Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


 

 
1786 19/2 :Sivert Hansen Skindset - Kristi Arntsdotter.
           Born:1 Arnt 23 år,2 Erik 9 år,3 Lars (?) 7 år,
                4 Svend 21 år,5 Sigrid 17 år,6 Marit 15 år.
     2O/2 :Ole Hansen Sæter - Guri Pedersdotter.
           Born:1 Hans Olsen Sæter.2 Peder 21 år,
                3 Gjertrud g.m. Even Ingebrigtsen Mjøen.
                  Verge for Peder-faren.
     21/2 :ungkar Sivert Ingebrigtsen Mjøen - Arvingar søskena:
                1 bror Erik Ingebrigts.Gorset,død,har borna:
                  a Iver Eriksen Volden,død,har borna:1 Arnt,
                  2 Iver 11 år,3 Erik d.y.1O år,4 Ingebrigt 5 år,
                  5 Dordi 22 år,6 Marit 13 år.
                  b Randi Eriksdtr. g.m.Ole Beraugsen Viken.
                  c Kiersti Eriksdtr.g.m.Sivert Arntsen Skjørstad
                    død,born:1 Arnt Siverts.Skjørstad,2 Guri 38 år
                    3 Kari 21 år,4 Brit 15 år.
                2 bror Ole Ingebrigtsen Aamotsdal,død,har borna:
                  a Ingebrigt Olsen Aamotsdal,død,har borna:
                    1 Ole 25 år,(vanfør) 2 Randi 2O år.
                  b Even Olsen Aamotsdal,blind.
                  c Erik Olsen, bor i Fron,Gudbrandsdal.
                  d Ole Olsen Aamotsdal,skal være død i Sverige.
                  e Randi Olsdtr. g.m.Arnt Eriksen Bøe.
                  f Marit Olsdtr.g.m.Halvor Ingebrigtsen Barstad.
                  g Guri Olsdtotter Aamotsdal 40 år.
                3 bror Arnt Ingebrigtsen Vammer.død, har borna:
                  a Arnt Arntsen Aamotsdal.b Randi Arntsdtr 30 år
                4 bror Ingebrigt Ingebrigtsen Mjøen.
                5 søster Guri Ingebrigtsdtr.Mjøen, død,har borna;
                  a Gullik Evensen.b Ingebrigt Evensen.
                  c Arnt Evensen Mjøen.Verger ikkje nemnd.
    1/9   :Ole Johnsen Jamtsæter - Marit Semmingsdotter.
           Born:1 John 4 1/2 år. Verge Sivert Hellaugsen Sneve.
     "    :Ole Hansen Sæter - Kari Paulsdotter.
           Born:1 Hans 22 år,2 Ole 14 år,3 Kari 26 år,4 Randi 12.
           Verger:for Ole-faren sitt søskenb.Ole Johnsen Skarsem.
                   "  Kari-mora sitt søskenb.Ole Ingebr.Klett.
                   "  Randi- søskenbarnet Halvor Bjerke.
1787 2O/2 :Anders Eriksen Rise -Marit Olsdotter.
           Born:1 Erik Andersen 1/2 år. Verge; faren.
    24/2  :Ole Paulsen Nerhol -Olaug Ingebrigtsdotter,f.Sliper.
           Hennar søsken:1 Lars Ingebrigtsen Sliper,2 Anne,
                g.m.Halvor Semmingsen Sliper.3 søstersonen
                Erik Sivertsen Haugen.
    26/3  :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen - Anne Olsdotter.
           Born:i hans 1.ektesk.1 Sivert Ingebrigtsen,myndig.
                2 Sigrid g.til Bujord på Dovre,død,har borna:
                  a Hans Hansen 14 år,b Ingebrigt Hansen 11 år.
                  c Knut 8 år, d Kari 4 år.
                3 Berit Ingebrigtsdtr, gift Belle på Dovre.
                4 Ambjørg,g.m.Peder Olsen Korsvoll på Dovre.
                5 Marit gift til Eggan i Rennebu.
                I 2.ekteskap: 1 Gunhild 17 år,2 Ragnhild 16 år,
                  3 Marit 9 år,4 Mari 7 år,5 Ragnhild 4 år.
 
 

           Verger;for Gunhild-faren sitt søskenb.Ole I. Hevle.
                   "  Ragnhild.d.e.-fars søskenb.Stener Rolvsjord
                   "  Marit-nestsøskenb. Tore Eriksen Kongsvold
                   "  Ragnhild d.y.-broren Sivert I Drivstuen.
                   "  Sigrid Bujords born- mora sitt søskenbarn
                      Ingebrigt Knutsen Sneve.
1787 3O/8 :Halvor Halvorsen Lønset - Brit Olsdotter.
           Born:1 Halvor Halvorsen 19 1/2 år gl.
           Verge: faren.
     31/8 :Elling Iversen Vindal - Marit Iversdtr.f.Stølan
           Born:1 Iver Ellingsen 2 år,2 Olaug Ellingsdtr.1/2 år.
                  Laugverge:faren Iver Johnsen Stølan.
           Verger:for Iver-farsøsters mann Halvor St.Gravaune.
                   "  Olaug-farsøsters mann-Jon Ellings.Vindal.
     1/9  :Peder Hansen Hevle - Mali Ingebrigtsdtr.f.Hoel
           Born:1 Peder 2O år,2 Hans 17 år,3 Ingebrigt 2 år,
                4 Marit 21 år,5 Randi 4 år.
                  Laugverge:Sivert Jensen Ørstad.
           Verger:for Peder-farbroren Jens Hansen Haugen,Innset.
                   "  Hans og Marit-mors søskenb. Sivert H.Sneve.
                   "  Ingebrigt-morbroren Halvor Ingebrs.Hoel
                   "  Randi-mors søskenbarn Halvor Haldos.Mellem
     "    :Erik Olsen Mellem - Ingeborg Olsdotter
           Born:1 Ole 22 år,2 Knut 13 år,3 Marit d.e.3O år,ugift.
                4 Marit d.y.18 år,ugift.
                  Laugverge:Gullik Andersen Bøe.
           Verger:for Ole-morbroren Paul Olsen Loe.
                   "  Knut-fars søskenb.Ole Knutsen Vognild
                   "  Marit d.e.-søskenb.Jon Ingebrigts.Sneve
                   "  Marit d.y.-søskenbs.mann Peden I. Bøe.
     13/9 :Erik Johnsen Bakk - Anne Olsdotter
           Born:1 Ole 12 år, 2 John 7 år, 3 Jørun 14 år.
                Verge for alle: faren.
1788 18/2 :Lars Knutsen Stenboeng - Guru Olsdotter
           Hennar arvingar:1 søstra Marit Olsdotter g.m. Ole
                Taraldsen Stølen, 2 Kari Olsdtr.55 år,ugift
                3 halvbroren Ingebrigt Olsen Viken.
                4 ---"--- Arnt Olsen Løkken,død men har borna:
                  a Ole Arntsen 18 år, b Arnt Arntsen 13 år.
           Verger:for Kari-søskenb.Halvor Ingebrigtsen Hindset.
                   "  Ole-farbroren Ingebrigt Olsen Viken.
                   "  Arnt-morbroren Arnt Haldorsen Klett.
     19/2 :Hellaug Andersen Grøtte - Gjertrud Sivertsdotter
           Born:1 Sivert 5 år,2 Dordi 3 år, 3 Marit f.1788.
                  Laugverge:Ole Eriksen Gulaker.
           Verger:for Sivert-Halvor Ingebrigtsen Hindset.
                   "  Dordi-skolemester Ole Larsen Grøtte.
                   "  Marit-John Eriksen Løkken.
    2O/2  :Morten Evensen Kvalsjordhaugen - Thyri Olsdotter.
           Born:1 Anne Mortensdtr.g.m.Ole Henriksen Torve.
                  Laugverge: Ingebrigt A.Størvold,svoger.
    21/3  :ungkar Ole Olsen Bøe. Arvingar:
                1 mora Magnhild Olsdotter, gift 2 gonger.
                2 broren John Olsen Bøe.3 halvsøster Gjertrud
                  Johnsdotter,ugift.
                  Laugverge:Halvor Stengrimsen Gravaune.
 

1788 1O/9 :Ole Johnsen Liabø -Luzie Haldosdotter.
           Born:1 John Olsen 8 år,2 Kari Olsdtr.12 år.
                Verge:for John-faren sitt søskenb.Gunder Vindal.
                       "  Kari-mora sitt søskenb.Halvor E Nyhus.
                   Laugverge:Even Tørrisen Uv.
    11/9  :Iver Iversen Stølan - Guru Iversdotter
           Born: 1 Marit Iversdotter 6 år.
           Verge:mora sitt søskenbarn Johannes Estensen Vindal.
     "    :Halvor Olsen Detli - Marit Olsdotter,
           Born:1 Ole d.e.,2 Ole d.y. 24 år,3 Gjertrud,død,har
                  dottra Dordi Johnsdotter.
           Verger:for Ole d.y.-søskenb.Elling Johns.Munkvold.
                   "  Dordi-farbroren John Arnfindsen Stekeren.
     "    :Peder Steffensen Strand - Kari Semmingsdotter.
           Hennar born i 2 ekteskap:1 Ole Halvorsen 21 år,
                 2 Steffen Pedersen 20 år,3 Semming Pedersen 15.
                 4 Gjertrud Pedersdotter. 1O år.
           Verger for:Ole-Even Tørrisen Uv
                   "  Steffen-Jon Ellevsen Haugen.
                   "  Semming-fasters mann Ole Halvorsen Tyve.
                   "  Gjertrud-mosters mann Sivert Eriksen Aalbu.
     13/9 :Knut Olsen Bryggen - Marit Eriksdotter f.Haaker.
           Born:1 Ole 19 år,2 Erik 13 år,3 Marit 23 år,4 Sigrid 17 år,
                5 Ingeborg 9 år.  Laugverge:Esten Halvors.Vekve.
           Verger:for Ole fars søskenb.Rasmus Paulsen Gulaker.
                   "  Erik-ubeslektet Haagen Hokseng.
                   "  Marit og Sigrid-Esten Halvorsen Vekve.
                   "  Ingeborg-mora sitt søskenb.Arnt.H.Vognild.  1789
18/2 :Arnt Johnsen Øyen - Marit Ingebrigtsdtr.f.Ishol
           Born:1 John 6 år,2 Ingebrigt 4 år,3 Magnhild 2 år,
                   Laugverge:Brønneld Hansen Hoel.
           Verger:for John-morbroren Sivert Ingebr.Ishol
                   "  Ingebrigt-mors søskenb.Halvor St.Gravaune.
                   "  Magnhild - Ole Evensen Nysæter.
     19/2 :John Johnsen Aalbu, ungkar.
           Arvingar 3 ugifte søstre: 1 Kristi 23 år,2 Anne 26 år,
                   3 Gjertrud 14 år.
                   Verger Ole Evensen Nysæter og Ole Olufsen Hoel
     2O/2 :Iver Olsen Hevle - Randi Nilsdotter.
           Arving:mora Marit Olsdotter Aalbu.
     2O/2 :Ingebrigt Ingebrigtsaen Mjøen - Marit Knutsdotter.
           Born;1 Marit 1 år. Laugverge Ole Taraldsen Stølen.
                  Verge:svogeren Ingebrigt Olsen Viken.
     17/3 :Hans Olsen Snorroeggen-Brit Rasmusdotter.
           Born:1 Kristi Hansdotter 5 år.Verge:faren.
     28/7 :Ole Amundsen Fagerhaug - Anne Paulsdotter.
           Born:1 John 23 år,2 Marit 21 år,3 Gjertrud 8 år,
           Verger:for Jon- ubeslektet nabo Arnt Eriksen Rønning.
                   "  Marit- søskenb.Ole Ingebrigts.Størvold.
                   "  Gjertrud-Halvor Eriksen Engelsjord.
     29/7 :Halvor Haldosen Mellem - Rannei Olsdotter
           Born:1 Marie 16 år,2 Marit d.e.13 år,3 Guru 9 år,
                4 Sigrid 6 år,5 Marit d.y. 4 år.
                   Laugverge: Erik Tørrisen Viken.
           Verger:for Marie og Marit d.y-svoger Ole I Klett.
                   " Marit d.e. og Guru: svoger Anders A,Bøe,
            " Sigrid -Rasmus Eriksen Dørum.

1789 30/7 :Bersvend Olsen Vammer - Sigrid Hellaugsdtr.
           Born:1 Ole Bersvendsen,bor i Trondheim.
                2 Marit Bersvendsdtr. 40 år ugift.
                  Laugverge: Ole Taraldsen Stølen,
           Verge for Marit - Michel Olsen Vammer.
    1/8   :Hellaug Johnsen Stølen - Randi Olsdotter
           Born:1 Ole 22 år, 2 Ingeborg 17 år.f.Sæter.
           Verge for Ole-mora sitt søskenb.John Evensen Sæter.
                  "  Ingeborg morbroren Halvor Olsen Sæter
179O 18/2 :Knut Hansen Sneve - Barbro Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Ingebrigt 14 år,2 Hans 3 år,3 Anbjørg 11 år.
     19/2 :Rasmus Christoffers.Stensem - Inger Knutsdotter
           Born:1 Christoffer 9 år,2 hennar dotter frå
                  første ektesk.Ingrid Olsdotter 3O år.
           Verger:for Christoffer -faren
                   "  Ingrid-morbroren Ole Knutsen Vognild.
     8/4  :Halvor Olsen Detli - Marit Olsdotter.
           Born:1 Ole d.e.myndig,2 Ole d.y.3 Dordi Johnsdotter
                  8 år.(dotter av Gjertrud som er død)
           Verge for Dordi-farbroren Jon Arnfindsen Stekeren.
     1/9  :Erik Johnsen Bakk - ??
           Born:1 Ole Eriksen 14 år,2 John Eriksen 9 år
                3 Gjertrud Eriksdotter ? år.
           Verger:for Ole-Haldo Pedersen Vognild
                   "  Jon-nabo Ole Christoffersen Bakk.
                   "  Gjertrud-søskenb,s mann Haldo I.Aalbu.
    9/9   :Guru Stengr,dtr.Holberget - Ole Eriksen (Druknet)
           Born:1 Stengrim 7 år,2 Marie 10 år,3 Gjertrud 4 1/2 år
                  Laugverge:Ole Stengrimsen Aalbu.
           Verger:for Stengrim-morbroren Halvor Stengrimsen Ålbu,
                   "  Marie-klokker Roald Larsen Slipersæter.
                   "  Gjertrud-Erik Larsen Liabø.
1791 26/1 :pike Marit Eriksdotter Mellem.
           Born:1 Ole Eriksen Mellem 8 veker.
                Verge for Ole-John Ingebrigtsen Sneve.
    27/1  :Haagen Pedersen Vognild-Thor Halvorsdotter.
           Born:1 Peder 21 år,2 Halvor,19 år,3 Dordi 25.
                 4 Olaug 23 år,5 Gjertrud 14 år.6 Anne 4 år.
           Verger;for Peder-søskenb.Ingebrigt Halvors.Vognild.
                   "  Halvor-søskenb.Rasmus Estensen Dørum.
                   "  Dordi-svogeren Peder Haagensen Lien.
                   "  Olaug-søskenbarn Arnt Arntsen Dørum.
                   "  Gjertrud-søskenbarn Arnt Stengrimsen Vekve
                   "  Anne-morbroren Ingebrigt Halvorsen Vognild
   12/2   :Kari Olsdotter,inderst.Budde i Viken da ho døde.
           Arvingar:1 halvbroren Arnt Olsen Løkken,død, har borna:
                  a Ole 17 år, b Arnt 15 år..
                2 halvbroren Ingebrigt Olsen Viken.
                3 halvsøstra Marit Olsdotter g.m.Ole T.Stølen.
                Verge for Ole og Arnt:-Farbror Ingebr.O.Viken.
    12/4  :Sivert Paulsen Gissinger - Luzie Evensdtr.(g.2 g.)
           Born:1 Paul Sivertsen Steker,myndig,2 Ole Sivertse
                Rise,myndig,3 Kiersti,2O år,4 Anders Sivert=
                sen Hæverli,myndig.
                 Laugverge:Sivert Ingebrigtsen Drivstuen.
           Verge:for Kiersti-Ole Knutsen Vognild.
 

1791 31/8 :Ole Ingebrigtsen Dørum - Randi Haldosdotter
           Born:1 Ingebrigt 6 år,2 Thor Olsdotter 1O år,
                3 Kari Olsdotter.
                Verge for alle 3- faren.
1791 31/8 :John Evensen Sneve - Marit (Berithe?)
           Born:1 Marit g.m.John Ingebrigtsen Sneve.
                2 Brit Johnsdotter 14 år.
                Verge.for Brit-fasters mann Sivert J.Ørstad.
1792 2O/2 :Jørund Johnsdt.Snorroeggen - Arnt Iversen f.Gisnås,
           Arvingar:søskena hans:1 Guru Iversdotter gift til Lien
                    død,har borna:
                  a Iver Steffensen Lien,død,born:
                1 Peder Iversen Lien 24 år,2 Guru 26 år,
                    3 Ingrid 26 år,4 Kari 14 år,5 Marit 1O år.
                  b Brit Steffensdtr,g.m.Ole Haldosen Tyve.
                2 Kiersti Iversdtr,Sundset,død,har borna:
                  a Arnt Sivertsen i Overhalla,b Anders i Strinda
                  c Kiersti i Trondheim,g.m.en mann kaldet Ole.
                  d Kari g.m.Rasmus Halvorsen Eggen.
                  e Sollaug Sivertsdtr Sundset,3O år.
                3 Kari Iversdotter Gisnås,død,har borna:
                  a Haagen i Trondheim,b Paul i Trondheim
                  c Sigrid,enke på Rotvold,d Kari g.m.Iver Gorset
                  e Ingeborg g.m.Ole Ellefsen frå Innset.
                  f.Gjertrud g.m.Rasmus Paulsen Gulaker.
             Verger:for Guri Iversdotters born-Stengrim P.Loe.
                     "  Sollaug Sundset-John Arntsen Sundset.
     25/6 :Erling Knutsen Nerhol - Guri Olsdotter
           Born:1 Olaug Ellingsdotter 22 år.
     28/6 :Sigrid Olsdotter Rise,enke- Ole
           Broren:1 Ole Olsen 16 år,2 Marit d.e. 21 år,
                  3 Guru 18 år,4 Marit d.y. 15 år.
           Verger:for Ole og Marit d.y.Paul Ingebrigtsen Rise.
                   "  Marit d.e.-Ole Ingebrigtsen Klett.
                   "  Guru - Ingebrigt Haldosen ?
     1/9  :Ole Taraldsen Stølen - Marit Olsdotter,f.Mellem.
           Born:1 Tarald myndig,2 Marit 36 år,3 Kjersti 3O år.
                  Laugverge:søskenbarnet Gunder E. Bjørgen.
1793 26/1 :Berit Paulsdottser Hevle - Engel Olsen f.Loe
           Born:1 Ole 1O år,2 Ingrid 3 år..
                  Laugverge:broren Rasmus Paulsen Gulaker.
           Verger:for Ole-farsøsters mann Tore E.Kongsvold
                   "  Ingrid ----"---- " Johannes E.Ørstad.
     2O/2 :Dordi Ingebr.dtr.Haugen -Arnt Evensen f.Øien.
           Born:1 Even myndig,2 Gjertrud 18 år,
                  Laugverge:broren Halvor Ingebrigts.Aalbu.
           Verge for Gjertrud: Hans Sliper (Der ho bur)
     21/3 :Hellaug Haldosen Morken - Ingeborg Pedersdotter.
           Born:1 Peder 14 år,2 Haldo 9 år,3 Arnt 5 år,
                4 Marit 18 år,5 Solveig (?) 12 år.
           Verger:for Peder,faren for Haldo-Iver Pedersen Hindset
                   "  Arnt-Iver Pedersen Hindset.
                   "  Marit og Solveig-mora sitt søskenbarns mann
                      Peder Ingebrigtsen Bøe.
 
 
 

1793 3/7  :Jomfru Aashilde Marie Feltmann-søskena var arvingar.
           1 General(?)von Feltmann,eier av Ranem gård,død.
           2 Steen Feltmann,sokneprest i Øier,
           3 Nicolai Feltmann,4 Peder Tønder feltmann,Holtålen.
           5 Thomas von Feltmann,død.hadde borna:
                 a Gjert Juul Feltmann 14 år, b.Thomas 11 år,
                 c Peder Tønder Feltmann 5 1/2 år.
                 d Marie 15 1/2 år,e Anna Sophie 13 år,
                 f Nicholina Catharina 9 1/2 år.
           6 Ingeborg Catharina Feltmann 63 år.
           7 Stenetta Feltmann,gift Fyhn på Røros.
     4/9  :John Olsen Fagerhaug - Ingrid Arntsdotter f.Rønning.
           Born:1 Ingrid Johnsdotter, 3 veker gl.
                Verge - faren.
      "   :Arnt Evensen Rønning - Sigrid Eriksdotter
           Born.1 Ole 16 år,2 Even 9 år,3 Ingrid g.m.John Fager=
                  haug,død,har dottra Ingrid 3 veker gl.
                4 Marit 18 år gl. Laugverge:Arnt Iversen Gorset.
                Verger:for Ole- Oluf A. Stølen.
                        "  Even-Arnt Iversen Halset
                        "  Ingrid-faren.
                        "  Marit-Halvor Olsen Sæter.
      "   :Luzie Hansdotter Gorset - Halvor Ingebrigtrsen
           Born:1,Hans myndig,2 Ingebrigt 18 år,3 Kjersti g.m.
                  Ole Stavåløkken,4 Dordi 32 år,5 Guri 23 år,
                6 Marit 16 år.
                Verger:for Ingebrigt-Ole Arntsen Stølen.
                        "  Dordi-Hans Olsen Sæter.
                        "  Guri-Stener Iversen Rolvsjord.
                        "  Marit-broren Hans Halvorsen Gorset.
     5/9  :Ingeborg Olsdotter Mellem - Erik
           Born:1 Ole Eriksen myndig,2 Knut Eriksen myndig,
                3 Marit d.e.,død,har sonen Ole Eriksen 3 år,
                4 Marit d.y. g.m.Tarald Olsen Stølen.
                  Verge for Ole Eriksen-John Ingebrigtsen Sneve.
1794 19/2 :Guru Olsdotter Myran - John Paulsen (Vognilsdmyran)
           Born;1 Paul Johnsen Haaker.2 John Johnsen frå
            2.ektesk. 5 år,3 Gjertrud Johnsdtr.g.m.Arnt
                  Knutsen Fagerhaug.
                  Laugverge:Ellev Johnsen Haugen.
           Verge for John-Ole Mortensen Bøasæter.
      "   :Ingebrigt Olsen Sneve - Marie Eriksdotter.
           Born:1 Ole 12 år,2 Sivert 6 år,3 Ingebrigt 4 år,
                4 Arnt 9 veker,5 Marit d.e. 9 år, 6 Marit d.y.
                  1 1/2 år.
           Verger:for Ole og Arnt- faren.
                   "  Ingebrigt-farbroren Erik Olsen Sneve.
                   "  Marit d.e.-mosters mann Iver E. Bjerke.
                   "  Marit d.y.- --"-- Halvor E.Engelsjord.
    20/2  :Knut Jørgensen Gorset - Guru Olsdotter.
           Born:1 Ole 14 år, 2 Marit 8 år.
                   Laugverge-Ingebrigt Haldosen Bøasæter.
           Verger:for Ole-faren,for Marit-Rasmus Estensen Dørum.
     3/9  :Paul Larsen Rise - Marit Olsdotter.
           Born:1 Anne Paulsdtr. g.m.Jon Eriksen Rise,
                2 Sigrid Paulsdtr. 21 år.           Verge for
        Verge for Sigrid- morbroren Arnt Olsen Rise.

1794 4/9  :Sven Eriksen Bjørndal -Ildri Andersdotter.
           Born:1 Erik myndig,2 Anders myndig,3 Ole 25 år,4 Lars
                21 år,5 Marit g.m.Paul Eriksen Bjerke.6 Ingeborg
                25 år,7 Marit d.y. 16 år.Verge for henne:faren.
           Verger:for Ingeborg - Iver Eriksen Bjerke.
1795 19/2 :Endre Johnsen Vognild - Marit  ?
           Arvingar:1 søstra Marit Johnsdtr.Vognild 42 år,ugift.
                2 Brynhild 40 år,ugift,3 Guri 35 år,ugift.
                  Laugverge:Haldo Pedersen Vognild.
     2O/2 :Peder Andersen Hagen - Marit Ingebrigtsdotter.
           Arvingaar:hennar søsken:1 Ole Ingebrigtsen Hagen.
                 2 Ingebrigt Ingebrigtsen Rise,død,har sonen
                   Ole Ingebrigtsen Rise 26 år.
                 3 Tore Ingebrigtsen,død,budde Trondheim,born:
                   a Ingebrigt Torsen,bur på Skarsem.
                   b Mari 14 år og c Maren 12 år,båe i Trondheim.
                 4 Rannei Ingebrigtsdtr.g.m.Ingebrigt O Sæteren
           Verger:for Ole I.Rise - Ole Ingebrigsen Hagen.
                   "  borna til Tore-farbroren Ole I. Hagen.
     3/9  :Ingebrigt Rasmusen Løkken - Jøran Haldosdtr.
           Born:1 Ingeborg 16 år,2 Kari 12 år,3 Mari 7 år.
                   Laugverge:Ingebrigt Olsen Viken.
           Verger:for Ingeborg - Peder Ingebrigtsen Bøe.
                   "  Kari - mosters mann Elling ?
                   "  Marit- Arnt Arntsen Dørum d.y.
1796 6/4  :Sivert Olsen Sætrum,ungkar. Arvingar mora og søskena.
                   1 mora Ingeborg Evensdotter.2 bror Even Olsen
                    Sætrum,myndig,3 søster Marit Olsdtr.g.m.Tarald
                    Johns.Skorem.4Guri Olsdtr.31 år,ugift.
                   Verge for Guri: Sivert Jensen Ørstad.
      "   :Peder Steffensen Lien - Klara Iversdotter.
           Born:1 Steffen Pedersen,tener på Bøe,2 Amund Pedersen,
                tener hos Ingebrigt Strand.
                3 Gjertrud Pedersdotter Lien,18 år.
                  Laugverge:lensmann Ole Olsen Gottem.
                  Verge:svogeren Sivert Eriksen Aalbu.
     6/7  :Ole Haldosen Tyve - Berit Steffensdotter,f.Lien
           Born:1 Haldo 21 år,2 Arnt 18 år,3 Marit 25 år ugift,
           Verger:for Haldo og Arnt-farbroren Hellaug H.Morken.
                   "  Marit - faren.
    28/11 :Arnt Olsen Haugset - Dordi Olsdtr.f.Klett.
           Born:1 Ole d.e.myndig,2 Ole d.y.myndig,3 Arnt 2O år,
                   4 Lars 17 år,5 John 6 år,6 Marit 16 år.
           Verger:for Arnt og Lars-morbroren Lars Ols.Kvalsjord
                   "  John-farbroren Peder O. Haugset.
                   "  Marit-farbroren Jon Olsen Stuen.
    29/11 :Peder Pedersen Hevle-Ingrid Stengrimsdtr.f.Loe
           Born:1 Stengrim 2 år,2 Rannei 3 1/2 år.
                  Laugverge: faren Stengrim Pedersen Lo.
           Verger:for Stengrim-Peder Ingebrigtsen Bøe.
                   "  Rannei-mors søskenb.Ellev Gunders.Bjørgen.
    3O/11 :Halvor Ingebrigtsen Bjerke - Anne Pedersdtr.f.Loe
           Born:1 Ingebrigt 19 år,2 Ingrid 15 år,3 Gjøri 15 år,
                4 Gorro 1 1/2 år. Verge for henne-faren.
           Verger:for Ingebrigt-naboen Iver Eriksen Bjerke.
                   "  Ingrid-morbroren Stengrim Pedersen Loe.
             "  Gjøri-farbroren Anders I Rønningen.

1797 2O/2 :Even Evensen Vognild - Ingeborg Ellevsdtr.f.Gisnås.
           Dei døde samstundes. Arvingane hans:
           1 broren Peder Evensen,død,har borna:a Ingeborg,som
             også er død,har sonen Ingebrigt A.Gravem,Gjøra.
           2 Halvor,død,har borna: a Even Halvorsen Engen.
             b Ole Halvorsen,c Paul Halvorsen i Nordlandene,
             d Rannei 5O år ugift,e Marit i Trondheim,
             f.Inger 4O år.
           3 søster Gjertrud, død, har sonen,
             a Even Halvorsen Størvoldshaugen.
                        Arvingane hennar:
           1 søstra Kari Ellevsdtr,17(?) år på Gisnås i Rennebu.
             Verger:for Rannei Halvorsdtr.-Anders Eriksen Rise.
                     "  Marit og Inger Halvorsdtr.Ole E.Gulaker.
                     "  Kari Ellevsdtr.Gisnås-Amund Jonsen Hevle.
    21/2  :Christoffer Svendsen Kvalsjord - Mali Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Ingebrigt 3 år gl. Verge: faren.
    11/9  :Arnt Estensen Tilset - Ingeborg Olsdotter.
           Born:1 Hans 1O år,2 Esten 7 år,3 Ole d.e.5 år,
                4 Ole d.y.1 år.
                Verger: for Hans-Ole Beraugsen Rate.
                         "  Esten-Ole Halvorsen Detli.
                         "  båe Oleaene-morbroren Jon Olsen Bjerkaker.
     5/9  :Sigrid Toresdtr.Haugen,eller Knapset-Erik Sivertsen.
           Born:1 Tore Olsen Detli,myndig (må vera hennar son)
                2 Sivert Eriksen 14 år,3 Erik 9 år,4 Sigrid 18 år
                5 Marit Eriksdtr. 15 år.
           Verger:faren og Ingebrigt Ellevsen Utem.
    1/12  :Elling Johnsen Munkvold - Anne Haldosdotter.
           Born:1 Jon 16 år,2 Haldo 14 år,3 Ole 1O år,4 Kari,
                4 Kari 21 år,5 Gjertrud  12 år,6 Marit 8 år,
                7 Randi 7 år.
                Laugverge:søsterens mann-Ole Ingebrigts.Dørum
           Verger:for Jon-Ole Ingebrigtsen Dørum.
                   "  Haldo-morbroren Arnt Haldosen Klett.
                   "  Ole-mosters mann-Ole Christoffersen Bakk.
                   "  Gjertrud og Marit-farbroren Johannes J.Bøe.
                   "  Randi-slektning Ole Arntsen Dørrumsløkken.
    6/12  :Knut Eriksen Donali - Kristi Estensdotter.
           Born:1 Erik Knutsen 5 år,2 Esten Knutsen 1/2 år,
                3 Marit Knutsdtr.5 år.
           Verger:for Erik-farbroren Halvor Eriksen Aalbu
                   "  Esten-morbroren Rasmus Estensen Dørum.
                   "  Mari - faren.
1798 9/2  :Halvor Rasmusen Torve - Randi Olsdt.f.Mellem.
           Born:1 Rasmus,myndig, 2 Marit, 3 Gjertrud 5 år.
                  Verge for Gjertrud-Halvor Eriksen Aalbu.
     2O/2 :Lars Halvorsen Aune - Ingeborg Olsdotter.
           Born:1 Halvor,4 1/2 år,2 Kari 1O år.
           Verge for Halvor-faren.
                  "  Kari-morbroren(?) Erik Iversen Gorset.
     1/12 :Oluf Olsen Munkvold - Anne Eriksdotter.
           Born:1 Erik 22 år,2 Oluf 19 år,3 Ole 9 år.4 Oluf d.y.
                7 år,5 Knut 3 år,6 Marit 22 år,7 Sigrid 17 år,
                8 Kari 15 år,9 Marit d.y.og Anne.tvill. 1/2 år.
           Verger:for Knut-morbroren Halvor Eriksen Aalbu
                   "  dei andre-Ingebrigt Arntsen Strand.

1798 6/12 :Ole Olsen Rise -Eli Eriksdotter,f.Ørstad ?
           Born:1 Ole d.e.22 år,2 Even 8 år,3 Ole d.y. 6 år,
                4 Sigrid 21 år,5 Rannei 18 år,6 Kari 13 år,
                7 Eli 13 år. (tvillinger.)
                  Laugverge:Johannes Svendsen Aalbu.
           Verger:for Rannei-Johannes Eriksen Ørstad.
                   "  dei andre-farbroren Ole Olsen Forbregd.og
                      Sivert Eriksen Drivstuen.
1799 8/6  :Sivert Eriksen Aune - Ingeborg Olsdotter.
           Born:1 Erik 28 år,2 Sigrid 22 år.
                  Laugverge-Halvor Ingebrigtsen Bjerke.
           Verge:for Erik- John Arntsen Vassleggen.
                  "  Sigrid-John Evensen Sæter.
    18/6  :Ole Lødensen Vognild - Ingrid Olsdotter.
           Born:1 Løden,myndig,2 Marit 2O år,.
                   Laugverge:Anders Iversen Hindset.
           Verge:for Marit-Ole Stengrimsen Trånåbakk.
    2/9   :Sivert Ingebrigtsen Ishol-Ildri Johnsdtr.f.Uv.
           Born:1 Ingebrigt 22 år,2 Jon 20 år,3 Johannes 15 år,
                4 Henrik 4 år,5 Gjertrud g.m.Elling H Nyhus,
                6 Gjertrud d.y. 18 år,7 Dordi 7 år.
                   Laugverge:farbroren Even Tørrisen Uv,
           Verger:for dei 3 eldste-farbroren Halvor I Aalbu.
                   "  Henrik og Dordi-Elling Roaldsen Ishol.
             "  Gjertrud d.y.-Johannes Estensen Vasli.
    21/9  :Ole Ingebrigtsen Størvold - Marit Eriksdotter.
           Born:1 Ingebrigt 4 år,2 Erik 2 år,3 Marit 10 år.
           Verger:for Ingebrigt og Erik-farbroren Auden Inge=
                      brigtsen Vognild.
                   "  Marit-morbroren Halvor Eriksen Engelsjord.
    19/1O :Ole Olsen Hoel - Anne Tørrisdotter f.Viken
           Born:1 Ole Olsen 9 år.
                  Laugverge:hennar bror Erik Tørrisen Viken.
                  Verge: farbroren Hans Olsen Hoel.
18OO 7/6  :Løden Olsen Vognild - Ingrid Olsdotter.
           Arvingar:1 mora Ingrid Olsdotter.2 søstra Marit Olsdtr
                23 år. Laugverge:Arnt Halvorsen Vognild.
           Verge for Marit - Ole Stengrimsen Vognild.Trånåbakk.
     3/9  :Hellaug Evensen Halset - Marit Johnsdotter.
           Born:1 John 22 år,2 Even 14 år,3 Ingrid g.m.Ingebrigt
                Løkken,4 Sigrid 18 år,5 Marit 16 år.
                  Laugverge:Erik Iversen Gorset.
           Verge: Anders Ingebrigtsen Rønningen.
18O1 9/1  :Knut Svendsen Dørum - Ingrid Andersdtr.f.Klett.
           Born:1 Sven 3 år,.Laugverge-broren Ingebrigt A Klett.
           Verge - farbroren Haagen Svendsen Hokseng.
     2/9  :Ole Olufsen Hoel - Kjersti Olsdotter f. Nysæter.
           Born:1 Oluf 9 år,2 Ole d.e.5 år,3 Ole d.y.4 år,
                4 Eli 8 år.
                 Laugverge Even Tørrisen Uv.
           Verger:for Oluf - farens søskenbarn Roald Larsen
                Sliper
                   "  Ole d.e.-morbroren Even Olsen Nysæter.
                   "  Ole d.y.-Jon Semmingsen Blokkhus.
                   "  Eli - Elling Roaldsen Ishol.
 
 

18O1 2/9  :Kårkone Jørund Sivertsdtr.Toftaker-ikkje born,
           1 broren Christoffer Sivertsen Toftaker,myndig.
           2   "   Arnt Sivertsen.død,har borna:
             a.Sivert Arntsen Sessaker,myndig.
             b Randi,død,har borna:1 Ole Sivertsen 8 år,
               2 Arnt Sivertsen 4 år.
             c Gjertrud Arntsdtr.g.m.Elling Halvorsen Gorset.
             d Guru Arntsdtr. 36 år,ugift.
           Verger:for Ole og Arnt Siverts.-Sivert Olsen Mjøen.
                   "  Guru Arntsdtr.-Sivert Arntsen Sessaker.
     3/9  :Halvor Eriksen Engelsjord - Sigrid Sivertsdtr.f.Bøe,
           Born:1 Erik 18 år,2 Ingebrigt 13 år,3 Sivert 12 år,
                4 Henrik 8 år,5 Stener 4 år,6 Marit 15 år,
                7 Sigrid 1/2 år.
                   Laugverge: hennar far Sivert Hansen Bøe.
           Verger:Henrik Arntsen Dørum,Engel O.Sneve,morsøsters
                  mann Iver E.Bjerke,Ole I.Styrvold og
            Ole Svendsen Gulaker.
    11/11 :ungkar Ole Olsen Rise. arvingar mora og søskena.
           1 mora Eli Eriksdotter Rise,f.Ørstad.
           2 broren Even Olsen 11 år,3 Ole Olsen 9 år,
           4 Sigrid 24 år,5 Rannei 21 år,6 Eli 13 år.
           Verge:morbroren Johannes Eriksen Ørstad.
    8/12  :pike Kari Svendsdtr.Hokseng. død plutseleg like før ho
           skulle gifte seg.Ho hadde med den påtenkte mannen,Erik
           Arntsen Aalbu, ei dotter på 1/2 år,som vart einearving.
     "    :Halvor Eriksen Aalbu - Dordi Svendsdtr.
           Born:1 Erik 15 år,2 Knut 8 år,3 Haagen 5 år,
                  4 Sigrid 2 år.
           Verger: for Sigrid -Haagen Svendsen Hokseng.
                    "  dei andre-farbroren John Eriksen Rise og
                       morbroren Halvor Svendsen Skarsem.
     9/12 :Iver Pedersen Hindset - Sigrid Halvorsdotter
           Sonen Halvor Iversen 11 år, 2 Peder Iversen 1 år,
           3 dottra Marit 15 år.
    1O/12 :Ole Knutsen Vognild - Guri Evensdotter.
           Arving:hennar søster Luzie Evensdtr..
                  Verge.Ingebrigt Olsen Gissinger.
     9/12 :Sigrid Halvorsdotter Hindset - Iver Pedersen
                1 sonen Halvor Iversen 11 år, 2 Peder Iversen 1
                år,dottra Marit Iversdotter 15 år.
    29/12 :pike Kari Olsdotter Aalbu.død på Vognild
                sonen Ole Olsen,f.utanfor ekteskap,far Ole
                Stengrimsen Vognild,Trånåbakk.
18O2 24/2 :Erik Arntsen Haaker,enkemann - ??
           Born:1 Marit Eriksdotter Bryggen,2 Ingeborg Eriksdtr.
               Vekve,død,men har borna:a Erik Estensen Vekve
                myndig,b Halvor 22 år,c Marit g.m.Esten Olsen
                Torve,d Sigrid 25 år gl.
                 Verge: faren Esten Halvorsen Vekve.
     10/6 :Halvor Olsen Sæter - Kari Hansdotter,f.Sneve.
           Born:1 Hans,myndig,2 Ole 14 år,3 Ingeborg g.m. Ole O.
                Tøndel på Sæter,4 Anbjørg 5 Sigrid 15 år.
           Verger:for Anbjørg-morbroren Ingebrigt Hansen Sneve.
                   "  Sigrid- morbroren Sivedrt Hans
 
 


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel