647: Andfind, besidder eget odel 1 øre.
Skatte-og Prestemanntalet 1664-1665.1 øre.Enken Marit,Løden
           1632,Arnfind f.1638.Arnfind jnr.f.1655,Halvor,f.1665
Matrikklane;1664 Løden,1696 Arnfinn,(Sjøleigar)1716 Ole Johns.
            1721 Ole Iversen,1760 Arnfinn,1777 John Arnfinnsen,
            1815 Arnfinn Johnsen.
Folketelling 1701: Arnfinn Lødensen,50 år,Ole Arnfinnsen 16 år.
Skattemanntal 1762:Arnfinn Olsen.enkemann, og borna:1 Marit,
            2 John, og mannens søster Marit Olsdotter.
Folketelling 1801:John Arnfinns.52 år,Dordi Johnsdotter 49 år,
           sonen Arnfinn 26 år med kona Gunhild Nilsdtr 27 år,
           Dei andre borna:1 Ole 19 år,2 Olaug 16 år, 3 Eli 14
           år,04 Marit 11 år, og 5 John d.y. 8 år.
Folketelling 1815:Dei same som i 1801 men i tillegg har Arnfinn
           og Gunhild fått borna:1 dottra Dorthea 1.1801,2 John
           1806 3 Nils f.1815.Husmannsenke Ellen Arnfinnsdotter
                   58 år og sonern Sivert Povelsen 25 år.Og Karen Halv.
                   dtr.80 år,fattig (Lægd?).
Folketelling 1875:Arnfinn Johnsen 1839,Ingeborg 1852,Kari 1874,
                  John Arnfinnsen 1806,kår,Kari Johnsdotter 1819, Lars
                  Ingebrigtsen 1858,tenar,Anne Olsdtr.1866,Ole Anders
                  sen 1792, Vedhugger.
Skifter på Stekeren:
1737 20/7 :Ole Johnsen Steker - Randi Arnfinnsdotter.
           Born:1 John 1717,2 Arnfinn 1722,3 Mali 1721,4 Marit
                1726 5 Eli 1731 og 6 Marit d,y,1733.
1741 29/8 :John Olsen Steker-ugift,arvingar som i neste skifte.
1741 29/8 ;Randi Arnfinnsdotter - Ole Johnsen, død.
           same borna som ved skiftet i 1737.
1741 29/8 :Peder Larsen Sliper - Randi Arnfinnsdotter Stekeren
           Arvingar:Søskena hans:1 Ingebrigt Larsen Sliper bror
           2 Hans Larsen Nerhol,3 Elling Larsen Slipersæter
           4 Anne Larsdotter Myren, 5 Marit Larsdtr,g.m. Iver
             Roaldsen Vindal.
1759 6/11 :Arnfinn Olsen Stekeren - Eli Johnsdotter,f.Vognild.
           Born:1 John 1749,2 Ole 1751,3 John d.y.1753,4 Marit
                1747,5 Randi 1754,og 6 Eli 1756.
1839 13/7 :Marit Johnsdtre.Stekertrøen - Knut
           sonen Sivert Knutsen enearving.

          Skjøter på 146/1 Stekeren.
              -171O Erik Nilsen           1835-1872 John Arnfinnsen
          171O-1748 Ole Johnsen           1872-191O Arnfinn Johnsen
          1748-177O Arnfinn Olsen         191O-1934 John Arnfinnsen
          177O-18O2 John Arnfinnsen       1934      Martin Aalbu
          1802-1835 Arnfinn Johnsen                 Peder Aalbu.

                            Tinglese dokument.
171O 16/12:Ole Johnsen får skjøte fra Erik Nilsen på d.e. for 16 Rdl.
1748 31/1O;Arnfinn Olsen Stekeren får skjøte på 1 øre i Stekeren frå Paul
           Johansen og Ole Sliper.
177O 22/2 :John Arnfinnsen Stekeren får skjøte på 1 øre i Steker frå faren
           Arnfinn Olsen for 28 Rdl.
18O2 24/2 :Arnfinn Johnsen Steker får skjøte på 1 øre i Stekeren frå faren
           John Arnfinnsen for 3OO Rdl.+ kår.
1835 2/2  :Arnfinn Johnsen skjøter til sonen John Arnfinnsen for 1OO Spd.
1863 29/8 : Utskifting av utmarka med naboene.
1872 18/6 :Skjøte frå John Arnfinnsen til sonen Arnfinn Johnsen på 1 øre
           eller 1 daler 25 shilling for 25O Spd. og kår til faren og kona
            Kari Johnsdotter.
19O6 14/2 :Utskifting av skogen m.m. med naboene.
1910 9/6  :Skjøte frå Ingeborg J. Stekeren til John Arnfinnsen for kr.2.5OO,-
            og kår av femårleg verdi kr. 5OO.-
1916 8/9  :Skylddelt bnr. 2 Stekerdriva, skyld 4 øre og seld den til kanal-
           direktør Sæthren.
1928 2/4  :Utskiftning av eigedomens sætermork.
1934 2O/6 :Skjøte frå John Arnfinnsen Stekeren til Martin Pedersen Ålbu.

Desse folka må da anten ha budd på eller er fødde på Stekeren:
John Arnfindsen brukar både i 16O6 og 1645

Arnfind (må være død før 1665 -   Marit Lødensdtr.Liabø,enke i 1665

Løden Arnfindsen Stekeren       1632
Arnfind Arnfindsen Stekeren     1633
John Arnfindsen  Steker         1638

Erik Johnsen Stekeren i 1645
Gjertrud Johnsdotter i 1645

Arnfinn Lødensen Stekeren       1655      Marit Simonsdotter Liabø
Halvor Lødensen Stekeren        1665

Ole Arnfinnsen Stekeren         1685
Randi Arnfinnsdotter            1691 1747 1Ole Johnsen Stølen          1737

                                          2Peder Larsen Sliper     1699 1741

Anne Arnfindsdtr.Stekeren       1695 1741 Erik Nilsen Slipersæter  1691

John Olsen Stekeren             1712 1741 ugift
Mali Olsdotter Stekeren         1721
Arnfinn Olsen Stekeren          1722 1777 Eli Johnsdotter Vognild  172O 1759
Marit Olsdtr.Stekeren d.e.      1729 1798 Erik Olsen Hoel,Hulberget g.1756
Eli Olsdotter Stekeren          1731 1742
Marit Olsdtr. Stekeren d.y.     1733 1798 Ole Taraldsen Bøe,Horvli  1735 178O
Kari Olsdtr.Stekeren g.1756               Erik Olsen Hoel

Anders Haldorsen Stekeren g.1744          Ingrid Gulliksdtr.Mjøen,enke ??

Randi Arnfinnsdtr.Stekeren      1746 1751
Marit Arnfinnsdtr. Stekeren     1747 1814 John Eriksen Emang        1744 182O
Ole Arnfinnsen Stekeren         1748 1749
John Arnfinnsen Stekeren        175O 1824 Dordi Johnsdtr. Vindal    1752 1822
                                          Barn i 1782 m/Gjertr.Halvd.Detli ??
                                            "  " 1787 m/Marit fra Dovre
Ole Arnfinnsen Stekeren d,y,    1752 1794 ugift.døde på Bøe, Lønset.
John Arnfinnsen Stekeren d.y.   1753 1841 Guri Stengrimsd,Hulberget 1757 1841
Randi Arnfinnsdotter Stekeren   1754 1825 Halvor Olsen Detli (?)    1751 1813
Eli Arnfinnsdotter Stekeren     1757 1832 Paul Siverts.Stekertrøen  1749 18O5
         (husmannsfolk i 1815)
Sivert Paulsen Stekertrøen      1789      Guru Andersdtr.Gissinger  1796

Halvor Olsen Detli (?) og  Randi Arnfinnsdtr. hadde dottra
Marit Halvorsdotter Stekeren    1784      ikkje meir om henne.

Arnfinn Johnsen Stekeren        1774 1852 Gunhild Nilsdtr.Storli   1774 1855
John Johnsen Stekeren           1775 1793 Satte sit liv til i Drive-elven da

                                          han skulle fare over samme.
Eli Johnsdotter Stekern         1778 1781

Kristi Johnsdotter              1780 1849 John Gundersen Vindal     1766 1829
Ole Johnsen Stekeren  (g.1821)  1782 1836 Marit Ellingsd.Munkvold   1789
Olaug Johnsdotter Stekeren      1785 1861 Lars Roaldsen Slipersæter 1787 1868
Guri Johnsdtr. Stekeren         1784
Eli Johnsdtr. Stekeren d.y.     1785 1874 1Ingebrigt Bøe            1788 1821
                                          2John Olsen Liabø         179O 1866
Marit Johnsdotter Stekeren      179O 1839 Knut Hansen Sæter(ikke g.)1791 1867
John Johnsen Stekeren           1793 1871 Ugift, hadde 3 born.
Guri Johnsdotter d,y,           1799 1799

Dordi Arnfinnsdotter Stekeren   18O1 1819
John Arnfinnsen         "       18O4 18O4
John Arnfinnsen         "       18O5 1885 Karen Johnsd,Lønsetrøn.   181O 1889
Ingeborg Arnfinnsdtr.           18O6
Nils Arnfinnsen                 18O7 1811
Arnt Arnfinnsen ( Trillinger).  18O7 1811
Brit Arnfinnsdtr.               18O7 1811
Karen Arnfinnsdtr.              1811 1811
Brit Arnfinnsdtr.               1813 1813
Nils Arnfinnsen Stekeren        1814 1819

Olava Olsdtr.Stigeren           1815

Sivert Knudsen Stekeren (Ålbu)  1823 1875  barn i 1844 m/Sigrid Lønset

Arnfinn Johnsen Stekeren        1836 1836
Gunhild Johnsdotter Stekeren    1837 1917 Ole Olsen Vindal,oppig.   1829 1923
Arnfinn Johnsen Stekeren        1839 19O1 Ingeborg Johnsd.Munkvold  1852 1928
Randi Johnsdotter Stekeren      1846 1847

Kari Arnfinnsdtr. Stekeren      1874 1884 far Andfind Johnsen
John Arnfinnsen Stekeren        1876 1952 Ingeborg O.Liahjell       1869 1949
John Arnfinnsen d.y.            188O 1890
Ildri Arnfinnsdtr Stekeren      1883 1937 Ole P.Smaavoll             1874

Nye folk på garden:
Martin Pedersen Ålbu,Detli      1896 1989 Inger Olsdotter Sliper    19OO 1989

Jorid Ingebjørg Aalbu           1935
Per Kaare Aalbu                 1937      Ugift.

Tillegg Stekeren.
John Arnfinnsen Stekeren f. 1753 hadde 2 born.
Dordi Johnsdotter Detli         1782 1830 John Olsen Liabø          1780 1866
Ole Johnsen                     1787 1836 mor Marit Hansdtr.Lindsø frå Dovre.

John Johnsen Stekeren f.1793 hadde dottra Eli m/Dordi Halvorsdtr. Lønset
Eli Johnsdotter Stekeren        1843      Simen Johnsen Høiligjordet 1842

John Johnsen Stekeren hadde m/Marit Olsdtr. Sliper sonen Ole J.Sliper i 1837.

Marit Johnsdtr. Stekeren og Knut Hansen Sæter hadde sonen:
Sivert Knutsen Stekeren,g.1859  1823 1875 Guro Olufsdtr.Blokkhus    1829 19O8

Brit Sivertsdotter Stekeren     1844      Utvandra
Dordi Sivertsdtr.Stekeren       1853 1944 Iver Arntsen Dørum.oppistu
Marit Sivertsdtr.Lønset         1867

Ole Johnsen Stekeren f.1787 hadde med Marit Ellingsdtr.Munkvold,dottra
Olava Olsdotter Munkvold        1815  (Mora f. 1786)

Eli Johnsdtr.Stekeren og Simen Olsen Hede hadde borna:
John Hede                       187O 1937
Dordi Hede                      1872      Utvandra.

I 1851 har ein forpaktar Sivert Engelsen Liabø, barnet Kristi med Marit
Arnfinnsdotter,utan familienamn. (Er ho dottr av Arnfinn Johnsen og Gunhild
Nilsdotter ? Finn ho ikkje.)

                                Stekertrøen
                 gnr.146 bnr.2 av skm. 4 øre.
skylddelt frå bnr.1 8/9 1916 og seld til kanalødirekt ør Sæthren.
Povel Sivertsen Stekertrøen   1745 18O5 Udfalden i elven Driva,

Marit Johnsdtr.Stekertrøen         1839 pike men hadde sonen

Sivert Knudsen Stekertrøen    1823

                 Garden Emang.
        I koppskattelista for 1645 er Emang med millom fulle gardar med
Lauritz (Lars),kona Giøre og drengene Lauritz og Stener.
Jordkommisjonens register opplyser at garden har ei skyld på 1 øre og 6
mkl.m.a.ord ein nokså verdifull gard. Av dette er 1 øre i sjølveige og 6 mkl.
er bygsla av kongen.Odelsgodsmanntalet for 1647 seier at Laurits "besidder
eget odel".I 1661 må den eldste Lauritz vera død for det er enken som er
er oppført som eigar.Preste-og skattemanntalet viser at det er kona Gjøa som
rår over 1 øre og 6 mkl.med sonen Anders Larsen f.1628 og sonen Paul Larsen
f.1631.Folketellinga 17O1 nemner berre Lars Paulsen.så Anders Larsen må vel
da vere død utan born.Lars Paulsen var fødd i 167O og sat med garden til 1742
Da døde han og det er halde skifte som viser at han hadde vore gift med Gjøa
Larsdotter.Denne Gjøa må vera inngifta og ikkje i slekt med den Giøre som er
nemnd i 1645,for det ville ha vore for nære slektskap.
       Lars og Gjøa hadde 6 born.Dei to eldste gutane død unge utan born.Den
Den tredje,Knut Larsen vart gift med Olaug Ellingsdtr.Vindalen og budde i
Stenboeng.
Det vart dottra Kristi f.1718,g.m.Erik Johnsen Vindal,som i 1755
får kongeskjøte på dei 6 mkl.som til da har vore bygsla.I 1744
har Erik Johnsen fått skjøte på 1 øre frå Lars Paulsens bu.
Erik Johnsen døde i 1768 og det er halde skifte etter honom og det
syner at han hadde 4 born,John,Lars,Gjertrud og Olaug.I 1775 sel
Lars Ingebrigtsen Sliper m/fl 1 øre og 6 mkl. i Emang og 6 mkl.i
Haugen til John Eriksen Emang. I 18O3 sel han så eigedomen,1 øre
6 mkl.til svigersonen Iver Olsen Torve som må vera død same året,for det er
da halde skifte etter honom.Han var gift med Eli Johnsdotter Emang som i 18O4
gifta seg opp att med Ole Halvorsen Sliper.Eli hadde i første ekteskapet 4
born og millom dei sonen John Iversen som fekk skjøte på Emang frå Stedfaren
i 1813. Han sat med garden til i 1844 da han overdrog den til sonen Ole
Johnsen f.1818,g.m.
Randi Johnsdotter Munkvold.Dei hadde m.a.sonen John Olsen som reiste til
Amerika og selde garen til Ole Larsen Gravem frå Sunndal for kr.3.5OO i 1883.
Seinare handel har eg ikkje funne heilt greie på,men garden har vel vore
nedlagt som eige gardsbruk.

Har ikkje funne noko meir enn det som er sagt under kvart nummer om
bruksnummra 2 til 6.

Har heller ikkje funne noko meir å skrive om Imangsmorka.
 
 

                    Stekeren.
        Stekeren er i koppskattelista med millom fulle gårde med John.kone og
borna Erik og Gjertrud og teneste folka Arnfind og Marit.Arnfind må vel også
vera son av John,for i odelsgodsmanntalet er han oppført som"besidder eget
odel" altså sjølveigar alt på  det tidspunktet.Landkommisjonens register
bekrefter at Enken er sjølveigar.Det må vera enka etter John.
         I skatte-og prestemanntalet for 1664-1665 er namnet på enka oppgjeve
å være Marit med borna Løden,f.1632,Arnfind f.1638, Arnfind jnr.f.1655 og
Halvor f.1665.
Denne Halvor kjem ikkje att seinare så det er lite truleg at han er son av
Marit.Matrikklane viser at Løden var eigar i 1664 og Arnfind i
1696.Folketellinga i 17O1 viser at Arnfinn Lødensen var fødd i 1651 og at han
hadde sonen Ole Arnfinnsen f.1685.Det kunne ha vore fleire kvinner, for dei
er ikkje medtatt i dette manntal- let,som helst er eit militært manntal,for
det er berre karar over ein viss alder som er medtatt.
        Matrikklane viser at i 1716 var Ole Johnsen eigar,og 1721
Ole Iversen og så i 1736 Arnfinn.Ole Johnsen var gift med Randi
Arnfindsdotter f.1691,men korleis Ole Iversen er medkomen har eg ikkje funne
ut.Arnfinn Lødensen f.1655 må venteleg vera død kring
år 171O,for da har Ole Johnsen fått skjøte frå Erik Nilsen.Dei var
gifte med kvar si dotter av Arnfinn Lødensen.I 1748 har så Arnfind
Olsen f.1722 fått skjøte frå Paul Johansen og Ole Sliper,truleg
formyndarar for borna etter Randi Arnfinnsdotter. Arnfinn Olsen var gift med
Eli Johnsdtr.Vognild og sat med eigedomen til i 177O
da han gav sonen John Arnfinds.skjøte på 1 øre i Stekeren.for 28
Rdl. John Arnfindsen var gift med Dordi Johnsdtr. Vindal.Dei hadde
1O born,som alle på 3 nær,voks opp til vaksen alder og vart gifte
rundt om i bygda.Eldste sonen, Arnfind Johnsen fekk skjøte frå faren i
18O2.Han var gift med Gunhild Nilsdter Storli,og dei fekk
også 1O born,men av desse var det berre sonen John Arnfinds.f.18O5
som nådde vaksen alder. Han vart gift med Karen Karen Johnsdtr.
Johnsdtr.Lønsetrønningen og dei fekk 4 born men det var berre 2 som voks
opp,dottra Gunhild f.1837 vart gift til oppigard Vindal  ogh flytta dit.Sonen
Arnfind Johnsen f.1839 vart gift med Ingeborg
Johnsdtr.Munkvold f.1852 og dei fekk skjøte på 1 øre i Stekeren
for 250 Spd.og kår.Arnfind døde i 19O1 og kona sat med garden til
191O da ho gav sonen John Arnfindsen skjøte.

Husmenn: I 1815 er nemnt at Eli Anfinnsdotter f.1756 gift med
Paul Sivertsen var husmannsfolk i Stekertrøen. Dei hadde sonen
Sivert Paulsen f.1789 som vart gift med Guru Andersdtr.Gissinger.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel