Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


 

 
1764 2O/3 :Søskene Knut,Ingebrigt og Gjertrud Tyve døde samtidig
           og hadde desse arvingane: 1 mora Marit Olsdotter Tyve og
           borna:1 Ole Haldorsen,3O år,2 Hellaug Haldorsen,20 år,
           år,3 Stengrim Haldorsen 14 år,4 Marit Haldorsdtr.26 år.
           Verger:for Hellaug-hans svoger Anders Gulaker.
                   "  Stengrim-søskenbarn Haldo Ingebr.Aalbu.
                   "  Marit-Haldo Arntsen Klett.
     26/3 :Marit Ingebrigtsdotter Vognild, ugift.
           Søsken:1 Knut IngebrigtsenVognild,død, har borna:
                    a Ingebrigt,b Anders c Gjertrud 17 år.
                  2 Erik Knutsen Engelsjord,død,har borna:
                    a Halvor 8 år,b Marit 9 år,
                  3 Gjertrud Knutsdtr.g.m.Paul Eriksen Myren.
                  4 Randi Knutsdotter g.m.Nils Knutsen frå Innset
                  og desutan 2 andre døttre utan at namn er ført.
           Verger:for Gjertrud Knutsdtr.-Hans Knutsen Sneve.
                   "  Stengrim-søskenbarnHaldo Ingebr.Aalbu
                   "  Marit-Haldo Arntsen Klett.
    16/6  :Løden Iversen Slettvolden - Marit Ingebrigtsdotter.
           Arving:søstersonen John Eriksen 22 år.
           Verge:farbroren Amund Olsen Rise.
    18/6  :Guru Evensdotter Engen-ugift?
           Born:1 Even Ingebrigtsen 16 år.
                Verge:morbroren Halvor Andersen Engen.
    19/6  :Sven Andersen Fossem - Inger Olsdotter.
           Born:1 Anders,2 Ole 16 år,3 Randi 31 år,4 Guru
            g.m.Halvor Halvorsen Staksenget.
           Verger:for Ole - søskenbarnet Ole Olsen Vammer.
                   "  Randi - Ole Olsen Volden.
    21/6  :Erik Hansen Aune - Kari Sivertsdotter.
           Born:1 Hans 22 år,2 Sivert 19 år,3 Johannes 13 år,
                4 Hellaug 9 år,5 Olaug,død.har borna: a Guri
                Olsdtr.6 Sigrid 18 år.
           Verger:for Sivert-mora sitt søskenb.Rasmus Paulsen
            Haaker.for Johannes-faren sitt søskenbarn
                  Paul Olsen Øvre Loe.for Hellaug-fasters mann
                  Arnt Olufsen Stølen.for Guri-morfaren Erik
                  Hansen Aune,for Sigrid-søskenbarn Iver Eriksen
                  Gorset.
    31/1O :Arnt Knutsen Stensem -Marit Eriksdotter.
           Born:1 Knut 18 år,2 Erik 13 år,3 Peder,9 år,
                4 Marit 21 år,5 Marit d.y.19 år.
           Verger:for Knut-mosters mann Haldo Klett.
                   "  Erik-søskenbarn Ole Knutsen Vognild.
                   "  Peder-søskenbarn Erik Olsen Mellem.
                   "  båe døttrene-søskenbarn Andreas Klett.
    2/11  :Iver Olsen Loe - Marit Haldosdotter.
           Born:1 Rannei 15 år,2 Marit 13 år,3 Sissel 1O år,
                4 Tyri 7 år,5 Thor Iversdtr,5 år.Ikkje verger.
    3/11  :Arn Eriksen Bøe - Sigron Iversdtr,f.Hevle.
           Born:1 Anders 7 år, 2 Erik 5 år, 3 Brit 1O år.
           Verger:for Anders og Erik-morbroren Ole Iversen Hevle,
                   "  Brit-morbroren Stener Iversen Viken.
    5/11  :Gunder Halvorsen Vognild - Dordi Paulsdotter.
           Born:1 Kari,død,har borna:a Hellaug Svendsen Gulaker,
                5 år,Verge faren 2 Marit g.m.Sven Haagen Hokseng.

1765 10/1 :pike Marit Sivertsdotter Bøe.
           Arvingar:søskena 1 Anders Sivertsen,død,har borna:
                 a Anders Andersen 8 år,b Berit Andersdtr.1O år.
                2 broren Engel Sivertsen Bøe, 3 søstra Kari g.m.
                  Anders Olsen Bjerkås.
     11/1 :Anders Andersen Barstad - Seborg Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor 17 år,2 Anders 15 år,3 Anders d.y.1O år.
                4 Arnt 7 år,5 Erik 5 år,6 Kari 13 år.
           Verger:for Halvor og Anders- faren.for Anders d.y.og
                 Arnt- farbroren Erling Andersen Bakk,for Kari
                 og Erik-søskenbarn Haldo Ingebrigtsen Aalbu.
     14/1 :Rannei Gulliksdtr. Gottheim - Engel
           Born:1 Arnt Engelsen 18 år,2 Gullik Engelsen 13 år.
                3 Anne Engelsdotter 7 år.
           Verger:Ole Iversen Sætrum,Ole Olsen Rise og Ole I
                 Mjøen.
     15/1 :Løden Eriksen Sessaker - Anne Larsdotter.
           Born:1 Lars 9 år,2 Rannei 12 år,
           Verge:for Lars-Arnt Arntsen Dørum
                  "  Rannei-Sivert Henriksen Dørum.
     23/3 :Halvor Nilsen Rise - Brit Olufsdtr.
           Born:1 Nils Halvorsen på Fossem,2 Einar Nilsen Rise,
                3 Anne Nilsdtr.4O år.4 Kari Nilsdtr. ?  år.
                Laugverge: Anders Svendsen Fossem.
     23/3 :Halvor Olsen Strand - Kari Simonsdotter.
           Born:1 Ole 1 år,verge farbroren John Olsen Aalbu.
                Laugverge:stefaren Johannes Halvorsen Aalbu.
     "    :Ole Gulliksen Bekken - Kjersti Olsdotter.
           Born:1 Gullik 19 år,2 Halvor 15 år,3 Lars 6 år,
                4 Ingeborg 1O år, 5 Tyri 3 år.
                Laugverge:John Ellefsen Jamtsæter.
     27/3 :Sivert Stenersen Bøe - Marit Andersdotter
           Born:1 Marit 13 år,2 Guru 11 år,3 Mari 1O år,4 Sigrid
                8 år,5 Marit d.y.2 år 6 Luzie 2 år.(alderen på
                dei 2 siste er usikker)
                Laugverge:søskenbarn Stener Iversen Viken.
           Verger:for Guri-mora sitt søskenbarn Arnt Eriksen Bøe.
                   "  Mari og Sigrid -Oluf Bersvendsen Nerviken.
                   "  Marit-morsøsters mann Ingebrigt Halvorsen
                      Bjerke.(ikkje verger for dei to yngste)
      "   :Ole Ingebrigtsen Mellem - Dordi Johnsdotter f.Vognild.
           Born:1 Marit 7 år,2 Randi 4 år,3 Eli 10 veker.
                 Laugverge:søsters mann Erik Johnsen Løkken.
           Verger:for Marit-farbroren Elias Ingebrigtsen Viken.
                   "  Randi-søskenbarnet Erik Evensen Ørstad.
                   "  Eli-søskenbarn Ole Evensen Nysæter.
     28/3 :Peder Evensen Gryttingen - Marit Hansdotter,
           Born:1 Even 19 år,2 Marit 2O år.
                Laugverge:Erik Hansen Aune.
                Verger:for Peder-farbroren Lars Pedersen Haugen.
                        "  Marit-farbroren Even Evensen Sæter.
      "   :Ingebrigt Arntsen Volden - Ingrid Stenersdotter.
           Born:1 John 2 år.Verge Ole Iversen Sæter.
                Laugverge:Peder Stengrimsen Loe.
     29/3 :Kjersti Johnsdtr.Røtvei,ugift.
           Arvingar:1 broren Erik Johnsen på Røros
                    2 søster Marit Johnsdtr.på Løkken.

1765 3O/3 :Sivert Arntsen Stølen-Marit Olsdotter Gorsetvolden.
           Born:1 Arnt 9 år,2 Ingebrigt 1/2 år,3 Guru 6 år
                  Laugverge:Iver Eriksen Gorset.
     11/6 :Esten Hellaugsen Tilset - Sigrid Olsdotter.
           Born:1 Arnt 3 år,2 Kari 9 år,3 Thyri 7 år.
                Laugverge:Ingebrigt Sivertsen Hoel.(?)
           Verge:for Arnt - søskenbarn Erik Arntsen Dørum,
                  "  Thyri - mosters mann John Ellevsen Morken.
     12/6 :Beraug Roaldsen Liabø -  ?
           Born:1 Roald, død, har borna:a Beraug 4 år,b Ole 2 år.
                2 Gunder Beraugsen Vindal.
           Verge:faren sitt søskenbarn Iver Johnsen Stølan.
     13/6 :Johannes Olsen Vindal,ugift. (Oppigard)
           Søskena:1 John Olsen,død,har borna:a Marit d.e.g.m.
                     Gunder Beraugsen Vindal,b Marit d.y. 2O år
                     c.Dordi Johnsdtr. 13 år,
                   2 Brønneld Olsen Vindal, myndig.3 Gjertrud
                     Olsdtr.g.m.Semming Taralds.Blokkhus,død,har
                     borna:a Marit d.e.14 år,b Marit d.y.11 år.
           Verger:for Marit Johnsdtr.-Gunder Beraugsen Vindal.
                   "  Marit Johnsdt.d.y.-Halvor Larsen Lønset.
                   "  Dordi Johnsdtr.- Iver Ellingsen Vindal-
                   "  Marit Blokkhus d.e.- Esten Henriksen Vasli.
                   "  Marit Blokkhus d.y.-Stengrim H.Gravaune.
    18/6  :Haldo Beraugsen Bøe - Brit Olsdotter.
           Born:1 Gjertrud,død,har borna:
                   a Beraug,24 år,b Paul 16 år,c Tore 13 år,
                   d Magnhild 21 år,e Brit 18 år, f.Kari 1O år,
                   g.Gjertrud d.e. 7 år,h Marit 4 år,i Gjertrud
                     d.y. 1 mnd.
                2 Kari Haldorsdtr. enke på Gravaune.
           Verger for Beraug-farbroren Halvor Eriksen Storli.
                   "  Paul - Arnt Eriksen Bøe,ubeslektet.
                   "  Magnhild og Brit - svogeren Ole O Munkvold
                   "  Mari og Gjertrud d.e.- Beraug Olsen Rate.
                   "  Marit og Gjertrud d.y.- faren Ole T. Bøe.
    18/6  :Elling Olsen Strand,ungkar.
           Arvingar:1 mora enke Kristi Halvorsdotter.2 broren
                Halvor Olsen,død,har sonen:Ole 1 år gl.3 John
                Olsen,4 Lars Olsen.5 Gjertrud g.m.John Henrik=
                sen Uv(i 2.ektesk) 6 Maglin g.m.John A.Øien.
                7 Kari Olsdtr.g.m. Ole Evensen Nysæter.
           Verger:for Lars-søskenbarnet Ole Olufsen Munkvold.
                   " Ole Halvors.-farbroren John Olsen Aalbu
     2O/6 :Ole Evensen Klett - Sigrid Larsdotter.
           Born:1 Ole,2 Lars 16 år,3 Dordi 20 år,4 Ingeborg 11 år
           Verge:for Lars-farbroren sersj.Erik Evensen Ørstad
                  "  Dordi-farens søskendeb.Halvor Ingebr.Vognild
                  "  Ingeborg,---"---  Haagen Ingebrigtsen Torve.
      "   :Ingebrigt Knutsen Sneve - Anne Arntsdtr. f.Skarsem.
           Born:1 Knut 22 år,2 Arnt 15 år,3 John 12 år, 4 Peder,
                9 år,5 Brit 2O år, 6 Kari 14 år,7 Ingeborg,7 år.
           Verge:for Knut og Arnt-farbror Hans Knutsen Sneve.
                  "  John-farsøsters mann Ingbrigt S.Drivstuen.
                  "  Peder-morbroren Peder Arntsen Skarsem.
                  "  Brit-farsøsters mann Ole Olsen Rise.
           "  Kari  og Ingeborg-mosters mann Ole J.Haugset

1765 21/6 :Erik Hansen Aune-enkemann.
           Born:1 Hans,2 Sivert,19 år,3 Johannes 13 år,4 Hellef,
                9 år,5 Solveig,død,har borna:a Guro Olsdtr.
                6 Sigrid 19 år.
           Verger:for Sivert-mors søskenb.Rasmus Paulsen Haaker.
             "  Johannes-Paul Olsen Loe.
                   "  Hellaug-fasters mann Arnt Olsen Stølen.
                   "  Sigrid moras søskenb.John Eriksen Halset.
                   "  Guru Olsdotter-farbroren Hans Olsen Dørum.
     22/6 :Peder Johnsen Stensem - Randi Olsdotter.
           Borneborn:1 Peder Michalsen.død i Trondheim,har borna:
                a Jomar ? og b Randi. alder vites ikke.
                2 Ingeborg Pedersdotter,død har dottra
                  a Randi Bersvendsdtr. 3 år.
     26/6 :Ole Stengrimsen Aalbu -   ?  Arntsdotter.
           Born:1 Arnt 22 år,2 Marit g.m. Arnt Eriksen Bøe,
                3 Gjertrud g.m.Svend Hellefsen Gulaker.
           Verge for Arnt - morsøsters mann Haldor Arntsen Klett.
     "    :Hellaug Johnsen Stuen-Marit Sivertsdtr.f.Drivstuen.
           Born:1 Ingebrigt 22 år,2 Sivert 17 år,3 Ole 14 år,
                4 Hellaug 8 år,5 Marit g.m.Ingebrigt Eriksen
                Grøtte, 6 Sigrid 20 år,7 Inger 11 år.
                Laugverge:broren Ingebrigt Sivertsen Drivstuen.
           Verger:for Ingebrigt-morbroren Ingebrigt Olsen Mjøen,
                   " Sivert-faren sitt søskenb.Erik J.Løkken.
                   " Ole- farens søskenbarn Ole Johnsen Haugset.
                   " Hellaug - Erik Olsen Aalbu.
                   " Sigrid-nestsøskenbarn Sven H.Gulaker.
                   " Ingrid-Sven Eriksen Bjørndal.
    19/8  :Ole Olsen Rønning - Marit Larsdotter.Ikkje livsarv.
                Hans halvsøsken:1 Ole Olsen Ishol,død,har borna:
                  a Gjertrud, 30 år, b Maglin 26 år.
                2 Sigrid Olsdotter,død har dottra Marit Eriksdtr.
                  g.m. Arnt Iversen Snorroeggen. 3 Arnt Olsen
                  Ishol,død,har born.manglar namn. 4 Jørund
                  Olsdtr.død.har sonen Hans Olsen Ørstad. 5 Guri
                  Olsdtr.død,har sonen Arnt Arntsen i Trondheim.
                Hennar søsken:1 broren Erik Larsen Rønningen.
                2 Gjertrud larsdtr. g.m. Ole O. Furunes,død,har
                  borna:a Lars,b Kristi 40 år,c Sigrid 38 år
                  d Marit 35 år.
                3 Marit Larsdtr.g.m. Halvor Estensen Vekve.
    2O/8  :John Johnsen Løkken - Solveig Olsdotter Stølen.
           Dei budde på Vorhaug (Størvold)
           Born:1 Guri 6 år,2 Anne 2 år.Laugverge:Ingebrigt
                  Audensen Størvold.
           Verger:for Guri - farbroren Ole Johnsen Haugset.
                   "  Anne - farbroren Erik Johnsen Løkken.
     "    :Lars Ottesen Størvold - Anne Olsdotter.
           Born:1 Ole Larsen Størvold i Trondheim.
                2 Audun Larsen,død har borna:a Lars 5 år,b Anne
                  1/2 år.Verge:morbror Johannes H. Hindset.
     21/8 :Lars Olsen Grøtte - Marit Hellaugsdtr.f.Gulaker.
           Born:1 Ingebrigt 18 år,2 Hellaug 12 år,3 Ole 4 år,
                4 Marit 15 år.
           Verger:for Ingebrigt-morbroren Sven Hellaugs.Gulaker.
                   "  Hellaug, ds.,for Ole og Marit- faren

1765 23/8 :Ingebrigt Knutsen Vognild -  Marit Larsdotter.
           Born:1 Knut 2 år.Laugverge:søskenbarnet Erik E.Dørum.
           Verge:for Knut-morbroren Ingebrigt Audensen Størvold,
    24/8  :Gjertrud Ingebrigtsdtr.f.Dørum-Bersvend Ingebr.Vekve.
           Born:1 Mali Bersvendsdtr.Dørum f.1764.
           Verge og Laugverge:farbroren Haagen Ingebrigts.Torve.
    26/8  :Arnt Larsen Skindset - Marit Eriksdotter.
           Born:1 Erik 39 år,2 Thyri 47 år,3 Marit 37 år,4 Kristi
                g.m. Klaus Skindset.
           Verge for Thyri og Marit - Erik Johnsen Emangen.
     27/8 :Ingebrigt Evensen Toftaker - Marit Knutsdotter.
           Arvingar:hans søsken:1 Ingebrigt Evensen Aalbu,
                2 Marit Evensdtr,død,har borna:a Maglin Knutsdtr.
                  g.m.Paul Taraldsen Klett. b  Marit Knutsdtr.
                  41 år gl.Laugverge:brorsonen Beraug Olsen Rate.
                Verge:for Marit-søskenbarn Ole Andersen Munkvold.
     28/8 :Ragnhild Ellingdtr. Bøe - Lars ?
           Born:1 Erik Larsen 7 år,2 Ragnhild Larsdtr. 12 år.
                Laugverge:morbroren Even Ellingsen Fossem.
     29/8 :Iver Olsen Rise - Guri Ingebrigtsdotter.
           Born:1 Anders 2O år,2 Ingebrigt 14 år,3 Ole 6 år,
                4 Ingeborg 18 år, 5 Ildri 16 år,6 Giøri 12 år,
                7 Klara 9 år.
           Verger:for Anders,Ingeborg og Ole: farbroren Ole Olsen
                  Risjæret. for Ingeborg og Ildri: mora sitt
                  søskenbarn Semund Olsen Rise. for Giøri og
                  Klara:mosters mann John Larsen Aune.
     3O/8 :Ole Olsen Vammer - Jørund Adamsdtr.f.Sætrum.
           Born:1 Guri 8 år,2 Marit 5 år,3 Mildrid 3 år,4 Sigrid
                1/2 år. Laugverge:stedfaren Ole Gulliksen Sætrum.
           Verger:for Guri-morbroren Ole Adamsen Sætrum
                   "  Mildrid-mors søskenb.Tarald Evensen Vammer.
                   "  Marit og Sigrid:mors søskenbarn Sivert
                      Evensen Skorem.
      2/9 :Ole Johnsen Røtvei - Anne Evensdtr.
           Arvingar:1 Maglin Iversdtr.Midtskog (frå Hevle?) som
                er søster av Halvor Evensen (Johnsen?) Røtvei,
                John Johnsen Røtvei,og Inger Evensdotter Røtvei,
                som bor i Trondheim.
      3/9 :Even Evensen Sæter-Jørund Johnsdotter
           Born:1 John 14 år,2 Even 9 år,3 Ole 5 år,4 Randi 12
                år. Verger:for John-farbroren Lars Evensen Haugen
                for Even-farbroren Ole Evensen Sæter.
                 "  Ole og Randi - faren.
    3O/1O :Ole Andersen Bjerkås - Guru Eriksdotter.
           Born:1 Erik,2 Anders,3 Semund 18 år,4 Mali 29 år,
                5 Luzie 23 år,6 Mali d.y. 20 år..
                Laugverge:Haagen Svendsen Hokseng.
     2/11 :Elias Ingebrigtsen Viken - Eli Beraugsdtr.
           Born:1 Eli 14 år.
1766 11/1 :Ole Henriksen Torve - Marit Andersdotter f.Klett
           Born:1 Iver 5 år,2 Henrik 2 år,3 Randi (frå hennar
                1.ektesk. m/Iver Torve.
           Verger:for Iver-farbroren John Henriksen Uv.
                   "  Henrik - d. Iver Henriksen Sliper.
                   "  Randi- stedfaren Ole Henriksen Torve.
 

1766 14/1 :Anne Olsdotter Viken,enke -
           Born:1 Tørris Eriksen Viken,død,har borna:
                  a Erik 14 år,b Marit 11 år,c Anne 9 år.
                2 Ole, 3 Erik.
           Verger:for Erik-nestsøskenbarn Ole Taraldsen Stølen.
                   "  Marit-morens morbror Ole Olsen Gorset.
                   "  Anne-Oluf Bersvendsen Viken.
     18/1 :Arnt Sivertsen Stølen - ungkar.(Gorsetvolden??)
           Arvingar: halvsøskena 1 Ingebrigt Sivertsen 2 år,
                Guru Sivertsdotter 6 år.
                Laugverge Iver Eriksen Gorset.
     17/6 :Ole Taraldsen Horvli - Sigrid Ingebrigtsdtr.f.Horvli,
           Hennar born:1 Hallstein Halvorsen 17 år,2 Thor Halvors
                dotter 14 år,3 Guru Halvorsdtr.2 åg og 3 Brit
                Halvorsdtr.2 år (tvilling)
           Verger:for Hallstein-søskenbarn Halvor Larsen Lønset.
                   "  Thor-morbroren Lars Halvorsen Eggen,
                   "  Guru-farens søskenbarn Ole Evens.Kvalsjord.
                   "  Brit-faren Ole Taraldsen Horvli,f.Bøe.
     19/6 :Halvor Halvorsen Torve - Anne Olsdotter.
           Born:1 Halvor 13 veker.
                Laugverge: Ole Olsen Rise.
     23/6 :Sivert Taraldsen Rise - Guru Arentsdotter.
           Born:1 Even Taraldsen,død,har borna:a Tarald,b Peder,
                  c Marit.
                2 Marit Taraldsdotter Vammer.
                Laugverge:Arnt Ingebrigtsen Vassleggen.
                Verge for Marit Evensdtr.-Haldo Olsen Ørstad.
    13/11 :Stengrim Halvorsen Gravaune-Kari Haldosdotter.
           Born:1 Halvor 20 år,2 Haldo 15 år,3 Johannes 2 år,
                3 Brit 17 år,4 Dordi 7 år.
                Laugverge Ole Johnsen Vindal.
           Verger:for Halvor-farbroren Johannes Halvorsen Aalbu.
                   " Haldo-fasters mann Ingebrigt Siverts.Ishol.
                   " Johannes-fasters mann Ole Johnsen Vindal.
                   " Brit-farens søskenb.Iver Ellingsen Vindal
                   " Dordi-fasters mann Lars Ingebrigtsen Sliper.
1767 13/1 :Brit Tørrisdtr.Veggen- enke utan born i ekteskapet.
           Arvingar;1 broren Ingebrigbt Tørrisen,død, har borna:
                  a Marit Ingebrigtsdtr. Myren.
                2 broren Erik Tørrisen Viken, død har sonen_
                  a Tørrisen Eriksen Viken som også er død og
                    har 3 søner i Viken.
                3 broren Erik Tørrisen Veggen,død, har sonen
                  a Ole Eriksen i Trondheim.
                4 søstra Raagjerd Tørrisdtr. i Uv,enke,
           Verger:for Tørris Vikens born-stefaren Stener Viken
             "  Ole Eriksen-farbroren Ole Knutsen Vognild.
      2/3 :Ingebrigt Sivertsen Drivstuen- Gunhild Arntsdtr.
           Born:1 Sivert 8 år,2 Sigrid 18 år,3 Brit 15 år,
                4 Anbjørg 13 år,5 Marit 1O år.
           Verger;for Sivert,Anbjørg og Marit - faren.
                   "  Sigrid- fastrers mann Lars Andersen Mjøen.
                   "  Brit - Halvor Storli.
 
 
 

1767 11/6 :Pike Ingrid Hellaugsdtr.Stuen,død 12 år gl.
           Arvingar:1 Mora Marit Ingebrigtsdtr.Stuen.
               2 søsken a.Ingebrigt 24 år,b Sivert 17 år,
                 c Ole 14 år, d Hellaug 9 år,e Sigrid g.m. Ole
                 Olsen Rønningen.
               3 halvsøster Marit Hellaugsdtr.g.m.Ingebrigt
                Eriksen Snorroeggen.
           Verger:for Sivert-farens søskenbarn Erik J. Løkken
                   "  Ole-farens søskenbarn Erik J. Haugset
                   "  Hellaug-Erik Johnsen Aalbu.
    16/6  :Ole Johnsen Myren - Marit Ingebrigtsdtr.
           Born:1 Jon,2 Iver,3 Tørris 16 år,4 Ingebrigt 14 år,
                5 Marit 23 år,6 Anne 21 år,7 Ingrid 14 år,
                8 Guru 12 år.9 Sigrid 1O år.
                Laugverge:Hans Ellingsen Sæteren,
    23/6  :Lars Ellingsen Vasli - Marit Olsdtr. f.Løkken
           Born:1 Halvor Larsen 2 år.
                Laugverge: Hans Ellingsen Sæteren.
           Verge:farbroren Ingebrigt Ellingsen Gravaune.
    12/11 :Even Johnsen Utemshaug - Sigrid Hansdotter.
           Born:1 Jon Evensen.
    13/11 :Erik Pedersen Gottem- Marit Olsdotter.
           Arvingar:søskena:1 Knut Pedersen Bjerkås.
                2 Anna Pedersdotter 30 år.
                Laugverge:Ole Iversen Sæter.
    14/11 :Ingeborg Olsdotter Ørstad - (Gift 2 gonger ???)
           Born:1 Even Olsen Ørstad, død, har  borna:
                  a Erik Evensen,sersjant, b Haagen Evensen,hus=
                    mann på Rønningen.c Even Evensen i Trondheim
                  d Marit Evensdotter 40 år ugift.
                2 Ole Evensen Klett, død, har borna:
                  a Ole Olsen,b Lars Olsen 16 år,c Dordi Olsd.
                    2O år,d Ingeborg Olsadtr. 12 år,
                3 Anne Olsdtr. Sneve, død og har borna:
                  a Anne Sneve, gift.b.Kristi g.m.Ingebrigt Olsen
                    Nysæter.Ikkje verger eller Laugverge.
    15/11 :Oluf Eriksen Viken - Randi Knutsdtr.f.Vognild.
           Born:1 Erik Olufsen 1/2 år.Verge:Ole Knudsen Vognild.
                Laugverge:Sven Haagensen Hokseng.
    16/11 :Ole Pedersen Furunes - Marit Iversdotter.
           Arvingar:hennar born:1 Eli Adamsdtr.Sætrum,2 Gjørund
                Gundersdtr. 47 år, ugift,3 Gjørund Svendsdtr.
                g.m. Halvor Andersen Engen.
                Verge:for Gjørund d.e.-Ole Adamsen Sætrum.
    17/11 :Arnt Iversen Snorroeggen-Marit Ingebrigtsdtr.
                Hennar son Ingebrigt Eriksen, 33 år.
1768 11/1 :Haagen Evensen Rønningen - Marit Hellaugsdtr.
           Born:1 Ole Haagensen 14 år.
                Laugverge:morbroren Oluf Arntsen Stølen
                Verge Arnt Hellaugsen Stølen.
     13/1 :Ingebrigt Roaldsen Hoel-Kari Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor,2 Roald,3 Ole,4 Guru g.m.Anders Klett,
                5 Mali, 28 år.
           Verger:for Halvor-farbroren Jens Roaldsen Ørstad.
                   "  Roald- Ole Jensen Loe.
                   "  Ole- Elias Ingebrigtsen Mellem.
                   "  Mali-Ole Arntsen Dørumsgård.

1768 18/6 :Ole Estensen Stubban - Berit Andersdotter.
           Born:1 Anders 14 år,2 Esten 10 år,3 Sigrid 5 år,
                Verge: faren
    2O/6  :Peder Arntsen Skarsem - Randi Knutsdtr. f. Sneve.
           Born:1 Arnt 18 år,2 Brit g.m.Even Larsen Haugen.
                3 Karen Pedersdtr.20 år.4 Ingeborg 17 år.
                Laugverge:major Johan Hammond.
           Verger:for Arnt-Halvor Andersen Vekve.
                   "  Karen-Haldo Pedersen Vognild
                   "  Ingeborg-Haldo Pedersen Loe,
    2O/6  :Gunder Halvorsen Vognild -  ?
           Born:1 Kari Gundersdtr.g.m.Sven Hellaugsen Gulaker.
                  død.har sonen: Hellaug Svendsen 8 år.
                2 Marit Gundersdtr.g.m.Sven Haagensen Hokseng.
                  Verge for Hellaug - faren
    22/6  :Ole Pedersen Furunes - Gjertrud Larsdtr.
           Born:1 Lars,2 Kjersti 43 år ugift,3 Sigrid g.m.
                  Halvor Halvorsen Aalbu,4 Marit 35 år.
           Verge for Kjersti-Morbroren Erik Larsen Rønningen,
                  "  Marit-søsters mann Halvor H.Aalbu.
    "     :Ole Olsen Toftaker - Marit Knutsdtr.f.Vognild.
           Hennar søsken:1 Knut Knutsen Vognild,død har borna:
                    a Anne Knutsdtr.død,har borna:1 Marit Ols=
                      g.m.John Olsen Aalbu.2 Anne 17 år.
                      3 Gjertrud Olsdt. 24 år.
                    b Marit Knutsdtr.g.m.Mathias Olsen Hevle.
                    c Ildri Knutsdtr.28 år,Verge Beraug O.Rate.
                    d Gjertrud Knutsdtr. g.m.Hans Ellingsen Sli=
                      persæter,død,men har borna:1 Elling 14 år,
                      2 Knut Hansen 9 år.
                  2 Ole Knutsen Rate,død.har borna:a Beraug Olsen
                    b.Ole Olsen Toftaker, c Anne Olsdtr.g.m. John
                      Ellevsen Jamtsæter.
                  Verger:for Anne og Gjertrud Olsdtr:John O.Aalbu
                    "  Elling og Knut Hansen Slipersæter-
                             John Olsen Aalbu.
     1/1O :Erik Johnsen Emang - Kjersti Larsdotter.
           Born:1 John 24 år,2 Lars 16 år,3 Gjertrud 18 år,
                4 Olaug, 14 år.
                Laugverge:svogeren Ole Johnsen Vindal.
           Verger:for John-fasters mann Semming Taraldsen
                      Blokkhus.
                   "  Lars-farens søskenbarn Lars Ingebrigtsen
                      Sliper.
                   "  Gjertrud-søskenbarns mann Arnt Olsen Ålbu,
                   "  Olaug-farens søskenbarn Iver Ellings,Vindal  1769
13/1 :Esten Rasmusen Dørum-Marit Pedersdtr.Vognild.
           Born:1 Rasmus 13 år,2 Peder 2 år,3 Kristi 7 år.
           Laugverge.nestsøskendebarn Sven Hågensen Hokseng.
           Verger:for Rasmus-Paul Andreasen Gulaker,
                   "  Peder-morbroren Haagen Pedersen Vognild.
                   "  Kristi - Ole Hellaugsen Dørum.
 
 
 
 
 

1769 14/1 :Ole Knutsen Bækken - Kari Olsdotter,f.Morken.
           Born:1 Kristi, 2 Sigrid g.m.Esten Tilset,3 Kari g.m.
                Johannes Musgjerd,Sunndal,død,har borna:
                  a Ellev 14 år,b Ole 11 år, c.Gjertrud 9 år,
                  d Maglin g.m.Ole Olsen Toftaker.
                Laugverge:Peder Larsen Vekve.
           Verger:for Ellev og Ole-mosters mann O.O.Toftaker.
                   "  Gjertrud-Stener Iversen Viken.
    21/1  :Ole Ingebrigtsen Mjøen - Sigrid Stengrimsdotter.
           Born:1 John,2 Ingebrigt,3 Johannes 22 år,4 Sivert 14
                år,5 Hans 14 år,6 Stengrim 6 år,7 Ole 3 år,
                8 Gjøri 18 år,9 Sigrid 1O år.
                Ikkje oppgjeve verger.
     5/4  :Ole Hansen Sæter - Ildri Olsdotter
           Born:1 Ollef 3 år, 2 Dordi 8 år,3 Marit 4 1/2 år.
                Laugverge:Lars Andersen Mjøen
           Verger:for Ollef-mora sitt søskenb.Haldo Arnts.Klett.
                   "  Dordi og Marit- faren.
    31/8  :Jon Olsen Myren - Ildri Olsdotter.
           Hennar arvingar:1 mora Marit Ingebr,dtr.Myren.
                2 søskena 1 Tørris 22 år,2 Ingebrigt 17 år,
                3 Marit g.m. Ole Mortensen Bøasæter,4 Anne 24 år,
                5 Ingrid 18 år,6 Gjørund 16 år,7 Sigrid 13 år.
                  Ikkje oppgjevne verger.
     1/9  :Gunder Beraugsen Vindal - Marit Johnsdtr.(Oppigard)
           Born:1 Jon Gundersen 3 år. Verge: faren.
     2/9  :Ole Olsen Aalbu - Rannei Halvorsdotter.
           Born:1 Barbro Olsdtr.20 år,2 Ingeborg 17 år,3 Kari
                14 år. Verge: farbroren Ole Olsen Munkvold.
     4/9  :Hans Olsen Aalmen - Gjertrud Olsdotter.
           Born:1 Johan 24 år,2 Ole d.e. 19 år,3 Ole d.y. 17 år,
                4 Stengrim 13 år,5 Guru 26 år,6 Marit 11 år.
                  Laugverge:Gullik Andersen Bøe.
      "   :Arnt Olsen Bøe - Brit Roaldsdotter.
           Born:1 Sivert 19 år,2 Arnt 13 år,3 Roald 9 år,
                4 Ole 4 år,5 Berit (Brit) 18 år.
                  Laugverge: Gullik Andersen Loe.
                Verger:Erik Olsen Mellem og Anders Barstad.
     5/9  :Anders Eriksen Vognild - Dordi Svendsdotter.
           Born:1 Svend Hellaugsen,2 Ole Hellaugsen Dørrumsgård.
                3 Hellaug Andersen 25 år,på Grøtte.
                4 Marit  Hellaugsdtr. g.m. Lars Olsen Grøtte,død,
                  har borna:a Ingebrigt 22 år,b Hellaug 16 år,
                  c Ole 8 år,d Marit 19 år.
                5 Marit Andersdotter.g.m.Sivert Evensen Skarsem.
                6 Ragnhild Andersdotter 3O år.
                  Verge:for Marit Hellaugsdotters born:Anders
                  Eriksen Gulaker.
     6/9  :Sven Olsen Fagerhaug - Randi Knutsdotter.
           Born:1 Knut Svendsen. 2 Ingeborg 35 år,3 Gjørund 32 år
177O 19/2 :Ingebrigt Sivertsen Ishol - Gjertrud Halvorsdtr.
           Born:1 Sivert,2 Halvor 12 år,3 Marit 30 år,
                  4 Dordi 26 år,5 Marit d.y. 20 år.
                    Laugverge:Broren Johannes Halvorsen Aalbu.
           Verger:farbroren Sivert Ingebrigtsen Drivstuen (??)
                  og Ole Olsen Hoel. for Dordi:mosters mann
            Hans Ingebrigtsen Sliper.

177O 21/2 :Sivert Johnsen Stølen - Marit Olsdotter.
           Hennar born:1 Paul Ingebrigtsen 13 år,2 Ingebrigt
                  Sivertsen 7 år,3 John Sivertsen 3 år,
                  4 Guru Sivertsdtr. 2 år.
     3O/8 :Jon Ellefsen Jamtsæter -  Anna Olsdotter f.Rate.
           Born:1 Ole 19 år,2 Barbro 12 år,3 Sigrid 6 år.
                Laugverge:Peder Steffensen Strand.
           Verger:for Barbro-og Sigrid:morbroren Ole Olsen
                  Toftaker. for Ole-søskenbarnet Semming
                  Taraldsen Blokkhus.
     31/8 :Ole Evensen Sæter - Ingeborg Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor,2 Even 20 år,3 Kari,g.m.Hellaug Johns.
                  Bjørndal.
                  Verge: for Even -Even Eriksen Gorset.
1771 14/2 :Paul Eriksen Bjerkås - ?
           Born:1 Elias Paulsen Eckre.2 Ole Paulsen Bjerkås,
                3 Paul Paulsen, 4 Ole Paulsen d.y. 18 år,
                5 Marit Paulsdtr. 30 år.
     17/2 :Ingebrigt Halvorsen Bjerke - Gjørund Andersdtr. f.Loe.
           Born:1 Halvor 19 år,2 Guri 8 år, 3 Anders 16 år,4 Erik
                12 år. Laugverge: mannens bror Rasmus H. Bjerke.
           Verger:for Halvor-Erik Paulsen Bjerkås.
                   "  Anders,morbror Gullik Andersen Loe.
     18/2 :Anders Svendsen Fossem - Kari Halvorsdtr. f.Mellem,
           Born:1 Halvor 12 år, Sven 1O år,3 Ingrid 14 år,.
           Laugverge:Jens Roaldsen Hoel.Verge:John Evens.Sneve.
     1/9  :Haagen Ingebrigtsen Fossem-Gjertrud Arntsdtr.f.Torve.
           Born:1 Arnt 13 år,2 Ingebrigt 1 1/2 år,3 Marit 9 år,
                4 Gjertrud 5 år.
           Verger:for Marit-mora sitt søskenbarn Ole Olufsen
                Nysæter,for Ingebrigt-mora sitt søskenbarn
                Halvor Pedersen Vognild.for Gjertrud-mora sitt
                søskenbarn Arnt Sivertsen Sessaker.
1772 12/2 :Ole Taraldsen Stølen - Gjertrud Adamsdtr.f.Sætrum.
           Born.1 Tarald 6 år,2 Marit 14 år,3 Kjersti 13 år.
                4 Ildri 1O år.
           Verger:for Marit-mora sitt søskenb.Elling E.Forbregd.
      "   :Rasmus Arntsen Skorem - Marit Taraldsdotter.
           Born:1 Jon Rasmusen 13 år,2 Stener 8 år.Verge:Ole
                  Ole Johnsen Laugverge:Halvor Arntsen Engen.
                  Gottem,for Stener:Elias Paulsen Rise.
     13/2 :Sivert Sivertsen Mjøen - Ingeborg Olsdotter.
           Hennar søster Solveig Olsdotter 40 år.
                Verge:Peder Stengrimsen Loe.
     15/2 :Beraug Olsen Rate - Kari Olsdotter.
           Born:1 Ole d.e. 23 år,2 Ole d.y.22 år,3 Knut 14 år,
                4 Erik 14 år,5 Sigrid 25 år, 6 Marit 20 år,
                7 Anne 1O år,8 Gjertrud 8 år,9 Marit d.y. 5 år.
      "   :Halvor Semmingsen Sliper - Randi Olsdotter.
           Born:1 Semming 5 år,2 Ole 1/2 år.
                Verge:for Semming- faren, for Ole-Halvor
                Halvorsen Lønset.
    11/3  :Jon Jonsen Fagerhaug - Anna Pedersdtr.
           Born:1 Sigrid 22 år,2 Guru 17 år.
                Laugverge:Rasmus Asbjørnsen Langklopp.
           Verger:for Sigrid-søskenb.Ingebrigt Hellaugsen Stuen.
                   " Guru-søskenbarn Ole H.Sæter d.e.


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel