Retting frå Odd Roald Uv er skrive med kursiv.


                             B l o k k h u s.
                       Gnr. 132 bnr. 1 av skm. 6,91
Gamalt matr. 700 med skyld 12 mkl.(1/2 øre).Nytt matr.nr. 118 lnr.138
med skyld 2 daler 1 ort og 6 shilling.Det er da tillagt1,5 mkl.frå 694
Ishol.
Koppskattelista 1645:Da er det to brukarar i Blokkhus:1 Knud Blockhuss
                     og kona Marit.2 Olle Blockhuss og kona Rågier.
Landkommisjonen 1661.Olle 1/2 øre, bøkslar av kongen.
Preste- og skattemanntal 1664-1665: Olle 50 år, og sonen Semming Olsen,
                     f.1641.Halvor f.1653 og Knut f.1656.
Matrikklane:1664 Olle,1696 Semming,1716 Tarald,1760 Tarald Semmingsen.
Folketellinga 1701: Semming Olsen 60 år, Tarald Semmingsen 14 år.
                    Halvor Olsen,inderst sønn,3O år.
Skattemanntal 1762; Semming Taraldsen g.m. Sigrid og dottra Marit og
                    Semmings mor Marit. John Taraldsen er oppført som
                    dreng.
Folketellinga 1801. Tarald Semmingsen 33 år,Anne Arntsdotter 33 år.
                    Taralds far Semming Taraldsen 82 år. Borna:Marit 4
                    år,og Sigrid 3 år.
Folketellinga 1815: Dei same som i 1801, bortsett frå at Semming da er
                    død og nye born er Anne f.1805 og Arnt f.1808.Ildri
                    Johnsdotter 48 år,Erik Larsen 37 år (Emang ?).
Folketellinga 1875: Tarald Arntsen f.1830, Dordi Eriksdotter 1831 og
                    borna Gjørund f.1854 og Ingeborg f.1859,og kårmann
                    Arnt Taraldsen f.1808.Pålnr.138:Ole Andersen Morken
                    f.1798 (d1882) Anne Olsdotter Morken f.1841
                    og hennar dotter Kari Olsdotter f.1864.
Skifter i Blokkhus:
1743 12/7 :Tarald Semmingsen - Marit Johnsdotter f. Gulaker.
           Born: 1 Semming f.1718, 2 Olaug g.m.Jon O.Vindal,3 John
                 f.1720
1756 18/6 :Semming Taraldsen - Gjertrud Olsdotter f.Vindal.
           Born: 1 Marit f. 1751, 2 Marit d.y. f.1753.
1891 31/12:Jorun Blokkhus - Haagen Rasmusen Blokkhus.
           Born:1 Tarald Haagensen 14 år,2 Mali Haagensdtr.1O år,
                3 Dordi Haagensdtr. 5 år.

                           Tinglese dokument
1729 16/3 :Skjøte frå Tønder til Tarald Semmingsen for 58 Rdl.
1747 3/8  :Skjøte frå Marit Johnsdotter til Semming Taraldsen på 12 mkl.i
           Blokkhus. for 58 Rdl.
1794 22/2 :Tarald Semmingsen får skjøte frå faren Semminng Taralds.for 140 Rdl.
1795 26/11:På skifte etter Sigrid Johnsdotter er utlagt 12 mkl.i Blokkhus til
           Semming Taraldsen.
1800  ca, :Skjøte frå Dordi Semmingsdotter på 3 ort 9 shilling til broren John
             Semmingsen for 87 Rdl.
1828 16/2 :Enken Anne Arntsdtr. skjøter til Arnt Taraldsen Blokkhus 12 mkl.i
           Blokkhus og 1,5 mkl.i Morken for 5OO spd.
1848 12/1 :Utferda bygselseddel til John Knutsen Bøe på plassen Myrhaugen
1860 11/l :Arnt Taraldsen skjøter til Tarald Arntsen i forening med fleire
           eigedomer for 500 Spd
1861 21/6 :Tarald Arntsen skjøter til svigersonen Haagen Rasmusen eigedomane
           Blokkhus og Myren lnr.131 og 133b og c for 2000 kr. og kår.
1911 26/9 :Haagen Rasmusen skjøter eiendommen Blokkhus til Rasmus Haagensen
           for kr.5.200,-
1919 19/12:Skjøte frå Rasmus Haagensen til Marit Blokkhus på d.e. for kr
         . 11.500,oo.
1922 13/12;Skjøte frå Marit Blokkhus til Ola S.Nysæter på d.e. og gnr. 130
           bnr.2 Myren for kr.12.000,-.

          Desse må ha hatt skjøte på 132/1 Blokkhus:
              -1747 Tarald Semmingsen     1860-1861 Tarald Arntsen
          1747-1794 Semming Taraldsen     1861-1911 Hågen Rasmusen
          1794-1828 Tarald Semmingsen     1911-1929 Rasmus Hågensen
          1828-1860 Arnt Taraldsen        1929      Ola S. Nysæter

Desse folka må ha budd eller er fødde på garden;
Olle Blochuss           1614      Raagier
Knud Blochuss         i 1645      Marit i 1645

Semming Olsen Blokkhus  1641
Halvor Olsen Blokkhus   1653
Knut Olsen Blokkhus     1656

Tarald Semmingsen Blokkhus      1687 1743 Marit Johsnsd. Golvåker    1678 1763

Guri Pedersdtr Blokkhus         17O9 1773 Halvor Ingebr.Norken       1715 1785

Olaug Taraldsdtr. Blokkhus      1717 1780 John Olsen Vindal,oppig.   1717 1756
Semming Taraldsen Blokkhus      1718 1801 1Gjertrud Olsd.Vindal,oppig1719 1756
      Oppattgift 1757 m/                   2Sigrid J.Vindal,negar     1733 1795
Gjertrud Taraldsdtr.Blokkhus    1719 1756 1Semming Eriks,Aalbu        ?   1742
                      g.1746              2Johannes Halv.Gravaune     1723
John Taraldsen Blokkhus         172O 1769 Ugift.
Ingrid Taraldsdtr.Blokkhus ca.  1722      Ingebrigt Halvors.Morken g.1777

Tarald Semmingsen Blokkhus      1747 1748
Marit Semmingsdtr.Blokkhus      1749 1751
Marit Semmingsdtr.Blokkhus      1750 1786 Ole Johnsen Jamtsæter      1750 1833
Marit Semmingsdtr.Blokkhus d.y. 1754 1814 Even Tørrisen Uv           1752 1807
Gjertrud Semmingsdtr.Blokkhus   1758 1765
Gjertrud Semmingsdtr.Blokkhus   176O      Elling Roaldsen Ishol      1751 18O6
Olaug Semmingsdtr.              1763 1847 Ole Arntsen Bøe            1763 1847
Gjertrud Semmingsdtr.d.y.       1765 1785 Elling Roaldsen Iahol      1751 1806
Tarald Semmingsen               1768 1823 Anne Arntsdtr. Bøe (g1793) 1768 1849
John Semmingsen                 1770 1823 Ildri Johnsdtr.enke,Ishol  1755 1837
Dordi Semmingsdtr.              1775 186O Beraug Olsen Rate          1776 1807

Marit Ellingsdtr.Blokkhus                 Sivert Knudsen ??

Sigrid Taraldsdtr               1793 1798
Semming Taraldsen               1795 1797
Marit Taraldsdotter             1797 1877 Esten Henriksen Vasli      1793 1860
Sigrid Taraldsdtr   (g.1824)    1798 1873 Haldor Olufsen Bakk        1795 1867
Marit Taraldsdotter             1801 1801
Seming Taraldsen Blokkhus       18O1 18O1
Semming Taraldsen               18O3 18O4
Anne Taraldsdtr.                1805 1885 Arnt Olsen Dørumsløkken    1813 1867
Arnt Taraldsen Blokkhus         1808 1890 Jorun Olsd.Dørumsløkken    1808 1868

Marit Iversadtr.Blokkhus ???    1795 1885 Fattiglem,ugift.

Kristine Sivrtsdtr Blokkhus     18O4 1887 Erik Johnsen Uv i Myren    18O8 1865
Knut Sivertsen Blokkhus         18O8

Tarald Arntsen Blokkhus         1830 1917 Dordi Eriksdtr. Nerhol     1831 1905
Ole Arntsen Blokkhus            1835 1835
Ole Arntsen Blokkhus            1840 1859
Anne Arntsdt Blokkhus           1842 1930 Ole Olsen Hevlesvolden     1840 1920

John Arntsen Blokkhus           1845 1904 Randi Arntsdtr Emang       1848

Jorun Taraldsdtr.Blokkhua       1854 1889 Haagen Rasmusen Dørrum     1853 1911
Ingeborg Taralsdtr. Blokkhue    1859 1938 Roald Ellingsn Ishol       1857 1932

Serine Johnsdtr Blokkhus        1875      utvamdra saman med mora i 1892
Anna Johnsdtr. Blokkhus         1888 1959 Gift Kvaal i Amerika

         Hågen Rasmusen oppatt gift med   Marit Erikdsdtr. Haugen    1867 1956
Tarald Hågensen Blokkhus        1876 1956 Ingeborg Johnsdtr.Gravaune 1874 1956
Mali Hågensdtr. Blokkhus        1880 1957 Engel Ingebrigts.Meslo     1874 1921
Dordi Hågensdtr Blokkhus        1886 1962 Halvor Stengr.Hulberget    1884 1967
Jørgine Hågensdtr.Blokkhus      1892 1961 Ola Johnsen Jamtsæter      1890 1981
Ingeborg Hågensdtr. Blokkhus    1894 1936 Ola Svendsen Nysæter       1896 1965
Rasmus Hågensen Blokkhus        1895 1918
Elise Hågensdtr. Blokkhus       1901 1906

Dordi Haakonsdtr. Blokkhus hadde m/Ole Larsen Vindal dottra og sonen:
Kristine Olsdtr,Blokkhus        19O3 19O3
Arne Olsen Blokkhus             1910      Oline Blokkhus             1916

Tarald Haahensen Blokkhus hadde i 1895 barn m/Gjertrud Haldosdtr.Sliper.

Margit Olsdtr. Nysæter          1921
Håkon Olsen Nysæter             1923 1967 Johanna Flatset            1920
Sven Olsen Nysæter              1925      Kristine Eriksdtr.Skarsem  1929
Målfrid Olsdtr.Nysæter          1928      Ivar Halvorsen Sæter       1924

Tillegg Blokkhus:
I Blokkhus budde også Ole Johnsen Gulaker 1676 - 1762 ugift.

1861;
Nils Ingebrigtsen Blokkhus                Marit Olsdotter

Ingeborg Nilsdotter Blokkhus    1861.

1761:
Guro Pedersdtr. Blokkhus        1718 18O2 Erich Erichsen Haugen    1722 178O

Finn ikkje plass tilk:
Arnt Arntsen Blokkhus           1774 1857 kaarmand.

Marit Iversdtr. F.Kvaale        1835 1893 Gmds.kone,død i Blokkhus

                                 Hammerbekken .
                       Gnr. 132 bnr.2 av skm. 0,o7.
Utskild frå bnr. 1 Blokkhus ved skylddeling 17/12 1907 og seld til
            Ole Johnsen Uvsøien.
Retting frå Odd Roald UV: Hammerbekke øvre var husmannsplass under Ishol,
mens Hammerbekkjære er frådelt frå Blokkhus.  Dette er to forskjellige bruk.

Skifter i Hammerbekken.
1758 14/4 :Haldor Johnsen - Rågjerd Evensdotter.
           Arvingar: søskena hennar: 1 Magnhild g.m. Peder Jetmundsen
           Aangarden, 2 søstra Sigrid Evensdotter gift i Sunndal
           3 halvsøstra Gjertrud Evensdtr. f. 1678.
1828 16/2 :Ingebrigt Johannessen - Raagjerd Arntsdtr.
           Born:1 Arnt. 2 Anne,3 Marit,4 Kari,5 Brit g.m.husm.Esten
                  Arntsen Uv.

Folketelling 1801:Ingebrigt Johansen 56 år, Raagjerd Arntsdotter 47 år, med
              borna Arnt, Anne  Karen og Beret og enka Ildri Taraldsdotter.
             61 år, lægd.
I 1762 er som husmann under Ishol oppført Arnt Hammerbekk gift med Marit.
Seinare er Hammerbekken matrikulert under Blokkhus som bnr.2 utskild frå
Blokkhus med namn Hammerbekkløkkja.

Eg har funne desse namna knytta til Hammerbekken:

Haldor Johnsen Hammerbekk       1671 176O Raagjerd Evensdtr.         1686 1756

Gjertrud Evensdtr.              1678

Arnt Hansen Hammerbekk          1706 1785 Marit Evensdtr Utem        1721 1800
     (Arntsen?)
Rågjerd Arntsdtr Hammerbekk     1754 1834 Ingebrigt Johnsen Blæstre  1745 1827

Marit Ingebrigtsdtr.Hammerbekk  1781 1869
Anne Ingebrigtsdtr.Hammerbekk   1783 1871
Karen Ingebrigtsdtr. Hammerbekk 1787
Berit Ingebrigtsdtr.Hammerbekk  1791 1881 Esten Arntsen Tilset       1790
Arnt Ingebrigtsen Hammerbekk    1796 1869 Guri Kristoffersdtr.Moe    1795 1872

Oline Olsdtr. Hammerbekk        1815 19O5 (Svartøien ??)

Gjertrud Arntsdtr.Hammerbekk    1824      barn i 1754 m/Ingebr,R.Ishoel

Rågjerd Arntsdotter Hammerbekk  1828 1907 Lars Jørgensen Torske      1829 1864

Ingebrigt Larsen Hammerbekk     1854 1913 Ei dotter u.f.e.
Gurine Larsdotter  Hammerbekk   1857
Arnt Larsen Hammerbekk          1858 1858
John Larsen Hammerbekk          1860 1872
Anne Larsdtr.Hammerbekk         1862

Brit Ingebrigtsd.Hammerbekk     ???

Nye folk på plassen.
Ole Johnsen Uvsøien             1868 1937  Marit Johnsdtr.Hammerbekk  1868 1950

John Olsen Hammerbekk           19OO 1901
John Olsen Hammerbekk           19OO 19O1
Georg Olsen i Canada            1905
Johan Olsen Hammerbekk          1908      Anne Grendsen               1909
Marit Olsdotter Hammerbekk      1908      Peder Sivertsen Nyseter
Anna Olsdotter Hammerbekk                   ?    Rossvold
Oline Olsdotter Hammerbekk      1904      Sivert Johnsen Uvsbakk      1895 1988

 Marit johnsdtr. Hammerbekk hadde i 1895 barn m/Mathias Sørli
Sina Mathiasdtr. ??             1895.

Ole Johnsen Uvsøien (Hammerbekk) hadde desse borna før han vart gift:
Anne Marie Olsdtr. Sneve        1896     mor: Marit O. Sneve
Hjalmar Olsen Uv                1899      "   Gjertrud Halv.dtr. Strand.

                           Blokkhusdriva
                          Gnr. 132 bnr.3 av skm.0,o4
          Skylddelt ca. 1917 og seld til kanaldirektør Sæthren.

                             Hammerbekkdriva.
                          Gnr.132 bnr.4 av skm.0,ol
          Skylddelt ca. 1917 og seld til kanaldirektrø Sæthren.

                                 Blokkhusenget.
                       Gnr. 132 bnr. 5 av skm. 0,12
          Skylddelt 24/9 1920 og seld til Roald og Elling Uv.

                              Skarvløkkja.
                        Gnr. 132 bnr. 6 av skm. ?
          Skylddelt 23/9  1921 og seld til Arnt Olsen Strandsæter.
          Eigedomen ligg i Dindalen.

                              Maurhaugen.
                        Gnr. 132 bnr. 7 av skm. 0,lo
          Skylddelt 21/6 1924 og seld til Elias Johnsen Uvsbakk.

1848 12/1 ;Bykselkontrakt til John Knutsen Bøe.

Folketelling 1875:
Erik Olsen,husmann,f.i Vågå     1827      Anne Olsdtr.f.i Vågå    1830 1898

Ragnhild Eriksdotter            1869      f.i.Vågå
Kari Eriksdotter,tilreisende    1857      f.i.Oppdal
Ole Eriksen Blokkhus            186O      barn m/Ellen Ellingsdtr. Ishol.

Ole Olsen Hammerbekk            1881 1883

                                 Kåsa.
                        Gnr. 132 bnr. 8 av skm. 0,o2
          Skylddelt 20/11 1935 og seld til Dordi Eriksdotter Horvli.

                                  Huldersæter.
                        Gnr. 132 bnr. 9 av skm. ?
          Skylddelt 16/7 1938 og seld til Hjalmar Olsen.i 1938

                                 Kåsa II
                        Gnr. 132 bnr. 10 av skm. ?
          Skylddeling tgl. 13/9 1949 og seld til Alfred Horvli i 1949.  .
 

                            Myrgjerdegt. ???
Halcor Endresen. Husm.1897      1817 1897  Fattiglem.f.i Sunndal
 
 
 

                          M I D T H A U G E N
Kan ikkje finne at denne eigedomen nokon gong har vore serskildt
matrikulert,men den må ha ligge under Ishol og på den delen som
er kalla Ratet, for fleire av dei som nytta Midthaug som etternamn
har budd på Ratet, og det må da være Ratet under Ishol og ikkje
Rate på andre sida av Driva.
Den første som har nytta namnet Midthaug er da Eli Halvorsdotter
vart fødd i 1817 av foreldra Halvor Gundersen Midthaugen og Marit
Simonsdotter. Etter folketellinga i 1801 kan dette ikkje vera
andre enn Halvor Gundesen, f.1781,dreng i Detli i 1801 som da må
vera gift med Marit Semmingsdotter,Tenestejente i Bårdsgarden i
1801, mogleg dotter av Simon (Semming) Andersen Storli. Nemnde
Halvor Gundersen kan vera son av Gunder Olsen Rate og Tora
Halvors-dotter,husmannsfolk under Rate i 1801, fødde 1755 og 1754.

I 1752 er Mildrid Pedersdtr.Blokkhushaugen gift med Ole Olsen
Aalbu og dei vart busett i Aalbu.Kan dette veære Midthaugen?
Odd Roald Uv: Midthaugen er husmannsplass under Rate, gnr. 168.

Guri Johnsdtr.Blokkhus,g.1746             Halvor Ingebr.s.Morken ??

Marit Gundersdotter Blokkhus    1775 1845
Halvor Gundersen Midthaug,Rate  1778 1865 Marit Simonsdtr.Storli     1788 1857
Sigrid Gundersdotter Midthaug   1786 1856
Ole Gundersen Midthaug(Rate)    1789 1844 Anne Olsdotter Ishol(Rate) 1796

Hallstein Halvorsen             1798
Halvor Halvorsen                18O1
Sigrid Halvorsdtr.              1816

Simen Halvorsen                 1813 1814
Sigrid Knutsdotter  Blokkhus    1816 1893 (Husn,John H Prestmoen)

Eli Halvorsdtr Midthaug,Rate    1817      Halvor Halvorsen Lønset    1801
Anna Halvorsdotter              1820
Halvor Halvorsen,Rate           1823 1865 Marit Arntsdotter Detli    1827

Sigrid Olsdotter Ratte          1823

Anna Olsdtr.Midthaug (Strand)   184O       Som enkebarn m/Ole A Morken.
Ole Olsen Midthaug              1842

Eli Halvorsdotter Rate hadde  m/Gunder Olsen Liabø dottra:
Sigrid Gundersdotter Rate       1843 1866 Anders L.Vold,Rennebu       1838

Halvor Halvorsen Midthaug       1848 1848 død 18 dager gl.
Brit Halvorsdotter              1852      Budde i Slipersæter i 1875
Halvor Halvorsen Midthaug       1855      Ingrid Larsdtr.Blokkhus    1852 1931
Gjertrud Halvorsdotter          1858

Marit Halvorsdtr.(Halvor 1823)  1849

Eli Halvorsdotter og Halvor Halvorsens born:
Eli Halvorsdotter               1849      død ung.
Eli Halvorsdotter               1851
Halvor Halvorsen Midthaug       1854
Hallstein Halvorsen             1857      født i Horvli
Semming Halvorsen               1859      født i Landlaupet

Nye folk på plassen;
Anna Olsdotter Midthaug(Strand) 1840      Som enke barn m/Ole A Morken.
Ole Olsen Midthaug              1842

Arnt Olsen Midthaug                       Sigrid Roaldsdtr.Øverhaug  1835
 

                        Garden Blokkhus.
          Det første ein finn om Blokkhus,er som vanleg,i koppskattelista
          for 1645 og da er det 2 bykslarar, nemleg Knut med kons Marit,finn
           ikkje meir om dei,og så Olle Blokkhus og kona Rågjerd.
I skattemanntalet for 1664 er Olle oppgjeve å vera 50 år,altså
fødd i 1614 og 3 søner. I 1796 er sonen Semming Olsen vorte
eigar.Han var fødd i 1741,og hadde brødrene Halvor f.1653 og Knut
f. 1656.Kvinnene er ikkje med ved folketellinga i 17O1, så truleg
er det fleire søstre.
          Semming Olsen må ha vore gift med ei Taraldsdotter,for han hadde
         såvidt eg kan sjå,berre ein son,nemleg Tarald Semmingsen f.1687.
         Sidan har Semming og Tarald gått att heil til den siste Tarald
         døde i 1956. Tarald Semmingsen fekk skjøte på garden i 1729 og er
da den første sjølveigaren i Blokkhus.Han kjøpte eigedomen av
ein Tønder.Tarald var gift med Marit Johnsdotter,vistnok frå
Golvåker og ho overlevde mannen som døde i 1743, for det var ho
som gav sonen Semming Taraldsen skjøte på eigedomen i 1747.Semming
var gift to gonger.Først med Gjertrud Olsdotter oppigar Vindal,
og så med Sigrid Johnsdotter negar i Vindal. Semming hadde i allt
1O born i dei to ekteskapa,8 jenter og to gutar. Det vart sonen
Tarald Semmingsen f.1768 som overtok garden i 1795. Han var g.m.
Anne Arntsdotter Bøe. Dei hadde 8 born, men det var berre 4 som
levde opp,millom dei yngstemann Arnt Taraldsen f.18O8. Han levde
til han vart 82 år og var gift med Jorun Olsdtr. Dørumsløkken.
Dei fekk 4 born, men berre to levde opp.Eldstemann Tarald Arntsen
fekk skjøte i 1828.Han var gift med Dordi Eriksdotter Nerhol.Dei
fekk to døttre. Den eldste Jorun Taraldsdtr.f.1854 vart gift med
Haagen Rasmusen Dørum og dei fekk skjøte på garden i 1861.Jorun
døde i 1889 og Haagen vart oppattgift med Marit Eriksdtr. Haugen.
I dei to ekteskapa hadde Haagen 7 born,og av dei voks opp 1 son
og 4 jenter.Sonen Tarald Hågensen f.1876 fekk i1899 skjøte på
eigedomen Myren gnr.127 bnr.1 som har vore underbruk av Blokkhus
sidan 1771.Det vart dottra Ingeborg Haagensdtr.f.1894 som fekk
skjøte på garden i 1922 etter at broren Rasmus Hågensen hadde hatt
sjøte frå 1911 til 1918, da han døde ugift.Ingeborg Hågensdtr. var
gift med Ola Svendsen Nysæter og da er vi kome heilt opp til vår
          tid.
          Bruksnummer 2
          som er Hammerbekken, var frådel frå bnr.1 som eige bruk i 19O7,
          men har nok vore i bruk lenge før den tid.I 1762 finn vi at Arnt
         Hammerbekk nemnd som husmann under Ishol,gnr.13O. Arnt er truleg
         son av Rågjerd Evensdtr.Uv f.1686 g.m.Haldor Johnsen Ishol, men
         Rågjerd må vera fødd før ekteskapet ettersom sonen heiter Arnt
         Arntsen.Dette er mi slutning av at han var gift med Marit Evensd.
         Utem og kalla einaste barnet sitt for Rågjerd.Ho var gift med
         Ingebrigt Blæstre,vistnok frå Dovre og deira etterkommarar var i
         Hammerbekken til Ole Johnsen Uvsøyen kjøpte eigedomen i 19O7 og
         fekk den skylddelt som eige bruk. Hans etterkommarar bur framleis
         i Hammerbekken.

13.3.99 lagt inn rettingar frå Odd Roald UV, sjå e-post.Utarbeidd av ©: Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel