Avskrift av skifter i Oppdal frå "Sorenskriver udi
Ørchedals Fogderie". Samla av Ivar Hoel, Oppdal:


 

                   S K I F T E R
halde i Oppdal av Orkdal skifterett i tida frå 1689.
                  --------o---------
1689 11/9 :Trond Pedersen Sneve - Mali Eivindsdotter.
           Born;1 Marit Trondsdottedr. verge Ole Vigen.
      "   :Knut Andersen Staven - Sigrid Nilsdotter
           Born:1 Ole, 2 Anne, verge Ole Staven.
     12/9 :Ole Olsen Sneve (Hoel?) - Brynhild Olsdotter.
           Born:1 Ole, 2 Jørund. Verge Ole Ingebrigtsen Hoel.
                Laugverge:stedfaren Ole Sneve.
      "   :Sivert Engelsen Ørstad -Ingrid Taralsdotter
           Born:1 Engel, 2 Sivert, 3 Guru, 4 Olaug.
                Verge:Semond Engelsen Ørstad.
                Laugverge:Ole Taraldsen.
      "   :Ellef Ellingsen Mellem - Kari Eriksdotter.
           Born:1 Marit, 2 Sølvi 3 Elling.
     13/9 :Eivind Olsen Buen - Ingrid Iversdotter.
           Born: 1 Iver, 2 Ole, 3 Gjertrud.
                 Verge:klokker Abraham Johnsen Haaker.
                 Laugverge:Stengrim Gorset.
169O 23/6 :Iver Sivertsen Loe - Gjertrud Ingebrigtsdotter.
           Arvingar ikkje oppgjeve.Buet fordelt på krediorane.
      "   :Erling Hallstensen Vognild - Randi Eriksdotter.
           Born:1 Erik.2 Erling (Eivind?).3 Gjertrud,4 Kari.
               Verger:Eldste son Erik og Halvor P. Vognild.
1691 23/6 :John Olsen Stølan - Ingeborg Sivertsdotter.
           Born:1 Ole, 2 Sivert.3 Hans.
               Verge:Hans Olsen Løkken.Laugverge Ole Vindalen.
    14/1O :Ole Iversen Gorset - Luzie Hansdotter (Hevle?).
           Born:1 Elias, 2 Hans, 3 Iver, 4 Didrik.
               Verge;Stengrim Iversen Gorset.
1692 23/6 :Iver Siveretsen Loe - Tyrie    ?  dotter.
           Born: 1 Brit, 2 Randi.
1693 1/5  :John Trondsen Hevle - Magnhild Johnsdotter.
           Born:1 Bersvend 2 Trond,3 John 4 Marit,Kari.myndig
                6 Giøri, 7 Kari, Ikkje verger.
     2/5  :Peder Larsen Sætrum -  ??????
           Born:1 Lars, 2 Anders, 3 Sigrid,4 Ragnhild,5 Randi.
               6 Mildrid,7 Marie,8 Kari og 9 Gjertrud.
               Ikkje verger.
     3/5  :Ole Ingebrigtsen Hoel - Ragnhild Olsdotter.
           Born:1 Ole,2 Ildri,3 Guru.Laugverge: Bersvend Hoel.
     5/5  :Peder Sivertsen Mellem - Thor Iversdotter.
           Arvingar:1 broren Sivert Sivertsen, 2 søstra Marit
           Sivertsdotter, 3 halvbroren Jørgen Sivertsen
                   4 halvsøstra Ingeborg Sivertsdotter.
     8/5  :Mikkel Erkisen Bjørgen - Guri Pedersdotter
           Ikkje noko å skifte.Arvingar ikkje oppgjeve.
    10/5  :Iver Olsen Hoel,nedre -Eli Roaldsdotter.
           Born:1 Roald,2 Knut,3 Ole,4 Hendrik,5 Guri, 6
                Sigrid,7 Marit.
                Laugverge:Anders Roaldsen Qualsjord.
                Verger:For Sigrid og Marit: broren Roald.For
                Ole, Knut og Hendrik: Johannes Grafuen.
    11/5  :Marit Colbansdotter Styrvold - John ?
           Born:1 Joen Johnsen,2 Ole Johnsen,3 Erik Johnsen.
 
 

1693 11/5 :Rasmus Ingebrigtsen Vekve - Guri Andfindsdotter.
           Born:1 Rasmus f.1659,2 Ingebrigt,3 Guru,4 Gjertrud,
                5 Marit,6 Ingeborg f.1671,d.1759,7 Sigrid,
                8 Ingeborg d.y. Verge:Povel Stensem.
    15/5  :Siri Toresdotter Sæter - Tore Olsden Sæter.
           Hennar born:1 Sivert Sivertsen,2 Marit Sivertdtr.
           3 Ingeborg Sivertsdotter, 4 Marit Sivertsdotter,
           5 Barbro Sivertsdotter,og fellesbarnet Ole Toresen.
     "    :Tore Rasmusen Bjerke - Marit Gulliksdotter.
           born:1 Kari Toresdotter.
    16/5  :Stengrim Iversen Gorset - Guru Paulsdotter.
           Hennar søsken:1 Ingebrigt Gulaker,2 Erik Klætt,
           3 Thyri Skjørstad,4 Ragnhild Klette.
    27/9  :Arnt Sivertsen Skarsem -  Guru Torstensdotter.
           Born:1 Arnt Arntsen.Verge:Ole Torstensen Sæter.?
    28/9  :Knut Olsen Bjerke - Marit Toresdotter.
           Born;1 Ole,2 Even,3 Halvor,4 Ingeborg,5 Guru.
    4/10  :Johan Evensen Aalbu - Guru Halvorsdotter.
           Ikkje opppgjeve arvingar.Laugverge Engel K.Aalbu.
   10/10  :Einar Toresen Skarsem -Guri Olsdotter.
           Born;1 Ole Einarsen. Verge Even Toresen Rise.
1694 31/3 :Tore Rasmusen Bjerke - Marit Gulliksdotter
           Born:Hennar:Marit Sivertsdotter og Kari Toresdtr.
                14 år. Verge John Mjøen.
     6/8  :Ole Bjørnsen Barstad -Sigrid Ingebr.dtr. (Gulaker)
           Born:1 Marit 12 år,2 Ragnhild. Verger:Sivert Bøe og
                Sivert Skarsem. Laugverge:Ingebr.Gulaker,(Faren)
     7/8  :Engel Lødensen Mellem - Marit Ellefsdotter
           Born:1 Kari 2 år,2 Brit 1/2 år. Verge Ole Bjørndal.
                Laugverge:Eivind (Ellev?) Sneve
    10/8  :Ole Jensen Loe - Eline Evensdotter (Jensdtr??)
           Born:1 John,2 Jens,3 Ingebrigt.4 Stengrim,5 Knut,
                6 Thyri.Laugverge:lensmann Ole Olsen Rise.
    11/8  :Ole Eivindsen Berkåk - Gunhild  Endresdotter.
           Hennar Born:1 Erik Bjørnsen,2 Eivind Arntsen,3 John
           Arntsen, 4 Arent Arentsen,5 Fellesbarn:Arent Olsen.
           Verger:for Eivind og John: Brønneld Vindal.
                  for Arent Olsen Berkåk:Brønneld Bjerkås.
1695 14/2 :Ole Taraldsen Hindset - Halldis Knutsdotter.
           Hans søstre:1 Jørund,2 Rannei,3 Ingvild.
           Laugverge:Johan Hindset.
    19/2  :Ole Ingebrigtsen Fossem - Ingrid Bjørnsdotter.
           Born:1 Bjørn,2 Randi,3 Marit,4 Rannei.
                Verge: Ole Toresen.
1696 28/9 :Stengrim Iversen Gorset, bortkommet.
           Søskena:1 Ole Iversens born og 2 søstre Guri og
                   Ingrid.
    3O/9  :Iver Olsen Morken - Guri Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor,2 Endre,3 Ingebrigt,4 Marit,5 Brit.
     "    :Semming Christoffersen Utem - Marit Olsdotter.
           Born:1 Christoffer,2 Ole,3 Ragnhild.
    2/10  :Anders Baardsen Størvold - Kristine Colbansdotter.
           Born:1 Barbro,2 Kari. Laugverge:Ingebrigt Mjøen.
    5/10  :Erik Johnsen Løkken-Marit Olsdotter.(Håkkersløkken)
           Born:1 John,2 Ole,3 Arnt,4 Rasmus,5 Marit,
           6 Ingeborg.Verge:Ingebrigt Gulaker.
 

1696 6/10 :Knut Haagensen Stølen - Kristi Stølen.
           Born:1 Ingeborg Arntsdotter (??)
     7/1O :Knut Knutsen Bjerke _ Anna Larsdotter.
           Born:1 Knut,2 Ola,3 Marit.
           Verge: Erik Knutsen Dørum.
      "   :Arent Olsen Skjørstad -  Mali Skjørstad
           Hennar born:1 Ola Eivindsen,2 Ivar Eivindsen 22 år.
           Verger:Erik Ørstad og Ole Toresen Sneve.
     8/1O :John Trondsen Hevle - Marit Pedersdotter.
           Born:1 Bersvend,2 Trond,3 John,4 Marit,5 Kari,
           6 Gjøri, 7 Kari,8 Kari d.y.
     9/1O :Sivert Larsen Loe - Marit Gulliksdotter.
           Born: 1 Gullik Sivertsen Loe.
    1O/1O :Ole Haldorsen Ørstad, ugift son.
           Mora:Marit Johnsdotter Ørstad, og søskene John
           Haldorsen og Marit Haldorsdotter i Gudbrandsdalen.
    2O/1O :Gunder Baardsen Størvold - Gjertrud Colbansdotter.
           Arvingar ikkje oppgjevne.
    24/1O :Oluf Olsen Lien - Gjertrud Olsdotter.
           Born:1 Sifuer,2 Ole,3 Marit,4 Guru,5 Brit.
      "   :Kari Olsdotter Lien - Steffen Lien.
           Born:1 Brit.2 Marit,3 Agnes.
1699  ?   :Olaug Olsdotter Vasli,Bårdsgarden.
           Arvingar:1 Baard Johnsen,2 Ole Johnsen,3 Bjørn
           Johnsen,4 Guru Johnsdotter,5 Marit Johnsdotter.
           6 John Estensen,7 Ildri Estensdotter.
17OO  ?   :Ingrid Taraldsdotter - ?
           Arvingar: søstrene 1 Jorun og 2 Randi Taraldsdtr.
      "    :Jens Eriksen Loe -  ?
            Arvingar:1 Ole Jensen Loe,2 Roald Jensen,3 Erik
            Jensen,4 Anders Jensen,5 Stengrim Jensen,
                    Alle 5 var gifte.
17O1  ?   :Haldor Ellefsen Dørum - ?
           Born:1 Elling Haldorsen,2 Christoffer Haldorsen,
                3 Ellev Haldorsen,4 Thor Haldorsdotter.
                5 Randi Haldorsdotter,6 Ingebrigt Haldorsen,
                7 John Haldorsen,8 Gjertrud Haldorsdotter,og
                9 Dordi Haldorsdotter.
17O1  ?   :Ingebrigt Davidsen Toftaker -
           Søsken:1 Hans Davidsen Torve,2 Guri Davisdtr.3 Anne
                  Davisdotter Toftake

      Millom 1701 og 1731 er skifteprotokollane borte.
1731  2/1 :Ole Pedersen Loe - Ingeborg Mortensdotter.
           Hennar born:1 Ingebrigt Gulikksen f.1710,2 Ole
           Gulikksen f.1717,3 Dordi Gulikksdtr.f.1718.
           Fellesborn:1 Kjersti Olsdotter f.1722.
           Verge:morbroren Ole Mortensen Bøasæter.
    18/10 :Peder Olsen Sneve - Sigrid Svendsdotter.
           Arving: faren Ole Pedersen Sneve.
1732 23/1 :Erik Larsen Bjørndal - Marit Pedersdotter.
           Born:1 Peder Eriksen f.1730,2 Marit Eriksdt
                8 år,3 Ingrid Eriksdotter,8 år.
                Formynder: faren Erik Larsen Bjørndal.
    11/1O :Johan Arntsen Hevle - Randi Olsdotter.
           Born:1 Ole Johansen,f.1692,2 Anders Johansen,
                f.1695,3 Brit Johansdtr.f.1696,4 Guri
                Johansdtr.f.1698,5 Randi,og 6 Ingeborg.
1733 2/1  :Ole Pedersen Loe - Guri Sivertsdotter.
           Hennar søsken: Brit og Guri Sivertsdøttre.
     3/1  :Ellef Haldorsen Dørum - Barbro Knutsdotter
           Born:1 Arnt Ellefsen,2 Iver Ellefsen,3 Martin
                Ellefsen,4 Thyri Ellefsdotter f.1716.
    15/4  :Joen Semundsen Bjørgen - Marit Olsdotter,
           Born:1 Semund Joensen,2 Guri Joensdtr.3 Ole Joensen.
                Verge:Ole Semundsen Bjørgen.
    16/4  :på Klett:sersjant Anders Kristiansen Mull (Muhle)-
           Kari Ellendsdotter Klett.
           Born:1 Kristian f.1701,2 Elling f.1712,3 Anders f.1714
                4 Paul f.1716,5 Karen g.m. Ole Bryggen,
                6 Randi,f.17O9,7 Anne f.1711,8 Ingeborg f.1713.
    13/10 :Knut Knutsen Aalbu - Gjøran Johnsdotter.
           Born:1 Knut Knutsen f.1716,2 Aanne Knutsdotter, f.
                17O7,3 Marit Knutsdtr.f.171O,4 Ildri Knutsdtr.
                f.1721,5 Gjertrud Knutsdtr.f.1724.
    14/1O :Haldor Sivertsen Sætrum - Marit Olsdotter.
           Born:1.ektesk. Ingrid Eriksdotter.
                2.--"--.  Anders Haldorxsen,f.1715,2 Marit
                Haldorsdtr.f.1720,3 Erik Haldorsen f.1723-
                Laugverge Ole Hoel.
                Verger:for Anders:Knut Dørum,for Erik:Paul Nederhol,
                       og for Marit:Halvor Ørstad
    15/1O :Halvor Iversen Halset - Ingeborg Andersdotter.
           Born:1 Ingrid Halvorsdtr.f.1714,2 Kristi f.172O,
                3 Kirsti,f.1721,4 Marit f.1725,5 Sigrid f.1727
                og 6 Ingeborg f.173O.
    17/10 :Knut Ingebrigtsen Dørum - Anna Halvorsdotter.
           Born:1 Marit d.e.f.1724,2 Sigrid f.1728,3 Marit d.y.
                f.1731. Laugverge:hennar far Halvor Donali.
                Verger:for Marit d.e.:Ole Stengrimsen Aalbu.
                for Sigrid: Ole Eriksen Aalbu. for Marit d.y.:
                Henrich Dørum.
1734 17/8 :Halvor Johannesen Gravaune - Dordi Stengrimsdotter.
           Born:1 Stengrim f.1720,2 Johannes f.1723,3 Gjertrud
                f.1717,4 Randi f.1726,5 Marit f.1726 (tvillinger)
                6 Dordi f.1732.Laugverge:svigerfaren Johannes
                Laugverge:svigerfaren Johannes Gravaune.
                Verger for borna:Ole Johnsen Vindal, Ole Lønset
                og Elling Vindal.
1734 18/8 :Hallstein Roaldsen Horvli - Thor Halvorsdotter.
           Born: 1 Halvor Hallsteinsen f.1716.
     19/8 :Gunder Arntsen Skarsem - Marit Bersvendsdotter
           Born:1 Arnt Gundersen Skarsem.
1734 4/11 :Peder Halvorsen Vognild - Dordi Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor Pedersen f.1731,2 Marit Pedersdotter,
                f.1725,3 Kari Pedersdotter f.1728, og 4 Ingrid
                Pedersdotter f.1734
1737 16/7 :Anders Halvorsen Mjøen - Guru Evensdotter.
           Arvingar:søskena hans:1 Didrick Halvorsen, 2 Randi
                Halvorsdtr.g.m.Hans Olsen Sæter,3 Ole Halvorsen.
                død,har dottra Ildri Olsdotter Rise.4 Ingeborg
                Halvorsdotter g.m. John Knutsen Rise, død men
                har sonen Anders Johnsen Vekve.
                Verger:for Anne:John Knutsen Vekve.for Ildri (?)
                Anders Engelsen Loe.
                (NB:Anne må vera dotter av Ingeborg.)
1737 18/7 :Guri Olsdotter Sætrum, enke.
           Arvingar:Søskena 1 Hans Olsen Sætrum,2 Ingebrigt
                Olsen Sætrum,død har borna:aOle Ingebrigtsen,
                3 Gunder Olsen Sætrum,død har borna: Gjøran
                4 Adam Olsen Sætrum,død har borna:a Guru,død,
                  har borna 1 Marit Iversdotter,2 Guru d.y.død
                  har dottra Gjøran Svendsdotter.
     19/7 :På Stenboeng:Husa tatt av ras og båe ektefolka omkom.
           Ole Iversen Stenboeng - Ingrid Eriksdotter
           Arvingar:hans bror 1 Elling Iversen Vindal,2 halvsøs-
                ter Gjertrud Johnsdotter,3 halvsøster Marit
                Johnsdotter,4 halvbror Halvor Johnsen.
                Hennar søsken:1 Ole Eriksen,2 Løden Eriksen,
                3 Marit Eriksdotter,død men har sonen Erik
                Iversen,4 Ingeborg Eriksdtr.død har sonen
                Ole Knutsen,5 Kari Eriksdotter g.m. Aren
                Skjørstad.
           Verger:Halvor Olsen Ørstad,Erik Eriksen
                  Forbregd og Anders Loe.
     19/7 :John Olsen Vindal - Gjertrud Eriksdotter.(Negar)
           Born:1 Ole Johnsen f.1714,2 Erik Johnsen f.1722,
                3 Randi f.1718,4 Helga f.1721,5 Olaug f.1725 og
                6 Sigrid Johnsdotter f.1730.
    2O/7  :Ole Johnsen Stekeren - Randi Arnfindsdotter.
           Born:1 John Olsen f.1712,2 Arnfind Olsen f.1722,
                3 Mali Olsdtr.f.1721,4 Marit Olsdtr.f.1729,
                5 Eli Olsdtr.f.1731,6 Marit Olsdtr.d.y.f.1733
    22/7  :Halvor Ingebrigtsen Torve - Barbro Sivertsdtr.
           Born:1 Knut Halvorsen,2 Ingebrigt Halvorsen,
                3 Rasmus Halvorsen,4 Kristi Halvorsdtr.
     "    :Amund Pedersen Vammer - Sigrid Olsdtr.(Budde Stølen)
           Arvingar:hennar mor Ildri Evensdtr.og brørne 1 Even
                Olsen Skorem,2 Tarald Olsen Vammer,3 Olaug
                Olsdtr.Vammer.
     "    :Arnt Ellefsen Hindset - Randi Olsdotter.
           Born:1 Ellef Arntsen f.1725 frå 1.ektesk.(mor Marit
                Knutsdotter).
                Laugverge: Ole Olsen Rise,lensmann.
1737 4/1O :Ingebrigt Olsen Sæter - Ildri Olsdotter.
           Born:1 Ole Ingebrigtsen 27 år,2 Mari g.m.Anders Rise,
                3 Clara 29 år,4 Guru Olsdotter 22 år.
1738 3O/1 :Even Knutsen Vekve - Ingeborg Halvorsdotter.
           Arvingar:1 søstra Ingeborg Knutsdotr.død, har borna:
                a Ole Pedersen,f.1715,b Ingeborg Pedersdtr.
                f.1718.Laugverge;Ingebrigt I. Bjørndal.
                Verge:Sven Pedersen Hokseng,på Vekve.
     31/1 :John Jensen Myren - Eli Halvorsdotter.
           Born:1 Gunhild Johnsdotter f.1714. Verge Hellef Buen.
     17/7 :Ole Andersen Engen -Sigrid Olsdotter.
           Born:1 Anders Olsen f.1717,2 Ingebrigt Olsen f.1721,
                3 Ole Olsen f.1726,4 Arne Olsen f.173O,5 Randi
                Olsdtr. f.1718,6 Marit Olsdtr. f.1729.
                Verger:John Olsen Dørum og Ingebrigt Hagen.
     "    :Ole Olsen Rise - Thyrie Olsdotter.
           Born:1 Ole Olsen Rise f.1710,2 Eli Olsdtr. g.m.Povel
                Eriksen Ekran,3 Eli Olsdotter,f.1712,ugift.
                Verge: faren.

1738 18/7 :Ingebrigt Ingebrigtsen Breen - Guri Olsdotter.
           Born:1 Ole Ingebrigtsen f.1730,2 Ingebrigt,f.1732,
                3 Sigrid (?),f.1721,4 Brit f.1736,5 Guru f.1736.
     19/7 :Ingebrigt Toresen Vindalsløkken - Kari Eriksdotter.
           Arvingar:Hennar born i 1. ektesdkap: 1 Erik Eriksen,
                f.1700,2 Knut Eriksen f.17O5,3 Povel Eriksen,
                f.1713,4 Halvor Eriksen f. 1718.
1739  3/2 :Ingrid Olsdotter Myren - Torger Myren.
           Born:1 Ingebrigt, 2 Erik, 3 Torger,4 Brit g.m. Endre
                Olsen Strandsæter,5 Raagjerd g.m. Even Uv.
      "   :Ole Simensen Utem - Randi Andersdotter (2.ektesk.)
           Born:1 Simen Olsen,f.1729,2 Marit Olsdtr. g.m.John
                Halvorsen Ishol,3 Kari Olsdtr. g.til Meldal,død
                og har borna:a Aren Gudbrandsen Stene,f.1716,b
          Ildri Gudbrandsdtr. 3 år, 4 Ildri Olsdotter 14 år
                5 Randi Olsdotter g.m. Iver Olsen Vekve.
                Laugverge:Ellev Johnsen Jamtsæter. Verger:Iver
                Olsen Vekve,Roald Bøe,Ole Johnsen Steker,og Peder
                Olsen Munkvold.
      "   :på Vammer:Stener Pedersen Stølen -
           Arvingar:1 broren Semeng Pedersen Stølen,2 morbroren
                    Ole Drivstuen,3 Anders Stenersen Drivstuen,
                    4 morsøsteren Marie Stenersdtr.Bøe,5 Ingrid
                    Stenersdtr. Loe,6 Luzie Stenersdtr.Bjerkås og
                    7 Randi Stenersdtr. Vammer.
      "   :Peder Eivindsen Stensem - Marit Andersdotter.
           Hennar søsterborn:1 John Olsen,f.1713,2 Kari Olsdtr.
           f.1717,3 Christi Olsdtr. f.1719.
     3/7  :Sivert Halvorsen Bøe -  ?
           1 Marit Sivertsdtr.g.m.Anders Ingbrigtsen Bøe,2 mor-
           søster Marit g.m. Ole Olsen Rise,3 morsøster Marit
           Sæter, og farbroren Peder Rise.
     4/7  :Iver Halvorsen Torve - Gjertrud Arntsdotter.
           Born:1 Halvor Iversen,2 Arnt Iversen,3 Marit Iversdtr.
                g.m.Ingebrigt Haldorsen Aalbu.
     "    :Sivert Sivertsen Bøe - Brit Engelsdotter (død før)
           Born:1 Anders 11 år,2 Engel 6 år,3 Marit,8 år,4 Kari
                4 år.Verger;faren , Stener Bøe og Anders O.Bøe.
     8/7  :Tore Knutsen Bjerke - Mali Arntsdotter.
           Born:1Jens Toresen f.1705.Laugverge:Joen Haugen.
     8/1O :Halvor Olsen Mellem - Guri Haldorsdotter,
           Born:1 Haldor Halvorsen 24 år,2 Kari Halvorsdtr.g.m.
                Ingebrigt Roaldsen Hoel.
    15/10 :Ole Pedersen Myren - Gunhild Johnsdotter.
           Born:1 Gunhild Olsdotter 1/2 år. Verge: faren.
174O 21/3 :Lars Paulsen Emang - Giøde Larsdotter.
           Born:1 Lars Larsen f.1700,2 Paul Larsen f.1702,3 Knut
                Larsen f.1705,4 Olaug Larsdtr.f.1716,5 Christi
                Larsdtr.f. 1718,6 Gjertrud Larsdtr.f.1719.
     24/8 :Erik Hansen Bjerkaker - Rannei Olsdotter.
           Born:1 Løden Eriksen f.172O.Laugverge:Peder P. Gorset.
                Verge:Haldor Olsen Ørstad.
1741 10/1 :Even Arntsen Mjøen - Guru Ingebrigtsdotter.
           Born:1 Gullik Evensen f.1722, 2 Ingebrigt Evensen,
                f.1727,3 Arnt Evensen ? år. Verge: faren,
     17/1 :Erik Arnfindsen Loe - Randi Iversdotter,
           Born:1 Ole Eriksen Loe,f.1727.2 Arnfind f.1729,
                3 Paul Eriksen Loe, f.1731.
1741 28/8 :Ole Johnsen Vindal - Marit Johannesdtr. (oppigard)
           Born:1 John Olsen,f.1717,2 Johannes f.1724,3 Brøneld
                f.1728,4 Gjertrud f.1720.Verger:for Johannes:
                faren,for Brønneld:Iver Stølan,for Gjertrud
                Endre Gravaune.
     29/8 :John Olsen Stekeren, ungkar.
           Søskena: sjå neste skifte:
      "   :Ole Johnsen Steker,død før - Randi Andfindsdtr.
           Born:1 Andfind Olsen f.1720,2 Mari Olsdtr. f.1719,3,
                Marit d.e.f.1726,4 Eli f.1729,5 Marit d.y.f.1732.
                Verger:for Arnfind:Tarald Blokkhus.for Eli;
                Hendrik Bårdsgård.for Mari:Ole Sliper,for Marit
          d.e.:Lars Emang, for Marit d.y.:Elling Sæteren.
       "  :Peder Larsen Sliper - Rndi Arnfinnsdtr Stekeren.
           Arvingar:Søskena hans:1.Ingebrigt Larsen Sliper,bor på
                Stekeren,2 Hans Larsen Nerhol,3 Elling Larsen
                Slipersæter,4 Anne Larsdtr. Myren,5,Marit
                Larsdtr g.m.Jon Roaldsen Vindal.
     3O/8 :Ole Pedersen Furunes - Gjertrud Larsdotter.
           Born:1 Lars Olsen f.1736,2 Peder Olsen f.1739,Kristi
                f.1727,4 Siri f.1731,5 Marit f.1732
     31/8 :Arent Svendsen Skindset - Marit Eriksdotter.
           Born:1 Erik Arentsen f.1723,2 Svend Arentsen f.1738,
                3 Thyri f.1720,4 Marit f.1729,5 Kristi f.1734.
                Verger:for Erik og Svend:Haldor Beraugsen Bøe.
                for dei 3 døttrene:Erik Munkvold.
      "   :Ole Ingebrigtsen Klett - Mari Thorsdotter.
           Born:1 Ingebrigt Olsen Klett f.1723,2 Ingeborg f.1721,
                Mali f.1727. Verger:for Ingebrigt:farer, for
          Ingeborg:morbroren Ole Hoel,for Mali:farbroren
                Knut Sneve.
    1/9  :Arnt Ingebrigtsen Grøtte - Kari Ingebrigtsdotter.
           Arvingar:1 hennar brorson Rasmus Halvorsen Torve,2
           hennar søster Gjertrud Ingebrigtsdtr.bor Eide på Møre.
           hans brødre:1 Ingebrigt Dørum,2 David Ingebrigtsen,
           død,har sonen Løden Davidsen,3 Arnt Ingebrigtse Torve
           Verger: for Ingebrigt Dørum:mora sitt søskenbarn
                   Halvor Einersen Storli. for Arnts born:Paul
                   Rasmusen Håker.
      "   :Erik Johnsen Grøtte - Ildri Larsdotter.
           Born:1 Halvor Eriksen på Styrvold,2 Marit Eriksdotter
                f.1711,3 Gjertrud Eriksdotter g.m.Hågen Olsen Koja.
     2/9  :Baard Johnsen på Gulaker - Ildri Larsdotter.
           Arvingar:hans bror Ole Johnsen Gulaker og hans søster
                Marit Johnsdotter Blokkhus.Hans halvsøster
                Ildri Estensdtr. g.m.Henrik Bårdsgarden.
                Hennar arvingar:1 Kristi Estensdtr.g.m.Rasmus
                Dørum,død men har borna.a.Esten R.Dørum f.1729
                b Erik R.Dørum f.1733,c.Jørund Dørum f.1736,
                d.Ildri R. Dørum f.1737.e.Guri R. Dørum g.m.
                Erik Haaker.
                Verger:for Esten,morsøsters mann Henrik Vasli,
                for Erik: Erik Pedersen Haaker.for Jørund:
                Tarald Blokkhus. for Ildri: faren,
 
 
 

1741 3/9  :Anders Engelsen Loe - Guri Eriksdotter.
           Born:1Engel Andersen f.1721,2 Erik Andersen f.1723
                3 Gulikk Andersen f.1733,4 Marit f.1725,5 Gøri,
                f.1726,6 Guri,f.173O,7 Sigrid f.1735. 8 Anne f.
                1739. Verger:for Engel og Erik:morsøsters mann
                Sivert Drivstuen.for Gulikk:Tore Eriksen Rise.
                for Marit og Gøri:morsøsters mann Lars P.Rise.
                for Guri og Sigrid:morsøsters mann Iver Hevle.
                for Anne:morbroren Johannes Ørstad.
     14/9 :Even Evensen Vognild - Eli Knutsdotter.
           Born:1 Kristi Evensdtr.g.m.Anders Ørstad.2 Gunhild.
                ugift f.1705,3 Ingeborg Evensdtr.f.1711.ugift.
                Verger:for Gunhild:Peder Knutsen Vognild.
                       for Ingeborg:Knut Ingebrigtsen Styrvold.
     8/12 :Anders Knutsen Snorroeggen - Kari Arntsdotter.
                Manglar opplysning om arvingane.
1742 29/3 :Tarald Asbjørnsen Skorem - Gjertrud Olsdotter.
           Born:1 Ole Taraldsen f.1721,2 Anne f.1724,3 Marit,
                f.1726. Laugverge Sven Taraldsen.
                Verger:for Ole:farens søskenbarn Even Olsen
                Skorem.for Anne: -------"-----Tarald O.Stølen.
                for Marit:farens søskenbarn Engel Siverts.Ørstad.
     3O/3 :Anders Olsen Rise - Guro Ingebrigtsdotter.
           Born:1 Guri Andersdotter, 6 veker.
     3/4  :Elling Larsen Slipersæter - Brit Hansdotter.
           Born:1 Hans Ellingsen f,1727,2 Lars f.173O,3 Halvor,
                f.1735,4 Ingebrigt f.1737,5 Sigrid f.1731,6 Marit
                f.1733,7 Kristi f.1738.Verger:for Hans:farbroren
                Ingebrigt Sliper.for Lars:farsøsters mann Iver
                Iver Stølan.for Halvor:Hans Liabø,for Ingebrigt:
                Ole Myren.for Sigrid:morsøsters mann Ole Sliper,
                for Marit:farens søskenbarn Ingebrigt Ishol,
                og for Kristi: farbroren Ingebrigt Sliper.
     3/4  :Hans Larsen Nerhol - Marit Hansdotter Nerhol.
           Born:1 Hans Hansen f.1725,2 Sigrid,f.1730,3 Marit
                f.1732, 4 Brit f.1734 og Kristi f.1737.
     5/4  :Nils Sjursen Storli - Anne Arentsdtr. (Skarsem?)
           Born:1 Erik Nilsen f.1723,2 Gunhild Nilsdtr. f.1719
                Verger:for Erik:Haldo Eriksen Bøe. for Gunhild
                       morbroren Arnt Olsen Skarsem.
    2O/6  :Knut Ingebrigtsen Sneve -Kari Johnsdotter
           Born:1 Ingebrigt Knutsen,2 Hans Knutsen,3 Inger Knuts=
                dotter g.m.Peder Stengrimsen Loe,4 Sigrid g.m.
                Ole Olsen Bøe,5 Randi f.1719, 6 Kari f.1724.
                Verger:for Randi-farbroren Ole Ingebrigtsen Klett
                       for Kari-morbroren Gullik Mjøen.
    21/6  :Olef Olsen Hoel,på Snøve - Inger Eriksdotter (Ekran)
           Born:1 Guro Olufsdotter f.1738,2 Marit f.1741.
                Verger:for Guro morbroren Paul Eriksen Ekrann.
                       for Marit,farens søskenb.Ingebrigt R.Hoel.
    25/6  :Tarald Ingebrigtsen Gorset - Guro Halvorsdotter.
           Born:1 Ingebrigt Taraldsen,død, har borna:a Tarald
                f.1735,b.Rasmus f.1740. 2 Rannei f.1707
 
 
 
 

1742 24/8 :Iver Arnfinnsen Dørum - Marit Olsdotter.
           Arvingar:1 broren Arnt, død har borna:a Arnt Arntsen,
                f.1726,b.Marit f.1728, 2 broren Ingebrigt
                Arnfinnsen f.1730,3 Marit Arnfinnsdtr d.y.f. ?
                Verger:for Arnt:Ingebrigt Halvorsen Gorset.
                       for Ingebrigt:morsøsters mann Haldor Bøe
                       for Marit d.e.:Mors søskenbarn Ole Rate.
                       for Marit d.y.:----"------ Arnt Torve.
    25/10 :Tarald Olsen Skjørstad - Kari Pedersdotter
           Born:1 Ole Taraldsen Skjørstad f.1738.
    27/10 :Even Olsen Lien,øvre - Agnes Steffensdotter.
           Arvingar: hans søsken:1 Berit Olsdtr. g.m.Arnt Lien.
                hennar søster:Marit Steffensdtr.Lien.
     "    :Guru Stengrimsdtr.Aalbu - John Halvorsen Gravaune.
     Born;1 Halvor Johnsen Aalbu f. 1717,2 Stengrim f.172O
                3 Arnt f.1726, 4 Tore f.1729, 5 Ole f.1732,
                6 Jørund f.1723, 7  Kristi f.1735.
                Laugverge: hennar bror Ole Stengrimsen Aalbu.
     "    :Arnt Arnfinnsen Vekve - Randi Olsdtr. Viken.
                (Han drukna i Gulosen)
           born:1 Arnfinn Arntsen f.1732,2 Guro Arntsdtr.f.1727,
                3 Marit Arntsdtr. f.173O,4 Jørund f.1737.
                Buet var falitt.
1743 18/3 :John Larsen Aune - Marit Halvorsdotter.
           Born:1 Guru Johnsdotter Aune f.1739, 2 Marit f.1741,
                3 Eli Johnsdtr. Aune f.1742.
     2O/3 :Simen Eriksen Aalbu - Gjertrud Taraldsdotter.
           Born:1 Erik Simensen f.1739,2 Marit f.1735, 3 Guru
                f.1737,4 Kari f.1739.5 Inger f.1742.
           Verger:for Eri-farbroren Paul Løkken. for Marit og
                  Guru-farbroren Even Sneve. for Kari og Inger
                  -farsøsters mann Ole E. Aalbu
     21/3 :Johannes Halvorsen Gravaune - Gjertrud Iversdotter
           Born:1 Halvor Johannessen, død.har borna:a Stengrim
                f.1720,b Johannes f.1723,c Gjertrud g.m. Inge
                brigt Ishol,d Randi f.1727,e Marit f. 1727.
                2 Marit Johannesdtr.Vindal, død, har borna:
                a.John Olsen Vindal,b Johannes f.1724,c Brønneld
                f.1728,d Gjertrud f.1721.
                3 Gjertrud Johannesdtr. g.m. Ole Hansen Lønset.
            Verger:for Johannes og Stengrim-deira søskenbarn
                  Roald Olsen Vindal. for Marit Halvorsdtr.-Ole
                  Roaldsen Hoel.for Randi Halvorsdtr.-farsøsters
                  mann Ole Hansen Lønset.for Johannes og Brøneld
                  Vindal - Iver Stølan. og for Gjertrud Vindal,-
                  Endre Gravaune.
      "   :Elling Iversen Vindal - Marit Olsdotter. (Utigard)
           Born:1 Iver Ellingsen f.1723,2 Olaug g.m.Knut Larsen
                Stenboeng,3 Gjertrud Ellingsdtr. f.1727.
           Verger:for Iver-John Olsen Vindal,(negar) for
                  Gjertrud- John Olsen Vindal d.y.
     19/3 :Rasmus Eriksen Dørum - Randi Andreasdotter.
           Born:1 Esten Rasmusen 14 år,2 Erik Rasmusen 10 år,
                3 Andreas 3 år, 4 Jørund 12 år, 5 Ildri 7 år.
           Verger:for Esten-Hendrik Bårdsgaren.for Erik-Erik
                  Håker,for Jørund - Tarald Blokkhus,for Ildri-
                  Ole Christoffersen Dørrumsløkken.

1743 22/3 :Semming Hansen Sliper - Marit Eriksdotter.
           Born:1 Halvor Semmingsen 11 år,2 Erik 6 år,3 Hans 1 år
                4 Gjertrud 4 år.
     23/3 :Ole Knutsen Rate - Sigrid Beraugsdotter.
           Born:1 Beraug Olsen 23 år,2 Ole Olsen 13 år,3 Anne
                Olsdotter 20 år. Verger:for Beraug-faren. for
                Ole-Paul Eriksen Bøe. for Anne - Ingebrigt Ishol.
     26/3 :Anders Iversen Ørstad - Kristine Eriksdotter
           Arvingar: søskena 1 Martin Iversen Ørstad og Randi
                Iversdotter Ørstad, 50 år, ugift.
     27/3 :Even Olsen Skorem - Marit Sivertsdotter.
           born:1 Ole Evensen 6 år,2 Sivert Evensen 4 1/2 år,
                3 Tarald Evensen 2 år,4 Ildri Evensdtr. 20 år,
                5 Jørund 17 år, 6 Sigrid 13 år, 7 Anne 11 år,
                8 Marit 3 år. Verger: for Ole og Tarald- faren.
                for Ildri Jørund og Sigrid - morsøsters mann
                Ole Gulliksen Sætrum. for Anne og Marit - mora
                sitt søskenbarn Ole Olsen Rise.
      "   :Johannes Jensen Loe - Ingrid Gulliksdotter Sætrum.
           Born:1 Jens Johannesen 3 år,2 Johannes Johannessen
                1 1/2 år.Verger: for Jens-farsøsters mann
                Johannes Eriksen Ørstad. for Johannes -
                morbroren Ole Gulliksen Sætrum.
      "   :Ole Stengrimsen Bjerke - Guru Arntsdotter.
           Born:1 Stengrim Olsen 22 år,2 Aren 21 år,3 Hans 12 år
                4 Thor Olsdotter 19 år,5 Ragnhild 16 år,6 Rannei
                14 år,7 Anne 12 år,(tvilling med Hans) 8 Gjertrud
                gift med Hans Olsen. Ikkje verger.
     29/3 :Bjørn Eriksen Hevle - Ingeborg Bersvendsdotter.
           Born:1 Bersvend Bjørnsen 25 år,2 John Bjørnsen 13 år,
                3 Ingeborg 31 år,ugift,4 Maglin 30 år ugift.
                5 Marit 26 år,6 Maren 23 år
                Verger:for John,Ingeborg og Maglin-Iver Olsen
                Rise.for Marit og Maren-Ole Johnsen Hevle.
     3O/3 :Peder Eriksen Myrhaugen - Søborg Pedersdotter.
           Born:1 Erik Pedersen 16 år,2 Peder Pedersen 10 år,
                3 Iver Pedersen 6 år,4 Berte Pedersdtr.26 år,
                5 Margrete 21 år,6 Kjersti 20 år og 7 Søborg 14
                år. Verger:for Erik,Peder og Iver: Arnt Snorro-
                eggen. for jentene- Svend Fagerhaugen.
      "   :på Stuehaugen,husmannsplass under Stuen.
           Ingebrigt Olsen Stuen - Søborg Knutsdotter
           Born:1 Ole Ingebrigtsen 5 1/2 år.
                Verge:morbroren Arne Stensem.
     1O/7 :Johannes Olsen Vognild - Marit Eriksdotter.
           Arvingar:1 broren Løden Olsen Vognild, 2 søstra Olaug
                Olsdotter Øvre Lien.
     11/7 :Ole Ingebrigtsen Klett - Marit Thorsdotter.
           Born:1 Ingebrigt Olsen 18 år,2 Ingeborg 21 år,3 Marit
                16 år. Verger: for Ingebrigt-Ingebrigt Hoel
                for Ingeborg-Ingebrigt Sneve og for Marit - Ole
                Olufsen Hoel.
     12/7 :Tarald Semingsen Blokkhus - Marit Johnsdotter Gulaker.
           Born:1 Seming Taraldsen 25 år,2 Olaug Taraldsdtr.g.m.
                John Olsen Vindal.3 John Taraldsen 21 år.
                Verge for John - Ellef Jamtsæter.
 

1743 13/7 :Even Taraldsen Rise - Eli Stengrimsdotter Loe
           Born:1 Tarald Evensen 6 år, 2 Peder Evensen 2 år,
                3 Marit Evensdtr. 1O år. Laugverge: hennar far
                Stengrim Loe. Verger: for Tarald og Peder - mor=
                broren Stengrim Olsen Loe,for Marit-Haldo Ørstad.
     6/8  :Ingebrigt Ingebrigtsen Nysæter - Berithe Olufsdotter.
           Born: hennar:1 Oluf Olufsen 13 år,2 Marit Olufsdtr. 23
           år, ugift,3 fellesborn: Ole Ingebrigtsen 11 år.
    1O/1O :Aren Iversen Torve - Gjertrud Arnfinnsdotter.(Vekve)
           Born:1 Gjertrud Arentsdtr. 7 år, 2 Guru 2 1/2 år,
                3 Kari 3 veker.Verger;for Guru og Kari (kristi?)
                Verger:for Guru og Kari-morbroren Arnfind Vekve.
                for Gjertrud- farbroren Halvor Iversen Torve.
    11/1O :Ole Sivertsen Lien - Dordi Johnsdotter (nedre Lien).
           Born:Kari Olsdotter 1 år.Ikkje verger.
1744  5/8 :Paul Eriksen Bøe -Gjertrud Halvorsdotter.
           Born: ??? (Baave?)
      5/8 :Hallstein Evensen Hornet - Ingrid Knutsdotter.
            (Han bortkommen og ikkje attfunnen)
           Enka arva allt.
     12/8 :Peder Evensen Loe - Kari Martinsdtr.(Bøasæter)
           Arvingar:hennar:1 Ole Martinsen, bror,2 Even Martin=
                sen,bror,3 Ingeborg Martinsdtr, søster, død,
                har borna:a Ingebrigt Gulliksen 37 år, b.Ole
                Gulliksen 29 år, c.Dordi Gulikksdtr.28 år,
                4 Kristi Olsdotter 20 år.
           Verger;for Dordi-morbroren Ole Liabø og for Kristi-
                faren.
1745 24/2 :Berthe Olufsdotter Bøe - ??
           sonen Aren Olsen Bøe.
     12/3 :Sivert Olsen Drivstuen - Sigrid Eriksdotter.
           Born:1 Ingebrigt Sivertsen 20 år,2 Ambjørg g.m. Hans
                Knutsen Snøve,3 Marit g.m.Ole Jensen Loe,4 Marit
                18 år.Laugverge:hennar bror Johannes Eriksen
          Ørstad.Verge for Marit - Halvor Olsen Ørstad.
     15/3 :Even Knutsen Hoel, - Anna Catarina Andreasdotter.
           Dei budde på Aalmen.
           Born:John Evensen.
       "  :Dordi Halvorsdtr. Gravaune - ugift.
           Arvimgar:1 mora Dordi Stengrimsdotter,2 broren
                Stengrim Halvorsen 25 år, 3 Johannes 22 år,4 Gjertrud
                g.m.Ingebrigt Siverts.Ishol,5 og 6 tvillingane Randi
                og Marit 18 år gamle,7 halvsøstra Marit Olsdtr. 9 år.
            Verger:for Johannes:søskenbarnet John Olsen Vindal.
                " Randi-farsøsters mann Ole Lønset.
                " Marit-Ole Roaldsen Hoel.
                " Marit Olsdtr.-Ingebrigt Ishol.
          :Endre Eriksen Gravaune - Dordi Stengrimsdotter,død
                Arvingar:Dei same som under skifte etter Dordi
                Halvorsdotter.framanfor.
1746  3/2 :Tarald Olsen Skjørstad - Malene Gundersdotter Løkken.
           Arvingar: hennar foreldre:Gunder og Kristi Dørrums-
                løkken 0g hennar søsken:1 Ole, 2 Kristi,
                3 Sigrid g.m.Ingebrigt Halvorsen Hindset,
                4 Ingebjørg, ugift.
     14/2 :Peder Pedersen Biugen (???) - Gjertrud Hansdotter.
           Born:1 Guri Pedersdotter 17 år.
                Verge: Ole Olsen Gorset.
1746 14/2 :Tarald Rise - Ingeborg Sjursdotter.
                Hennar born:1 Ingeborg Sjursdotter 40 år,g.m
                Erik Bøe,2 Marit Sjursdotter,36 år g.m.Ingebrigt
                Svendsen på Ørlandet.
    1O/11 :Iver Johansen Hindset - Anne Andersdotter
           Born:1 Johannes Iversen,2.Anders 14 år,3 Marit 20 år,
                4 Ingrid 18 år,5 Marit d.y. 1O år,6 Anne 9 år.
                Laugverge:Ole Christoffersen Løkken.Ikkje verger.
    11/11 :Arne Olsen Bøe - Randi Ellendsdotter.
           Arvingar:hennar søsken:1 Erik Ellendsen Forbregd,2
                Even Ellendsen Fossem,3 Ragnhild Ellendsdtr.
                g.m.Sivert Sivertsen Bøe,4 Marit Ellendsdtr.
                g.m.Ole Arntsen i Bratsberg, Strinda.
    12/11 :Ingebrigt Olsen Mellem - Randi Olsdotter.
           Born:1 Ole Ingebrigtsen 22 år,2 Elias Ingebrigtsen
                18 år,3 Eli 25 år,4 Eli d.y 14 år.
           Verger:for Ole og Elias - faren.for Eli d.e.-farbroren
                 Stengrim Loe,for Eli d.y.-søskenbarnet Ole O Rise
    14/11 :Ole Ingebrigtsen Sæter - Kari Stenersdotter.
           Born:1 Ingebrigt Olsen 8 år,2 Stener Olsen 3 år,
                3 Ildri Olsdtr. 1 1/2.
           Verger:for Ingebrigt-farens søskendebarn Oluf O.Sneve
1747 6/2  :Anders Mortensen Hindset - Berit Halvorsdotter.
           Born:1 Morten Andersen,2 Halvor Andersen 20 år,3 Ole
                 Andersen 15 år,4 Peder Andersen 11 år,5 Kari
                 Andersdtr.27 år,6 Jørund 14 år.
          Verger:for Halvor,Peder og Anders:Morbroren Gunder
           Halvorsen Vognild. for Ole og Kari-mora sitt
                 søskenbarn Paul Ekren. for Jørund - mora sitt
           søskenbarn Even Nysæter.
      "   :Lars Ingebrigtsen Bjerke,ungkarl.
           Arvingar:1 broren Rasmus Ingebrigtsen Bjerke,død men
                 har borna:a Otto Rasmusen,død, born:1 Sigrid
                 Ottosdtr. g.m.John Evensen Bjerke.b.Ingebrigt
                 Rasmusen Stølen.c.Christoffer Rasmusen Stensem.
                 d.Guri Rasmusdtr.Vammer g.m.Ole Olsen Vammer.
                 e.Sigrid Rasmusdtr.f.17O3, ugift, bor Vammer.
                 2.søstra Guri Ingebrigtsdtr.Bakk,død,har borna:
                 a.Brit Johnsdtr.Bakk,død,har borna borna:1 Dordi
                 Evensdtr.f.1723,2 Ragnhild Evensdtr.f.1725,3 og
                 4,tvillingene Ingrid og Brit f.1728. b.Kristi
                 Johnsdtr.,ugift,f.1717.på Bakk.c.Dordi Johnsdtr.
                 død.har borna:1 Ingebrigt Ellefsen,16 år,2 Kari
                 Ellefsdtr. 3 år.
                 3 halvsøster Randi Ingebrigtsdtr,død,har borna:
                 a.Guri Olsdotter g.m. John Løkken.b.Sigrid
                 Olsdotr.Aune (Stuen ??) c.Anne Olsdtr. Mjøen,g.
                 m.Gullik Mjøen. 4.halvsøstra Jørund Ingebrigts=
                 dtr.død,har borna:a. Arent Stengrimsen, død,har
                 borna:1 Halvor Arentsen,2 Ole Arentsen,3 Sten=
                 grim Arentsen,4 Marit Arentsdtr. b.Ole Stengrim=
                 sen,c.Ingeborg Stengrimsdtr.d Guru Stengrimsdtr.
                 Verger:for Sigrid-søsterens mann:Ole O. Vammer.
                 for Brit Johnsdtrs 4 barn: John Evensen Bjerke.
                 for Kristi Johnsdtr.-Christoffer Stensem. for
                 Ingebrigt Ellefsen: Ingebrigt Gorset. for Kari
                 Ellefsdtr: Olluf Sæter.for Marit Arenstdtr.:
                 broren Halvor Arentsen.
 1747 6/2  :Halvor Iversen Torve - Ingeborg Halvorsdotter.
            Born:1 Iver Halvorsen 19 år,2 Halvor 8 år,3 Halvor
                d.y.5 år,4 Solborg g.m.Andreas Klett,5 Gjertrud
                15 år,6 Kristi 11 år. Laugverge:Ole Stengr.Aalbu.
                Verger:for Iver og Halvor d.e.-farsøsters mann
                Ingebrigt Halvors.Aalbu.for Halvor d.y.-farens
                søskenbarn Arnt Larsen Rønningen. for Gjertrud;
                farens søskenbarn Arnt Halvorsen Skarsem.for
                Kjersti-farens søskenbarn -Ingebrigt Halvorsen
                Hindset.
      8/8  :Peder Johansen Gulaker, ungkarl.
            Arvingane er:1 broren Sivert Johansen Ishol,død,har
                 borna:a Ingebrigt Ishol og b.Johannes Ishol på
                Lien.2.broren Halvor Johnsen Ishol,(ei dotter
                Gjertrud f.1716) 3 halvbroren Esten Johansen
                Gulaker, død, har borna:a.Guri Estensdtr.g.m.
                Erik Gulaker,b.Kriti Estensdtr.Dørum,død men
                har borna:1 Esten R. Dørum, 18 år 2 Erik R.Dørum
                14 år,3 Gjertrud R.Dørum 21 år,4 Ildri,11 år.
                4 halvsøstra Sigrid Johnsdotter Sliper,død,har
                borna:a Ingebrigt Larsen Sliper,b.Hans Larsen
                Nerhol, død, har borna:a Hans Hansen f.1725 b.
                Sigrtid Hansdtr. f.1727,c.Marit Hansdtr. f.1731,
                d.Berit Hansdtr. f.1737.
                c.Ellend Larsen Sliper,g.Slipersæter,død men har
                borna:1 Hans Ellendsen Slipersæter,f.1727,2 Lars
                f.1731,3 Halvor f.1739,4 Ingebrigt f.1739,
                5 Sigrid f.1733,6 Marit f.1737.7 Kristi,f.1738.
                d.Anne Larsdotter.Sliper e.Marit Larsdtr.Sliper
                g.m.Iver Roaldsen Stølen.
                Verger:for Kristi Estensdtrs 4 born:Erik Gulaker.
                        "  Hans Nerhols born:Ingebrigt Ishol.
                for Elling Slipersæters born: Ingebrigt Sliper.
                (NB.I skjøte av 1699 frå Johannes Estensen
                Gulaker til Baard (?) Johnsen er nemnt at hans
                arvingar er:Esten,Peder,Endre,Halvor,Sigrid,
                Marit d.e.Jørund og Marit d.y.)
     6/11 :Ingebrigt Knutsen Dørum - Mali Knutsdotter.
           Born;1 Gjertrud Ingebrigtsdtr.9 år. Laugverge:Haagen
                Hokseng.Verge for Gjertrud:morbroren Arnt Knut=
                sen Stensem.
1748 28/2 :Løden Olsen Vognild - Dordi Estensdotter.
           Born:1 Ole Lødensen 4 år 2 Marit Lødensdtr. 8 år,
                3 Randi 3 år.Verger;for Ole:farens søskenbarn
                Ole Olsen Bøasæter, for døttrene:morbroren Paul
                Estensen Haaker.
     21/6 :Henrik Iversen Vasli - Ildri Estensdotter.
           Born:1 Esten Henriksen,2 Iver Henriksen,3 John Henrik=
                sen 19 år,4 Olaug Henriksdtr.21 år,ugift,5 Ole
                Henriksen 11 år. Laugverge: Ole Roaldsen Hoel.
           Verger:for Ole Henriksen:morens søsterdatters mann
                  John Olsen Windal,oppigard.
                  for Olaug Henriksdtr.:broren Esten Henriksen.
                  for John:som kurator for John blev utsett en
                  ubeslektet mann siden det inden slekten ikke
                  fantes noen som ikke var bebyrdet med formyn=
            deri:Halvor Eriksen Storli.

 1748 17/8 :Ole Ingebrigtsen Gorset -død ved ulykkelig hendelse
                  siste vinter:
            Arvinger;søskena:1 Erik Ingebrigtsen Gorset,2 Ole
                  Ingebrigtsen Aamotsdalen,3 Arnt Ingebrigt=
                  sen Vammer,4 John Ingebrigtsen Gorset,5 Sivert
                  Ingebrigtsen Mjøen 40 år,6 Ingebrigt Ingebrigt=
                  sen 35 år, 7 Erik Ingebrigtsen 31 år,8 Guri
                  Ingebrigtsdtr. g.m.Even Andersen Mjøen 26 år,
                  død men har borna:Gullik 26 år,Ingebrigt 23 år
                  og Arnt Evensen Mjøen 18 år. Ingen Verger.
     21/8 :Erik Larsen Bjørndal - Ingeborg Svendsdotter,
           Born:1 Svend Eriksen 12 år,2 Marit Eriksdtr.27 år,
                3 Ingrid Eriksdtr.25 år,4 Marit d.y. 14 år.
           Verger:for Svend: morbroren Haagen Hokseng.
                for Marit d.e.:farbroren Iver Larsen Bjerke.
                for Ingrid:morsøsters mann John Haugen.
                for Marit d.y.:Morsøsters mann Anders E Gulaker
     22/8 :Ole Olsen Viken - Marit Olsdotter.(Nordviken)
           Hennar born frå 1. ektesk.:1 Ole Olsen Gorset,2 Anne
                Olsdtr.g.m.Erik Tørrisen Viken,3 Guru Olsdtr.
                død,har sonen Ole Ingebrigtsen 19 år,4 Randi
                Olsdtr. enke på Vekve,5 Marit Olsdtr.g.m.Erik
                Iversen Buen.
     2/11 :John Olsen Dørum - Anne Halvorsdotter.
           Born:1 Halvor Johnsen Dørum,6 år,2 Mildrid 13 år,3
                Anne 3 år,4 Marit Knutsdotter 22 år,5 Sigrid
                Kutsdotter 20 år,6 Marit Knutsdtr. d.y. 18 år.
           Verger:for Marit d.y.hennar søskenbarn:Henrik Otto=
                sen Dørum,for Sigrid:morens søskenbarn:Erik Olsen
                Aalbu.for Halvor: faren.for Mildrid og Anne: far=
                broren Anders Olsen Skarsem.
1749 16/1 :Ole Gulliksen Sætrum - Marit Sjursdotter.
           Arvingar:hennar born 1 Ole Adamsen Sætrum 23 år,
                2 Ingebrigt Adamsen 15 år,3 Jøruns Adamsdtr.d.e.
                23 år,4 Jørund d.y. 19 år.
           Verger:for Ole og Ingebrigt:morsøsters mann Erik
                Ellingsen Forbregd. for døttrene: Stedfaren Ole
                Gulliksen Sætrum.
     17/1 :Halvor Ottesen Engelsjord - Sigrid Arntsdotter.
           Arvingar:søskena hennar:1 Christoffer Arntsen, død,har
                borna:a Ole Christoffersen 14 år,b Arnt Chris=
                toffersen 10 år, c Marit 8 år.
                2 Sivert Arntsen Sesaker 54 år, 3 halvbroren
                Arnt Ingebrigtsen Vassleggen, 47 år.
           Verger: for Ole:farens søskenbarn Ole S. Sneve.
                for Arnt:Gunder Halvorsen Vognild.for Marit:
                hennar søskenbarn Engel Arntsen Godtheim.
    18/1  :Gudbrand Sjursen Breen - Marit Halvorsdotter.
           Born:1 Anne Gudbransdtr. g.m.Ole Larsen Breen.30 år,
                2 Anne d.y. 29 år, 3 Maglin 28 år, 4 Halvor
                Gudbrandsen Breen,20 år. Ingen verger.
    22/1  :Arnt Hansen Nyhus - Ingeborg Johnsdotter
           Born:1 Rannei Arntsdtr. g.m.Ellend Evensen Nyhus.2
                Kari Arntsdtr. g.m.Halvor Halvorsen Nyhus, 3
                Eli Arntsdtr,3O år ugift, 4 Marit Arntsdtr.27 år
                ugift,5 Guri Arntsdotter g.m.Erik Hansen Toftaker
           Verger:for Eli - Ole Ingebrigtsen Detli.
                for Marit -John Olsen Windalen.


Utarbeidd av ©:Ivar Hoel og tilrettelagt for internett av Ola Ø. Hoel