Matrikkelnummer 754 Breestølen.
med gammel skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.171 med lnr.200a og b, og 2O1 med
skyld tilsammen 4 ort og 10 shilling. Frå 1890 Gnr.181 bnr.1 med skyld
1 ort og 2o shill.

Folketellinga 17O1:Ole Haldosen 6O år,Ingebrigt Olsen  9 år.

Skattemanntal 1762:Halvor Guldbrandsen og Marit.Husmann Ole
                   Larsen og Anna med dottra Ingeborg
Matrikklane:
1647 Hallie Brende      12 mkl.    1738 Ole Olsen        2 1/4 mkl.
1661 Helle              18 mkl.         Roald Olsen      8 1/4  "
1664 Hølje ? 56 år      18  "           Ole Breiens enke 6 1/4 mkl.
1696 Halvor             18  "      189O Kristof.Strømsv. 2 ort 20 sh.
1721 Halvor             18  "      19O9 K.H.Strømsvik    1.7o mark.
1762 Halvor

Folketelling 1801:Erik Sivertsen 32 år og Marit Svendsdtr.31 år,
                  med borna;1 Sivert 12 år,2 Svend 10 år,
                  3 Johannes 6 år, 4 Hochen 3 år.

Folketelling 1815:Sivert Eriksen 31 år.

Skifter på Breen.754 Breestølen.
1749 18/1 :Gudbrand Sjursen Breen -  Marit Halvorsdotter.
           Born:1 Anne g.m.Ole Larsen Breen 30 år.2 Anne d.y.29 år.
                3 Maglin 28 år,4 Halvor 20 år.

                  Tinglyste Dokumenter.
1749 27/10:Breen 6 mkl.av Gudbrand Sivertsen seld til sonen Halvor
           Gudbrandsen for 6 Rdl.
1753 29/11:Ole Olsen får skjøte på 1 mkl.i Munkvold frå Halvor
           Gudbrandsen Breen.
1757 17/1 :Halvor Gudbrandsen pantsetter Breen til Ole Andersen
           Munkvold for lån 88 Rdl.
1761 17/1 :Ole Andersen Munkvold får skjøte på 8,5 mkl.i Breen frå
           Halvor Gudbrandsen Breen.
1761 26/10:Breye,en husm.plass bøkslet av Halvor Gudbrandsen til
           Halvor Jonsen Kaashaugen.
1763 17/1 :Breen,forlig mellom Halvor Gudbrandsen og svogeren Jon
           Jon Larsen om kaar for laante penger.
1768 27/6 :Breen,Ole Olsen Munkvold og Roald Jonsen Eggen får skjøte
           på 8,5 mkl (det halve) i Breen frå Ole Olufsen Aalbu for
           100 Rdl.
1769 29/10:Breye 10 mkl.seld av Halvor Gudbrandsen til Ole Olsen
           Munkvold for 91 Rdl. og kaar til Ole Larsen.
1769 29/12:Breen 18 mkl.hvorav eieren Gudbrand Halvorsen ved contract
           har overlatt til bruk til Ole Olsen og Ole Andersen
           Munkvold for en viss aarlig fastsatt avgift.
1774 28/1 :Oluf Olsen Munkvold og Roald Jonsen Eggen får skjøte på
           Breen,17 mkl.frå Gudbrand Halvorsen for 250 Rdl.
1786 12/12:Breye,derav 8 1/2 mkl. av Ole Ollefsen seld til sonen Ole
           Olsen for 75 Rdl.
1800 28/8 :Ole Roaldsen Eggen får skjøte på 6,5 mkl.i Breen frå Roald
           Johnsen for 100 Rdl.
1803 21/2 :Breen,det halve,8,5 mkl.og Breen 1 øre er begge pantsatt av
           Ole Roaldsen til Stengrim Eriksen for lån 599 Rdl.

Skjøtene på 754 og 755.

Desse har budd på 754 Breestølen:
Hølje (Helle)             16O8      56 år i 1664

Ole Haldosen              1641      6O år i 17O1

Gudbrand Simonsen Mjøen   1683 1749 Marit Halvorsdtr.

Ingebrigt Olsen           1692

Sigrid Ingebrigtsd.Breye  172O 176o Halvor Hallsteims.Horvli,1716 176o

Halvor Guldbrandsen       1729 1765 Marit Nilsdtr.Rishaug    1711 1799
Magdlin Gudbrand.Breye              1Olef Evensen Bakk, g.1751
                                    2Christoph.Siverts.Sesaker i 176O
Anne Gudbr,dtr.Breye                1Arn Haldosen Horflie g.1755
                                    2Ole Larsen              1755 1801

Ranney Halv.dtr.usikker             Ole Olefsen Aalbu,gift 175O ??
Guldbrand Halvorsen       1751      Guri Arentsdtr.Vasleggen  1744
Kari Halvorsdtr.Breye     1752      Barn i 1782 m/Iver T.Horvli
Nils Halvorsen Breye      1755 1775
Halvor Halvorsen Breye    1758      Barn i 1787 M/Marit I.Vognild

Guro Olsdtr. Breye        1768 1768  usikker.

Marit Iversdtr.Breye      1782      Karis dotter,

Ranney Guldbrandsdtr.               John Iversen             1782 1848
Halvor Guldbrandsen                 Sigrid Ellevs.Breestølen 1798 1878

Ole Breestølen            1786 1868 kårmand

Arnt Johnsen Breestølen   1793 1873 Marit Eriksdtr. i 1837   1812 1854

Anne Halvorsdtr Breen     18OO 186O  gm.enke.

Sigrid Halvorsdtr.Morken  1814 1856 på Breestølen

Gurine Johnsdtr.Breen     1817
Gurue Johnsdtr.Breestølen 1822

Gustan Anders.Breestølen  1827 1873 berre ved død. (fattig)

Rannei Arntsd.Breestølen  1837
Erik Arntsen Breestølen   1839
Gjertrud Arntsdtr.   "    1842
Guri Arntsdtr.Breestgølen 1845

Guri Halvorsd.Breestølen  1837

Marit Arntsdtr.Breestølen 1857 1861
Marit Arntsdtr.Breestølen 1859 1859

Lars Olsen Breestølen     1868 1889,dreng.husmannssønn
Ole Olsen Breestølen      1879 1879 Gbr.sønn (Ole Larsens barn)

Husmann:
Ole Larsen i 1746 (sjå ovanfor       Anna Gudbrandsdtr.
Ingeborg Larsdtr.

Ingeborg Olsdtr. Breye    1746      1Barn i 177O m/Beraug P.Bøe
                                    2Barn i 1778 m/Halv.O.Tørset
Kari Olsdtr.Breie         1752 1755

Kari Beraugsdtr.Breye     177O      Ingeborgs dotter
Marit Halvorsdtr.Breye    1778      - - -  " - - - -

Paul Olsen Breestølen     1836      barn i 1855 m/Kari S.Sneve
 

                  Matrikkelnummer 755 Breen
med gammel skyld i 1838 12 mkl.Nytt matr.nr.172 med lnr.2O2 og skyld 4
ort og 9 shilling.Frå 189O gnr. 18O bnr. 1 med skyld 23 shilling,rev,
1,o1 mark.
Folketellinga 17O1:Lars Eriksen 29 år og Erik Larsen 3 år.

Skattemanntal 1762: ikkje med.

Matrikklane:
1696 Niels              12 mkl.   1898 Sven Eriksen Munkvold 23 shil.
1721 Halvor             12  "     19O9 - - - - - ds  - - - 1.o1 mark.
1762 Ole Olsen (øde)                   seinare  Anna Breestølen.
1838 Guri Arnsdt,s arv. 1 mkl.

Skifter på Breen:755
1841 3/8  :Halvor Gudbrandsen - Sigrid Ellefsdtr.
           Born:1 Guru Halvorsdtr. 3 1/2 år.

Folketellinga 1801:Halvor Gudbrandsen 51 år og Guri Arntsdtr.56 år.
                   Ikkje born da.
Folketellinga 1815:Gurie Arntsdtr. 73 år,dottra Rannei Gudbrandsdtr.
                   31 år og hennar son Arnt Johnsen 6 år.
                   Dertil Marit Roaldsdtr.48 år og sonen Ole Olsen
                   24 år.

                    Tinglyste dokumenter.
1779 30/6 :Breye,Breyestølen, 1 mkl.seld av Marit Halvorsdtr.til
           sonen Gudbrand Halvorsen for 10 Rdl.
1782  8/3 :Breye,Breyestølen, 1 1/2 mkl.derunder har eieren Gudbrand
           Halvorsen ved contract forbundet sig at give sin mor Marit
           Nilsdtr (?) kaar på livstiid.
1803 21/2 :Breen 1 øre,sammen med Breen 8,5 mkl.pantsatt av Ole
           Roaldsen til Stengrim Eriksen for lån 599 Rdl.

Desse må ha budd på Breen 755.
Lars Eriksern             1672      29 år i 17O1
Halvor Eriksen Breen      1678 1754 Ingeborg Breye,usikker   1668 176O

Erik Larsen               1698       3  År i 18o1

Marit Halvorsdtr.Breen    171O 1773

Erik Siverts.Breiestølen  1769      Marith Svendsdtr.        177O
Ole Sivertsen Breye                 Barn i 1799 m/Jørun Olsd.Grøtte.

Ole Olsen Breen                     Barn i 1812 m/Berit Toftaker.

Erik ??                             Marithe Johannesdtr Breen 1822

Johannes Erichsen         1795      Ildri Andersdtr.Bjerke   1796
Hochen Erichsen           1798 1886 Marit Evensdtr.Bjerkager 18O3

Ole Roaldsen i 18O3

Sivert Eriksen            1889      Randi Larsdtr.Torve      188?
Svend Eriksen             1891

Husmann:
Halvor Guldbrandsen           1841  1Marit Nilsdotter
                                    2Sigrid Ellefsdoter Morken

Rannei Gudbrandsdtr.      1784      John ??
Magdalena Halvorsd.
Halvor Halvorsen          175O      Guri Arntsdtr            1735
Gulbrand Halvorsen        175O 1812 svekkelsestilfelle

Armt Johnsen Breestølen   18O9      Marit Eriksdtr. Uv       1811

Even Arntsen Breesdtølen  1835

Guri Halvorsd.Breestølen  1837      Anders Olsen Fos,        1839

 Her manglar det noko

                Matrikkelnummer 756 Breesgården.
med gammel skyld 12 mkl.Nytt matr.nr.172 med lnr.202 og skyld 12 mkl.
Frå 1890 gnr.182 bnr.1 med skyld 3 ort og 18 shill.

Skattemantal 1762:Ole Olsen Aalbus avlsgard.ingen folk.

Matrikklane:
1661 Enchen              12 mkl.  1762 Ole Olsen
1664 Enken Barbro        12 mkl.  1838 Arnt Arntsen       12 mkl.
1696 Niels               12 mkl.  189O Arnt Pedersen    3 ort 18 shi.
1721 Halvor              12 mkl.  19O9  - -  ds - -     2.04 mark.

Folketelling 1801:Lars Olsen 44 år og Barbro Olsdtr. 50 år
                  Ole Olsen  12 år  (??)

Skifter på Breesgården,756.
1805 12/6 :Barbro Olsdtr. Breen - Lars Olsen Breen.
           Born:1 Ole Larsen 17 år,boende på Furunes.
                  Verge John Larsen Stubban.
1836 9/11 :Ole Olsen Breen - Ingeborg Johnsdtr.
           Born:1 Brit 16 år,2 Roald Olsen Dørum.
           Laugverge Jon Iversen Furunes.

                        Tinglese dokumenter
1736 20/7 :Breen 6 mkl.pantsatt av Halvor Eriksen til Halvor
           Halstensen Aalbu for lån 30 Rdl.
1736 20/7 :Breen 6 mkl.pantsatt av Halvor Eriksen til Ole
           Pedersen for lån 30 Rdl.
1745 18/1 :Breen 12 mkl.av Halvor Eriksen seld til Ole Sten-
           grimsen Aalbu for 65 Rdl.
1747 14/11:Breen 12 mkl.Halvor Breyen får skjøte på odelsret-
           ten fra Schøller.
1750 29/6 :Breen,12 mkl.Ole Stengrimsen sel til Ole Olufsen
           Aalbu for 70 Rdl.
1759 26/6 :Breye 10 mkl.pantsatt av Halvor Gudbrandsen til
           Esten Vasli for 31 Rdl.
1765 29/10:Breen 12 mkl. Ole Olufsen sel 2 mkl.til Halvor Gud-
           brandsen etter forening.
1766 11/11:Breen 10 mkl.seld av Olleuf Olsen Aalbu til Ole
           Olsen Aalbu for 120 Rdl.
1768 27/6 :Breen 10 mkl.av Ole Olsen seld til Olle Olleufsen
           Munkvold og Roald Jonsen Eggen for 160 Rdl.
1772 22/2 :Breen 10 mkl.dertil har Barbro Olsdotter lyst
           odels og innløsningsrett.
1779 30/6 :Breen,Olleuf Olsen og Roald Jonsen seld til Barbro
           Olsdotter (g.m.Lars Olsen) for 220 Rdl.
18OO 22/2 :Breen 8,5 mkl.ved off. auksjon etter Anne Eriksdtr.
           auksjonsskjøte til Ingebrigt Arntsen Strand for 548 Rdl.
18OO 22/2 :Breen derav 3 mkl.av enken Kristi Pedersdtr. Strand seld
           til sonen Peder Ingebrigtsen for 60 Rdl.(enke etter Ingebr.
           Arntsen)
18O5 26/5 :Det halve (3 3/4 mkl.)er eldt av Ole Olsen til Ingebrigt A.
           Strand og Beraug Olsen Rate for 6OO Rdl.
1805 18/7 :På skifte etter Barbro Olsdtr.er 12 mkl.i Breen vurdert for
           200 Rdl.og utlagt bl.a.til Ole Larsen.
18O8 18/1O:På skifte etter Beraug Olsen Rate utlagt til enka Dordi
           Semmingsdtr. seinare g.m.Halvor Eriksen Aalbu.
18O9 27/2 :Ole Olsen får skjøte på 753 Munkvold,derav 3 3/4 mkl. frå
           faren Ole Olsen for 2OO Rdl.og dei øvrige 3 3/4 mkl, frå
           Ingebrigt A Strand og Halvor Eriksen, Aalbu,tilsaman 7,5
           mkl.for 8OO Rdl.

           Desse har budd på 754 Breen:
Lars Olsen Bren           1757 18O5 Barbro Olsdotter         1751 18O4

Ole Larsen Breen,g.1826   1788 1862 Guri Taraldsdot. Bjerke  1781 1859
   (Boende på Furunes)
Marit Johansdtr.kårenke   1796 1879

Roald Hellaugsen Breen    18O7 18O7

Ole Olsen Breen,husm.          1838 Ingeborg Johnsdtr        1786 1874

Berit Olsdtr.             1821
Roald Olsen Dørum

Kari Taraldsdtr. Breen hadde i 1803 med Arnt Arntsen Haugset sonen
Arnt Arntsen.
Arnt Arntsen Haugset      1803 1859 Anna Halvorsdtr    1801 1860

Kari Arntsdtr.Breen       1831 1911 Peder Ands.Asphaug 1827 1913

Arnt Peders. Breen        1853      Anne Knudsd.Gotem  1853
Ole Pedersen Breen        1854 1904 Marit Hel.Grøtte   1852
Ingeborg Persd.Breen      1866      Jon Estens.Tørset  1868
           (Bosatt på Innset og etterkommere der.)

Peder Arnts.Breen         1879 1879
Peder Arnts,Breen         1881 1909
Marit Arntsd.Breen        1885 1893
Kari Arntsdtr.Breen       1886 1893
Ingeborg Arntsd.Breen     1889
Anna Arntsdtr.Breen       1892      Martin Peders.Bøe  1892

Marta Martinsdtr.Breen    1916
Peder Martinsen Breen     1922 1993

Peder Olsen Breen         1876
Anders Olsen Breen        1880      Til Amerika i 1903
Hellaug Olsen Breen       1883
Ingebrigt Olsen Breen     1886      Inger Olsdtr.Skruen 1888     Anna
Anna Olsdtr.Breen         1888

Hilda Ingebr.dtr.Breen    1910

                Matrikkelnummer 756 Breesgaarden
med gammel skyld 6 mkl.Nytt matr.nr.173 med lnr.203 og skyld 2 ort og
12 shilling..Frå 1890 gnr.183 bnr.1 med skyld 1,91 mark

Folketellinga 17O1:Halfor Helgesen 6O år.

Skattemanntal 1762:Ingebrigt Ingebrigtsen og Ingeborg og mandens
                   moder Guro.
Matrikklane:
1664 Haldor 56 år       6 mkl.   1838 Svend Pedersen     6 mkl.
1696 Olle               6 mkl.   189O Esten Estensen   2 ort 12 shil.
1721 Halvor             6  "     19O9  - -  ds - -     1.91 mark.
1762 Ingebrigt                        seinare  Marit E.Breen

Folketellinga 1801:Usikkert. Helloug Andersen og Tyri Olsdtr.
                   Born:1 Anders Hellaugsen 7 år.2 Ole 4 år.

Skifter på Breesgaarden:756
1738 18/7 :Ingebrigt Ingebrigtsen - Guri Olsdotter.
           Born:1 Ole f.1730,2 Ingebrigt f.1732,3 Sigrid f.
           1721,4 og 5 Brit og Guru,tvill.f.1736,
1783 11/2 :Ingeborg Eriksdtr.Breen - Ingebrigt Ingebrigtsen.
           Born:1 Ingebrigt 16 år,2 Ingeborg 20 år.
                Verge for båe:Sivert Eriksen Aalbu.

                        Tinglyste dokumenter
1747 14/11:Ole Ingebrigtsen får skjøte på odelsretten til 6
           mkl.i Breen frå Schøller.
1760 28/10:Breye 6 mkl.Ingebrigt Ingebrigtsen får skjøte frå
           broren Ole Ingebrigtsen for 40 Rdl.
1776 13/3 :Breyegaarden,3 mkl.av Ingebrigt Ingebrigtsen seld
           til Haldor Ingebrigtsen Aalbu for 94 Rdl.
1783  2/1 :Sivert Eriksen Bøe på Breye,Breyegaarden får skjøte
           frå Ingebrigt Ingebrigtsen for 200 Rdl.
1790 30/8 :Breen eller Breesgaard 6 mkl.seld av Sivert Eriksen
           til Erik Sivertsen Aalbu for 200 Rdl.
1803 24/2 :Jon Roaldsen Eggen får skjøte på 6 mkl.i Breen frå
           Erik Sivertsen Aalbu for 770 Rdl.
1811 21/2 :Breen matr.nr.756,Sivert Eriksen Aalbu får Skjøte
           frå Jon Roaldsen Eggen for 1200 Rdl.
1812  2/3 :Breen,matr.756 Sven Haagensen får skjøte frå eieren
           Sivert Eriksen på Breiegaarden for 4500 Rdl.
1813 12/3 :Breen,756,av Haldor Olsen Ørstad pantsatt til kapt.
           Jens Floor for lån 500 Rdl.
1813 22/7 :Breen,matr,nr.756,6 mkl.Haldo Olsen Ørstad får
           skjøte frå Sven Haagensen Hokseng for 5500 Rdl.

Skjøter på 756 Breesgaarden:
1747 176O Ole Ingebrigtsen        18O3 1811 John Roaldsen Eggen.
176O 1783 Ingebrigt Ingebrigtsen  1811 1813 Sven Haagensen
1783 179O Sivert Eriksen          1813      Haldo Olsen Ørstad.
179O 18O3 Erik Sivertsen
 

Desse må ha budd på Breesgården 756:
Halfor Helgesen           1641      6O år i 17O1

Marit Halvorsdtr. Breye   1675 1748  ??

Niels i  1696

Ingebrigt Ingebrigtsen         1738 Guri Olsdotter           1692 1982

Sigrid Ingebr.dtr.        1721?
Ole Ingebrigtsen          173O      Marit Olsdotter g,1767
Ingebrigt Ingebrs.        1732      Ingeborg Eriksdotter.Bøe,g.1762
Guru Ingebrigtsdtr.       1736
Bridt Ingebr.dtr.         1736 1773

Hellaug Andersen          1753 1813 Thyri Olsdtr.            1761 182O

Ingeborg Ingebr.dtr.      1762
Ingebrigt Ingebrigtsen    1766

Goro Olsdotter Breye      1768      Barn i 1822 m/Erik Halvors,Eggen
Ingebrigt Olsen Breye     1769

Ingebrigt Olsen Breyegård 1775 1779
Guro Olsdtr. Breyegård    1778 1779

Svend Pedersen Breen      1782 1869 Ingeborg Michaelsdtr i 1818
                                    2Marit Johnsdtr i 1828

Anders Hellaugsen         1794 186O Marit Evensdtr. i 1819
Ole Hellaugsen Breen      1793
Roald Hellaugsen Breen    18O7

Haagen Eriksen Breen      1799      Marit Evensdtr.Bjerkager 18O3
Erik Eriksen Breesgården  18O1 18O1

Knut Siverts.Breyegården  1795

Peder Svendsen Breen      1818
Mikkel Svendsen Breiegård 1823
Ingeborg Svendsdtr. "     1828
Marit Svendsdtr. Breen    1829
Kari Svendsdtr.Breesgård  1834

Karen Andersdtr.Breen     1819      Ole Halvorsen i 1845,usikker

Ole Eriksen Breen,Munkv.  1822      Guros son

Finn ikkje plass til:
Sivert Ingebrigtsen Breen 1856 186O
Marit Ingebr.dtr.Breen    1857 1861

Anne Mikkelsdtr Breen     1795 187O Gms.kone

                    Breesgjerdet
Marit Evensd.Breesgjerdet 1796 1866 enke,fattiglem (cfr.ovanfor??)

Ols Sivertsen Breesgjerdet          Ane Olsdotter i 1855

Sivert Olsen      "       1855
Hans Olsen Breesgjerdet   1858 1859
 

                  Matrikkelnummer 757 Horne
med gammel skyld 12 mkl. Nytt matr.nr.174 med lnr.204a,b,c,og d samt
205 a og b. med skyld tilsammen 4 ort og 17 shill.Frå 189O gnr. 184
bnr. 1 med skyld 1 ort og 3 shilling..
Folketelling 17O1:Erik Knudsen Hornet,44 år,Efuen Knudsen 40 år og
                  Erik Eriksen 10 År.
                  Husmann: Knut Eriksen 7O år.

Skattemanntal 1762:Erik Eriksen g.m.Gjertrud,og mandens mor ingrid.

Matrikklane:
1661 Erik             12 mkl.    1838 Knud Knudsen       3 mkl.
1664 Knud 30 år       12  "           Sivert Gulaker     2  "
1696 Knud             12  "           Johannes Sivertsen 1  "
1721 Erik             12  "           Halvor Hågensen    1  "
1762 Erik                        1898 Arnt Pedersen Bakk 1 ort 12 sh.
1838 Ole Mikkelsen     5  "      19O9   - - ds. - -      1.12 mark.

Folketelling 1801:Knud Eriksen 38 år ugift.Gjertrud Halvorsdtr,
                  hans mor 69 år,enke.

Skifter i Hornet:
1744  5/8 :Hallstein Evensen Hornet - Ingrid Knudsdtr.
           Han bortkommen og ikkje attfunnen.Enka arva allt.
1749 21/6 :Knut Eriksen Hornet - Gjørrund Halvorsdtr.
           Born:1 Erik Knudsen 6 1/2 år, 2 Halvor Knudsen 2 år.

                     Tinglese dokumenter
1748  4/2 :Horne,12 mkl.seld av Knud og Erik Erikssønner til broren
           John Eriksen etter forening.
1753 16/1 :Hornet 6 mkl.(halve) Erik Eriksen får skjøte frå broren
           Jon Eriksen for 60 Rdl.
1757 17/1 :Ole Andersen Munkvold får skjøte på et eng kaldet Hornet
           beliggende ved Deflevandet under gaarden Dørum
1760 26/6 :Hornet,6 mkl.pantsatt av Erik Eriksen,
1770 23/12:Ole Olsen Klet får skjøte på 4 mkl.i Hornet fra Erik
           Erik Eriksen for 150 Rdl.
1775 24/2 :Horne,6 mkl.Fledføring mellom Ole Olsen og Magdlin
           Olsdotter.
1778 28/8 :Hornet, 4 mkl.Erik Eriksen lyser odels-og innløsningsrett
1782  1/3 :Hornet 8 mkl. Erik Eriksen får skjøte frå faren Erik
           Eriksen for 140 Rdl.
1794 30/8 :Sivert Hellaugsen Sneve får skjøte på 2 mkl.i Hornet frå
           Ole Olsen Rate og  Lars Olsen Breen.
1797 28/8 :Knut Eriksen Horne får skjøte på 8 mkl.i Hornet frå faren
           Erik Eriksen for 290 Rdl.
1813 16/2 :Horne,757,deraf 10 mkl.av Knud Eriksen pantsatt til
           Weisenhuuset i Trondheim for 100 Rdl.
1814 24/2 :Hornet,matr.nr.757,derav 2 mkl.av Sivert Helleufsen seld
           til sonen Helleuf Sivertsen for 615 Rdl.

Desse har hatt skjøte på Hornet.
1748-1753 John Eriksen          1778-1782 Erik Eriksen
1753-177O Erik Eriksen          1782-1797 Knut Eriksen
177O-1778 Ole Olsen Klett       1814      Hellef Sivertsen
 

Desse må ha budd på Hornet:
Erik Knudsen Hornet       1657    44 år i 17O1
Efuen Knudsen             1661    4O "  "  "
Ingrid Knudsdtr.Horne     1676 1774
Erik Eriksen Hornet       1691      1Gjertrud Halvorsd.Torve 1732
              g.1765?               2Knut Eriksen Hindset

Knut Eriksen Hornet       172O 1749 Jøran Halvorsdtr. (Jørund)

Ingrid Eriksdtr. Hornet             Morten Pedersen Olmen    17O1 176O
John Eriksen Hornet       1723 1759
Erik Eriksen Hornet       173O 1798 Berre ved død.

Erik Knudsen Hornet       1743      Anne Ingebr.dtr. g.177O
Halvor Knudseb Hornet     1746
Knud Knudsen Hornet       1748

Jøran Halvorsdtr.Hornet,enke.       Arne Johnsen Ishoel.g.1751

Kari Arntsdtr.Hornet      1753 1754 berre ved død

Ingrid Eriksdtr.Hornet    1754      Barn i 1787 m/Ole Larsen ???

Ingeborg Eriksdtr. Hornet 1755
Erik Eriksen Hornet       1758
Halvor Eriksen Hornet     176O
Knut Eriksen Hornet       1763      Gjertrud
- - ds - - hadde i 18O3 barn m/     Sigrid Ingebr.dtr.Klett
Gjertrud Eriksdtr.Hornet  1765
Erik Eriksen Hornet       1769 1769
Iver Eriksen Honnet       ??        1Barn i 1798 m/Randi Utem
                                    2  "  " 1799 m/Anne J.Rødveien.

Hallstein Evensen Hornet       1744 Ingrid Knudsdtr.(Barnlaus)

Marit Johnsdtr.Hornet               Barn i 1832 /m Hågen H.Aalbu
Kristi Johnsdtr.Hornet    1763 1763

Ingrid Andreasdtr.Hornet  1773 1852,kaarenke.

Marit Iversdtr.Hornet     1798 1799

Knut Knutsen Hornet       ??        Marit Ellefsdtr i 1844

John Haagensen Hornet     1832      Aalbu??

Arent Johnsen Hornet                Marit Eriksdtr ? i 1848

Halvor Olsen                        Guri Arntsdtr Klett

Ellef Knudsen Hornet      1844
Ellev Knudsen Hornet      1848 185O Gårdmannsønn

Even Arentsen Hornet      1848

Arnt Halvorsen Hornet     1873 19OO selveier,skomaker

Husmann:
Knut Eriksen Hornet       1631      7O år i 17O1. ds.som framanfor??

Ole ??                              Maglin Olsdt.Hornet      1721 1792

Ole Olsen                 1739      Christi Halvorsdtr.      1735

Maglin Olsdtr.Hornet      1786 1868 FattiglemUtarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel