Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


 

     Skifter frå 1749 - 1764

1749 21/6 :Knut Eriksen Horne - Gjertrud Halvorsdtr.
           Born:1 Erik 6 1/2 år,2 Halvor 2 å r.
     23/7 :Ellend Claussen Lien - Dordi Olsdotter.
           Born:Gjertrud 12 år.Verge Ole O.Bøasæter.
     30/10:Halvor Gjetmundsen Donal - Sigrid Tostensdotter.
           Born:1 Anne,død (måha vore g.2 g.)først med ein Knut
           og så med Jon Olsen Dørum.Born:1 Marit Knudsdtr.24 år,
           2 Sigrid Knudsdtr.21 år.3 Marit d.y.17 år.4 Mildrid
           Johnsdtr.13 år.5 Halvor Johnsen Dørum 4 år.6 Anne
           Johnsdtr.Dørem 2 år.
1750 13/2 :Elling Olsen Nyhus - Rannei Arntsdotter.
           Born:1 Kristi Ellingsdtr.2 år.Laugverge Ole Ingebrigt-
                sen Detli. Verge for Kristi:Christian Klett.
     27/6 :Ingebrigt Olsen Hagen - Marit Eriksdotter,
           Born:1 Ole Ingebrigtsen 24 år,2 Erik 18 år,3 Ingebrigt
                15 år,4 Tore 10 år,5 Randi 26 år,6 Marit 16 år,
                7 Rannei 12 år. Laugverge Knut Olsen Vognild.
           Verger:Tore Eriksen Rise og Johan Eriksen Ørstad.
     3O/6 :Iver Halvorsen Torve - Gjertrud Arntsdotter.
           Born:1 Halvor Iversen,død,har borna:a Iver Halvorsen
                f.1729,b Halvor f.1739,c Halvor d.y.f.1742,d
                Søborg g.m.Andreas Klett,e Gjertrud f.1732 og
                f Kristi f.1735. 2 Arnt Iversen, død, har borna:
                a Gjertrud Arntsdtr.f.1736,b Guru f.1741, c Kari
                f.1743.3 Marit Iversdtr.g.m.Ingebr.Halvorsen Ålbu.
                Verger:for Iver og Halvor d.e.:farsøsters mann
                Ingebrigt H.Aalbu.for Halvor d.y.:farens
                søskenbarn Arnt Larsen Rønning.for Gjertrud
                Halvorsdtr.farens søskenbarn Arnt Halvors.Skarsem
                for Kristi: farens søskenbarn Ingebrigt Halvorsen
                Hindset. for Gjertrud Arntsdtr:stedfaren Peder
                Arntsen Torve.for Guru Arntsdtr.:morbroren Rasmus
                Arnfinnsen Vekve.for Kari Arntsdtr.:morbroren
                Sivert Arnfindsen Sessaker.
     3/11 :Ole Stengrimsen Aalbu - Anne Eriksdotter
           Born.1 Stengrim Olsen 18 år,2 Erik Olsen 7 år,3 Arnt
                Olsen 5 år.4 Marit 15 år,5 Jørund 11 år,6 Ingrid
                3 år.Verger:for Stengrim-Ole Roaldsen Hoel.
                for Erik - Johannes Halvorsen Aalbu.
                for Arnt - søskenbarnet Halvor Arntsen Klett.
                for Marit- morbroren Ole Eriksen Aalbu.
                for Jørund - morsøsters mann Christian Klett
                for Ingrid - faren.
     4/11 :Even Olsen Bakk - Ingrid Eriksdotter.
           Born:1 Ole Evensen 25 år,2 Erik Evensen 21 år,3 Sigrid
                Evensdtr. 21 år,4 Anna Evensdtr. 19 år,5 Marit
                Evensdtr 11 år.
                Ingen Verger.
1751 16/1 :Sjur Roaldsen Vognild - Sigrid Olsdotter
           Arving:faren Roald Oudensen Vognild.
                (Skiftet halde på Vassleggen)
    20/1  :Ole Gulliksen Sætrum - Marit Sjursdotter,død 1749.
           Born:1 Ingebrigt Adamsen,død,arvingar er søskena:
                a Ole Adamsen,b Jørun 25 år,c Jørun d.y. 22 år.
    18/6  :Johannes Eriksen Ørstad - Eli Jensdtr. f.Loe
           Born:1 Erik Johannessen 3 år,2 Rannei Johannesdotter g.m.
                Erik Evensen Ørstad.3 Marit Johannesdotter 6 år.
                Verger:Imgenrigt Drivstuen og  Ole Engelsen Mjøen.
1751 17/6 :Even Olsen Skorem - Marit Sivertsdtr. (død 1743)
           Born:1 Ole Evensen 15 år,2 Sivert Evensen 14 år, 3
                Tarald Evensen 10 år,4 Ildri Evensdotter g.m.
                Tørris Viken,5 Jørund Evensdotter,g.m. Ole Larsen
                Styrvold,6 Sigrid Evensdotter 21 år,7 Anne Evens=
                dotter 19 år,8 Marit Evensdotter 11 år.
           Verger:for Ole og Marit d.y.- søsters mann Tore Viken.
                for Sivert:farbroren Tarald Olsen Vammer.for
                Tarald:morsøsters mann Erik Ellingsen Forbregd.
                for Sigrid:morsøsters mann Ole Gulliksen Sætrum.
                for Anne: Ole Olsen Rise.
     19/6 :Oluf Olsen Sneve - Barbara Paulsdotter.
           Born:1 Ole Olufsen 1 år.2 Oluf f.etter farens død.
                f.1752.Laugverge Ingebrigt Knutsen Sneve.
                Verger:for Ole farbroren John Olsen Hoel.
                for Oluf: søskenbarn Ole Sivertsen Sneve.
     23/6 :Knut Ingebrigtsen Vognild - Ingeborg Oudensdotter.
           Born:1 Ingebrigt Knutsen 16 år,2 Ouden Knutsen 14 år,
                3 John Knutsen 11 år, 4 Gjertrud Knutsdtr. 7 år.
           Verger:for Ingebrigt-farbroren Erik Ingebrigtsen.
                for Ouden-morbroren Ingebrigt O.Styrvold.
                for John - Erik Johnsen Vognild.
                for Gjertrud-søskenbarnet Hans Knutsen Sneve.
     5/11 :Anna Catarina Feldtmann, ugift.
           Arvingar:søskena 1 Hans Ernst Feldtmann,død,har borna:
                a Mons Henrik Christian Feldtmann 14 år.
                b Johanne Marie Feldtmann 15 år.
                2 Giert Juul Feldtmann,død, har borna: a Ulrik.
                myndig, b Steen 17 år, c Nicolai 16 år, d Giert
                14 år,e Hans Ernst 13 år,f Thomas 11 år g.Peder
                Tønder 7 år,h Aarsille Marie 25 år,i Ingeborg
                Catharina g.m.kaptein Claus Einarsen ?
    6/11  :Oluf Eriksen Sæter - Ingeborg Stengrimsdotter.
           Born:1 Ingeborg Olsdtr.16 år,Laugverge:Ole Olsen Aalbu
                Verge:søskenbarnet Ole Arntsen Dørumsgård.
     "    :Paul Sjursen Gissinger - Berithe Andersdotter.
           Born:1 Sjur Paulsen 25 år,2 Marie g.m.Løden Davidsen
                Aalmen,3 Barbara Paulsdtr. Sneve,enke. 4 Ingeborg
                19 år. Verge: faren,
    8/11  :Ingebrigt Olsen Mellem -  ?
           Born:1 Ole Ingebrigtsen 28 år,2 Elias Ingebrigtsen 23
                år,4 Eli d.e.30 år,5 Eli d.y.19 år.
                Verger:for Eli d.e. farbroren Stengrim Olsen Loe.
                for Eli d.y. søskenbarnet Ole Larsen Loe.
1752 15/1 :Iver Roaldsen Stølan - Marit Larsdotter,
           Born:1 Lars Iversen 16 år, 2 Marit Iversdotter 21 år.
     15/6 :Ouden Ingebrigtsen Snorroeggen - Kari Arntsdotter.
           Arvingar:hennar born 1 Arnt Iversen Snorroeggen,2 Guri
                Iversdotter g.m.Steffen Arntsen Lien, 3 Kari
                Iversdotter g.m.Sjur Gisnaasen,4 Kristi Iversdtr.
                g.m.Sjur Arntsen Sundset.
     15/6 :Ole Olsen Rønningen - Mali Roaldsdotter.
           Born:1 Ole Olsen 14 år,2 Sivert Olsen 6 år,3 Guri Ols=
                dotter 11 år,4 Marit Olsdtr.f.1752(etter skiftet)
                Laugverge:Arnt Larsen Rønningen.
           Verger:for Ole - Hans Knutsen Sneve.for Sivert-søsken=
                barnet Ingebrigt Sivertsen Drivstuen.for Guri-
                Ole Jensen Loe. for Marit - John Gulliksen Mjøen.
1752 16/6 :Ole Arnfinsen Rise - Berit Andersdotter.
           Born:1 Ole Olsen 24 år,2 Ingeborg g.m.Sivert Sivertsen
                Bøe,3 Solvi Olsdotter 19 år.
     17/6 :Marit Olsdotter Ishol, ugift
           Broren 1 Arnt Olsen Ishol,død, har borna:a Ole Arntsen
                Rise,b John Arntsen Rise i Folldalen,død, har
                borna;1 Roald Johnsen 19 år, 2 Ole Johnsen 15 år.
                c Arnt Arntsen Ishol.d Kari Arntsdtr, g.m.Peder
                Olsen Munkvold.e Sigrid Arntsdtr.g.m.Sven Olufsen
                Bakk.
                2 halvbroren Ole Olsen Ishol,husmann under Iahol.
                3 halvbroren Ole Olsen Rønningen,4 halvsøstra
                Guri Olsdotter g.m.Even Vammer,død,har sonen Arnt
                Evensen Vammer.5 halvsøstra Jørund Olsdtr. g.m.
                Ole Hansen Nerhol (?),død, har sonen Hans Olsen
                Ørstad.6 halvsøstra Sigrid Olsdotter g.m.Konrad
                Kolstad,død, har borna:a Ole d.e. b Ingebrigt,
                c Ole d.y. d Marit g.m. Arnt Iversen Snorroeggen
                e Gjertrud, f Ingeborg.
                Verger:for Roald og Ole Johnssønner - søskenbarn,
                Hans Olsen Ørstad.for Ingeborg Konradsdtr:halv=
                søsters mann Arnt Snorroeggen, og Anders Haldor=
                sen Sæteren.
    2O/6  :Sivert Johnsen Øien - Marit Larsdotter.
           Arvingar:søskena hans:1 Hans Johnsen i Øksendalen,2
                Guri Johnsdotter på ein husmannsplass under Utem.
                3 Ingeborg Johnsdotter Nyhus.
                Laugverge:Even Arntsen Bøe.
    21/6  :Ellef Johnsen Jamtsæter - Barbara Ellefsdotter,
           Born:1 John Ellefsen,2 Ellef Ellefsen 12 år,3 Ildri
                Ellefsdtr.22 år,4 Gjertrud Ellefsdtr. 15 år.
                Laugverge:svogeren Ole Knutsen Sæter.
     "    :Endre Olsen Strandsæter - Brit Tørresdotter.
           Arvingar:søskena hans:1 Peder Olsen Munkvold,2 Anne
                Olsdotter g.m.Anders Roaldsen Qualsjord,3 Kari
                Olsdotter Nysæter,ugift.
                Laugverge:Ole Mjøen.
    23/6  :Erik Andersen Bøe - Ingeborg Sivertsdtr.
           Born:1 Arnt Eriksen 23 år,2 Sivert Eriksen 13 år,
                3 Ingeborg Eriksdtr.28 år,4 Marit Eriksdtr.16 år.
           Verger:for Arnt-John Olsen Vindal, (svoger?) for
                Sivert: mora sitt søskenbarn Erik Ingebrigtsen
                Gorset. for Ingeborg:faren. for Marit: farsøsters
                mann Erik Eriksen Vindalsløkken.
    19/8  :John Ingebrigtsen Haugen - Ragnhild Pedersdotter.
           Born:1 Peder Johnsen,2 Ingebrigt Johnsen,3 Hellaug
                Johnsen,4 Guri Johnsdtr.31 år,ugift,5 Kristi
                Johnsdtr.30 år ugift.
                Verge for døttrene: faren.
1753 12/1 :John Arntsen Kleven - Sigrid Olsdotter.(under Sæteren)
           Born:1 Ole Johnsen,2 Randi Johnsdtr.29 år,ugift,
                3 Klara Johnsdotter 23 år,ugift.
                Laugverge:Ole Iversen Sæteren.
           Verger:for Randi-søskenbarnet Peder Olsen Engen.
                   "   Klara-Ole Olsen Volden
     "   :Hans Hansen Nerhol - Raagjerd Arntsdotter.
           Born:1 Marit Hansdtr. 17 veker.Verge:Ingebrigt Larsen
                  Sliper.
1753 15/1:Arnfind Rasmusen Vekve - Guri,enke.
           Born:1 Arnt Arnfindsen,død har borna:a Arnfind 20 år,
                b Guru g.m.Engel Andersen Loe,c Marit 23 år,ugift
                d Jørund Arntsdtr.15 år.
                2 Rasmus Arnfindsen Vekve. 3 Gjertrud Arnfindsdtr
                g.m.Sivert Arntsen Sessaker.4 Jørund Arnfindsdtr.
                g.m. Peder Arntsen Torve.
           Verger:for Arnfind -Iver Olsen Vekve.
                   "  Jørund - Peder Arntsen Torve.
    21/6  :Ingebrigt Bersvendsen Vekve - Marit Eriksdotter.
           Born:1 Erik Ingebrigtsen,2 Bersvend Ingebrigtsen 22
                år,3 Haagen 19 år,4 Ingebrigt 13 år,5 Barbara 31
                år. Laugverge:Haagen Svendsen Hokseng.
           Verger:for Bersvend-søskenbarn Halvor Ingebrs.Vognild
                for Ingebrigt-søskenbarn Erik Johnsen Vognild.
                 "  Barbara -slektning Peder Arntsen Skarsem.
    22/6  :Tørris Evensen Uv - Gunhild Olsdotter.
           Born:1 Even Tørrisen 1 år.Laugverge:Ole Johnsen Strand
           Verge:for Even-mora sitt søskenbarn John E.Jamtsæter.
    23/6  :Hans Olsen Utem - Randi Andersdotter.
           Born:1 Ole Hansen Utem,2 Anne Hansdtr.30 år,ugift,
                3 Brit Hansdtr. g.m.Ole Knutsen Jenstad,Sunndal,
                4 Anne d.y. 27 år,ugift,5 Ingrid 26 år ugift,
                6 Marit 26 år.Laugverge:Ole Ingebritsen Detli.
           Verger:for Ole-søskenbarn Johannes Iversen Hindset.
                for Anne d.e.Anne d.y.og Ingrid-farbroren Torsten
                Olsen Trætvold.
    31/10 :Peder Knutsen Vognild - Dordi Eriksdotter.
           Born:1 Erik Pedersen 20 år,2 Haagen Pedersen,10 år,
                3 Marit Pedersdotter 22 år.
1755 4/11 :Ingebrigt Paulsen Barstad - Inger Halvorsdotter
           Born:1 Paul Ingebrigtsen 20 år,2 Halvor 18 år,3 Inge=
                brigt 16 år,4 Peder 8 år,5 Ole 5 år.
                Laugverge:Haagen Svendsen Hokseng.
           Verger:for Paul og Halvor-farsøsters mann Ole Pedersen
                  Loe.for Ingebrigt- ---ds.--Ole Siverts.Sneve
                  for Peder ---ds--- Gunder Halvors.Vognild.
                  for Ole-mora sitt søskenbarn Ole Eriksen Mellem
      "   :Ole Evensen Skorem -ungkar.
           Søskena:1 Sjur Evensen Skorem 17 år,2 Tarald Evensen
                  14 år,3 Ildri Evensdtr.g.m. Tørris Viken,
                  4 Jørund g.m.Ole Larsen Størvold,5 Sigrid,g.m.
                  Ole Jensen Hindset,6 Anne g.m.Haagen Skreen,
                  7 Marit 16 år.
           Verger:for Sigrid-farbroren Tarald Evensen Stølen.
                   " Tarald -morsøsters mann Ole Gulliks.Sætrum
                   " Marit - søsters mann Tørris Viken.
     4/11 :John Gulliksen Mjøen - Marit Sivertsdotter
           Born:1 Gullik Johnsen 4 1/2 år.2 Sigrid Johnsd. 2 år
           Laugverge:enkens halvbror Ole Ingebrigtsen Mjøen.
           Verger:for Gullik-Peder Stengrimsen Mjøen.
                   " Sigrid- Hans Knutsen Sneve
1756 15/6 :Erik Bersvendsen Kvalsjord - Marit Endresdotter.
           Born:1 Endre Eriksen 17 år,2 Bersvend 15 år,
                3 Marit 8 år,4 Marit d.y. 3 1/2 år.
           Verger:Haagen Svendsen Hokseng og Oluf Bersvendsen
                  Vognild,

1756 15/6 :Ottar Larsen Styrvold - Karen Johnsdotter,
           Arving: hans far Lars Ottarsen Størvold.
                  Laugverge: Ole Johnsen Haugset.
    16/6  :Jens Andersen Stavaaløkken - Guri Olsdotter.
           Arving:hennar dotter Guri Trondsdotter,død,har dottra
                  Guri Eriksdotter 20 år.Verge Hellaug Stuen.
    "     :Anders Olsen Skarsem - Kari Eriksdotter.
           Born:1 Ole Andersen 11 år.Laugverge Peder Arntsen
                Skarsem.Verge for Ole farbroren John Olsen Dørum
    "     :Christoffer Rasmusen Stensem - Marit Olsdotter.
           Born:1 Rasmus Christoffersen 17 år,2 Ole 6 år,3 Guru
                12 år,4 Oluf 6 år. Laugverge:Arnt Knutsen Stensem
           Verger:for Rasmus-Ole Johnsen Haugset,svoger.
                   " Oluf- søskenbarns mann Ingebrigt E. Mjøen.
                   " Ole - søskenbarn Ole Ingebrigts.Bjørndal.
                   " Guru - ---"--- Stengrim Halvors.Gravaune.
   "      :Semming Taraldsen Blokkhus -Gjertrud Olsdtr.f.Vindal.
           Born:1 Marit 5 år,2 Marit d.y.2 år.
                Verge for båe borna: John Olsen Vindal.
   19/6   :Semming Johnsen Bjørgen - Guri Halvorsdtr.f.Mellem.
           Born:1 John Semmingsen 22 år,2 Ivar Semmingsen 17 år,
                Laugverge:Ingebrigt Roaldsen Hoel.
           Verge.for John-morbroren Halvor Halvorsen Mellem.
                  "  Ivar-Ingebrigt Roaldsen Hoel.
   11/10  :Halvor Jetmundsen Donalien - Kristi Johnsdotter.
           Arvingar:hans born:1 Anne Halvorsdtr,død,har borna:
                a.Halvor Johnsen Dørum 13 år,b Marit Knutsdtr.
                g.m.Ole Pedersen Dørum,c Sigrid Knutsdtr.g.m.
                Erik Olsen Aalbu.d Marit Knutsdtr.d.y. g.m.
                Hans Johnsen Orning på ein husm.pl.under Mjøen
                e Mildrid Johnsdtr. 21 år, f Anne Johnsdtr.1O år,
                Laugverge: Haagen Hokseng.
           Verger:for Halvor Johnsen-faren John Olsen Dørum
                   " Mildrid og Anne -morsøsters mann Chr.Klett.
   13/1O  :John Olsen Vindal - Olaug Taraldsdotter (Oppigard)
           Born:1 Marit Johnsdtr 13 år,2 Marit Johnsdtr.d.y.1O år
                3 Dordi Johnsdtr. 4 år.Laugverge:Semming Blokkhus
           Verger:for Marit d.e.-farens søskenbarn Ole J.Vindal.
                   "  Marit d.y.-søskenb.mann Halvor L. Lønset.
                   "  Dordi ----ds.--- Iver Ellingsen Vindal.
   14/1O  :Knut Olsen Vognild - Marit Knutsdotter
           Born:1 Ole Knutsen 23 år,2 Knut Knutsen 16 år,
                3 Ole Knutsen d.y. 12 år,4 Arnt Knutsen 1O år,
                5 Randi 25 år,6 Marit 21 år,7 Inger 18 år.
                Laugverge:Haagen Hokseng, Ingen Verger.
   15/10 :Simen Johnsen Rise,enkemann.
           Arvingar:søskena 1 Erik Johnsen Rise,
                2 Marit Johnsdtr. 32 år.
           Verge;for Marit- Erik Toresen Kongsvold.
   19/10 :Sigrid Olsdotter Tyve ugift.
           Arvingar:søskena 1 Ingeborg Olsdotter Klett, 2 Randi
                Olsdotter Sneve,3 Marit Olsdotter Sneve,
                4 Marit Olsdotter Sneve d.y.
1757 14/1 :Even Arntsen Halset - Ingrid Hellaugsdotter.
           Born:1 Arnt Evensen Halset 15 år,2 Hellaug Evensen 12
                år,3 Arnt Evensen d.y. 6 år,4 Ivar Evensen 1 1/2
                år,5 Kjersti Evensdtr.8 år,6 Marit Evensdtr.3 år.
                Laugverge:Ole Arntsen Stølen. Ikkje verger.
1757 14/1 :Tørris Eriksen Viken - Ildri Evensdotter.
           Born:1 Erik Tørrisen 5 år,2 Anne 3 år, 3 Marit
                4 veker.Laugverge: Ole Eriksen Mellem.
           Verger:for Erik-mors søskenbarn Ole Taralds,Stølen.
                for Anne-Ole Beraugsen Viken. for Marit-
                farens morbror Ole Olsen Gorset.
     15/1 :Haldor Knutsen Tyve - Marit Olsdotter.
           Born:1 Knut Haldorsen 24 år, Ola Haldorsen 22 år,
                3 Hellef 13 år,4 Ingebrigt 9 år,5 Stengrim 7 år,
                6 Gjertrud 20 år,7 Marit 18 år.
                Laugverge:Haagen Svendsen Hokseng. Verger:for
                Knut-mosters mann Ola Eriksen Aalbu.for Ola og
                Hellef- Anders Eriksen Aalbu,for Ingebrigt og
                Stengrim- farens morbror Ingebrigt H.Aalbu.for
                Gjertrud og Marit-farens søskenbarn Haldo Klett.
      "   :Roald Andersen Kvalsjord - Gjertrud Svendsdotter.
           Born:1 Anders Roaldsen.
      "   :Marit Olsdotter Engen,pike.
           Born:Magnhild Gudbrandsdotter.
    16/1  :Paul Johnsen Myran - Giøda Knutsdotter.
           Born:1 John Paulsen 23 år,2 hennar son Sivert Morten=
                sen,
    18/4  :Ole Ingebrigtsen Detli - Dordi Johnsdotter.
           Born:1 Halvor Olsen,2 Ingebrigt Olsen,3 John Olsen,og
                4 Guru Olsdotter 22 år.
                Laugverge:Ole Roaldsen Hoel.
           Verge for Guru-mora sitt søskenbarn Halvor Eriksen
                Storli.
    20/6  :Anders Sivertsen Bøe - Segron Iversdotter.
           Born:1 Brit Andersdtr.2 år,3 Anders fødd like etter
                farens død.
                Verge for Brit-søskenbarnet Ole Jensen Loe.
    22/6  :Ellef Ellefsen Vognild - Dordi Estensdotter,
           Arvingar:1 hans halvbror Halvor Halvorsen Vasli,
                2 halvsøster Guri Halvorsdotter Storli g.m. Ole
                Taraldsen Storli.3 halvsøster Ingeborg Halvorsdtr
                g.m.Morten Sivertsen Haugen i Surendalen.
    23/6  :Sivert Arntsen Kjønnplassen - Guro Eriksdotter.
           Born:1 Arnt Sivertsen 1 1/2 år gl.
           Verge:farbroren Ingebrigt Arntsen Volden.
    21/8  :John Olsen Skorem - Marit Taraldsdotter
           Born:1 Ole Johnsen 9 år,2 Tarald 3 år,3 Gjertrud 12 år
                4 Ingeborg 6 år.Laugverge: Tarald Olsen Stølen.
           Verger:for Ole-farbroren Even Olsen Vognild.
           for Tarald-mors søskenbarn Jens Roalds
                 for Gjertrud-Engel Andersen Gottem.
                 for Ingrborg-Peder Olsen Engen.
   2/11  :Gullik Johnsen Mjøen - Anne Olsdotter.
           Born:1 John Gulliksen,død har borna:
                  a Gullik Johnsen 6 år,b Sigrun Johnsdtr.4 år.
                2 Ingrid Gulliksdtr.g.m.Anders Haldorsen Stekeren
                3 Randi Gulliksdtr. g.m. Engel A. Gottem.
           Laugverge:Ingebrigt K.Sneve.
           Verger:for Gullik Johnsen-søskenbarn Hans K. Sneve.
                   "  Sigrun- Peder Stengrimsen Loe.
    3/11  :Arnt Ingebrigtsen Grøtte - Anne Christoffersdtr.
           Born:1 Ingebrigt Arntsen 14 år.
                Laugverge:Anders Eriksen Gulaker.
1758  2/1 :Ole Iversen Mjøen - Kristi Johnsdotter som var
           bortkommen.Skiftet halde på husmannsplassen Bruvold
           under Mjøen.
           Born: 1 Iver Olsen, 1 år gl.
     11/1 :Elias Olsen Rise - Anne Olsdotter.
           Arvingar:1 hans bror Hans Olsen Sæter.2 hans halvsøs-
                 ter Ingrid Olsdotter g.m.Ole Halvorsen i Støren.
                 Laugverge: Ole Olsen Rise.
     12/1 :Ole Iversen Aalbu - Anne Knutsdotter.
           Born:1 Marit Olsdtr.2O år,2 Anne 18 år,3 Jørund 14 år.
           Verger:for Marit-mosters mann Ingebrigt E. Toftaker.
                   "  Anne-morfaren Knut Knutsen Aalbu.
                   "  Jørund-mosters mann Hans Ellefsen Sæter.
    14/1  :Haldo Johnsen Ishol - Raagjerd Evensdotter.
           Arvingar:hennar søsken:1 Sigrid Evensdtr.g.m.Jens
                 Norset i Sunndal.død, har borna:a Gjertrud Jens-
                 dtr. g.m.Ingebrift Halvorsen Furu. b Kristi
                 Jensdtr. 22 år, c Karen Jensdtr. 2O år.
                 2 Magnhild Evensdtr.g.m.Peder Jetmundsen frå
                   Ångaren.
                 3 halvsøster Gjertrud Evensdtr.80 år,ugift.
           Verger:for Kristi og Karen: faren Jens Nordset.
                   "  Gjertrud:-ubeslektet Hans Hansen Nerhol.
    22/6  :Ingebrigt Paulsen Stølen,husmann - Marit Olsdotter.
           Born:1 Paul Ingebrigtsen 4 år
                 Laugverge:Ole Arntsen Stølen.
                 Verge:farsøsters mann Ole Pedersen.
    23/6  :Jens Olsen Loe - Rannei Johannesdotter.f.Ørstad.
           Born:1 Johannes,død,har borna:a Jens Johannessen 18 år
                2 Ole Jensen Loe,3 Jens Jensen Loe,4 Eli Jensdtr.
           Verge for Jens Johannessen: Erik Olsen Loe.
     "    :Nils Johnsen Stavå - Guru Eriksdotter.
           Born:1 John Nilsen 22 år,2 Steffen Nilsen 12 år,3 Guru
                19 år, 4 Marit 7 år. Verge: faren.
    2/11  :Peder Arntsen Engelsjord - Søborg Eriksdotter.
           Born:1 Erik Pedersen 14 år,2 Ingebrigt Pedersen 8 år,
                3 Arnt Pedersen 4 år,4 Iver Pedersen 1 år,
                5 Ingeborg Pedersdtr.12 år,
           Laugverge:Ole Eriksen Mellem.
           Verger:for Erik,Ingebrigt og Arnt-farens søskenbarn
                Peder J. Hevle. for Iver og Ingeborg:farsøsters
                mann Morten Arntsen Hindset.
   3/11   :Erik Iversen Buen - Marit Olsdotter.
           Born:1 Iver Eriksen 13 år,2 Ole Eriksen 11 år,
                3 Mali Eriksdtr.24 år,4 Marit Eriksdtr.18 år.
           Laugverge:broren Ole Olsen Gorset.
           Verger:for alle borna - Ole Iversen Sæter.
1759 12/i :Ole Johnsen Strand - Kjersti Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor Olsen 25 år,2 John Olsen 22 år,3 Ellef
                Olsen 15 år,4 Lars Olsen 12 år,5 Gjertrud g.m.
                John Henriksen Uv,6 Maglin g.m.John Arntsen Øyen.
                7 Kari 19 år. Laugverge:Ole Roaldsen Hoel.
           Verger:for John-søskenbarnet John Ellefsen Jamtsæter.
                   "  Ellef-søsters mann John Henriksen Uv.
                   "  Lars-søskenbarns mann Ole Olufsen Munkvold.
                   "  Kari-mora sitt søskenbarn Ole Roaldsen Hoel
 

1759 17/1 :Torstein Olsen Trætvold - Kari Johnsdotter.
           Born:1 John Torstensen,2 Ole,3 Knut,4 Paul 22 år,
                5 Ingrid g.m.Anders T Nisja,6 Rannei g.m. Sivert
                Olsen Sveen,7 Anne 33 år,8 Kari 14 år.
           Verger:for Paul-Anders T. Nisja. for Anne-Ole Gunders.
                Liabø. for Kari - Halvor Hansen Liabø.
    2O/3  :Erik Ingebrigtsen Engelsjord - Sigrid Henriksdotter.
           Born:1 Halvor Eriksen 3/4 år,2 Marit Eriksdtr.5 år.
           Verger:for Halvor-morbroren Ingebrigt Sivertsen.?
                   "  Marit - Erik Johnsen Vognild,ubeslektet.
    28/3  :Iver Halvorsen Torve - Marit Arntsdtr.f.Klett.
           Born;1 Randi Iversdtr. 4 år.
           Laugverge: broren Haldor Arntsen Klett.Verge for Randi
           farsøsters mann Anders Andersen Barstad.
    3O/3  :Ollef Evensen Bakk - Maglin Gudbrandsdotter.
           Barn:1 Even Ollefsen 4 år,2 Sivert 2 år,3 Ingrid 7 år,
           Laugverge:Ingebrigt Evensen Toftaker.
           Verger:for Even og Ingrid - farens søskenbarn Even
                Rasmusen Dørum. for Sivert - farens søskenbarn
                Ole Christoffersen Dørrumsløkken.
     "    :Knut Larsen Stenboeng - Olaug Ellingsdotter f.Vindal.
           Born:1 Lars Knutsen 17 år,2 Elling 14 år,3 Ole 8 år,
                4 Paul 6 år,5 Iver 3 år.
                Laugverge: Esten Henriksen Vasli.
           Verger:for Knut-farens søskenbarn Erik Eriksen Løkken.
                for Elling-Halvor Hallstensen Horvli. for Ole-
                Iver Olsen Stølan,ubeslektet.for Paul-morbroren
                Iver Ellingsen Vindal. for Iver - faren sitt
                søskenbarn Haalvor Eriksen Storli.
     31/3 :Erik Larsen Haugen - Thyrie Evensdotter (f.Rise?)
           Born:første ektesk.1 Erik Eriksen 37 år,2 Sivert
                Eriksen 28 år. 2.ektesk.Guri Eriksdtr.8 år.
           Laugverge:Christian Andreasen Klett.
           Verge for Guri: Ole Johnsen Vindal.
    31/3  :Svend Olufsen Bakk på Skarsem-Sigrid Arntsdtr.f.Ishol
           Arvingar:1 broren Even OLufsen Bakk,død,har borna:
                a Oluf Evensen,død,har borna:1 Even 4 år,2 Sivert
                3/4 år,3 Ingrid Olufsdtr.Bakk 7 år.
                2 halvbroren Erik Evensen Dørum.
                3 halvsøsteren Marit Olsdotter,41 år ugift.
                Laugverge Tarald Evensen Skarsem (Skorem?)
    3/4   :Ingebrigt Evensen Sletvold - Anne Olsdotter.
           Born:1 Ingeborg 27 år,2 Marit g.m.Christian Jacobsen,
                Innset.Laugverge:Iver Larsen Bjerke.
     14/6 :Ole Olsen Sneve,husmann - Ingeborg Eriksdotter.
           Born:1 Guri Olsdotter 7 år.
                Laugverge:Hans Evensen Sneve.
                Verge for Guri-morbroren Even Eriksen Sneve.
     15/6 :Peder Johnsen Hevle - Randi Olsdotter f.Hevle.
           Arving: hans far John Ingebrigtsen Haugen.
                Laugverge: hennar far Ole Johnsen Hevle.
     16/6 :Ole Sivertsen Sneve - Marit Paulsdotter
           Born:1 Sivert Olsen 18 år.Laugverge:Ole Eriksen Mellem
                Verge:morsøsters mann  Ole Pedersen Loe.
     18/6 :Morten Iversen Ørstad - Guri Estensdotter f.Vekve ?
           Arving:hans søster Randi Iversdtr 67 år.
                Laugverge:søstersonen Aren Larsen Rønningen.
                Verge for Randi:Peder Arntsen Skarsem.
1759 2O/6 :Peder Knutsen Vognild - Dordi Eriksdotter (?)
           Born:1 Haagen Pedersen 15 år,2 Marit Pedersdtr.
                g.m.Esten Rasmusen Dørum.
                Verge for Haagen-Arnt Knutsen Stensem.
     22/6 :Rasmus Halvorsen Torve - Ingeborg Clausdotter.
           Born:1 Halvor 21 år,2 Ole 15 år,3 Ingebrigt 12 år.
                Laugverge:John Halvorsen Aalbu.
           Verger:for Halvor-søskenbarn Halvor Halvors.Horvli,
                   "  Ole-Ingebrigt Evensen Toftaker
                   "  Ingebrigt-Aren Arentsen Dørum.
     23/6 :Ingebrigt Eriksen Skarsem - Ragnhild Christoffersdtr.
           Born:1 Erik 18 år,2 Eli 28 år,3 Marit 26 år,4 Ragnhild
                22 år,4 Marit d.y.16 år,Jørund 11 år,7 Kari 8 år.
                Laugverge:broren Ole Christoffersen Løkken.
           Verger:for Erik og Eli - farbror Anders Eriks.Gulaker.
                   "  Marit og Ragnhild-morbroren Ole Chr.Løkken
                   "  Marit d.y.og Jørund-mora sitt søskenbarns
                      mann Paul Andreasen Gulaker.
                   "  Kari-nestsøskenbarn Iver Ellingsen Vindal.
     25/6 :Stener Olsen Sæter,dreng.ungkar.
           Arving:mora Marit Stenersdtr, og søskena hans:
                   Ingebrigt og Ole Olssønner.
           Verger:for Ingebrigt-John Olsen Rise.
                   "  Ole-Anders Larsen Rise
     2/11 :Engel Arntsen Gottem - Randi Gulliksdotter.
           Born:1 Aren Engelsen 12 år,2 Gullik 8 år,3 Anne,1 år.
                Laugverge:broren Ole Gulliksen Sætrum.
           Verger:for Aren-mors søskenbarns mann Ole Iversen
                      Sæter.
                   "  Gullik-mors søskenbarns mann Ole Olsen Rise
                   "  Anne-mors søskenbarns mann Ole Ingebrgtsen
                      Mjøen,
    3/11  :Jens Toresen Bjerke - Ingeborg Olsdotter.(Slettvold)
           Born;1 Knut Jensen,2 Mali g.m.Bersvend Olsen Hevle,
                3 Kjersti g.m.Jens Bjørnsen Hevle.
                Laugverge:Iver Larsen Bjerke.
     5/11 :Esten Eriksen Vekve - Marit Stengrimsdotter.
           Born:1 Halvor Estensen,2 Erik Estensen,3 Kari
                Estensdotter, 30 år, ugift.
     5/11 :Iver Olsen Vekve - Rannei Olsdotter.
           Born:1 Ole Iversen 18 år,2 Guri Iversdotter 30 år,
                3 Ildri Iversdtr.23 år,4 Eli Iversdtr.2O år.
     6/11 :Arnfinn Olsen Stekeren - Eli Johnsdtr.f.Vognild,
           Born:1 John Arnfinnsen 10 år,2 Ole 8 år,3 John d.y.
                6 år, 4 Marit 12 år,5 Randi 5 år, 6 Eli 3 år.
                Verge for alle: morbroren Erik Johnsen Vognild.
     7/11 :Erik Pedersen Myrhaug - Kari Asbjørnsdtr.f.Langklopp
           Born:1 Peder Eriksen 13 år,2 Asbjøen 5 år,3 John 3 år,
                4 Peder 3/4 år,4 Seborg 9 år,5 Guru 7 år.
                Laugverge:broren Rasmus Asbjørnsen Langklopp.
176O 14/1 :Erik Johnsen Vognild - Kari Knutsdtr. Sneve.
           Born;1 John Eriksen 11 år,2 Kari 5 år,3 Marit 3 år,
                4 Erik Eriksen f.1760 etter farens død.
           Laugverge:broren Ingebrigt Knutsen Sneve.
           Verger:for John-farens søskenbarn Halvor I. Vognild.
                   "  Erik-morsøsters mann Peder Arntsen Skarsem
             "  Kari-farens søskenbarn Erik Ingebr.Vekve.
                   "  Marit-farsøsters mann Ole Ingebrs.Mellem.
1760 15/1 :Tore Larsen Sliper - Marit Eriksdotter f.Sliper.
           Born:1 Semming Toresen 7 år,2 Sigrid 11 år.
                Laugverge:broren Endre Eriksen Sliper.
                Verger:for Semming-farsøsters mann Lars Grendsen.
                        "  Sigrid-Iver Henriksen Sliper.
     17/3 :John Olsen Hoel - Ingrid Eriksdotter
           Born:1 Ole Johnsen 13 år,2 Oluf 11 år,3 Guri  15 år,
                4 Marit Olufsdtr. (?) g.m. Tarald Evensen Rise.
           Verger:for Ole og Oluf-faren.
                   "  Guru-morbroren Paul Eriksen Ekrann.
     2O/3 :John Bjørnsen Slettvold - Kristi Jensdotter.
           Born:1 Erik Johnsen 4 år,2 Ingeborg 1 1/2 år.
           Laugverge: Ole Olsen Gorset.
           Verger:for båe borna-farbroren Bersvend Bj.Hevle.
     11/4 :Sivert Olsen Bjørgen - Marit Iversdotter.
           Born:1 Ols Sivertsen 8 år,2 Sivert 3 år,3 Gjertrud
                6 år. Laugverge:Ingebrigt Knutsen Sneve.
           Verger:for Ole-farbroren Arnt Olsen Bøe.
                   "  Gjertrud-nestsøskenbarn Peder A.Skarsem.
    21/5  :Arnt Halvorsen Skarsem -Eli Ingebrigtsdotter.
           Born:1 Ingebrigt d.e.21 år, 2 Ingebrigt d.y. 16 år,
                3 Brit 6 år, 4 Thor Arntsdtr. 2 år.
                Laugverge:Ingebrigt Halvorsen Hindset.
           Verger:for Ingebrigt d.e.-mors søskendebarn Ole
                  Evensen Kvalsjord.for Ingebrigt d.y.- farens
                  søskenbarn Arnt Eriksen Bøe.for Brit og Tor
                  - farsøsters mann Ole Roaldsen Hoel.
1760 18/6 :Pike Sigrid Arntsdotter på Ørstad,utan livsarvingar:
           Søsken:1 Halvor Arntsen Hindset,død,har borna:
                    a Ingebrigt Halvorsen Hindset.
                    b Aren Halvorsen Hindset.død,har borna:
                      1 Ingebrigt 14 år,2 Brit 5 år,3 Thor 5 år.
                    c Gjertrud Halvorsdtr.g.m.Ole Roaldsen Hoel.
                    d Jørund g.m. Arnt Johnsen Hustøft.
                    e Marit d.e.g.m.Ole Eriksen Uv
                    f.Marit Halvorsdtr. d.y. 43 år,ugift.
                  2 Erik Arntsen Bakk,død har borna
                    a Arnt Eriksen Bakk,b Even Eriksen Bakk,
                    c Einar Eriksen Bakk,død har borna:1 Even
                      Einarsen 4 år,2 Lisbet Einarsdtr,1 år.
                    d Jørund Eriksdtr.g.m.Elling Andersen Vekve.
                  3 Ingeborg Arntsen Bakk,død,har borna:
                    a 1 Even Olufsen Bakk.død har borna:1 Oluf
                      Evensen,død har borna:1 Even 5 år,2 Sivert
                      3 år,4 Ingeborg 7 år.b.Arnt Olufsen Vognild
                      c Marit Olufsdtr.44 år.d Gjertrud Olufsdtr.
                  4 Marit Arntsdotter Rønningen,død har borna:
                    a Arnt Larsen, b Erik Larsen,
                    c Marit Larsdtr.g.m. Ole Olsen Mellem.
                    d Marit Larsdtr.d.y.g.m.Halvor Estens.Vekve.
                  5 Gjertrud Arntsdtr.Torve, død, har borna:
                    a Halvor Iversen Torve,død har borna:1 Iver
                      Halvorsen,død har dottra Ingeborg 4 år.
                      2 Halvor Halvorsen 2O år.3 Halvor d.y.16 år
                      4 Seborg g.m.Anders Andersen Barsttad.
                      5 Gjertrud g.m.Erik Horne.
                      6 Kristi Halvorsdotter 21 år.
 
 

                      7 Arne Halvorsen Torve,død, har borna:
                        a Gjertrud g.m.Haagen Ingebr.Torve
                          b Kari Arntsdtr.23 år,c Guri 19 år.
                        b Marit Iversdtr.Torve g.m.Ingebrigt Haldors.
                          Aalbu,død,har borna:1 Haldo Ingebr.Aalbu,
                          2 Gjertrud Ingebr.dtr.g.m.Erik Dørum.
                        c Gjertrud Iversdotter Torve,død,har borna:
                        1 Lars Olsen 24 år,2 Peder Olsen 2O år,
                        3 Kristi Olsdtr.3O år,4 Sigrid Olsdtr.19 år
                   Verge for samtlige:Aren Olufsen Vognild.
1760 2O/6 :Stener Iversen Viken - Ildri Evensdtr,f.Skorem.
           Born:i 1.ektesk.m/Tørris Viken:1 Erik Tørrisen 8 år,
                2 Marit 6 år,3 Anne 3 år.
                i 2.ektesk.1 Tørris Stenersen 1/2 år. 2 Gjertrud
                Stenersdtr. 1 1/2 år.
           Verger:for Erik-stedfaren Stener Viken
                   " Marit Tørresdtr-morbroren Ole Olsen Gorset.
      "   :Johannes Ellefsen Morken - Kari Olsdotter.
           Born:1 Ellev Johannesen 5 år,2 Ole 2 1/2 år,3 Guru
                1/2 år.Verger:for Ellev og Ole- faren.
                for Guru-Esten Ellefsen Tilset.
    21/6  :Sven Hellaugsen Gulaker - Kari Gundersdotter.
           Born:1 Hellaug Svendsen 15 veker.Verge: faren.
    23/6  :Ellev Pedersen Hevle - Marit Olsdotter.
           Born:1 Peder Ellevsen, 2 Gjørund Ellevsdtr.25 år,ugift
                Laugverge:sonen Peder Ellevsen.Verge for Gjørund:
                mora sitt søskenbarn Erik Larsen Rønningen.
     3/11 :Sivert Paulsen Gissinger - Kristi Olsdotter.
           Born:1 Paul Sivertsen,9 år,2 Ole 4 år,3 Anders 2 år,
                4 Brit 1/2 år.
           Verger:for Paul og Ole-fasters mann Hans Evens.Sneve.
             "  Anders og Brit-farens søskendebarns mann
                      Erik Olsen Gulaker.
    3/11  :Halvor Hallstensen Horvli- Sigrid Ingebrigtsdtr..
           Born:1 Hallstein 11 år,2 Thor Halvorsdtr.8 år.
                Laugverge:Halvor Larsen Lønset.
           Verge for Thor-farens morbror Lars Halvors.Eggen.
     5/11 :Lars Olsen Røtvei - Kristi Johnsdotter.
           Born:frå hans 1.ektesk.1 Ole Larsen 21 år,2 Ragnhild
                15 år,3 Inger 15 år.
           Verger:for Kristi-Even Evensen Sæter.også Laugverge.
                   " dei andre borna:-Erik Paulsen Bjerke.
     7/11 :Arne Larsen Rønningen - Marit Pedersdotter.
           Arvingar hans søsken 1 Erik Larsen Rønningen,2 Marit
                  Larsdtr.g.m.Ole Olsen Rønningen,3 Gjertrud
            Larsdtr.g.m.Ole Pedersen Furunes,død men har
                  borna:a.Lars Olsen,b Peder Olsen 21 år,
            c Kjersti 35 år,d Sigrid 3O år,e Marit 23 år
                  4 Marit Larsdtr.Rønningen g.m.Halvor Estensen
                  Vekve. Laugverge:Ole Iversen Rønningen.
           Verger:for Lars og Peder-faren Ole Pedersen Furunes.
                   "  døttrene:mosters mann Ole Olsen Rønningen.
 
 
 
 
 

1761 18/6 :Morten Olsen Bøasæter - Randi Olsdtr.f Gulaker,
           Born:1 Ole Mortensen d.e.27 år,2 Ole d.y.12 år,3
                Morten 9 år,4 Marit d.e.14 år,5 Marit d.y.5 år
                6 Randi, 2 år.
                Laugverge:mannens bror Ingebrigt Olsen Dørum.
           Verger:for Ole d.e.-Morbroren Erik Olsen Gulaker.
                   "  Ole d.y.og Morten farens søskenbarn Ingebr.
                      Olsen Klett.for Marit og Randi-farens
                      søskenbarn Ingebrigt Andersen Størvold
                   "  Marit d.y. morens søskenbarn Ole J Haugset.
     19/6 :Piken Giøri Johnsdotter Hevle i Detlia.f.før 1695.
           Arvingar:søskena 1 Bersvend Johnsen Hevle,død har
           borna a Ole Bersvendsen,b Ingeborg,enke på Hevle,
                 c Gjertrud g.m.Ingebrigt R.Haaker,d Maglin enke
                   på plass under Hevle. 2 Kari Johnsdtr.død,
                   har borna:a Maglin Haldorsdtr.enke i Folldal.
                   b Klara g.m.Stener Loenget
                 3 John Johnsen,død har borna:a Ole Johnsen
                   Røtvei,b Maglin Johnsdrtr.Midtskog.
                 4 Ingeborg, død,har dottra Rannei Arntsdtr.
                        enke på Nyhus.
     2O/6 :Erik Eriksen Vognild,ugift.
           Arvingar:1 mora Kari Knutsdtr.Vognild,2 broren
                 John Eriksen13 år,3 søstra Kari Eriksdtr.7 år,
           4 søstra Marit Eriksdtr.4 år.
           Verger:for John-farens søskenbarn Ingebrigt Vognild
                   "  Kari- ----"---- Erik Ingebrigtsen Vekve.
                   "  Marit-fasters mann Ole I Mellem.
     22/6 :Halvor Ottosen Engelsjord - ugift.
           Arvingar:1 broren Henrik Ottosen Dørum, 2 Lars Otto=
                sen Størvold,3 søstra Kari Ottosdtr.Engelsjord,
                58 år.Verge:broren Lars.
     23/6 :Ingebrigt Paulsen Skreen - Kristi Pedersdtr,f.Engen.
           Born:1 Peder Ingebrigtsen 8 år,2 Marit d.e.14 år.
                3 Marit d.y. 5 år.
                Laugverge:Peder Olsen Engen
     23/6 :John Knutsen Holden, ungkar.
           Arvingar:1 broren Ingebrigt Knutsen Holden,2 Anders
                Knutsen 21 år, 3 Gjertrud Knutsdtr. 18 år.
                Verge for Anders og Gjertrud- mora sitt søsken=
                barn Hans K. Sneve.
     27/6 :Ole Nilsen Midtskog - Maglin Johnsdtr.f.Hevle.
           Arvingar:1 broren Erik Nilsen Midtskog i Skaun
                2 Sivert,død,i Gauldal.(ikkje namn på borna)
                3 Ingeborg,enke,bur i Skaun,4 Anne,80 år,bur i
          Skaun.Laugverge-broren Ole Johnsen Røtvei.
     2/11 :Paul Ingebrigtsen Skreen - Marit Haagensdotter.
           Born:1 Ingebrigt Paulsen,død, har borna:a Petter 8 år
                  b Marit d.e. 14 år, c Marit d.y.5 år.
                2 Haagen Paulsen Vammer, 3 Ole Paulsen Skreen.
                4 Marit Palsdtr.43 år,5 Thor Paulsdtr.38 år,
                6 Marit Paulsdtrd.y. g.til Smiset i Stangvik.
                7 Ragnhild Paulsdtr. 27 år,8 Sigrid 25 år gl.
                Laugverge:Tarald Olsen Stølen.Ingen Verger.
1762 12/1 :Ingebrigt Estensen Holden - Agnes Halvorsdotter.
           Born:1 Ingeborg 13 år,2 Barbro 11 år, 3 Berit 9 år
                Verge:beslektet Arnt Iversen Snorroeggen.

1762 14/1 :Knut Knutsen Aalbu - Marit Eriksdotter.
           Born:hans frå 1.ektesk.1 Anne g.m.Ole Iversen Aalbu
                død,har borna:a Marit Olsdtr.24 år.b Anne Ols-
                dtr.22 år,c Jørund Olsdtr.17 år. 2 Marit g.m.
                Mathias Olsen Hevle. 3 Ildri 41 år,ugift.
                4 Gjertrud g.m.Hans Ellingsen Slipersæter.
                Laugverge:Johannes Halvorsen Aalbu.
           Verger:for Marit Olsdtr-fasters mann Ingebrigt Evensen
                Toftaker, for Anne og Jørund-mosters mann Hans E.
                Sæteren.for Ildri - søskenbarn Beraug O. Rate.
    15/1  :Ole Halvorsen Ørstad - Brit Arntsdtr. f.Skarsem
           Born:1 Peder Ulriksen Feldtmann 7 år,2 Arnt Olsen
                3 år,3 Sigrid Olsdtr. 21 veker.
           Verger:for Peder-faren løytnant Ulrik Feldtmann,
                   "  Arnt Olsen-morbroren Peder Arntsen Skarsem
                   "  Sigrid - mosters mann Ole Johnsen Haugset
    19/6  :Erik Ellingsen Forbregd - Anne Sivertsdtr.f.Skorem.
           Born:1 Elling, 2 Sivert,3 Hellaug,4 Randi,18 år.
                Laugverge:broren Hellaug Sivertsen Sneve.
           Verger:for Randi-søskenbarnet Ole Adamsen Sætrum.
    21/6  :Even Ellingsen Fossem - Guri Andersdotter,
           Born:1 Ingebrigt,død,har dottra Guru 8 år.
                2 Ole på Hevle, 3 Even, 4 Ingeborg g.m. Ole
                Adamsen Sætrum.5 Randi 36 år.
                Verge for Randi-broren Ole Evensen Hevle.
    21/6  :Erik Eriksen Løkken - Kristi Arntsdotter f.Bøe.
           Arvingar:hennar søsken 1 Erik Arntsen Bøe,2 Sven på
                en husmannsplass under Øien,3 halvsøster Sigrid
                Eriksdtr 68 år.Verge for henne halvbroren Erik.
     22/6 :Haldor Halvorsen Mellem - Marit Arntdtr.f.Dørum.
           Born:1 Halvor 13 år,2 Arnt 6 år,3 Ivar 1 år,4 Marit
                11 år,5 Guri 9 år,6 Kari 3 år.
                Laugverge: Arnt Eriksen Bøe.
           Verger:for Halvor-fasters mann Ingebr.Roaldsen Hoel.
                   "  Arnt-Morbroren Arnt Arntsen Dørum
                   "  Ivar-morens søskenbarn Erik Olsen Aalbu.
                   "  Marit-farens søskenbarn Ole Arntsen Dørum.
                   "  Guri og Kari-fars søskenb.Stengrim A.Vekve.
     23/6 :Paul Olsen Bakk - Kari Olsdotter f.Bøasæter.
           Born:1 Marit 21 år,Verge morbroren Ole Olsen Bøasæter.
     26/6 :Ingebrigt Estensen Holden - ?
           Born:1 Ingeborg 14 år,2 Barbro 12 år,3 Brit 9 år.
                Verge:for alle-Hellaug Stuen.
     2/11 :Ole Johnsen Sæter - Randi Amundsdotter.
           Born:1 Barbro 16 år,2 Sigrid 8 år,3 Clara 6 år,4 Olava
                9 veker. Laugverge: Ole Iversen Sæter,
           Verge for borna:faren sitt søskenbarn Simen Olsen Rise
     3/11 :Anne Olsdotter Ekrann,enke -
           Arvingar:1 broren Ole Olsen Rise,død,har borna: a Ole
                      Olsen,b Eli Olsdtr.g.m.-Paul Ekrann.
                    2 halvbroren Sivert Olsen Skorem,død har
                      borna:a Hellaug Sivertsedn Sneve.b Marit
                      Sivertsdtr,g.m.Adam Sætrum,død,har borna:1
                      Jørund d.e. g.m.Ole Taraldsen Stølen.
                      2 Jørund d.y. g.m. Ole Olsen Vammer.
                      c Marit Sivertsdtr.d.y.g.m.Even Skorem,død
                      har borna:1 Sivert 24 år,2 Tarald Vammer,

                      3 Ildri g.m.Tørris Nordviken.4 Jørund.g.m
                      Ole Larsen i Aafjord.5 Anne g.m.Haagen
                      Pauls.Skreen.død,har borna:a Marit 8 år,
                      b Marit d.y. 6 år,c Ildri 1 år.6 Sigrid
                      g.m. Ole Johnsen Brenden,7 Marit Evensd,
                      Forbregd.
                    3 halvsøster Marit Olsdtr.Rise,død,har borna
                      a Anders Larsen Rise,b Ole Larsen Rise,Loe,
                      c John Larsen på Aune.
                    4 Helsøster Randi Olsdtr.Hindset g.m.Even
                       Ingebrigts.død,sonen Ingebrigt Evensen
                       Vammer.
                    5 Helsøster Randi Olsdtr.d.y.g.m.Ingebrigt
                      Mellem,død,har borna:a Ole,b Elias,
                      c Eli 40 år,d.Eli d.y. 3O år.
            Verger:for Sivert Skorems born ?,for Erik,Stener og
                 Marit Viken-farens søskenbarn Ole Olsen Gorset.
                 for Anne T. Viken -Ole Beraugsen Viken.
                  "  Anne Skreens born-morbroren Tarald Evensen
                     Vammer.
                  "  Anne Mellems born- broren Ole Ingebrigtsen
                     Mellem.
1762 4/11 :Iver Olsen Hevle - Gjertrud Eriksdotter.
           Born:1 Ole Iversen Hevle,2 Stener Iversen Nordviken,
                3 Sigrid Iversdotter Bøe.4 Sigrid Iversdtr.d.y.
                  25 år. Verge for Sigrid d.y.-Broren Ole.
     5/11 :Even Eriksen Vognild - ungkar:
           Arvingar på farsida:1 Mads Evensen Aalbu.
                på morsida:1 morbroren Knut Gulakers born:
                  a Anne Knutsdtr.død,har borna:
                    1 Kari Olsdtr.g.m.John Olsen Aalbu.
                    2 Anne Olsdtr. 21 år
                    3 Jørund Olsdtr. 18 år.
                  b Marit Knutsdtr.g.m.Mathias Olsen Hevle,
                2 Ildri Knutsdotter 20 år.
                3 Gjertrud Knutsdotter g.m.Hans Sæteren.
           Verger:for Anne og Jørund-John Olsen Aalbu.
                   "  Ildri-søskenbarnet Beraug Olsen Rate.
      "   :Endre Eriksen Gravaune - enkemann,arvingar søskena:
                1 broren John Eriksen i Vindal. 2 søstra Marit
                Eriksdotter Sliper.3 Ingeborg Eriksdtr.g.m.Ludvig
                Paulsen Nerhol.4 Anne Eriksdtr.Sliper 4O år.bor
                Detli. Verger:for Anne - Erik Paulsen Nerhol.
      "   :John Eriksen Vognild - Marit Iversdtr.f.Hoel.
           Born:1 Erik Johnsen,død,har borna:
                  a John 13 år, b Kari 8 år, c Marit 6 år.
                2 Marit Johnsdtr.g.m.Erik Johnsen Løkken.
                3 Eli Johnsdtr. g.m.Arnfind Stekeren,død,borna:
                  a John d.e.12 år,b Ole 1O år,c John d.y.8 år,
                  d Marit 14 år,e Randi 8 år,f Eli 5 år.
                4 Dordi Johnsdtr.g.m.Ole Ingebrigtsen Mellem.
                Verger:for John Eriksen-farens søskenbarn Halvor
                  Ingebrigts.Vognild. for Kari og Marit:
                        farens søskenbarn Erik Ingebrigts.Vekve
                        for Eli Johnsdtr.- faren.
 
 

1762 6/11 :Arnt Olsen Skarsem - enkemann.
           Born:1 Peder Arntsen,2 Marit g.m.Ole Johnsen Haugset,
                3 Anne g.m.Ingebrigt K.Sneve, 4 Gunhild g.m.
                Ingebrigt Sivertsen Drivstuen. 5 Brit,død,har
                borna:a Peder Ulriksen Feldtmann. b Arnt Olsen
                Ørstad 5 år,c Sigrun Olsdtr. Ørstad 1O år.
           Verger:for Peder-faren løitnant Ulrik Feldtmann.
                   "  Arnt-morbroren Peder Arntsen Skarsem
                  "  Sigrun-morbror av mora:Ole Johnsen Haugset. 1763
1763 11/1 :Hans Ellingsen Slipersæter - Gjertrud Knutsdotter.
           Born:1 Elling 5 år,2 Knut 2 år.
           Verger:for Elling-fars søskenb. Iver Johnsen Stølan.
                   "  Knut-hans far.
    12/1  :Tor Iversen Horvli - Luzie Iversdotter.
           Born:1 Iver 4 år, 2 Iver d.y. 2 år.
           Verger:for Iver d.e.- farfaren Iver Halvorsen Horvli.
                   "  Iver d.y. - farbroren Halvor Iversen Morken
    14/1  :Halvor Johnsen Aalbu,ungkar.
           Arvingar søskena:1 Stengrim Johnsen Aalbu, 2 Arnt
                   Johnsen Vekve, 3 Tørris Johnsen Aalbu, 4 Ole
                   Johnsen Aalbu,5 Jørund Johnsdtr.g.m. Even
                   Evensen Sæteren.6 Kristi Johnsdtr.Aalbu 21 år.
      Verge for Kristi-Stengrim Johnsen som budde på Bøe
1763 15/1 :Guro Ottosdtr.Engelsjord,ugift.
           Arvingar:1 broren Henrik Ottosen Dørum,2 Lars Ottosen
                Størvold,3 Marit Ottosdtr.60 år.
           Verge:for Marit - brorsonen Sivert Henriksen Dørum.
     21/2 :Ole Evensen Hevle - Rannei Olsdotter.
                Arves av faren Even Ellingsen Fossem.
                Laugverge: Peder Stenghrimsen Loe.
     2O/6 :Tarald Olsen Bøe - Brit Andersdotter.
           Born;1 Anders Taraldsen Bøe,2 Ole Taraldsen Horvli,
                3 Halvor Taraldsen Bøe,4 Ole Taraldsen 14 år,
                5 Ingrid Taraldsdtr. 23 år, 6 Thyri Taraldsdtr.
                  16 år.
                Laugverge:sonen Anders Taraldsen.
           Verger:for Halvor-søskenb.Anders Roaldsen Kvalsjord.
                   "  Ole d.y.-søskenbarn Ole Evensen Kvalsjord,
                   "  Ingrid og Thyri-søskenb.Johannes I Hindset
     21/6 :Ingebrigt Halvorsen Hindset - Sigrid Gundersdotter
           Born:1 Halvor,2 Ingebrigt,3 Kari 24 år,4 Guri 17 år,
                5 Brit 14 år.
                Laugverge, Haagen Svendsen Vognild.
           Verger:for Kari og Guri - Søskenb.Ingebrigt A. Skarsem
                   "  Brit søskenbarns mann Oluf Hansen Hoel.
     22/6 :Engel Andersen Loe - Guri Arntsdotter,f.Vekve.
           Born:1 Anders 15 år,2 Arnt 9 år,3 Erik 6 år,4 Ole 1 år
                5 Randi 12 år, 6 Guri 4 år.
                Laugverge:Ole Larsen Loe.
           Verger:farsøsters mann Sivert Stenersen Bøe og
                  Ingebrigt Halvorsen Bjørndal.
     23/6 :Ole Bersvendsen Vognild - Gunhild Evensdotter.
           Arvingar:hennar søsken:1 Kristi g.m.Halvor Olsen
                Ørstad, 2 Ingeborg Evensdotter 55 år.
           Verge for Ingeborg-søskenbarn,sersjant Erik E.Ørstad.
 
 

1763 23/6 :Ivar Haldorsen Mellem,ungkar. Arves av mor og søsken.
                1 mora,enke Marit Arntsdtr.Mellem, 2 broren
                Halvor Haldorsen,3 bror Arnt 7 år,4 søster
                Marit 12 år,5 Guri 1O år,6 Kari 4 år.
           Verger:for Halvor-fasters mann Ingebrigt Roalds.Hoel.
                   "  Arnt-morbroren Arnt Arntsen Dørum.
                   "  Marit-farens søskenbarn Ole Arntsen Dørum
             "  Guri og Kari: farens søskenbarn Stengrim
                      Arntsen Vekve.
    3/11  :Ole Adamsen Halset - Kari Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor 9 år,2 Hans 3 år,3 Sigrid 1 år.
                Laugverge:Erik Ingebrigtsen Gorset.
1764 14/1 :Even Arntsen Aalbu - Ragnhild Arntsdotter.
           Hennar søsken;1 Ole Andersen Engen,død, har borna:
                a Anders Olsen Engen,b Ole Olsen busett i Åfjord
          c.Marit Olsdtr. 36 år ugift.
                2 Engel Andersen, død, har borna:a Marit Engels=
                  dotter 16 år.
           Verger:for Marit Olsdtr.søskenbarn Even Eriksen Sneve.
                   "  Marit Engelsdtr. --"-- John Olsen Bakk.


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel