Nesto.
                             B Ø E
                         Gnr.173 bnr.1 av skm. 2,42.
Gamalt matr.nr.747 med skyld 1 øre og 11 mkl.(inkl.9 mkl i 748)
Nytt matr.nr. 163 lnr.190 a med skyld 2 daler og 15 shillinmg.
Ikkje med i koppskattelista 1745.
Odelsgodsfortegnelsen 1647: Aren Bøe besidder eget odel 1/2 Spand.
Landkommisjonen 1661: Alle Bøagardane er tatt med under eitt. ( et
                      consortum) Børre Bøe (Beraug) 4 øre,
Skatte- og prestemanntalet 1664-1665:John f.1584, Jon Beraugsen f.1633
                      Gunnar Johnsen og Beraug Johnsen.
Matrikklane:1664 Knut, 1696 Olle (1 øre og 3 mkl.) 1702 Beraug,1716
                       Aren, 1721 Knut 1 øre 2 mkl. 1736 Erik, 1771
                       Arnt 1777,Arnt Eriksen.
Folketellibga 1701: Gunder Johnsen 61 aar. (f.1640)
SkattemanntaL 1762: Arnt Eriksen gift med Marit.
Folketellinga 1801: Ole Arntsen 1763, Olaug Semmingsdotter 1763,Arnt
                       Eriksen f.1728,og mora Marit Olsdotter f.1735.
                       Born: 1 John Olsen 1790,2 Arnt Olsen 1793, 3
                       Sigrid Olsdotter 1796, 4 Marit Olsdotter 1798,
                       og som dreng Erik Arntsen f. 1771.
Folketellinga 1815: Ole Arntsen 52 år, Olava Semmingsdotter f.1763, og
                       Borna:1 Arnt Olsen 22 år,2 Sigrid Olsdtr.19 år.
                       3 Marit Olsdtr.17 år,4 Seming Olsen,12 år.
                       Dreng Halvor Olsen.
                    II familie: John Olsen 25 år, Ellen  Johnsdotter
                       28 år med sonen Ole Olsen 2 år.
Folkatellinga 1875: John Olsen f. 1849, Marit Haldosdotter f.1841, Ole
                       Johnsen 1872, Anne Johnsdtr.1874,Roald Johnsen,
                       tenar |860 Sigrid Estensdtr.1837,
                       Eli Olsdotter,1859, Ole Johnsen
                       laar,1813, John Olsen kår 1790, Eli Johnsdotter
                       1786.også kaar,John Olsen, jætargut f.?.
                    II familie:
                       Hans Olsen 1827, Ambjørg Olsdtr. 1829,
                       Ole Hnasne 1866, Ellev Hansen 1869 1869,
                       Esten Hansen 1871 øg Sigrid Hansdtr. 1861.

           Skifter på Bøe, Lønset:
           1745 24/2 :Beret (Brit?) Olufsdotter Bøe.
                      sonen Arnt Olsen Bøe.
           1752 23/6 :Erik Andersen - Ingeborg Sivertsdotter.
                      Born:Arnt Eriksen f.1729,2 Sivert Eriksen f.1739
                           3 Ingeborg Eriksdtr. f.1732 og 4 Marit
                              Eriksdotter f.1736.

                    Tinglese dokumenter.
173/1.
1742 27/10:Haldor Beraugsen skjøter 9 mkl. i 747 til Arnt Eriksen for 26 Rdl.
1756 26/6 :Erik Arntsen Bøe sel eigedomen, 1 øre 11 mkl. til Arnt Eriksen

           for 100 Rdl.
1786  2/1 :Erik Arntsen Bøe kjøper 3 mkl. i Morken (Ishol) av Elling Roaldsen
           Morken (Ishol) for 96 Rdl.
1793  8/12:Ole Arntsen får skjøte på 2 gardar i Bøe.Den 1. 1 øre og 2 mkl..
           den andre 9 mkl.,tilsaman 1 øre og 11 mkl. frå faren Arnt Eriksen
           Bøe for 180 Rdl.
1824  6/12:Ole Arntsen Bøe skjøter 1 øre og 2 mkl. i 747 og 9 mkl. i 748 til
           sonen John Olsen for 300 Spd.
1844 14/3 :Forlik om skogbruk i Dindalen.
1845 10/11:Skjøte frå John Olsen til sonen Ole Johnsen på 1 øre og 2 mkl. i
           forening med 748 for 685 Spd.og kår,
1863 10/8 :Utskifting av Bøes innmark.
1870 20/6 :Skjøte frå Ole Johnsen til sonen John Olsen på 2 daler og 15 shil-
           ling for 600 Spd. Det er 747 og 748.
1871 1/9  :Skylddelt ein eigedom med skyld 1 ort 4 sh.rev.64 øre og gjeve nam-
           net Skruen med Peder Olsen som eigar. Det er bnr. 2.
1876      :Skjøte frå Ole Johnsen til sonen John Olsen på lnr.190a, 1 daler
           4 ort og 11 shilling for 300 Spd. + kår.
1878 10/6 :Halvdelen er skylddelt og seld til Ingebrigt Johnsen Lønset,skyld
           4 ort og 9 shilling og gjeve namnet Nygarden.( Det er matr.nr.163
           lnr. 190d med skyld 2,31 mark).Det er bnr. 4
1878 2/10 :Skylddelt Bøasetra frå matr.nr.163 lnr.190a,skyld 12 shilling. Det
           er lnr.190c. (Gnr.173 bnr.3)

           Desse har hatt skjøte på 173/1.(Gjelder 9 mkjl.i Bøe.
             -  1742 Haldo Beraugsen        ?   1824 Ole Arntsen Bøe
           1742-1756 Arnt Eriksen Bøe      1824-1845 John Olsen Bøe
             ? -1756 Erik Arntsen Bøe      1845-1870 Ole Johnsen Bøe
           1756- ?   Arnt Eriksen Bøe      1870      John Olsen

                       Gjelder 1 øre 11 mkl. i Bøe.(12?mkl)
                 1756 Erik Arntsen Bø      1824-1845 John Olsen Bøe
            1756-1793 Arnt Eriksen Bø      1845-1870 Ole Johnsen Bøe
            1793-1824 Ole Arntsen Bøe      1870-1876 John Olsen

Folk på 747 og 748 Bøe:
John Beraugsen Bøe            1584

Gunder Johnsen Bøe            1640
Beraug Johnsen                    ?
Aren Bøe i 1647.

Marit Arentsdotter Bøe        1668 1751 Berre ved død.

Haldo Beraugsen Bøe .         1688 1745 Brit Olsdotter.          1681 1766

Erik Andersen Bøe   ca.       1700 1752 Ingeborg Sivertsdtr.

Aren Olsen Bøe                17O2 1769 Brit Roaldsdtr.

Gjertrud Haldosdtr.Bøe.       1721 1766 Ole Toresen              1714 178O
Kari Haldosdtr.     G.m.                ??Gravaunet.

Ingeborg Eriksdtr.Bøe         1724
Arnt Eriksen Bøe              1731
Marit Eriksdtr. Nøe           1736
Sivert Eriksen Bøe            1739

Sigrid ? Bøe                  1726 1786 Usikker.

Ingrid Taraldsdtr.Bøe         1729 1816
 

Mari t Olsdtr. Bøe,           1741 1811 Usikker
Magnhild Olsdtr.Bøe           1746     1Ole Johnsen Bøe               1776

                                       2Johannes Johns.Munkvold g.1778
Brit Olsdtr. Bøe              1747
Sigrid Olsdtr. Bøe            1748 1751  (Var ho dotter av Ole Toresen?
Thore Olsen Bøe               1753
Gjertrud Olsdtr. Bøe          1758      Barn i 1794 m/Iver H.Slipersæter

Marit Olsdtr. Bøe             1763
Gjertrud Olsdtr.Bøe           1765      Barn i 1799/m Erich Vorhaug

John Haldosen Bøe             1766 1766

Marit Iversdtr.Bøe            1794      Barn i 1824 m/Arnt Hammerbekk.

Gjertrud Arntsdtr Bøe         1824      Marits dtr.
Berit Erichsdtr.Bøe           1799      Gjertruds dotter m/Erik Vorhaug.

Knut Bøe i 1721

John Olsen Bøe                1772     Barn i 1799 m/Kristi Rate
Ole Johnsen                   1775

Ole Arntsen Bøe               1729 1847 Olaug Semingsd.Blokhus   1763 1847
Arnt Arntsen Bøe              1756
Roald Arntsen Bøe             1759
Ole Arntsen Bøe               1763
Ole Arentsen Bøe              1764

Erik Arntsen Bøe              1701 1762 Ingeborg Sivertsdtr.     1699 1752

Sven Arntsen Bøe
Kristi Arntsdtr. Bøe               1762 Erik Eriks.Vindalsløk    1703 1777
   (Aren Olsen Bøe f.1687 må ha vore gift 2 gonger og først med ei som var
mykje eldre enn han,for da søstra Kristi døde i Vindalsløkken i 1762, er
oppgjeve at ho hadde ei halvsøster Sigrid Eriksdotter Bøe f.1694, venteleg
dotter av Aren Olsens første kone.)

Arnt Eriksen Bøe   (g.1756)   1728 1804 Marit Olsdtr. Aalbu      1735
Ingeborg Eriksdotter Bøe      1734 1782 Ingebrigt I Breesgården
Marit Eriksdotter Bøe         1736 1757
Sivert Eriksen Bøe (g.1767)   1739 1808 Dordi Johannesdtr.Aalbu  1747 1802
                                        Barn i 1761 m/Marit Aalbueggen

Erik Arentsen Bøe             1759      Gjertrud Olsdtr.Nysæter   1765
Ingeborg Arentsdtr.Bøe        1760
Ole Arentsen Bøe (g.1793)     1763 1847 Olaug Semingsdtr.Blokhus  1763 1847
Erik Arentsen                 1766 1766
Anne Arentsdotter Bøe         1768 1849 Tarald Semingsen Blokhus  1768 1823
Erik Arentsen d.y.Tilset      1771 1855 Marit Olsdtr.Gulaker      1783 1872

John Olsen Bøe    (g.1812)    1790 1880 Ellen Johnsdtr.Stekeren    1792 1880
Arnt Olsen Bøe    (g.1836)    1793 1880 Ildri Johnsdtr.Hoel,enke   1809 1886
Sigrid Olsdtr. Bøe            1796 1828 Arnt Olsen Detli           1792 1865
Marit Olsdtr.Bøe (g.1831)     1801 1872 Roald Johnsen Eggen        1795 1881
Simen Olsen Bøe               1802.

Ole Johnsen Bøe               18O5 18O6 barnesykdom
Ingeborg Johnsdtr,Bøe         18O7 18O7      "
Ole Johnsen Bøe               1812 1812 barnesykdom
Ingeborg Johnsdtr.Bøe.                  Ole P.Furunes Furunes

Ole Olsen Bøe,Budde på Hoel   18O8 1883 Hoelsgrinda

Ole Johnsen Bøe               1813 1903 Anne Estensdtr.Vasli       1822 1865
Arnfinn Johnsen Bøe           1814 1815
John Johnsen Bøe              1815 1891 Jorun Olsdtr.Eggen

Ole Olsen Bøe                 1839      Ingeborgs dtr.m/Ole Furunes.

John Olsen Bøe                1849 1939 Marit Haldosdtr. Bakk      1842 1925
Esten Olsen Bøe               1853 1947 Gjertrud Johnsdtr.Storli   1838
Ellen Olsdtr. Bøe  (g.1885)   1859      Ole Johnsen Mellem         1843

Ole Johnsen Bøe               1872 1930
Anne Johnsdtr. Bøe            1871 1872  Anne Johnsdtr Bøe               1874
1936 Sivert Olsen Dørrum      1838 194O
Haldor Johnsen Bøe            1877 1880   John Olsens barn
Sigrid Johnsdtr. Bøe          1879 1880    - - - " - - -

Sigrid Johnsdtr. Bøe          1882 1908
Haldo Johnsen Bøe             1885      Jørgine Rislien             1882

Tillegg 173/1 Bøe
Erik Arntsen Bøe f.1759 hadde med Gjertrud Olsdotter Nysæter  borna:

Marith Eriksdtr.Bøe           1797 1884  ??
Brit Eriksdtr. Bøe  (Skruen)  1800 1886 ugift
Marit Eriksdtr. Bøe           1801

Anne Arntsdtr. og Tarald Semmingsen hadde dottra:
Marit Taraldsdotter Bøe       1802 1828

Anne Haldosdotter Bøe         1828

På lnr.190a budde i 1875:
Hans Olsen Bøe (Breestøl)     1827      Anbjørg Olsdtr.Brenden    1829

Sigrid Hansdtr. Bøe           1861      Lars Hågensen Dørum
Ole Hansen Bøe                1866 1927 Brit Ingebr.dtr.Dørum     1866 1947
Ellev Hansen Bøe              1869
Esten Hansen Bøe              1871

Esten Olsen Bøe               1853 1947 Gjertrud Olsdtr.Storli     1844

Ole Estensen Bøe,(Storli)     1875
 

                                B Ø E.
                 Gnr.173 bnr. 2   av skm.0,64.
Skylddelt frå matr.nr.163 lnr.190 den 1/9 1871 og gjeve lnr.190b med ei
skyld på 1 ort og 4 shilling.Eigar Peder Olsen.

Folketellinga 1875: Tore Nilsen f.1832 i Sunndal, Sigrid f.1838,Nils
                    Toresen f.1869,Gjertrud Toresdtr.f.1872, Kari
                    Toresdtr. f.1875,John Ingebrigts.f.1801 i Sunndal.
Skifter på Bøe:
178O  5/9 :Ole Toresen Bøe -  ??Gjertrud Haldosdtr?
           Born:1 Paul Olsen 28 år,2 Tore Olsen 26 år,3 Ragnhild g.m.
                Johannes Johnsen Bøe,4 Brit Olsdtr.34 år,5 Kari Olsdtr.24 år,
                6 Gjertrud Olsdtr.21 år,7 Marit Olsdtr.18 år,8 Marit d.y.
                15 år.

                          Tinglese dokument.
1885  6/10:Skjøte frå Tore Nilsen Skruen til Peder Olsen Bøe for kr.2.400,-.
1911 20/6 :Peder Olsen Bøe selger til Ole Pedersen Skruen og kone.

Desse må ha budd på Eigedomen:

Marit Halvorsdtr.Bøe,Skruen   1777 1858 død som enke.

Nils Toresen frå Klæbu.       1808 1872 Gjertrud Johnsdtr.Ottem   1809 1898

Tore Nilsen Skruen (g.1868)   1832 1917 Sigrid Johnsdtr.Lundli    1837 1908
Marit Nilsdtr.Skruen          1835 1902 Ole Johnsen Furunes       1831 1875
John Nilsen Skruen            1844      Ingeborg Arntsdtr.Hestnes 1844
Anne Nilsdtr.Skruen           1847 1913 Halvor Taraldsen Bøe      1847 1947

Oline Nilsdtr.Skruen          1851 1896 Tore Mikkelsen Sneve.     1856 1937

Anne Toresdtr. Bøe            1857      barnm/Ingebrigt Sandbekkhaug1883.
Nils Toresen Skruen           1869 1920
Gjertrud Toresdtr.Skruen      1872      Ole Olsen Lundli,Sunndal.
Kari Toresdtr. Skruen         1875      Ole Larsen Svisdal,Sunnd. 1864 1934
John Toresen Lundli           1878      Margrete Jensdtr. Øyen    1880 1958
Anne Toresdtr.Lundli          1885 1934 Nils Gunnarsen Jenstad    1874

John og Ingeborgs barn:
Gjertrud Johnsdtr.Skruen      1874
Nils Johnsen Skruen           1877

Ole Ingebrigtsen Bøe          1883     Annes son.

Halvor Taraldsen og Anne Nilsdtr.budde i Bortesto Bøe  175/1,sjå der.

Ny eigar
Ole Pedersen Bøe,usikker.     18O9 1853

Marit Pedersdtr.Bøe           183O      Thor Simensen Øverhaug    1833
Peder Olsen Bøe               1841 1929 Dorthea Olsdtr.Jamtsæter  1852 1929

Marit Pedersdtr Bøe           1872 1872

Ole Pedersen Skruen           1878      Marie Hansdtr.Strandsæter 1882 1949

Peder Olsen Skruen            1908      Agnes Marie Nerhoel       1911
Haakon Olsen Skruen           1911      Klara Eriksdtr. Nerhoel   1918
 

                            B Ø E.
                  Gnr.173 bnr.3 Bøasætra av skm.0,27.
Utskild frå matr.nr.163 lnr.190a i 1878 og gjeve ei skyld på 12
shilling, revidert til 0,27 mark. og matr.nr.163 lnr. 190c.
Eigar i 1889 er John Roaldsen Uv. Dette er Uvsetra i Dindalen.
 

                              B Ø E.
                 Gnr.173 bnr. 4 Nygard av skm.2,31.
Utskild frå matr.163 lnr. 190a den 10/6 1878 og gjeve Matr.nr.163
lnr.190d med skyld 4 ort og 9 shilling, rev.2,31 mark.
Eigar i 1889 er Ingebrigt Johansen og ds. i 1909.
|
Ingebrigt Johansen Lønset-Bøe 1865 1944 Hanna Ingebrigtsdtr.     1877

Johans Ingebrigtsen Bøe       1901      Klara Rasmusdtr. Bøe     1901
Ingrid Ingebrigtsdtr.Bøe      1905
Ivar Ingebrigtsen Bøe         1907
Marit Ingebrigtsdtr. Bøe      1911      John Eriksen Bøahaug     1900
 
 

                                 B Ø E.
                      Gnr.173 bnr.5 Lettløkken av skm.0,22
        Utskild frå matr.nr.163 lnr.190a den 24/6 1893 og gjeve ei skyld på
        10 shilling, revider 22 øre. Eigar i 1893 er Lars Gundersen, som ut-
        vandra og må ha seld eigedomen til:

Haldor Johnsen Bøe            1885      Jørgine Rislien          1882

Gunnar Haldosen Bøe           1907
Johannes Haldosen Bøe         1907
Harald Haldosen Bøe           1915

                                B Ø E.
                      Gnr.173 bnr,6 Minde av skm.0,88.
Skylddelt frå matr.nr.163 lnr. 190a ved skylddeling tgl. 24/6 1893 og gjeve
ei skyld på 1 ort og 16 shilling, rev. 88 øre. og seld til pige
Ellen Johnsdotter Lønset.

                                   B Ø E.
                       Gnr.173 bnr.7 Lilleløkken av skm.0,o8.
Skylddelt frå bnr.1 ved skylddeling tgl.23/9 1920 og seld til Haldo J.Bøe.
 

                                 B Ø E
                       Gnr.173 bnr.8 Lilleløkk av skm. 0,o8.
Skylddelt frå bnr.1 ved skylddeling tgl.16/en5 1936 og seld til Haldo J Bøe.
 

                     Gardssoge for Nesto i Bøe.
            Garden er ikkje med i koppskattelista for 1645, men i odelsgods-
fortegnelsen (eller skatteliste) for 1647 er Aren Bøe nemnd som at han besid-
der eget odel med 1/2 Spand, d.v.s. 1 øre 12 mkl.Landkommisjonen 1661 tar med
alle Bøagardane under eitt (et consortum) med Børre Bøe (Beraug) 4 øre. Det
går også fram seinare at Beraug Bøe må ha vore eigar av heile Bøagrenda.
Matrikkelen for 1721 har 4 gardar i Bøe med samla skyld 4 øre,men 4 eigarar.
Ved matrikkelen for 1664 er det ein Knut som  venteleg har bygsla garden.
Matrikkelen for 1696 har Olle med 1 øre og 3 mkl.
            Skatte- og presatemanntalet for 1664-1665 gjev oss alderen på dei
eldste brukarane. Der finn vi John (Gundersen?) f.1584 og John Beraugsen f.
1633 med borna Gunder og Beraug.(Litt usikkert).Folketellinga 1701 har berre
Gunder Johnsen 61 år,(f.1640),medan matrikkelen for 1702 har Beraug, og i 1716
har Aren vorte eigar. I 1721 har Knut 1 øre og 2 mkl. og i 1736 Erik. Skatte-
manntalet for 1762 har Arnt Eriksen med kona Marit.
             I 1742 finn vi den første tinglysinga da Haldor Beraugsen skjøter
9 mkl.av matr.nr. 747 til Arnt Eriksen for 26 Rdl. I 1752 er det halde skifte
etter Erik Arntsen og kona Ingeborg Sivertsdotter som døde i 1752.Dei hadde
da borna:1 Arnt som vart eigar av garden. 2 Sivert som vart gift med Dordi
Johannesdtr. Aalbu og budde i Aalbu. 3 Ingeborg f.1734 gift til Breesgården.
4 Marit f.1736 døde 1757 ugift. I 1756 får Arnt Eriksen skjøte frå faren på
1 øre og 11 mkl. for 100 Rdl. Han var gift med Marit Olsdotter Aalbu og dei
fekk desse borna: 1 Erik f.1759 hadde med Gjertrud Olsdtr. Nysæter dottra
Berit f. 1900.Han må vere død før 1801,men Gjertrud finn eg att på garden til
Beraug Bøe i 1801 som ugift og hadde da med seg dottra Berit.Ingen av dei
budde i Bøe i 1815.Har også notert at ho hadde dottra Marit Eriksdtr.f.1801.
2 Ingeborg f.1760.Ikkje meir om henne. 3 Ole f.1763 g.m. Olaug Semingsdotter
Blokhus, og dei må ha fått skjøte på garden utan at eg har funne noko om det.
Sjå seinare. 4 Erik f.og d. i 1766. 5 Anne f.1768 g.m.Tarald Semingsen Blokhus
og budde der. 6 Erik d.y. f.1771 g.m. Marit Olsdtr.Gulaker.Dei kjøpte garden
Tilset og busette seg der.
           Det vart Ole Arntsen og Olaug Semmingsdtr. som overtok garden kring
1800 utan at eg har funne noko om dette. Dei fekk desse borna: 1 John f.1790,
g.m.Ellen Johnsdtr. Stekeren og dei fekk skjøte  frå faren i 1824.Sjå seinare.
2 Arnt f.1793 g.m. enke Ildri Olsd.Hoel,Hoelsgrinden og budde der. 3 Sigrid
f.1796 g.m.enkem.Arnt Olsen Detli og budde der. 4 Marit f.1801 g.m. Roald
Johnsen Eggen. 5 Simen f. 1802, ikkje meir om han. 6 Ole Olsen Bøe, f.1808,
budde på Holsgrinda i 1875.
            John Olsen Bøe og Ellen (Eli) Johnsdtr.Stekeren hadde desse borna:
1 Ole f.1813 g.m.Anne Estensdtr. Vasli (Bårdsg.) og dei fekk skjøte på garden
i 1870. 2 Arnfinn Johnsen f.1813 d.1815, 3 John f.1815 g.m.Jorun Olsdtr.Eggen.
            Ole og Anne Estensdtr. hadde borna: 1 John Olsen f.1849,d.1939,g.
m.Marit Haldosdtr.Bakk og dei fekk skjøte på garden i 1876 for 300 Spd.og kår.
2 Esten Olsen f.1853 g.m. Gjertrud Johnsdtr.Storli.Dei budde i 1875 i Bortisto
Storli saman med Gjertruds dotter Ingeborg f.1873. 3 Ellen (Eli) f.1859,g.1885
m.Ole Johnsen Mellem.
            I 1871 vart eigedomen Skruen, gnr.173 bnr.2 frådelt og i 1876 seld
 til Tore Nilsen, sjå bnr. 2.
            I 1876 vart Bøasetra frådelt og gjeve gnr.173 bnr. 3 og seld til
John Roaldsen Uv. Samstundes vart også gnr. 173 bnr. 4 Nygarden  frådelt og
seld til Ingebrigt Johannessen Lønset.
            John Olsen og Marit Haldorsdtr. hadde borna: 1 Ole f.1872 d.1930.
2 Anne f.1874 g.m.Sivert Olsen Dørum. 3 Haldor f.1877 d. 1880. 4 Sigrid f.1879
d.1880. 5 Sigrid f.1882 d.1908. 6 Haldo f.1885 g.m.Jørgine Rislien.Dei budde
på bnr. 5 Lettløkken (Bøalete?).
 

                  Gardssoge Skruen, gnr. 173 bnr.2.
           Garden må må nok ha eksistert som eige bruk lenge før den vart
utskild frå bnr. 1 i 1871, for fleire av dei seinare bebuarane er oppgjeve
å vera fødde i Oppdal.Den første vi støter på er Nils Toresen frå Klæbu som
var gift med Gjertrud Johnsdotter Ottem i Sunndal, og dei budde på plassen
Nilsstuen unde garden Gjøra i Sunndal.I 1861 tok dei utflytting til Oppdal
og da truleg til Skruen.
            Den 12/12 1876 får Nils Toresens eldste son Tore Nilsen Skruen
skjøte på eigedomen. Han hadde desse søskena: 1 Marit Nilsdtr.f.1835, som vart
gift til Furunes. 2 John f.1844 g.m. Ingeborg Hestnes. Budde vistnok i Skruen.
3 Anne f.1847 g.m. Halvor Taraldsen Bøe, bortesto (sjå denne). 4 Oline f.1851
g.m. Tore Mikkelsen Sneve, Aunsæter.
             Tore Nilsen var gift med Sigrid Johnsdotter Lundli,Sunndal og dei
hadde borna: 1 Anne f.1857.Hadde i1883 sonen Ole m/Ingebrigt Sandbekkhaug. 2
Nils f.1869 d.1910, ugift ?.3 Gjertrud f.1872 g.m. Ole Olsen Lundli i Sunndal.
4 Kari Toresdtr. Skruen f.1875 g.m. Ols Larsen Svisdal,Sunndal. 5 John Lundli,
f.1878 g.m.Margrete Øyen og dei budde i Øyen (Skruen?).6 Anne Toresdtr.f.1885.
g.m., Nils Gunnarsen Jenstad, Sunndal. John Nilsen og Ingeborg Hestnes hadde
borna: 1 Gjertrud Skruen f.1874. 2 Nils J.Skruen f.1877.
              I 1885 skjøter Tore Nilsen Skruen eigedomen over til Peder Olsen
Bøe på gnr.175 bnr. 4. Peder Olsen Bøe var gift med Dorthea Olsdtr. Jamtsæter
 

                         B Ø E.
              Gnr.174 bnr.1 Vetlstoggo av skm.4,94.
Gamalt matr.nr.748 med skyld 18 mkl.Nytt matr.nr.146 lnr.191a
tillagt matr.165 lnr.192d,matr.nr.166 lnr.193a og d med skyld 1 daler  og
14 shilling,rev.4,94 mark. Eigar i 1890 Halvor Tørrisen.

Koppskattelista: Ikkje med serskildt.Heile grenda under eitt.

Odelsgodsfortegnelsen 1647:Joen 1 øre = 24 mkl.

Matrikklane:
1664 John Gundersen,sjøleigar   1736 Haldor       1 øre 3 mkl.
1696 Gunder                     176O Ole
1718 Halvor                     1777 Ole Johnsen
1725 Ole Johnsen.

Skatte og Prestemanntalet 1664-1665:John Gundersen,Gunder Johnsen,
            f.1649.

   Folketelling 1701:Ole Gundersen 37 år.

Skattemanntal 1762;Stengrim Johnsen g.m.Gjertrud.

Folketelling 1801: Johannes Johnsen 47 år, Magnhild Olsdtr.54 år,
                John Olsen,hennar son,27 år,g.m.Karen Haldorsdtr
                Magnhild Johannessdotter 1 år,Martin Iversen
                fosterson 1 år

Folketelling 1815:John Olsen 40 år,Karen Haldorsdotter 35 år, og borna
                    Magnhild 14 år,Ingeborg 5 år,Johannes Johnsen
                    kårmann,56 år, Magnhild Olsdotter 70 år

Folketelling 1875:Tørris Olufsen f.1825,Kari Rasmusdtr.f.1831,Halvor
                  Tørrisen f.1855,Oluf Tørrisen f.1858,Rasmus Tørrisen
                  f.1868,Mali Tørrisdtr.f.1861,Ingeborg Tørrisdtr.f.
                  1863,Kristine Tørrisdtr.f.1865,Anne Tørrisdtr.f 1872
                  Rasmus Ellingsen f.1798,Magnhild Johnsdtr.f.1800,John
                  Rasmusen f.1828, Gjertrud Hansdtr.f.1854.
                  Guro Johnsdotter f. 1820.
                  Familie II.
                  Tor Simensen 1834, Marie Pedersdotter 1831,Sivert
                  Torsen 1860, Martin Thorsen 1864,Peder Thorsen 1868,
                  Randi 1870, Marit 1873.

Skifter i Bøe,Vetlstoggo:
1777 29/8 :Ole Johnsen Bøe - Magnhild Olsdotter.
           Born:1 John Olsen f.1773 2 Ole Olsen f.1776.
1788 21/3 :Ole Olsen Bøe,ungkar.
           Arvingar: 1 mora,Magnhild Olsdotter, 2 helbror John Olsen
           Bøe, 3 halvsøster Gjertrud Johnsdotter.

                          Tinglese dokumenter.
174/1.
1755 17/1 :Haldor Beraugsen sel 18 mkl.i Bøe til John Olsen Aalbu for
            68 Rdl.2 ort og 16 shilling.
1764 16/1 :Stengrim Johnsen sel til broren Ole Johnsen 18 mkl. for 126 Rdl.
1777 22/8 :Ved skifte etter Ole Johnsen er eigedomen,18 mkl.vurdert for 126
           Rdl.og utlagt til enka og borna Ole og John.
1804  5/6 :John Olsen Bøe får skjøte på 18 mkl.i Bøe for 126 Rdl.frå stedfaren
           Johannes Johnsen Bøe.
1813 22/2 :Bøe matr.nr.748 18 mklø.pantsatt av Jon Olsen for 100 Rdl.
1828 26/8 :John Olsen Skjøter 18 mkl. i Bøe til Rasmus Ellingsen for 100 Spd.
1849 29/8 :Rasmus Ellingsen skjøter 18 mkl. i Bøe til sonen John Rasmusen for
           150 Spd.
1862 18/3 :Skjøte frå Ole Olsen til Rasmus Ellingsen på Bøe. 5 3/4 mklj
1872 30/8 :Skylddelt to eigedomar som Rasmus Ellingsen har seld.Bnr.2 og.3.
1883 2/10 :Skjøte frå Rasmus Ellingsen til dottersonen Halvor Tørrisen Bøe
           for kr. 1.800,- og kår.
1911 14/11:Skjøte frå Halvor Tørrisen til broren Rasmus Tørrisen for kr.5.000,-
           og kår.

            Desse har hatt skjøte på 174/1 Bøe: (18 mkl.)
                -1755 Haldo Beraugsen        1849-1876 John Rasmusen
            1755-1764 John Olsen             1876-1883 Rasmus Ellingsen,arv.
            1764-1777 Ole Johnsen            1883-1911 Halvor Tørrisen
            1777-1804 Magnhild Olsdotter     1911      Rasmus Tørrisen
            1804-1828 John Olsen                       Toralf Rasmusen
            1828-1849 Rasmus Ellingsen

Desse folka må ha budd på garden 748 Bøe.Vetlstoggo.
John Gundersen Bøe,sjøleigar    1624
Gunder Johnsen Bøe              1649
Ole Gundersen                   1664       37 år i 17O1

Steingrim Johnsen Aalbu                     Gjertrud i 1762
Ole Johnsen Bøe (g.1772)        1734 1777 Magnhild Olsdtr. Bøe      1745 1822

John Olsen Bøe     (g.1800)     1773 1845 Karen Haldosdotter Ålbu   1778 1830
Ole Olsen Bøe                   1776 1786
          (Magnhild Olsdotter vart oppattgift med)
Johannes Johnsen Munkvold       1754 1817 Magnhild Olsdotter Bøe    1745 1822

Magnhild Johannesdtr. Bøe       1800 1883 Rasmus Ellingsen Ishoel   1798 1886

Ole Johnsen Bøe                 1805 1806
Ingeborg Johnsdtr. Bøe          1807 1807
Ingeborg Johnsdtr. Bøe          1809       Ole Pedersen Lien,husmann 1809 1853
Ole Johnsen Bøe                 1812 1812

John Rasmusen Bøe               1828 1876
Kari Rasmusdtr. Bøe g.1852      1831 19O4 Tørris Olufsen Hoel        1825 1919
 

Ole Olsen Bøe                   1839
Tor Simensen Bøe           ca.  184O
John Olsen Bøe                  1846

Anne Tørrisdtr,Bøe              1853 1867
Oluf Tørrisen Bøe               1858 1912 Kari Roaldsdtr.Ishol       1858 1921

Marit Torsdtr Bøe               1872 1892 husm,dtr.tjener.

                                B Ø E
                      Gnr. 174 bnr. 2 av skm.0,13.
          Matrikkelen for 1890 har lagt saman tidlegare matr.nr.164 lnr.
          191b,165 lnr.192g og 166 lnr.193f og kalla garden Bøe med ei
          samla skyld på 4 shilling eller 13 øre.
          Eigar i 1862 Ole Olufsen,i 1890 og 1909 Erik Ingebrigtsen.

Folketelling 1875:Marit Johnsdotter,moder. Erik Ingebrigtsen 1821.
                  Guri Johnsdtr.1828,og Ingebrigt Eriksen 1861,Sivert
                  Larsen,f.1863,Guri Paulsdtr.1811 og Guri Olsdotter 1845.

                       Tinglese dokument.
1862 18/3 :Skjøte frå Ole Olufsen til Rasmus Ellingsen på 5 3/4 mkl.eller 4 sh.
           i Bøe for 450 Spd.
1872  4/9 :Rasmus Ellingsen og sønn skjøter til Erik Ingebrigtsen 4 sh. i Bøe
           for 180 kr.

Desse må ha budd på garden:
Marit Johnsdotter Bøe  g.1826   1799 1887 John Eriksen Løkken       1788 1870

Guri Paulsdtr.Bøe               18O8 1878  barn i 1845 m/Ole Siv,Sneve

Guri Johnsdotter Bøahaug        1828 1912 Erik Ingebrigtsen Hustøft 1821 1886

John Johnsen Bøahaug            1842 1843

Gorro Olsdtr .Bøe (Sneve) ?     1845 1879 Fattiglem,Sindssvak.

John Eriksen Bøahaug            1852 1868
Ingebrigt Eriksen Bøahaug       1854 1860
Ingebrigt Eriksen Bøahaug       1861 1949 Mali Tørrisdtr. Bøe        1861 1959
               Deretter sjå Hoelsboka.

                      Gardssoge Vetlstoggo Bøe.
               Odelsgodsmanntalet nemner ein John som er sjølveigar av
          1 øre (24 mkl.) i Bøe på Lønset.Matrikkelen for 1664 nemner
          John Gundersen, og det er vel da same personen, for han er også
          nemnd som sjølveiegar, og han har sonen Gunder Johnsen f.1649.
           Folketellinga 1701 har berre ein mannsperson på garden,nemleg
          Ole Gundersen f.1664 som kan vera  bror av John Gundersen. Han
           kan ikkje vera son av Gunder f.1649, som må vera død før 1701,
          men levde i 1696.Så finn eg ikkje nokon samanheng med den sein=
          are slektsgreina.
               Den første tinglysinga stammar frå 1755 da Haldor Beraugsen,
          som var eigar av heile Bøagrenda, selde 18 mkl. i Bøe til Stengrim
          Johnsen Aalbu. 6 mkl. må da alt ha vore seld eller frådelt frå den-
          ne eigedomen.Stengrim Johnsen var i 1762 oppført som gift med
          Gjertrud,og han selde 18 mkl. til bror sin, Ole Johnsen Bøe,i 1864,
          for 126 Rdl. Denne Ole Johnsen var gift i 1772 med Magnhild
          Olsdotter.Kvar ho var ifrå har eg ikkje funne ut. Ole Johnsen døde
          alt i 1777. Dei hadde da fått born, 1 John f.1773 og Ole f.1776.Den
          siste døde i 1786, og Magnhild gifta seg oppatt med Johannes John-
          sen Munkvold.Dei fekk 5 born:1 Magnhild Johannesdtr. f.1800 g.m.
          Rasmus Ellingsen Ishoel og dei vart eigarar av garden,sjå seinare.
          2 Ole Johannessen f.1805 d.1806y,3 Ingeborg Johannesdtr. f.og død
          i 1807, 4 Ingeborg f.1809 g.m. Ole Pedersen Lien, husmann. 5  Ole
          Johnsen f. og død i 1812.
               Rasmus Ellingsen og Magnhild Olsdotter hadde 2 born. 1 John
          Rasmusen f.1828 som  overtok garden i 1849 men som døde i 1876,ugift
          2.Kari Rasmusdotter som vart gift med Tørris Olufsen Hoel.Dei kjøpte
          Lønsetrønningen og budde der til John Rasmusen døde og dei flytta til
          Bøe og budde der.Dei fekk vel formelt ikkje skjøte på Bøe, men arva
          den saman med Rasmus Ellingsen.Tørris og Kari hadde iallt 8 born.
          Konferer Hoelsboka side 147. I 1883 fekk Tørris og Karis eldste son
          Halvor skjøte på garden, men han overdrog garden til sin yngste bror
          Rasmus Tørrisen Bøe i 1911. Rasmus var gift med Gjertrud Johnsdotter
          Furunes, og dei fekk 3 born: 1 Klara gift med Johans Lønset Bøe på
          Nabogarden Nygard, gnr. 173 bnr.4. 2 Mabel gift med Ols Svartøyen
          og 3 Toralf gift med Kari O.Bøe frå nabogarden Kalvhagen.Toralf og
          Kari overtok garden og dei fekk to døttre: 1 Gudrun f.1933 g.m. Knut
          Bruset og dei overtok gardem. 2 Ruth f.1937 g.m. Knut Stenseng.
 

                                 B Ø E
                   Gnr.174 bnr.3 Bøe av skm.0,13.
          Matrikkelen for 1890 har lagt saman gamalt matr.nr 164 lnr.191c
          matr.nr.165 lnr.192h og matr.nr.166 lnr.193g til eit bruk med namn
           Bøe og ei skyld på 4 shilling,revidert til 13 øre med Ole Olsen som
          som eigar og den same i 1909.
          Ved folketellinga i 1875 oppført som ubebudd.

                            Tinglese dokument.
174/3.
1872 4/9  :skylddelt frå bnr.1 ein del som Rasmus Ellingsen har seld til Nils
           Toresens enke Gjertrud Johnsdotter,skyld 4 shilling.
1882 7/10 :Skjøte frå Gjertrud Johnsdotter til Ole Olsen Svartøybakk for kr.
           2.240,oo.
1931 3/8  :Skjøte frå Ole Olsen Svartøybakk og Ingeborg Skruen til dottra Ragna
           Skruen og Iver Aasberg på d.eigedom og gnr. 175 bnr.3. som vel
deret-
           ter har vore dreve som eit bruk.

Desse må ha budd på eigedomen:
Gjertrud Johnsdotter Skruen     1809 1898  Nils Toresen Skruen      1808 1872

Ole Olsen Svartøybakk,Skruen    1854       Ingeborg Olsdotter       1860 1932

Ole Olsen Skruen                1884
Inger Olsdtr. Skruen            1888       Ingebrigt Olsen Breen    1886
Ragna Olsdtr. Skruen            1897       Iver Aasberg             1889

Ingeborg Iversdotter Aasberg    1918
 

Bortesto.
                                  B Ø E.
                       Gnr.175 bnr.1 Bøe av skm.2,1o.
Gamalt matr.nr.746 med skyld 1 øre og 2 mkl.Nytt matr.nr.165 lnr.192 a
med skyld 1 daler 2 ort 17 shilling, revidert 2,1o mark.

Koppskattelista: Ikkje med,alle bøagardane under eitt..

Odelsgodsmanntalet 1647: Haldor Bøe, 1 mkl.

Landkommisjonen 1661:Alle Bøagardane samla.

Skatte-og prestemanntalet 1664-1665:Haldor 1614, Erik 1650,Beraug
                     1653.
Matrikklane:1664 Haldo,1696 enken,1 øre 2 mkl., 1702 Beraug, 1725
                     Halldor, 1760 Ole, 1727 Beraug Paulsen.

Folketellinga 1701:Beraug Halvorsen 53 år,Halvor Beraugsen 12 år.

Skattemanntaler 1762: Ole Taraldsen,g.m. Gjertrud,og borna Beraug,
                      Magnhild, Brit, og Paul. Foreldra til
                      Gjertrud:Haldo Beraugsen og Brit.
Folketellinga 1801:Beraug Paulsen,57 år, Marit Eriksdotter 49 år,og
                      borna:Marit 24 år, Ane 21 år, Paul 19 år,
                      Erik 16 år,Karen 9 år, fosterson Erik
                      Olsen,9 år,Gjertrud Olsdtr.6 år.
Folketelling 1815:Paul Beraugsen 34 åt,Guri Halvorsdtr.32 år, Marit
                      6 år, Guri 3 år, og Beraug 1/2 år.
                      Husmannsfolk: Halvor Olsen 55 år,og Karen
                      Iversdotter 54 år gl.
Folketelling 1875:Halvor Taraldsen f.1847.oppført som fråverande,
                      Ingen andre.

Skifter i Bøe,Lønset.
1765 18/6 :Haldo Beraugsen - Brit Olsdotter.
           Born: 1 Gjertrud, død, har brona:
                   a Beraug f.1744,b Magnhild f.1744,c.Brit f.1747.
                   d.Tore f.1752,e.Kari f.1755,f.Gjertrud d.e.f.1758
                   og g Gjertrud d.y.f.1764.
                 2 Kari Haldorsdtr.g.m.Stengrim Halvorsen Gravaunet.
1780  5/9 :Ole Toresen - Gjertrud Haldorsdotter.
           Born:1 Paul 1752, 2 Magnhild g.m.Johannes Johnsen Munkvold,
                3 Brit f.1746,4 Kari f.1756,5 Gjertrud f.1758,Marit
                f.1762 og Gjertrud d.y. f. 1764.
1809 25/2 :Beraug Paulsen - Marit Eriksdotter.
           Born: 1 Paul, 2 Erik, 3 Gjertrud,f.1775, 4 Marit f.1777,
                 5 Anne f.1779, 6 Kari f.1791.

                       Tinglese dokument:
175/1
1732 22/12:Haldor Beraugsen har lånt til Arnt Sivertsen Skindset med pant i
           Skinset,6 ml.(Beløp er ikkje nemnd)
1743 15/7 :Knut Aalbu har seld odelsretten sin til Haldor Beraugsens svigerson
           Paul Eriksen Bøe.
1766 26/4 :Bøe,2 mkl.på skifte etter Brit Olsdtr. utlagt til Haldo Beraugsen.
1768 27/8 :Haldor Beraugsen sel 1 øre 2 mkl.i Bøe til Beraug Paulsen Bøe for
           50 Rdl.
1795 22/2 :Beraug Paulsen pantsetter 1 øre 2 mkl.i Bøe for lån 250 Rdl.av
           Gunder Beraugsen Vindal.
1807 24/2 :Beraug Paulsen sel 1 øre 2 mkl.i Bøe til sonen Paul Beraugsen for
           400 Rdl.
1813 17/2 :Paul Beraugsen lånt 300 Rdl.av Videnselskabet mot pant i lnr. 746.
1830 20/2 :Skjøte frå Paul Beraugsen til Oluf Olsen på halvparten av eigedomen.
           13 mkl. for 400 Rdl.
1837 22/2 :Skjøte frå Paul Beraugsen til Oluf Olsen på andre halvparten av
           eigedomen,13 mkl. for 200 Rdl.
1850  9/1 :Skylddeling over ein del som Oluf Olsen har seld til Sivert Inge-
           brigtsen Torve, skyld 2 8/9 mkl. eller 20 shilling. bnr. 2.
1852 28/5 :Skjøte frå Oluf Olsen på 23 1/9 mkl eller 1 daler og 40 shilling i
           Bøe til sonen Ole Olufsen for 600 Spd.+ kår til foreldra Oluf Olsen
           og Marit Paulsdotter.
1852 2/9  :Skylddeling over ein parsell som Oluf Olsen har seld til Ole
           Pedersen, skyld 1 1/8 mkl. eller 7 shilling. Bnr.4.
1857 10/2 :Kår frå Ole Olufsen til foreldra Oluf Olsen og Marit Paulsdotter
           og til søstra Guri Olsdotter.
1861 15/6 :Skylddeling der  Ole Olsen har seld til Rasmus Ellingsen ein del
           sett i ei skyld på 40 shilling (bnr.3?)
1863 20/6 :Auksjonsskjøte frå Ole Olsen til faren Oluf Olsen på 70 mkl. for
           250 Spd.
1866  8/9 :Skjøte frå Oluf Olsen til svigersonen (?)Ole Olsen Hoel på 72 mkl.
           og sæter og eng v/Gjevilvatnet for 800 Spd.
1867 15/1 :Skylddelt en av Ole Olsen til Tor Nilsen Skruen seld parsell anført
           skyld 8 shilling.
1882 20/1 :Auksjonsskjøte til Halvor Taraldsen Vasli f.rkr. 2.000,-.
1917 16/3 :Skjøte frå Halvor Taraldsen Bøe til Peder Halvorsen Bøe for kr.2000
1926 18/9 :Peder Halvorsen Bøe makeskifter eigedomen til Peder P. Aalbu.
1930  1/2 :Peder P. Aalbu Skjøter eigedomen til sonen Peder P. Bøe saman med
           gnr. 177 bnr. 3  Furunesskogen for kr. 14.000,-.

           Desse har hatt skjøte på 175/1 Bøe.
           1732-1768 Haldo Beraugsen         1866-1882 Ole Olsen Hoel.(?)
           1768-1807 Beraug Paulsen          1882-1917 Halvor Taraldsen

           1807-1837 Paul Beraugsen          1917-1926 Peder Halvorsen
           1837-1850 Oluf Olsen              1926-1930 Peder P. Aalbu
           1850-1863 Ole Olufsen             1930      Peder P.Bøe
           1863-1866 Oluf Olsen

Desse folka må ha budd på 746 Bøe:
Jon var eigar i1554 og enka i 1696.
Haldor Bøe i                    1614
Beraug Haldorsen                1648
Erik Haldorsen                  1650

Haldor Beraugsen                1689 1779 Brit Olsdotter Aalbu      1681 1766

Gjertrud Haldorsdotter Bøe      1691 1765 1Paul Eriksen             1713 1744
                                          2Ole Toresen Bjørnhjell   1714 1780
Kari Haldorsdotter Bøe          1724 1802 1Stengrim Halv.Gravaune   1720 1766
                                          2Ingebr.Ellings.Slipersæter 1737

Kari Paulsdotter Bøe            1740      Truleg død før 1744
Beraug Paulsen Bøe   g.1772     1741 1808 Marit Eriksdtr.Kvalsjord  1752 1826
                                          barn i 177O m/Ingeborg O.Breye
Magnhild Paulsdtr.Bøe           1744
Brit Olsdtr,Bøe                 1747
Paul Olsen Bøe                  1749
Tore Olsen Bøe                  1752
Kari Olsdtr.Bøe                 1755
Gjertrud Olsdtr.d.e.            1758
Marit Olsdtr,Bøe                1761
Gjertrud Olsdtr.d.y.            1765

Magnhild Olsdotter Bøe g.1772   1745 1822 1Ole Johnsen Bøe(Vetlstugu)1735 1777
                                          2Johannes Johnsen Munkvold 1754 1817
Brit Olsdotter Bøe              1747
Paul Olsen Bøe                  1750 1832 Eli Olsdtr.Hoel,enke      1735 1820
Tore Olsen Bøe                  1753 1844 Barbro Johnsdtr.Jamtsæter 1758 1814
Kari Olsdtr.Bøe                 1756
Gjertrud Olsdtr. Bøe            1759 1812 Erik Larsen Storli        1755
Marit Olsdtr. Bøe    g.1798     1762 1844 Gunder Beraugsenn Vindal  1739 1811
Gjertrud Olsdtr. Bø d.y.        1765 1839 (2 born u.f.e.)
Ole Olsen Bøe                        1788

Gjertrud Johannesdtr.                     ugift,levde i 1770

Gjertrud Beraugsdtr.Bøe         1773 1773
Rannei Beraugsdtr. Bøe          1774      tvilling,død tidleg
Gjertrud Beraugsdtr Bøe g.1811  1774 1848 Lars Johnsenn Strandaæter 1784 1859
Marit Beraugsdtr. Bøe           1777      ei dotter m/Halv.Bjerke.i 1808
Anne Beraugsdtr. Bøe  g.1813    1779 1871 Ole Johnsen Stramdsæter   1781 1839
Paul Beraugsen Bøe   g.1823     1782 1838 Guro Halv.dtr. Hoel,østre 1783 1868
Erik Beraugsen Bøe   g.1806     1784      Sigron Pedersdtr.Sneve    1775
Ole Beraugsen Bøe               1787 1795
Kari Beraugsdtr. Bøe   g.1823   1791 1871 Lars Eriksen Storli       1794 1846

Ingeborg Halvorsdtr. Bø         1788 1873 berre ved død

Ole Beraugsen d.y.              1797
Erik Olsen Bøe, fosterson       1792

Beraug Paulsen Bøe              1807 1808
Marit Pauldotter Bøe            1809      Oluf Olsen Aalbu          1806 1882
Gurine Paulsdtr. Bøe            1812 1879
Gjertrud Paulsdtr. Bøe          1814
Beraug Paulsen Bøe              1815
Gjertrud Paulsdtr. Bøe          1817      Tarald Halvorsen Haugen   1828
Marit Paulsdtr. Bøe   d.y.      1821 1902 Tarald Estensen Vasli     1819 1881
                                          Barn i  1843 m/EWrik Rate.
Beraug Eriksen Bøe              1814

Karen Paulsdtr. Bøe             1823 1896 2 born m/Johannes Siverts.Aalbu

Marit Olufsdtr. Bøe             1831 1924 Ole Olsen Hoelsgrinden    1831 1910
Ole Olufsen Bøe                 1833 1927 Karen Sivertsd.Kjerkejord 1829 1904
Guro Olufsdtr. Bøe              1835 1926 Iver Olsen Engen          1845 1923
Marit Olufsdtr.Bøe d.y.         1837 1933 Zakarias Olsen Storli     1837 1930
Gjertrud Olufsdtr. Bøe          1839 1843
Beraug Olufsen Bøe              1841 1846
Gjertrud Olufsdtr. Bøe          1844      reist til Målselv og utvandra USA
Oluf Olsen Bøe                  1846 1855
Marit Olufsdtr. Bøe             1850
Guri Olufsdtr. Bøe              1853 1866

Iver Olsen Bøe, tjener  ca.     184O      Far til Georg Iversen.

Guri Eriksdtr. Bøe ?            1843       Marits dtr. m/Erik Rate.

Halvor Taraldsen (Vasli)        1847 1947 Anne Nilsdtr. Skruen,Bøe   1847 1944
Henrik Taraldsen Bøe            1852
Marit Taraldsdotter Bøe         1855      John Olsen (?)             1852

Marit Halvorsdotter Bøe         1877      Alfred Andersen frå Drammen.
Gjertrud Halvorsdtr.Bøe         1878 1925 John Olsen Furunes         1849 1944
Tarald Halvorsen Bøe            1879 1915 druknet i Jerpen v/Skien
Nils Halvorsen Bøe              1882      Utvandra i 1900. 1 barn u.f.e.
Margrete Halvorsdotter Bøe      1883      g.m.Simonsen fra Drammen
Peder Halvorsen Bøe             1885      Gjertrud Pedersdtr. Aalbu   1887
Tarald Halvorsen Bøe            1887 1963 Kristi Johnsdotter Uvsbakk  1877 1963
Tine Halvorsdtr. Bøe            1889 1922 Peder Pedersen Aalbu        1891

Gjertrud Halvorsdtr.Bøe hadde m/Iver Olseb Bøe sonen
Georg Iversen Bøe               1900.19O5

Nils Halvorsen Bøe hadde m/Jørgine Rislien sonen
Sigurd Hilmar Rislien (Bøe?)    1901.

Tillegg 175/1 Bøe:
Gjertrud Olsdtr. Bøe f.1765 hadde 2 born u.f.e:
1Marit Iversdotter Bøe          1794      far Iver Hansen Slipersæter
2Berit Eriksdotter Bøe          1799 1886  "  Erik Bersvendsen Vorhaug

Gjertrud Beraugsdotter Bøe f.1774 hadde 1 barn u.f.:
John Knutsern Bøe               1798      far Knut Eriksen Løkken.

Marit Beraugsdtr Bøe f.1791 hadde  1 barn u.f.e. m/Halvor Bjerke
Gjertrud Halvorsdotter Bøe      1808      Imgebrigt Ingebr.sen Klett 1803

Kari Paulsdotter Bøe f.1823 hadde 2 born u.f.e.:
1Beraug Johannesen Bøe          1866      far Johannes Siverts. Aalbu.
2Gjertrud Johannesdotter Bøe    1883       "   -------- " ------------

Guro Olsdotter Bøe f.1835 hadde u.f.e. :
Ole Siversen Bøe                1865      far Sivert Olsen Mjøen.

Ole Olufsen Bøe  hadde m/Sigrid Arntsdtr.Engelsjord,Groven, dottra:

Marit Olsdotter Engelsjord      1861 1937 John Olsen Jære,Myran      1855 1907

Guri Paulsdotter Bøe f.1812 og Ole Sivertsen Sneve hadde dottra:
Guri Olsdotter Bøe              1845      Budde på Bøahaugen i 1875.

Marit Paulsdtr. Bøe d.y. f. 1821 hadde u.f.e m/Erik Zakariasen Rate,dottra:
Guri Eriksdotter Bøe g.1866     1842      Ingebrigt Olsen Arnthaug   1834

Guri Eriksdtr. f. 1842 hadde 2 barn u.f.e.:
1Esten Taraldsen Bøe            1851       far Tarald Estensen Vasli
2Halvor Beraugsen Bøe           1866

Kari Paulsdotter Bøe f.1823 og Johannes Sivertsen Aalbu hadde borna:
Marit Johannesdotter Bøe        1846
Randi Johannesdotter Bøe        1853

Husmannsfolk under Bortesto Bøe:
Halvor Olsen Bøe                1760      Karen Iversdotter          1761
I 1956 budde på 175/1 Bøe:
Johan Elshaug                   1912      Anna Olsdotter Munkvold    1915.

                               B Ø E.
                Gnr.175 bnr.2 Bøe av skm.1,91,Kalvhagen.
Ved matrikkelen i 1890 er samanlagt matr.nr.165 lnr.192b og lnr.192e
og sett i ei skyld på 2 ort og 12 shilling revidert 1,91 skm. med
med Ingebrigt Sivertsen som eigar, og ds.i 1909.

Folketelling 1875:Ingebrigt Sivertsen f.1848,Anne Johnsdotter f.1848
                  Sivert Ingebrigbtsen f.1873,Sivert Ingebrigtsen,
                  kårmann f.1818, Eli Ellingsdtr.f.1802.

                          Tinglese dokument.
1850  9/1 :Skylddeling der ein del er frådelt matr.nr.165 lnr.192a og gjeve ei
           skyld på 2 8/9 mkl,eller 20 shilling.
1850  9/1 :Skjøte frå Ole Olufsen til Sivert Ingebrigtsen Torve på2 8/9 mkl.
            eller 2o shilling for 200 Spd.
1862 11/1 :Skylddeling over ein del som Ole Olsen har seld til Sivert Ingebr.
           sen, sett i ei skyld på 40 shilling. (Tillegg til brnr.2 ?)
1862 18/3 :Skjøte frå Ole Olufsen til Sivert Ingebrigtsen på 5 3/4 mkl. eller
           40 shilling. for 450 Spd.
1875 12/2 :Skjøte frå Sivert Ingebrigtsen til sonen Ingebrigt Sivertsen for 100
           Spd. + kår.
1914 13/3 :Skjøte frå enka etter Ingebrigt Sivertsen,Anne Johnsdotter, til svi-
           gersonen Ole Halvorsen Munkvold.

Skjøter på 175/2 Bøe: (2 8/9 mkl)
1850-1875 Sivert Ingebrigtsen            1914 Ole Halvorsen Bøe

1875 1914 Ingebrigt Sivertsen         ?        Ingebrigt Olsen

Folka på garden:
Sivert Ingebrigtsen Torve       1818 1896 Eli Ellingsdtr.Ishoel     1802 1891

Ingebrigt Sivertsen Bøe         1848 1914 Anne Johnsdotter Veggen   1848 1931

Engel Sivertsen i 1858                    Barn m/Marit Arntsdtr.Klett d.y.

Eli Ingebrigtsdtr. Bøe          1886 1960 Ole Halvorsen Munkvold    1886 1954

Sivert Ingebrigtsen Bøe           ?       Utvandra.

Ingebrigt Sivertsen Bøe                    I. USA ?.
Louise Sivertsdtr. Bøe                        "

Ingberigt Olsen Bøe             1910      Ingeborg Vollan
Kari Olsdotter Bøe              1913 1978 Toralf Rasmusen Bø        1908
Halvar O. Bøe                   1915      Ugift
Arne O. Bøe
Anne Olsdtr. Bøe

Oddlaug Ingebrigtsdtr. Bøe      1930      Peder Olsen Morken         1931.
Elise Ingebrigtsdtr. Bøe
 

                                 B Ø E
             Gnr.175 bnr.3 Bøe av skm.64 øre,Gammelplassen og Skruen.
          Matrikkelen for 1890 slår saman matr.nr.165 lnr.192c og matr.nr
          166 lnr.193e og kallar garden Gammelplassen og Skruen med ei samla
          skyld på 18 shilling,rev.til 64 øre, og har.Ole Olsen Svartøybakken
          som eigar, og han er også eigar i 1909.

Folketellinga 1875. Ubebudd.

                           Tinglese dokument.
1857  2/9 :Skylddeling over Gammelplassen utskild frå matr.165 lnr.192a og
           gjeve ei skyld på 1 1/8 mkl. eller 8 shilling.
1857  2/9 :Skylddeling over ein del av matr.nr.165 lnr.192 kalla Skruen med
           skyld 10 shilling
1859  ?   :Skjøte frå Ole Olsen Bøe til Ole Pedersen Bøe,eller enken,på 8
           shilling for 100 spd.
1859 12/1 :Rasmus Ellingsen sel til Ole Pedersens enke 10 sh.i Bøe for 100Spd
1859 12/1 :Skjøte frå Ole Pedersens enke Kristi Eriksdotter til John Torsten-
           sen Aas på Skruen og Gammelplassen,8 shilling for 360 Rdl.
1882 7/10 :Skjøte frå Nils Toresens enke Gjertrud Johnsdotter til Ole Olsen
           Svartøybakk i forening med 191c, 192h, og 193g for kr.2,240,-
1931  5/8 :Skjøte frå Ole Olsen Svartøybakk og Ingeborg Skruen til dottra
           Ragna Olsdotter Skruen g.m. Iver Aasberg.Skjøte saman med gnr.
           175 bnr.2.

Desse folka må ha budd på eigedomen:
Nils Toresen Gjøra              18O8 1898 Gjertrud Jognsdtr.Skruen   18O9 1898

Ole Pedersen Bøe                1810 1854 Kristi Eriksdtr.Gravaune   1805 1875

John Tostensen Aas              1821 1913 Ingeborg Ingebr.dtr.Storli 1820 1909

John Olsen Bøe                  1849

Ole Olsen Svartøybakk           1854      Ingeborg Olsdtr.Sunde,Vågå 1860 1932

Ingeborg Johnsdtr.Aas           1859

Ragna Olsdotter Skruen          1897      Iver Aasberg               1889

Ingeborg Iversdotter Aasberg    1918.
 

                              B Ø E
Gnr.175 bnr.4 Skruen av skm.24 øre.Frådelt frå matr.nr.165,lnr.192 a i
1867 og gjeve ei skyld på 7 shilling,revidert 24 øre og seld til Tore
Nilsen Skruen.
 

Skifter på 175/4 Bøe:
1857 23/3 :Peder Bersvendsen Bøe - Marit Halvorsdotter.
           Born:1 Erik Pedersen Bøe,2 Ole Pedersen g.m.Christi Eriksdtr,

1858 16/11:Ole Pedersen Bøe - Christi Eriksdotter.
           Born:1 Peder Olsen 17 år, 2 Johan Olsen 9 år, 3 Marit Olsdtr.g.m.
               .Erik Eriksen Aalbu,4 Anne Olsdtr.20 år,5 Ingeborg Olsdt
                     Verger: for sønnene - John Olsen Øyen, for døttrene
                             Henrik Olsen Vasli.

                          Tinglese dokumenter.
1857 2/9  :Skylddelt ein parsell som Ole Olufsen har seld til Ole Pedersen med
           skyld 1 1/8 mkl, eller 8 shilling.
1867 15/1 :Skylddelt ein av Ole Olsen til Tore Nilsen Skruen seld parsell an-
           ført til skyld 8 shil.
1885 6/10 :Skjøte frå Tore Nilsen Skruen på matr.nr.190b til Peder Olsen Bøe
           for 2.400,- kr.
1911 20/1 :Skjøte frå Peder Olsen Bøe til Ole Pedersen Skruen for kr.1000,-
           og kår.

Desse har hatt skjøte på gnr.175 bnr.4 Skruen:
                 |857 Ole Olufsen Bøe    1885-1911 Peder Olsen Bøe
            1867-1885 Tore Nlsen Skruen  1911-     Ole Pedersen
 

Desse må ha budd på eigedomen:
Peder Bersvendsen Vorhaug       1772 1840 Marit Halvorsdotter       1779 1859
Dei budde på Nerhoel i 1815.

Peder Bersvendsen Bøe                184O Marit Halvorsdtr.

Erik Pedersen Bøe               1804 1886
Ole Pedersen Bøe,Lien           1810 1858 1Christi Eriksdtr.Gravaune 1807
                                          2Eli Halvorsdtr.Midthaug   1817

Marit Olsdtr.Bøe,Skruen         1835      Erik Eriksen Aalbu         1819
Iver Olsen Midthaug             1836
Anna Olsdotter Bøe              1838 1876 Ingebrigt Ingebrigts.Torve 1842 1929
Peder Olsen Skruen              1841 1929 Dordi Olsdtr.Jamtsæter     1851 1924
Ingeborg Olsdotter Skruen       1845
John Olsen Bøe                  1849 1931 1Marit Nilsdtr.Furunes     1835 1902
                                          2Gjertrud Halvorsdtr.Bøe   1878 1925

Ole Pedersen Skruen             1878      Marie Hansdtr.Strandsæter  1882 1949

Peder Olsen Skruen              1908      Agnes Eriksdtr. Nerhoel    1911
Håkon Olsen Skruen              1911      Klara Eriksdtr.Nerhoel     1918
 

                                 B Ø E.
                 Gnr.175 bnr.5 Hammerenget av skm.0,10.
Skylddelt 17/6 1916 frå bnr.1 ved skylddeling tinglest s.d.og s.d.tinglyst
skjøte til John O. Torve.Eigedomen er ikkje busett.
 

                                   B Ø E.
                    Gnr.176 bnr.1 Bøahaugen av skm.0,64.
 Gamalt matr.nr.749 med skyld 4 1/4 mkl.Nytt matr.nr.166 lnr.193b med skyld
 19 shilling.rev.64 øre Kring år 1850 samanslege med bnr.2 til eit bruk og
 skylda auka til 1 mark og 22 øre.

 Eigar i 1880 Erik Ingebrigtsen og i 1909 Ingebrigt Eriksen.

 Odelsgodsfortegnelsen 1647:Der er oppført Jon Bjørn(sen)?med skyld 24 mkl.

 Folketellinga 1701:Ikkje med,ubebudd?
 Matrikklane:
 1721 Halvor, 1736 Tarald, 1771 Anders Taraldsen, 1777 ole Taraldsen

 Skattemanntalet 1762:Anders Taraldsen,g.m.Anne, mannens foreldre
                      Tarald Olsen og Berit.

 Folketellinga 1801: John Arnfinnsen 61 år,Guri Stengrimsdtr. 45 år,
                      Stengrim Olsen,hennar son 18 år,Marit Olsdtr.hennar dot-
                      ter 20 år,Gjertrud Olsdotter 15 år, Eli Johnsdtr. 9 år,
                      Arnfinn Johnsen 6 år, Marit Johnsdtr. 2 år. Svigermora
                      Marit Johnsdotter 78 år,enke.

 Folketellinga 1815:John Arnfinnsen 61 år,Guri Stengrimsdtr.69 år, og borna:
                    1 Arnfinn 20 år,2 Marit 16 år,3 Guri 10 år,og oppfost-
                      ringssonen Arnfinn Johnsen 9 mnd
.
 Folketelling 1875.Erik Ingebrigtsen f.1821,Guri Johnsdtr.f.1828,Ingebrigt
                   Eriksen f.1861,Marit Johnsdtr.moder,f.1799,Sivert Larsen
                   f.1863,Guri Paulsdotter f.1811,og Guri Olsdtr.f.1845

 Skifter på Bøahaug:
 1763 20/6 :Tarald Olsen Bøe - Brit Andersdotter Bøe
            Born:1 Anders,2 Ole,3 Halvor,4 Ole Taraldsen d.y.f.1749
                          5 Ingrid f.1740,6 Thyri f.1747.
1780  5/9 :Ole Taraldsen Bøe - Marit Olsdotter f.Stekeren.
           Born:1 Berit f.1764, 2 Guri f.1770, 3 Sigri f.1772.

                            Tinglese dokument.
1761 29/10:Tarald Olsen Bøe sel 15 mkl.i Bøe til sønene Ole Taraldsen og
           Anders Taraldsen Tarealdsen for 17 rdl.
1763 20/6 :På skifte etter Tarald Olsen 17 mkl.vurdert for 40 Rdl.utlagt til
           enken m.fl.
1774  1/3 :Anders Taraldsen skjøter 17 mkl.i Bøe til broren Ole Taraldsen for
           324 Rdl.
1780  5/9 :Ole Taraldsen død og eigedomen vurdert på skifte til 324 Rdl.og ut-
           lagt til John Hammond for gjeld 140 Rdl. og til enken Marit Olsdtr.
           og døttrene Guri,Brit og Sigrid Olsdøttre (F.Horvli)
1781 21/9 :Marit Olsdotter sel 17 mkl.i Bøe til Ola Arnfindsen Stekeren for
           324 Rdl og kår.
1795 28/8 :Ole Arnfindsen Stekeren skjøter 17 mkl.i Bøe til broren John
Arnfind-
           sen Hulberget for 350 Rdl.og kår til Marit Olsdotter.
1821 22/2 :Skjøte frå John Arnfindsen på 17 mkl. i Bøe til Arnfind Johnsen for
           100 Spd.
1829 21/2 :Arnfind Johnsen skjøter 8,5 mkl. til svigersonen John Eriksen Løkken
           for 350 Spd.Ny skyld 19 shilling.
1829  ?   :John Eriksen fekk så denne eigedomen (6,5 mkl.) delt opp i to like
           deler a 4,1/4 mkl.(19 sh.)
1829  1/9 :Arnfinn Johnsen skjøter 8,5 mkl. til Erik Einersen ?  for 350 Spd.
1834  8/2 :Erik Einersen skjøter til Rasmus Ellingsen Bøe  8,5 mll.i Bøe for
           350 Spd.
1838 21/2 :Rasmus Ellingsen Bøe skjøter til Paul Olufsen Bøe 8,5 mkl. i Bøe for
           100 Spd. Matr,nr. 193b.som er Bnr.1.
1847  9/1 :Skylddelt ein del som John Eriksen har selød til Rasmus Eriksen,
           4,5 mkl.elle 18 shilling,(Bnr.2?)
1849 16/6 :Skjøte frå Oluf Paulsen til Erik Ingebrigtsen Bøe for 200 Spd.
1936       Attest om at d.e. som arv er overgått til Ingebrigt Eriksen,f.1861-

           Desse må ha hatt skjøte på bnr. 1 og 2: (17 mkl.)
               -1761 Tarald Olsen        1821-1829 Arnfind Johnsen
           1761-1774 Anders Taraldsen    1829-1834 Erik Einersen Hoel (8,5 mkl)
           1774-1781 Ole Taraldsen       1834-1838 Rasmus Ellingsen
           1781-1795 Ole Arnfindsen      1838-1849 Paul Olsen
           1795-1821 John Arnfindsen     1849-1874 Oluf Paulsen
                                         1874      Erik Ingebrigtsen.

Desse må ha budd på garden:
Tarald Olsen Bøe                1700 1763 Brit Andersdotter         1702 1774

Anders Taraldsen Bøe                      Anne Ingebrigtsdtr.Nysæter,g.1762
Ole Taraldsen Bøe,død i snøras  1735 1780 1Sigrid Ingebr.dtr.Horvli 1720 1766
                 g.1767         1749      2Marit Olsdotter Stekeren 1726 1798
Ingrid Taraldsdotter Bøe g.1777 1740 1816 Ingebrigt Halvorsen Morken
Halvor Taraldsen Bøe            1744 1814 ugift,alderdom.
Tyri Taraldsdotter Bøe g.1779   1746 1826 Einer Haldorsen Storli    1732 1804
Ole Taraldsen Bøe d.y.          1749      død før 1763

Ingebrigt Andersen Bøe          1762
Ole Andersen Bøe                1764
Anders Andersen Bøe             1767
Sivert Andersen Bøe             1769
Ingebvrigt Andersen Bøe d.y.    1772

Brit Olsdtr. Bøe                1664
Guri Olsdtr. Bøe                177O
Sigrid Olsdtr.Bøe               1772

Anders Andersen Bøe,g.1721      1799      Anne Gttornsdtr.Sætrum ? 1799

Nye folk på garden:
John Arnfindsen Stekeren,Bøe    1753 1841 Guri Stengrimsd.Hulberget 1757 1841

Eli Johnsdtr.Bøe,Stekeren       1789 1874 1Ingebrigt Ingebrig.Sneve 1788 1821
                   g.1824                 2John Olsen Bøe,Liabø     1790 1874
Ragnild Johnsdtr.Bøe                      Rasmus Ellingsen Bøe i 1828
Ole Johnsen Bøahaug                       Oline Olsdtr. i 1839
Arnfinn Johnsen Bøe             1795 1829 Sigrid Jensdtr.Mjøen      18O4
Marit Johnsdtr Bøe              1798 1887 John Eriksen Løkken       1788 1878
Guri Johnsdtr.Bøe               18O5
Arnfinn Johnsen Bøe             1814

Ole IngebrigtsenSneve,Bøæe      1816
Guri Ingebrigtsdtr.Bøe          1820 1820
Guri Ingebrigtsdtr. Bøe         1821 1823

Ingebrigt Sivertsen Bøe         1826 1895

John Rasmusen Bøe               1828

Kari Larsdtr Bøe                1888 1888 (Far Lars G.Liabø??)
Elen Larsdtr.Bøe                1888 1888   - - - " - - - -
 Elen Larsdtr. Bøe               1891 1893   - - - - - - - -

Ingebrigt I.Sneve hadde i 1809 med Marit Ingebr.dtr.Rate dottra:
Marit Ingebrigtsdtr.Rate f.1812, sjå Rate,

Guri Johnsdotter Bøahaug        1828 1912 Erik Ingebrigtsen Hustøft  1821 1886
John Johnsen Bøahaug            1842 1843

Esten Arnfindsen Bøe            1829

Ragnhild Olsdtr.Bøahaug         1839

John Eriksen Bøahaug            1852 1868
Ingebrigt Eriksen Bøahaug       1854 1860
Ingebrigt Eriksen Bøahaug       1861 1949 Mali Tørrisdotter Bøe      1861 1959
                     Deretter sjå Hoelsboka.
Tillegg 176/1.
Erik Einersen Hoel, Bøahaug      1800

Einar Eriksen Bøahaug            1829
John Eriksen Bøahaug             1831      Ingeborg Johnsdotter
Eli Einersdotter Bøahaug         1831
 
 
 

                                B Ø E.
                Gnr..176 bnr.2 Bøahaugen av skm. 0,58
ca.1829 frådelt frå bnr.1 og skjøtet til Jon Eriksen Løkken.
Gamalt matr.nr.166 lnr.193c med skyld 19 shilling,rev.58 øre.

                         Tinglese dokoment.
1829 21/2 :Skjøte frå Arnfin Johnsen til John Eriksen Løkken på 8 1/2 mkl
           for 260 Spd.
1847  9/1 :Skylddelt del som John Eriksen har seld halvdelen av til Rasmus
           Ellingsen, 4 1/4 mkl eller 18 shil.
1847  9/1 :Skjøte på 4 1/4 mkl. frå John Eriksen til Rasmus Ellingsen.
1851 11/1 :Jon Eriksen skjøter 19 shilling i Bøe til Erik Ingebrigtsen for
           50 spd.
1863 10/1 :Utskifting av hjemjorden.
           Sjå ellers gnr. 1.

Desse har hatt skjøte på gnr.176 bnr.Bøahaugen.

     1829 Anfind Johnsen      1851-      Erik Ingebrigtsen
1829-1847 John Eriksen                   Ingebrigt Eriksen
1847-1851 Rasmus Ellingsen               Torvald Horvli
 

                                B Ø E.
                Gnr.176 bnr. 3 Skogbrynet av skm.0,o1.
          Skylddelt frå bnr. 1 ved skylddeling tgl. 21/7 1948 og seld
          til Arne Iversen Øien.

Arne Iversen Øyen               1913       Gudrun Johnsdtr. Torve  1920
 

                              B Ø E.
                 Gnbr.176 bnr. 4 Bøahaugteigen av skm.0,o2.
          Frådelt frå bnr. 1 ved skylddeling tgl. 27/7 1957 og seld til
          John I. Bøe.
          Eigedomen er ikkje busett.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel